ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pavel Horák ředitel VZP ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pavel Horák ředitel VZP ČR"

Transkript

1 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pavel Horák ředitel VZP ČR

2 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zdraví je statek, který má vysokou individuální i společenskou hodnotu, proto je legitimní a nutné jak osobní, tak veřejné financování. Za služby směřující k udržení a zlepšení zdraví je možno vždy utratit mnohem více peněz neţ je v ekonomice k dispozici. Kromě epizod, na které je možné uplatnit definici pojistné události jde i o sluţby, které tuto povahu nemají, které jsou ve veřejném zájmu nebo jde o službu, která se svou povahou neliší od jiných služeb. Podle toho, který aspekt zdůrazníme vidíme systém zdravotního pojištění nebo národní zdravotní sluţby

3 ČR ZDRAVOTNÍ DAŇ PŘÍJMY v.z.p. nejsou v relaci k reálným nákladům na zdravotní péči a tudíž platby pojišťoven jsou rozdělováním financí, jež má s reálnou cenotvorbou či nákupem služeb pro pojištěnce málo společného. Pojištěnec není ve smluvním vztahu se svou zdravotní pojišťovnou, je pojištěn ze zákona, zdraví bere jako obligatorní benefit, není zainteresován na prevenci a kompliance k léčbě. Systém financují převáţně zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé, některé skupiny platí niţší či ţádné pojistné a to bez ohledu na svou skutečnou sociální situaci, hranice pro maximální pojistné plnění stanovena není (ústava je hrazeno vše, realita přídělový systém, černí pasažéři, vybírání rozinek, nerovnost). Odvody na zdravotní pojištění díky existenci maximálního vyměřovacího základu způsobují daňovou degresi

4 KDO TVOŘÍ ROZHODUJÍCÍ PŘÍJEM ZP? POJISTNÉ POČET OSOB VZP mil Kč mil Kč průměrný stav 2009 Od zaměstnanců a zaměstnavatelů Od samoplátců (OSVČ, OBZP) Od státu (státní pojištěnci) PRŮMĚRNÁ PLATBA na hlavu/rok OSVČ/OBZP 6:1,

5 MĚSÍČNÍ POJISTNÉ U JENOTLIVÝCH KATEGORIÍ PLÁTCŮ POJISTNÉHO VZP ČR

6 VÝVOJ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ VZP ČR (INDEX OPROTI ROKU 1999)

7 VÝVOJ SALDA PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ VZP ČR

8 Kč Příjmy a náklady na ZP v přepočtu na 1 standardizovaného pojištěnce ČR Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Příjmy na 1 stand. pojištěnce Náklady na ZP 1 stand. pojištěnce

9 PODÍL VZP ČR A ZZP NA CELKOVÝCH NÁKLADECH V ROCE 2009 V DANÉM SEGMENTU VE SROVNÁNÍ S PODÍLEM VZP ČR NA POČTU POJIŠTĚNCŮ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VZP ZZP Podíl pojištěnců VZP 86,31 86,76 77,97 76,11 74,92 59,80 60,64 52,99 55,75 58,87 67,89 70,87 66,36 69,17 61,22 59,93 60,9

10 Turkey Mexico Poland Czech Korea Luxembourg3 Hungary Ireland Slovak Japan Finland United Spain Australia Italy OECD Norway Sweden New Zealand2 Iceland Greece Denmark Netherlands1 Portugal Austria Canada Belgium1 Germany Switzerland France United States Státy OECD vydávají cca 9% svého HDP na zdravotnictví Tento podíl se pohybuje od 16% v USA až k 6% v Mexiku a Turecku 20 % GDP Public expenditure Private expenditure Source: OECD Health Data 2009, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata).

11 NUTNOST NĚCO MĚNIT Demografické změny budeme žít déle, bude se zvyšovat podíl ekonomicky neaktivní populace (státních pojištěnců v jazyku v.z.p.), což znamená klesající počet plátců Zvyšující se náklady na léčbu chronických celoživotních onemocnění masového výskytu (cukrovka, nemoci srdce a cév) a na stále draţší léčbu dříve neléčitelných onemocnění. Zvyšují se možnosti lékařské vědy a technologie, požadavky veřejnosti na komfort péče, bezpečnost a úspěšnost péče Je nevyhnutelné vyrovnávání platů zdravotnického personálu s okolními státy Ztrácíme schopnost profinancování - změna musí více zapojit pacienta (buď definovaná a spravedlivá spoluúčast a snížení rozsahu hrazené péče, více důrazu na prevenci a motivaci pacienta k racionálnímu chování nebo skrytý přídělový systém současnosti) 11

12 OECD DATA ODMĚŇOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER V USD V PARITĚ KUPNÍ SÍLY 2007

13 Náklady na vybraná léčiva vázaná zvláštní smlouvou pro onkologická centra typ onemocnění náklady v mil. Kč r r r index nárůstu r v. r nádory plic % nádory prsu % nádory kolerekta + hlavy a krku % nádory ledvin % sarkomy měkkých tkání % celkem % 13

14 POČTY POJIŠTĚNCŮ, KTERÝM BYLO POSKYTNUTO "CENTROVÉ" LÉČIVO Index změny /2008 Celkem ,12 NÁKLADY NA 1 POJIŠTĚNCE, KTERÝ JE V EVIDENCI "CENTROVÉ" PÉČE Průměr na pacienta Kč ,01 NÁKLADY NA "CENTROVÉ" LÉKY V MIL. KČ) Index změny 2009/2008 Celkem ,10 14

15 Výdaje nezaručují výsledky

16 5ti leté přežití nádorového onemocnění Ca cervixu Ca prsu Note: Survival rates are age standardised to the International Cancer Survival Standards Population. 95% confidence intervals are represented by H in the relevant figures. Source: OECD Health Care Quality Indicators Data 2009 (OECD).

17 Vývoj v očekávané délce života v okamžiku narození mezi roky 1960 a 2007

18 CO JE TŘEBA UDĚLAT Rozhodnout o perspektivách systému do budoucna Buď daně s výběrem na jednom místě a státní financování péče Nebo pojištění s vazbou mezi jeho výší a náklady na péči, s možností volby pro pojištěnce Zavést motivace pro občana, nabídnout mu volbu pojistného krytí Základní pojištění a připojištění Hranice pojistného krytí Standard a nadstandard Prevence, compliance, liberální a regulovaný přístup k péči Spoluúčast

19 KAM SE TO DNES UBÍRÁ (MIMOVOLNĚ)? Jednotné inkasní místo výběr tzv. pojistného státem (daňový systém) Vyšší státní regulace populární kontrola pojišťoven Méně pojišťoven (vypadá to na 4-5), standardizace jejich plateb viz záměr na příští roky (v době deficitu platit všechny stejně) = POSLÉZE NAKONEC moţná 1 pojišťovna Moţná konsolidace státních a krajských zařízení do ekvivalentu národní zdravotní sluţby s ponecháním ambulantního sektoru as is.

20 MOŢNÉ ZMĚNY POSÍLIT PRVKY POJIŠTĚNÍ Zavést smluvní vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou, umožnit diferenciaci pojistných produktů a definovat rozsah pojistného krytí (dtto standard, základní balík služeb, redefinice hrazené péče) a vytvořit tak prostor pro připojištění (na rozdíl od spoluúčasti připojištění mobilizuje zdroje od zdravých a nikoliv nemocných) Sjednotit vyměřovací základy, zrovnoprávnit výši odvodů mezi plátci ve stejné sociální situaci, odvodit výši nutných příjmů systému z rozsahu pojistného krytí (vazba mezi příjmy a skutečnými náklady = podmínka pro reálnou cenotvorbu ve zdravotnictví) Rozdělit pojistné na část fixní (nominální) vybíranou pojišťovnami a na část odvozenou od příjmu vybíranou inkasním místem v rámci sjednocené daně, kterou by se prostřednictvím státu realizovala platba za státní pojištěnce a equalizace rizika mezi pojišťovnami Zavést systém přerozdělení podle nákladovosti pojištěnců a ne jen podle věku

21 JAK BY MOHLY VYPADAT ZMĚNY VE ZDRAVOTNICTVÍ

22 ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ ZÁKLADNÍ POJISTKY Prevence hrazená výkonově jak v primární, tak specializované péči, Preventivní programy by měly zahrnovat prvky soustavné péče o zdraví a možnost zvýhodněné ceny pojistky u osob s kompliance. Rozsah by měl být širší než dnes a zahrnovat skutečně účinná opatření. Bez regulačních poplatků a spoluúčasti. Základní kapitační (registrační) platba u praktického lékaře pro dospělé (zajišťující prevenci a dispenzarizaci), nikoliv úhrada běžné sporadické akutní péče. Plná a komplexní úhrada péče (včetně zubní, všech léků atd.) o děti 0-18 let (ve vyjmenovaných oblastech do max. 26 let) A PRO OSOBY NAD 65 LET v celém zdravotním systému bez poplatků, se spoluúčastí u vyjmenovaných fakultativních výkonů a léků. Dispenzarizace a léčba chronických onemocnění včetně sekundární prevence, léků a pomůcek v celém systému zdravotnictví. Nemocniční péče bez nadstandardních služeb a výkonů zpoplatněná poplatkem za lůžkoden. Rehabilitace, domácí péče, psychologie, doprava, lázně jen některé výkony a některé indikace. Domácí péče ze sociálních důvodů hrazená sociálním systémem.

23 PŘIPOJIŠTĚNÍ OBLAST KONKURENCE Nadstandardní prevence potřebná prevence by byla v základním balíku, zde by šlo o skutečně nadstandardní programy často charakteru péče o určité pracovní skupiny (synergie se zaměstnavateli), rehabilitace, domácí péče, doprava a lázně nad rámec základní pojistky. Běţná sporadická kurativa banálních onemocnění tzn. kurativa u praktických lékařů včetně běžných léků s možnou variantou hrazení lékaři kapitační platbou nebo výkonově Negenerická preskribce tam, kde by v základní pojistce byla preskribce generická, úhrada doplňkových a pomocných léků nezařazených do úhrad (ale s doplatkem) Nadstandardní limit preskribce a vyžádané péče pro ošetřujícího lékaře a na vyšší standard hotelových sluţeb v nemocnici Dispensarizace specialistou i v případě, že pro danou dg je určen k dispenzarizaci praktický lékař, přímý přístup ke specialistovi i v případě povinného gate keepingu, právo na druhý názor u specializovaného vyšetření včetně zobrazovacího. Návštěvní sluţba specialisty Zubní péče 19 (27) až 64 let za podmínky prevence a spoluúčasti u vyjmenovaných výkonů Vyšší max. limit pojistné ochrany (kupř. pokud by v základu bylo omezení nad 3 mil ročně nebo a současně nad 25 mil. celkově částky jen odhadem), Na rozšířené indikace u nákladné péče a na zatím neschválené léčebné postupy do úhrad (kupř. na terapie zařazené do úhrad v USA či GB (NICE))

24 LÉKY, ZÚM, ZÚLP Generická preskribce u běţné sporadické akutní péče (nehrazené v základní pojistce, ale započitatelné do limitu pacienta (2500 a 5000 Kč) u prokazatelně účinných důležitých léků na předpis kupř. antibiotika), totéţ v ostatní péči (chronické) tam, kde je několik dostupných preparátů téţe účinné látky. Stávající systém poplatků a doplatků. Možnost odsoutěţit pojišťovnou konkrétní preparát jedné účinné látky a jen ten hradit v základní pojistce. Takový preparát bez doplatku i poplatku. Stávající způsob preskribce u nedostatečně kompetitivních skupin či účinných látek. Osvobození od poplatků a doplatků u léčby katastrofických onemocnění a substituční terapie (cytostatika, růstový hormon), možnost nižších doplatků u nemocných s prokázanou kompliance bonifikace pojišťovny. U zdravotnických prostředků stejný referenční systém jako u léků, hrazení nejekonomičtější varianty, doplatky a poplatky jako u léků včetně započitatelnosti

25 NEMOCNICE A LŮŢKOVÝ FOND 2009 Obor Obložnost 1_1 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ 79 1_6 GERIATRIE 79 1_7 KARDIOLOGIE 90 2_1 REHABILITAČNÍ LÉKAŘSTVÍ 71 2_2 KLINICKÁ HEMATOLOGIE 78 2_3 PŘENOSNÉ NEMOCI 50 2_5 TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI 66 2_9 NEUROLOGIE 74 3_1 PEDIATRIE 55 3_4 NEONATOLOGIE 87 3_5 PSYCHIATRIE 71 4_2 KLINICKÁ ONKOLOGIE (BEZ RADIAČNÍ ONKOLOGIE) 61 4_3 RADIOTERAPIE A RADIAČNÍ ONKOLOGIE 74 4_4 DERMATOVENEROLOGIE 64 4_7 NUKLEÁRNÍ MEDICINA 58 5_1 CHIRURGIE 75 5_3 TRAUMATOLOGIE (ÚRAZOVÁ CHIRURGIE) 91 5_5 KARDIOCHIRURGIE 67 6_3 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 67 6_5 ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE 58 6_6 ORTOPEDIE 76 7_1 OTORINOLARYNGOLOGIE 60 7_5 OFTALMOLOGIE 41 7_6 UROLOGIE 74 7_8 ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 178 Celkem 72

26 OBLOŢNOST LŮŢEK DLE KRAJŮ 2009 Hlavní město Praha 67 Středočeský kraj 76 Jihočeský kraj 74 Plzeňský kraj 67 Karlovarský kraj 69 Ústecký kraj 73 Liberecký kraj 79 Kralovéhradecký kraj 70 Pardubický kraj 74 Vysočina 73 Jihomoravský kraj 77 Olomoucký kraj 71 Moravskoslezský kraj 67 Zlínský kraj 78 26

27 POROVNÁVÁNÍ NEMOCNIC LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE Parametr A B C D E F G H HOSP (n) 108,00 155,00 49,00 96,00 101,00 22,00 38,00 47,00 Sál (min) 268,88 216,64 303,26 208,33 269,9 210,00 305,26 267,65 JIP(dni) 0,31 0,27 0,18 0,06 0,06 0, ODD(dni) 3,75 5,25 6,24 4,83 4,31 6,31 6,89 4,53 AMB(body) 1 625, , , , , , , ,06 LAB(body) 528, , ,26 251,29 482, ,00 209,34 344,7 RDG(body) 242,97 591,05 218,71 43,02 68,77 513,27 243,1 48,8 ZULP(Kč) 720,3 570,72 337,51 177,15 128, ,48 357,03 118,84 ZUM(Kč) , , , , , , , ,18 věk 52,77 54,72 56,36 53,15 54,22 47,45 55,47 58,55 CM index 1,17 1,24 1,19 1,1 1,11 1,17 1,13 1,2 % bez cc 61,11 43,87 59,18 90,62 87,12 68,18 76,31 55,31 % s cc 34,25 39,35 28,57 7,29 9,9 22,72 21,05 34,04 % s mcc 4,62 16,77 12,24 2,08 2,97 9,09 2,63 10,63 % prekladu 0, , % umrti 0 0,

28 POROVNÁVÁNÍ NEMOCNIC cévní mozková příhoda s infarktem parametr A B C D E F G HOSP (n) 122,00 39,00 22,00 168,00 32,00 113,00 23,00 Sál(min) 0,49 1,53 0 0, JIP(dni) 2,93 0,23 1,72 0,74 0,84 0,29 1,13 ODD(dni) 8,92 11,35 7,22 12,88 13,84 10,59 8,52 AMB(body) 6 790, , , , , , ,73 LAB(body) 3 098, , , , , , ,82 RDG(body) 4 360, , , , , , ,39 ZULP(Kč) 1 749,15 841,66 308,02 980,89 291,56 659,63 873,8 ZUM(Kč) 10,87 91, ,29 107,5 56,88 0 věk 69,65 74,92 73,5 69,56 73,28 72,95 71,34 CM index 1,01 1,12 1,03 1,03 1,05 1,18 1,25 % bez cc 41,8 33,33 50,00 37,5 28,12 8,84 8,69 % s cc 46,72 41,02 31,81 50,59 59,37 64,6 52,17 % s mcc 11,47 25,64 18,18 11,9 12,5 26,54 39,13 % prekladu 10,65 2,56 9,09 6,54 6,25 8,84 8,69 % umrti 11,47 15,38 4,54 7,14 9,37 3,53 17,39

29 NEMOCNICE A LŮŢKOVÝ FOND 2010 Červeně jsou zvýrazněny nejnižší hodnoty ve skupině Jsou vypočteny potenciálně uspořitelné lůžkodny. Vpravo nahoře pokud by 10% z hospitalizací v šedé skupině H/A chir bylo provedeno formou jednodenní chirurgie. Prostředni číslo ukazuje počet uspořených lůžkodnů v připadě, že by se porovnávaní poskytovatele dokázali přizpůsobit nejlepšímu v součtu delky pobytu na JIPu a na odděleni Výše maximální možné úspory v Kč. v rámci skupiny je vyčíslena v pravém dolním rohu tabulky.

30 VYUŢÍT SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ NEJEN V PÉČI O PACIENTA, ALE I PRO ADMINISTRACI SYSTÉMU Duplicitní vyšetření a preskribce, duplicitní vykazování, provádění výkonů bez přidané hodnoty pro pacienta, nízká míra koordinovanosti a kontinuity péče o nemocného, zanedbávání prevence, některé preventivní programy obsolentně postavené Podvodné vykazování, psaní receptů na někoho, jiná skutečná a hlášená výše doplatku, optimalizace vykazování k maximalizaci výnosů, upcoding DRG, nelegální dovybírání, zbytečné hospitalizace a jejich natahování o propustky před a po. Hospitalizace, kde pacientu nepomohou a po získání nároku na úhradu přesunou k vlastnímu léčení jinam Vysoká administrativní náročnost a chybovost vykazování, případně schvalování, časové prodlevy vykazování i vyúčtování, neefektivní kontrola pojišťovnou i pacientem, špatná informovanost všech v systému, složitost a nepochopitelnost systému pro běžného zdravotníka i pacienta, falešné motivace, složitá administrace smluv a dodatků, jejich uzavírání s prodlevou po časovém období na které mají platit To vše ve střízlivém pojetí znamená rezervu 3-8 miliard jen pro VZP (5 13 mld pro celý systém) preskribce 5-10%, komplement 7-15%, neprovedené výkony 5-10% Nejde o peníze, o které by se daly výdaje ve zdravotnictví snížit, ale o peníze, které je možno v systému využít ŘEŠENÍ? ---- VYUŢITÍ ICT

31 VZP SOUČASNÝ STAV klientů s možností vstupu do systému EZK zdravotnických pracovníků se vstupem do EZK Centrální úložiště s funkcemi: EZK (emergentní dataset, zdravotní záznamy, prostor pro plánování prevence, péče o zdraví, manaţer zdraví) Osobní účet pojištěnce (fakturovaná péče, poplatky, historie pojištění) PORTÁL VZP postavený na nové technologii s plánem na rozvoj nových on-line sluţeb B2B kanály pro přímou komunikaci s IS poskytovatelů Nový centralizovaný IS VZP ve výstavbě (ukončení 2012), v jehož zadání je on line komunikace, schopnost vyuţívat el. identifikátor 31

32 DĚKUJI ZA POZORNOST

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady předpis vztahy PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost volnost Vysoká efektivita Politická cena Kontraktační Neudržitelnost povinnost rozpočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku?

Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? Mezinárodní konference Systémy financování vysokého školství Praha, 10. listopadu 2005 Jaký model financování vysokého školství pro Českou republiku? PhDr. Walter Bartoš předseda Výboru pro vědu, vzdělání,

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Elektronické služby VZP ČR. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Elektronické služby VZP ČR Ing. Radek Papp vedoucí projektu Klienti VZP ČR v číslech Obsluha velkého množství klientů vyžaduje moderní a kvalitní nástroje Počet obyvatel ČR (březen 2007) 10 306 700 Počet

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016

NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 NÁVRH SZP ČR PRO DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ NA ROK 2016 Zdravotní služby poskytované poskytovateli akutní zdravotní péče budou v roce 2016 hrazeny podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 3. 21. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY 1.Kdo má povinnost platit si zdravotní pojištění? a) Každý občan ČR b) Jen dospělí ve věku od 18 do 65 let c) Pouze lidé zaměstnaní na hlavní pracovní poměr d) Jen

Více

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace

Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Jednání valné hromady Českomoravské elektrotechnické asociace Lednice 21. 5. 2015 Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb.,

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Vyhláška č. 619/2006 Sb., SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška č. 619/2006 Sb., kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje

Obsah prezentace. Aktuální možnosti ve vykazování péče a jejich nástroje Obsah prezentace Obsah prezentace : Historie zavádění DRG v ČR Příjmy z veřejného zdravotního pojištění (v.z.p) a role DRG v úhradách Rizika při zavádění DRG Využití DRG v nemocnicích Kraje a možnosti

Více

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8.

P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. P R O T O K O L Z JEDNÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A SKUPINY POSKYTOVATELŮ MIMOÚSTAVNÍ GYNEKOLOGICKÉ PÉČE PRO OBDOBÍ ROKU 2011, KONANÉHO DNE 30. 8. 2010 Datum a čas konání: 30. 8. 2010 Místo konání: Ústředí

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Ústavní péče. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing.

Zdravotnické systémy. Národní zdravotní služba Veřejné zdravotní pojištění Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové 1.LF UK. ing. Zdravotnické systémy Národní zdravotní služba Veř Jednopojišťovnové Vícepojišťovnové Základní principy Systém zdravotního pojištění má dvě základní formy: Povinné veř Dobrovolné komerční pojištění smluvní

Více

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10.

Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP. Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. Pohled zdravotní pojišťovny na stanovení úhrad léčiv a ZP Doc MUDr Karel Němeček, CSc ředitel odboru politiky léčiv a ZP VZP Eurofórum 18. 10. 2005 Cílem lékové politiky pojišťovny je zajistit bezpečné,

Více

Úhrady ZP a controlling

Úhrady ZP a controlling Úhrady ZP a controlling K odborné stáži Minimalizace chyb při vykazování zdravotní péče Určeno pro:strategický i operativní management nemocnic,zřizovatele nemocnic Termín : 3.9.2004 Místo konání: IPVZ,

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček, Healthreform.cz poradce ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Rok 2006 Vynaložili jsme

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA

Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Informační podpora poskytovatelů zdravotních služeb Ing. Zdeněk Vitásek, MBA Osnova příspěvku Portál zdravotních pojišťoven Přehledy preskripce a indukované péče Audit preskripce Portál zdravotních pojišťoven

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11.

Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11. Připomínky České lékařské komory zpracované na základě společného jednání zástupců poskytovatelů příslušných segmentů zdravotní péče dne 9.11.2010 k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR o stanovení

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Naše zdravotnictví je kvalitnější než jak vypadá jeho obraz v mediálním zrcadle!

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více