ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pavel Horák ředitel VZP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Pavel Horák ředitel VZP ČR"

Transkript

1 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Pavel Horák ředitel VZP ČR

2 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Zdraví je statek, který má vysokou individuální i společenskou hodnotu, proto je legitimní a nutné jak osobní, tak veřejné financování. Za služby směřující k udržení a zlepšení zdraví je možno vždy utratit mnohem více peněz neţ je v ekonomice k dispozici. Kromě epizod, na které je možné uplatnit definici pojistné události jde i o sluţby, které tuto povahu nemají, které jsou ve veřejném zájmu nebo jde o službu, která se svou povahou neliší od jiných služeb. Podle toho, který aspekt zdůrazníme vidíme systém zdravotního pojištění nebo národní zdravotní sluţby

3 ČR ZDRAVOTNÍ DAŇ PŘÍJMY v.z.p. nejsou v relaci k reálným nákladům na zdravotní péči a tudíž platby pojišťoven jsou rozdělováním financí, jež má s reálnou cenotvorbou či nákupem služeb pro pojištěnce málo společného. Pojištěnec není ve smluvním vztahu se svou zdravotní pojišťovnou, je pojištěn ze zákona, zdraví bere jako obligatorní benefit, není zainteresován na prevenci a kompliance k léčbě. Systém financují převáţně zaměstnanci a jejich zaměstnavatelé, některé skupiny platí niţší či ţádné pojistné a to bez ohledu na svou skutečnou sociální situaci, hranice pro maximální pojistné plnění stanovena není (ústava je hrazeno vše, realita přídělový systém, černí pasažéři, vybírání rozinek, nerovnost). Odvody na zdravotní pojištění díky existenci maximálního vyměřovacího základu způsobují daňovou degresi

4 KDO TVOŘÍ ROZHODUJÍCÍ PŘÍJEM ZP? POJISTNÉ POČET OSOB VZP mil Kč mil Kč průměrný stav 2009 Od zaměstnanců a zaměstnavatelů Od samoplátců (OSVČ, OBZP) Od státu (státní pojištěnci) PRŮMĚRNÁ PLATBA na hlavu/rok OSVČ/OBZP 6:1,

5 MĚSÍČNÍ POJISTNÉ U JENOTLIVÝCH KATEGORIÍ PLÁTCŮ POJISTNÉHO VZP ČR

6 VÝVOJ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ VZP ČR (INDEX OPROTI ROKU 1999)

7 VÝVOJ SALDA PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ VZP ČR

8 Kč Příjmy a náklady na ZP v přepočtu na 1 standardizovaného pojištěnce ČR Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Příjmy na 1 stand. pojištěnce Náklady na ZP 1 stand. pojištěnce

9 PODÍL VZP ČR A ZZP NA CELKOVÝCH NÁKLADECH V ROCE 2009 V DANÉM SEGMENTU VE SROVNÁNÍ S PODÍLEM VZP ČR NA POČTU POJIŠTĚNCŮ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% VZP ZZP Podíl pojištěnců VZP 86,31 86,76 77,97 76,11 74,92 59,80 60,64 52,99 55,75 58,87 67,89 70,87 66,36 69,17 61,22 59,93 60,9

10 Turkey Mexico Poland Czech Korea Luxembourg3 Hungary Ireland Slovak Japan Finland United Spain Australia Italy OECD Norway Sweden New Zealand2 Iceland Greece Denmark Netherlands1 Portugal Austria Canada Belgium1 Germany Switzerland France United States Státy OECD vydávají cca 9% svého HDP na zdravotnictví Tento podíl se pohybuje od 16% v USA až k 6% v Mexiku a Turecku 20 % GDP Public expenditure Private expenditure Source: OECD Health Data 2009, OECD (http://www.oecd.org/health/healthdata).

11 NUTNOST NĚCO MĚNIT Demografické změny budeme žít déle, bude se zvyšovat podíl ekonomicky neaktivní populace (státních pojištěnců v jazyku v.z.p.), což znamená klesající počet plátců Zvyšující se náklady na léčbu chronických celoživotních onemocnění masového výskytu (cukrovka, nemoci srdce a cév) a na stále draţší léčbu dříve neléčitelných onemocnění. Zvyšují se možnosti lékařské vědy a technologie, požadavky veřejnosti na komfort péče, bezpečnost a úspěšnost péče Je nevyhnutelné vyrovnávání platů zdravotnického personálu s okolními státy Ztrácíme schopnost profinancování - změna musí více zapojit pacienta (buď definovaná a spravedlivá spoluúčast a snížení rozsahu hrazené péče, více důrazu na prevenci a motivaci pacienta k racionálnímu chování nebo skrytý přídělový systém současnosti) 11

12 OECD DATA ODMĚŇOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SESTER V USD V PARITĚ KUPNÍ SÍLY 2007

13 Náklady na vybraná léčiva vázaná zvláštní smlouvou pro onkologická centra typ onemocnění náklady v mil. Kč r r r index nárůstu r v. r nádory plic % nádory prsu % nádory kolerekta + hlavy a krku % nádory ledvin % sarkomy měkkých tkání % celkem % 13

14 POČTY POJIŠTĚNCŮ, KTERÝM BYLO POSKYTNUTO "CENTROVÉ" LÉČIVO Index změny /2008 Celkem ,12 NÁKLADY NA 1 POJIŠTĚNCE, KTERÝ JE V EVIDENCI "CENTROVÉ" PÉČE Průměr na pacienta Kč ,01 NÁKLADY NA "CENTROVÉ" LÉKY V MIL. KČ) Index změny 2009/2008 Celkem ,10 14

15 Výdaje nezaručují výsledky

16 5ti leté přežití nádorového onemocnění Ca cervixu Ca prsu Note: Survival rates are age standardised to the International Cancer Survival Standards Population. 95% confidence intervals are represented by H in the relevant figures. Source: OECD Health Care Quality Indicators Data 2009 (OECD).

17 Vývoj v očekávané délce života v okamžiku narození mezi roky 1960 a 2007

18 CO JE TŘEBA UDĚLAT Rozhodnout o perspektivách systému do budoucna Buď daně s výběrem na jednom místě a státní financování péče Nebo pojištění s vazbou mezi jeho výší a náklady na péči, s možností volby pro pojištěnce Zavést motivace pro občana, nabídnout mu volbu pojistného krytí Základní pojištění a připojištění Hranice pojistného krytí Standard a nadstandard Prevence, compliance, liberální a regulovaný přístup k péči Spoluúčast

19 KAM SE TO DNES UBÍRÁ (MIMOVOLNĚ)? Jednotné inkasní místo výběr tzv. pojistného státem (daňový systém) Vyšší státní regulace populární kontrola pojišťoven Méně pojišťoven (vypadá to na 4-5), standardizace jejich plateb viz záměr na příští roky (v době deficitu platit všechny stejně) = POSLÉZE NAKONEC moţná 1 pojišťovna Moţná konsolidace státních a krajských zařízení do ekvivalentu národní zdravotní sluţby s ponecháním ambulantního sektoru as is.

20 MOŢNÉ ZMĚNY POSÍLIT PRVKY POJIŠTĚNÍ Zavést smluvní vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou, umožnit diferenciaci pojistných produktů a definovat rozsah pojistného krytí (dtto standard, základní balík služeb, redefinice hrazené péče) a vytvořit tak prostor pro připojištění (na rozdíl od spoluúčasti připojištění mobilizuje zdroje od zdravých a nikoliv nemocných) Sjednotit vyměřovací základy, zrovnoprávnit výši odvodů mezi plátci ve stejné sociální situaci, odvodit výši nutných příjmů systému z rozsahu pojistného krytí (vazba mezi příjmy a skutečnými náklady = podmínka pro reálnou cenotvorbu ve zdravotnictví) Rozdělit pojistné na část fixní (nominální) vybíranou pojišťovnami a na část odvozenou od příjmu vybíranou inkasním místem v rámci sjednocené daně, kterou by se prostřednictvím státu realizovala platba za státní pojištěnce a equalizace rizika mezi pojišťovnami Zavést systém přerozdělení podle nákladovosti pojištěnců a ne jen podle věku

21 JAK BY MOHLY VYPADAT ZMĚNY VE ZDRAVOTNICTVÍ

22 ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ ZÁKLADNÍ POJISTKY Prevence hrazená výkonově jak v primární, tak specializované péči, Preventivní programy by měly zahrnovat prvky soustavné péče o zdraví a možnost zvýhodněné ceny pojistky u osob s kompliance. Rozsah by měl být širší než dnes a zahrnovat skutečně účinná opatření. Bez regulačních poplatků a spoluúčasti. Základní kapitační (registrační) platba u praktického lékaře pro dospělé (zajišťující prevenci a dispenzarizaci), nikoliv úhrada běžné sporadické akutní péče. Plná a komplexní úhrada péče (včetně zubní, všech léků atd.) o děti 0-18 let (ve vyjmenovaných oblastech do max. 26 let) A PRO OSOBY NAD 65 LET v celém zdravotním systému bez poplatků, se spoluúčastí u vyjmenovaných fakultativních výkonů a léků. Dispenzarizace a léčba chronických onemocnění včetně sekundární prevence, léků a pomůcek v celém systému zdravotnictví. Nemocniční péče bez nadstandardních služeb a výkonů zpoplatněná poplatkem za lůžkoden. Rehabilitace, domácí péče, psychologie, doprava, lázně jen některé výkony a některé indikace. Domácí péče ze sociálních důvodů hrazená sociálním systémem.

23 PŘIPOJIŠTĚNÍ OBLAST KONKURENCE Nadstandardní prevence potřebná prevence by byla v základním balíku, zde by šlo o skutečně nadstandardní programy často charakteru péče o určité pracovní skupiny (synergie se zaměstnavateli), rehabilitace, domácí péče, doprava a lázně nad rámec základní pojistky. Běţná sporadická kurativa banálních onemocnění tzn. kurativa u praktických lékařů včetně běžných léků s možnou variantou hrazení lékaři kapitační platbou nebo výkonově Negenerická preskribce tam, kde by v základní pojistce byla preskribce generická, úhrada doplňkových a pomocných léků nezařazených do úhrad (ale s doplatkem) Nadstandardní limit preskribce a vyžádané péče pro ošetřujícího lékaře a na vyšší standard hotelových sluţeb v nemocnici Dispensarizace specialistou i v případě, že pro danou dg je určen k dispenzarizaci praktický lékař, přímý přístup ke specialistovi i v případě povinného gate keepingu, právo na druhý názor u specializovaného vyšetření včetně zobrazovacího. Návštěvní sluţba specialisty Zubní péče 19 (27) až 64 let za podmínky prevence a spoluúčasti u vyjmenovaných výkonů Vyšší max. limit pojistné ochrany (kupř. pokud by v základu bylo omezení nad 3 mil ročně nebo a současně nad 25 mil. celkově částky jen odhadem), Na rozšířené indikace u nákladné péče a na zatím neschválené léčebné postupy do úhrad (kupř. na terapie zařazené do úhrad v USA či GB (NICE))

24 LÉKY, ZÚM, ZÚLP Generická preskribce u běţné sporadické akutní péče (nehrazené v základní pojistce, ale započitatelné do limitu pacienta (2500 a 5000 Kč) u prokazatelně účinných důležitých léků na předpis kupř. antibiotika), totéţ v ostatní péči (chronické) tam, kde je několik dostupných preparátů téţe účinné látky. Stávající systém poplatků a doplatků. Možnost odsoutěţit pojišťovnou konkrétní preparát jedné účinné látky a jen ten hradit v základní pojistce. Takový preparát bez doplatku i poplatku. Stávající způsob preskribce u nedostatečně kompetitivních skupin či účinných látek. Osvobození od poplatků a doplatků u léčby katastrofických onemocnění a substituční terapie (cytostatika, růstový hormon), možnost nižších doplatků u nemocných s prokázanou kompliance bonifikace pojišťovny. U zdravotnických prostředků stejný referenční systém jako u léků, hrazení nejekonomičtější varianty, doplatky a poplatky jako u léků včetně započitatelnosti

25 NEMOCNICE A LŮŢKOVÝ FOND 2009 Obor Obložnost 1_1 INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ 79 1_6 GERIATRIE 79 1_7 KARDIOLOGIE 90 2_1 REHABILITAČNÍ LÉKAŘSTVÍ 71 2_2 KLINICKÁ HEMATOLOGIE 78 2_3 PŘENOSNÉ NEMOCI 50 2_5 TUBERKULÓZA A RESPIRAČNÍ NEMOCI 66 2_9 NEUROLOGIE 74 3_1 PEDIATRIE 55 3_4 NEONATOLOGIE 87 3_5 PSYCHIATRIE 71 4_2 KLINICKÁ ONKOLOGIE (BEZ RADIAČNÍ ONKOLOGIE) 61 4_3 RADIOTERAPIE A RADIAČNÍ ONKOLOGIE 74 4_4 DERMATOVENEROLOGIE 64 4_7 NUKLEÁRNÍ MEDICINA 58 5_1 CHIRURGIE 75 5_3 TRAUMATOLOGIE (ÚRAZOVÁ CHIRURGIE) 91 5_5 KARDIOCHIRURGIE 67 6_3 GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ 67 6_5 ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÁ CHIRURGIE 58 6_6 ORTOPEDIE 76 7_1 OTORINOLARYNGOLOGIE 60 7_5 OFTALMOLOGIE 41 7_6 UROLOGIE 74 7_8 ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 178 Celkem 72

26 OBLOŢNOST LŮŢEK DLE KRAJŮ 2009 Hlavní město Praha 67 Středočeský kraj 76 Jihočeský kraj 74 Plzeňský kraj 67 Karlovarský kraj 69 Ústecký kraj 73 Liberecký kraj 79 Kralovéhradecký kraj 70 Pardubický kraj 74 Vysočina 73 Jihomoravský kraj 77 Olomoucký kraj 71 Moravskoslezský kraj 67 Zlínský kraj 78 26

27 POROVNÁVÁNÍ NEMOCNIC LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE Parametr A B C D E F G H HOSP (n) 108,00 155,00 49,00 96,00 101,00 22,00 38,00 47,00 Sál (min) 268,88 216,64 303,26 208,33 269,9 210,00 305,26 267,65 JIP(dni) 0,31 0,27 0,18 0,06 0,06 0, ODD(dni) 3,75 5,25 6,24 4,83 4,31 6,31 6,89 4,53 AMB(body) 1 625, , , , , , , ,06 LAB(body) 528, , ,26 251,29 482, ,00 209,34 344,7 RDG(body) 242,97 591,05 218,71 43,02 68,77 513,27 243,1 48,8 ZULP(Kč) 720,3 570,72 337,51 177,15 128, ,48 357,03 118,84 ZUM(Kč) , , , , , , , ,18 věk 52,77 54,72 56,36 53,15 54,22 47,45 55,47 58,55 CM index 1,17 1,24 1,19 1,1 1,11 1,17 1,13 1,2 % bez cc 61,11 43,87 59,18 90,62 87,12 68,18 76,31 55,31 % s cc 34,25 39,35 28,57 7,29 9,9 22,72 21,05 34,04 % s mcc 4,62 16,77 12,24 2,08 2,97 9,09 2,63 10,63 % prekladu 0, , % umrti 0 0,

28 POROVNÁVÁNÍ NEMOCNIC cévní mozková příhoda s infarktem parametr A B C D E F G HOSP (n) 122,00 39,00 22,00 168,00 32,00 113,00 23,00 Sál(min) 0,49 1,53 0 0, JIP(dni) 2,93 0,23 1,72 0,74 0,84 0,29 1,13 ODD(dni) 8,92 11,35 7,22 12,88 13,84 10,59 8,52 AMB(body) 6 790, , , , , , ,73 LAB(body) 3 098, , , , , , ,82 RDG(body) 4 360, , , , , , ,39 ZULP(Kč) 1 749,15 841,66 308,02 980,89 291,56 659,63 873,8 ZUM(Kč) 10,87 91, ,29 107,5 56,88 0 věk 69,65 74,92 73,5 69,56 73,28 72,95 71,34 CM index 1,01 1,12 1,03 1,03 1,05 1,18 1,25 % bez cc 41,8 33,33 50,00 37,5 28,12 8,84 8,69 % s cc 46,72 41,02 31,81 50,59 59,37 64,6 52,17 % s mcc 11,47 25,64 18,18 11,9 12,5 26,54 39,13 % prekladu 10,65 2,56 9,09 6,54 6,25 8,84 8,69 % umrti 11,47 15,38 4,54 7,14 9,37 3,53 17,39

29 NEMOCNICE A LŮŢKOVÝ FOND 2010 Červeně jsou zvýrazněny nejnižší hodnoty ve skupině Jsou vypočteny potenciálně uspořitelné lůžkodny. Vpravo nahoře pokud by 10% z hospitalizací v šedé skupině H/A chir bylo provedeno formou jednodenní chirurgie. Prostředni číslo ukazuje počet uspořených lůžkodnů v připadě, že by se porovnávaní poskytovatele dokázali přizpůsobit nejlepšímu v součtu delky pobytu na JIPu a na odděleni Výše maximální možné úspory v Kč. v rámci skupiny je vyčíslena v pravém dolním rohu tabulky.

30 VYUŢÍT SOUČASNÝCH TECHNOLOGIÍ NEJEN V PÉČI O PACIENTA, ALE I PRO ADMINISTRACI SYSTÉMU Duplicitní vyšetření a preskribce, duplicitní vykazování, provádění výkonů bez přidané hodnoty pro pacienta, nízká míra koordinovanosti a kontinuity péče o nemocného, zanedbávání prevence, některé preventivní programy obsolentně postavené Podvodné vykazování, psaní receptů na někoho, jiná skutečná a hlášená výše doplatku, optimalizace vykazování k maximalizaci výnosů, upcoding DRG, nelegální dovybírání, zbytečné hospitalizace a jejich natahování o propustky před a po. Hospitalizace, kde pacientu nepomohou a po získání nároku na úhradu přesunou k vlastnímu léčení jinam Vysoká administrativní náročnost a chybovost vykazování, případně schvalování, časové prodlevy vykazování i vyúčtování, neefektivní kontrola pojišťovnou i pacientem, špatná informovanost všech v systému, složitost a nepochopitelnost systému pro běžného zdravotníka i pacienta, falešné motivace, složitá administrace smluv a dodatků, jejich uzavírání s prodlevou po časovém období na které mají platit To vše ve střízlivém pojetí znamená rezervu 3-8 miliard jen pro VZP (5 13 mld pro celý systém) preskribce 5-10%, komplement 7-15%, neprovedené výkony 5-10% Nejde o peníze, o které by se daly výdaje ve zdravotnictví snížit, ale o peníze, které je možno v systému využít ŘEŠENÍ? ---- VYUŢITÍ ICT

31 VZP SOUČASNÝ STAV klientů s možností vstupu do systému EZK zdravotnických pracovníků se vstupem do EZK Centrální úložiště s funkcemi: EZK (emergentní dataset, zdravotní záznamy, prostor pro plánování prevence, péče o zdraví, manaţer zdraví) Osobní účet pojištěnce (fakturovaná péče, poplatky, historie pojištění) PORTÁL VZP postavený na nové technologii s plánem na rozvoj nových on-line sluţeb B2B kanály pro přímou komunikaci s IS poskytovatelů Nový centralizovaný IS VZP ve výstavbě (ukončení 2012), v jehož zadání je on line komunikace, schopnost vyuţívat el. identifikátor 31

32 DĚKUJI ZA POZORNOST

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen Pojišťovna nebo VZP ) připravila

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 ROČENKA Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2007 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Více

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR

Koncept úhrad v roce 2016. Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Koncept úhrad v roce 2016 Mgr. Pavlína Žílová Analytik oddělení úhradových mechanizmů a zdravotního pojištění, MZ ČR Výběr pojistného od roku 2012 Výběr pojistného za zaměstnance a osvč (2015 2016) + 7,4

Více

PROGRAM AKORD 2G VZP. e-health Day 2011. 22. únor 2011

PROGRAM AKORD 2G VZP. e-health Day 2011. 22. únor 2011 PROGRAM AKORD 2G VZP e-health Day 2011 22. únor 2011 DNEŠNÍ STAV - PACIENT V systému se neorientuje, nerozumí často tomu, co mu říká lékař, je používán jako poslíček mezi lékaři, volá si pro výsledky vyšetření,

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016

Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Změny v úhradové vyhlášce na rok 2016 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Vývoj nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči od roku 2000 Vývoj nákladů zdravotních

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2010 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2010 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví

Úhradová vyhláška pro rok Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Úhradová vyhláška pro rok 2018 Ing. Helena Rögnerová Ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstvo zdravotnictví Finanční bilance roku 2018 Výběr pojistného o cca 15 mld. vyšší než v

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Marek Šnajdr Co je smyslem a cílem zdravotnictví? 1. Udržet či prodloužit délku života. 2. Udržet nebo zvýšit jeho kvalitu. 3. Onemocněním předcházet a nemocným zajistit

Více

Úhradová vyhláška na rok 2010

Úhradová vyhláška na rok 2010 Úhradová vyhláška na rok 2010 Makroekonomické předpoklady výběru pojistného v roce 2010 Promítnutí růstu nezaměstnanosti z 4,9% na 9% Promítnutí zvýšení počtu důchodců cca 40 tis. ročně Očekávaný mzdový

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky

kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky 164 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky / ročenka Kapitola 6. Kapitola 6. Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity

Více

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky

Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Kapitola 6 Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační poplatky a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále PZLÚ) byly zavedeny od 1. ledna 2008

Více

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Nemocnice v České republice v 1. pololetí Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 11. 2011 56 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2011 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2011

Více

Financování zdravotnictví v ČR

Financování zdravotnictví v ČR Financování zdravotnictví v ČR Náklady na léky ve specializovaných centrech a co s tím 22. 9. 2016 Ladislav Friedrich Popisky řádků centrové léky náklady na ZULP náklady na Rx celkové náklady Celkem v

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Regulační poplatky a doplatky za léky

Regulační poplatky a doplatky za léky Regulační 184 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Ročenka za rok 2010 Regulační Regulační a limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely byly zavedeny od 1.

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013

Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 11. 2013 53 Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2013 Hospitals in the Czech Republic in the 1 st half of

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Program kvality péče VZP AKORD Strategie VZP v elektronické komunikaci ve zdravotnictví ISSS 2011. Hradec Králové 4. dubna 2011

Program kvality péče VZP AKORD Strategie VZP v elektronické komunikaci ve zdravotnictví ISSS 2011. Hradec Králové 4. dubna 2011 Program kvality péče VZP AKORD Strategie VZP v elektronické komunikaci ve zdravotnictví ISSS 2011 Hradec Králové 4. dubna 2011 NEEFEKTIVITY VE ZDRAVOTNICTVÍ DUPLICITY různých vyšetření a předpisu léků,

Více

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity

Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Restrukturalizace nemocnice jako cesta ke zvýšení efektivity Seminář na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Kladno MUDr. Tomáš Jedlička 4. 4. 2013 Co je efektivita Efektivita či efektivnost

Více

Role krajů v reformě zdravotnictví

Role krajů v reformě zdravotnictví Role krajů v reformě zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Reforma zdravotnictví cíl: zdravotnictví, které: je finančně stabilní a schopné průběžné adaptace na vývoj zajišťuje občanům spravedlivý

Více

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek

Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek Zdravotnictví Pardubice 4.2.2010 Tomáš Julínek ODS má návrh reformy zdravotnictví ODS jako jediná strana připravila návrh reformy zdravotnictví Návrh je v paragrafovém znění a prošel legislativním procesem

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí

Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj. Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Financování zdravotnictví v ČR - mezinárodní srovnání a vývoj Ing. Marie Bílková Ministerstvo financí Obsah Financování zdravotnictví - vývoj Dává ČR do zdravotnictví málo peněz? V čem je nutné se ve zdravotnictví

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008

Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 Návrh VZP na úhradu zdravotní péče v segmentu ambulantní specializované péče v roce 2008 I. Úhrada za zdravotní péči 1. Specializovaná ambulantní zdravotní péče poskytovaná v ambulantních zdravotnických

Více

ročenka VZP ČR za rok 2014

ročenka VZP ČR za rok 2014 ročenka VZP ČR za rok 2014 www.vzp.cz Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2014 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou i odbornou veřejnost další

Více

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku

4. Zdravotní péče. Hospitalizovaní v nemocnicích podle věku 4. Zdravotní péče Hlavní město Praha je na tom z hlediska zdravotní péče pro mladé lidi velmi dobře. Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 1 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let, i více než 25

Více

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich

Pluralita zdravotních pojišťoven. Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Pluralita zdravotních pojišťoven Sdružení Občan 3/2017 Ladislav Friedrich Aktuální stav Pojišťovny jsou nuceny plně přizpůsobovat ZPP kalkulacím vycházejícím z rozhodnutí MZ k úhradám zdravotní péče a

Více

Financování českého zdravotnictví v Evropském kontextu. Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Financování českého zdravotnictví v Evropském kontextu. Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Financování českého zdravotnictví v Evropském kontextu Tomáš Doležal, Tomáš Mlčoch Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Současná debata o financování zdravotnictví Mezinárodní

Více

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011

DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 DOPORUČENÍ SKUPINY NERV PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 19. července 2011 OBSAH Top 10 opatření Zefektivnění financování zdravotnictví Léky a zdravotnické prostředky Reálná konkurence pojišťoven a poskytovatelů

Více

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady předpis vztahy PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost volnost Vysoká efektivita Politická cena Kontraktační Neudržitelnost povinnost rozpočtu

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 12. 2008 51 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2007 Physicians, dentists and pharmacists 2007 Souhrn V České

Více

Zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje

Zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje Zdravotnictví v podmínkách Ústeckého kraje Ing. Petr Fiala Ústecký kraj 4. dubna 2006 Reforma zdravotnictví forum.cz konference v Ústí n. L. Základní geografické údaje Rozloha 5 335 km² (6,8% rozlohy ČR)

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR

MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR Vyhláška č.550/2005 Sb., resp. 101/2006 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, pro 1. pololetí 2006 MUDr. Pavel Neugebauer

Více

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství

Ošetřovatelství v primární péči. Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Ošetřovatelství v primární péči Miroslava Kyasová Katedra ošetřovatelství Struktura předmětu 1. Charakteristika primární péče 2. Prostředí čekárny a ordinace praktického lékaře 3. Okruhy činnosti sestry

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline

Co nového přináší úhradová vyhláška 2015. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co nového přináší úhradová vyhláška 2015 Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline Co se dnes dozvíte 1. Úvod 2. Struktury úhradové vyhlášky 2015 1. Hospitalizační úhrada 2. Ambulantní

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

Kroky zvyšující efektivitu nemocnice - příklady zpraxe

Kroky zvyšující efektivitu nemocnice - příklady zpraxe Kroky zvyšující efektivitu nemocnice - příklady zpraxe INMED 2013 MUDr. Tomáš Jedlička, Nemocnice Mělník 15.11.2013 Co je příčinou neefektivity nemocnic? mají optimální velikost a strukturu péče? jsou

Více

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb

Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb Návrh VZP ČR pro DŘ na rok 2016 varianta I. úhrada zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou zdravotních služeb poskytovaných v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 54 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2012 Physicians, dentists and pharmacists 2012 V České

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová 17. 10. 2007 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Fáze reformy zdravotnictví Opatření v oblasti zdravotního pojištění Opatření

Více

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov

České lázně na prahu změn. Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov České lázně na prahu změn Ing. Jana Vaňková Obchodní ředitelka akciové společnosti Léčebné lázně Jáchymov Léčebné lázně Registrovaná lůžková zdravotnická zařízení Splňují akreditační podmínky ZP i legislativní

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů..

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.. Strana 5382 Sbírka zákonů č. 411 / 2011 Částka 144 411 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

Více

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Epidemiologie zhoubných nádorů. regionu v rámci r. Mužík J. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Institut biostatistiky a analýz Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Evropský sociální fond & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Epidemiologie nádorů rekta (dg. C0) - pozice Pražsk

Více

Možnosti určení rozsahu povinného pojištění

Možnosti určení rozsahu povinného pojištění Možnosti určení rozsahu povinného pojištění MUDr. Pavel Hroboň, M.S. Reformy zdravotnictví v nových členských zemích EU Praha, 8. září 2004 STAV TRADIČNÍCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍHO ZABEZPEČENÍ Zastaralé financování

Více

a také společným nebezpečím

a také společným nebezpečím a také společným nebezpečím PharmDr. Vladimír Gondek člen představenstva ČLK S použitím materiálů mgr. Leony Štěpkové témata Obchodní přirážka a marže Cenotvorba léků Náklady na léky Síť lékáren v ČR versus

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém

Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení aneb veřejné zdravotní pojištění nebo státní zdravotní systém Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální ředitel Oborová

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ PŘIPRAVENÉ REFORMNÍ KROKY Hlavní pilíře reformy Definice nároku pacienta a vytvoření úhradových standardů Definování správného postupu při poskytování péče Kontrola vstupu nových

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha

Role nelékařů v českém zdravotnictví. Dana Jurásková CEVRO Praha Role nelékařů v českém zdravotnictví Dana Jurásková CEVRO Praha Nelékařská povolání Posílení postavení všeobecných sester technologie, výkony, dlouhodobá péče, komunitní péče, domácí péče; Porodní asistentky

Více

PreVOn září 2017, Praha

PreVOn září 2017, Praha PreVOn 2017 25. září 2017, Praha ČPZP 2. největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice cca 1,2 mil. pojištěnců 25 000 smluvních zdravotnických zařízení celorepubliková působnost - 111 poboček

Více

Seminář o zdravotnictví TOP 09

Seminář o zdravotnictví TOP 09 Seminář o zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger Praha, 9.4.2013 Stav našeho zdravotnictví Euro Health Consumer Index (15./34) Obsah prezentace Práva pacientů (27. / 34) Léčiva (20. / 34) Rozsah služeb (17. /

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011

Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Komentáře k tabulkám Ročenky VZP ČR za rok 2011 Kapitola 1 Pojištěnci VZP V souladu s vymezením daným platným zněním zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, byli v roce 2011 účastníky veřejného

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014

Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Holandská klasifikace zdravotní péče další inspirace pro ČR? Daniel Hodyc Praha, 18. 11. 2014 Proč se zabývat zahraničními DRG systémy? IR DRG 1.2. kultivujeme od roku 2003, pro účely úhrad jej používáme

Více

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor

Mgr. Michal Hojný. HospiCon - Konference českých nemocnic, Tábor vliv zdravotně pojistných plánů a změn v mechanismech hrazení ústavní péče na lékovou politiku a nákupní management. Nákupy centrových léků a materiálu a veřejné zadávání - současná specifika, rizika i

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více