Nástroje moderního finančního řízení v praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nástroje moderního finančního řízení v praxi"

Transkript

1 Lepší navigací k výsledkům. Certifikované ucelené vzdělání FINANČNÍ AKADEMIE Nástroje moderního finančního řízení v praxi Learning by doing = učení se řešením reálných situací Best practices ve finančním řízení firem Modul I: Nová koncepce finančního řízení Modul II: Moderní měření finanční výkonnosti Modul III: Finanční plánování a reporting Výhody pro účastníky: Intenzivní ucelené vzdělání Připravené s experty z praxe Aktivní participace Otevřená diskuze Interaktivní atmosféra Nejnovější trendy v podnikové PRAXI Přednášející z praxe podniků: Škoda Auto T-Mobile Škoda Power ČEZ Fei Czech Republic Vegacom Orco Property Group Ammann CR Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR Unipetrol Papirius CERTIFICATE IN FINANCE

2 Vážené dámy, vážení pánové, rychlé změny okolí přináší zcela nové výzvy: od implementace finančně úsporných strategií, maximalizace hodnoty podniku a inovace v nástrojích financování až po aktivní řízení pracovního kapitálu, rizik či zvýšení transparentnosti finančních procesů. Chcete zlepšit finanční procesy Vaší společnosti? poznat nejlepší postupy finančního řízení v ČR a zahraničí? podpořit růst Vašeho finančního dorostu? podložit rozhodnutí manažerů i finančními aspekty? Potom by Vám neměla uniknout Finanční Akademie, která svým absolventům přináší možnost systematicky proniknout do světa financí a řízení podniku. V rámci uceleného modulárního programu Vám, díky přednášejícím z praxe a omezenému počtu účastníků, garantujeme intenzivní a interaktivní spolupráci i vzájemnou diskuzi s kolegy z PRAXE! BONUS PRO VÁS: kniha Finanční řízení v praxi předplatné měsíčníku Finanční management Jste-li syti teorie a hledáte-li praktické, ihned využitelné nástroje moderního finančního řízení, těšíme se na Vaši účast! Markéta Srbová / výkonná ředitelka POINT Consulting Ohlasy účastníků našich akcí: Pestré, živé, různorodé příspěvky, zajímavé dotazy, neformální diskuze. Milan Klaus, finanční ředitel, Volkswagen Polska Vysoká odbornost přednášejících. Praktické zkušenosti, příklady z praxe. Jana Jantová, finanční analytik, HEWLETT-PACKARD Výborný výběr témat a jejich sledu, vysoká úroveň přednášejících. Luboš Fejfar, vedoucí odboru integrovaného controllingu, Preciosa Úvodní seminář Finanční Akademie Vám přinese celkový přehled o nástrojích moderního finančního řízení, které na dalších seminářích podrobněji rozpracujete řešením případových studií ve skupinách, prezentacemi i výměnou zkušeností s kolegy z praxe!

3 Modul F1, NOVÁ KONCEPCE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Úkoly, nástroje a organizace finančního řízení 1. DEN NÁSTROJE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ V SOUVISLOSTECH Vymezení finančního řízení a jeho vztah k řízení podniku 2. Odvození rámcové podoby úkolů finančního útvaru z potřeb manažerů a vlastníků 3. Řízení hodnoty firmy přes řízení časové hodnoty peněz a rizik Základy podnikových financí risk management, majetková a finanční struktura podniku 5. Získávání a pohyb kapitálu v souvislostech finanční trh, statutární výkazy a finanční analýza Nástroje dlouhodobého a krátkodobého finančního řízení v přehledu investiční rozhodování a řízení oběžného majetku 7. Rozdělení úkolů v rámci finančního útvaru účetnictví, treasury, controlling, projekty, Posilování kredibility firmy: komunikace směrem ven, rating 9. Komunikace finančního útvaru dovnitř podniku výroba, obchod, strategie, IT a další 10. Prosazení požadavků a nastavení procesů k dalším podnikovým útvarům ing. Václav Řehoř, PhD., MBA, finanční ředitel, Škoda Power 2. DEN ÚČETNÍ STANDARDY, BILANCOVÁNÍ, AUDITY A DAŇOVÉ OPTIMALIZACE Posuny v účetních standardech, novinky a dopady do finančního řízení (IFRS / US GAAP) 12. Integrace externího a interního účetnictví Bilancování, finanční a daňové účetnictví v přehledu 14. Finanční analýza a interpretace aktuální finanční výkonnosti ing. Jarmila Rázková, MBA, ředitelka účetnictví, T-Mobile Czech Republic Spolupráce finančního útvaru s okolím banky, státní orgány, auditoři, daňoví poradci, 16. Externí a interní audity v praxi 17. Daňové optimalizace jako součást finančního řízení praxe a aktuální trendy směrnice OECD, nové pokyny MF ing. Pavel Šustek, finanční ředitel, Fei Czech Republic (ACCA) Bonus výzvy nejbližší budoucnosti: Zprůhlednění, interní kontrola a zlepšení dokumentace procesů ovlivňujících finanční výsledek Proč a kde aplikovat Sarbanes Oxley ing. Ivan Šorm, finanční ředitel, Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR Strategické a operativní finanční řízení v přehledu Vývoj účetních standardů a finanční analýzy Zlepšování finančních procesů Daňové optimalizace Bonus: interní kontrola finančního reportingu (SOX a direktivy EU)

4 Modul F2, MODERNÍ MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI Od měření hodnoty k řízení pracovního kapitálu a rizik podniku 1. DEN MĚŘENÍ: VÝKONNOST CELÉ SPOLEČNOSTI Úvod do měření výkonnosti podniku Cena vlastního kapitálu (CAPM) a vážený průměr kapitálu (WACC) 2. Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli a jejich využití: Net Present Value (NPV), Discounted Cash Flow (DCF), Return on Capital Employed (ROCE), Economic Value added (EVA), Cash-flow Return on Investment (CFROI), Cash Value Added (CVA), Market Value Added (MVA) a další ukazatele výkonnosti Měření hodnoty a rozklady top ukazatelů dovnitř společnosti 4. Manažerské dashboardy: kombinace finančních a nefinančních ukazatelů na úrovni útvarů Ing. Pavel Krtek, vedoucí controllingu, Unipetrol MĚŘENÍ: EFEKTIVNOST NOVÝCH PROJEKTŮ / INVESTIC / AKVIZIC 5. Risk review projektu přípravná fáze projektu, investiční rozhodování /Bid no bid/ 6. Předkontraktační fáze a riziková analýza projektu kalkulace a CF projektu, zdroje a kapacity, eliminace rizik 7. Standardizace investičního rozhodování ve firmě principy, pravidla, schvalovací postupy Metody hodnocení návratnosti investic v praxi: doba návratnosti, NPV, IRR aj. 9. Případová studie investičního projektu z praxe 10. Investiční controlling investice ve fázi plánování, realizace a aktivace Ing. Robert Prajs, finanční ředitel, Vegacom 2. DEN MĚŘENÍ: NAKLÁDÁNÍ S PRACOVNÍM KAPITÁLEM Dynamické řízení pracovního kapitálu jako součást řízení celé společnosti 12. Ukazatele likvidity a průběžné řízení cash flow 13. Payment Factory koloběh věřitelé/ dlužníci Efektivní řízení zásob, prodejů a pohledávek + management závazků 15. Nastavení procesů dovnitř firmy, motivace manažerů a pracovníků na zlepšení WCM Moderní nástroje krátkodobého podnikového financování výhody, rizika a náklady nástrojů včetně právních, daňových a bilančních aspektů Risk management v souvislosti s krátkodobým řízením kapitálu řízení měnového, úvěrového a likvidního rizika Ing. Vlastislav Pánek, finanční ředitel, Ammann CR (dříve Stavostroj) Měření hodnoty pro akcionáře, management a banky Klíčové KPIs pro růst výkonnosti Hodnocení investičních projektů Working Capital Management Risk management

5 Modul F3, FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ A REPORTING Jak zvýšit efektivitu finančních procesů 1. DEN VYVÁŽENÍ FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Strategické a operativní podnikové plánování v souladu podpora moderními nástroji 2. Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v souvislostech Optimální investiční proces určování investičního rámce a priorizace investičních záměrů 4. Kritická místa sestavování business plánu ocenění nových businessů a rizik v praxi ing. Ladislav Kočí, Finance Director, Orco Property Group FINANČNÍ OPTIMALIZACE V RÁMCI SKUPINY 5. Proces plánování zdrojů financování vnitřní x vnější financování 6. Finanční řízení skupiny podniků a) Finanční konsolidace a efektivní finanční koncernový reporting b) Vnitropodnikové transakce a transferové ceny příklady z praxe Operativní řízení likvidity a globální cash management, cash pooling, treasury a řízení rizik 8. Organizace a zodpovědnost v oblasti treasury a řízení likvidity ing. Ondrej Simon, vedoucí odb. Centrální platební styk skupiny ČEZ 2. DEN VZTAH FINANCÍ A CONTROLLINGU Finanční controlling a moderní řízení nákladů optimalizace k maximalizaci hodnoty 10. Řízení k plánovanému výsledku souhra manažerského a finančního účetnictví Manažerské reporty a jejich interpretace nástroje a zavedení standardního reportingu 12. IT podpora finančního řízení MIS a průchodnost, zefektivnění finančních procesů ing. Ladislav Šimek, finanční ředitel, Papirius FAST CLOSE CESTA K RYCHLÝM INFORMACÍM 13. Optimalizace procesu rozpočtování zájmy manažer x controller x majitel, angažovanost vrcholového vedení 14. Sestavování bilance a účetní závěrky z více pohledů manažerské, účetní a daňové účetnictví souvislosti a optimalizace procesu Meziroční řízení výsledku a tvorba předpovědí rychlé závěrky, analýzy odchylek a nápravy 16. Finanční procesy a jejich zlepšování na příkladech Fast Close (Smart Close) Ing. Jana Šrámová, vedoucí účetnictví, Škoda Auto Dlouhodobé a krátkodobé finanční plánování v souvislostech Finanční řízení skupiny Optimalizace procesu rozpočtování a závěrek Manažerské a finanční reporty v souladu IT podpora finančního řízení

6 Ing. Ladislav Kočí Při studiu na VŠE Praha se podílel na implementaci Oracle v DHL. Poté pokračoval jako specialista interního auditu, credit controller, hl. účetní. V l se v centrále FIAMM Group v Itálii jako group controller zabýval analýzou výsledků, konsolidací dceřiných společností a implementací SAP. V l byl vedoucím controllingu ve spol. Eurotel. Zodpovídal mj. za přípravu celofiremního plánu a rozpočtů a harmonizaci controllingových standardů napříč divizemi. Nyní působí jako Finance Director Orco Property Group. Ing. Pavel Krtek Vystudoval ČVUT a univerzitu Ecole Centrale Paris, kde získal titul Diplome d ingénieur. Po návratu do ČR pracoval na pražském generálním ředitelství spol. LAFARGE, kde se zabýval finančním controllingem a pravidelným vykazováním dle metodiky skupiny. V l byl vedoucím controllingu ve spol. Unipetrol. V r byl jmenován finančním ředitelem Unipetrol Doprava. Nyní působí ve spol. Unipetrol opět jako vedoucí controllingu. Ing. Robert Prajs Vystudoval VUT Brno. V l pracoval v První brněnské strojírně postupně na pozicích vývojový pracovník, odborný ekonom, vedoucí cenového útvaru a vedoucí controllingu se zodpovědností za tvorbu rozpočtů, přípravu struktury reportingu a manažerského účetnictví nové divize. V l se jako vedoucí odb. Finanční controlling spol. ZPS Zlín podílel na implementaci a tvorbě nového kalkulačního systému a rozpočtového procesu dle západních standardů. Od r působil jako finanční ředitel ve spol. ALSTOM Power Group. Nyní je finančním ředitelem spol. Vegacom. Ing. Ladislav Šimek Absolvent VŠE Praha a Thunderbird University, Arizona. Od r pracoval jako vedoucí controllingu společnosti Ústecké pivovary. Poté působil v Drinks Union nejprve jako senior controller, pak ekonomický ředitel a od r generální ředitel. V l působil jako administration manager společnosti Nemak Europe. Nyní jako finanční ředitel ve společnosti Papirius zodpovídá mj. za finance a strategický nákup. Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA Absolvent ČZU Praha a studia MBA na VŠE PIBS Praha. V l pracoval jako marketingový ředitel ve Spolchemii. Poté působil jako konzultant a interim manager v různých podnicích, např. Michelské pekárny, Brown-Forman Beverages Worldwide. Od r pracoval v Kanadě v oblasti controllingu a finančního plánování pro spol. De Beers a Campbell Soup. V r se stal jednatelem a finančním ředitelem ve Škoda Power. Ing. Vlastislav Pánek Vystudoval Ekonom. fakultu na TU v Ostravě a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Poté pracoval jako vedoucí odboru vnitřní ekonomiky v ČKD a později jako vedoucí financování ve spol. Strojobal Pechiney. Nyní je finančním ředitelem spol. Ammann CR. Ing. Ondrej Simon Absolvoval ČVUT Praha, postgraduální studium na VŠE a doktorandské studium na ČVUT. Ve spol. Středočeská energetická působil 13 let, nejprve jako vedoucí daňového odd., pak jako vedoucí krátkodobého financování. Nyní je vedoucím odb. Centrální platební styk skupiny ČEZ, dále viceprezidentem ČAT a odborným garantem pro cash-management. Ing. Jarmila Rázková, MBA Absolventka VŠE Praha a MBA studium na Sheffield Hallam Univ. při MÚVS ČVUT. V l pracovala ve spol. Eurotel nejprve jako účetní, poté vedoucí účetnictví a od r jako finanční controller. Nyní zastává funkci ředitelky účetnictví v T-Mobile ČR. Úspěšně realizovala řadu projektů, např. implementace IFRS a EU Accession. Ing. Ivan Šorm Po absolvování VŠE Praha pracoval ve VÚ železničního opravárenství jako vedoucí analytik útvaru automatického systému řízení. Poté působil v podobné funkci ve Frigera Kolín, kde se později stal vedoucím odb. organizace a řízení. Od r byl náměstkem ředitele připravující privatizaci podniku a jednání se strategickým partnerem, poté ekonomickým náměstkem. Od r je finančním ředitelem Thermo King, po přejmenování Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing CR. Ing. Jana Šrámová Absolventka VŠE Praha. V r nastoupila do Škoda Auto, kde se zabývala interním auditem. V l působila jako koordinátor účetní závěrky, poté vedoucí odd. účetní závěrky (dle IAS i českých standardů) a externího výkaznictví. Od r zastávala funkci vedoucí odd. Controllingu výsledku a finančního plánování. Spolupracovala na projektu optimalizace závěrkových a reportingových procesů smart close. Nyní působí jako vedoucí účetnictví. Ing. Pavel Šustek Absolvent VUT Brno a ACCA. Pracoval nejprve jako analytik cenných papírů ve spol. Atlantik Finanční Trhy. V l působil v Coopers & Lybrand Brno na pozicích od asistenta až po assistant manažera. Poté absolvoval stáž u PricewaterhouseCoopers (PWC) v Dublinu jako manažer oddělení auditu a po návratu nastoupil v této funkci do PWC Brno. Od r je finančním ředitelem FEI Czech Repulic.

7 Přehled odborných seminářů zaměřených na controlling a finanční řízení podniku Konference/fóra Praha Bratislava 10. CONTROLLINGOVÉ FÓRUM Controllingová akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Vytvoření koncepce controllingu Moderní řízení nákladů a ziskovosti Podnikové plánování a reporting Controller s Advanced Program CERTIFIKÁT Praha Bratislava Projektový controlling a řízení změn Marketingový controlling a produktový management Controlling dceřiných společností a řízení kapitálových účastí Activity Based Costing v praxi Controlling odbytu a řízení ziskovosti zákazníků Operativní a strategický controlling investic Ukazatele výkonnosti a manažerský reporting v praxi Balanced Scorecard a hodnotové řízení v praxi Lepší rozpočtování a meziroční řízení výsledku IFRS akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Reporting a konsolidace podle IFRS Modul I Reporting a konsolidace podle IFRS Modul II Finanční akademie CERTIFIKÁT Praha Bratislava Modul I Nová koncepce finančního řízení Modul II Moderní měření finanční výkonnosti Modul III Finanční plánování a reporting Zdokonalení schopností NEJEN pro controllery Praha Bratislava Cash Flow Management na PC Cash Flow Management na PC Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy I Excel pro controllery a ekonomy II pro pokročilé Excel pro controllery a ekonomy II pro pokročilé Komunikace a prezentace pro controllery a ekonomy I Komunikace a prezentace pro controllery a ekonomy I Komunikace a prezentace II pro pokročilé Setkání NEJEN členů Klubu přátel controllingu Brno Bratislava Letní controllingový slet v BRNĚ Portál pro controlling a finanční řízení

8 Přihláška na semináře Firma:... Adresa:... DIČ:... Osoba zodpovědná za vzdělávání:... Osoba zodpovědná za fakturaci: % SLEVU získáte při členství v Klubu přátel controllingu. Více na nebo tel Jméno a příjmení:... Funkce:... Telefon:... Fax: O dalších akcích chci informovat: jen em jen poštou em i poštou Závazně se přihlašuji na seminář: F1 F2 F3 Celý certifikovaný cyklus (F1 F3) Datum... Podpis... Jméno a příjmení... Funkce... Telefon... Fax O dalších akcích chci informovat: jen em jen poštou em i poštou Závazně se přihlašuji na seminář: F1 F2 F3 Celý certifikovaný cyklus (F1 F3) Datum... Podpis... Místo konání: Parkhotel Praha, Veletržní 20, Praha 7, tel.: , Přihlásit se můžete na nebo okopírovat tuto stranu a vyplněnou ji zaslat em, faxem či poštou na níže uvedenou adresu. Po obdržení přihlášky zašleme do pěti dnů potvrzení přihlášky a zálohovou fakturu. Storno podmínky a ubytování: Účast na semináři je možná po zaplacení účastnického poplatku. Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář, materiály k semináři, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky a oběd. Ubytování není zahrnuto v ceně účastnického poplatku. V místě konání semináře si mohou účastníci objednat ubytování za zvýhodněnou cenu. Pro kalkulaci výhodnější ceny uveďte, prosím, při rezervaci ubytování v Parkhotelu, že jste účastníkem akce POINT Consulting. POINT Consulting s.r.o., Blanická 25, Praha 2 tel.: , fax: ,

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení

Sborník. Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete. 4. ročník odborné konference projektového řízení Sborník 4. ročník odborné konference projektového řízení Radosti a strasti projektového řízení aneb co v teorii nezazní, ale v praxi naleznete 26. - 27. září 2012 Hotel Diplomat, Praha Záštita Ing. Evžen

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! www.konference.cz/it.cfm Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil. Kč 2014 2013 2012 2011 2010 Bilanční suma 902

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva

7 0 0 a 2 v rá p í z n roč ý V F P P Výroční zpráva Výroční zpráva principy skupiny PPF Jasná strategie Strategie PPF je postavena na jasně stanovených pilířích odvětví, trhů a aspirativních cílů zaměřených na systematický vývoj a tvorbu hodnoty. Profesionální

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?*

Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak zvládnout přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví?* Jak tato změna ovlivní vaši společnost? *connectedthinking Další publikace o IFRS PricewaterhouseCoopers vydal několik publikací o

Více

Sborník - Konference

Sborník - Konference Sborník - Konference Projektový management jako řemeslo Agenda 08:00h 09:00h Registrace účastníků 09:00h 09:15h Zahájení konference 09:15h 12:15h BLOK 1: Kdo je projektový manažer? Moderátor p. Martin

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 1. Údaje o bance 1.1. a) Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky:

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více