Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecko-technologický park Ostrava, a. s."

Transkript

1 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Finanční výsledky Rozvaha (za období 21 až 212) Výsledovka (za období 21 až 212) Výhled hospodaření společnosti pro rok 213 Zpráva nezávislého auditora Zpráva o propojených osobách Příloha k účetní závěrce

4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte výroční zprávu společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., obsahující komplexní přehled o výsledcích hospodaření za uplynulé fiskální období, a nejen to, naleznete v ní i další informace a podklady, které Vám umožní seznámit se se strategickými cíli společnosti, a můžete posoudit, jak se společnosti daří tyto cíle naplňovat. Od svého založení v roce 1997 se společnost Vědeckotechnologický park snaží o vytvoření prostředí pro firmy podnikající v technologických oborech, zaměřené na vysokou míru inovace. Od samotného počátku jsou rozvojové aktivity iniciovány skutečnými potřebami těchto subjektů a nikoli pouze vizemi, které by pouze čekaly na budoucí naplnění. Toto je bez pochyby stabilním základem pro dobré fungování společnosti, která aktivně napomáhá vytvářet prostředí pro firmy zaměstnávající v současné době několik set zaměstnanců. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. funguje s kladným hospodářským výsledkem již mnoho let bez přímých finančních dotací. Společnost pronajímá a spravuje plochy v moderních budovách pro 2 typy společností. Zavedené firmy s historií, mající zaměření do technologických oblastí, jež jsou v souladu s podporovanými aktivitami VTPO, které spolupracují s místními univerzitami, jež jsou akcionáři VTPO a které jsou také významnými zaměstnavateli absolventů místních univerzit. Zde lze jako nejvýznamnější společnost uvést společnost Tieto Czech s. r. o., zaměstnávající v globálním měřítku 18 zaměstnanců, která má i v areálu VTPO významné množství pracovníků. Druhým typem subjektů, jež naleznete ve VTPO jsou nové, začínající firmy, které VTPO podporuje formou sníženého nájmu v tzv. start-up 3 letém období a také nové spin-off jež mohou vyzkoušet svůj podnikatelský záměr v rámci produktu IDEA inkubátoru. Vhodné nastavení poměru mezi těmito 3 typy firem umožňuje fungování společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. s kladným hospodářským výsledkem. Věřím, že rok 213 bude významným milníkem v rozvoji VTPO, kdy započne výstavba dalších dvou multifukčních budov č. III a IV, v úzké spolupráci s majoritním akcionářem VTPO, statutárním městem Ostrava. Tato další rozvojová etapa areálu Vědecko-technologického parku přinese po dokončení významné navýšení nabídky kvalitních prostor v areálu VTPO. Obdobně jako v minulých letech podporovala nadále i v roce 212 společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. vznik nových technologických firem jak prostřednictvím svého produktu IDEA inkubátor, tak také pomocí slevového programu pro nájem a služby v souladu s pravidly a strategickým plánem společnosti. Dovolte mi, jako každoročně i touto cestou poděkovat všem členům představenstva a dozorčí rady za jejich práci v uplynulém období. Chci rovněž poděkovat všem zaměstnancům společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., bez jejichž poctivé a obětavé práce by nebylo možné dosáhnout dobrých hospodářských výsledků. Přeji také všem, kdo pracují ve Vědecko-technologickém parku, ať již přímo ve společnosti VTPO, a.s. nebo ve firmách, které v areálu Vědecko-technologickém parku působí, hodně sil a úspěchu do dalšího období. doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. předseda dozorčí rady 4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, obchodní partneři, opět po roce máte možnost se seznámit s výroční zprávou společnosti za rok 212, která shrnuje hospodaření a činnost společnosti v uvedeném roce. I přes všeobecnou stagnaci resp. pokles ekonomiky, národního hospodářství, ochotě a vůli firem vynaložit více zdrojů do vývoje a inovací ve formě nových projektů a odvaze začít s vlastním podnikáním se společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s. (VTPO) daří plnit své cíle a poslání. Ukazuje se, že vhodná kombinace firem ve VTPO, tj. zavedené vývojové firmy a nově vznikající či vzniklé vývojové firmy, jsou předpokladem pro kladný hospodářský výsledek s možností cílit naše služby a aktivity na začínající firmy nebo studenty, kteří se nebojí realizovat svůj obchodní nápad. Právě pro ty odvážné nabízí VTPO službu Idea inkubátoru, kde za pomoci VTPO a expertů pro danou oblast, resp. předmět podnikání, lze ověřit realizovatelnost a uplatnitelnost obchodního nápadu na trhu. Požadavky všech klientů nejen těch působících v Idea inkubátoru jsou různorodé a našim úkolem je těmto požadavkům vyjít maximálně vstříc, někdy i na úkor zvýšení vstupních nákladů společnosti. Jinak řečeno, nejde o unifikovaný proces, ale o individuální přístup ke každému s cílem co možná nejvíce usnadnit prvotní rozjezdovou fázi podnikání. Množství a kvalita poskytovaných služeb však nejsou v současné době jediným měřítkem a kritériem úspěchu. Tím dalším, ne méně významným, je kvalitní zázemí a infrastruktura. Společnost VTPO průběžně investuje do technického vybavení kanceláří a budov vůbec, ale také, vědoma si nedostatku parkovacích míst v areálu, do výstavby vlastních parkovišť, případně činí kroky pro zajištění vyhrazených parkovišť pouze pro klienty VTPO, na což vynakládá nemalé finanční prostředky. V úvodu nelze rovněž opomenout stavbu superpočítačového centra excelence IT4Innovations, který přímo sousedí s VTPO. Jeho cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Dále je třeba také zmínit přípravu stavby firmy VAE ProSys s.r.o., která v areálu VTPO hodlá přemístit sídlo své společnosti a také přípravu stavby dvou dalších multifunkčních budov, na jejíž přípravě se nemalou měrou podílí i společnost VTPO,a.s.. Z hlediska hospodářských výsledků lze konstatovat, že společnosti se daří dosahovat přiměřených zisků, které jsou pak zpětně reinvestovány právě do výše uvedené infrastruktury. Za výsledky, které máte možnost shlédnout na následujících stránkách, stojí práce zaměstnanců VTPO. Tyto by ovšem nebyly dosaženy bez úzké spolupráce s firmami ve VTPO a bez vstřícné podpory statutárního města Ostravy. Děkuji všem zástupcům firem, kteří se podílí na aktivitách cílených na studenty k udržení jejich motivace studovat technické obory a ke zvýšení motivace k podnikavosti. Rád bych poděkoval všem, kteří se úspěšně podílí na rozvoji společnosti. Díky patří všem akcionářům a členům dozorčí rady. Ing. Roman Michalec předseda představenstva 5

6 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Posláním společnosti je vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostory pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovaci výrobků a rozvoj podnikání. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. (dále jen VTPO) je společností, jejímž hlavním cílem a smyslem působení je podpora podnikatelských subjektů orientující se do oblastí progresivních technologií s velmi úzkou vazbou na univerzitní sféru, ale především na vývoj, aplikovaný výzkum a podpora inovačních technologií. Ke své podnikatelské činnosti využívá společnost VTPO dvě multifunkční budovy o celkové pronajímatelné kapacitě m2 nebytových prostor, které má společnost v pronájmu a výpůjčce od statutárního města Ostravy a nemá je tak ve svém majetkovém portfoliu. Areál parku, nyní i v návaznosti na plánovaný budoucí rozvoj v podobě výstavby dvou nových multifunkčních budov, nabízí vysoce kvalitní prostory připravené pro výzkumná, vývojová a technologická centra firem. Filozofie společnosti v oblasti poskytování služeb je založena na individuálním přístupu ke každému klientovi. Společnost vyvíjí aktivity vedoucí k rozvoji budování znalostní infrastruktury zejména prostřednictvím Idea a Technologického inkubátoru, čímž se snaží podpořit výzkumná, vývojová a technologická centra nejen existujících společností, ale také za účelem poskytování podpory vzniku a rozvoje nově začínajících firem, tzv. start-up a spin-off firem orientovaných na oblast inovačního podnikání, výzkumu a vývoje. V roce 212, podobně jako v letech předešlých, byly aktivity orientovány především na studenty technických středních a vysokých škol, snahu podpořit a motivovat je v dalším studiu v oboru a ukázat cestu, jak úspěšně podnikat ve svém oboru. Zkušenosti s provozem inkubátorů, ale především samotné výsledky zohlednilo VTPO v několika projektech zaměřených na podporu, rozvoj a osvětu v inovačním podnikání. Ke konci roku 212 byla dokončena investice statutárního města Ostrava, kterou došlo k rozšíření parkovacích ploch v areálu VTPO. Oblast služeb pro inkubované firmy v rámci Technologického a Idea inkubátoru zůstala i v uplynulém roce na standardně vysoké úrovni. Moravskoslezský kraj společně se statutárním městem Ostrava si uvědomují význam inovací a vědy a výzkumu pro konkurenceschopnost regionu. Připravit cestu a identifikovat oblasti pro její zvýšení napomáhá Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS). V rámci procesu RIS vznikla pracovní skupina pro start-up podnikání, jejímiž členy vedle VTPO jsou také BIC Ostrava s.r.o., IT Steel Třinec, Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, a. s. a CPIT Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Úsilím této skupiny je ukázat, že Moravskoslezský kraj poskytuje nejlepší podmínky pro inovační podnikání bez ohledu na to, zda se jedná o začínající podnikatele nebo velké zavedené high tech společnosti a v kooperaci s veřejnou správou vytvářet programy podpory. Díky zastřešení této iniciativy Agenturou pro regionální rozvoj, jsme měli možnost připomínkovat iniciativy Moravskoslezského kraje na podporu inovačního podnikání. V průběhu roku 212 byl vytvořen Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava Fond mikropůjček pro začínající podnikatele a na příští rok se připravuje program podpory start ups v Moravskoslezském kraji. VTPO a projekty v roce 212 Projekt SPINNET - (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a univerzit) V září 211 začala realizace projektu SPINNET. Žadatel projektu: Společnost vědeckotechnických parků ČR Celkové náklady projektu: Kč ,6 Zdroj financování projektu: Míra financování z OPVK: 1 % Délka trvání projektu: 4/211-3/214 Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OPVK), oblast podpory: Partnerství a sítě Cílem projektu je vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Tohoto bude dosaženo realizací projektu za pomoci vhodně zvolených partnerů v regionech NUTS2, kde je vždy partnerem vysoká škola a vědeckotechnický park (VTP). Tím bude zajištěna vazba na regiony, vznikne národní síť zainteresovaných subjektů s mnoha synergickými efekty s celostátním dopadem. Finanční partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Technologické inovační centrum s.r.o., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s., BIC Brno spol. s r.o., Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ, VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Nefinanční partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 6

7 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Aktivity: Preinkubace studentských týmů V rámci této aktivity bylo společně s partnerem VŠB TU Ostrava připraveno a zrealizováno regionální kolo soutěže nazvané Soutěž o nejlepší podnikatelskou myšlenku. Hodnocení přijatých 9 soutěžních formulářů probíhalo dvoukolově. 1. kolo hodnocení proběhlo , hodnotitelé vybrali dle 5 kriterií (reálnost myšlenky, kreativnost, inovační potenciál, uplatnitelnost na trhu, úroveň podnikatelského myšlení) 3 finálové soutěžní podnikatelské záměry. Finálové 2. kolo hodnocení, kde finalisté prezentovali svůj podnikatelský záměr formou zkrácené prezentace (tzv. elevator pitch) před odbornou porotou, proběhlo 3. října 212. Porota složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a odborníků z praxe hodnotila dle 5 kritérií (reálnost myšlenky, inovační potenciál, úroveň podnikatelského myšlení, schopnost prezentovat, schopnost obhajovat podnikatelský záměr) a rozhodla o konečném pořadí finalistů, kteří byli odměněni a nominováni do celostátního kola. Celostátní kolo soutěže vyhráli studenti z Ostravy, Robin Vašnovský a Tereza Thérová, se záměrem inovačního projekčního systému Chci dům. Zahájili jsme přípravy regionálního kola pro příští rok. Připravujeme koncept pro tvorbu kompaktních studentských týmů, kdy vybraní zájemci projdou intenzivní přípravou vedoucí k založení start-upu. Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí V dubnu zaměstnanci VTPO jednodenní stáž u partnera Technologického inovačního centra s. r. o. ve Zlíně. V rámci této stáže došlo k prohlídce areálu TIC, seznámení se s organizační strukturou společnosti, rozdělením na provoz inkubátoru a vědeckotechnického parku, seznámení se s podmínkami inkubace firem a sdílení zkušeností s pořádáním soutěží pro studenty. Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách Na základě poznání reálných potřeb inovačních firem došlo ke sloučení stáží odborných se stážemi formou stínování manažerů, kterých se účastnilo 6 studentů ve dvou firmách. Na základě požadavků ze strany firem musí stážisté disponovat technickými znalostmi v rámci oboru podnikání firmy, nemohl by jinak zcela pochopit interní procesy ve firmě, zvláště v oblasti IT. Dalším důvodem je, že stáže realizuje firma bez nároku na odměnu a přínos ze stáže by měl být patrný pro obě strany. Část stáže, v oblasti stínovaní manažera, umožnila studentům získat zcela jiný pohled na podnikání (pohled ze strany majitele, ředitele, vedoucího pracovníka) mnohdy opozitní pohledu na řešení ze strany zaměstnance. Protože stáže studenti vykonávali u firem typu start-up, mohli osobně poznat, co rozjezd podnikání obnáší. Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích Aktivita v přípravě. Partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org VTPO organizovalo v červnu 212 workshop pro studenty s názvem Příležitosti pro studenty ve VTPO nejen v rámci projektu SPINNET. Studenti byli seznámeni s aktivitami projektu, které se jich týkají, zejména s možností stáží. Přítomen byl i zástupce firmy inkubované v Technologickém inkubátoru VTPO, který stáže nabízí a seznámil studenty se svou podnikatelskou cestou od studenta po majitele firem. V červnu 212 se uskutečnila celostátní konference projektu, které se účastnili zástupci VTPO. Garantem vytvoření portálu je agentura CzechInvest, VTPO se v současné fázi výběrového řízení na této aktivitě nepodílí. Projekt Region4Tech OPVK Registrační číslo: CZ.1.7/1.1.7/3.39 Doba realizace: červen 211 červen 212 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Realizátorem projektu je Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (www.povolaniprozivot.cz). Cílem bylo motivovat žáky ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji v souladu s jejich individuálními předpoklady a přesvědčit žáky, učitele a výchovné poradce ze ZŠ o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Souvisejícím cílem je nezbytné rozvíjení spolupráce škol s podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu proběhlo celkem 6 exkurzí a 3 besed, kterými prošlo více jak 2 7 žáků a přes 13 pedagogických pracovníků z celkem 23 škol v Moravskoslezském kraji. Přiblížit fungování VTPO žákům základních škol atraktivní formou je poměrně náročný úkol, svět IT je jim však uživatelsky již blízký. VTPO pořádalo semináře pro žáky devátých tříd ZŠ Frýdek Místek, J. Čapka a ZŠ Frýdecká, Havířov, kde se žáci setkali se zástupci firem. 7

8 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku PROJEKT NEBOJ SE PODNIKÁNÍ Termín realizace: září 21 srpen 212 Místo realizace: Moravskoslezský kraj/ Žilinský kraj Realizátor/ partneři: Institut EuroSchola, Třinec/ Vědecko-technologický park Žilina Zapojené školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, Žilinská univerzita Žilina, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky v Ostravě, Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, Střední průmyslová škola a obchodní akademie Kysucké nové mesto, Gymnázium Velká Okružná Hlavním cílem projektu bylo vytvoření moderních přeshraničních tréninkových nástrojů na podporu zahájení podnikání, rozšíření podnikání do sousedního státu, sdílení těchto nástrojů, jejich pilotní ověření a rozšíření. Cílovou skupinou projektu byli jak studenti odborných SŠ z Čech a Slovenska, tak vysokoškolští studenti z obou zemí. Primárním cílem pro tuto cílovou skupinu bylo zvýšit jejich konkurenceschopnost formou tréninku podnikatelských dovedností. Pro tento trénink byly vyvinuty a následně aplikovány interaktivní nástroje - hra simulující podnikatelské prostředí a nové komunikační profily na Facebooku, LinkedIn apod. Realizací projektu byla podpořena podnikavost mladé generace a zároveň iniciuován zájem o partnerskou zemi. Pro mladé lidi to byla nová příležitost jak propojit vědomosti získané v rámci výuky s praktickou zkouškou podnikání formou simulační hry. Samotný průběh byl atraktivní nejen interakcí, díky počítačové simulaci, ale také skrze semináře, které byly součástí projektu a byly vedeny odbornými konzultanty. Mezinárodní úroveň projektu dala tomuto konceptu určitou prestiž a možnost porovnat svůj podnikatelský záměr s kolegy za hranicemi. Důležitým prvkem byla motivace k samostatné práci, flexibilitě a komunikačním dovednostem, které jsou v dnešní době základními kompetencemi úspěšných podnikatelů. Studenti i pedagogové se navíc mohli zapojit také do samotné tvorby výukových nástrojů po stránce informatické. Zaměstnanec VTPO se, zejména z důvodu existence Idea Inkubátoru, zapojil do týmu konzultantů a tréninku trenéru v oblasti marketingu, finančního řízení MSP, leadership a koučing, time management a podnikavost. Zároveň se podílel na vývoji simulační hry Marktet Hero 2 a následné implementaci na školách. Hra je v současné době k dispozici i ostatním školám. K dalším aktivitám lze přiřadit semináře v režii VTPO zaměřené na studenty středních škol a VŠB-TU Ostrava s cílem motivovat a ukázat, že nápady a myšlenky nemusejí Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI Prosperita 5.1 PP4/19 Příjemce: Provozovatel: Rozpočet: Cíle projektu: Celková vybudovaná plocha: Celková pronajímatelná plocha: Účast VTPO: Statutární město Ostrava Vědecko-technologický park Ostrava, a. s 42 67,- Kč bez DPH Dotace: 3,- Kč Výstavba dvou nových objektů sloužících pro provoz vědeckotechnického parku a dvou podnikatelských inkubátorů m m 2 2 VTPO bude provozovatelem objektů, podílel se na tvorbě žádosti a celé administraci projektu. Projekt VTPO se od uvedení prvního objektu do provozu stal v relativně krátké době samofinancovatelným (bez potřeby provozních dotací) z provozních výnosů, což není u ostatních parků obvyklé. Dlouhodobým cílem je tento trend udržet při zachování stávajících podmínek, za kterých mohou firmy pod hlavičkou VTPO fungovat a udržet tak vysokou laťku vstupních kritérií. Objekty Trident a Viva nabídnou budoucím nájemcům variabilní prostory vysoké kvality za rozumnou cenu včetně služeb nezbytných pro realizaci inovačních aktivit těchto firem. 8

9 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Tab. - přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v roce 212 Firma Vendavo CZ s. r. o. (dříve JET MINDS s. r. o.) Zebu webdesing s. r. o. Railsformers s. r. o. AVE Soft s. r. o. HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. Top function s.r.o. NITTA Systems s.r.o. Radan Návrat Petr Šafarčík Lukáš Král Celkem k Plocha (m ) (do ) ,48 31,68 115,74 64,63 (do ) 176,63 (od ) 31,4 48, ,82 Částka zvýhodněného 2 nájmu na m /rok (do ) (od ) (do ) (od ) (do ) (od ) (do ) (od ) (od ) (od ) 1 2,- 73,- 52,- 73,- 52,- 1 1,- 66,- 1 1,- 66,- 1 1,- 1 1,- Idea Inkubátor Idea Inkubátor Idea Inkubátor Celková podpora (nájemné) Technologický Inkubátor: ,--Kč Podpora (nájemné) za Idea Inkubátor: ,--Kč Podpora (energie) za Idea inkubátor: ,--Kč PODPORA INKUBOVANÝM FIRMÁM CELKEM: ,- Kč Tab.- přehled plnění smluvních podmínek vznik pracovních míst k Smluvní podmínky Firma plnění podnikatelského plánu Závazek počtu prac. míst skutečnost Vendavo CZ s.r.o. (dříve JET MINDS s. r. o.) Zebu webdesign s.r.o. ANO ANO 4 (odchod 2/12) 4 3 (odchod 2/12) 6 Railsformers s.r.o. ANO 4 6 AVE Soft s. r. o. ANO 5 6 HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. ANO 6 14 Top function s.r.o. ANO 2 3 NITTA Systems s.r.o. * 2 * Celkem (mimo Vendavo CZ) *firma působí v Technologickém inkubátoru teprve od Společnost v roce 212 nevynaložila žádné finanční zdroje do vlastního výzkumu a vývoje ani se nepodílela na aktivitách ochrany životního prostředí. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech byl dosažený zisk společnosti reinvestován zpět do technického zhodnocení majetku společnosti. Dochází tak postupně k dalšímu zvýšení komfortu podnájemců, technicky vyspělejšímu vybavení společnosti a zajištění vyhrazeného parkování v areálu. Počet firem ve Vědecko-technologickém parku Ostrava byl ke konci roku 212 na počtu 27. Z těchto firem bylo 9 v jedné z fázi inkubátorů, tj. ať už v Idea nebo Technologickém. V roce 212 nedošlo ani ke změně počtu zaměstnanců a na tomto místě nutné uvést, že kapacita prostor společnosti Vědecko-technologciký park Ostrava, a.s. je téměř naplněna. Společnost VTPO 2 v současné době disponuje pro své užívání celkem m kancelářskými pronajímatelnými plochami rozdělených do dvou 2 2 budov PIANO (2 76 m ) a TANDEM (2 911m ). V roce 213 bude společnost pokračovat v nastaveném trendu poskytovaných služeb a zejména pak aktivit rozvoje znalostní infrastruktury. Současně však ve spolupráci s majoritním akcionářem statutárním městem Ostravou bude usilovat o získání finančních prostředků z vyhlášených programů Evropské unie, ale i vlastními silami bude společnost usilovat o další finanční prostředky z programů EU, zejména pak na aktivity spojené s rozvojem znalostní infrastruktury. Dále bude společnost usilovat o další rozvoj technické infrastruktury areálu, zejména však parkování. V lednu 213 byla uzavřena se statutárním městem Ostrava nájemní smlouva na parkoviště o kapacitě 42 míst, které bude osazeno z finančních prostředků VTPO závorovým systémem. Toto parkoviště bude sloužit jako vyhrazené stání pro nájemce VTPO. 9

10 Finanční výsledky Rozvaha (za období 21 až 212) Údaje v celých tisících Kč Označení AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.Il.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.IIl.8. Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 B.III. Finanční dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

11 Finanční výsledky Rozvaha (za období 21 až 212) Údaje v celých tisících Kč Označení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 5 99 B.II.1. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy B.III.1. Dohadné účty pasivní 231 B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

12 Finanční výsledky Výsledovka (za období 21 až 212) Údaje v celých tisících Kč Označení I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky P. Nákladové úroky 1 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. Splatná Q.2. Odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

13 Finanční výsledky Výhled hospodaření společnosti pro rok 213 Základní rozsah financování provozu společnosti je v zásadě stabilizován. I nadále bude provoz společnosti financován vlastními zdroji, tj. bez přímé provozní dotace. Nepředpokládá se výrazná změna v počtu podnájemců. Ovšem vyšší počet inkubovaných firem znamená pro společnost snížení výnosů. Tento pokles je od roku 21 více zřetelný nicméně zatím ani v roce 212 není dosažený hospodářský výsledek takový, aby pro společnost znamenal jistou formu ohrožení cash-flow. Významným faktorem pro úspěšné finanční výsledky roku 213 je zachování současného počtu a struktury firem ve Vědecko-technologickém parku. V roce 213 hodlá společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. realizovat a účastnit se projektů na podporu a rozvoj znalostní infrastruktury. Neméně významnou aktivitou bude participace na přípravě technických dokumentací a propozic související s přípravou výstavby dvou multifunkčních budov a areálu společnosti. Výsledek hospodaření tis. Kč/rok Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření Vývoj struktury hlavních nákladů tis. Kč/rok Materiál a energie Služby Osobní náklady 13

14 Finanční výsledky Vývoj struktury hlavních výnosů tis. Kč/rok Tržby z prodeje majetku Tržby za vlastní výkony Ostatní Celkem Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku tis. Kč/rok Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady Výsledek hospodaření za účetní období 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Výkony na 1 Kč osobních nákladů 4,65 3,8 4, ,

15 Výrok auditora Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Zpráva nezávislého auditora Zpráva o účetní závěrce Ověřovali jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty (přehled o změnách vlastního kapitálu) za období od do a přílohu této účetní závěrky, včctnč popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost stalutního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 212 v souladu s českými účetními předpisy. V Ostravě dne CMC Audit, s.r.o. Ing. Martin Coufal Martinovská 3168/48 auditor - oprávnění č Ostrava-Martinov opravném KA ČR č

16 Zpráva o propojených osobách Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1686 Společnost má akcie na jméno, dále jen VTPO, a.s. Ovládající osoba a propojené osoby Ovládající osobou společnosti VTPO, a.s. je Statutární město Ostrava, které je vlastníkem 59,9 % akcií a stejného množství hlasovacích práv. Ovládající osoba (Statutární město Ostrava) není dále nikým ovládána. Ovládající osoba (Statutární město Ostrava) má k majetkovou účast (alespoň 4%) u níže uvedených obchodních společností : Název obchodní společnosti účast v % IČ OZO Ostrava s.r.o. Dopravní podnik Ostrava a.s. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostravské komunikace, a.s. Krematorium Ostrava, a.s. Ostravské výstavy, a.s. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Technické služby, a.s. Slezská Ostrava OVA!!!CLOUD.net a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury AKORD Ostrava-Zábřeh, s.r.o. DK Poklad, s.r.o. Ostravský informační servis, s.r.o. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Garáže Ostrava, a.s. Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava 211, s.r.o. Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5,97 5, 5, 4,

17 Zpráva o propojených osobách Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle 66a) odst. 9) obchodního zákoníku za účetní období roku ) vztahy mezi VTPO, a.s., a Statutárním městem Ostrava: a) Smlouva o nájmu č. 1177/29/MJ ze dne (PIANO), Smlouva o nájmu č. 1176/29/MJ ze dne (TANDEM) b) Smlouva o nájmu nemovitosti č. 733/26/MJ ze dne , c) Smlouva o výpůjčce č. 1661/23/MJ ze dne d) Smlouva o převodu práv a kupní smlouva na prodej projektové dokumentace č.1627/28/oi Kvinta ze dne e) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2773/29/MJ ze dne f) Veřejnoprávní smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení č. 383/21/OER ze dne g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2576/21/MJ ze dne h) Nájemní smlouva č. 2591/21/MJ ze dne i) Smlouva o předání projektových dokumentací 384/21/OER-půdní vestavba ze dne j) Veřejnoprávní smlouva č. 44/11 o změně územního rozhodnutí ze dne k) Smlouva o zřízení věcného břemene 298_211_MJ ze dne l) Dohoda o zániku závazků vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 26/2/9/211 ze dne Veškeré shora popsané vztahy uskutečněné v účetním období roku 212 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. 2) vztahy mezi VTPO, a.s. a osobami ovládanými Statutárním městem Ostrava: a) Ostravské komunikace, a.s. Smlouva o podnájmu místa na sloupu VO č.444/12/tsú-rvo o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení ze dne , b) Ostravské komunikace, a.s. Smlouva o dílo-výstavba parkoviště u budovy TANDEM ze dne c) OZO Ostrava s.r.o. - Smlouva č.p o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů ze dne d) OVANET a.s. - Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne e) OVANET a.s. Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne f) OVANET a.s. Kupní smlouva ze dne g) OVANET a.s. Kupní smlouva ze dne h) OVANET a.s. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne i) OVANET a.s. Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne j) Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s. r. o. Smlouva o umístění reklamy na části nemovitosti ze dne Poznámka: Dne došlo ke změně názvu obchodní společnosti OVANET a.s. na OVA!!!CLOUD.net a.s. Veškeré shora popsané obchodní vztahy uskutečněné v účetním období roku 212 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Představenstvo společnosti VTPO, a.s. prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře a že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. 17

18 Příloha k účetní uzávěrce 7.1. Popis účetní jednotky Název: Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Sídlo: Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 78 Právní forma: akciová společnost IČ: Rozhodující předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování telekomunikačních služeb Datum vzniku společnosti: 19. srpna 1997 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: AKCIONÁŘI Jméno a název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období (212) Podíl tj. % Minulé účetní období (211) Podíl tj. % Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, Ostrava , ,9 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Na Jízdárně 7, 72 Ostrava 4 9,9 4 9,9 VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 6 13, ,64 Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 626/1, Opava 4 9,9 4 9,9 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 8, 71 3 Ostrava 4 9,9 4 9,9 Změny a dodatky provedené ve sledovaném období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Změna členů představenstva Stav Zapsáno Datum změny (dodatku) Změna členů dozorčí rady Zapsány

19 Příloha k účetní uzávěrce Organizační struktura účetní jednotky Akcionáři - valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Technický manažer Manažer pro ekonomiku a administrativu Specialista správy nemovitostí Asistentka vedení Účetní LEGENDA: Vazba řídící Metodické vedení Primární informační tok Sekundární informační tok 2 x Administrátor projektů Recepční 19

20 Příloha k účetní uzávěrce Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih Funkce Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Jméno a příjmení Ing. Roman Michalec Bc. Martin Horuta Mgr. Renata Kolková Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. Ing. Petr Mihálik Ing. Zdeněk Piech Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc. Mgr. Jan Dohnal Bc. Zlata Klenková Ing. Jaroslav Kania Miroslav Novák 7.2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Účetní jednotka nemá žádnou spoluúčast v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců z toho: řídících pracovníků Mzdové náklady z toho: řídících pracovníků Odměny členům statutárních orgánů společnosti z toho: řídících pracovníků Odměny členům dozorčích orgánů společnosti z toho: řídících pracovníků Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Osobní náklady celkem z toho: řídících pracovníků Účetní období Účetní období Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávajícím členům orgánů Druh plnění Účetní období 212 Účetní období 211 Půjčka (jiné plnění) 2

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI TECHNOLOGICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM s.r.o. ZA ROK 2006 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 SPOLEČNÍCI... 4 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Zpráva o hospodaření 2014

Zpráva o hospodaření 2014 VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S. Zpráva o hospodaření 2014 Obsah: 1. Výsledek hospodaření... 2 2. Struktura nákladů a výnosů... 2 Náklady... 2 Výnosy... 4 Vybrané údaje výsledovky 2014... 4 3.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více