Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vědecko-technologický park Ostrava, a. s."

Transkript

1 Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212

2

3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Finanční výsledky Rozvaha (za období 21 až 212) Výsledovka (za období 21 až 212) Výhled hospodaření společnosti pro rok 213 Zpráva nezávislého auditora Zpráva o propojených osobách Příloha k účetní závěrce

4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vážené dámy, vážení pánové, otevíráte výroční zprávu společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., obsahující komplexní přehled o výsledcích hospodaření za uplynulé fiskální období, a nejen to, naleznete v ní i další informace a podklady, které Vám umožní seznámit se se strategickými cíli společnosti, a můžete posoudit, jak se společnosti daří tyto cíle naplňovat. Od svého založení v roce 1997 se společnost Vědeckotechnologický park snaží o vytvoření prostředí pro firmy podnikající v technologických oborech, zaměřené na vysokou míru inovace. Od samotného počátku jsou rozvojové aktivity iniciovány skutečnými potřebami těchto subjektů a nikoli pouze vizemi, které by pouze čekaly na budoucí naplnění. Toto je bez pochyby stabilním základem pro dobré fungování společnosti, která aktivně napomáhá vytvářet prostředí pro firmy zaměstnávající v současné době několik set zaměstnanců. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. funguje s kladným hospodářským výsledkem již mnoho let bez přímých finančních dotací. Společnost pronajímá a spravuje plochy v moderních budovách pro 2 typy společností. Zavedené firmy s historií, mající zaměření do technologických oblastí, jež jsou v souladu s podporovanými aktivitami VTPO, které spolupracují s místními univerzitami, jež jsou akcionáři VTPO a které jsou také významnými zaměstnavateli absolventů místních univerzit. Zde lze jako nejvýznamnější společnost uvést společnost Tieto Czech s. r. o., zaměstnávající v globálním měřítku 18 zaměstnanců, která má i v areálu VTPO významné množství pracovníků. Druhým typem subjektů, jež naleznete ve VTPO jsou nové, začínající firmy, které VTPO podporuje formou sníženého nájmu v tzv. start-up 3 letém období a také nové spin-off jež mohou vyzkoušet svůj podnikatelský záměr v rámci produktu IDEA inkubátoru. Vhodné nastavení poměru mezi těmito 3 typy firem umožňuje fungování společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. s kladným hospodářským výsledkem. Věřím, že rok 213 bude významným milníkem v rozvoji VTPO, kdy započne výstavba dalších dvou multifukčních budov č. III a IV, v úzké spolupráci s majoritním akcionářem VTPO, statutárním městem Ostrava. Tato další rozvojová etapa areálu Vědecko-technologického parku přinese po dokončení významné navýšení nabídky kvalitních prostor v areálu VTPO. Obdobně jako v minulých letech podporovala nadále i v roce 212 společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. vznik nových technologických firem jak prostřednictvím svého produktu IDEA inkubátor, tak také pomocí slevového programu pro nájem a služby v souladu s pravidly a strategickým plánem společnosti. Dovolte mi, jako každoročně i touto cestou poděkovat všem členům představenstva a dozorčí rady za jejich práci v uplynulém období. Chci rovněž poděkovat všem zaměstnancům společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., bez jejichž poctivé a obětavé práce by nebylo možné dosáhnout dobrých hospodářských výsledků. Přeji také všem, kdo pracují ve Vědecko-technologickém parku, ať již přímo ve společnosti VTPO, a.s. nebo ve firmách, které v areálu Vědecko-technologickém parku působí, hodně sil a úspěchu do dalšího období. doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. předseda dozorčí rady 4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, obchodní partneři, opět po roce máte možnost se seznámit s výroční zprávou společnosti za rok 212, která shrnuje hospodaření a činnost společnosti v uvedeném roce. I přes všeobecnou stagnaci resp. pokles ekonomiky, národního hospodářství, ochotě a vůli firem vynaložit více zdrojů do vývoje a inovací ve formě nových projektů a odvaze začít s vlastním podnikáním se společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s. (VTPO) daří plnit své cíle a poslání. Ukazuje se, že vhodná kombinace firem ve VTPO, tj. zavedené vývojové firmy a nově vznikající či vzniklé vývojové firmy, jsou předpokladem pro kladný hospodářský výsledek s možností cílit naše služby a aktivity na začínající firmy nebo studenty, kteří se nebojí realizovat svůj obchodní nápad. Právě pro ty odvážné nabízí VTPO službu Idea inkubátoru, kde za pomoci VTPO a expertů pro danou oblast, resp. předmět podnikání, lze ověřit realizovatelnost a uplatnitelnost obchodního nápadu na trhu. Požadavky všech klientů nejen těch působících v Idea inkubátoru jsou různorodé a našim úkolem je těmto požadavkům vyjít maximálně vstříc, někdy i na úkor zvýšení vstupních nákladů společnosti. Jinak řečeno, nejde o unifikovaný proces, ale o individuální přístup ke každému s cílem co možná nejvíce usnadnit prvotní rozjezdovou fázi podnikání. Množství a kvalita poskytovaných služeb však nejsou v současné době jediným měřítkem a kritériem úspěchu. Tím dalším, ne méně významným, je kvalitní zázemí a infrastruktura. Společnost VTPO průběžně investuje do technického vybavení kanceláří a budov vůbec, ale také, vědoma si nedostatku parkovacích míst v areálu, do výstavby vlastních parkovišť, případně činí kroky pro zajištění vyhrazených parkovišť pouze pro klienty VTPO, na což vynakládá nemalé finanční prostředky. V úvodu nelze rovněž opomenout stavbu superpočítačového centra excelence IT4Innovations, který přímo sousedí s VTPO. Jeho cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Dále je třeba také zmínit přípravu stavby firmy VAE ProSys s.r.o., která v areálu VTPO hodlá přemístit sídlo své společnosti a také přípravu stavby dvou dalších multifunkčních budov, na jejíž přípravě se nemalou měrou podílí i společnost VTPO,a.s.. Z hlediska hospodářských výsledků lze konstatovat, že společnosti se daří dosahovat přiměřených zisků, které jsou pak zpětně reinvestovány právě do výše uvedené infrastruktury. Za výsledky, které máte možnost shlédnout na následujících stránkách, stojí práce zaměstnanců VTPO. Tyto by ovšem nebyly dosaženy bez úzké spolupráce s firmami ve VTPO a bez vstřícné podpory statutárního města Ostravy. Děkuji všem zástupcům firem, kteří se podílí na aktivitách cílených na studenty k udržení jejich motivace studovat technické obory a ke zvýšení motivace k podnikavosti. Rád bych poděkoval všem, kteří se úspěšně podílí na rozvoji společnosti. Díky patří všem akcionářům a členům dozorčí rady. Ing. Roman Michalec předseda představenstva 5

6 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Posláním společnosti je vybudovat a provozovat Vědecko-technologický park, který poskytne prostory pro komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, průmyslové osvojování výsledků výzkumu, inovaci výrobků a rozvoj podnikání. Společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. (dále jen VTPO) je společností, jejímž hlavním cílem a smyslem působení je podpora podnikatelských subjektů orientující se do oblastí progresivních technologií s velmi úzkou vazbou na univerzitní sféru, ale především na vývoj, aplikovaný výzkum a podpora inovačních technologií. Ke své podnikatelské činnosti využívá společnost VTPO dvě multifunkční budovy o celkové pronajímatelné kapacitě m2 nebytových prostor, které má společnost v pronájmu a výpůjčce od statutárního města Ostravy a nemá je tak ve svém majetkovém portfoliu. Areál parku, nyní i v návaznosti na plánovaný budoucí rozvoj v podobě výstavby dvou nových multifunkčních budov, nabízí vysoce kvalitní prostory připravené pro výzkumná, vývojová a technologická centra firem. Filozofie společnosti v oblasti poskytování služeb je založena na individuálním přístupu ke každému klientovi. Společnost vyvíjí aktivity vedoucí k rozvoji budování znalostní infrastruktury zejména prostřednictvím Idea a Technologického inkubátoru, čímž se snaží podpořit výzkumná, vývojová a technologická centra nejen existujících společností, ale také za účelem poskytování podpory vzniku a rozvoje nově začínajících firem, tzv. start-up a spin-off firem orientovaných na oblast inovačního podnikání, výzkumu a vývoje. V roce 212, podobně jako v letech předešlých, byly aktivity orientovány především na studenty technických středních a vysokých škol, snahu podpořit a motivovat je v dalším studiu v oboru a ukázat cestu, jak úspěšně podnikat ve svém oboru. Zkušenosti s provozem inkubátorů, ale především samotné výsledky zohlednilo VTPO v několika projektech zaměřených na podporu, rozvoj a osvětu v inovačním podnikání. Ke konci roku 212 byla dokončena investice statutárního města Ostrava, kterou došlo k rozšíření parkovacích ploch v areálu VTPO. Oblast služeb pro inkubované firmy v rámci Technologického a Idea inkubátoru zůstala i v uplynulém roce na standardně vysoké úrovni. Moravskoslezský kraj společně se statutárním městem Ostrava si uvědomují význam inovací a vědy a výzkumu pro konkurenceschopnost regionu. Připravit cestu a identifikovat oblasti pro její zvýšení napomáhá Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS). V rámci procesu RIS vznikla pracovní skupina pro start-up podnikání, jejímiž členy vedle VTPO jsou také BIC Ostrava s.r.o., IT Steel Třinec, Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, a. s. a CPIT Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Úsilím této skupiny je ukázat, že Moravskoslezský kraj poskytuje nejlepší podmínky pro inovační podnikání bez ohledu na to, zda se jedná o začínající podnikatele nebo velké zavedené high tech společnosti a v kooperaci s veřejnou správou vytvářet programy podpory. Díky zastřešení této iniciativy Agenturou pro regionální rozvoj, jsme měli možnost připomínkovat iniciativy Moravskoslezského kraje na podporu inovačního podnikání. V průběhu roku 212 byl vytvořen Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava Fond mikropůjček pro začínající podnikatele a na příští rok se připravuje program podpory start ups v Moravskoslezském kraji. VTPO a projekty v roce 212 Projekt SPINNET - (SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a univerzit) V září 211 začala realizace projektu SPINNET. Žadatel projektu: Společnost vědeckotechnických parků ČR Celkové náklady projektu: Kč ,6 Zdroj financování projektu: Míra financování z OPVK: 1 % Délka trvání projektu: 4/211-3/214 Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OPVK), oblast podpory: Partnerství a sítě Cílem projektu je vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Tohoto bude dosaženo realizací projektu za pomoci vhodně zvolených partnerů v regionech NUTS2, kde je vždy partnerem vysoká škola a vědeckotechnický park (VTP). Tím bude zajištěna vazba na regiony, vznikne národní síť zainteresovaných subjektů s mnoha synergickými efekty s celostátním dopadem. Finanční partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Technologické inovační centrum s.r.o., Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s., Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s., BIC Brno spol. s r.o., Univerzita Hradec Králové, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ, VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Nefinanční partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 6

7 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Aktivity: Preinkubace studentských týmů V rámci této aktivity bylo společně s partnerem VŠB TU Ostrava připraveno a zrealizováno regionální kolo soutěže nazvané Soutěž o nejlepší podnikatelskou myšlenku. Hodnocení přijatých 9 soutěžních formulářů probíhalo dvoukolově. 1. kolo hodnocení proběhlo , hodnotitelé vybrali dle 5 kriterií (reálnost myšlenky, kreativnost, inovační potenciál, uplatnitelnost na trhu, úroveň podnikatelského myšlení) 3 finálové soutěžní podnikatelské záměry. Finálové 2. kolo hodnocení, kde finalisté prezentovali svůj podnikatelský záměr formou zkrácené prezentace (tzv. elevator pitch) před odbornou porotou, proběhlo 3. října 212. Porota složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a odborníků z praxe hodnotila dle 5 kritérií (reálnost myšlenky, inovační potenciál, úroveň podnikatelského myšlení, schopnost prezentovat, schopnost obhajovat podnikatelský záměr) a rozhodla o konečném pořadí finalistů, kteří byli odměněni a nominováni do celostátního kola. Celostátní kolo soutěže vyhráli studenti z Ostravy, Robin Vašnovský a Tereza Thérová, se záměrem inovačního projekčního systému Chci dům. Zahájili jsme přípravy regionálního kola pro příští rok. Připravujeme koncept pro tvorbu kompaktních studentských týmů, kdy vybraní zájemci projdou intenzivní přípravou vedoucí k založení start-upu. Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí V dubnu zaměstnanci VTPO jednodenní stáž u partnera Technologického inovačního centra s. r. o. ve Zlíně. V rámci této stáže došlo k prohlídce areálu TIC, seznámení se s organizační strukturou společnosti, rozdělením na provoz inkubátoru a vědeckotechnického parku, seznámení se s podmínkami inkubace firem a sdílení zkušeností s pořádáním soutěží pro studenty. Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách Na základě poznání reálných potřeb inovačních firem došlo ke sloučení stáží odborných se stážemi formou stínování manažerů, kterých se účastnilo 6 studentů ve dvou firmách. Na základě požadavků ze strany firem musí stážisté disponovat technickými znalostmi v rámci oboru podnikání firmy, nemohl by jinak zcela pochopit interní procesy ve firmě, zvláště v oblasti IT. Dalším důvodem je, že stáže realizuje firma bez nároku na odměnu a přínos ze stáže by měl být patrný pro obě strany. Část stáže, v oblasti stínovaní manažera, umožnila studentům získat zcela jiný pohled na podnikání (pohled ze strany majitele, ředitele, vedoucího pracovníka) mnohdy opozitní pohledu na řešení ze strany zaměstnance. Protože stáže studenti vykonávali u firem typu start-up, mohli osobně poznat, co rozjezd podnikání obnáší. Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích Aktivita v přípravě. Partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org VTPO organizovalo v červnu 212 workshop pro studenty s názvem Příležitosti pro studenty ve VTPO nejen v rámci projektu SPINNET. Studenti byli seznámeni s aktivitami projektu, které se jich týkají, zejména s možností stáží. Přítomen byl i zástupce firmy inkubované v Technologickém inkubátoru VTPO, který stáže nabízí a seznámil studenty se svou podnikatelskou cestou od studenta po majitele firem. V červnu 212 se uskutečnila celostátní konference projektu, které se účastnili zástupci VTPO. Garantem vytvoření portálu je agentura CzechInvest, VTPO se v současné fázi výběrového řízení na této aktivitě nepodílí. Projekt Region4Tech OPVK Registrační číslo: CZ.1.7/1.1.7/3.39 Doba realizace: červen 211 červen 212 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Realizátorem projektu je Agentura pro regionální rozvoj, a. s. (www.povolaniprozivot.cz). Cílem bylo motivovat žáky ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji v souladu s jejich individuálními předpoklady a přesvědčit žáky, učitele a výchovné poradce ze ZŠ o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Souvisejícím cílem je nezbytné rozvíjení spolupráce škol s podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu proběhlo celkem 6 exkurzí a 3 besed, kterými prošlo více jak 2 7 žáků a přes 13 pedagogických pracovníků z celkem 23 škol v Moravskoslezském kraji. Přiblížit fungování VTPO žákům základních škol atraktivní formou je poměrně náročný úkol, svět IT je jim však uživatelsky již blízký. VTPO pořádalo semináře pro žáky devátých tříd ZŠ Frýdek Místek, J. Čapka a ZŠ Frýdecká, Havířov, kde se žáci setkali se zástupci firem. 7

8 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku PROJEKT NEBOJ SE PODNIKÁNÍ Termín realizace: září 21 srpen 212 Místo realizace: Moravskoslezský kraj/ Žilinský kraj Realizátor/ partneři: Institut EuroSchola, Třinec/ Vědecko-technologický park Žilina Zapojené školy: Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, Žilinská univerzita Žilina, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky v Ostravě, Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov, Střední průmyslová škola a obchodní akademie Kysucké nové mesto, Gymnázium Velká Okružná Hlavním cílem projektu bylo vytvoření moderních přeshraničních tréninkových nástrojů na podporu zahájení podnikání, rozšíření podnikání do sousedního státu, sdílení těchto nástrojů, jejich pilotní ověření a rozšíření. Cílovou skupinou projektu byli jak studenti odborných SŠ z Čech a Slovenska, tak vysokoškolští studenti z obou zemí. Primárním cílem pro tuto cílovou skupinu bylo zvýšit jejich konkurenceschopnost formou tréninku podnikatelských dovedností. Pro tento trénink byly vyvinuty a následně aplikovány interaktivní nástroje - hra simulující podnikatelské prostředí a nové komunikační profily na Facebooku, LinkedIn apod. Realizací projektu byla podpořena podnikavost mladé generace a zároveň iniciuován zájem o partnerskou zemi. Pro mladé lidi to byla nová příležitost jak propojit vědomosti získané v rámci výuky s praktickou zkouškou podnikání formou simulační hry. Samotný průběh byl atraktivní nejen interakcí, díky počítačové simulaci, ale také skrze semináře, které byly součástí projektu a byly vedeny odbornými konzultanty. Mezinárodní úroveň projektu dala tomuto konceptu určitou prestiž a možnost porovnat svůj podnikatelský záměr s kolegy za hranicemi. Důležitým prvkem byla motivace k samostatné práci, flexibilitě a komunikačním dovednostem, které jsou v dnešní době základními kompetencemi úspěšných podnikatelů. Studenti i pedagogové se navíc mohli zapojit také do samotné tvorby výukových nástrojů po stránce informatické. Zaměstnanec VTPO se, zejména z důvodu existence Idea Inkubátoru, zapojil do týmu konzultantů a tréninku trenéru v oblasti marketingu, finančního řízení MSP, leadership a koučing, time management a podnikavost. Zároveň se podílel na vývoji simulační hry Marktet Hero 2 a následné implementaci na školách. Hra je v současné době k dispozici i ostatním školám. K dalším aktivitám lze přiřadit semináře v režii VTPO zaměřené na studenty středních škol a VŠB-TU Ostrava s cílem motivovat a ukázat, že nápady a myšlenky nemusejí Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI Prosperita 5.1 PP4/19 Příjemce: Provozovatel: Rozpočet: Cíle projektu: Celková vybudovaná plocha: Celková pronajímatelná plocha: Účast VTPO: Statutární město Ostrava Vědecko-technologický park Ostrava, a. s 42 67,- Kč bez DPH Dotace: 3,- Kč Výstavba dvou nových objektů sloužících pro provoz vědeckotechnického parku a dvou podnikatelských inkubátorů m m 2 2 VTPO bude provozovatelem objektů, podílel se na tvorbě žádosti a celé administraci projektu. Projekt VTPO se od uvedení prvního objektu do provozu stal v relativně krátké době samofinancovatelným (bez potřeby provozních dotací) z provozních výnosů, což není u ostatních parků obvyklé. Dlouhodobým cílem je tento trend udržet při zachování stávajících podmínek, za kterých mohou firmy pod hlavičkou VTPO fungovat a udržet tak vysokou laťku vstupních kritérií. Objekty Trident a Viva nabídnou budoucím nájemcům variabilní prostory vysoké kvality za rozumnou cenu včetně služeb nezbytných pro realizaci inovačních aktivit těchto firem. 8

9 Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Tab. - přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v roce 212 Firma Vendavo CZ s. r. o. (dříve JET MINDS s. r. o.) Zebu webdesing s. r. o. Railsformers s. r. o. AVE Soft s. r. o. HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. Top function s.r.o. NITTA Systems s.r.o. Radan Návrat Petr Šafarčík Lukáš Král Celkem k Plocha (m ) (do ) ,48 31,68 115,74 64,63 (do ) 176,63 (od ) 31,4 48, ,82 Částka zvýhodněného 2 nájmu na m /rok (do ) (od ) (do ) (od ) (do ) (od ) (do ) (od ) (od ) (od ) 1 2,- 73,- 52,- 73,- 52,- 1 1,- 66,- 1 1,- 66,- 1 1,- 1 1,- Idea Inkubátor Idea Inkubátor Idea Inkubátor Celková podpora (nájemné) Technologický Inkubátor: ,--Kč Podpora (nájemné) za Idea Inkubátor: ,--Kč Podpora (energie) za Idea inkubátor: ,--Kč PODPORA INKUBOVANÝM FIRMÁM CELKEM: ,- Kč Tab.- přehled plnění smluvních podmínek vznik pracovních míst k Smluvní podmínky Firma plnění podnikatelského plánu Závazek počtu prac. míst skutečnost Vendavo CZ s.r.o. (dříve JET MINDS s. r. o.) Zebu webdesign s.r.o. ANO ANO 4 (odchod 2/12) 4 3 (odchod 2/12) 6 Railsformers s.r.o. ANO 4 6 AVE Soft s. r. o. ANO 5 6 HELLA AUTOTECHNIK s.r.o. ANO 6 14 Top function s.r.o. ANO 2 3 NITTA Systems s.r.o. * 2 * Celkem (mimo Vendavo CZ) *firma působí v Technologickém inkubátoru teprve od Společnost v roce 212 nevynaložila žádné finanční zdroje do vlastního výzkumu a vývoje ani se nepodílela na aktivitách ochrany životního prostředí. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech byl dosažený zisk společnosti reinvestován zpět do technického zhodnocení majetku společnosti. Dochází tak postupně k dalšímu zvýšení komfortu podnájemců, technicky vyspělejšímu vybavení společnosti a zajištění vyhrazeného parkování v areálu. Počet firem ve Vědecko-technologickém parku Ostrava byl ke konci roku 212 na počtu 27. Z těchto firem bylo 9 v jedné z fázi inkubátorů, tj. ať už v Idea nebo Technologickém. V roce 212 nedošlo ani ke změně počtu zaměstnanců a na tomto místě nutné uvést, že kapacita prostor společnosti Vědecko-technologciký park Ostrava, a.s. je téměř naplněna. Společnost VTPO 2 v současné době disponuje pro své užívání celkem m kancelářskými pronajímatelnými plochami rozdělených do dvou 2 2 budov PIANO (2 76 m ) a TANDEM (2 911m ). V roce 213 bude společnost pokračovat v nastaveném trendu poskytovaných služeb a zejména pak aktivit rozvoje znalostní infrastruktury. Současně však ve spolupráci s majoritním akcionářem statutárním městem Ostravou bude usilovat o získání finančních prostředků z vyhlášených programů Evropské unie, ale i vlastními silami bude společnost usilovat o další finanční prostředky z programů EU, zejména pak na aktivity spojené s rozvojem znalostní infrastruktury. Dále bude společnost usilovat o další rozvoj technické infrastruktury areálu, zejména však parkování. V lednu 213 byla uzavřena se statutárním městem Ostrava nájemní smlouva na parkoviště o kapacitě 42 míst, které bude osazeno z finančních prostředků VTPO závorovým systémem. Toto parkoviště bude sloužit jako vyhrazené stání pro nájemce VTPO. 9

10 Finanční výsledky Rozvaha (za období 21 až 212) Údaje v celých tisících Kč Označení AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.Il.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.IIl.8. Poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 B.III. Finanční dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období

11 Finanční výsledky Rozvaha (za období 21 až 212) Údaje v celých tisících Kč Označení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.I.3. Změny základního kapitálu A.II. Kapitálové fondy A.II.2. Ostatní kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku A.III.1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.III.2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetní období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 5 99 B.II.1. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodního styku B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy B.III.1. Dohadné účty pasivní 231 B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

12 Finanční výsledky Výsledovka (za období 21 až 212) Údaje v celých tisících Kč Označení I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky P. Nákladové úroky 1 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. Splatná Q.2. Odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

13 Finanční výsledky Výhled hospodaření společnosti pro rok 213 Základní rozsah financování provozu společnosti je v zásadě stabilizován. I nadále bude provoz společnosti financován vlastními zdroji, tj. bez přímé provozní dotace. Nepředpokládá se výrazná změna v počtu podnájemců. Ovšem vyšší počet inkubovaných firem znamená pro společnost snížení výnosů. Tento pokles je od roku 21 více zřetelný nicméně zatím ani v roce 212 není dosažený hospodářský výsledek takový, aby pro společnost znamenal jistou formu ohrožení cash-flow. Významným faktorem pro úspěšné finanční výsledky roku 213 je zachování současného počtu a struktury firem ve Vědecko-technologickém parku. V roce 213 hodlá společnost Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. realizovat a účastnit se projektů na podporu a rozvoj znalostní infrastruktury. Neméně významnou aktivitou bude participace na přípravě technických dokumentací a propozic související s přípravou výstavby dvou multifunkčních budov a areálu společnosti. Výsledek hospodaření tis. Kč/rok Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření Vývoj struktury hlavních nákladů tis. Kč/rok Materiál a energie Služby Osobní náklady 13

14 Finanční výsledky Vývoj struktury hlavních výnosů tis. Kč/rok Tržby z prodeje majetku Tržby za vlastní výkony Ostatní Celkem Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku tis. Kč/rok Výkony Přidaná hodnota Osobní náklady Výsledek hospodaření za účetní období 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Výkony na 1 Kč osobních nákladů 4,65 3,8 4, ,

15 Výrok auditora Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Zpráva nezávislého auditora Zpráva o účetní závěrce Ověřovali jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty (přehled o změnách vlastního kapitálu) za období od do a přílohu této účetní závěrky, včctnč popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. Odpovědnost stalutního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vědeckotechnologický park Ostrava, a.s. k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 212 v souladu s českými účetními předpisy. V Ostravě dne CMC Audit, s.r.o. Ing. Martin Coufal Martinovská 3168/48 auditor - oprávnění č Ostrava-Martinov opravném KA ČR č

16 Zpráva o propojených osobách Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1686 Společnost má akcie na jméno, dále jen VTPO, a.s. Ovládající osoba a propojené osoby Ovládající osobou společnosti VTPO, a.s. je Statutární město Ostrava, které je vlastníkem 59,9 % akcií a stejného množství hlasovacích práv. Ovládající osoba (Statutární město Ostrava) není dále nikým ovládána. Ovládající osoba (Statutární město Ostrava) má k majetkovou účast (alespoň 4%) u níže uvedených obchodních společností : Název obchodní společnosti účast v % IČ OZO Ostrava s.r.o. Dopravní podnik Ostrava a.s. Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Ostravské komunikace, a.s. Krematorium Ostrava, a.s. Ostravské výstavy, a.s. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Technické služby, a.s. Slezská Ostrava OVA!!!CLOUD.net a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury AKORD Ostrava-Zábřeh, s.r.o. DK Poklad, s.r.o. Ostravský informační servis, s.r.o. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Garáže Ostrava, a.s. Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava 211, s.r.o. Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5,97 5, 5, 4,

17 Zpráva o propojených osobách Přehled veškerých smluv, jiných právních úkonů a všech opatření dle 66a) odst. 9) obchodního zákoníku za účetní období roku ) vztahy mezi VTPO, a.s., a Statutárním městem Ostrava: a) Smlouva o nájmu č. 1177/29/MJ ze dne (PIANO), Smlouva o nájmu č. 1176/29/MJ ze dne (TANDEM) b) Smlouva o nájmu nemovitosti č. 733/26/MJ ze dne , c) Smlouva o výpůjčce č. 1661/23/MJ ze dne d) Smlouva o převodu práv a kupní smlouva na prodej projektové dokumentace č.1627/28/oi Kvinta ze dne e) Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2773/29/MJ ze dne f) Veřejnoprávní smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení č. 383/21/OER ze dne g) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 2576/21/MJ ze dne h) Nájemní smlouva č. 2591/21/MJ ze dne i) Smlouva o předání projektových dokumentací 384/21/OER-půdní vestavba ze dne j) Veřejnoprávní smlouva č. 44/11 o změně územního rozhodnutí ze dne k) Smlouva o zřízení věcného břemene 298_211_MJ ze dne l) Dohoda o zániku závazků vyplývajících ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 26/2/9/211 ze dne Veškeré shora popsané vztahy uskutečněné v účetním období roku 212 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. 2) vztahy mezi VTPO, a.s. a osobami ovládanými Statutárním městem Ostrava: a) Ostravské komunikace, a.s. Smlouva o podnájmu místa na sloupu VO č.444/12/tsú-rvo o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení ze dne , b) Ostravské komunikace, a.s. Smlouva o dílo-výstavba parkoviště u budovy TANDEM ze dne c) OZO Ostrava s.r.o. - Smlouva č.p o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů ze dne d) OVANET a.s. - Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne e) OVANET a.s. Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne f) OVANET a.s. Kupní smlouva ze dne g) OVANET a.s. Kupní smlouva ze dne h) OVANET a.s. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací ze dne i) OVANET a.s. Dohoda spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne j) Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s. r. o. Smlouva o umístění reklamy na části nemovitosti ze dne Poznámka: Dne došlo ke změně názvu obchodní společnosti OVANET a.s. na OVA!!!CLOUD.net a.s. Veškeré shora popsané obchodní vztahy uskutečněné v účetním období roku 212 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Představenstvo společnosti VTPO, a.s. prohlašuje, že zpracovalo tuto zprávu s péčí řádného hospodáře a že do této zprávy zahrnulo všechny jemu známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. 17

18 Příloha k účetní uzávěrce 7.1. Popis účetní jednotky Název: Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Sídlo: Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2, PSČ 78 Právní forma: akciová společnost IČ: Rozhodující předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování telekomunikačních služeb Datum vzniku společnosti: 19. srpna 1997 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: AKCIONÁŘI Jméno a název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období (212) Podíl tj. % Minulé účetní období (211) Podíl tj. % Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8, Ostrava , ,9 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Na Jízdárně 7, 72 Ostrava 4 9,9 4 9,9 VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba 6 13, ,64 Slezská univerzita v Opavě Na Rybníčku 626/1, Opava 4 9,9 4 9,9 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 8, 71 3 Ostrava 4 9,9 4 9,9 Změny a dodatky provedené ve sledovaném období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) Změna členů představenstva Stav Zapsáno Datum změny (dodatku) Změna členů dozorčí rady Zapsány

19 Příloha k účetní uzávěrce Organizační struktura účetní jednotky Akcionáři - valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Technický manažer Manažer pro ekonomiku a administrativu Specialista správy nemovitostí Asistentka vedení Účetní LEGENDA: Vazba řídící Metodické vedení Primární informační tok Sekundární informační tok 2 x Administrátor projektů Recepční 19

20 Příloha k účetní uzávěrce Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih Funkce Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Jméno a příjmení Ing. Roman Michalec Bc. Martin Horuta Mgr. Renata Kolková Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc. Ing. Petr Mihálik Ing. Zdeněk Piech Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc. Mgr. Jan Dohnal Bc. Zlata Klenková Ing. Jaroslav Kania Miroslav Novák 7.2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Účetní jednotka nemá žádnou spoluúčast v jiných společnostech Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců z toho: řídících pracovníků Mzdové náklady z toho: řídících pracovníků Odměny členům statutárních orgánů společnosti z toho: řídících pracovníků Odměny členům dozorčích orgánů společnosti z toho: řídících pracovníků Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Osobní náklady celkem z toho: řídících pracovníků Účetní období Účetní období Poskytnutá peněžitá či jiná plnění stávajícím členům orgánů Druh plnění Účetní období 212 Účetní období 211 Půjčka (jiné plnění) 2

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více