Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Ověřená řádná účetní závěrka. Za rok končící 30. listopadu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Ověřená řádná účetní závěrka. Za rok končící 30. listopadu 2008"

Transkript

1 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Ověřená řádná účetní závěrka Za rok končící 30. listopadu

2 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Obsah Strana Členové představenstva a další informace 3 Zpráva investičního poradce 4 Zpráva nezávislého auditora 7 Seznam investic Goldman Sachs Structured Investments SICAV Absolute Return Tracker Index Portfolio 9 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Defensive UK Property Income Portfolio 10 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Low Volatility Commodity Alpha Portfolio 11 Rozvaha aktiv a pasiv 12 Výkaz zisku a ztrát 14 Výkaz změn vlastního kapitálu 16 Statistické informace 18 Přílohy účetní závěrky 19 Doplňující informace 31 2

3 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Členové představenstva a další informace Goldman Sachs Structured Investments SICAV Société d Investissement à Capital Variable Investiční fond založený podle práva Lucemburského velkovévodství Představenstvo John Bennett David D. Buckley Claude Kremer Carlo Alberto Montagna Představenstvo Obhospodařovatelské společnosti Peter Craft (předseda) Lorna Cassidy Véronique Gillet Henry Kelly Thierry Logier Matthias Maertens Andrew Page Alisdair Stewart Christian Szylar Depozitní banka (Custodian), Místní zprostředkovatel (Domiciliary), Zprostředkovatel pro korporace, Správce fondu, Registrátor a Zprostředkovatel pro převod The Bank of New York (Luxembourg ) S.A. Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg Celosvětový distributor Goldman Sachs International* Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB Zajišťovací zprostředkovatel The Bank of New York Limited, New York, One Wall Street, New York, United States of America Nezávislý auditor PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises 400, route d Esch B.P L-1014 Luxembourg Investiční poradce Goldman Sachs International* Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB Právní poradce v Lucembursku Arendt & Medernach 14, rue Erasme B.P. 39 L-1468 Luxembourg Obhospodařovatelská společnost RBS (Luxembourg) S.A. 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Grand Duchy of Luxembourg Sídlo společnosti Aerogolf Center 1A, rue Hoehenhof L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 3

4 * Spřízněná společnost se společností Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Goldman Sachs Structured Investments SICAV Zpráva investičního poradce Za rok končící 30. listopadu 2008 Vážení akcionáři: GS-ART se řídí teorií, že výnosy zajišťovacích fondů (hedge funds, dále jen "ZF") tvoří prvek "beta" (neboli proměnlivé tržní angažovanosti) a prvek "alpha" (neboli dovednosti obhospodařovatelské společnosti). Výnosy vysoce diverzifikovaného a pasivně řízeného portfolia ZF mohou obsahovat více prvků beta než prvků alfa. GS-ART se snaží stanovit přibližný odhad (aproximaci) tohoto prvku beta likvidním, transparentním, efektivním z hlediska nákladů, výhradně s použitím údajů o výnosech z databází třetích stran, které jsou upisovatelům všeobecně k dispozici. GS-ART tedy odráží dynamického koše dlouhých a krátkých investovatelných Tržních faktorů, určovaných algoritmem k přibližným aproximativním strukturám výnosů zajišťovacích fondů jako široké kategorie aktiv. Tržní faktory jsou každoročně prověřovány a měsíčně je přehodnocována jejich váha za použití definované statistické analýzy. Před tím, než začnete zvažovat investici do GS-ART, měli byste se seznámit s úplným informačním dokumentem, který obsahuje důležité informace. U GS-ART se nepředpokládá, že by byl schopen sledovat výnosy ZF na velmi podrobné úrovni; měl by být chápán spíše jako nezávislá kategorie aktiv, u které se předpokládá, že zobrazí v určité časové posloupnosti strukturu (vzorce) výnosů, které budou v průběhu času podobné výnosům v ZF jako široké kategorii aktiv. K odchylce portfolia (tracking errors) může dojít vzhledem k následujícím skutečnostem i) ZF investují do širšího souboru Tržních faktorů, ii) GS-ART vychází z údajů o historických výnosech a iii) Součástí GS-ART jsou určitá váhová omezení (na vyžádání jsou k dispozici podrobnější informace). Portfolio Defensive UK Property Income vzniklo za účelem dosahování střednědobého kapitálového růstu a pravidelného příjmu z dividend až do data splatnosti specifikovaného níže, a to skrze angažovanost na britském trhu s komerčními nemovitostmi při snaze o zajištění podstatné části jeho kapitálu až do data splatnosti. Angažovanosti na britském trhu s komerčními nemovitostmi bude dosaženo prostřednictvím výnosů vázaných na výkonnost indexu IPD UK Annual, jak je uveřejňován na pod IPD National Indices, UK Annual All 4

5 Properties, (Capital Growth) (dále jen "Index kapitálového růstu") a "Income Return" (dále jen "Income Return Index"), a tedy ne prostřednictvím investic peněžních prostředků do majetku realitních společností. Index kapitálového růstu a Income Return Index jsou komponenty IPD UK Annual Indexu, jak je uveřejňován na pod IPD National Indices, UK Annual All Properties a "Total Return" (dále společně čtvrtletně jen "Index"). Portfolio Defensive UK Property Income bude dále rozdělovat formou peněžních prostředků zisk, a to v závislosti na pozitivní výkonnosti IPD Income Return Indexu uveřejněného za předchozí kalendářní čtvrtletí. Data prvních čtvrtletních rozdělování zisku jsou: 25. března, 25 června a 25 září Portfolio mezi své akcionáře rozdělí nejméně 85% ročního zisku. Investičním cílem portfolia Low Volatility Commodity Alpha je podílet se skrze Dollar Denominated Mechanismus na výnosech S&P GSCI Alpha Basket B7 Excess Return Strategie a zároveň na úrocích získaných v EURIBOR, při udržení roční volatility Portfolia pod 2%. Hodnotu (majetku) Low Volatility Commodity Alpha Portfolia v jakýkoli "Commodity Basket Calculation Day" (den výpočtu hodnoty koše komodit) představuje souhrn hodnoty reverzní repo smlouvy a hodnoty swapové smlouvy; pro vyloučení jakýchkoli pochyb se stanoví, že do hodnoty portfolia Low Volatility Commodity Alpha se nezahrnují úroky plynoucí z reverzní repo smlouvy. 5

6 Výkonnost fondu* Goldman Sachs Structured Investments SICAV Zpráva investičního poradce Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) Za období od 12. prosince 2007 do 30. listopadu 2008: Kategorie akcií Portfolia 12 měsíců Od data založení** Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Kategorie akcií "A" Kategorie akcií "A (USD) zajištěné" Kategorie akcií "C" Kategorie akcií "C (CHF) zajištěné" Kategorie akcií "C (GBP) zajištěné" Kategorie akcií "C (USD) zajištěné" Kategorie akcií "I" Kategorie akcií "I (USD)zajištěné" Kategorie akcií "M" Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio Kategorie akcií "I" Kategorie akcií "U" Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolio Kategorie akcií "C" (14.43%) N/A (13.51%) N/A N/A N/A (14.20%) N/A (13.80%) N/A N/A N/A (13.62%) (16.98%) (6.68%) (19.97%) (12.77%) (17.76%) (4.38%) (40.32%) (8.91%) 7.01% 7.29% 3.19% Goldman Sachs International Datum: prosinec

7 * Uvedené údaje o výkonnosti nemusí indikovat budoucí výsledky. **Datum založení každé kategorie akcií viz Přílohy 1 účetní závěrky. Zpráva nezávislého auditora Akcionářům Goldman Sachs Structured Investments SICAV Provedli jsme členů audit přiložené účetní závěrky společnosti Goldman Sachs Structured Investments SICAV a každého jejího podfondu, které obsahují rozvahu aktiv a pasiv a seznam investic k 30. listopadu 2008, výkaz zisku a ztrát a výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící 30. listopadu 2008 a shrnutí významných účetních praktik a dalších vysvětlivek k účetním závěrkám. Odpovědnost Představenstva SICAV za účetní ať závěrky Představenstvo SICAV zodpovídá za vypracování a pravdivost této účetní závěrky v souladu se právními a regulatorními požadavky Lucemburska týkající se zpracování účetní závěrky. Tato povinnost zahrnuje: vytvoření, implementaci a dodržování vnitřní kontroly týkající se zpracování a pravdivosti účetní závěrky, která neobsahuje žádná závažná nepravdivá tvrzení, již v důsledku podvodu nebo chyby; výběr a použití vhodných účetních pravidel a provedení účetních odhadů, která jsou opodstatněné vzhledem k okolnostem. Povinnost auditora Naší povinností je vyjádřit názor na tuto účetní závěrku na základě našeho auditu. Provedli jsem audit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy tak, jak je přijal Institut des Réviseurs d Entreprises. Dle těchto standardů musíme dodržovat etické požadavky a plánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřená ujištění o tom, zda účetní závěrka neobsahuje zásadně nepravdivá tvrzení. Audit zahrnuje provedení postupů s cílem získat důkazy pro účely auditu o částkách a sděleních ve účetní závěrce. Zvolené postupy závisí na uvážení Auditora, včetně posouzení rizik zásadních nepravdivých tvrzení ve účetní 7

8 ať závěrce, již se jedná o podvod nebo chybu. Při posuzování těchto rizik bere Auditor v úvahu interní kontroly relevantní pro přípravu a pravdivé zpracování účetní závěrky ze strany subjektu tak, aby mohl vytvořit auditorské postupy vhodné za daných okolností, nikoliv však pro účel vyjádření názoru o účelnosti interní kontroly společnosti. Audit také obsahuje hodnocení vhodnosti používaných účetních pravidel a opodstatněnost účetních odhadů provedených Představenstvem SICAVu, stejně tak jako hodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že důkazy, které jsme obdrželi pro účely auditu jsou dostatečné a vhodné jako výchozí důkazy pro názor auditora. Názor Dle našeho názoru podává tato účetní závěrka pravdivý obraz finanční situace společnosti Goldman Sachs Structured Investments SICAV a všech jeho podfondů k 30. listopadu 2008, a výsledků jejich operací a změn v čistých aktivech za období roku končícího 30. listopadu 2007 v souladu s právními a regulačními požadavky Lucemburska týkající se zpracování účetní závěrky. Ostatní záležitosti Doplňující informace zahrnuté ve Výroční zprávě byly prozkoumány v souladu s naším zadáním, nebyly však podrobeny specifickým auditorským postupům prováděným v souladu se standardy popsanými shora. V důsledku toho nevyjadřujeme na tyto informace žádný názor. Nemáme však žádnou výhradu k těmto informacím v kontextu účetní závěrky jako celku. V Lucemburku dne 12. března 2008 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d entreprises Represented by 8

9 John Parkhouse Goldman Sachs Structured Investments SICAV - Absolute Return Tracker Index Portfolio Seznam investic K 30. listopadu 2008 Swapové smlouvy: 3.72 % Čistá místní Nerealizovaný % nominální Datum zisk/ztráta Zisk/(ztráta) Vlastní částka Platba Výnos Měna splatnost EUR kapitál i Swapy celkových (Total Return Swaps) Výkonnost ART 04/12/20 235,490,470 Floating 3.02 % Indexu EUR 08 8,524, Swapy celkových výnosů (Total Return (17,800,000) Swaps) Floating 2.99 % Výkonnost ART Indexu EUR 04/12/20 08 (77,943) (0.03) Nerealizované výsledky investování 8,446, Ostatní aktiva a závazky 218,638, Vlastní kapitál 227,085, Protistranou swapových smluv je Goldman Sachs International1. Smlouva o zpětném odkupu (Repurchase agreement) Měna Nominální částka Úroková sazba Datum sjednání obchodu Den splatnosti EUR 239,295, % 14. listopad prosinec 2008 EUR 17,800, % 26. listopad prosinec 2008 EUR 217,690, % 21. listopad prosinec 2008 Protistranou smluv o zpětném odkupu je Goldman Sachs International.1 1 Spřízněná společnost se společností Goldman Sachs Structured Investments SICAV. 9

10 Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 10

11 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Defensive UK Property Income Portfolio Seznam investic K 30. listopadu ,615,985 Swapy celkových Swaps) Floating 3.28% Výkonnost UK IPD Indexu GBP 02/12/2008 1,863, Swapové smlouvy: 7.31 % Čistá Nerealizovaný % místní nominální Datum zisk Vlastní částka Platba Výnos Měna splatnosti GBP kapitál výnosů (Total Return Nerealizované výsledky investování 1,863, Ostatní aktiva a závazky 23,633, Vlastní kapitál 25,497, Protistranou swapových smluv je Goldman Sachs International1. Smlouva o zpětném odkupu Měna Nominální částka Úroková sazba Datum sjednání obchodu Den splatnosti GBP 23,615, % 19. listopad prosinec 2008 Protistranou smluv o zpětném odkupu je Goldman Sachs International.1 1 Spřízněná společnost se společností Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 11

12 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Low Volatility Commodity Alpha Portfolio Seznam investic K 30. listopadu ,316,285 Swapy celkových Return Swaps) Floating 2.6% Výkonnost S&P GSCI Alpha Basket B7 Excess Return Strategie USD 30/09/2009 (1,133) (0.11) Swapové smlouvy: (0.11%) Čistá místní Nerealizovaný % nominální Datum (ztráta)/zisk Vlastní částka Platba Výnos Měna splatnosti zisk EUR kapitál výnosů (Total Nerealizované výsledky investování (1,133) (0.11) Ostatní aktiva a závazky 1,006, Vlastní kapitál 1,005, Protistranou swapových smluv je Goldman Sachs International1. Smlouva o zpětném odkupu Měna Nominální částka Úroková sazba Datum sjednání obchodu Den splatnosti EUR 1,010,026 Euribor 2.6% 19. listopad prosinec 2008 Protistranou smluv o zpětném odkupu je Goldman Sachs International.1 1 Spřízněná společnost se společností Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 12

13 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Rozvaha aktiv a pasiv K 30.listopadu 2008 Absolute Defensive Low Volatility Return UK Property Commodity Tracker Index Portfolio Income Portfolio Alpha Portfolio Spojené 30. listopad 30. listopad 30. listopad 30. listopad Příloha EUR GBP EUR EUR Aktiva Hodnota reverzních repo smluv 3(b) 474,785,640 23,615,985 1,010, ,010,702 Nerealizovaný zisk ze swapových smluv 3(b) 8,446,758 1,863,854 10,673,585 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 3(b), 10 2,837,091 63, ,913,096 Úrokové pohledávky Pohledávky za úpisy 146, ,686 Ostatní aktiva 9,986 18,424 15,036 47,034 Aktiva celkem 486,226,161 25,561,975 1,025, ,791,551 Pasiva Závazek za reverzní repo smlouvy 3(b) 235,490, ,490,470 Závazek za zpětný odkup akcií 18,509,427 18,509,427 Závazek protistraně swapových smluv 3,568,170 3,568,170 Závazek úroků 247, ,576 Nerealizovaná ztráta ze: - swapových smluv 3(b) 1,133 1,133 -termínových měnových smluv (forward foreign exchange contracts) 3(d) 724, ,264 Závazek daně z úpisu (Taxe d'abonnement) 4 5, ,339 Závazek poplatku obhospodařovatelské společnosti 5 39,278 4,803 4,767 49,783 Závazek poplatku investičnímu poradci 5 488,534 35, ,630 Závazek poplatků za správu fondu a depozitní bance 5 37,202 18,745 6,627 66,225 Závazek poplatku zprostředkovateli za převod 5 13,287 4,811 1,835 20,870 Ostaní závazky 17, ,434 22,662 Pasiva celkem 259,140,933 64,643 20, ,238,549 Čistá aktiva 227,085,228 25,497,332 1,005, ,553,002 Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 13

14 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Rozvaha aktiv a pasiv K 30.listopadu 2007 Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio k 30. listopadu 2007 EUR Aktiva Hodnota reverzních repo smluv 403,573,712 Nerealizovaný zisk ze swapových kontraktů 1,785,605 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 1,177,010 Pohledávky za úpisy 10,931,518 Ostatní aktiva 10,387 Aktiva celkem 417,478,232 Pasiva Závazek za reverzní repo smlouvy 6,800,000 Závazek za zpětný odkup akcií 4,088,130 Závazek poplatku obhospodařovatelské společnosti 34,000 Závazek poplatku investičnímu poradci 829,173 Závazek poplatku za správu fondu a depozitní bance 54,284 Závazek daně z úpisu (Taxe d'abonnement) 6,606 Závazek poplatku zprostředkovateli za převod 1,769 Ostatní závazky 28,185 Pasiva celkem 11,842,147 Čistá aktiva 405,636,085 Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 14

15 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Výkaz zisku a ztrát Za rok končící 30. listopadu 2008 Absolute PortfolioUK Low Volatility Return Tracker Property Income Commodity Index Portfolio Portfolio Alpha Portfolio Spojené Rok končící Rok končící Rok končící Rok končící 30. listopadu 30. listopadu 30. listopadu 30. listopadu Příloha EUR GBP EUR EUR Výnos Výnos z úroků 3(c) 81,508 8, ,994 Výnos z reverzních repo smluv 3(c) 19,032,859 1,276,421 8,694 20,566,548 Výnos celkem 19,114,367 1,285,141 8,762 20,658,542 Náklady Poplatek obhospodařovatelské 5 115,318 15,975 4, ,171 společnosti Poplatek investičnímu poradci 5 5,223, , ,451,464 Platba protistraně swapové smlouvy 3(b) 19,204,666 1,277,218 4,501 20,735,114 Poplatek za správu fondu a depozitní 5 236,317 31,581 6, ,675 bance Daň z úpisu (Taxe d'abonnement) 4 55,129 3, ,821 Poplatek zprostředkovateli za převod 5 86,546 8,455 1,835 98,483 Ostatní náklady 3(f) 275,131 5, ,938 25,197,014 1,545,099 23,656 27,066,666 Mínus: poplatek vrácený investičním poradcem 5 - (18,298) (13,885) (35,746) Náklady celkem 25,197,014 1,526,801 9,771 27,030,920 Čistý výnos (ztráta) za rok (6,082,647) (241,660) (1,009) (6,372,378) Čistý realizovaný (ztráta)/zisk ze: - swapových smluv 3(b) (59,636,994) 1,019,527 7,175 (58,411,746) - termínové měnové smlouvy (forward (776,193) - (776,193) foreign exchange contracts) - ostaních transakcí 225,284 - (21) 225,263 Čistá změna nerealizovaného zisku/(ztráty) ze: - swapových smluv 6,661,153 1,863,854 (1,133) 8,886,847 - termínové měnové smlouvy (forward 3(d) (724,264) - (724,264) foreign exchange contracts) - ostatních transakcí 369 (2) 367 Čistý (ztráta)/výnos (60,333,292) 5,012 (57,172,104) Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 15

16 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Výkaz zisku a ztrát Za období od 2. února (datum vzniku společnosti) do 30. listopadu 2007 Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Rok období 30 listopadu 2007 EUR Výnos Výnos z úroků 1,578 Výnos z reversních repo smluv 6,435,388 6,436,966 Náklady Poplatek obhospodařovatelské společnosti 51,941 Poplatek investičnímu poradci 2,163,970 Platba protistraně swapové smlouvy 6,746,581 Poplatek za správu fondu a depozitní bance 85,951 Daň z úpisu (Taxe d'abonnement) 20,367 Poplatek zprostředkovateli za převod 9,226 Ostatní náklady 49,482 9,127,518 Mínus: vrácený poplatek (9,946) Náklady celkem 9,117,572 Čistý výnos (ztráta) za období (2,680,606) Čistý realizovaný zisk ze swapových smluv 11,128,204 Čistá změna neralizovaného zisku ze swapových smluv 1,785,605 Čistý zisk z výnosu z investic 10,233,203 Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 16

17 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Výkaz změn vlastního kapitálu Za rok končící 30. listopadu 2008 Absolute Defensive Low Volatility Return Tracker UK Property Commodity Index Portfolio Income Portfolio Alpha Portfolio Spojené Rok končící Rok končící Rok končící Rok končící 30. listopadu 30. listopadu 30. listopadu dni 30. listopadu EUR GBP EUR EUR Vlastní kapitál na začátku roku 405,636, ,636,085 Výtěžek z vydaných akcií 559,106,570 29,964,314 1,000, ,906,228 Platba za odkoupené akcie (677,324,135) (6,130,863) (684,648,942) Výplata dividend (977,838) (1,168,265) Čistý (ztráta)/zisk z investic za rok (60,333,292) 2,641,719 5,012 (57,172,104) Vlastní kapitál k 30. listopadu ,085,228 25,497,332 1,005, ,553,002 Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 17

18 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Výkaz změn vlastního kapitálu Za rok končící 30. listopadu 2007 Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Za období končící 30. listopadu 2007 EUR Vlastní kapitál na začátku období Výtěžek z vydaných akcií 476,138,348 Platba za odkoupené akcie (80,735,466) Čistý zisk z investic za období 10,233,203 Vlastní kapitál k 30. listopadu ,636,085 Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 18

19 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Statistické informace K 30. listopadu 2008 Vydané akcie k Čistá hodnota majetku na jednu akcii k Čistá hodnota aktiv K 30. listopadu 2008 Měna Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Kategorie akcií "A" EUR 1,803, ,355,289 Kategorie akcií "A (USD) zajištěné" USD 33, ,083 Kategorie akcií "C" EUR 11,254, ,128,004 Kategorie akcií "C (CHF) zajištěné" CHF 1,829, ,829,285 Kategorie akcií "C (GBP) zajištěné" GBP 2,041, ,825,739 Kategorie akcií "C (USD) zajištěné" USD 4, ,212 Kategorie akcií "I" EUR 6,971, ,479,426 Kategorie akcií "I (USD)zajištěné" USD 25, ,658 Kategorie akcií "M" EUR 1,588, ,852,639 Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio Kategorie akcií "I" GBP 1,604, ,126,390 Kategorie akcií "U" GBP 782, ,370,942 Goldman Sachs Low Volatility Commodity Sloha Portfolio Kategorie akcií "C" EUR 100, ,005,012 K 30. listopadu 2007 Portfolio Indexu Absolute Return Tracker společnosti Goldman Sachs Kategorie akcií A EUR 831, ,279,429 Kategorie akcií "C" EUR 8,807, ,490,305 Kategorie akcií "I" EUR 26,040, ,821,112 Kategorie akcií M EUR 2,474, ,045,239 19

20 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30.listopadu Organizace Fond Goldman Sachs Structured Investments SICAV (dále Fond ) byl založen 2. února 2007 podle práva Lucemburského velkovévodství jako Société d Investissement à Capital Variable, na dobu neurčitou. Fond je zaregistrován podle části I Zákona z 20. prosince Fond v současné době obsahuje tři portfolia portfolio Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index, portfolio Goldman Sachs Defensive UK Property Income a portfolio Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha (dále "Portfolia"). Součástí této zprávy je Seznam investic a účetní závěrka pro tato Portfolia. Podfond portfolio Goldman Sachs Defensive UK Property Income byl založen ke dni 14. prosince Podfond portfolio Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha byl založen ke dni 3. října K 30. listopadu 2008 nabídl Fond následující akcie Portfolií: Kategorie akcií Portfolia Měna Datum uvedení na trh Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Kategorie akcií "A" Kategorie akcií "A (USD) zajištěné" Kategorie akcií "C" Kategorie akcií "C (CHF) zajištěné" Kategorie akcií "C (GBP) zajištěné" Kategorie akcií "C (USD) zajištěné" Kategorie akcií "I" Kategorie akcií "I (USD)zajištěné" Kategorie akcií "M" Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio Kategorie akcií "I" Kategorie akcií "U" Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolio Kategorie akcií "C" EUR USD EUR CHF GBP USD EUR USD EUR GBP GBP EUR 29. říjen prosinec květen duben prosinec prosinec březen listopad červen prosinec prosinec říjen

21 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30.listopadu 2008 (pokračování) 2. Investiční cíl Investičním cílem portfolia Absolute Return Tracker Index společnosti Goldman Sachs je stanovit přibližnou hodnotu (aproximaci) výnosů zajišťovacích fondů jako široké kategorie aktiv, přijetím angažovaností vůči různým kategoriím aktiv, do kterých vstupují zajišťovací fondy (jako například akciové indexy a indexy pevných výnosů), nikoli skutečné investování do jakýchkoli zajišťovacích fondů nebo indexů zajišťovacích fondů. Investičním cílem portfolia Goldman Sachs Defensive UK Property Income je dosahování střednědobého kapitálového růstu a pravidelného příjmu z dividend až do data splatnosti, a to skrze angažovanost na britském trhu s komerčními nemovitostmi při zachování podstatné části jeho kapitálu až do data splatnosti. Investičním cílem Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolia je podílet se prostřednictvím Dollar Denominated Mechanismu na výnosech S&P GSCI Alpha Basket B7 Excess Return Strategie a zároveň na úrocích získaných v EURIBOR, při udržení roční volatility Portfolia pod 2%. 3. Významná účetní pravidla Výpočet čisté hodnoty aktiv Účetní závěrka ke dni 30. listopadu 2008 se zakládá na následujícím posledním výpočtu čisté hodnoty aktiv: Název Portfolia Poslední datum výpočtu čisté hodnoty aktiv Absolute Return Tracker Index Portfolio 28. listopad 2008 Defensive UK Property Income Portfolio 26. listopad 2008 Low Volatility Commodity Alpha Portfolio 28. listopad 2008 (a) Základní zásady pro sestavení účetní závěrky Účetní závěrka je prezentována v eurech. Účetní závěrka byla sestavena v souladu s lucemburským zákonem o subjektech kolektivního investování. Účetní závěrka je sestavena na základě historických pořizovacích cen upravených o přecenění finančních nástrojů na tržní hodnotu, jež vyžaduje, aby vedení učinilo odhady a předpoklady, které mohou ovlivnit částky vykazované v účetní závěrce a 21

22 v příloze účetní závěrky. Skutečné částky se mohou od těchto odhadů lišit. Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 3. Významná účetní pravidla (pokračování) (b) Finanční nástroje i) Uznávání Portfolia uznávají (vykazují) finanční aktiva a finanční závazky k datu, kdy se stávají smluvní stranou smluvních ustanovení týkající se příslušného nástroje. Nákupy a prodeje finančních aktiv a finančních závazků se uznávají k datu sjednání obchodu, plus jeden den. Od data sjednání obchodu, plus jeden den, se veškeré zisky a ztráty vyplývající ze změn hodnoty finančních aktiv nebo finančních závazků vykazují ve Výkazu zisku a ztráty. 22

23 ii) Konkrétní nástroje Swapy Swapy Swapy se mohou vázat jakýkoli počet podkladových investic a indexů a podmínky swapů se mohou významně lišit. Datum sjednání obchodu je datum závazku uzavřít swap. Úrok začíná narůstat k datům účinnosti a k výměně peněžních toků dochází v souladu s definicí ve smlouvách. Částka přijatá v době trvání těchto swapů se zahrnuje do čistého realizovaného zisku/ztráty a částka uhrazená v době trvání těchto swapů se zahrnuje do Platby protistraně swapu a změna tržní hodnoty těchto swapů se promítá do čisté změny nerealizovaného zisku/ztráty ve výkazu zisku a ztrát. Rizika mohou vzniknout v důsledku skutečnosti, že protistrana swapové smlouvy nedodrží podmínky swapu. Smlouvy o zpětném odkupu a reverzní repo smlouvy Na základě smlouvy o zpětném odkupu, Portfolio prodává určitý cenný papír protistraně a zároveň sjedná zpětný odkup tohoto cenného papíru od protistrany za sjednanou cenu ke sjednanému datu, s tím, že rozdíl mezi prodejní cenou a cenou zpětného odkupu představuje pořizovací náklad transakce pro Portfolio. V rámci reverzní repo smlouvy Portfolio zakoupí určitou investici od prodávajícího, který se zaváže odkoupit tento cenný papír za určenou cenu zpětného prodeje k sjednanému budoucímu datu. Cena zpětného prodeje je obvykle vyšší než kupní cena, a to o částku, která odráží sjednanou tržní úrokovou sazbu po dobu platnosti reverzní repo smlouvy. Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 3. Významná účetní pravidla (pokračování) (b) Financial Instruments (pokračování) ii) Konkrétní nástroje (pokračování) Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty zahrnují obecně krátkodobé investice, které jsou pohotově převoditelné na hotovost a jejich počáteční splatnost maximálně činí 90 dní. iii) Zásady oceňování Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky a peněžní ekvivalent jsou oceňovány na základě hodnoty, která se blíží tržní hodnotě. Smlouvy o zpětném odkupu a reverzní repo smlouvy 23

24 Cenné papíry prodané na základě smluv o zpětném odkupu a reverzních repo smluv představují krátkodobé zajištěné finančních transakcí a jsou vedeny ve smluvních částkách k 30. listopadu 2008 uzavřel Fond reverzní repo smlouvy s dále uvedenou hodnotou zajištění: - Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio: EUR 486,936,850; - Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio: GBP 24,799,012; - Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolio: EUR 1,018,203. Úroky plynoucí ze zajišťovacích cenných papírů činily za období roku: Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio: EUR 1,334,900; Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio: GBP 169; Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolio: EUR 36,001. Zajištění ke dni 30. listopadu 2008 je tvořeno: - souborem kmenových akcií a dluhopisů pro portfolio Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index - kmenovými akciemi pro portfolio Goldman Sachs Defensive UK Property Income - dluhopisy pro portfolio Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Swapové smlouvy Úrokové swapy se oceňují na základě tržní hodnoty určené pomocí příslušné úrokové křivky. Swapy, vázané na indexy nebo finanční nástroje se oceňují tržní hodnotou, na základě příslušného indexu nebo finančního nástroje. Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 3. Významná účetní pravidla (pokračování) (b) Financial Instruments (pokračování) Všechny ostatní swapy se oceňují reálnou hodnotou, určenou v dobré víře podle postupů určených představenstvem Fondu. (c) Investiční transakce a související výnosy z investic Výnosy z dividend se vykazují k datu po odečtení dividend. Výnosy úroků se vykazují na základě narostlého úroku, odepsaných prémií a získaných slev. Výnosy, nerealizované a realizované zisky a ztráty Portfolia, jsou přiřazeny každé kategorii akcií na základě jejich poměrných čistých aktiv ke každému datu ocenění (d) Přepočet cizích měn 24

25 Účetní knihy a výkazy Portfolia jsou vedeny v základní měně. Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny měnovým kurzem platným k datu transakce. Aktiva a pasiva vedená v cizích měnách jsou přepočtena měnovým kurzem platným k poslednímu dni finančního roku. Kurzové rozdíly vyplývající z přepočtu a realizované zisky nebo ztráty z prodeje nebo vypořádání aktiv a závazků jsou uznány (vykázány) ve výkazu zisku a ztrát. Kurzové zisky nebo ztráty týkající se investic, derivátových finančních nástrojů a veškeré ostatní kurzové zisky nebo ztráty týkající se peněžních položek, včetně peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, jsou zaúčtovány do čistého realizovaného zisku/(ztráty) z investic nebo čisté změny nerealizovaného zisku/(ztráty) z investic ve výkazu zisku a ztrát. Během účetního roku uzavřel Fond řadu termínových měnových smluv (forward foreign exchange contracts). Otevřené termínové měnové smlouvy (forward foreign exchange contracts) jsou oceněny hodnotou, za jakou by mohly být ke dni účetní závěrky uzavřeny. Přebytky/schodky, které z takových a dále z uzavřených a nevyrovnaných smluv vzniknou, jsou považovány za nerealizovaný zisk/ztrátu a jsou zahrnuty do aktiv či pasiv (podle situace) v rozvaze aktiv a pasiv. Portfolio Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index je ke dni 30. listopadu 2008 vázáno následujícími termínovými měnovými smlouvami (forward foreign exchange contracts): Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 3. Významná účetní pravidla (pokračování) (d) Přepočet cizích měn (pokračování) Měna Den Nerealizovaný Nákup Měna Prodej výpočtu zisk/ztráta EUR EUR 995,105 CHF 1,499,686 08/12/ ,301 CHF 17,310,503 EUR 11,454,564 08/12008 (214,190) EUR 2,040,620 GBP 1,704,281 08/12/2008 (20,666) EUR 13,426 GBP 11,408 03/12/2008 (370) GBP 19,537,499 EUR 24,151,614 08/12/2008 (521,499) EUR 41,536 USD 52,424 08/12/ USD 613,988 EUR 472,989 08/12/ ,943 Celkem nerealizovaný zisk/ztráta (724,264) (e) Konverze do euro 25

26 Referenční měna deštníkového Fondu je euro. Pro převoditelnost eura se použije měnový kurz běžný pro oceňování pozic Portfolia v Lucembursku. 28. listopad EUR = USD 26. listopad EUR = GBP (f) Výdaje a zřizovací náklady Náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s vytvořením Fondu činily EUR. Tyto náklady nesla společnost Goldman Sachs International, jako zakladatel (Promoter) Fondu. Po vytvoření nových Portfolií budou vzniklé náklady odpisovány metodou rovnoměrných (lineárních) odpisů po dobu pěti let. předpisů a nařízení v Lucembursku, fond podléhá dani z úpisu (taxe d abonnement) čtvrtletně 4. Zdanění Fond podléhá lucemburskému právu, pokud jde o jeho daňový status. Podle právních ve výši 0,05 % p.a. (ročně) za každé z čistých aktiv Portfolia přiřaditelné akciím kategorií A a "A (USD) zajištěné"; a dani ve výši 0,01 % p.a. (ročně) za čistá aktiva přiřaditelná zbylým kategoriím akcií. Daň z úpisu (Taxe d abonnement) je splatná na základě hodnoty čistých aktiv každé kategorie akcií ke konci každého kalendářního čtvrtletí. Obecně, podle současného práva, Fond ani jeho akcionáři nepodléhají žádné lucemburské dani z příjmu, dani z kapitálových zisků, srážkové dani nebo dani z nemovitosti. Neexistuje žádná lucemburská daň nebo clo z emise (vydání) akcií. Dividendy, úrok, výnos a zisky z investic, které Fond ze svých investic získá, mohou podléhat nerefundovatelné srážkové nebo jiné dani v zemi původu. Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 4. Zdanění (pokračování) Potenciální investoři by měli se svými daňovými poradci konzultovat otázku vlastních individuálních okolností, vzhledem k tomu, že se tyto okolnosti mohou lišit od všeobecných výkazů, které jsou uvedeny výše. 5. Významné smlouvy Poplatek Obhospodařovatelské společnosti Deštníkový Fond jmenoval společnost RBS (Lucembursko) S.A. svou pověřenou obhospodařovatelskou společností (dále obhospodařovatelská společnost ) v 26

27 souladu se zákonem z roku 2002, podle smlouvy o obhospodařovatelské společnosti Fondu ze dne 5. března Obhospodařovatelská společnost obdrží poplatek obhospodařovatelské společnosti na jedno portfolio v dále uvedené výši: Minimální poplatek ve výši EUR ročně a maximálně 0,015% z hodnoty majetku v Portfoliu stanovené za týden; Minimální poplatek ve výši EUR ročně a maximálně 0,025% z hodnoty majetku v Portfoliu stanovené za den. Poplatek obhospodařovatelské společnosti je splatný ve dvanácti měsíčních splátkách, a vypočte se z poslední čisté hodnoty aktiv každého Portfolia v měsíci. Poplatek investičnímu poradci Fond jmenoval společnost Goldman Sachs International investičním poradcem (dále investiční poradce ). Investiční poradce obdrží ročně poplatek ve výši nepřevyšující dále uvedené hodnoty: Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) Poplatek Kategorie akcií Portfolia Investičnímu poradci Formatted: color: 100% Auto, Czech, Font: Arial, Character 10 pt, scale: Font Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Kategorie akcií "A" 1.75% Kategorie akcií "A (USD) zajištěné" 1.75% Kategorie akcií "C" 0.65% Kategorie akcií "C (CHF) zajištěné" 0.65% Kategorie akcií "C (GBP) zajištěné" 0.65% Kategorie akcií "C (USD) zajištěné" 0.65% Kategorie akcií "I" 1.50% Kategorie akcií "I (USD) zajištěné" 1.50% Kategorie akcií "M" 1.00% Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio Kategorie akcií "I" 0.85% Kategorie akcií "U" 0.60% 27

28 Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolio Kategorie akcií "C" 0.30% Investiční poradce provádí swapové transakce s řadou protistran, včetně společnosti Goldman Sachs International. Všechny transakce tohoto typu s přidruženými společnostmi GS byly uzavřeny v rámci běžné podnikatelské činnosti a za obvyklých obchodních podmínek. Poplatek za správu Fondu a poplatek za zprostředkování převodu Fond jmenoval Bank of New York (Lucembursko) S.A. správcem fondu, registrátorem a zprostředkovatelem Fondu pro převod (dále jen zprostředkovatel ). Každodenní služby poskytované Fondu zprostředkovatelem zahrnují přijímání a zpracování žádostí o úpis a o odkup, přidělení a vydání akcií a vedení registru akcionářů ve vztahu k akciím. Zprostředkovateli je vypláceno maximálně 0,09 % z čistých aktiv Portfolia ročně. Tento poplatek je vyplácen jednou měsíčně. Poplatek depozitní bance Fond jmenoval Bank of New York (Lucembursko) S.A. depozitní bankou. Poplatek depozitní bance se stanoví v souladu s platnými standardy v Lucembursku a je přiměřený a úměrný hodnotě čisté aktiv portfolia. Tento poplatek je vyplácen depozitní bance jednou měsíčně. Depozitní bance je vypláceno maximálně 0,02 % z průměrné čisté hodnoty aktiv Portfolia ročně. Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 5. Významné smlouvy (pokračování) Poplatek místnímu zprostředkovateli a zprostředkovateli pro korporace Fond jmenoval Bank of New York (Lucembursko) S.A. místním zprostředkovatelem a zprostředkovatelem pro korporace. Místní zprostředkovatel a zprostředkovatel pro korporace je oprávněn obdržet poplatek ve výši EUR za Portfolio. Tyto poplatky jsou součástí nákladů na poplatky za správu Fondu a nákladů na poplatky depozitní bance, doložených ve výkazu zisku a ztrát. Poplatek zajišťovacímu zprostředkovateli 28

29 Zajišťovací zprostředkovatel má nárok na poplatek v maximální výši 0.015% ročně za každou kategorii zajištěných akcií podle výše majetku, přičemž roční minimální poplatek činí 5,000 USD za portfolio a 5,000 USD za každou kategorii zajištěných akcií. Tento poplatek bude Deštníkový fond vyplácet zajišťovacímu zprostředkovateli každého půl roku. Tyto poplatky tvoří nákladů část na poplatky za správu fondu a depozitní bance, jak je zaznamenáno ve výkazu zisku a ztrát. Vrácené poplatky V rozsahu, ve kterém skutečné poplatky depozitní bance, zprostředkovateli pro převod a za správu fondu, během finančního roku převýší stanovený procentuální podíl, budou na konci finančního roku splaceny investičním poradcem zpět do majetku Portfolia. Tyto částky jsou ve výkazu zisku a ztrát zaznamenány pod záhlavím "vrácené poplatky". Pro poplatky a náklady plynoucí na vrub Low Volatility Commodity Sloha Portfolia (s výjimkou poplatků vyplácených investičnímu poradci) je stanoven strop ve výši 0.015% čisté hodnoty aktiv Portfolia za rok. 6. Akciový kapitál Akcie Portfolia mohou být zakoupeny prostřednictvím Distributora a jakéhokoli zprostředkovatele dílčí distribuce denně, v hodnotě čisté aktiv na jednu akcii příslušné kategorie akcií Portfolia k tomuto datu, plus jakýkoli příslušný poplatek za prodej. Maximální poplatek za prodej a minimální počáteční investice pro každou kategorii akcií jsou detailně popsány v prospektu fondu. 29

30 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 6. Akciový kapitál (pokračování) Následující tabulka shrnuje činnost týkající se akcií Portfolia za rok končící 30. listopadu 2008: Kategorie akcií Portfolia Stav ke dni Stav ke dni 1. prosince 2007 Úpisy Odkupy 30. listopadu 2008 Goldman Sachs Absolute Return Tracker Index Portfolio Kategorie akcií "A" 831,699 3,046,151 2,074,311 1,803,539 Kategorie akcií "A (USD) zajištěné" 515, ,991 33,547 25,769, ,322,904 11,254,207 Kategorie akcií "C" 8,807,408 Kategorie akcií "C (CHF) zajištěné" 1,963, ,816 1,829,288 Kategorie akcií "C (GBP) zajištěné" 4,368,974 2,327,046 2,041,928 Kategorie akcií "C (USD) zajištěné" 1,235,031 1,230,311 4,720 12,687, ,756,447 6,971,022 Kategorie akcií "I" 26,040,449 Kategorie akcií "I (USD) zajištěné" 25,000 25,000 Kategorie akcií "M" 2,474,873 2,276,405 3,163,232 1,588,046 Goldman Sachs Defensive UK Property Income Portfolio Kategorie akcií "I" 1,762, ,297 1,604,258 Kategorie akcií "U" 1,220, , ,169 Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha Portfolio Kategorie akcií "C" 100, ,000 30

31 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) 7. Rozdělení zisku Bude vyvinuta snaha, aby portfolia Absolute Return Tracker Index a Low Volatility Commodity Alpha v podstatě čtvrtletně veškeré čisté výnosy z investic, pokud vzniknou, kapitalizovaly pro všechny kategorie akcií. Portfolio Defensive UK Property Income bude rozdělovat zisk v závislosti na Income Return Indexu za předchozí kalendářní čtvrtletí, a to formou peněžních prostředků měně v základní Portfolia. 8. Výkaz peněžních toků Deleted: Fond není povinen sestavit výkaz peněžních toků a za rok končící 30. listopadu 2008 jej nesestavila. 9. Výkaz změn Portfolia Výkaz změn Portfolia poskytne na požádání zdarma správce fondu. 10. Úvěrové instituce Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty jsou ve Fondu vedeny takto: Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 30. listopad listopad 2007 Instituce Použití Měna Bank of New York (Luxembourg) S.A. a) EUR 2,837,161 1,177,010 Bank of New York (Luxembourg) S.A. a) GBP 63,558 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty EUR celkem EUR 2,890,359 1,177,010 a) Běžný hotovostní účet 31

32 11. Nepeněžní provize Goldman Sachs Structured Investments SICAV Přílohy účetní závěrky Za rok končící 30. listopadu 2008 (pokračování) Fond může platit provizi za průzkum a/nebo realizaci, ale neuzavřel s žádnou třetí stranou dohodu o nepeněžních provizích (soft commissions) za rok končící 30. listopadu 2008 (30. listopadu 2007: žádné). 12. Prospekt Prospekt lze získat, tak jak byl v listopadu 2008 aktualizován, od správce Fondu. 13. Podmíněné závazky K 30. listopadu 2008 neexistují žádné podmíněné závazky (30. listopad 2007: žádné). 14. Následné skutečnosti Portfolio Goldman Sachs Defensive UK Property Income bylo ke dni 30. ledna 2008 zlikvidováno. 32

33 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Doplňující informace Akcie portfolií společnosti Goldman Sachs jsou vydávány na základě informací uvedených v Prospektu společnosti Goldman Sachs Structured Investments SICAV, který je zdarma k dispozici v sídle Fondu. Potenciální investoři by se měli seznámit s Prospektem a s každým příslušným Zjednodušeným prospektem pečlivě v jeho úplnosti a konzultovat se svými právními, daňovými a finančními poradci otázky týkající se (i) právních požadavků v jejich vlastních zemích na úpis, držení, odkup nebo prodej Akcií (ii) jakýchkoli devizových omezení, kterým podléhají ve svých vlastních zemích v souvislosti s úpisem, držením, odkupem nebo prodejem Akcií; (iii) právních, daňových, finančních nebo jiných důsledků úpisu, držení, odkupu nebo prodeje Akcií; a (iv) vhodnosti jejich investice do těchto Akci. Potenciální investoři by měli vyhledat odborné poradenské služby svých právních, daňových a finančních poradců, pokud mají jakékoli pochybnosti týkající se obsahu Prospektu a každého příslušného Zjednodušeného prospektu.. Investičním cílem portfolia indexu Absolute Return Tracker (ART) společnosti Goldman Sachs je stanovit přibližný odhad (aproximaci) angažovanosti vysoce diverzifikovaného a reprezentativního portfolia zajišťovacích fondů vůči různým kategoriím podkladových aktiv (jako například akciové indexy a indexy pevných výnosů), tím, že převezmou angažovanost přímo ve vztahu k těmto kategoriím aktiv, a nedochází ke skutečné investici do jakéhokoli indexu zajišťovacího fondu. Portfolia uzavřou swapovou smlouvu se společností Goldman Sachs International, která je také protistranou reverzní repo smlouvy. Čisté výnosy reverzní repo smlouvy budou směněny oproti výkonnosti indexu. Index nemá žádné skutečné údaje o historické výkonnosti. Vzhledem k tomu, že Index je nový a historická výkonnost ve vztahu k Indexu je omezená, investice může představovat větší riziko než cenné papíry, které jsou vázány na index s prokázanými výsledky. Faktor chybějících prokázaných výsledků Indexu je významný, vzhledem k tomu, že algoritmus, na kterém je Index založený, vychází z historických trendů ve výnosech k datu, které se mohou nebo nemusejí v budoucnu opakovat. Alternativní investice, jako například zajišťovací fondy, mohou být často zakoupeny na základě jejich potenciálu vytvářet absolutní výnosy nebo výnosy nezávislé na celkovém směřování akciových trhů nebo trhů s pevnými výnosy. Neexistuje ovšem žádná jistota, že zajišťovací fond v obecné rovině, či algoritmus zajišťovacího fondu konkrétně, bude skutečně úspěšný při vytváření důsledně pozitivních výnosů, a společnost Goldman Sachs neposkytuje žádné prohlášení nebo záruku, výslovnou či předpokládanou, že zajišťovací fondy, jako kategorie aktiv nebo algoritmus indexu těchto výsledků v budoucnosti dosáhne 33

34 Goldman Sachs Structured Investments SICAV Doplňující informace (pokračování) Investičním cílem portfolia Goldman Sachs Defensive UK property Income je zajištění střednědobého kapitálového růstu a pravidelných příjmů z dividend až do doby splatnosti, a to skrze angažovanost na britském trhu s komerčními nemovitostmi při se zachování podstatné část jeho kapitálu až do doby splatnosti splatnosti. Investičním cílem portfolia Goldman Sachs Low Volatility Commodity Alpha je podílet se, skrze Dollar Denominated Mechanismus, na výnosech S&P GSCI Alpha Basket B7 Excess Return Strategie a zároveň na úrocích získaných v EURIBOR, při udržení roční volatility Portfolia pod 2%. Akcie Portfolií nejsou registrovány podle Zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933 (US Securities Act of 1933), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), ani podle právních předpisů o cenných papírech jakéhokoli státu v rámci USA. Akcie Portfolií nesmějí být nabízeny nebo prodávány či dodávány přímo nebo nepřímo ve Spojených státech nebo na účet či ve prospěch jakékoli americké osoby. Jakákoli opětovná nabídka nebo opětovný prodej Akcií ve Spojených státech nebo americkým osobám může představovat porušení práva Spojených států. Fond nebude registrován na základě Zákona Spojených států amerických o investičních společnostech z roku 1940 (US Investment Company Act), ve znění pozdějších předpisů. Všichni žadatelé o akcie budou muset doložit, že nejsou americkými osobami. Všichni akcionáři jsou povinni vyrozumět Zastřešující fond o jakékoli změně jejich statutu jako neamerické osoby. Úpisy jsou platné pouze tehdy, pokud jsou uskutečněny na základě současného Prospektu doplněného nejaktuálnější výroční zprávou a nejaktuálnější zprávou za období šesti měsíců, je-li zveřejněna následně. Tento dokument nepředstavuje navádění k protizákonné činnosti v jakékoli jurisdikci, ve které je takové jednání protiprávní vůči jakékoli osobě, ve vztahu k níž je protiprávní. Tento dokument kromě toho nepředstavuje ani nabídku uzavřít investiční smlouvu s příjemcem tohoto dokumentu, ani výzvu reagovat na tento dokument předložením nabídky za účelem uzavření investiční smlouvy. Stanoviska zde vyjádřená jsou současná stanoviska výhradně k datu, které je uvedeno v tomto dokumentu. Obhospodařovatelská společnost RBS (Lucembursko) S.A. působí jako obhospodařovatelská společnost dalších investičních fondů. Seznam těchto fondů lze získat na základě žádosti v sídle obhospodařovatelské společnosti. 34

Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Neověřená pololetní účetní závěrka. za období ukončené k 31. květnu 2008

Goldman Sachs Structured Investments SICAV. Neověřená pololetní účetní závěrka. za období ukončené k 31. květnu 2008 Neověřená pololetní účetní závěrka za období ukončené k 31. květnu 2008 1 Obsah Strana Členové představenstva a jiné informace 3 Zpráva investičního poradce 4 Seznam investic Absolute Return Tracker Index

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

IAS 39: Účtování a oceňování

IAS 39: Účtování a oceňování IAS 39: Účtování a oceňování Josef Jílek člen Standards Advice Review Group březen 2007 Program Definice Zajišťovací účetnictví Vložené deriváty Deriváty na vlastní kapitálové nástroje Odúčtování aktiv

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Goldman Sachs Structured Investments SICAV

Goldman Sachs Structured Investments SICAV Statut Goldman Sachs Structured Investments SICAV Investiční společnost s variabilním kapitálem založená dle práva Lucemburského velkovévodství Goldman Sachs Structured Investments SICAV ("Deštníkový fond")

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363

RÉSERVÉ. L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 RÉSERVÉ Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, Za účelem rozšíření geografického rozpětí nabídky níže uvedených slučujících se podfondů a zvýšení jejich aktiv pro efektivní

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015

Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Více