Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6."

Transkript

1

2 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách

3 Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní p átelé, S povděkem mohu konstatovat, že ve společnosti Cegelec se v roce 2011 da ilo rozvíjet naše podnikatelské aktivity vycházející ze Strategického plánu zamě eného na rozvoj a dodávky výrobků a služeb pro trakční vozidla městské hromadné dopravy a pro dopravní infrastrukturu. I když jsme v roce 2011 zaznamenali v některých p ípadech omezené finanční prost edky našich zahraničních odběratelů, poda ilo se nám zvýšit celkový prodej společnosti o ř,6 % v porovnání s rokem Významnou úlohu rovněž hrál v roce 2011 p ímý vývoz výrobků a služeb s podílem 46,2 % z celkového prodeje. Naše podnikatelská vize pro vozidla a infrastrukturu MHD se zamě uje na vývoj a dodávky za ízení k dosažení nižší spot eby elektrické energie, dále pak na zlepšování životního prost edí v městské aglomeraci a zajištění vyššího komfortu pro cestující a idiče na vozidlech. K zajištění vyšších úspor elektrické energie jsme vyvinuli a postupně zajišťujeme dodávky specielního zásobníku elektrické energie tvo eného elektrickým měničem a trakční baterií. Za pozornost jistě stojí nedávná dodávka tohoto za ízení pro francouzský dopravní podnik LE Havre. V rámci programu Čistá mobilita věnujeme velkou pozornost vývoji a dodávkám elektrického za ízení pro Elektrobusy, kde spolupracujeme s výrobcem autobusů společností SOR. Rovněž se zamě ujeme na vyhovění stále náročnějším, ale oprávněným požadavkům ze strany cestujících, spočívajících ve zdokonalování informačních a diagnostických systémů, snižování hladiny hluku a zlepšování jízdních vlastností. ada technických návrhů včetně nového trakčního pohonu se st ídavými trakčními motory byla úspěšně použita p i modernizaci článkových tramvají určených pro Dopravní podnik Berlín. V obchodních aktivitách za rozhodující považujeme růst prodeje na Ukrajině a na západních trzích, zejména pak v Německu, Rakousku a Švédsku. Hledáme rovněž cesty, jak po celosvětové finanční krizi obnovit prodej v pobaltských zemích, v Polsku, Rusku, Maďarsku a v zemích jižní Evropy. Významné jsou i naše dodávky na české trhy, které p edstavují pro naši společnost důležitý stabilizační faktor. V pop edí našeho zvýšeného zájmu je plnění specifických technických a obchodních požadavků našich odběratelů. Důraz je zde kladen na zvyšování provozní spolehlivosti, kvalitní záruční a pozáruční servis a včasné dodávky náhradních dílů. Za pozitivní považujeme naši partnerskou spolupráci se společností Cegelec Mobility Rails v dodávkách usměrňovací technicky a elektrického za ízení pro trakční měnírny. Rovněž očekáváme, že pod vedením ekonomicky silné nadnárodní společnosti Vinci, vlastníka společnosti Cegelec, se zúčastníme rozsáhlých projektů p i ešení dopravní infrastruktury. Rozvoj partnerských vztahů i s dalšími společnostmi, kde mohu nap. uvést EKOVA ELECTRIC a.s., považujeme za nesmírně důležitý pro zajištění konkurenceschopnosti na trzích Evropy. Dovolte mi, abych na závěr využil této p íležitosti k poděkování našim zákazníkům za spolupráci, rovněž za cenné p ipomínky p i návrhu a realizaci projektů. Jsem velmi potěšen, že naši zákazníci se zajímají nejen o naše výrobky a služby, ale zároveň vyjad ují velkou důvěru v naši podnikatelskou p ítomnost a budoucnost. Dík pat í i našim dodavatelům materiálu, komponentů a služeb dodávaných v požadované kvalitě. Výroční zpráva

4 Zpráva vedení společnosti Podnikatelské aktivity a/ Oblast transportu Rok 2011 znamenal v našem oboru další známky oživení, p estože krize v zemích našich zákazníků stále nepominula. Obrat proti roku 2010 stoupl o 9,6 % a dosáhl hodnoty 598,5 mil. CZK. P ímý vývoz z toho činil 276,5 mil. CZK, pokles o 1,5 % oproti p edchozímu období. Celkový vývoz dosáhl v r hodnoty 276,5 mil. CZK, což je 46,2 % z celkového obratu. Dle oblastí vývozu bylo v r nejvíce našich výrobků vyvezeno do Rakouska, (za 107,4 mil. CZK, tj. 17,9 % z obratu), Polska (71,0 mil. CZK, 11,9 %), Německa (52,7 mil. CZK, 8,8 %) a Švédska (24,4 mil. CZK, 4,1 % z obratu). Dalšími zeměmi, kam smě ovaly v r naše výrobky, byly zejména Švýcarsko, Maďarsko, Litva, Slovensko a Lotyšsko. Vývoz do zemí Evropské unie a do Švýcarska dosáhl celkem 276,5 mil. CZK. Tramvaje Našimi hlavními zákazníky i v r byly městské dopravní společnosti z větší části financované z peněz daňových poplatníků. To ve svém důsledku významně ovlivňuje rozhodování dopravních podniků o obnově a p ípadné modernizaci vozového parku. Pro nás jako výrobce trakčních za ízení pro vozidla městské dopravy, který nemá žádného pevného partnera pro dodávky nových tramvají, je důležité, že zákazníci se v mnoha p ípadech rozhodnou ve prospěch modernizace elektrické části vozidel, místo nákupu nových tramvají. Naším tradičním a největším zákazníkem je Dopravní podnik hlavního města Prahy. V letech bylo modernizováno celkem 45ř tramvají různých typů trakční výzbrojí TV PROGRESS. V minulém roce jsme ve spolupráci s Úst edními dílnami DP Praha, KOS Krnov a firmou Pragoimex zmodernizovali dalších 6 tramvají KT Ř D5N2. U tohoto typu tramvaje je Cegelec generálním dodavatelem zakázky. Dodávky pro Prahu pomáhají nejen významně šet it elektrickou energii, trvale snižovat náklady na údržbu a zvýšit spolehlivost vozového parku tramvají v Praze, ale zvyšují i komfort pro cestující. Tramvaje KT Ř D5N2 mají ve st ední části nízkopodlažní vstup, vč. rampy pro invalidní vozíky a pro kočárky. Projekt bude pokračovat ještě v letech 2012 a 2013 v závislosti na p ídělu financí. V loňském roce pokračovala i spolupráce s firmou Pragoimex p i dodávkách trakčních výzbrojí pro modernizaci tramvají T3 pro česká města, zejména Brno, Olomouc a Ostravu. I v roce 2011 proto byla důležitým stabilizačním prvkem výroba trakčních výzbrojí TV EUROPULSE pro ízení otáček asynchronních trakčních motorů pro nové částečně nízkopodlažní tramvaje VARIO LF +. Pro tyto tramvaje dodáváme i statické měniče ady SMTK. Na projektu VARIO spolupracujeme dále s firmami VKV Praha a KOS Krnov. Dvě tramvaje VARIO byly uvedeny do provozu v roce 2011 v Olomouci, 12 tramvají v Ostravě a 2 dvoučlánkové tramvaje VARIO LF 2 v Brně. V roce 2011 jsme dodali 12 trakčních a 12 statických měničů pro modernizaci tramvají se st edním nízkopodlažním vstupem pro ukrajinský Kijev. Tato zakázka bude pokračovat i v roce Výroční zpráva

5 Dokončili jsme též ve spolupráci s firmou Bombardier Austria modernizaci trakčního pohonu u dalších Ř0ti tramvají E2 pro Wiener Linien Wien. K je tak v provozu všech 120 tramvají E2 po modernizaci. Pokračovali jsme i v úspěšné modernizaci tramvají M 31 pro GS Göteborg, na této zakázce spolupracujeme s firmou EKOVA Ostrava. Kromě trakční výzbroje z produkce Cegelec, je na vozidlech prováděna celková sanace karoserie. Pro zákazníka se tak poda í prodloužit životnost vozidla o dalších minimálně 15 let. V roce 2011 bylo modernizováno 6 tramvají, zakázka bude pokračovat i v roce Významným kvalitativním mezníkem v modernizacích tramvají bylo získání zakázky na modernizaci dvou tramvají GT 6 N pro BVG Berlin s perspektivou modernizace dalších 103 tramvají v letech Tuto zakázku získal Cegelec v konkurenci firem Bombardier a Vossloh Kiepe. Ve sledovaném období byla dokončena celková modernizace elektrické části prvních dvou tramvají. Tím byl vytvo en p edpoklad pro zahájení zkušebního provozu s cestujícími začátkem roku 2012 a zahájení dodávek pro sérii v průběhu prvního pololetí S ohledem na to, že stejný typ tramvaje jezdí i v dalších německých městech, oslovíme s nabídkou na modernizaci elektrické části těchto tramvají i další zákazníky. Spolupracovali jsme i s dopravními podniky v Lipsku a v Erfurtu, kam pravidelně dodáváme menší počty trakčních výzbrojí pro modernizaci tramvají p evážně z produkce ČKD Praha. Dokončili jsme ve spolupráci s firmou KOS Krnov a VKV Praha modernizaci další tramvaje MŘC pro RNV Heidelberg. Tato zakázka bude pokračovat i v r Pro d íve dodané trakční výzbroje pravidelně dodáváme i náhradní díly pro pozáruční provoz. Po několikaleté p estávce jsme v roce 2011 dodali trakční výzbroje pro nové tramvaje, a sice pro firmu PESA Bydgoszcz. Jedná se o částečně nízkopodlažní tramvaje a jejich konečným zákazníkem je Dopravní podnik maďarského Szegedu (SZKT Szeged). Naše dodávka obsahuje trakční a statické měniče. Do konce roku 2011 bylo dodáno 11 trakčních a 10 statických měničů. Dodávky pro tuto zakázku pokračují i v r Celkem budou dodány trakční výzbroje pro ř tramvají. Trolejbusy Zatímco u tramvají je p edmětem našeho zájmu elektrická výzbroj pro modernizaci vozidel, u trolejbusů jsou naše výrobky určeny nyní výlučně pro nová vozidla. Našimi tradičními partnery v roce 2011 byly firmy Korporace BOGDAN v ukrajinském Lutsku a polská firma SOLARIS Bus & Coach Bolechowo Owinska. Pro Bogdan jsme dodali 71 trakčních měničů a 71 statických měničů. Výzbroje byly určeny zejména pro trolejbusy BOGDAN Typ 11 DC pro dopravní podniky v Kijevě a Typ 12 AC v Simferopolu. Dodávky pro Solaris byly určeny pro kloubové trolejbusy Solaris Trolino 1Ř AC pro BBG Eberswalde a SLB Salzburg. V roce 2011 bylo dodáno k montáži celkem Ř trakčních výzbrojí INTEGRA. Obě zakázky budou pokračovat i v roce Pro trolejbusy dodáváme samostatně i statické měniče. Našimi zákazníky v r byly SLB Salzburg, DP města Brna, BBG Eberswalde a DP Szeged. Výroční zpráva

6 Elektromobilita a postupné zavádění vozidel s nulovými emisemi v městské dopravě je podporováno Evropskou unií. I s ohledem na rostoucí ceny nafty zažívají trolejbusy v Evropě renesanci. Proto se budeme dalšímu vývoji výzbrojí pro trolejbusy dále věnovat, zejména je pro nás významný vývoj pomocného bateriového pohonu. Zde využíváme zkušenosti z dodávek trakčních výzbrojí pro elektrobusy. Elektrobusy V roce 2011 jsme pokračovali ve spolupráci s firmou SOR Libchavy a firmou budoucí AMZ Kutno/1 fáze a Solaris/2 fázezá í Solaris p i dodávkách trakčních výzbrojí a nabíječů baterií pro elektrobusy. Bylo zprovozněno celkem 7 elektrobusů. Konečným odběratelem byl Dopravní podnik Ostrava. Jeden elektrobus byl zhotoven pro prezentace v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Rakousku. V dodávkách pro tento rozvíjející se trh budeme pokračovat i v r Statické m niče pro speciální účely V roce 2011 jsme získali i zakázky na dodávku speciálních statických měničů. Největším zákazníkem byla SLB Salzburg, kam jsme dodali 1 statický měnič pro lokomotivu E 71 a 11 měničů pro p edměstské vlaky ady ET 40. Zakázka bude dokončena v r Mimoto jsme dodali dva statické měniče pro lokomotivu pro firmu ArcelorMittal Ostrava. Dopravní infrastruktura V roce 2011 jsme dodali usměrňovače pro měnírny a to pro 3 tramvajové měnírny pro Le Havre a 3 pro Montpellier. V hodnoceném období jsme ve spolupráci s firmou EŽ Praha a Cegelec Austria usilovali o získání zakázky na modernizaci měníren linky metra pro Wiener Linien. Zákazník nakonec dal p ednost domácímu konkurenčnímu dodavateli. Získali jsme však cenné zkušenosti pro další výběrové ízení v Rakousku. Výroční zpráva

7 Významné zakázky realizované v hodnoceném období (r.2011) Dodávka Ř integrovaných měničů pro: Salzburg (2) a Eberswalde (6) Měnírny (6) : Le Havre (3), Montpellier (3) Dodávky statických měničů pro speciální účely (14): Vůz ET40NF Salzburg (11), vůz E71 Salzburg (1), Lokomotiva Ostrava (2) Dodávka pro tramvaje: Celkem: 176 trakčních a 72 statických měničů Ř0 trakčních měničů pro DP Vídeň/Rakousko 12 trakčních a 12 statických měničů pro DP Kiev/Ukrajina 12 trakčních a 6 statických měničů pro DP Göteborg/Švédsko 2 statické měniče pro DP Heidelberg/Německo 20 trakčních a 15 statických měničů pro DP Praha 4 trakční a 2 statické měniče pro DP Olomouc 6 trakčních a Ř statických měničů pro DP Brno 24 trakčních a 12 statických měničů pro DP Ostrava 2 statické měniče pro DP Lipsko/Německo 6 trakčních a 3 statické měniče pro DP Erfurt/Německo 12 trakčních a 10 statických měničů pro DP Szeged/Maďarsko Dodávka pro trolejbusy: Celkem: 71 trakčních a Řř statických měničů 62 trakčních a 62 statických měničů pro Kiev/Ukrajina ř trakčních a ř statických měničů pro Simferopol/Ukrajina Ř statických měničů pro DP Brno 6 statických měničů pro DP Salzburg/Rakousko 1 statický měnič pro Eberswalde/Německo 1 statický měnič pro Szeged/Maďarsko 2 statické měniče pro DP Ostrava Výroční zpráva

8 b/ Oblast infrastruktury budov Hlavní činností v této oblasti aktivit je zhotovování projektů, realizace dodávek a montáží silnoproudých a slaboproudých za ízení a zabezpečování následného servisu. Nejvýznamnějšími zákazníky byly ve sledovaném období společnosti Syner, Metrostav a INN. Realizovali jsme další etapu kompletní silnoproudé elektroinstalace pro Rezidence v Podkozí, dále jsme provedli kompletní silnoproudou elektroinstalaci pro akci Rezidenční byty Barrandov Hills II. Také jsme dodávali množství menších projektů v oblasti silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací. Pro developerské společnosti a architektonické kancelá e jsme realizovali adu projekčních prací silnoproudých a slaboproudých elektroinstalací včetně mě ení a regulace ve všech stupních projektových dokumentací od projektů pro územní ízení až po realizační projekty, nap. administrativní objekty a výrobní haly v Praze a v Ostravě. Od roku 2011 dodáváme nově pro firmu ČEZ kompletně malé zakázky v jejich sítích NN a VN, sestávající z projektu, inženýrinku, realizace a následné kolaudace. Aktivity v oblasti životního prost edí V roce 2010 a 2011 se poda ilo dodat pro společnost SOLARIS trakční za ízení pro 11 ks trolejbusů se zásobníkem energie, tvo eným pomocí superkondenzátorů, do dopravního podniku Eberswalde. Z toho dle p iložené referenční listiny byly dodány jednotlivé sady trakční výzbroje takto : 4 sady v roce 2010 a 7 sad v roce Mě ením energetické bilance na těchto vybavených trolejbusech (topení, klimatizace apod.) v reálném provozu bylo prokázáno, že ukládáním brzdné energie do superkondenzátorů a p ednostním využitím takto získané energie p i rozjezdu vozidla, se uspo í cca 13% pot ebné energie. Další významná činnost oblasti životního prost edí, která pokračovala i ve sledovaném roce, byla spolupráce se společností SOR p i výrobě a dodávkách elektrobusů. V roce 2011 se poda ily společně vyrobit a dodat další 3 ks elektromobilů EBN10,5 s čistě bateriovým pohonem. Tyto elektrobusy jsou nasazeny v DP Ostrava, kde svým čistě bateriovým pohonem s naprosto nulovými emisemi alespoň malým dílem p ispívají k snižování velké emisní zátěže ovzduší v tomto regionu. Na základě zkušeností s využitím superkondenzátorů na trolejbusových vozidlech, se poda ilo v roce 2011 vyvinout, vyrobit a vyzkoušet první měnič se zásobníky energie, určený pro instalaci do obvodu trakční měnírny, který dokáže využít velké energetické p ebytky v trakční síti, vznikající p i brzdění trakčních vozidel p i klesání a zpětně tyto p ebytky dodat do trakční sítě p i rozjezdu vozidel nebo p i jízdě do svahu. Společnost Cegelec stále myslí i na životní prost edí uvnit své vlastní společnosti a snaží se průběžně zlepšovat pracovní podmínky svých zaměstnanců. V roce 2011 byl instalován na zkušebnu nový napájecí měnič pro zkoušení trakčních měničů jmenovitého napětí 600V. Nový napájecí měnič nahradil původní napájení pomocí rotačního soustrojí WardLeonard, čímž se snížila celková hluková zátěž zkušebny o Ř,1 db. Rozvoj obchodních aktivit v tis. CZK skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet objednávky prodej objednávky v ruce ke konci období Výroční zpráva

9 Výzkum a vývoj Společnost v období 2011 ešila vývojové úkoly v souladu s požadavky zákazníků. Tyto náklady jsou pak zahrnuty do odpovídajících projektů. Pracovn právní vztahy V následujícím p ehledu uvádíme výši nákladů spojených s p íspěvky zaměstnancům na stravování a penzijní p ipojištění: v tis. Kč Stravování Penzijní připojištění Celkem sociální náklady Významné události v roce 2011 V průběhu sledovaného období bylo získáno od Drážního ú adu se sídlem v Praze Rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla trolejbusu BOGDAN T V únoru 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden certifikační audit 1. stupně systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci dle normy ČSN OHSAS 1Ř001:200Ř se závěrem: Prově ovaná organizace je způsobilá se podrobit certifikačnímu auditu 2. stupně. V dubnu 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden dozorový audit systému kvality se závěrem v průběhu auditu nebyly identifikovány neshody, tým auditorů konstatuje shodu systému managementu kvality s požadavky normy ČSN EN ISO ř001:200ř (zpráva č. 1001ř701). Potvrzeno zachování certifikátu č s platností do 2Ř V dubnu 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden dozorový audit systému environmentálního managementu se závěrem v průběhu auditu nebyly zjištěny neshody a nedostatky, tým auditorů konstatuje shodu systému environmentálního managementu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 (zpráva č. 1001řŘ01). Potvrzeno zachování certifikátu č s platností do 2Ř V dubnu 2011 byl auditory certifikační organizace EZÚ Trója proveden certifikační audit 2. stupně systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci dle normy ČSN OHSAS 1Ř001:200Ř se závěrem během auditu nebyly zjištěny neshody, tým auditorů konstatuje shodu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci s požadavky normy ČSN OHSAS 1Ř001:200Ř (zpráva č ). Udělen certifikát č. Ř s platností do Ř proběhla v Cegelec a.s. akce VINCI Group Bezpečnost práce v odvětví energetiky na téma Opatrnost platí pro všechny. 2Ř byl realizován dozorový audit firmou GSI SLV Hannover dle DIN EN pro úroveň CL4 (pro výrobce, kte í železniční kolejová vozidla a jejich části nesva ují, ale konstruují, nakupují a montují). Potvrzeno zachování certifikátu č. GSIHa/15085/CL4/278/0/09 s platností do 2ř Výroční zpráva

10 ROZVůHů V PLNÉM ROZSůHU Cegelec a.s. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč B žné účetní období 2011 Minulé úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY Zů UPSůNÝ ZÁKLůDNÍ KůPITÁL B. DLOUHODOBÝ MůJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OB ŽNÁ ůktivů C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Výroční zpráva

11 ROZVůHů V PLNÉM ROZSůHU Cegelec a.s. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč B žné účetní období 2011 Minulé úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTůTNÍ ůktivů P ECHODNÉ ÚČTY ůktiv D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Výroční zpráva

12 ROZVůHů V PLNÉM ROZSůHU Cegelec a.s. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Stav v b žném Stav v minulém účetním období účetním období PASIVA CELKEM A. VLůSTNÍ KůPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy 0 0 A III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A III. 1 Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / ) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Přijaté zálohy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Přijaté zálohy Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky) Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. OSTůTNÍ PůSIVů P ECHODNÉ ÚČTY PůSIV 0 3 C. I. Časové rozlišení 0 3 C. I. 1 Výdaje příštích období 0 3 Sestaveno Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpovědná za Osoba odpovědná dne: fyzické osoby, která je účetnictví (jméno a za účetní závěrku účetní jednotkou: podpis): (jméno a podpis): Pavel Hyrman Stanislav Kudrnáček tel Dana Kroftová Výroční zpráva

13 Cegelec a.s. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY V PLNÉM ROZSůHU Stav v b žném Stav v minulém účetním účetním období 2011 období Obchodní marže 0 0 II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby P idaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 0 G. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. 2 Ostatní provozní výnosy H. 1 Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospoda ení VI. 1 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 J. 1 Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. 1 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. 2 Náklady z finančního majetku 0 0 IX. 1 Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. 2 Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. 1 Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 X. 1 Výnosové úroky N. 2 Nákladové úroky XI. 1 Ostatní finanční výnosy O. 2 Ostatní finanční náklady XII. 1 Převod finančních výnosů 0 0 P. 2 Převod finančních nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospoda ení Výroční zpráva

14 Cegelec a.s. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč VÝKůZ ZISKU ů ZTRÁTY V PLNÉM ROZSůHU Stav v b žném Stav v minulém účetním účetním období 2011 období 2010 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 splatná Q. 2 odložená ** Výsledek hospoda ení za b žnou činnost XIII. 1 Mimořádné výnosy 0 0 R. 2 Mimořádné náklady 0 0 S. 1 Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S. 1 splatná 0 0 S. 2 odložená 0 0 * Mimo ádný výsledek hospoda ení Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/) 0 0 *** Výsledek hospoda ení za účetní období Ě+/) **** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním Sestaveno Podpis statutárního orgánu nebo Osoba odpovědná za Osoba odpovědná dne: fyzické osoby, která je účetnictví (jméno a za účetní závěrku účetní jednotkou: podpis): (jméno a podpis): Pavel Hyrman Stanislav Kudrnáček tel Dana Kroftová Výroční zpráva

15 1. POPIS SPOLEČNOSTI Cegelec a.s. (dále jen společnost ) je akciová společnost, která vznikla dne 2ř a sídlí v Praze 4, Chodovská č. 3/22Ř, Česká republika, identifikační číslo 266 Řř 103. Hlavním p edmětem její činnosti jsou montáž, projektování, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických za ízení v rozsahu platného oprávnění a výroba rozvaděčů nízkého napětí. Mate skou společností je CEGELEC CENTRE EST, 1, Chemin du Pilon, Zone industrielle SaintMaurice de Beynost Miribel, Francouzská republika. Společnost je součástí konsolidačního celku mate ské společnosti. Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2011: Představenstvo vznik členství Předseda Bernard Lemoine 7. dubna 2009 Místopředseda: Ing. Stanislav Kudrnáček 7. dubna 2009 Člen: Pavel Hyrman 11. května 2007 Člen: Charles Carlier 7. dubna 2009 Dozorčí rada vznik funkce Člen: Dominique Alexane 7. dubna 2009 Člen: Lars Nordin 29. září 2004 Člen: Ing. Ladislav Dušátko 17. března 2008 V roce 2011 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejst íku. Výroční zpráva

16 Společnost má následující organizační strukturu: C E G P EDSTůVENSTVO CEK GENERÁLNÍ EDITEL CEF ÚTVůR KONTROLY NÁKLůD CPM DIVIZE OBCHODU A MARKETINGU, SLUŽEB ů ÚDRŽBY PRO MHD CVR DIVIZE VÝROBK PRO MHD, ů ORGůNIZůCE SPOLEČNOSTI VTR ODBOR VÝVOJE, PROJEKCE ů SW ůplikůcí CPD DIVIZE REůLIZůCE PROJEKT EOE EKONOMICKÝ ů PERSONÁLNÍ ODBOR ZMOCN NEC PRO SM BOZP VON ODD LENÍ NÁKUPU CQA ZMOCN NEC PRO QMS ů EMS CSD SVÁ EČSKÝ DOZOR Funkce zabezpečována externě CPR PODNIKOVÝ PRÁVNÍK Funkce zabezpečována externě OZO BOZP BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK Funkce zabezpečována externě 2. ZÁKLůDNÍ VÝCHODISKů PRO VYPRůCOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁV RKY P iložená účetní závěrka byla p ipravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2011 a Výroční zpráva

17 3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSůDY Způsoby oceňování, které společnost používala p i sestavení účetních závěrek za rok 2011 a 2010 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v po izovacích cenách, které obsahují cenu po ízení a náklady s po ízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě p edpokládané doby životnosti p íslušného majetku. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti p íslušného majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Software 410 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v po izovacích cenách, které zahrnují cenu po ízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s po ízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují p ímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je odepisován jednorázově do nákladů. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč za rok zvyšují jeho po izovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku p edstavuje rozdíl mezi oceněním majetku a závazků v rámci p eměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o p evzaté závazky. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě po izovací ceny a p edpokládané doby životnosti p íslušného majetku. P edpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Stroje, p ístroje a za ízení 5 20 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 15 Výroční zpráva

18 c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvo í ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny váženým aritmetickým průměrem. Po izovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich po ízení včetně nákladů s po ízením souvisejících (náklady na p epravu, clo, provize atd.). Nedokončená výroba je oceňována náběhem p ímých nákladů na zakázky tj. materiál, služby, finanční a osobní náklady a nep ímých nákladů tj. materiálovou p irážkou, náklady rozpočtu osobní dopravy a dále konstrukčními hodinami. Sazba konstrukční hodiny vyjad uje podíl plánovaných st ediskových nákladů a počtu hodin p ímých pracovníků st ediska. Způsob oceňování nedokončené výroby nemůže být v průběhu hospodá ského roku měněn. e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. f) Stanovení opravných položek a rezerv Dlouhodobý hmotný majetek Společnost tvo í opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku (technickému zhodnocení) na základě porovnání jeho účetní zůstatkové hodnoty s jejím tržním oceněním. Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Zásoby Opravné položky jsou vytvá eny v p ípadech, kdy ocenění použité v účetnictví je p echodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. Ocenění nepot ebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prost ednictvím účtu opravných položek, který se v p iložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Rezervy Společnost vytvá í zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v p ípadech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění p i dodržení věcné a časové souvislosti. Rezerva na náklady nedokončených projektů p edstavuje rezervu na náklady vztahující se k projektům, u kterých průběh fakturace p edbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty. Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvo ena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. Výroční zpráva

19 Rezerva na záruční opravy je tvo ena na základě analýzy nákladů historicky vynaložených na záruční opravy a s p ihlédnutím ke skladbě záruk poskytnutých v běžném období. g) Deriváty Deriváty se prvotně oceňují po izovacími cenami. V p iložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých pohledávek, resp. závazků. Deriváty se člení na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednány za účelem zajištění reálné hodnoty nebo za účelem zajištění peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny v reálné hodnotě nebo změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo zčásti kompenzovat změny v reálné hodnotě zajištěné položky nebo změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních p ípadech se jedná o deriváty k obchodování. K rozvahovému dni se deriváty p eceňují na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění reálné hodnoty, se účtují také do finančních nákladů, resp. výnosů spolu s p íslušnou změnou reálné hodnoty zajištěného aktiva nebo závazku, která souvisí se zajišťovaným rizikem. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků, se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazují prost ednictvím oceňovacích rozdílů z p ecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištění se účtuje p ímo do finančních nákladů, resp. výnosů. h) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejst íku městského soudu. P ípadné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady p esahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Podle obchodního zákoníku společnost vytvá í rezervní fond ze zisku. Akciová společnost je povinna vytvo it rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytvá í rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvo ené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. i) Cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. j) Finanční leasing Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje p íslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené p edem se časově rozlišují. Výroční zpráva

20 k) Operativní leasing Společnost účtuje o majetku najatém formou operativního leasingu tak, že zahrnuje leasingové splátky nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. l) Devizové operace Majetek a závazky po ízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. m) Účtování výnos a náklad Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Dlouhodobé projekty jsou dodávány a fakturovány po částech. Náklady na tyto projekty se kumulují na účtech nedokončené výroby a s každou fakturovanou částí projektu se do nákladů rozpouští taková výše nákladů, která vzhledem k fakturované částce odpovídá poměru celkových očekávaných nákladů na celkových očekávaných projektových výnosech (dále jen očekávaná projektová marže ). Pokud k okamžiku fakturace části projektu po rozpuštění celé související nedokončené výroby je aktuální marže projektu stále větší než očekávaná projektová marže, jsou náklady doplněny p es tvorbu rezervy (dále jen rezerva na náklady nedokončených projektů ) (viz odstavec f) tak, aby výnosy a náklady projektu v každém okamžiku odrážely očekávanou projektovou marži. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. n) Daň z p íjm Daň z p íjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Náklad na daň z p íjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (nap. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). V rozvaze je závazek z titulu daně z p íjmu snížený o zaplacené zálohy na daň z p íjmů, p ípadná výsledná pohledávka (závazek) je vykázána v položce Stát daňové pohledávky (Stát daňový závazek). Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, p ípadně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, jeli pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. Výroční zpráva

21 4. DLOUHODOBÝ MůJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek Ěv tis. Kčě PO IZOVACÍ CENA Počáteční zůstatek P írůstky Vy azení P evody Konečný zůstatek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční zůstatek Odpisy Vy azení Konečný zůstatek Účetní hodnota Software Celkem Celkem b) Dlouhodobý hmotný majetek Ěv tis. Kčě PO IZOVACÍ CENA Počáteční Konečný P írůstky Vy azení P evody zůstatek zůstatek Stroje, p ístroje a za ízení Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční zůstatek Odpisy Vy azení Konečný zůstatek Opravné položky Účetní hodnota Stroje, p ístroje a za ízení Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Výroční zpráva

22 Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku na provedená technická zhodnocení pronajaté budovy prost ednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz bod 7). Oceňovací rozdíl k nabytému majetku ve výši 50 41Ř tis. Kč vznikl v rámci procesu rozdělení společnosti ALSTOM Industry a.s. na společnosti Cegelec a.s. a ALSTOM a.s. v roce Do nákladů byl v roce 2011 i v roce 2010 zaúčtován odpis oceňovacího rozdílu k nabytému majetku ve výši tis. Kč. 5. ZÁSOBY Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě analýzy a výsledků inventarizace (viz bod 7). 6. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky byla v roce 2011 vytvo ena opravná položka (viz bod 7). K a pohledávky po lhůtě splatnosti více než 30 dní činily 5 4Ř4 tis. Kč a tis. Kč. Daňové pohledávky p edstavují pohledávky z daně z p idané hodnoty. Pohledávky za sp ízněnými osobami (viz bod 20). Odložená daňová pohledávka (viz bod 15). 7. OPRůVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjad ují p echodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné položky k: Zůstatek k Tvorba opravné položky Zúčtování opravné položky Zůstatek k dlouhodobému majetku zásobám pohledávkám ostatní OSTůTNÍ ůktivů Náklady p íštích období zahrnují p edevším leasing a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově p ísluší. Výroční zpráva

23 9. VLůSTNÍ KůPITÁL a) P ehled pohyb vlastního kapitálu Základní kapitál Zisk běžného období Nerozdělený zisk Zákon. rezervní fond Celkem Zůstatek k P íděly fondům Dividendy Zisk za rok Zůstatek k Základní kapitál společnosti se skládá z ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, plně splacených, s nominální hodnotou Kč na akcii. b) O rozd lení zisku vytvo eného v b žném období nebylo k datu sestavení účetní záv rky rozhodnuto. Plánované rozd lení zisku vytvo eného v b žném období: Zisk běžného období Dividendy Nerozdělený zisk REZERVY Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek Rezervy k rezerv rezerv k ostatní z toho na: garanční opravy náklady nedokončených projektů penalizační faktury na nevyčerpanou dovolenou a bonusy Rezerva na náklady nedokončených projektů p edstavuje rezervu na náklady vztahující se k projektům, u kterých průběh fakturace p edbíhá náběh nákladů na nedokončené projekty. 11. DLOUHODOBÉ ZÁVůZKY Dlouhodobé p ijaté zálohy k a činí 2 řřř tis. Kč a 0 tis. Kč. Všechny dlouhodobé p ijaté zálohy jsou za společností RheinNeckarVerkehr GmbH. 12. KRÁTKODOBÉ ZÁVůZKY K a měla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v částce 54 ř1ř tis. Kč a 32 7Ř0 tis. Kč. P ijaté zálohy k otev eným projektům k činí tis. Kč, z toho DP Praha tis. Kč a RheinNeckarVerkehr GmbH 2 65ř tis. Kč. P ijaté zálohy k činily ř3 304 tis. Kč. Výroční zpráva

24 K a společnost eviduje 1 Ř1Ř tis. Kč a 2 1Řř tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Daňové závazky k p edstavují daň z p íjmu ve výši tis. Kč a daň ze závislé činnosti ve výši 544 tis. Kč. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Daňové závazky k p edstavovaly daň z p idané hodnoty ve výši tis. Kč a daň ze závislé činnosti ve výši 71Ř tis. Kč. Jiné závazky k a ve výši tis. Kč a 43 tis. Kč jsou tvo eny zejména zápornými reálnými hodnotami otev ených derivátů (viz bod 14). Dohadné účty pasivní k a ve výši tis. Kč a tis. Kč zahrnují p edevším nevyfakturované dodávky materiálu a služeb související s běžnou činností společnosti. Závazky vůči sp ízněným osobám (viz bod 20). 13. BůNKOVNÍ ÚV RY ů FINůNČNÍ VÝPOMOCI Společnost zakoupila na úvěr osobní automobil Peugeot Zůstatek splátek k činí 360 tis. Kč. Z toho: splátky roku tis. Kč, splátky roku tis. Kč 14. DERIVÁTY Společnost má uzav enou smlouvu o derivátech, které nesplňují podmínky pro zajištění, a jsou proto klasifikovány jako deriváty určené k obchodování. K a společnost p ecenila deriváty na reálnou hodnotu a kladné, resp. záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v jiných závazcích, resp. v jiných pohledávkách. Termínovaný obchod Datum splatnosti Opční prémie 2011 Reálná hodnota v tis. Kč Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Forwardový prodej SEK Celkem K 31. prosinci 2010 měla společnost otev eny finanční deriváty k obchodování v reálné hodnotě 572 tis. Kč. Výroční zpráva

25 15. DůŇ Z P ÍJM Splatná daň z p íjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2011 ve výši 10 63ř tis. Kč. Splatná daň za rok 2010 byla ve výši 5 6ŘŘ tis. Kč. V rozvaze je závazek z titulu daně z p íjmu ve výši 10 63ř tis. Kč snížený o zaplacené zálohy na daň z p íjmů ve výši ř 472 tis. Kč, výsledný závazek ve výši tis. Kč je vykázán v položce Stát daňový závazek. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): Položky odložené daně Odložená daňová pohledávka Odložený Odložená daňový daňová závazek pohledávka Odložený daňový závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní p echodné rozdíly: OP k dlouhodobému majetku 580 OP k pohledávkám OP k zásobám Rezervy Ostatní..102 Celkem Netto K a společnost zaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši tis. Kč a 2 6Ř3 tis. Kč. 16. LEASING Majetek najatý společností formou finančního leasingu k a (v tis. Kč): Popis Termíny/ Podmínky Součet splátek nájemného po celou dobu p edpokládaného pronájmu Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k Rozpis částky budoucích plateb dle faktické doby splatnosti k Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce Firemní vozidla měsíců Operativní leasing: Společnost má najatu budovu formou operativního leasingu s platností do s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2011 činily 6 42Ř tis. Kč a v roce 2010 činily tis. Kč. Výroční zpráva

26 17. MůJETEK ů ZÁVůZKY NEVYKÁZůNÉ V ROZVAZE K a souhrnná výše drobného dlouhodobého hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v po izovacích cenách tis. Kč a 3 53Ř tis. Kč. Společnost má otev ený úvěrový rámec u Komerční banky, a.s., který jí umožňuje čerpat finanční prost edky až do výše ř5 000 tis. Kč ve formě kontokorentního úvěru, celních záruk, záruky za správné provedení smlouvy, záruky za p edem provedeného platu, záruky za vrácení zádržného, planetní záruky a záruky za nabídku (včetně ve ejné zakázky). K , resp poskytla Komerční banka, a. s. jménem společnosti ve prospěch t etích osob bankovní záruky v celkové výši 5 3řŘ tis. Kč, 557 tis. EUR ( tis. Kč), resp tis. Kč, tis. EUR ( tis. Kč). Společnost nečerpala jiné záruky ani kontokorentní úvěr k a VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Transport Contracting Výnosy celkem Obor Transport se zabývá konstrukcí, projektováním, výrobou a zkoušením trakčních za ízení pro kolejová vozidla a trolejbusy. Obor Contracting se zabývá instalací a vybavením průmyslových, administrativních a obytných budov z hlediska veškerých slaboproudých i silnoproudých elektroinstalací včetně požární a zabezpečovací techniky. 19. OSOBNÍ NÁKLůDY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový počet zaměstnanců Z toho členové Celkový počet ídících orgánů zaměstnanců Z toho členové ídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem V roce 2011 došlo v této oblasti k metodické změně. Mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění na nevyčerpanou dovolenou a bonusy, které byly v roce 2010 zahrnuty jako dohadné položky, jsou v roce 2011 zaúčtovány do rezerv (viz bod 10). Výroční zpráva

27 20. INFORMůCE O SP ÍZN NÝCH OSOBÁCH V roce 2011 a 2010 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a ídící pracovníci žádné půjčky, p iznané záruky, zálohy a jiné výhody a nevlastní žádné akcie společnosti. Pohledávky ovládající a ídící osoba k a k (v tis. Kč): Sp ízněná osoba Lhůty splatnosti Cegelec Transfer na vyžádání Od dubna 2007 společnost používá se společností CEGELEC Transfer cash poolingový systém. Cegelec Transfer platí společnosti úrok odvozený od sazeb mezibankovního trhu. V roce 2011 a 2010 činil tento úrokový výnos 1ř6 tis. Kč a 225 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky za sp ízněnými osobami k a k (v tis. Kč): Sp ízněná osoba Lhůty splatnosti Cegelec Management Cegelec Centre Est Výše uvedené pohledávky k jsou v rozvaze zahrnuty do krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů. Krátkodobé závazky za sp ízněnými osobami k a k (v tis. Kč): Spřízněná osoba Lhůty splatnosti Cegelec Management Cegelec Financiere SAS Leden Eurovia CS 17 Cegelec Holding Leden Cegelec GSS Leden Celkem Výše uvedené závazky k jsou v rozvaze zahrnuty do krátkodobých závazků z obchodních vztahů, k byly presentovány samostatně na ádku závazky ovládající a ídící osoba. Transakce se sp ízněnými osobami Tržby za rok Nákupy za rok Cegelec Management Cegelec Holding C/CT Cegelec AA NDS Cegelec Financiere CAS Cegelec GSS Cegelec Centre EST Celkem Výroční zpráva

28 Faktický koncern Společnost má jediného akcioná e CEGELEC CENTRE EST, se kterým nemá uzav enu ovládací smlouvu. Zpráva o vzájemných vztazích bude součástí výroční zprávy. 21. Významné položky zisk a ztrát Ostatní finanční výnosy a ostatní finanční náklady jsou tvo eny p edevším realizovanými a nerealizovanými kurzovými zisky a ztrátami. 22. P ehled o pen žních tocích Ěviz p íloha 1ě P ehled o peněžních tocích byl zpracován nep ímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty. 23. VÝZNůMNÉ NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI V lednu 2012 byla společností Cegelec a.s. odkoupena od společnosti Pars Nova a.s. dokumentace na výrobu tramvaje KT3 pro provoz v dopravních podnicích Ukrajiny a Ruska. Tato dokumentace byla ve stejném měsíci dále prodána společnosti Kvazar Plus, s.r.o. za stejnou cenu dle následujících smluv: dne byla podepsána kupní smlouva PARS CEGELEC. P edmětem smlouvy je dodávka dokumentace na výrobu tramvaje KT3 pro provoz v dopravních podnicích Ukrajiny a Ruska. dne 31. Ř byla podepsána kupní smlouva CEGELEC KVAZAR totožného obsahu (BACK to BACK). Smluvní cena za dokumentaci byla stanovena ,, p ičemž úhrada této částky byla možná ve dvou variantách, tj. postupné platby v návaznosti na realizaci tramvají nebo jednorázová platba k Důvodem této transakce bylo udržení společnosti Cegelec a.s. v pozici dodavatele kompletní elektrické výzbroje na ruský a ukrajinský trh. Výše popsaná transakce neznamená pro CEGELEC žádnou finanční ztrátu Dne poskytla Komerční banka, a. s. jménem společnosti ve prospěch t etí osoby bankovní záruku ve výši 31ř tis. Kč. Dne poskytla Komerční banka, a. s. jménem společnosti ve prospěch t etí osoby bankovní záruku ve výši 172 tis. EUR (4 43Ř tis. Kč). K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: 26. června 2012 Ing. Stanislav Kudrnáček Pavel Hyrman Dana Kroftová Výroční zpráva

29 Cegelec a.s. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Přehled o peněžních tocích Stav v b žném období Stav v minulém období 2010 Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospoda ení za b žnou činnost bez zdan ní Ě+/) A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv a pohledávek A Změna stavu opravných položek A Změna stavu rezerv A Kurzové rozdíly A (Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv A Úrokové náklady a výnosy A Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do HV, přijaté dividendy) A * Čistý pen žní tok z provozní činnosti p ed zdan ním, zm nami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimo ádnými položkami A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu zásob A Změna stavu obchodních pohledávek A Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv A Změna stavu obchodních závazků A Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv A ** Čistý pen žní tok z provozní činnosti p ed zdan ním, placenými úroky a mimo ádnými položkami A. 3. 1, Placené úroky A Placené daně A *** Čistý pen žní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B Příjmy z prodeje stálých aktiv B Poskytnuté půjčky a úvěry B Přijaté úroky B *** Čistý pen žní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých, příp. krátkodobých, úvěrů C *** Čistý pen žní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk P. Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na začátku účetního období R. Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci účetního období Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu: Osoba odpovědná za účetnictví: Osoba odpovědná za účetní závěrku: Pavel Hyrman Stanislav Kudrnáček tel Dana Kroftová Výroční zpráva

30 Výroční zpráva

31 Výroční zpráva

32 Vybrané ukazatele Měrná jednotka OBDOBÍ Základní kapitál tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Aktiva celkem tis. Kč Obrat (tržby) tis. Kč Změna stavu nedokončené výroby tis. Kč Aktivace tis. Kč Výkony tis. Kč Průměrný počet pracovníků fyz.osoby Provozní výsledek hospodaření tis. Kč Výsledek hospodaření z finančních operací tis. Kč Daň z příjmů z běžné činnosti tis. Kč Mimořádný výsledek hospodaření tis. Kč Výsledek hospodaření celkem tis. Kč Podíl provozního výsledku hospodaření z výkonů % 15,61 16,34 12,84 8,01 7,13 Výroční zpráva

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více