ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 1 Ke stavebnímu vývoji hradu (zámku) v Kvasicích do závru 16. století Jan Šttina Krátký text vychází z autorova przkumu zámku v Kvasicích (okr. Kromíž), realizovaného v letech pi píležitosti oprav interiér objektu, již od poloviny 20. století využívaného jako sociální ústav. Odborná literatura zámek v Kvasicích rozhodn neopomíjela; od dob vypracování stavebn historického przkumu1) a soupisových hesel zaazených v pracích B. Samka2) a M. Plaka3) se však poznání zejména starších fází vývoje sídla výrazn prohloubilo. Smyslem krátkého textu není celistvé zpracování komplikovaného stavebního vývoje kvasického hradu ve století, ale pouze pokus o struný vhled tená do peripetií stavebního vývoje této pozoruhodné památky Zlínského kraje (obr. 1). Kvasice, položené ve výhodné, tokem eky Moravy chránné poloze, náleží ke starým sídlm, jež do písemných pramen pronikla už ped polovinou 13. století.4) Již první z historicky doložených Benešovic, Ondej z Benešova, majitel Kvasic v roce 1248, zde ml své sídlo. Dnes však nelze urit podobu a dokonce ani polohu kvasického sídla Benešovic ve 13. století. O významu a ambicích Benešovic ve 13. století i jejich vazb na Kvasice však svdí dnešní hbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, situovaný na dominantním vrcholku pi západním zakonení nkdejší vsi. Výstavbu nejstarší ran gotické fáze kostela mžeme podle dochovaných architektonických prvk datovat do tetí tvrtiny 13. století. Tomuto vroení odpovídá i kamenný sanktuá s lomeným záklenkem, ve vrcholu opateným štítkem s rodovým erbem Benešovic zavinutou stelou. Pestože poloha na vrcholu vyvýšeniny a výhodná vazba na sakrální stavbu jist lákala k využití opevnným sídlem, pímé doklady pro potvrzení existence tvrze prvních majitel Kvasic pi kostele postrádáme. V otázce lokalizace nejstaršího kvasického sídla ve 13. století lze za daleko pravdpodobnjší pokládat existenci tvrze v poloze stávajícího zámku, tedy na vyvýšené terénní terase, vystupující do nivy eky Moravy. Mezi tvrzí pi Morav a kostelem Nanebevzetí Panny Marie se pak intenzivn rozvíjelo zprvu vesnické osídlení, které již kolem poloviny 14. století nabylo charakteru msteka, jímž Kvasice prokazateln byly již roku ) Pedpokládáme, že tvrz, na níž sedl Ondej a po nm další lenové rodu erbu zavinuté stely známí z písemných pramen, zejména Milota z Benešova (1269) a Beneš II. z Benešova (1302), mla zpoátku devnou podobu; naopak tém jisté je, že v jejím opevnní hrála stžejní roli voda. Nejspíše nkdy ve 14. století, možná kolem jeho poloviny, byla starší tvrz nahrazena kamennou stavbou, která, a je v pramenech nadále zvána tvrzí (1353, 1365), se svým charakterem spíše blížila vrcholn gotickému hradu. Práv zmínka o tvrzi s mlýnem z roku 1365 nasvduje existenci hradu v lokalit stávajícího zámku, tedy na východním konci msteka, ve vazb na tok eky Moravy, která sídlu souasn poskytovala kýžené bezpeí. Obr. 1. Kvasice (okr. Kromíž), zámek. Pohled na západní, dnes vstupní prelí nenaznauje vysokou míru dochování stedovkých konstrukcí v organismu souasného zámku (všechny kresby a fotografie autor ). Stavební podobu nejstarší fáze gotického hradu v Kvasicích mžeme rekonstruovat pouze pibližn. Hrad ml pdorys lehce nepravidelného lichobžníku o velikosti 35 x 31 x 42 x 32 m. Hradní jádro vymezovala mohutná hradba tloušky kolem 2 m, jejíž severovýchodní, ke vstupu orientované nároží bylo vyvinuto do ostrého bitu. Hradba dosahovala znané výšky její obranný ochoz se nacházel pibližn v úrovni podlahy dnešního druhého patra zámku. Následovala ješt užší poprsní ze, pozdji využitá jako vnjší obvodová ze pozdn gotického druhého patra palá- 1

2 Obr. 2. Východní prelí, jehož stedem prochází prjezd pvodní vstup do hradu. Nárožní nástavby jsou výsledkem pestaveb 19. století, ani jihovýchodní blok (vlevo) tedy neobsahuje konstrukce díve pedpokládané hranolové vže. cových budov v nádvoí. Pochozí úrove vnitního dvora ležela asi o 1 m níže nežli stávající niveleta nádvoí. První fázi výstavby náležel pravdpodobn trojprostorový palác pi východní hradb. Jižním oddílem paláce procházel pvodní vstup do hradního jádra (stávající prjezd do parku; obr. 2). Pod severní místností paláce byl pvodn plochostropý suterén, dosažitelný z nádvoí schodišovou šíjí piloženou k severní hradb a pístupnou kamenným portálkem s okosenou hranou. Severní místnost v pízemí si ve dvorním prelí uchovala i nevelké obdélné okénko v kamenném okoseném ostní. Palác byl ve zdné hmot zejm jednopatrový, ve všech ástech plochostropý. Literaturou uvádná hranolová vž, která se mla nacházet v jihovýchodním nároží hradu, nikdy neexistovala zesílení zdiva v této ásti náleží teprve barokní pestavb a bylo vynuceno dodateným vložením klenby. Další pedpokládané budovy v nádvoí mly zejm jen devnou konstrukci, stejn jako prvotní pedhradí severn i západn od hradu. Hlavní obrannou stavbu kolem poloviny 14. století pedstavovala vysoká obvodová hradba chránící palác a vnitní nádvoí, což (za souasného stavu vdomostí) dovoluje hrad v Kvasicích piadit k hradm s plášovou zdí (obr. 3). Katalog našich plášových hrad, ped asem publikovaný L. Svobodou, bude tedy nutno doplnit o další položku.6) K pedstav pvodní mohutnosti kvasického hradu a jeho opevnní si musíme domyslet ješt široký, patrn zavodnný okružní píkop, doplnný sypaným vnjším valem. Obojí odstranily terénní úpravy završené poátkem 19. století. Snad ješt ve 2. polovin 14. století vznikla patrn jednoprostorová stavba v severozápadním rohu nádvoí, k hradb piložená na spáru. Mohutné kamenné základy stavby byly nalezeny v roce 2007 pi stavb výtahu v nádvoí; przkum však neumožnil hlubší poznání krátkodob odkrytého objektu. Hypoteticky soudíme, že tato stavba mohla zaniknout pi dobytí kvasického hradu v období husitských válek (1423). Následující pestavby z 15. století již se zaniklým severozápadním objektem nepoítaly. Nová etapa stavebního vývoje hradu v Kvasicích je spojena s významným vladyckým rodem Kužel z Žeravic, kteí kvasické panství vlastnili v letech Poškození hradu v husitských válkách iniciovalo po odeznní válených vav rozsáhlou pestavbu, z níž mžeme identifikovat hlavn rozšíení obytných budov v nádvoí. Pi západní hradb, tedy naproti starému, východnímu paláci, vyrostlo nové obdélné stavení s dvouprostorovým dlením suterénu a pízemí. V prvním pate se snad již v 15. století nacházel velký prostor (sál?), ze dvora osvtlovaný vn špaletovanými okny se segmentovými záklenky. Suterén a pízemí západního paláce mlo valené klenby a podobné klenby vznikly i ve sklepech a pízemí staršího, protilehlého východního paláce. Nabízí se komunikaní propojení pater obou palác devnou pavlaí pi severní hradb, která zejm využila zdných schodišových šíjí v pízemí. V pozdní gotice, nejspíše 2. polovin 15. století, má pvod i pinejmenším pízemí užšího jižního a jižní ásti západního kídla, jehož ustoupení za nádvorní líc staršího západního paláce indikuje vznik v mladší stavební fázi. Tyto plochostropé a nepodsklepené budovy zejm sloužily hospodáským úelm (obr. 4). V roce 1511 se, po tyleté epizod, v níž Kvasice náležely Hynku Bokovi z Kunštátu, hrad a panství Kvasice dostává do rukou mocného šlechtického rodu Šternberk. Ti podnikli další stavební práce, které smovaly ke zvýšení obytných kapacit nov nabytého hradu. Novostavbou z poátku 16. století je úzké severní kídlo, pvodn s výsostn komunikaním posláním. Pízemí kídla se do nádvoí otevíralo trojicí širokých arkád s plkruhovými záklenky, ovšem pouze stední arkáda umožovala vstup ke schodišovým šíjím. Ob boní arkády byly slepé, jelikož byly pedloženy ped jižní líce krátkých kidélek s gotickými schodišovými šíjemi do sklep. Patro severního kídla obsahovalo patrn zdnou chodbu, spojující východní i západní palác. Pinejmenším západní palác byl v rozsahu své severní ásti zvýšen do dvoupatrové podoby, obytné prostory v jeho druhém pate osvtlilo náron eené pravoúhlé okno s bohatou profilací již goticko-renesanního charakteru, patrn z pokroilejší 1. poloviny 16. století. Podailo se objevit i fragmenty jednoduché malované výzdoby dvorního prelí. V prvním pate východního kídla byly odkryty pozstatky obdélných oken s okoseným omítkovým ostním a kvalitn provedenými omítkovými paspartami.7) Pravdpodobn i východní kídlo bylo zvýšeno do dvoupatrové podoby, ímž zanikla pinejmenším ást obranného ochozu na hradb. Lze jen spekulovat o tom, jak vypadalo pedhradí, tedy zda již mlo alespo základ podoby rozmrného hospodáského areálu ped severním a západním prelím hradu, známého z novovkých mapových podklad. Šternberská pestavba z první Obr. 3. Pokus o rekonstrukci podoby hradu v Kvasicích v závru 14. století, pohled od jihozápadu. 2

3 Stavba arkády ped severním kídlem nejspíše souvisela se zízením již ist renesanního dvouramenného schodišt, jehož hmota musela být ve form rizalitu pedsunuta ped severní prelí zámku. Vertikální komunikaci v protilehlém jihovýchodním rohu dvora zajistilo šnekové schodišt v subtilní válcové vížce. Souasná je nejspíše i úzká chodba ped jižním kídlem, do nádvoí otevená renesanními okny. Stavba arkád pi východním a západním kídlem probíhala až v mladší renesanní fázi. Pemnu zámku v typické sídlo renesanního aristokrata však dovršil až další majitel, jímž byl Havel Kurovský z Vrchlabí v letech Všechna tyi kídla byla zvýšena do dvoupatrové podoby. Dvorní fasády pestavného východního i západního paláce dostaly jednotná pravoúhlá ostní okenních otvor s parapetními a nadokenními ímsami. Nového ešení se dostalo i vstupu ten zaujal sted západního kídla a byl akcentován hranolovou vží; pvodní vstup uprosted východního kídla zstal však zachován. Také pi dvorních prelích východního a západního kídla byly nov vybudovány úzké arkádové chodby, jejichž výstavbou renesanní pestavba patrn vyvrcholila. V pízemí se nachází masivní pilíová arkáda, kdežto v obou patrech byl uplatnn hustý rytmus válcových sloupk s toskánskými hlavicemi a prostými Obr. 4. Pdorys prvního patra zámku dosud vymezuje stedovká obvodová ze, itelné jsou i gotické a pozdn gotické palácové budovy piložené k vnitním lícm hradby v severní ásti nádvoí. poloviny 16. století vlastn zapoala pemnu kvasického hradu na zámek, dovršenou však až výraznou renesanní pestavbou v závru 16. století (obr. 5). Následující necelé tvrtstoletí vlády pán z Ludanic ( ) pravdpodobn pineslo další krok k pestavb sídla v tehdy moderní renesanní zámek. Snad do období po polovin 16. století se hlásí severní kídlo arkádové chodby, jehož válcové sloupy vrcholí neobvyklými, tvarov archaickými kalichovitými hlavicemi, úsporn vyzdnými z cihel. Omítané hlavice doplovala ješt iluzivní výmalba. Obr. 5. Pokus o rekonstrukci podoby hradu v Kvasicích po pozdn gotických pestavbách na poátku 16. století, pohled od jihozápadu. 3 Obr. 6. Renesanní arkádové nádvoí zámku, pohled k severu (2005). Za arkádou vpravo se ukrývá hmota nejstaršího hradního paláce, pozdji zalenného do východního kídla zámku. plkruhovými záklenky (obr. 4 a 6). Vnitní chodba v prvním pate arkády dostala hebínkové klenby, kdežto chodba ve druhém pate mla již jen rovné stropy. Severozápadní nároží prvního patra zaujímá rozmrný sál s pozdn renesanní klenbou s dvma dvojicemi protilehlých výseí, doplnnými koutovými výseemi.8) Renesanní dispozice prvního patra, kde se nepochybn nacházely reprezentaní a obytné prostory zámku, zstala

4 dodnes dobe dochována. Druhé patro bylo již ešeno mén náron a jeho dnešní rozvrh je až výsledkem mladších pestaveb. Renesanního pvodu byl areál pedzámí, ve form velkého hospodáského dvora obdélného pdorysu lemující severní a západní obvod zámku. Pvodn snad jen pízemní budovy pedzámí v 17. a 18. století prošly adou pestaveb, jejich západní úsek byl poátkem 19. století odstrann a dnes se tedy dochovaly pouze severn od zámku. Na jihu a západ nkdejší budovy pedzámí navazovaly na vyzdný okružní píkop snad ješt s valem, jehož vnjší oprnou zídku zpevovala dvojice drobných válcových bašt. Fortifikaní úlohu kvasického zámku dále snížilo založení zahrady v jeho okolí, pozdji parkov upravené. Následující úpravy v prbhu století dodaly nkdejšímu hradu výsostn zámecký charakter a informace o nich budou, spolen s adou detailních zjištní, týkajících se všech etap stavebního vývoje objektu, publikovány formou monografické studie. Poznámky: 1) Krampl, J.: Zámek Kvasice, okres Kromíž. Standardní nedestruktivní stavebn historický przkum. Textová ást a pílohy. Kromíž Uloženo ve spisovém archivu NPÚ úop v Kromíži. 2) Samek, B.: Umlecké památky Moravy a Slezska 2. Praha 1999, s ) Plaek, M.: Hrady a zámky na Morav a ve Slezsku. Praha 1996, s ; Plaek, M.: Ilustrovaná encyklopedie moravských hrad, hrádk a tvrzí. Praha 2001, s ) K historii Kvasic souhrnn zejména Klapil, P. Koutáková, K.: Kvasice. Hýsly Ke stavebnímu vývoji hradu pedevším na s ) Kua, K.: Msta a msteka v echách, na Morav a ve Slezsku III. Praha 1998, s ) Svoboda, L.: O plášových hradech. In: Nekuda, V. (ed.): Archaeologia historica 20. Brno 1995, s ) Šttina, J.: Pozstatky pozdn gotického prelí východního paláce hradu v Kvasicích (okr. Kromíž). In: Djiny staveb Plze 2007, s ) Pdorys 2. nadzemního podlaží zámku s hrubou vývojovou analýzou uvádí dílo cit. v pozn. 3. Djiny hospodáského dvora a zámku Gutštejna-Dakova První písemná zmínka o existenci hradu Gutštejna (okr. Tachov) je z roku 1319, kdy Vyšemír, opat tepelský, pronajal ti vesnice Dtichovi z Gutštejna a jeho synu Sezemovi na deset let. August Sedláek pedpokládal, že hrad založil pedek toho Dticha, pravdpodobn otec, rovnž jménem Dtich, jenž se psal z Krašovic a ml žít v letech ) Další jisté datum k existenci hradu poskytuje až rok 1366, kdy ti brati Jan, Dtich a Pta z Gutštejna uplatnili podací právo v blízkých Líšanech, kam tehdy dosadili nového faráe. Už v roce 1379 držel však Gutštejn Pta sám, a pozdji hrad a panství postoupil Dtichovi (sám pak držel Brod a Trpísty). Dtich vlastnil také Všeruby a zemel roku Dva jeho synové, Burian a Jan starší, drželi pak njaký as Gutštejn spolen, urit ješt roku 1422, kdy husitská vojska obléhala hrad. V pozdjší dob, nkdy od 30. let 15. století, držel však hrad a panství již jen Jan, protože v roce 1433 uplatnil podací právo do blízkého Šipína a v roce 1439 je už vysloven jmenován sezením na Gutštejn. 2) Po Janovi z Gutštejna (zemel roku 1452) držel hrad jeho bratr Burian, který však sídlíval na jiných hradech, na Rabštejn, Tachov, na Netinách. Stejn i jeho syn a nástupce Burian, zvaný Bohatý se bžn psával sezením na Netinách, a vlastnil mnoho jiných velkých statk s dalšími hrady. Zemel roku 1489 a z jeho pti syn držel Gutštejn naposledy Volf, který zemel až roku Volfv syn Viktorin prodal roku 1549 hrad a panství Hanušovi Elpognárovi z Dolního Šenfeldu, který jej pipojil k panství Bezdružice. 3) Prodejní smlouva zmiuje už vedle zámku Gutštejna i dvr Gutštejn. 4) Pipojení statku a zámku Gutštejna k panství Bezdružice bylo od té doby už trvalé, pokud byl Gutštejn nkdy pi dalším dlení na as vylenn, byl chápán a jmenován jen jako ást statku Bezdružice, a znamenalo to potvrzení dalšího poklesu významu hradu. Celé bezdružické panství, zvtšené o Gutštejn, po Janu Elpognárovi zddili jeho synové Jan a Kašpar, ale nehospodaili dobe, ponvadž po jejich smrti bylo panství pro pílišné dluhy v roce 1569 prodáno zemskými úedníky Jáchymovi ze Švamberka za kop groš eských. 5) Vratislav Ryšavý 4 Po Jáchymovi panství zddil Jan, po jeho smrti v roku 1615 pešlo panství na syny Janova bratra Jiího Petra, po nichž roku 1624 celé panství pevzal Jan Bedich ze Švamberka. Ten držel statek pomrn dlouho, a protože neml dti, odkázal panství své choti Marii Magdalen, rozené z Donína. Ta jej pevzala po smrti manžela v roce Za Jana Bedicha ze Švamberka byly zámek a msteko Bezdružice vypáleny v roce 1646 od švédského vojska. 6) Topograf Sommer uvádí pálení švédským vojskem i pímo v Gutštejn, bu v roce 1639 nebo až ) Po vdov Marii Magdalen Švamberkové, rozené z Donína, pešlo panství v roce 1669 na Jana Kryštofa, hrabte z Heissensteinu. Za nho vypuklo velké selské povstání v echách a na jeho panství na Ovím vrchu u Bezdružic byli selští povstalci v roce 1680 vojskem obleženi a nakonec poraženi. 8) Po smrti hrabte Jana Kryštofa bylo v roce 1693 panství naas rozdleno mezi jeho ti dcery, piemž Gutštejn dostala Marie Alžbta. Panství bylo ocenno na zlatých. 9) Bylo to jen na krátký as, protože už v roce 1696 celé panství Bezdružice dostala hrabnka Marie Kateina z Roggendorfu, rozená z Heissensteinu. Další rok 1697 táž hrabnka prodala panství Bezdružice Jiímu Jindichovi svob. pánu Stadionovi, který po 10 letech držení Bezdružic v roce 1707 prodal celé panství Gertrud knžn Berlepšové. Od jejího nástupce Petra Filipa Berlepše v roce 1712 koupil panství Bezdružice Maxmilián Karel kníže z Löwensteinu-Wertheimu. 10) Tím se panství i s Gutštejnem dostalo do více než dvousetletého vlastnictví tohoto rodu. Za éry Löwenstein už existuje pomrn hodn písemných pramen k djinám tohoto panství na rozdíl od dívjších zápis pouze z desek zemských, vesms velmi povšechných a ani ne ve všech pípadech dodnes dochovaných. Z dchodních út panství hned od následujícího roku 1713 lze vyíst adu zmínek o pracích na hospodáském dvoe (Mayerhof) Gutštejn,vtšinou drobných nepodstatných inností, v rámci bžné údržby. 11) Dležitjší než práce samy jsou pro nás informace o stavu dvora a jeho okolí. Tak už v roce 1713 byla pi gutštejnském dvoe chmelnice (Hopfengarten) stejn ale

5 Dvr Gutštejn-Dakov na výezu z císaského otisku mapy stabilního katastru Okrouhlé Hradišt z r (viz pozn. 18). jako nap. v Cebivi, Zádubu, Švamberku, Bezdružicích a jinde. Pi dvoe byla také cihelna (s cihláem Simonem Haasem, zmínným k roku 1713) a jmenuje se tu i rybní- ek (Guttensteiner Teichtl), zvaný též nkdy Oví, pípadn Šafáský rybníek (Schaff Teichtl 1726). Pi dvoe byla i hluboká studna, kterou musel obas istit rybníká s pomocníkem. V letech je pi této innosti uveden nejmenovaný rybníká z Kokašic a Štpán Obroník z Okrouhlého Hradišt. Vtšina stavení dvora Gutštejna byla kryta šindelem, protože pomrn asto je zmiováno opravení vadné stechy práv šindelem. Nkdy v letech bylo asi nov pokryto obydlí šafáe v Gutštejnském dvoe, celkem asi 7000 kusy šindel, další vtší výmna stešní krytiny 5000 šindel je zaznamenána k roku Obasné zprávy o opravovaných kachlových kamnech ve dvoe znamenají, že tam tehdy byl byt alespo šafáe (jak už ostatn doloženo pi pokrývaských pracích). Zedníci tu spravovali i Backenhofen, pec na peení chleba. 12) Jedné ásti dvora se tehdy íkalo šafáství (Schäferay), v roce 1726 tam tesa z Okrouhlého Hradišt udlal 2 kusy nových dveních futer. K uchování mléka pro šafáe zedník Mates Pitroff a jeho pomocník z Kozolup v roce 1720 vylámali ve skále otvor, zejm s funkcí tzv. mokrého sklepa na uchování nápoj. Dvr uzavírala devná brána, obnovená roku ) V topografii z roku1788 je jmenován dvr (Mayerhof) Gutštejn a rozvalený zámek (tj. hrad) Gutšten. 14) S oznaením jedné ásti dvora jako zámek i zámeek se v písemnostech setkáváme až v 19. století, ale jen ojedinle, dávno ped úpravou budovy na vrchnostenský zámek. Tak nap. v útech za práce v letech je užit termín zámeek (Schlösschen). 15) Protože dlouho pedtím ani potom se tento termín bžn nepoužíval, je skoro jisté, že pocházel z ústní tradice, která ovšem nkde musela mít reálný základ. Ten bude pocházet z doby, kdy bylo okolí dvora upraveno na daí oboru, což se stalo roku ) Pi té píležitosti vznikl nejspíše ve dvoe lovecký záme- ek. 17) Císaský otisk mapy stabilního katastru z roku 1839 ukazuje dvr nepravidelného tyúhelníka s vodní nádrží na nádvoí, otevený jedním vjezdem v jihovýchodním rohu, piemž každou stranu ohraniuje jedna zdná budova, vždy obdélného pdorysu. Na jižní stran uzavírá dvr budova s polygonální vžikou v jihozápadním rohu, tsn na ní je nastavená mohutnjší zdná budova, uzavírající dvr na stran západní. Jižní budova s nárožní vžikou odpovídá dnešní budov zámku Dakova svými rozmry. Ke dvoru patila i dv stavení západoseverozápadn od dvora, z nichž jedno bylo pomrné dlouhé a druhé malé, ob zdné. 18) Vlastníkem menší budovy byl tehdy Tadeáš Benedikt, rolník, vlastníky vtšího domu byli Samuel a Isak Khonové, oznaeni jako Izraelité. 19) Jde o bývalý ovín a ováckou chalupu na I. vojenském mapování z let Schafferei ; 20) zrušeno patrn v souvislosti se vznikem obory. Hospodáský inventá dvora Gutštejna s lesovnou (Forstei) Okrouhlé Hradišt, se Šipínem, Dudákovským mlýnem a oborou (Tiergarten) pro léta jmenuje v zámeku (bei Schlössel) tyto místnosti: v pízemí pedsí, vchod, obydlí poklasného i hlídae se dvma místnostmi (první místnost zleva, druhá místnost), malou místnost vpravo, kuchyni, sklep. V prvním pate: úednické obydlí, první místnost vlevo, druhou místnost, místnost vedle kuchyn, kuchyni, pedsí naproti chodb, na chodb pobité (beschlagene) dvee záchodu, pobíjené další dvee proti vchodu, první kvelb, druhý kvelb, tetí kvelb. Sýpka (Getreidboden), pda domu. Vedle zámeku tu tehdy stálo ješt zvláš obydlí šafáe, ovín a obydlí vrchního krmie dobytka (Obermasters-Wohnung). 21) Nkdy krátce na to, možná už koncem 60 let, ješt ped rokem 1872, bylo obydlí úednické zmnno na byt lesního, protože ke dni psal centrální úad löwensteinských panství na stavební knížecí úad, že je teba provést stavební opravy mj. v Gutštejn, v obydlí lesního (Forstenwohnung). 22) Tém celá 70. léta pak zde bydlel pan lesní. Už vlastn ke dni je tu jmenována ást obydlí lesního záchod (Forster-Abtritt). V roce 1875 mu tu byla vyzdna nová pec na vaení (Kochofen) a opraven komín nad stechou, v roce 1877 byla vyspravena dlažba v pedsíni. 23) V roce 1879 bylo obydlí fota adaptováno na byt pachtýe. Rozpoet k tomu je datován Švamberk 18. dubna 1879 a podepsán S. Adam. V textové píloze k tomu 19. dubna toho roku stavitel poznamenává, že vtšina trám v prvém pate je zcela špatná, takže musí být vymnná. Také, že stav zdiva je všude velmi špatný, takže bude nejvýš žádoucí zpevnní vnjších zdí (sepnutí, svázání Verankerung). Rozpis prací k rozpotu piložený je velmi podrobný a dovoluje pomrn pesn stanovit, o tehdy mlo jít. Zednické práce demoliního charakteru, resp. i prolamování starších zdí v parteru neboli v pízemí mly zahrnovat: demolici starého schodištního pilíe v pedsíni, demolici zdi mezi pedsíní a následující kuchyní, demolici chlebové pece v erné kuchyni, prolomení dvou Stockpfünger (?) mezi kanceláí a kvelbem pachtý- e a mezi obma kvelby na brambory, prolomení jednoho otvoru k položení eine Obertrutsche (?) Podobné práce v pate mly zahrnovat: snesení jednoho komínového tlesa v úrovni krovu a stechy, prolomení dvou boních stn pi kuchyni a ložnici k vestavní chodby, vylomení kusu štukového zdiva u dveí salonu k vezdní komína, prolomení jednch dveí z chodby do salonu, prolomení kusu zdi pi jižní vnjší stn pro vestavní záchodu, prolomení tí okenních otvor, prolomení jednoho dveního otvoru pi arkýi (vžika), položení oprnho pilíe (Hiegelpflaster) v pedsíni pachtýe, v erné kuchyni dlouhé 5,1 m a široké 2,1 m. V prvním pate položení dlaždic, 5

6 pedtím odstranní starého materiálu a vyištní, odstranní poškozených rákosových strop v prvním pate: v obývací místnosti a ložnici rozmr 9,8 x 6,9 m, v kuchyni 6,9 x 3,5 m a v pedsíni 5,1 x 3 m. Také odstranní (snesení Abtragen) starého schodišt do prvního patra a na pdu, rozebrání pti kamen (Ofen zejm kachlových) a všech oken a dveí v tch místech. Zdní základ znamenalo: pro senkruvnu, pro zdné schodišt, základy pro vezdný kotel na praní a základy pro dv komínová tlesa. Vyzdívání nových zdí zahrnovalo v pízemí vyzdní celé senkruvny, vyzdní schodišového tlesa dlouhého 1,5 m, širokého 0,3 m a vysokého 3,1 m, vyzdní zdi pi schodišti do sklepa (5,1 x 0,15 x 3,1 m), vezdní prádelního kotle (1,1 x 1,1 x 1 m) a vyzdní dvou komínových tles z cihelného zdiva s ásten jednostranným, ásten oboustranným omítnutím vrchní omítkou (Verputz). Podobné práce následovaly v prvním pate: schodištní tleso a stny kolem nho, ze pi záchodu (3,3 x 2,5 x 0,15m), ze u komína v kuchyni salonu (2,8 x 4,2 x 0,15), pizdívka pi dveích salonu (0,6 x 0,6 x 2,5 m), pizdní u osmi oken (délka 0,75, šíka 0,6 a výška 1,7m). Totéž u tí oken v arkýi (d. 0,6, š. 0,6, v.1,5 m), pizdívka u celkem 23 trám (spolená délka 30 m, š. 0,3, v. 0,45 m). Zízení Riegelmauerwerk (?) u spíže a ložnice. Podobné práce v úrovni pdy: vyzdní dvou komínových tles (0,8 x 0,8 x 5,6 m v.). Vyzdívání kleneb v pízemí obsahovalo: vyzdní jednoho pasu ve spíži (d. 2,7, š. 0,45 x 0,45 m), dvou pas v pedsíni (0,86 x 0,3 x 0,45 m), jeden pas tamtéž (3,4 x 0,45 x 0,45 m), další pas tamtéž (2,2 x 0,3 x 0,3 m), stlaená klenba v pedsíni (5,1 x 1,5 x 0,15 m), další stlaená klenba tamtéž (2,6 x 2,5 x 0,15 m). Podobné práce byly i v prvním pate: tyi dvení výklenky u arkýe-vžiky (3,2 x 0,45 x 0,6 m), jeden dvení výklenek pímo v arkýi (1,2 x 0,45 x 0,6 m), osm výklenk u oken (1,2 x 0,6 x 0,45 m), ti u oken arkýe (3,0 x 0,45 x0,6 m). Cihlové dláždní zahrnovalo v pízemí: pedsí (5,1 x 2 m), ernou kuchyku (5,1 x 2,1 m), senkruvnu (1,8 x 1,8 6 m), prádelnu (6,3 x 3,1 m). Totéž v prvním pate: pedsí (3 x 5,1 m), prostory u vyústní schodišt (3,4 x 3,2 m). Omítání Plán zámeku Gutštejn-Dakov ped úpravou z r (SOA Plze, Vs Bezdružice, plán. M 35; kresba Z. Procházka 1988). Opravy probhly až v roce Z pilíe byla nejdíve otluena stará omítka, a pak byl celý snesen vetn odstranní jeho základu. Základ byl znovu peliv založen a na nm pak celý pilí z kamenného zdiva na vápennou maltu vyzdn. Stejný pilí se zachoval i na druhé stran budovy, tedy na severozápadní(?) stran domu. Revize út pro rok 1875 zmiuje ale ješt mimo jiné povrchové omítnutí pilíe na jihovýchodní stran domu, rákosových strop v pízemí: kancelá (4,5 x 3,4 m). V prvním pate ložnice, obytná místnost, hostinský pokoj, další ložnice a pedsí kuchyn (dohromady délka 35,5 x 7 m), prostor u schod na pdu (3,4 x 1,8 m). 24) Stav ped zahájením tchto úprav ukazuje zamení stávajícího stavu budovy datované 2. února 1879 a podepsané S. Adam. V pízemí byly tehdy dv nejvýchodnji položené místnosti bytem hlídae, další prostor západn byl z vtší ásti schodištm do patra, jižn od nj ležela erná kuchyn se zdnou pecí s kotlem. Další místnost západn byla obytnou místností njakého penzionovaného úedníka nebo bývalého knížecího zamstnance. Dále západn ležel sklep, zejm sklenutý dvma plackami s pasy, který patil lesnímu. Dva velké klenuté prostory na západním konci domu byly využívány jako sklepy, vtší, východnjší z nich byl uren ke skladování brambor. V pate ve dvou nejvýchodnjších pokojích bydlel lesní, v prostoru nkdejší erné kuchyn pan adjunkt, kuchyn zaujímala další prostor západním smrem. Zbývající ti nestejn široké prostory sloužily jako sýpka. 25) Tyto úpravy probhly ješt v roce K nim patila i údržba vnjšku, protože stavební knížecí úad z Boru u Tachova, v dopise datovaném na centrální knížecí správu uvádl, že stecha obytného domu v dvoe Gutštejn je opravena, stešní vikýe jsou nov osazeny štíty (zejm devnými) a okna pízemí i v pate byla nov natena. Stecha tu byla tehdy urit šindelová, protože ješt v hlášení o stavebních úpravách za léta je u Gutštejna uvedeno, že na zámku byla upravena šindelová stecha. 26) V roce 1880 dopisem datovaným 26. dubna upozornil knížecí stavební úad centrální knížecí správu, že pilí pi obydlí pachtýe v Gutštejn, položený na severovýchodním nároží, k nmuž byly díve pistavny záchody obydlí lesního, se tím odtrhl, takže základ bytu pachtýe, ale i praseí stáje poblíž se nacházející se porušily v základech a díky letošní tuhé zim se pohnuly. V zájmu budovy je tento pilí co nejdíve vyspravit, eventuáln nov vyzdít, pokud by se opravy ukázaly jako nerentabilní. 27)

7 Zámeek Gutštejn-Dakov od jihovýchodu. tedy na vnjší stran objektu. 28) Bhem osmdesátých let probíhaly na Gutštejn jen bžné udržovací práce. Roku 1890 je budova s nárožní vžikou v útech opt pojmenována jako zámek. K roku 1892 se ve výtu prací poprvé objevuje termín panské obydlí, ale už ne dosavadní obydlí pachtýe. V roce 1895 bylo konstatováno, že díve ve dvoe vyvral pramen isté vody, který zásoboval zdnou cisternu ve sklep. Po postavení nové stáje na nevhodné místo se ve sklep objevuje spíše dobytí mo a infikuje celou budovu, takže píina toho musí být co nejrychleji odstranna. Starý špatný kanál na odtok dobytí moi musí být zlikvidován a poízen nový, vhodnji umístný s obezdním a krytý, aby neprosakoval (16. 4., ). 29) Od roku 1897 tu byla také zízena knížecí stavební kancelá s obydlím stavebního asistenta J. Korna. Ten odtud pak vydával rozhodnutí o opravách panských budov na všech Lowensteinských dominiích v echách. Zízení knížecí stavební kanceláe práv zde mlo nepochybn pímou souvislost s úpravou objektu na píležitostný knížecí zámek, stejn jako adaptace nkdejšího kvelbu (zatím není jisté kterého) v pízemí budovy na byt koího v roce ) Z dochovaných út není zatím jednoznan zejmé, od kterého roku získala budova tuto novou funkci. Úpravy pro tento úel však probíhaly už jist v posledních 3 i 4 letech 19. století. Panské obydlí zaujímalo asi celé prvé patro domu. Byla opravena všechna okna a dvee, vyištny podlahy, v kuchyni osazena dlažba z cementových cihel, ped hlavním vchodem bylo opraveno dláždní. Pi opravách vnjšku zaznamenal v dopise ze dne 20. kvtna 1897 stavitel Korn, že u okenních otvor prvního patra na jihozápadní stran budovy se pod opadanou vnjší omítkou objevily Sprünge und Risse, které se táhnou místy až dovnit, tedy i po špaletách oken (lze peložit nejpravdpodobnji jako úskoky a trhliny i praskliny ve zdivu). Okenní rámy mly být zcela oprýskané. 31) S úpravou na píležitostný zámek asi souvisela i snaha vyspravit hradní zíceninu blízkého Gutštejna, která se projevila v roce K adaptaci by podle mínní stavebního úadu bylo poteba až 40 m 3 lomové bidlice. Nakonec bylo rozhodnuto pouze o vyspravení cesty nad údolím smrem ke hradu. Dopis je datován ) Po roce 1900 je už budova pravideln nazývána zámkem. Z bžných udržovacích prací je pro nás zajímavá informace o obnovení stechy vžiky (Erneuerung das Turmknopfes), snad jen makovice, nkdy v letech Tsn pedtím, asi v letech byl opt od- erpán vodní píkop (rückwärts auslaten des Wassergraben) bez bližší lokalizace. 33) Mohlo by se jednat o vodní nádrž na nádvoí. V držení knížat Löwenstein byl Gutštejn s oborou a hospodáským dvorem až do roku 1937, kdy jej s pozemky o rozloze 620 ha prodal kníže Alois z Löwensteinu Karlu Alexandru Schaeferovi, prezidentu 1. všeobecné pojiš- ovny ve Vídni. Témuž patil Gutštejn a okolí až do roku 1946, kdy na základ Benešových dekret tu byla ustanovena Národní správa. 34) Ješt roku 1930 se dvr se zámkem nazýval úedn Gutštejn (nmecky Guttenstein). 35) Pojmenování po zvi, chované v oboe, se objevuje až v poválené dob a pod heslem Dakov jej najdeme jak na souasných mapách, tak nap. v soupisu panských sídel západních ech. 36) Ješt je možné dodat, že po celé délce objektu, na stran obrácené do nádvoí, je ve výši prvního patra situována devná pavla. V souasnosti se zámeek adaptuje. Poznámky: 1) Sedláek, A.: Hrady, zámky a tvrze Království eského XIII, Plzesko a Loketsko. Praha 1905, s ) Citace v pozn. 1. 3) Citace v pozn. 1, s ) Národní archiv (dále NA) Praha, fond DZV,. 9, fol. C 16. 5) Heslo Bezdružice in: Ottv slovník nauný III, Praha 1890, s ) Blohlávek, M. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v echách, na Morav a ve Slezsku IV, Západní echy. Praha 1985, s. 33, ) Sommer, J. G.: Das Königreich Böhmen VI. Pilsner Kreis. Prag 1838, s ) Citace v pozn. 6, s ) NA Praha, DZV 79 F ) Citace v pozn. 1, s. 56; citace v pozn. 6, s ) Státní oblastní archiv (dále SOA) Plze, fond Vs (velkostatek) Bezdružice, K (kniha) 83 dchodní úty panství Bezdružice ) SOA Plze, Vs Bezdružice, K 83 (dchodní úty 1713), 84 (totéž 1714), 91 (totéž 1726). 13) SOA Plze, Vs Bezdružice, K 86 (dchodní úty 1720), K 91 (totéž 1726). 14) Schaller, J.: Topographie des Königreich Böhmen IX. Prag und Wien 1788, s ) SOA Plze, Vs Bezdružice, K 15 inventá dvora Gutštejn ) Citace v pozn ) Procházka, Z. Úlovec, J.: Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov 1. Tachov 1988, s ) Katastr Okrouhlé Hradišt. Dostupné na cuzk.cz. 19) NA Praha, indikaní skica Plz 446, Scheibenradisch, Též Stabilní katastr Plz 446, Scheibenradisch, ) I. vojenské mapování, dostupné na cz, map. list ) SOA Plze, Vs Bezdružice, K 15 inventá dvora Gutštejn ) SOA Plze, ÚS (ústední správa) Löwenstein, kart. 309, sign.57a výstavba budov na velkostatcích a jejich opravy. 23) SOA Plze, ÚS Löwenstein, kart. 524, sign. XXXVIII/2 stavební úpravy byt zamstnanc ) SOA Plze, ÚS Löwenstein, kart. 522, sign. XXXVIII/1 provádní stavebních prací ) SOA Plze, Vs Bezdružice, sign. M 35 a M ) SOA Plze, Vs Bezdružice, K 49 popisy stavebních oprav a úprav na velkostatku Bezdružice ) Citace v pozn. 24, kart ) Citace v pozn ) Citace v pozn ) SOA Plze, ÚS Löwenstein, kart. 516, sign. XXXVII/6 rzné stavební záležitosti ) Citace v pozn. 24, kart ) Citace v pozn ) Citace v pozn ) SOA Plze, Vs Bezdružice, inventá fondu. 35) Statistický lexikon obcí v zemi eské. Úední seznam míst na základ sítání lidu z roku Praha 1934, s ) Karel, T. Krmá, L.: Panská sídla západních ech Plzesko. eské Budjovice 2006, s

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 1 Ke stavebnímu vývoji hradu (zámku) v Kvasicích do závru 16. století Jan Šttina Krátký text vychází z autorova przkumu zámku v Kvasicích (okr. Kromíž),

Více

Vysoina - Sázava, Lipnice (víkend - koupání, lod, cyklistika) by Igor

Vysoina - Sázava, Lipnice (víkend - koupání, lod, cyklistika) by Igor Vysoina - Sázava, Lipnice (víkend - koupání, lod, cyklistika) by Igor S dtmi kížem krážem po echách str.62 Koupání, turistika, lod (Stvoidla nedaleko) 2 Hrad Lipnice Lipnice nad Sázavou 79, 582 32 Lipnice

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum interiéry suterén (1.P.P.) 78. Suterén, schodiště č. 01, průhled k jihozápadu. 79. Suterén, schodiště č. 01, průhled k severovýchodu. 80. Suterén, schodiště č. 01, vstupní dveře č. D 107-01. 81. Suterén,

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

EVIDENNÍ LIST OBJEKTU Název objektu: Horní Brána - výklenková kaple 1. zastavení cesty na Kížovou horu

EVIDENNÍ LIST OBJEKTU Název objektu: Horní Brána - výklenková kaple 1. zastavení cesty na Kížovou horu EVIDENNÍ LIST OBJEKTU Název objektu: Horní Brána - výklenková kaple 1. zastavení cesty na Kížovou horu Kód objektu: HB - 1 Katastrální území: eský Krumlov Obec: eský Krumlov Mstská ást (urban): 12 Horní

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ásten zachovalý, mladšími pestavbami však siln pozmnný hrad je situován na terénním výbžku v jihozápadním nároží historického centra msta Zábehu (okr. Šumperk). Severní

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY evidenční číslo 42511.0 zpracovaný na bytový dům ŽIŽKOVA 1020/23, BENEŠOV ke dni 20.12.2016 Zpracovatel průkazu: Ing. Josef Brzický, energetický specialista č. oprávnění

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum patro (2.N.P.) 174. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihu (z mezipodesty). 175. Patro, schodišťová hala č. 201, celkový pohled od jihozápadu (z mezipodesty). 176. Patro, schodišťová hala

Více

PASPORTIZACE STATIKY

PASPORTIZACE STATIKY STATIKON Solutions sro Hostinského 1076/8 155 00 Praha 5 Stodůlky PASPORTIZACE STATIKY RODINNÝ DŮM Název referenční dokument Adresa ZKRÁCENÁ VERZE Počet stran: 35 x A4 Vypracovali: Ing, V Praze, červenec

Více

D TECHNICKÁ ZPRÁVA

D TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Václav Pechouš Praha 8, Rajmonova 1197 tel. 252540214 IO 41699343 poet stran -4- Zak..: 03/14 Investor: Správa pražských hbitov Stavba: OPRAVA HBITOVNÍHO ZDIVA Hbitov áblice Praha 8 - Stížkov, áblická

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu.

Dolní Oldřiš, dům č.e. 3, stavebněhistorický průzkum. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 105. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k východu. 106. Přízemí, bývalé stáje č. A105, jihovýchodní stěna. 107. Přízemí, bývalé stáje č. A105, celkový pohled k jihozápadu. 108. Přízemí, bývalé

Více

K STAVEBNÍMU VÝVOJI ZÁMKU OPONO OD 16. DO 18. STOLETÍ.

K STAVEBNÍMU VÝVOJI ZÁMKU OPONO OD 16. DO 18. STOLETÍ. I K STAVEBNÍMU VÝVOJI ZÁMKU OPONO OD 16. DO 18. STOLETÍ. Tento píspvek si neklade za cíl objasnní stavebních úprav zámku. Mohl by však upozornit na nkteré nesrovnalosti vyplývající z porovnání dostupných

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY evidenční číslo 3060.0 zpracovaný na rodinný dům BYŠKOVICKÁ 688/3, PRAHA 8 ĎÁBLICE ke dni 23.6.2016 Zpracovatel průkazu: Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!!

Autem: Hromadnou dopravou: Bydlení a ob erstvování: Lezecká omezení: Nesla ovat od borovi ky na balkón nad Malou poštolkou!! : Divoká Šárka : Pístup: SZ ást Prahy - Vokovice. Autem: Do stejného místa jako hromadnou dopravou. Hromadnou dopravou: Z konené zastávky tramveje 2 a 26 Divoká Šárka, dol kolem Mekáe, po schodech dol,

Více

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška

K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška K 98k Mauser - nejlepší nmecká puška Karabina Mauser 98k byla základní pchotní zbraní nmecké armády ve druhé svtové válce a nejrozšíenjším typem nmecké opakovací pušky v tomto období. Ve své dob pedstavovaly

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům MIMOŇSKÁ 633-643, PRAHA 9 PROSEK ke dni 18.3.2016 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista č. oprávnění

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA 49 roník XXIV, 2013,. 4 Marginálie ke stavebnímu vývoji a podob hradu Lipnice Velkolepý hrad Lipnice (okr. Havlíkv Brod) skrývá mnohá tajemství a dosavadní úrove jeho poznání

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS A- PRVODNÍ ZPRÁVA, B-SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel : Ing. ŠUPÁREK projekce 30. dubna 2034/14 702 00

Více

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEDNATEL: OSBD eské Lípa, Barvíská 738,eská Lípa PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vank Horní Libchava

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

č. parc. 1 Místo uložení originálu NZ zpracovatele)

č. parc. 1 Místo uložení originálu NZ zpracovatele) NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. 1/2008/pd Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Moutnice Brno venkov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Jiljí č. parc. 1 [Evidenční číslo

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA Stavební promny hradu Šternberka na Morav v kresebných rekonstrukcích Hrad Šternberk (okr. Olomouc) náleží k nemnoha dochovaným hradním stavbám na Morav. Velmi složitý stavební

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA Tento píspvek vznikl jako upravená nálezová zpráva ervená bašta na hrad Švihov. Vyhodnocení stavebního vývoje bašty se zamením na zdokumentování jejího východního prelí

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

POSUDEK. 432 04.08/001

POSUDEK. 432 04.08/001 STAVBY a INTERIÉRY, DESIGN STUDIO chr EVALUATION 080625.doc Ing. Karel HEGENBART Ledvická 1462/18, 153 00 PRAHA 5 - Radotín IO: 16 46 3471 DI: CZ6403270830 Tel: 603415568 Úet: 0600/187538504 POSUDEK. 432

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3743-133/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3743-133/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3743-133/2012 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domu čp.37 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.47, vše v obci a k.ú.herálec, okres Havlíčkův Brod, část obce Herálec Objednatel znaleckého

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 2 Ti výroí Klubu Augusta Sedláka Rok 2014 doufejme a zaplapánbh nebude v historii Klubu Augusta Sedláka (dále Klub) pedstavovat zvláštní datum. Jedná se

Více

Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6

Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6 NEMOVITOST:./ / +/ +1 $ Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6! "!"##$!%##&&'(')*+,-' 01$23 #4 56"789(::---;$/1$1(

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 2003-2004, číslo výzkumu: 1/03 a 1/04 PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO NÁMĚSTÍ REPUBLIKY - čp. 1078/II a 1079/II - areál bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad Archeologické oddělení NPÚ se na výzkumu podílelo částí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však

V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však V 11. 13. století se v zemích jižní, západních a stední Evropy se rozšíil Románský sloh ve stavitelství a výtvarném umní. Na východ Evropy se však prosadil Byzantský styl. Rozvoj románské architektury

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t.

Bhem války bylo udleno: cca. 450.000 VZK 1. t. s mei cca. 92.000 VZK 1. t. bez me cca. 6.000.000 VZK 2. t. s mei cca. 2.000.000 VZK 2. t. ž Vojnový záslužný kríž 2.triedy s memi + miniatúra, kríž s miniatúrou pochádza od bývalého vojaka Wehrmachtu z Viedne.Odznaky sa našli na pôvodnej uniforme v pivnici majitea.!! 100% Original Tzv. ád Váleného

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více