FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT"

Transkript

1 FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1

2 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů 2 - Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty 4 Dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty 6 - Náklady 7 - Výnosy 8 Vnitropodnikové účetnictví 9 Podrozvahové účty dr. Malíková 2

3 UT 1 Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů (Pohledávky a závazky vůči bankám) dr. Malíková 3

4 Vymezení UT1 operace, jež jsou v převáné míře operacemi ústředí banky pokladní operace banky. Jsou spjaty s řízením banky a zajištěním její likvidity. Zachycuje se zde: nákup a prodej peněžních prostředků, termínové vklady v jiných bankách na základě dohodnutých podmínek, půjčky jiným bankám běžné účty banky vedené v jiných bankách (nostro účty) běžné účty jiných bank vedené u ní (loro účty) Pohledávky a závazky vykazovány v naběhlých hodnotách => úroky nejsou součástí časového rozlišení dr. Malíková 4

5 Vymezení UT1 Bezhotovostní platební styk se u nás provádí: - buď v rámci jedné banky (pokud jsou jeho účastníky klienti téže banky) - nebo mezi více bankami (pokud jsou jeho účastníky klienti různých bank). Zúčtování mezi bankami v: domácím platebním styku probíhá přes clearingové centrum, kde si každá banka vede svůj tzv. clearingový účet. zahraničním platebním styku se zúčtování provádí přes účty, které si banky vedou navzájem (loro a nostro účty). Účastníci: - přímí: banky, pobočky zahr. bank, družstevní záložny - se zvláštním statutem: na základě smlouvy s ČNB, (př. clearingová střediska pro platební karty, instituce zajišťující zúčtování a dr. Malíková 5 vypořádání CP)

6 Analytická evidence: Vymezení UT1 na české koruny a cizí měnu podle měny, ve které je otevřen účet, poskytnut nebo přijat úvěr a zúčtovány závazky z cenných papírů a jiných hodnot. U pokladních hodnot je kritériem tohoto členění banka emitující bankovky a mince. dr. Malíková 6

7 Směrná účtová osnova Účtová třída 1 Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů US Název 11 Pokladní hodnoty 12 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za centrálními bankami 13 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jinými bankami 14 Vklady družstevních záložen 15 Úvěry družstevních záložen 16 Závazky z jiných hodnot 17 Závazky z cenných papírů dr. Malíková 7

8 US 11 Pokladní hodnoty peněžní prostředky v tuzemské i v cizí měně nesmí být účtovány s časovým zpožděním, účtují se vždy v den příjmu či výdaje hotovosti Vykazují se na rozvaze v aktivech Tvorba účtů: 11x - Pokladna 11x - Zlato 11x - Jiné pokladní hodnoty ( Peníze na cestě ) dr. Malíková 8

9 11x Pokladna Celkový zůstatek účtu pokladna = Σ dílčích zůstatků jednotlivých pokladen banky včetně pokladen expozitur a peněžních prostředků v hotovosti určených pro vnitřní provoz banky (pokladna drobných vydání). Denně se provádí odsouhlas účetního a fyzického stavu. Denní povinnost hlášení každé obchodní banky ČNB tzv. devizové pozice a to podle jednotlivých měn v Kč a dále v přepočtu na Kč za všechny měny. dr. Malíková 9

10 MD: založení běžného účtu 11x Pokladna odvodu hotovosti z pokladny klienta na účet u banky založení či další úložky na různé vkladové účty klientů (stavební spoření, devizové účty, termínované vklady) nákup obligací a akcií banky z pohledu klienta nákup valut klientem D: u nepodnikatelů: výběr úroků, částí vkladů z účtů výplaty dividend akcionářům banky drobné nákupy pro potřeby banky nákup investičního majetku a zásob proplacení vkladových certifikátů klientovi ke dni jejich splatnosti u podnikatelů výběry z běžného účtu do pokladny dr. Malíková 10 případy majitele účtu, který vystaví šek ve prospěch jiné osoby

11 US 12 - Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za centrálními bankami vkladové, úvěrové operace a ostatní závazky a pohledávky mezi bankou a ČNB, případně jinými emisními bankami. Obsahuje aktiva i pasiva. Vedeny centrálou každé banky. SU obsahují nejméně: 12x- Běžné účty u emisních bank 12x- Účty peněžních rezerv u emisních bank 12x- Termínové vklady emisních bank 12x - Poskytnuté úvěry emisním bankám 12x - Přijaté úvěry od emisních bank Zúčtovávané operace: Koupě a prodej oběživa od ČNB povinné minimální rezervy Vklady u ČNB dr. Malíková 11

12 Povinné minimální rezervy - tvoří banky a pobočky zahr. bank - výpočet: základ tvoří KS účtu mezibankovního platebního styku a účtu pro výběr a vklad hotovosti - nepovinné pro družstevní záložny - úročí se repo sazbou Účetní den zúčtovacího centra ČNB: předchozího až daného pracovního dne - data v elektronické podobě Účtování: - úč. sk. 12 Účet peněžních rezerv u centrálních bank - úč. sk. 32 Uspořádací účet pro zúčtování platebního styku - analytické účtování - technický charakter => neovlivňuje bilanci banky

13 Kolaterizovaný vnitrodenní úvěr účel: vypořádání položek v plateb. systému poskytnutí likvidity na jeden pracovní den kolaterál = CP zveřejněné ČNB jako přijatelné pro měnové operace na domácím peněžním trhu - evidovány v SKD (Systém krátkodobých dluhopisů) nebo Středisku CP a přijaty k obchodování na Burze CP Praha - př. dluhopisy, státní pokladniční poukázky, poukázky ČNB výše úvěru = výše tržní hodnoty kolaterálu upravené koeficientem splacení ve dni půjčení => bezúročné účtování: skupina 12, přijetí a splacení úvěru od CB

14 Koupě a prodej oběživa od ČNB Smlouva o čerpání a odvodech oběživa ČNB zřizuje běžné účty nejsou úročeny, nesmí být využívány k provádění platebního styku úč. skupina 12 Běžné účty u centrálních bank

15 Vklady u ČNB vkladový nástroj (deposit facility) vklad na jeden den bez zajištění slouží k uložení hotovosti úročeno diskontní sazbou minimální výše vkladu. 10 mil. Kč

16 Repo obchody s ČNB repo tendry, individuální repa, reverzní repa, lombardní repa Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu Repo tendry: dodávací: banka přijímá kolaterál a poskytuje úvěr CB stahovací: banka poskytuje kolaterál a přijímá úvěr od CB - forma americké aukce =>uspokojení pohledávek dle nabízené úrokové míry až do výše objemu repo tendru - minimální objem objednávek 300 mil. Kč - kolaterál není ve výši jistiny 2% rozdíl tzv. navýšení -> vždy ve prospěch CB Účtování: úč. sk. 97 Přijaté kolaterály cenné papíry úč. sk. 12 Poskytnuté úvěry centrálním bankám (včetně úroků)

17 Úvěr přijatý od ČNB Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu dodávací repo s dvoutýdenní nebo tříměsíční splatností úvěrový nástroj (marginal lending facility) = lombardní repo - dodání likvidity bankám - úroková míra = lombardní sazba

18 US 13 - Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za ostatními bankami Operace s ostatními bankami (kromě emisních), aktiva i pasiva Účtuje centrála obchodní banky Neúčtuje na nich ČNB Tvorba SÚ: 13x - Běžné účty u jiných bank nostro účty banky 13x - Termínové vklady u jiných bank 13x - Poskytnuté úvěry jiným bankám včetně reverzních rep 13x - Ostatní pohledávky za bankami z titulu plateb ze záruk, faktoringu, akreditivu 13x - Klasifikované úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami 13x - Běžné účty jiných bank loro účty jiných bank 13x - Termínové vklady jiných bank 13x - Přijaté úvěry od jiných bank 13x - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům, vkladům a ostatním pohledávkám za jinými bankami dr. Malíková 18

19 Mezibankovní vklady a úvěry Vkladové certifikáty bank: - v Kč nejsou CP => účtujeme jako vklady - zahraniční - jsou CP => účtujeme jako nákup CP - nejsou CP => účtujeme jako termínové vklady Forwardové termínové vklady: - účtujeme jako deriváty - US 95 pohledávky a závazky z pevných forwardových operací - úroky z vkladu ovlivňují Výkaz zisku a ztráty Syndikovaný, konsorciální úvěr: - spojení několika bank - každá vykazuje v aktivech svojí poměrnou část

20 US 16 Závazky z jiných hodnot rekurzy (stížnosti, odvolání) při převodu finančních aktiv finanční závazek při prodeji pohledávky a zároveň se závzkem odškodnit kupujícího, pokud inkaso pohledávky nedosáhne určité úrovně. SÚ závazky ve zlatě ; závazky z jiných hodnot; = pasiva rozvahy. US 17 Závazky z cenných papírů závazky z cenných papírů, které vznikly bance při prodeji vypůjčených cenných papírů, nebo cenných papírů přijatých v reverzních repo obchodech. SÚ: 17x - Závazky ze státních bezkuponových dluhopisů 17x - Závazky z bezkuponových dluhopisů emisních bank 17x - Závazky z ostatních bezkuponových dluhopisů 17x - Závazky z kuponových dluhopisů 17x - Závazky ze směnek 17x - Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy 17x - Závazky z akcií 17x - Závazky z podílových listů. Náklady a výnosy spojené s operacemi třídy 1 mají finanční charakter a evidují se na účtech Náklady na ostatní úroky a Náklady na poplatky a provize na straně nákladů a na obdobných účtech na straně výnosů.

21 UT 2 Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností dr. Malíková 21

22 UT 2 poskytování úvěrů a příjímání vkladů od klientů (podnikatelé, občané, komunální orgány, stát a státní orgány, fondy) postupování pohledávek Účtování: účtové třídy 2 a 9 úroky nejsou součástí časového rozlišení

23 Finanční činnosti Činnosti dle: 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 1 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se stáním příspěvkem 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

24 Směrná účtová osnova Účtová třída 2 Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností US Název 20 Zvláštní agendy České národní banky (jen ČNB) 21 Standardní pohledávky 22 Vklady klientů 23 Přijaté úvěry 24 Sledované a ohrožené pohledávky 25 Agendy z pověření (jen ČSOB) 26 Emitované krátkodobé cenné papíry 27 Účelově vázané pohledávky a závazky 28 Vklady a úvěry členů družstevních záložen 29 Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (jen ČNB) dr. Malíková 24

25 Dělení pohledávek a závazků Dle původní (smluvní) splatnosti: krátkodobé: do 1 roku střednědobé: 1 5 let dlouhodobé: nad 5 let Dle zbytkové (reziduální) splatnosti: člení se v příloze k účetní závěrce a ve vybraných výkazech (reziduální splatnost = doba ode dne sestavení účetní závěrky do dne, kdy musí být vklad splacen)

26 Pohledávky dr. Malíková 26

27 Pohledávky z úvěrů posuzování = součást pravidel obezřetného podnikání bank a družstevních záložen (Vyhláška č. 123/2007 Sb.) Dělení: pohledávky bez selhání: - standardní (US 21) - sledované (US 24) pohledávky se selháním: - nestandardní - pochybné ohrožené (US 24) - ztrátové

28 Pohledávky z úvěrů Zajištění: neovlivňuje zařazení do kategorie ovlivňuje výši ztráty ze znehodnocení (náklady na tvorbu OP) Účtování: US 21 -> standardní a portfoliově hodnocené pohledávky US 24 -> sledované a ohrožené pohledávky spojení věřitelů (syndikovaný, konsorciální úvěr) => vykázána poměrná část v rozvaze podrozvahové úč. zápisy -> okamžik sjednání úvěru okamžik převodu peněz 1) navýšení pohledávek banky (Ostatní krátkodobé úvěry) MD 2) navýšení závazků klientů (Běžné účety klientů) D

29 Tvorba opravných položek k pohledávkám Vyhláška č. 501/2002 Sb. zásady tvorby a použití OP Pohledávky hodnocené jednotlivě postup má 2 kroky 1) jednotlivé hodnocení pohledávek 2) portfoliové hodnocení stejnorodost: vztah k úvěrového riziku (př. úvěry ze stavebního spoření, pohl. za dlužníky z určitého sektoru) Ztráta ze znehodnocení musí být zahrnuta do výsledku hospodaření a) přímo: částečný odpis b) nepřímo: tvorba opravných položek (souvisí pouze s očekávanými ztrátami) Očekávaná ztráta = již existující ztráta Neočekávaná ztráta = potenciální ztráta (příčina vzniku: finanční rizika)

30 Tvorba opravných položek k pohledávkám netvoří se v důsledku změn bezrizikových úrokových měr 2 metody 1) zvýšení rizikové přirážky: OP = Pa Pb Pa = poskytnutá částka zvýšená o naběhlé úroky a snížená o uhrazené splátky P Pb = součet peněžních toků za použití nové rizikové výnosnosti 2) odhad snížení peněžních toků při zachování původní rizikové přirážky: OP = Pa Pb Pa = poskytnutá částka zvýšená o naběhlé úroky a snížená o uhrazené splátky Pb = součet peněžních toků za použití původní rizik. výnosnosti, která je rovna součtu původní bezrizikové výnosnosti a počáteční rizikové přirážky

31 Stanovení výše ztráty ze znehodnocení Vyhláška č. 123/2007 Sb. a) Metoda diskontování očekávaných budoucích peněžních toků OP = rozvahová hodnota pohledávky současná hodnota očekávaných budoucích peněžních toků b) Metoda koeficientů OP = [(jistina + příslušenství) zajištění]*koeficient -> 0,01 sledované pohledávky -> 0,2 nestandardní pohledávky -> 0,5 pochybné pohledávky -> 1 ztrátové pohledávky - pokud je ztráta vyšší než OP dojde ke zvýšení koeficientů c) Statistické modely OP = statistický odhad ztrát - minimálně 1x za čtvrtletí posouzení dostatečnosti a odůvodněnosti OP a úprava jejich výše

32 Daňové aspekty opravných položek 5 zákona č. 593/1192 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů výše OP nesmí být více než 2% ze základu základ: průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů OP přiřazeny k jednotlivým pohledávkám

33 Zajištění pohledávek Vyhláška č. 123/2007 Sb. přijatý kolaterál, zástavy, ručení, záruky, úvěrový derivát podmínky pro přijetí: -> právní jistota uspokojení ze zajištění (realizace zástavy,..) -> čistá realizovaná hodnota = odhadovaná hodnota, kterou účetní jednotky obdrží přehled zajištění je vnitřní záležitostí účetní jednotky

34 Postupování pohledávek nové pohledávky: ocenění jmenovitou hodnotou Pohledávky nabyté za úplatu: ocenění pořizovací cenou ( jmenovité hodnotě) PC zohledňuje očekávané ztráty => netvoří se OP znehodnocení: tvorba OP max. do výše PC evidence v úč. skupině 99 Prodej pohledávky netto způsob účtování Výkaz zisků a ztrát: zahrnut pouze zisk nebo ztráta z postoupení

35 Pohledávky z plnění ze záruk poskytnuté a přijaté záruky -> US 92 Pravděpodobnost, že z poskytnuté záruky bude účetní jednotka plnit => tvorba rezervy z N na záruky Pohledávky z akreditivů US 93 objem otevřených či potvrzených akreditivů účetní jednotka zveřejňuje v účetní závěrce

36 Závazky dr. Malíková 36

37 Závazky z úvěrů úvěry od banky: US 13 úvěry od CB: US 12 úvěry od jiných osob US 23 úroky nejsou součástí časového rozlišení při vyúčtování povinnost srážkové daně Ocenění: a) úvěr přijatý od původního věřitele: jmenovitá hodnota b) závazky k převzetí dluhů: pořizovací cena v naběhlých hodnotách

38 Závazky z vkladů Přijímání vkladů: finanční činnost nutné povolení či licence pouze banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny Účtování: US 22 -Vklady klientů -> od osob, které nejsou bankami - zachycení přijatých vkladů potvrzených vkladovým certifikátem či vkladním listem (nepovažují se za CP) Družstevní záložny: US 28 - Vklady a úvěry členů družstevních záložen US 14 pro vztahy s jinými družstevními záložnami (vklady) US 15 pro vztahy s jinými družstevními záložnami (úvěry)

39 Rozdělení vkladů o vklady splatné na požádání - vklady na běžných účtech - úsporné vklady na požádání - termínové vklady se splatností do 24 hodin o ostatní vklady o ostatní vklady -> úsporné vklady - se splatností - s výpovědní lhůtou -> termínové vklady - se splatností nad 24 hodin - s výpovědní lhůtou

40 Pojištění pohledávek z vkladů povinnost pro všechny banky a družstevní záložny pobočky zahraničních bank mohou pohledávky z vkladů připojistit na základě smlouvy u Fondu pojištění vkladů Fond pojištění vkladů: zřízen zákonem o bankách zdroj -> příspěvky od bank (0,1% z průměru objemu pojištěných vkladů) účtování příspěvků: US 66 - Jiné provozní náklady Penzijní fond US - 37 Závazky z příspěvků penzijního připojištění evidence příspěvků od účastníků účtují je rozvahově nikoli do výnosů

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více