N_STP Sociální teorie a politika Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N_STP Sociální teorie a politika Obsah"

Transkript

1 N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 5 Tematický blok 2: Sociální modely. Daně jako nástroj sociální politiky... 7 Tematický blok 3: Konstrukce dávek sociálního zabezpečení. Sociální výdaje, sociální minima. Teorie a praxe záporné daně z příjmů Tematický blok 4: Penzijní modely, systémy a pilíře. Služební systémy Tematický blok 5: Konzervativní a liberální penzijní modely a systémy Tematický blok 6: Penzijní reformy ve vybraných zemích, úloha Světové banky Tematický blok 7: Sociálně-demokratický penzijní model, penzijní reformy v postkomunistických zemích Tematický blok 8: Nemoci, úrazy, invalidita, dlouhodobá péče (teorie a politika) Tematický blok 9: Zdravotnické modely a systémy. Zdravotnický systém USA, Obamova reforma Tematický blok 10: Zdravotnické reformy ve vybraných zemích Tematický blok 11: Teorie a politika zabezpečení rodin s dětmi, jejich výchovy a vzdělání Tematický blok 12: Systémy financování sociálního bydlení. Teorie a politika zaměstnanosti, zabezpečení v nezaměstnanosti Závěrečný blok... 46

2 Úvodní blok Úvod Sociální teorie a politika je povinným předmětem na navazujícím magisterském studiu oboru Veřejná správa, vyučovaným na prezenčním studiu v rozsahu 3 hodin přednášek týdně a na kombinovaném studiu v rozsahu 12 hodin řízených konzultací. Anotace Sociální teorie a politika je pojata jako sociální politika a teorie sociální politiky, v širokých souvislostech ekonomické teorie a sociální teorie, jakož i celého sociálního a soukromého zabezpečení. Studijní cíle předmětu Předmět je zaměřen na sociální teorii a politiku ve světě i u nás, v širokém kontextu veřejné ekonomiky a veřejných politik. Posluchači získají poznatky o koncepcích všech významných dávek sociálního pojištění a sociálního zabezpečení vůbec, o možnostech privatizace sociálního zabezpečení, jakož i o financování sociálního zabezpečení a o koncepcích propojení těchto veřejných výdajů s daněmi. Osnova předmětu 1. Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení 2. Sociální modely. Daně jako nástroj sociální politiky 3. Konstrukce dávek sociálního zabezpečení. Sociální výdaje, sociální minima. Teorie a praxe záporné daně z příjmů 4. Penzijní modely, systémy a pilíře. Služební systémy 5. Konzervativní a liberální penzijní modely a systémy 6. Penzijní reformy ve vybraných zemích, úloha Světové banky 7. Sociálně-demokratický penzijní model, penzijní reformy v postkomunistických zemích 8. Nemoci, úrazy, invalidita, dlouhodobá péče (teorie a politika) 9. Zdravotnické modely a systémy. Zdravotnický systém USA, Obamova reforma. 10. Zdravotnické reformy ve vybraných zemích. 11. Teorie a politika zabezpečení rodin s dětmi, jejich výchovy a vzdělání. 12. Systémy financování sociálního bydlení. Teorie a politika zaměstnanosti, zabezpečení v nezaměstnanosti. Průvodce studiem předmětu s harmonogramem Tematické celky představují vždy obsah a zaměření 3 hodin výuky pro prezenční studium.

3 Informace o vyučujících prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., katedra práva a veřejné správy VŠFS, vedoucí CESTA VŠFS Studijní literatura a další studijní materiály Povinná literatura: KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky. Praha: Portál, VOSTATEK, J.: Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy. In: Sborník z 2. mezinárodní vědecké konference Důchodová reforma jak dál?. Praha: VŠFS, VOSTATEK, J.: Česká důchodová reforma: co dál? In: Důchodová reforma jak dál? Sborník z 3. mezinárodní vědecké konference Praha, VŠFS, ISBN VOSTATEK, J.: Sociální modely a sociální výdaje na penze, zdravotní péči a vzdělávání: všechno je jinak. Praha: VŠFS (IGA), VOSTATEK, J.: Zdravotní pojištění a zabezpečení. Základní vývojové tendence. Zdravotnictví v ČR, 2010, č. 3. VOSTATEK, J.: Paradigmatické důchodové reformy ve světě a jejich aplikace na Česko. In: Závěry výzkumu VŠFS na úseku důchodové reformy. Materiál pro devizní sféru (CD). Praha, VŠFS, červenec VOSTATEK, J.: Sociální důchodové pojištění můžeme mít také. FÓRUM sociální politiky, 2009, č. 3. VOSTATEK, J.: Penze vládní politika kontra teorie. CEP Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku, březen VOSTATEK, J.: Důchodová reforma: břímě mladých? Research Paper. Praha: CESTA, VOSTATEK, J.: Jaká je role pojišťoven v důchodových systémech sousedních států? Pojistný obzor 2013, č. 2, s VOSTATEK, J.: Lži o důchodové reformě. Hospodářské noviny, Doporučená literatura: SPICKER, P.: Social Policy. Themes and approaches. Bristol: The Policy Press, HOLZMANN, R., PALMER, E., ROBALINO, D.: Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing World. 2 díly. Washington: The World Bank, 2012.

4 HOLZMANN, R., PALMER, E. (eds.:) Pension Reform: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution (NDC) Schemes. Washington: The World Bank, SIMONOVITS, A.: The mandatory private pension pillar in Hungary: An obituary. In: Sborník z 2. mezinárodní vědecké konference Důchodová reforma jak dál?. Praha: VŠFS, OECD: Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries. Paris: OECD Publishing, Dostupné z: Vostatek, J.: Návrh "Bezděkovy" komise je krokem zpět. Pojistný obzor, 2010, č. 3. WORLD BANK: Averting the Old-Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth. New York: Oxford University Press, Pokyny Studenti se povinně přihlašují na zkoušku. Hodnocení a ukončení předmětu Předmět je ukončen zkouškou, která se skládá z písemného testu (s nahodile vybranými 5 tematickými otázkami) a z případné následující ústní zkoušky. Časový limit pro písemný test: 1 hodina Aktuální informace Jméno vyučujícího prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

5 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení Úvod Cílů sociální politiky lze dosáhnout mnohdy různými metodami, které s sebou obvykle nesou odlišné doprovodné jevy a mají různé dopady na redistribuci příjmů i různé náklady. Mnoho přitom rovněž závisí na celkovém zakotvení jednotlivých metod a nástrojů sociálního a soukromého zabezpečení včetně governance jednotlivých systémů a institucí. Při využívání jednotlivých metod se uplatňují i ideologické přístupy, politická hlediska i zájmy jednotlivých aktérů sociální politiky. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Veřejné finance. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Dřívější a dnešní úloha rodinné péče. Soukromé spoření a investování z pohledu sociálního zabezpečení. Individuální a kolektivní investování a jejich vztah k sociálnímu pojištění. Soukromé pojištění jako metoda sociálního zabezpečení. Podnikové zaopatření a jeho propojení se soukromými finančními institucemi. Úloha veřejných transferů a neformálních soukromých transferů v USA, západní a východní Evropě. Mezigenerační transfery a osobní služby. Vzájemná pomoc v rámci společenství dříve a v současnosti. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Domovské právo Samopojištění Book reserves Sociální soukromé zabezpečení Schodiště sociálního zabezpečení Adresná dávka Plošně poskytovaná dávka Kauzální zásada Finální zásada Zásada sociální spravedlnosti Zásada sociální solidarity Zásada ekvivalence Zásada subsidiarity

6 Zásada participace Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Je veřejné zdravotní pojištění sociálním pojištěním? Co znamená termín solidární pojištění? Jaké konstrukce dávek sociálního zabezpečení znáte? Jaké dávky a konstrukce sociální pomoci znáte? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 2. KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010, kapitola 1. Doporučená literatura: SPICKER, P.: Social Policy. Themes and approaches. Bristol: The Policy Press, 2008, kapitola 1.

7 Tematický blok 2: Sociální modely. Daně jako nástroj sociální politiky Úvod Sociální modely chápeme jako welfare regimes, v pojetí G. Espinga-Andersena. Výzkum na VŠFS potvrdil účelnost rozlišování tří základních sociálních modelů pro potřeby koncipování a hodnocení jednotlivých odvětví sociálního a soukromého zabezpečení. Tři základní sociální modely jsou modelovými výrazy dnešní liberální, konzervativní i sociálně demokratické politiky a představují benchmark pro hodnocení stávajících sociálních systémů v jednotlivých zemích, významným kritériem přitom jsou jak věcné analýzy efektivnosti jednotlivých odvětví sociálního a soukromého zabezpečení v jednotlivých zemích, tak i náklady s tím spojené, tak jak je analyzuje OECD (rektifikované sociální výdaje). Daně jsou významným nástrojem sociální politiky. Klasické liberální ( Edingburghské ) pravidlo praví, že daněmi se nemá měnit rozdělení důchodů (příjmů) ve společnosti, to však dnes již nikdo významný nepožaduje. Dnešní největší liberálové požadují jen rovnou (jednu) sazbu daně z příjmů, která je z hlediska redistribuce často i podstatně modifikována daňovými výdaji a výsledkem takového redistribučního mechanismu může být i velká progresivita rovné daně z příjmů. Mnoho závisí i na dalších daních a zde neoliberální teorie tíhne ke zdanění spotřeby, zejména v podobě daně z přidané hodnoty. Třetím podstatným daňovým kanálem obecně jsou příspěvky na sociální zabezpečení, ty by však neměly být součástí neoliberálního systému, protože neoliberální sociální zabezpečení je modelově financováno ze státního rozpočtu. Konzervativní sociální model naopak předpokládá rozsáhlé segmentované sociální pojištění, k němuž patří i odpovídající segmentované pojistné sociálního pojištění. Konzervativní daňový model vychází z praktické politiky a k ní patří progresívní daň z příjmů, také s využitím daňových výdajů jako alternativy přímých veřejných sociálních výdajů. Vzhledem k tomu, že pojistné sociálního pojištění je srovnatelně s daní z příjmů vlastně regresívním zdaněním mezd, může dojít k situaci, kdy součet progresívní daně z příjmů a regresívního pojistného sociálního pojištění je blízký proporcionálnímu zdanění příjmů; tento analytický přístup není ovšem v konzervativním sociálním modelu logický, protože pojistné sociálního pojištění je součástí systému sociálního pojištění, který se opírá o zásadu ekvivalence, a účelem tohoto pojistného není přinést daňové příjmy do státního rozpočtu i z toho důvodu, že modelové sociální pojištění není součástí státního rozpočtu. U nás je ovšem všechno jinak, jak je zřejmé z předchozích tematických bloků. Nečasova vláda se hlásí k neoliberalismu, s výdaji na sociální pojištění zachází jako s obtěžujícími rozpočtovými výdaji (což má neoliberální logiku), nicméně zrušit toto pojištění a odpovídající pojistné nemá v plánu. Sociálně-demokratický daňový model je zřetelně progresívní, odmítá daňové výdaje, takže za jinak stejných podmínek má nejvyšší daňovou kvótu ze všech tří uvažovaných sociálních modelů již z technických důvodů. Z toho vůbec nevyplývá, že se sociálně-demokratickým modelem jsou spojeny vyšší sociální výdaje; praxe spíše potvrzuje opak.

8 Mexico Slovak Rep. Ireland New Zealand Poland Czech Rep. Norway Spain Australia Finland Luxembourg Canada Japan Portugal Denmark Italy Netherlands Austria Sweden USA UK Belgium Germany France Mean EU15 Mean OECD-24 OECD se zabývá rektifikací sociálních výdajů vykazovaných jednotlivými státy. Podle běžně publikovaných údajů, které OECD označuje jako veřejné sociální výdaje, vykazuje Švédsko nejvyšší sociální kvótu relaci sociálních výdajů k HDP z 24 zemí OECD v roce 2005: viz obrázek. Na druhém konci žebříčku je Mexiko a USA. Vypovídací schopnost takto definované sociální kvóty je ovlivněna celou řadou podstatných parametrů, mj. sociálními výdaji, které zajišťuje soukromý sektor, a zdaněním. Např. ve Švédsku jsou dávky sociálního pojištění důsledně zdaňovány. OECD při rektifikaci bere na zřetel nejen daň z příjmů, ale i zdanění spotřeby. Rektifikovaná sociální kvóta má v čitateli čisté veřejné a soukromé sociální výdaje, které zahrnují mj. i výdaje systémů zaměstnaneckého penzijního a zdravotního pojištění, pokud jsou spojeny s daňovými výdaji. Rovněž sem patří i náhrady mezd vyplácené zaměstnancům v době nemoci. Čistá sociální kvóta, zahrnující i soukromé sociální výdaje, se u řady zemí dosti liší od předchozího ukazatele. Nejvíce je to vidět na údajích za liberální USA, které se rázem přesunuly na druhý konec žebříčku, na 5. místo a přitom přeskočily i sociálně demokratické Švédsko, které se propadlo o 5 míst. Čistá sociální kvóta také liberální Velké Británie je ještě vyšší, než v případě USA a Švédska. Podle tohoto žebříčku by nejvíce sociálními státy byly konzervativní Francie, Německo a Belgie. Sociálně-demokratické země jsou v žebříčku rozptýleny kolem průměru na obě strany. Mezi Norskem a Finskem je liberální Austrálie. Čest liberálů zachraňují Nový Zéland a Irsko. Obrázek uvádí čistou sociální kvótu, v rozčlenění sociálních výdajů na čisté veřejné sociální výdaje a na vliv soukromých schémat a daní. Obrázek: Čisté veřejné a soukromé sociální výdaje, % HDP, Impact private arrangements and taxes Net public social expenditure Pramen: Goudswaard Caminada 2011

9 Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Veřejné finance. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Vliv korupce, lobbingu a osobních zájmů na sociální systémy jednotlivých zemí. Vysoké sociální výdaje a zdravotnická politika USA. Vysoké sociální výdaje a penzijní politika Velké Británie. Vysoká daňová kvóta a sociální politika Švédska. Redistributivní, výkonový a reziduální typ sociální politiky. Účinnost daňových výdajů a přímých sociálních výdajů. Daňové zacházení se sociálním pojištěním. Různé koncepce rovné daně. Vzájemné vztahy daňové a sociální politiky. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Sociální tržní hospodářství Welfare state Welfare regime Sociální stát Konzervativní model Liberální modely Neoliberální modely Sociálně-demokratický model Segmentované sociální pojištění Univerzální model Univerzální sociální pojištění Sociální doktrína Příspěvek na národní pojištění ve Velké Británii Zásada prospěchu Zásada ekvivalence Přerozdělování pojistného Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Změnil se sociální stát? Jakému sociálnímu modelu dáváte přednost? K čemu se používá Lorenzovy křivky? Jaké nástroje sociální politiky se rozlišují? Co jsou objekty a subjekty sociální politiky? Je sociální stát v krizi? Je pojistné na všeobecné zdravotní pojištění skrytou daní?

10 Jak Ústavní soud posuzoval vazbu pojistného a dávek sociálního zabezpečení? Jak přistupoval M. Friedman k americké payroll tax? Jaký smysl má, aby stát platil zdravotní pojistné za některé pojištěnce? Jaký význam a smysl má tripartitní financování sociálního pojištění? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010, kapitoly 2 a 3. VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitoly 12 a 20. VOSTATEK, J.: Sociální modely a sociální výdaje na penze, zdravotní péči a vzdělávání: všechno je jinak. Praha: VŠFS (IGA), Doporučená literatura: KELLER, J.: Soumrak sociálního státu. Praha: Slon, SPICKER, P.: Social Policy. Themes and approaches. Bristol: The Policy Press, 2008, kapitoly 7 a 8.

11 Tematický blok 3: Konstrukce dávek sociálního zabezpečení. Sociální výdaje, sociální minima. Teorie a praxe záporné daně z příjmů Úvod Východiskem analýz sociálních výdajů je klasifikace OECD a rektifikace těchto výdajů, prováděná nově též OECD. Tyto rektifikace jsou nezbytné s ohledem zejména na podstatný vliv daňových výdajů, zdanění důchodů a dalších sociálních dávek a výdajů na povinné soukromé systémy sociálního zabezpečení, na ukazatel sociálních výdajů. Druhým dílčím tématem v tomto bloku jsou otázky chudoby, životního či existenčního minima a přístupů dnešních vyspělých zemí a EU k těmto otázkám. Sociální služby a dávky sociální pomoci jsou sice finální složkou systému sociálního zabezpečení, jsou však velmi často propojeny s jinými dávkami a službami a nezřídka mají významný vliv na chování rezidentů a zaměstnanců. Podle neoliberálních koncepcí sociální politiky je efektivní nahradit všechny či některé sociální dávky občanskou dávkou, resp. zápornou daní z příjmů, v částečné verzi této politiky se má uplatnit tento přístup částečně. Touto cestou dochází k propojení problematiky sociální péče s daňovou teorií a politikou. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Veřejné finance. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Daňová a rektifikovaná sociální kvóta. Efektivnost přímých sociálních výdajů a daňových výdajů. Rozlišování životního a existenčního minima. Sociální péče jako fakultativní část sociální ochrany. Poskytování služeb a poskytování dávek. Subjektivní a objektivní koncepty chudoby. Hranice chudoby a životní minimum. Vazba občanské dávky na sazbu daně z příjmů. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Sociální rizika Daňové výdaje Čisté veřejné a soukromé sociální výdaje Minimální mzda

12 Sociální péče Sociální pomoc Stigma chudoby Sociální služby Sociální prevence Sociální dávka Chudoba Deprivace Moderní chudoba Past chudoby Sociální vyloučení Sociální síť Potravinové známky Hranice chudoby Občanská dávka Věcná dávka Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Je správné zdaňovat starobní a pozůstalostní důchody? Mají se zdaňovat dávky v nemoci a invalidní důchody? Jsou sociální výdaje vyšší v USA nebo ve Švédsku? Jsou vyšší sociální výdaje v Německu nebo ve Švédsku? Která trojice daňových výdajů je nejvýznamnější v USA u daně z příjmů? Které daňové výdaje jsou nejvyšší ve Velké Británii u daně z příjmů? Které daňové výdaje jsou nejvyšší v Německu u daně z příjmů? Existuje v USA záporná daň z příjmů? Jak je významná korelace mezi výdaji na zdraví a průměrnou délkou života ve světě? Jak se měří chudoba? Jakého ukazatele chudoby používá OECD a EU? Jak M. Friedman koncipoval zápornou daň z příjmů? Jakou slovenskou koncepci občanské dávky znáte? Co navrhuje britské hnutí za občanskou dávku? Jaký koncept občanské dávky byl prosazován v Německu? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Učebnice. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 11. KREBS, V. a kol.: Sociální politika. Praha: Wolters Kluwer, 2010, kapitola 5 a 13. VOSTATEK, J.: Sociální modely a sociální výdaje na penze, zdravotní péči a vzdělávání: všechno je jinak. Praha: VŠFS (IGA), Doporučená literatura: TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky. Praha: Portál, 2011, kapitola 15.

13 Tematický blok 4: Penzijní modely, systémy a pilíře. Služební systémy Úvod Penze jsou nejvýznamnější částí sociálních výdajů v prakticky všech zemích OECD. V rámci penzijních sociálních výdajů většinou převažují veřejné penze, nicméně soukromé penze nejrůznějšího druhu jsou však často také významné a v některých zemích i dokonce převažují. Obecně jsou možné i zásadně odlišné základní penzijní pilíře v jednotlivých zemích. Z pohledu teorie zde mnoho závisí i na vládní politice, resp. ideologii. Politici a s nimi spříznění teoretici požadují i výhradní uplatnění soukromých penzí, nebo naopak veřejných penzí v základním penzijním pilíři. Mnozí liberálové takto buď zcela odmítají veřejné penze, nebo jim přisuzují pouze okrajovou (reziduální) úlohu. Mnozí i u nás tak požadují minimalizaci úlohy veřejného sektoru, a to již z principiálních důvodů, protože jsou přesvědčeni o absolutní výhodnosti soukromého sektoru i v tomto odvětví. Obdobně se setkáme s politiky a ekonomy sociálně-demokratického střihu, kteří rovněž již z principiálních důvodů odmítají účast soukromého sektoru v základním důchodovém pilíři. Přístup k důchodovému zabezpečení v jednotlivých sociálních modelech je tedy již z těchto pohledů diametrálně odlišný. V praxi se výrazně uplatňují historické zkušenosti dané země, politické zájmy a v neposlední řadě i lobbing. Historicky prvním penzijním systémem je státní zaopatření státních zaměstnanců. Služební penzijní model byl především součástí platového systému státních služebníků, z tohoto pohledu vlastně nešlo o samostatný penzijní model, ale jen o odpočivný plat státních či veřejných zaměstnanců ve výslužbě. Služební model s penzí na úrovni až předchozího platu odpovídal významnosti této sociální skupiny a není bez zajímavosti, že se stal vzorem pro komunistické programy sociálního pojištění dělnictva, prosazované bolševiky za kapitalismu. I dnes penzijní systémy veřejných zaměstnanců v řadě vyspělých zemí vycházejí ze služebního penzijního modelu. Uplatňují se však i produktově zajímavé dodatkové penzijní systémy, za vzor je často dáván Thrift Savings Plan v USA. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Veřejné finance. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Růst výdajů na veřejné penze v návaznosti na ekonomický a demografický vývoj. Významná úloha mezigeneračních transferů mezi důchodci a jejich dětmi a vnoučaty. Propojení mzdového a penzijního systému u veřejných zaměstnanců. Politická loajalita jako předpoklad pro výkon státní služby a nárok na penzi. Koexistence zvláštního penzijního systému veřejných zaměstnanců a obecného veřejného penzijního systému.

14 Koncepce dodatkového penzijního systému, jeho návaznost na základní penzijní systém veřejných zaměstnanců. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Rodinný model Chudinská péče Domovské právo Výminek Provident funds Důchod jistý Renta Anuita Rentový obchod Podnikové zaopatření Státní zaopatření Naděje dožití Dar z milosti Pensijní normál Thrift Savings Plan (TSP) Matching contributions Default fund Leninský program sociálního pojištění Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Jak OECD klasifikuje sociální výdaje? Jak řádově vysoké jsou výdaje na veřejné starobní penze v relaci k HDP v průměru vysokopříjmových a středněpříjmových zemí? Jaké metody soukromého důchodového zabezpečení znáte? Co je typické pro odškodňování podle občanského zákoníku? Co je charakteristické pro odškodňování pracovních úrazů? Jaké metody sociálního důchodového zabezpečení znáte? Jaké konstrukce dávek sociálního zabezpečení znáte? Které základní odlišnosti liberálního, konzervativního a sociálně-demokratického sociálního modelu znáte? Umíte vyjmenovat modely sociálního důchodového zabezpečení? Jak lze charakterizovat ideální penzijní systém? Jaké jsou tradiční argumenty pro existenci veřejných penzí? Jak vznikl služební penzijní model? Jaká je modelová výše penze ve služebním modelu? Co víte o výši odpočivných platů? Čím se liší penzijní systém federálních zaměstnanců USA od OASDI? Může federální zaměstnanec USA přijít o penzi? Jak jsou financovány penze ve služebním penzijním modelu? Nač mohou klienti použít prostředků z TSP? Kdo poskytuje penze z TSP? Jak byl v praxi realizován leninský program sociálního důchodového pojištění?

15 Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitoly 3-6. VOSTATEK, J.: Sociální modely a sociální výdaje na penze, zdravotní péči a vzdělávání: všechno je jinak. Praha: VŠFS (IGA), Doporučená literatura: ŠULC, J.: Alternativy reformy penzijního systému v České republice. Praha: VŠFS, 2005, kapitola 2. Thrift Savings Plan. Washington: Federal Retirement Thrift Investment Board, PALACIOS, R., WHITEHOUSE, E.: Civil-service pension schemes around the world. Washington: The World Bank, Dostupné z:

16 Tematický blok 5: Konzervativní a liberální penzijní modely a systémy Úvod Předstupněm konzervativního modelu je zaměstnanecký model, který spočívá v tom, že zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnanců penze jako zaměstnanecké benefity. Modelově jsou tyto benefity poskytovány na bázi dobrovolnosti a mohou být i diferencované podle významu příslušných zaměstnanců pro zaměstnavatele, jímž je ideálně soukromý vlastník podniku, klasický kapitalista, resp. továrník, který je současně manažerem tohoto podniku. Benefity pro klíčové zaměstnance podniku mohou mít svůj vzor ve služebním modelu, resp. v základním důchodovém zabezpečení veřejných zaměstnanců. Stejně jako stát, tak i továrník může svým zaměstnancům poskytovat penze a tím si je zavazovat. Konzervativní penzijní model spočívá v tom, že stát reguluje systémy povinných penzí pro zaměstnance a případně i pro další sociální skupiny. Základním typem konzervativního penzijního modelu je segmentované sociální důchodové pojištění, jehož vznik je spojen s německým kancléřem Otto von Bismarckem. Bismarckův model vznikl tím, že stát učinil např. dělnické důchodové pojištění povinným s tím, že jeho správa byla svěřena samosprávným institucím neziskovým sociálním důchodovým pojišťovnám. Nedílnou součástí Bismarckova systému je i pojistné, které slouží k financování příslušných pojišťoven, ve výchozím systému v zásadě podle pravidel soukromého pojištění. V segmentovaném sociálním pojištění je výše penzí diferencovaná podle sociálních skupin a pojistné odráží výši penzí (v relaci k výdělku) a tím se i promítá do nákladů práce. Dělnické penze takto původně byly maximálně na úrovni existenčního minima, zatímco penze a penzijní podmínky v soukromých úřednických systémech se spíše přimykaly k penzím veřejných zaměstnanců. Služební penzijní model lze považovat za zvláštní případ konzervativního penzijního modelu. Z pohledu zaměstnanců má v konzervativním modelu každá sociální skupina takový penzijní systém, který si vybojuje. Můžeme hovořit též o segmentovaném sociálním zabezpečení. Výchozí liberální penzijní model je velmi jednoduchý, protože odmítá jakékoliv státní zasahování do důchodového zabezpečení. Řečeno lapidárně slovy Václava Klause: Stát není pojišťovna. Tedy přesněji řečeno: stát nemá být pojišťovnou, protože důchodové zabezpečení je typickým soukromým statkem, a nikoliv veřejným statkem. V rozporu s liberalismem je i důchodové zabezpečení veřejných zaměstnanců. Podle liberální teorie je optimální, když si každý za své peníze obstará důchodové zabezpečení podle svých potřeb a možností. V souladu s tímto přístupem Milton Friedman požadoval zrušení amerického sociálního zabezpečení (OASDI), a to bez náhrady. Vždyť každý ví, že zestárne (pokud se mu nestane něco horšího) a může se podle toho zařídit. Výchozí liberální penzijní model odmítá jakékoliv veřejné penze. To nevylučuje existenci sociální pomoci pro potřebné spoluobčany, bez ohledu na jejich případné stáří, invaliditu či bezmocnost. Taková obecná sociální pomoc může mít i motivačně orientovanou podobu univerzální dávky pro všechny občany, bez ohledu na jejich příjmy. Milton Friedman navrhoval takovou dávku propojit se

17 zdaněním příjmů; jde o koncept záporné daně z příjmů, v němž univerzální dávka funguje jako refundovatelná sleva na dani (tax credit) zásadního významu. Modifikované liberální penzijní modely připouštějí selhání trhu a rodiny do té míry, že počítají s existencí veřejných penzí, a to ve dvou základních podobách: ve formě dávky sociální pomoci (jen pro staré a invalidní), nebo v podobě rovného důchodu. Penze s touto konstrukcí jsou dnes charakterizovány jako sociální nebo solidární penze. Tyto penze mají být financovány ze státního rozpočtu. Zvláštní variantou liberálního penzijního modelu je Beveridgeův v zásadě rovný důchod, který je součástí systému univerzálních dávek britského národního pojištění. Na toto národní pojištění jako celek jsou vybírány příspěvky, plynoucí do Fondu národního pojištění, které vytvářejí nárok na penze a další dávky národního pojištění. Liberální ekonom a později i politik Sir William Beveridge kladl důraz na pojištění jako nosný prvek systému, koncipovaného jeho komisí za 2. světové války. Důslední liberálové odmítají zaměstnanecké (podnikové) penze a dotování soukromých (osobních) penzí všeho druhu. Běžné podniky se nemají zabývat činnostmi, kterým profesionálně nerozumí, nemají svým zaměstnancům poskytovat služby, které si tito mohou nejlépe koupit sami, podle svých individuálních potřeb. Dotování a jiné zvýhodňování soukromých penzí deformuje penzijní a navazující trhy a vede k nadměrnému užívání příslušných produktů nad rámec jejich účelnosti a efektivnosti. Na dotace a slevy se musejí vybrat daně, které dále deformují ekonomiku a ji od optima. Vstupní znalosti a dovednosti Výklad předpokládá znalosti komplexního bakalářského kurzu Veřejné finance. Studijní cíle Při studiu věnujte pozornost těmto hlavním problémům: Konzervativní sociální model vychází z tradiční koncepce rodiny a konzervativní penzijní model kopíruje stavovské rozdíly. Vznik Bismarckova systému byl podpořen konzervativci i katedrovými socialisty. Instituce sociálního pojištění mohou být platformou odborů, socialistů a pravověrných komunistů. Sociální pojištění jako produkt, který může být naplněn i výrazně odlišnými parametry (výše penzí, výše pojistného, důchodový věk). Pozůstalostní a invalidní důchody jako základní dávky původního sociálního důchodového pojištění. Starobní důchod jako zvláštní případ invalidního důchodu. Dělnická a úřednická koncepce vdovských důchodů odrážejí východiska konzervativního penzijního modelu. Původní koncepce vdoveckých důchodů jako výraz tradiční, konzervativní koncepce rodiny. Sirotčí důchod jako důchod odvozený z důchodu originálního. Kapitálové financování v sociálním pojištění a význam sociálních důchodových pojišťoven na kapitálovém trhu. Jednotlivé systémy sociálního pojištění mohou být dotovány z veřejných rozpočtů. Zvyšování penzí a snižování důchodového věku po 2. světové válce.

18 Dvojí úloha výdělkového stropu v sociálním pojištění. Selhání soukromých trhů důchodového a dalšího zabezpečení, jeho různá intenzita v různých zemích. Penzijní trhy z pohledu behaviorální ekonomie. Vliv governance na kvalitu penzijních a dalších finančních trhů. Náklady na veřejné pojistné penze, podnikové penze a osobní penze. Nízký stupeň anuitizace hlavního australského penzijního pilíře. Propojení univerzálních penzí s univerzálními příspěvky na národní pojištění. Zapamatujte si vymezení a charakteristiku následujících základních pojmů: Tripartitní systém financování Provisní pojištění Korporativismus Zásada ekvivalence Zásada sociální solidarity Pensijní pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách Penzijní formule Dávkově definovaná penze Náhradní doba pojištění Invalidní koncepce starobního důchodu Výsluhová koncepce starobního důchodu Bodový systém Valorizace důchodů Reziduální penzijní model Věková penze (age pension) Univerzální důchod Rovný důchod Demogrant NZ Superannuation Scheme Superannuation Guarantee KiwiSaver Auto-enrolment Platová konverze Penzijní spoření Anuitizace Po prostudování uvedené doporučené literatury byste měli vysvětlit a porozumět vymezení výše uvedených základních pojmů a odpovědět na tyto otázky: Jaký účel byl sledován vznikem dělnického důchodového pojištění v Německu? Jaký význam měl důchodový věk v době vzniku Bismarckova systému? Kdy a jak vzniklo dělnické důchodové pojištění na českém území? Kdy a jak vzniklo úřednické důchodové pojištění na českém území? V čem spočíval boj o národní pojištění v Československu? Je sociální pojištění vnitřním pojištěním státu? Jaký výdělkový strop se dnes používá v nejvýznamnějším systému německého důchodového pojištění? Jak se vypočte penze v původním systému sociálního pojištění?

19 Jak se v původních systémech sociálního pojištění přistupovalo k souběhu penze a výdělečné činnosti? Jak byly valorizovány starobní důchody v Německu v tomto tisíciletí? V čem spočívají důchodové reformy v Německu v letech ? Jaké veřejné penze či jiné sociální dávky pobírají staré osoby v Austrálii? Jakou výhodu má demogrant před reziduální dávkou? Jaké parametry NZ Super znáte? Z jakých pilířů se dnes skládá novozélandský penzijní systém? Z jakých pilířů sestává australský penzijní systém? Jaké penzijní instituce existují v Austrálii? Je KiwiSaver penzijním produktem, nebo finančním produktem? Jak byl koncipován Beveridgeův univerzální důchod? Studijní literatura a odkazy Povinná literatura: ČSSZ: Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo. Praha: ČSSZ, VOSTATEK, J.: Sociální a soukromé pojištění. Praha: Codex Bohemia, 2000, kapitola 1. Doporučená literatura: OECD: Pensions at a Glance 2011: Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries. Paris: OECD Publishing, Dostupné z:

20 Tematický blok 6: Penzijní reformy ve vybraných zemích, úloha Světové banky Úvod Chilský penzijní systém před jeho paradigmatickou reformou v roce 1981 představoval velmi segmentované a asi i nevalně spravované sociální důchodové pojištění. Reforma z roku 1981 vstoupila do dějin jak svou razancí, tak i jako součást zcela nové hospodářské a sociální politiky, jíž se chopili Chicago Boys. Umožnil jim to generál Augusto Pinochet a jeho vojenská junta; ti si pouze vymínili, že se důchodová reforma nebude vztahovat na ozbrojené složky pro ty i nadále platil a platí dodnes služební model. Přívrženci Chicagské školy však realizovali zcela jinou reformu, než by odpovídalo této ekonomické škole. Místo okamžitého či postupného zrušení v zásadě veřejných penzí (ze systémů sociálního pojištění) nastoupil de facto povinný systém soukromého důchodového pojištění. Přesněji řečeno nový systém byl povinný pouze pro zaměstnance poprvé vstupující na trh práce. Pro ostatní, původně tedy skoro všechny zaměstnance byl aplikován systém opt-out, k jehož realizaci byli nasazeni prodejci soukromých penzijních fondů, s mocnou podporou státu. Zásadním stimulem bylo snížení pojistného za důchodové pojištění, jež se projevilo v okamžitém zvýšení čisté mzdy v průměru o 11 %. Vláda také slíbila, že budoucí penze budou na úrovni zhruba 70 % předchozího výdělku pojištěnce. Tedy podstatně vyšší důchod při podstatně nižším pojistném. Neberte to, i při investičním riziku. Výsledky penzijní reformy z roku 1981 sice nejsou zdaleka tak skvělé, ale nicméně nedošlo k zásadní antireformě ani po nástupu levicových vlád v Chile. Zásadní dílčí důchodovou reformou bylo zavedení poměrně významného solidárního veřejného penzijního pilíře v letech Světová banka podstatně ovlivnila světovou teorii a politiku svými analýzami a doporučeními, které v koncentrované podobě publikovala v roce Již samotný název této studie deklaruje zásadní manévr, jímž se nejen vyhneme starobní krizi, ale naopak ochráníme starce a ještě k tomu současně podpoříme ekonomický růst. Studie Světové banky a další celé seriály vědeckých a odborných prací ze všech koutů světa dokazují nový ekonomický a sociální zázrak, konkrétně díky privatizaci veřejných penzí. Nutno uvést, že návrh na privatizaci veřejných penzí v praxi převážně sociálního důchodového pojištění není nic neobvyklého v tehdejší či koneckonců i dnešní době. Privatizace má být v celé řadě odvětví veřejné ekonomiky i samotné veřejné správy klíčem k zastavení neustálého růstu veřejných výdajů a daní, k potlačení korupce a vládních selhání v regulaci soukromé ekonomiky atd. V tomto kurzu se věnujeme pouze privatizaci veřejných penzí a jejím výsledkům a přínosům. Již na první pohled je privatizace penzí v mnohém velmi zvláštní na rozdíl od jiných odvětví: zatímco při privatizaci běžných státních podniků má stát výnos z prodeje těchto podniků, při privatizaci penzí takové výnosy zcela chybí, resp. stát se ani nepokouší prodat fungující veřejné důchodové pojišťovny. A naopak při privatizaci penzí dochází k okamžitému výpadku ve veřejných příjmech; zvláště tato okolnost byla hrubě podceněna v podstatě ve všech zemích privatizujících penze. Situace je o to závažnější, že ve většině zemí se systémem sociálního pojištění došlo po druhé světové válce ke zrušení či podstatnému omezení fondů (rezerv) sociálního pojištění z praktických i ideologických důvodů. Hlavním ideologickým důvodem byl potenciální zásadní význam fondů

N_STP Sociální teorie a politika Obsah

N_STP Sociální teorie a politika Obsah N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 4 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 5 Tematický blok 2: Sociální

Více

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ

MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ MODELY STAROBNÍCH PENZÍ A JEJICH FINANCOVÁNÍ Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, 4. 6. 2014 4 základní sociální modely starobních penzí Liberální modely Konzervativní modely Sociálně-demokratické

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

N_STP Sociální teorie a politika

N_STP Sociální teorie a politika N_STP Sociální teorie a politika Obsah Úvodní blok... 2 Aktuální informace... 5 Tematický blok 1: Pojetí sociální teorie a politiky. Metody soukromého a sociálního zabezpečení... 6 Tematický blok 2: Sociální

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí

Možné cesty rozvoje českých osobních penzí Možné cesty rozvoje českých osobních penzí Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu, 20. 10. 2016 Cíl studie pro OKDR Analyzovat možnosti uplatnění fondového financování penzí v

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS:

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Vostatek, Jaroslav 2014 Dostupný z

Vostatek, Jaroslav 2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.01.2017 Financování starobních penzí Vostatek, Jaroslav 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-180156 Dílo

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO

VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO VÝVOJOVÉ TENDENCE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPU A ČESKO Jaroslav Vostatek 27. 11. 2009 OSNOVA Bismarckův model: sociální pojištění Česko: sociální pojištění nemáme Beveridgeův model Občanský

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více

Výsledky vědecko-výzkumné práce

Výsledky vědecko-výzkumné práce Výsledky vědecko-výzkumné práce na úseku penzijní teorie a politiky prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 25. 2. 2010 PENZIJNÍ TEORIE A

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Úvod do problematiky. 1. Kořeny a teoretické základy moderního sociálního a soukromého pojištění. 2. Metody sociálního a

Více

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění

Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Správní (obchodní) modely penzijního spoření a pojištění Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 28. 7. 2015 Osnova Správní modely penzí Model veřejných penzí Model životního pojištění

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. PSP,

DŮCHODOVÁ REFORMA. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. PSP, DŮCHODOVÁ REFORMA prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. PSP, 24. 3. 2011 O NÁS Vysoká škola finanční a správní Fakulta ekonomických studií Katedra veřejné ekonomiky Intenzívní výzkum: Důchodová reforma Zdravotní

Více

PANEVROPSKÝ PENZIJNÍ SYSTÉM PRO ČESKO (návrh reformy základního penzijního pilíře, sociálních penzí a soukromých penzí včetně

PANEVROPSKÝ PENZIJNÍ SYSTÉM PRO ČESKO (návrh reformy základního penzijního pilíře, sociálních penzí a soukromých penzí včetně PANEVROPSKÝ PENZIJNÍ SYSTÉM PRO ČESKO (návrh reformy základního penzijního pilíře, sociálních penzí a soukromých penzí včetně konkurenčních produktů) Konference VŠFS a CESES FSV UK Důchodová reforma jak

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST

II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST II. SOUKROMÝ DŮCHODOVÝ PILÍŘ JE VÍC NEŽ ZTRACENÁ PŘÍLEŽITOST Jaroslav Vostatek Panelová diskuse FontesRerum/ EH 26. 2. 2013 MAINSTREAMOVÁ PENZIJNÍ TEORIE 21. STOLETÍ Panevropský penzijní systém (Světová

Více

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR

předmětu Alternativy reformy penzijního systému v ČR Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů I. Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat penzijní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EKONOMIKA VEŘEJNÉHO SEKTORU 2 Název tematického celku: Hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací. Cíl: Vysvětlit

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU

ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU ROLE LIDSKÉHO KAPITÁLU V DŮCHODOVÉM SYSTÉMU Zdeňka Musilová Abstrakt Příspěvek s názvem "Role lidského kapitálu v důchodovém systému" se zabývá fungováním důchodových systémů ve vybraných evropských zemích,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu

Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu Jaroslav Vostatek seminář VŠFS, 7. 3. 2017 Příspěvek k internímu projektu s institucionální podporou Aktuální trendy ve vývoji finančních trhů Osnova Nesystémovost

Více

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80-

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80- Ekonomiky ČZ EU v 90. letech a počátkem nového milénia VSFS Mezinárodní ekonomická integrace KSM 5. 1. 2008 1 Literatura - zdroje Čerpáno z: Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie. Karolinum

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

Udržitelný penzijní systém

Udržitelný penzijní systém Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 29.12.2016 Daňové aspekty starobních penzí v zemích OECD Kubátová, Květa 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173867

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY

MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY MODELOVÁ ANALÝZA ČESKÉHO PENZIJNÍHO SYSTÉMU: POTŘEBNÉ REFORMY Jaroslav Vostatek pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu 13. 11. 2014 Český penzijní systém První pilíř: důchodové pojištění

Více

Český zdravotnický systém

Český zdravotnický systém Český zdravotnický systém Bakalářské studium Vyučující:.. Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:... volitelný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 6 (KS) Způsob

Více

Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení ING. JAN MERTL, PH.D. VŠFS PRAHA

Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení ING. JAN MERTL, PH.D. VŠFS PRAHA Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení ING. JAN MERTL, PH.D. VŠFS PRAHA Úvod a teoretické vymezení Speciální penzijní schéma je takové penzijní schéma, které poskytuje dodatečné penzijní

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

SCÉNÁŘE DÍLČÍCH PENZIJNÍCH REFOREM

SCÉNÁŘE DÍLČÍCH PENZIJNÍCH REFOREM SCÉNÁŘE DÍLČÍCH PENZIJNÍCH REFOREM Jaroslav Vostatek Odborná komise pro důchodovou reformu, PT 1 7. 1. 2016 Osnova České penzijní pilíře podle klasifikace Světové banky Neústavnost důchodového pojištění

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu

Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Český sociální stát v postkomunistickém kontextu Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Specifické sociální podmínky a možnosti sociální

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Pracovní tým č. 1 Podpora rozvoje III. pilíře Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 Vít Samek Praha, MPSV ČR, 10. prosince 2015 Mandát 2015 PT1

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

PENZIJNÍ TEORIE A POLITIKA SVĚTOVÉ BANKY:

PENZIJNÍ TEORIE A POLITIKA SVĚTOVÉ BANKY: PENZIJNÍ TEORIE A POLITIKA SVĚTOVÉ BANKY: OD NEOLIBERÁLNÍCH MÝTŮ K UNIVERZÁLNÍMU SOCIÁLNÍMU POJIŠTĚNÍ prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. 13. 11. 2012 PENZIJNÍ MODELY Rodinný model Služební model Zaměstnanecký

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Důchodová reforma Postoj ČMKOS

Důchodová reforma Postoj ČMKOS Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek 1 PAYG je nezničitelný Důchodový věk a konstantní míra závislosti 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 1996 1998

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

Důchodový věk ČR a EU

Důchodový věk ČR a EU 04. 11. 2016 Důchodový věk ČR a EU Ilona Kostadinovová FPR ZČU v Plzni UJAK FŠFS Kontakt: ilda@seznam.cz http://akilda.cz/ Tel. +420 / 777 57 40 16 1 OBSAH Stanovený důchodový věk 2 Základní historické

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

Dvanáct otazníků nad připravovanou důchodovou reformou

Dvanáct otazníků nad připravovanou důchodovou reformou Dvanáct otazníků nad připravovanou důchodovou reformou Prezentace na setkání Sdružení Lípa Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. MSc. Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) FSV Univerzity Karlovy

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte

Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných rozpočtů a mimorozpočtových fondů Financují netržní činnosti státu a územní samosprávy Část HDP, kte Veřejné výdaje (Veřejné finance ekonomické souvislosti) Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Veřejné výdaje Vztahy rozdělení a užití veřejných

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více