Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2010"

Transkript

1 Výročná správa spoločnosti ZSE Energia, a.s., za rok 2010 Bratislava, jún /54

2 Obsah 1. Orgány spoločnosti Predmet činnosti Základná organizačná štruktúra Štruktúra zamestnancov Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie Ekonomika Správa o činnosti Dozornej rady ZSE Energia za rok Zodpovedné podnikanie Súvaha Výkaz ziskov a strát Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru Správa nezávislého audítora /54

3 1. Orgány spoločnosti Zloženie štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti ZSE Energia, a.s., bolo počas roka 2010 nasledovné: 1.1 Štatutárny orgán Predstavenstvo K Dietrich Max Fey (vznik funkcie 1. júla 2007, skončenie Predseda funkcie 4. októbra 2010) Podpredseda Ing. Anton Masár (vznik funkcie 1. júla 2007) Členovia Ing. Rastislav Jamrich (vznik funkcie 1. júla 2007) 1.2 Dozorný orgán Ing. Miloš Horínek (vznik funkcie 1. júla 2007) Ing. Miroslav Recký (vznik funkcie 21. mája 2008) Dozorná rada K Predseda Ing. Jozef Smolka (vznik funkcie 1. júla 2007, zvolený za predsedu dozornej rady 10. júla 2007) Podpredseda Konrad Kreuzer (vznik funkcie 1. júla 2007, zvolený za podpredsedu dozornej rady 9. júla 2007) Členovia Ing. Milan Kováč (vznik funkcie 1. júla 2007) Mgr. Peter Privalinec (vznik funkcie 1. júla 2007) Ján Dohňanský (vznik funkcie 1. júla 2007) doc. Ing. Peter Staněk CSc. (vznik funkcie 1. júla 2007) Ing. Juraj Belianský (vznik funkcie 29. januára 2008) Ing. Pavol Zajíček (vznik funkcie 12. februára 2008) Ing. Dušan Košecký (vznik funkcie 12. februára 2008) 3/54

4 1.3 Štruktúra akcionárov Štruktúra akcionárov spoločnosti ZSE Energia, a.s., k 31. decembru 2010 bola nasledovná: Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2010 Absolútna hodnota v Výška podielu na základnom imaní Výška hlasovacích práv Západoslovenská energetika, a.s % 100 % 2. Predmet činnosti 2.1 Údaje o spoločnosti a predmet činnosti ZSE Energia, a.s. (spoločnosť), IČO , so sídlom Čulenova 6, Bratislava, bola založená dňa 18. augusta 2006 a zapísaná do obchodného registra dňa 22. septembra Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B. ZSE Energia, a.s., bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 107/2006, NZ 32405/2006, NCRIs 32326/2006 dňa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Spoločnosť bola založená z dôvodu zmien vyplývajúcich zo zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike podľa modelu unbundlingu, ktorý bol schválený orgánmi spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. V rámci plnenia zákonnej požiadavky na odčlenenie distribúcie od ostatných obchodných aktivít spoločností poskytujúcich integrované služby v oblasti elektrickej energie ustanovených smernicou Európskej únie č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorných trh s elektrickou energiou, ktorá bola do slovenskej legislatívy zakomponovaná prostredníctvom zákona o energetike 656/2004 Z.z., materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., vyčlenila okrem distribučných činností aj činnosť dodávky elektriny do dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s. ZSE Energia, a.s., začala počnúc 1. júlom 2007 vykonávať ako svoju hlavnú činnosť dodávku elektriny. 2.2 Hlavný predmet činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Dodávka elektriny Konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti Výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW Výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v malých vodných 4/54

5 elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy Reklamné a marketingové služby 3. Základná organizačná štruktúra Od do tvorili základnú organizačnú štruktúru ZSE Energia, a.s.: Riaditeľ obchodu Úsek kľúčových zákazníkov Úsek Business and Retail Úsek marketing a podpora obchodu Úsek nákupu energií Od do základná organizačná štruktúra spoločnosti ZSE Energia, a.s., pozostávala z: Riaditeľ obchodu Úsek kľúčových zákazníkov Úsek Business and Retail Úsek marketingu a podpory obchodu Úsek nákupu energií Úsek cenotvorby a vývoja produktov so sídlom ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Organizačná štruktúra ZSE Energia, a.s., pozostáva z dvoch riadiacich úrovní úsek a tím. 5/54

6 Organizačná schéma k /54

7 4. Štruktúra zamestnancov K 31. decembru 2010 mala ZSE Energia, a.s., v priemere 91zamestnancov, z toho 6 riadiacich pracovníkov (k 31. decembru 2009: 112 zamestnancov, z toho 5 riadiacich pracovníkov). Štruktúra zamestnancov K K Prírastky 9 1 Z toho: presun z dôvodu unbundlingu - - voľný nábor 5 1 návrat z MEP 1 - presun v rámci skupiny ZSE 3 - Ukončené pracovné pomery 7 47 Z toho: dohodou 2 1 výpoveďou 1 - skončenie PP na dobu určitú - - odchod do SD, ID, PSD 1 - úmrtie - - v skúšobnej dobe - - do MEP - 2 organizačné dôvody 2 5 presun v rámci skupiny ZSE 1 39 presun z dôvodu unbundlingu - - Koncový stav Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia K Podiel (v %) K Podiel (v %) Ženy 32 34, ,6 Muži 60 65, ,4 Spolu , ,0 7/54

8 Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania K Podiel (v %) K Podiel (v %) Základné ,0 Stredné odborné 3 3,26 3 3,3 Úplné stredné odborné 37 40, ,4 Vysokoškolské 52 56, ,2 Spolu , ,0 Štruktúra zamestnancov podľa veku K Podiel (v %) K Podiel (v %) Do ,0 0 0, ,17 3 3, , , , , , , , , , , , , ,61 7 7,8 Nad ,17 1 1,1 Spolu , ,0 8/54

9 5. Štruktúra zdrojov a využitia elektrickej energie Štruktúra zdrojov elektrickej energie V MWh K Podiel (v %) K Podiel (v %) Vlastné , ,06 Cudzie , ,94 Spolu , ,00 Štruktúra cudzích zdrojov elektrickej energie V MWh K Podiel (v %) K Podiel (v %) Slovenské elektrárne , ,56 Ostatné , ,44 Spolu , ,00 Štruktúra dodávky elektrickej energie V MWh K Podiel (v %) K Podiel (v %) Veľkoodber , ,54 Maloodber - podnikatelia , ,58 Maloodber - domácnosti , ,86 Ostatné , ,02 Užitočná dodávka elektrickej energie (GWh) Rok Spolu Z toho veľkoodber Z toho maloodber /54

10 Údaje o tržbách a nákladoch v peňažnom vyjadrení sú uvedené za elektrickú energiu pre účely dodávky zákazníkom: Ukazovatele K Objem predanej elektrickej energie (GWh) Tržby z a dodávku elektrickej energie (tis. ) Objem nakúpenej elektrickej energie (GWh) Objem vyrobenej elektrickej energie (GWh) 8,2 4,4 Náklady na nákup elektrickej energie (tis. ) Počet odberných miest /54

11 6. Ekonomika V roku 2010 ZSE Energia, a.s., dosiahla zisk vo výške tis., pri výške tržieb tis., vynaložila náklady v objeme tis.. Kľúčové údaje o spoločnosti ZSE Energia, a.s., k 31. decembru v tis Dlhodobý majetok Krátkodobý majetok Časové rozlíšenie Aktíva spolu Vlastné imanie Záväzky Časové rozlíšenie Vlastné imanie a záväzky spolu Tržby EBIT (Zisk z prevádzkovej činnosti) EBITDA Výnosy Náklady Zisk pred zdanením Čistý zisk Priemerný počet zamestnancov (FTE) Kľúčové údaje o spoločnosti podľa slovenských štandardov pre finančné výkazníctvo. 6.1 Financie Spoločnosť zhodnotila svoje voľné zdroje v roku 2010 najmä prostredníctvom krátkodobých termínovaných vkladov, pričom dosiahla výnosové úroky 0,203 mil Úvery ZSE Energia, a.s., nečerpala v roku 2010 bankové úvery, kontokorentný úverový rámec v Citibank využila pri vystavení bankových záruk. 6.3 Rozdelenie zisku Po odsúhlasení rozdelenia účtovného zisku za rok 2009 na Valnom zhromaždení dňa 16. júna 2010 vo výške 27,79 mil. boli vyplatené dividendy v objeme 27,69 mil.. 11/54

12 Pohľadávky a záväzky z obchodného styku v tis Krátkodobé pohľadávky z toho: po splatnosti Pohľadávky z obchodného styku Krátkodobé záväzky z toho: po splatnosti Záväzky z obchodného styku Výhľad na rok 2011 ZSE Energia, a.s., si kladie aj v roku 2011 náročné ciele a chce potvrdiť svoje postavenie najväčšieho dodávateľa elektriny a komplexných energetických služieb v regióne. Prostredníctvom aktívnych predajných kampaní chce svojim verným, ako aj novým zákazníkom poskytnúť široké spektrum produktov a služieb s dôrazom na energetickú efektívnosť a ohľaduplnosť voči prostrediu, v ktorom podnikáme. V roku 2011 očakávame mierny pokles celkového objemu dodávky elektriny oproti roku 2010 predovšetkým v dôsledku zmien v zákazníckom portfóliu zapríčinených nárastom aktivít alternatívnych dodávateľov počas roku Prenikanie konkurencie na trh bude posilňované v prípade pokračujúceho poklesu veľkoobchodných cien elektriny. Dodávka pre zákazníkov v segmente domácností a malých podnikov sa bude aj v roku 2011 riadiť štátom regulovanými maximálnymi cenami. Očakávame agresívne rozšírenie aktivít alternatívnych dodávateľov na slovenskom trh vrátane vstupu ČEZ Slovensko a SE Predaj do masového segmentu. Z pohľadu organického rastu trhu očakávame zastabilizovanie hospodárskeho poklesu, ktorým bol poznačený rok 2010, a pomalý rozbeh nových výrobných programov strategických hráčov slovenského priemyslu (automobilový a elektrotechnický priemysel), ktorý je podmienený nárastom spotreby v cieľových krajinách exportu. V rámci finančného riadenia naďalej očakávame riziko mierneho zhoršenia v oblasti platobnej disciplíny, predovšetkým v segmente malých a stredne veľkých firiem a taktiež v segmente domácností, kde sa môže prejaviť efekt zavedenia kvartálneho rozpisu platieb za opakované dodanie tovaru a služieb (preddavkových platieb) Vysoký dôraz bude kladený na zefektívnenie vnútrofiremných procesov, hlavne v oblasti nastavenia obsluhy zákazníkov a predajných kanálov. 12/54

13 6.5 Riziká a neistoty Za hlavné riziká a neistoty považujeme pokles cien elektriny na spotových obchodoch, pokračujúci pokles hospodárskej produkcie, zhoršovanie platobnej disciplíny zákazníkov a nárast konkurzov. V prípade dlhšie trvajúceho poklesu veľkoobchodných cien elektriny na spotových obchodoch môže dôjsť k zvýšenej miere aktivít alternatívnych dodávateľov a tým k odchodu zákazníkov počas roka 2011, resp. k potrebe cenových úprav pre ich udržanie v portfóliu ZSE Energia s priamym dosahom na hospodársky výsledok. Prípadný pokračujúci prepad priemyselnej produkcie bude mať priamy a okamžitý dosah na spotrebu elektriny u firemných zákazníkov a následne na ich platobnú disciplínu. 6.6 Významné udalosti, ktoré nastali po konci roka 2010 Vývoj na domácom trhu a vstup nových alternatívnych hráčov na trh s elektrinou nás stavia pred nové výzvy. ZSE Energia, a.s., aktívne vyhľadáva nové obchodných príležitostí spojením spoľahlivej dodávky elektriny a komplexných služieb. Realizuje proaktívne retenčné kampane s cieľom stabilizovať zákaznícke portfólio. Prostredníctvom manažmentu kampaní a s využitím nových netradičných predajných kanálov oslovuje svojich verných zákazníkov s ponukou inovovaných produktov a služieb. Do vývoja na energetickom trhu výrazne zasiahli prebiehajúce politické nepokoje v krajinách severnej Afriky a Blízkeho východu, ale hlavne nukleárna tragédia v japonskej Fukušime a následné opatrenia na utlmenie výroby elektriny z jadrových zdrojov u veľkého európskeho producenta Nemecka mali za následok skokové zvýšenie cien energetických primátov na burze a zneistenie všetkých zúčastnených hráčov na globálnych, ako i regionálnych trhoch výrobcov, obchodníkov, dodávateľov a konečnom dôsledku spotrebiteľov. 13/54

14 7. Správa o činnosti Dozornej rady ZSE Energia za rok Zhodnotenie činnosti spoločnosti Rok 2010 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyznačoval prvými náznakmi hospodárskeho oživenia, ale zároveň aj zostrujúcim sa konkurenčným zápasom najmä v segmente malých a stredných podnikov. V segmente domácností nastal výraznejší odlev aj v súvislosti s administratívnym riešením zvýšených cien komodity podľa výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2009, ktorý domácnosti rozdelil na dve kategórie podľa výšky spotreby. Veľké domácnosti vnímali tento krok ako diskriminačný, čo násobne zvýšilo ich záujem o zmenu dodávateľa. Konkurenčný tlak na maržu znamenal, že napriek vyššiemu objemu predaja, ako predpokladal plán, zaostal konečný hospodársky výsledok 2,5 % za očakávaniami, čo však možno vzhľadom na trhový vývoj hodnotiť pozitívne. Opakovaný názorový prieskum v segmente kľúčových, business a retail zákazníkov potvrdil vysokú kvalitu obsluhy tohto segmentu a ukázal oblasti, kde zákazníci očakávajú nové produkty alebo zlepšenia v oblasti služieb. Pozitívny ohlas a ocenenie nezávislých marketingových expertov malo pokračovanie vzdelávania verejnosti o efektívnom využívaní elektriny v domácnostiach prostredníctvom web portálu Novým prvkom elektrowebu ZSE Energia je spustenie služby elektronickej faktúry aj pre segment domácností, ktorý ZSE Energia ponúka ako prvá energetická spoločnosť na Slovensku. Prínosom k posilneniu zákazníckej orientácie bola aj reštrukturalizácia obsluhy segmentu domácností. V priebehu roka došlo k synergii služieb telefónnej zákazníckej linky jej integráciou s obchodnými kanceláriami do ucelenejšej zákazníckej podpory tzv. integrovaného zákazníckeho centra operujúceho prostredníctvom fyzických kontaktných miest a telefónnej linky za podpory jednotného softvérového nastavenia. 7.2 Zasadnutia dozornej rady v zmysle plánu činnosti na rok 2010 Dozorná rada sa stretla na štyroch riadnych zasadnutiach podľa schváleného plánu činnosti, t.j. 24, marca, 18. mája, 9. septembra a 15. decembra Program zasadnutí bol aktuálne doplňovaný o nové skutočnosti, resp. požiadavky členov dozornej rady. 14/54

15 7.3 Personálne obsadenie Dozornej rady ZSE Energia Dozorná rada pracovala v roku 2010 v pôvodnom zložení podľa nasledujúcej tabuľky: Dozorná rada K Zmeny počas roka 2011 Predseda Ing. Jozef Smolka (zvolený do dozornej rady 1. júla 2007, zvolený za predsedu dozornej rady 10. júla 2007) do Podpredseda Konrad Kreuzer (zvolený do dozornej rady 1. júla 2007, zvolený za podpredsedu dozornej rady 9. júla 2007) do Členovia Ing. Milan Kováč (zvolený 1. júla 2007) do Mgr. Peter Privalinec (zvolený 1. júla 2007) do * volení zástupcovia zamestnancov Ján Dohňanský (zvolený 1. júla 2007) do doc. Ing. Peter Staněk, Csc. (zvolený 1. júla 2007) do Ing. Juraj Belianský (zvolený 29. januára 2008)* do Ing. Pavol Zajíček (zvolený 12. februára 2008)* do Ing. Dušan Košecký (zvolený 12. februára 2008)* do Činnosť dozornej rady v roku 2010 Zo stálych bodov rokovaní bola zvýšená pozornosť venovaná riešeniu prevencie a znižovania objemu pohľadávok zákazníkov vo všetkých segmentoch s dôrazom na zdravotnícke zariadenia. Informácia o stave zmluvných vzťahov na dodávku elektriny v segmente kľúčových, Business & Retail zákazníkov, status predaja, vývoj jeho objemu a hospodárske výsledky jednotlivých štvrťrokov a správa o napĺňaní finančného rámca materskej ZSE tvorili predmet diskusií všetkých zasadnutí. Fundované vstupy profesora Staněka v oblasti globálnej makroekonomiky a jej vplyvov na ekonomiku Slovenska dopĺňali tvorivú atmosféru zasadnutí dozornej rady. Osobitným bodom agendy sa zasadnutia venovali nasledovne: jarné zasadnutie (24. 3.) hospodárske výsledky predchádzajúceho roka, otázky posudzovania a schvaľovania príslušných dokumentov účtovná závierka, výročná správa a správa o činnosti dozornej rady druhé jarné zasadnutie (18. 5.) prerokovalo plnenie záväzkov podľa kolektívnej zmluvy a informáciu o poskytovateľovi audítorských služieb jesenné zasadnutie (9. 9.) polročné výsledky hospodárenia roku 2010 zimné zasadnutie ( ) prerokovalo materiál týkajúci sa predmetu podnikania a zmeny stanov spoločnosti. 15/54

16 7.5 Posúdenie činnosti Predstavenstva ZSE Energia, a.s. Predstavenstvo spoločnosti poskytovalo členom dozornej rady informácie o chode spoločnosti včas a v potrebnom rozsahu. Predseda dozornej rady sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí predstavenstva. Spolupráca sa uskutočňovala v dobrej pracovnej atmosfére. Dozorná rada vyslovuje poďakovanie členom predstavenstva za úroveň a spôsob vzájomnej spolupráce a zamestnancom spoločnosti za kvalitné naplnenie pracovných úloh a prekročenie plánu hospodárskych výsledkov spoločnosti. V Bratislave 27. máj 2011 Ing. Juraj Koreň, v. r. predseda dozornej rady 7.6 Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2010 Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa bol schválený nasledovný návrh na rozdelenie zisku spoločnosti: Návrh na rozdelenie zisku ZSE Energia za rok 2010 Schválený rozhodnutím jediného akcionára V Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Prídel do sociálneho fondu Dividendy Rozdelenie zisku spolu /54

17 8. Zodpovedné podnikanie 8.1 Stratégia zodpovedného podnikania v Skupine ZSE Skupina ZSE patrí na Slovensku k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jej nadačný fond vyvážene podporuje sociálne, kultúrne, environmentálne, športové i zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko. Západoslovenská energetika, a.s., sa v roku 2004 stala zakladajúcim členom Business Leaders Fora, neformálneho združenia firiem, ktorého hlavným motívom je napĺňať princípy zodpovedného podnikania firiem a ich šírenie. Jedným z našich cieľov je aj pomáhať a chrániť životné prostredie a prostredníctvom rôznych projektov prispievať k ochrane prírody a krajiny. Aj v časoch, keď dôsledky hospodárskej krízy ukazujú, do akej miery firmy na Slovensku zodpovedne podnikajú, sa môžeme radiť k tým, ktoré svoje záväzky napĺňajú. Dianie v našom okolí sa snažíme ovplyvňovať nielen prostredníctvom partnerstiev, ale hlavne cez úsilie a angažovanosť našich zamestnancov. V rámci dobrovoľníckych aktivít sa zamestnanci Skupiny ZSE každoročne zúčastňujú darovania krvi, zbierok šatstva pre rôzne organizácie, v spolupráci s Nadáciou Pontis podujatia firemného dobrovoľníctva s názvom Naša Bratislava a ďalších iných dobrovoľníckych činností v rámci svojho pracovného alebo voľného času. V rámci spolupráce s Nadáciou Pontis realizujeme projekt Odklínanie hradov, ktorý je od svojich počiatkov zameraný na pomoc hradným zrúcaninám formou dobrovoľníckej práce z radov Slovenského skautingu a zamestnancov Skupiny ZSE. Dokladom úspešnej realizácie projektu sú vyčistené priestory hradov Dobrá Voda, Čachtice, Ostrý Kameň, Korlát, Biely Kameň a Plavecký hrad. Ako patrón tohto projektu sme pred šiestimi rokmi získali cenu za firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie Via Bona v kategórii Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt. V mesiaci september sme si vyčlenili týždeň, ktorý sme nazvali Dni dobrovoľníkov ZSE, počas ktorého sa dobrovoľníckym aktivitám venujú najmä mimobratislavskí zamestnanci. V predvianočnom čase zamestnanci plnia priania detí z viacerých detských domovov a pomáhajú so starostlivosťou o klientov v združení Lepší svet. Každým rokom sa nám počet zúčastnených zamestnancov zvyšuje v roku 2010 sa dobrovoľníckych aktivít zúčastnilo 211 zamestnancov Skupiny ZSE, pričom mnohí z nich boli počas roka aktívni vo viacerých. V Skupine ZSE pravidelne vyhodnocujeme, aký vplyv majú naše podnikateľské aktivity na životné prostredie, spoločnosť a krajinu, v ktorej pôsobíme a pre ktorú pracujeme. Robíme tak aj prostredníctvom efektívneho nástroja na meranie darcovstva, ktorý poskytuje metodika Štandard komunitné investovanie (ŠKI). Zodpovedné podnikanie je aj u nás predovšetkým spôsob myslenia, ktorý uplatňujeme v každodennom živote fungovania spoločnosti. Zobrazuje tiež to, ako firma funguje vnútri. Svojimi krokmi a podporou konkrétnych projektov zameraných na rozvoj a pomoc komunite dávame najavo svoju prosociálnu orientáciu a veríme, že tak ako svojou energiou prispievame okoliu, sú tieto kroky prospešné aj pre nás samotných. 17/54

18 Preto je zodpovedné podnikanie súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania. Cieľom je zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí. Zodpovedné podnikanie má priamy vplyv na lojalitu zamestnancov, znižovanie miery fluktuácie a zvyšovanie produktivity. Zahŕňa konanie spoločnosti nielen na energetickom poli pôsobnosti, ale aj voči miestnym komunitám a okolitému prostrediu. Považujeme za veľmi potrebné podnecovať ľudí k aktivite a prostredníctvom takýchto aktivít prispievať svojím dielom k tomu, aby svet, v ktorom žijeme, bol ešte krajším miestom na život. 8.2 Služby zákazníkom V oblasti služieb zákazníkom sme sa v roku 2010 zamerali predovšetkým na proaktívnu komunikáciu so zákazníkom. Ukončila sa transformácia Integrovaného kontaktného centra ako kľúčového komunikačného partnera pre segment domácností a časti SME (Small and Medium Enterprises - malé a stredné podniky). Okrem iného sa takto vytvoril priestor pre aktívne oslovovanie koncových zákazníkov v oblasti poskytovania služieb. Liberalizácia trhu s elektrickou energiou priniesla aj nárast kontaktov v súvislosti so zmenou dodávateľa elektriny. Druhý polrok priniesol zmenu vo frekvencii zasielania preddavkových faktúr domácnostiam. Pilotný projekt ukázal opodstatnenosť takejto úpravy a v súčasnosti kontaktujeme týchto zákazníkov maximálne štyrikrát do roka, pričom frekvencia platieb ostala na strane zákazníka zachovaná. Vďaka optimalizácii procesu vymáhania pohľadávok sme aj napriek dôsledkom hospodárskej krízy zaznamenali ich stabilizovanú úroveň. V rámci nastavenia a vyhodnocovania štandardov kvality poskytovaných dodávok a služieb Zákaznícke služby úzko spolupracovali naprieč celou skupinou ZSE. Posledný kvartál roku 2010 bol venovaný najmä implementácii legislatívnych zmien na rok 2011, napr. úprava sadzby DPH, aktualizácia poplatku pre jadrový fond a s tým súvisiace úpravy vzhľadu faktúr pre konečného zákazníka. V decembri sme úspešne podporili predajné aktivity dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s., so zameraním sa na zazmluvnenie zákazníkov zo segmentu municipalít prostredníctvom osobných návštev. Napriek mnohým novým iniciatívam a aktivitám bol rok 2010 najmä rokom stabilizačným, počas ktorého sme aktívne pripravovali vstupy a náležitosti projektov, zmien a výziev, ktoré na nás čakajú v roku nasledujúcom. 18/54

19 9. Súvaha 19/54

20 Označenie a STRANA AKTÍV b SPOLU MAJETOK r r r. 061 Č íslo riadku c Bežné úč tov né obdobie Brutto - č asť 1 Korekcia - č asť Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce úč tov né obdobie Ne tto A. Neobežný majetok r r r A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súč et (r. 004 až 011) A.I.1. Zriaďovacie náklady (0 1 1 ) - /0 7 1, A / Aktivované náklady na vývoj (0 1 2 ) - /0 7 2, A / Softvér (0 1 3 ) - /0 7 3, A / Oceniteľné práva (0 1 4 ) - /0 7 4, A / Goodwill (0 1 5 ) - /0 7 5, A / Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (0 4 1 ) P o skytn u té preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (0 5 1 ) A 011 A.II. Dlhodobý hmotný majetok súč et (r. 013 až 021) A.II.1. Pozem ky (0 3 1 ) A Stavby (0 2 1 ) - /0 8 1,0 9 2 A / /54

21 Označenie a STRANA AKTÍV b 3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (0 2 2 ) - /0 8 2, A / Č íslo riadku c Bežné úč tov né obdobie Brutto - č asť 1 Korekcia - č asť Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce úč tov né obdobie Ne tto P estovate ľské ce lky trvalých porastov (0 2 5 ) - /0 8 5, A / Základné stádo a ťažné zvieratá (0 2 6 ) - /0 8 6, A / Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (0 4 2 ) P o skytn u té preddavky na dlhodobý hmotný majetok (0 5 2 ) A Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/ A.III. Dlhodobý finanč ný majetok súč et (r. 023 až 030) 022 A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej úč tovnej jednotke (0 6 1 ) A 2. Podielové cenné papiere a podiely v spoloč nosti s podstatným vplyvom (0 6 2 ) A 3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A Pôžič ky ú č tovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 5. Ostatný dlhodobý finanč ný m ajetok (067A, 069, 06XA) - 096A Pôžič ky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A /54

22 Označenie a STRANA AKTÍV b 7. Obstarávaný dlhodobý finanč ný majetok (0 4 3 ) A Č íslo riadku c Bežné úč tov né obdobie Brutto - č asť 1 Korekcia - č asť 2 Netto 2 Bezprostredne predchádzajúce ú č tov né obdobie Ne tto 3 8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanč ný m ajetok (0 5 3 ) A 030 B. Obežný majetok r r r r B.I. Zásoby súč et (r. 033 až 039) 032 B.I.1. M ateriál (112, 119, 11X) -/191,19X/ Nedokonč ená výroba a polotovary vlastnej výrovy (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukonč enia dlhšou ako jeden rok 12X - 192A Výrobky (1 2 3 ) Zvieratá (1 2 4 ) Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ Poskytnuté preddavky na zásoby (3 1 4 A ) A 039 B.II. Dlhodobé pohľadávky súč et (r. 041 až 046) B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 2. Pohľadávky voč i dcérskej úč tovnej jednotke a materskej ú č tovnej jednotke (3 5 1 A ) A /54

23 Označenie a STRANA AKTÍV b 3. Ostatné pohľadávky v rám ci konsolidovaného celku (351A) - 391A Č íslo riadku c Bežné úč tov né obdobie Brutto - č asť 1 Korekcia - č asť 2 Ne tto 2 Bezprostredne predchádzajúce úč tov né obdobie Netto 3 4. Pohľadávky voč i spoloč níkom, č lenom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A Odložená daň ová pohľadávka (4 8 1 A ) B.III. Krátkodobé pohľadávky súč et (r. 048 až 054) B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A Pohľadávky voč i dcérskej úč tovnej jednotke a materskej ú č tovnej jednotke (351A) - 391A Ostatné pohľadávky v rám ci konsolidovaného celku (351A) - 391A Pohľadávky voč i spoloč níkom, č lenom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A Sociálne poistenie (3 3 6 ) A Daň ové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A B.IV. Finanč né úč ty súč et (r. 056až r. 060) B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) /54

24 Označenie a STRANA AKTÍV b 2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) Číslo riadku c Bežné účtov né obdobie Brutto - časť 1 Netto Korekcia - časť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) C. Časové rozlíšenie (r. 062 až r. 065) C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) /54

25 Označenie a STRANA PASÍV b SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r r r. 119 Č íslo riadku c 066 Bežné úč tov né obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce ú č tov né obdobie A. Vlastné imanie r. 068+r. 073+r. 080+r. 084+r A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 068 A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) Zmena základného imania +/ Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 072 A.II. Ka pitá lov é fondy s úč et (r. 074 až 079) A.II.1. Emisné ážio (412) Ostatné kapitálové fondy (413) Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových 076 vkladov (417, 418) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 (+/- 414) 5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových úč astín (+/- 415) Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúč ení, splynutí a 079 rozdelení (+/-416) A.III. Fondy zo zisku súč et (r. 081 až r. 083) 080 A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) Nedeliteľný fond (422) Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 083 A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r r A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 086 A.V. Výsledok hospodárenia za úč tov né obdobie po 087 zdanení /+-/ r (r r r r r r. 119) B. Záv äzky 088 r r r r r. 116 B.I. Rezerv y súč et (r. 090 až r. 093) B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) Rezervy zákonné krátkodobé (323A) Ostatne dlhodobé rezervy (459A, 45XA) Ostatne krátkodobé rezervy (323A, 32X,) 093 B.II. Dlhodobé záv äzky súč et (r. 095 až r.104) /54

26 Označenie a STRANA PASÍV b Č íslo riadku c B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) 095 Bežné úč tov né obdobie 4 Bezprostredne predchádzajúce ú č tov né obdobie 5 2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) Dlhodobé záväzky voč i dcérskej úč tovnej jednotke a 097 materskej úč tovnej jednotke (471A) 4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného 098 celku (471A) 5. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) Vydané dlhopisy(473a/-/255a) Záväzky zo sociálneho fondu (472) Ostatné dlhodobé záväzky 103 (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 10. Odložený daňový záväzok (481A) 104 B.III. Krátkodobé záv äzky súč et (r. 106 až r. 114) 105 B.III.1. Záväzky z obchodného styku 106 (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 2. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) Záväzky voč i dcérskej úč tovnej jednotke a m aterskej 108 ú č tovnej jednotke (361A, 471A) 4. Ostatné záväzky v rám ci konsolidovaného celku 109 (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5. Záväzky voč i spoloč níkom a združeniu 110 (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6. Záväzky voč i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) Daňové záväzky a dotácie 113 (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9. Ostatné záväzky 114 (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) B.IV. Krátkodobé finanč né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 115 /-/255A) B.V. Bankov é úv ery r r B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) Bežné bankové úvery 118 (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) C. Č asov é rozlíšenie súčet (r. 120 až r. 123) C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) /54

27 10. Výkaz ziskov a strát 27/54

28 Označenie a Te x t b Č íslo riadku c I. Tržby z predaja tovaru (604) 01 bežné úč tov né obdobie 1 Skutočnosť bezprostredne predchádzajúce úč tov né obdobie 2 A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 02 + Obchodná marža r r II. Výroba r r r II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) Zmeny stavu vnútroorganizač ných zásob (+/- úč tová skupina 61) Aktivácia (úč tovná skupina 62) 07 B. Výrobná spotreba r r B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) Služby (úč tová skupina 51) 10 + Pridaná hodnota r r r C. Osobné náklady súč et (r. 13 až 16) 12 C.1. Mzdové náklady (521, 522) Odm eny č lenom orgánov spoločnosti a družstva (523) Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) Sociálne náklady (527, 528) 16 D. Dane a poplatky (úč tová skupina 53) E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) G. Tvorba a zúč tovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) IV. Ostatné výnosy z hospodárskej č innosti (644, 645, 646, 648,655, 657) H. Ostatné náklady na hospodársku č innosť (543, 544, 545, 546, 548, 549,555, 557) V. Prevod výnosov z hospodárskej č innosti (-)(697) 24 I. Prevod nákladov na hospodársku č innosť (-)(597) 25 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r r r. 17- r r. 19- r r r. 22 -r (- r. 24) - (- r. 25) /54

29 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27 J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28 VII. Výnosy z dlhodobého finanč ného majetku r r r VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej ú č tovnej jednotke a v spoloč nosti s podstatným vplyvom (665A) Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) Výnosy z ostatného dlhodobého finanč ného majetku (665A) VIII. Výnosy z krátkodobého finanč ného majetku (666) 33 K. Náklady na krátkodobý finanč ný majetok (566) 34 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) M. Tvorba a zúč tovanie opravných položiek k finanč nému majetku +/ X. Výnosové úroky (662) N. Nákladové úroky (562) 39 XI. Kurzové zisky (663) 40 O. Kurzové straty (563) XII. Ostatné výnosy z finanč nej č innosti (668) 42 P. Ostatné náklady na finanč nú č innosť (568, 569) XIII. Prevod finanč ných výnosov (-) (698) 44 R. Prevod finanč ných nákladov (-) (598) 45 * Výsledok hospodárenia z finanč nej č innosti r r r r r r r r r r r r r r (- r. 44) - (- r. 45) ** Výsledok hospodárenia z bežnej č innosti pred zdanením r r S. Daň z príjmov z bežnej č innosti r r S.1. - splatná (591, 595) odložená (+/- 592) ** Výsledok hospodárenia z bežnej č innosti po zdanení r r XIV. Mimoriadne výnosy (úč tová skupina 68) 52 T. Mimoriadne náklady (úč tová skupina 58) 53 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej č innosti pred zdanením r r U. Daň z príjmov z mimoriadnej č innosti r r U.1. - splatná (593) odložená (+/ 594) 57 29/54

30 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r r. 55 *** Výsledok hospodárenia za účtov né obdobie pred zdanením (+/-) [r r. 54] V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) *** Výsledok hospodárenia za účtov né obdobie po zdanení (+/-) [r r r. 60] /54

31 11. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2010 A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo ZSE Energia, a.s. Čulenova Bratislava Spoločnosť ZSE Energia, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bola založená 18. augusta 2006 a do Obchodného registra bola zapísaná 22. septembra 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava v Bratislave I, oddiel Sa, vložka č. 3978/B). V rámci plnenia zákonnej požiadavky pre odčlenenie distribúcie od ostatných obchodných aktivít spoločností poskytujúcich integrované služby v oblasti elektrickej energie ustanovených smernicou Európskej únie č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou, ktorá bola do slovenskej legislatívy zakomponovaná prostredníctvom Zákona o energetike 656/2004 Z. z. materská spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s. vyčlenila okrem distribučných činností aj činnosť dodávky elektriny do dcérskej spoločnosti ZSE Energia, a.s. Spoločnosť začala počnúc 1. júlom 2007 vykonávať ako svoju hlavnú činnosť dodávku elektriny. 2. Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra dodávka elektriny, konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti. výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW, ak ide o výrobu elektriny v malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy reklamné a marketingové služby 3. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. 4. Priemerný počet zamestnancov K 31. decembru 2010 mala spoločnosť 92 zamestnancov, z toho 6 vedúcich pracovníkov (k 31. decembru 2009: 90 z toho 4 vedúcich pracovníkov). 31/54

32 5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2010 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len zákon o účtovníctve ) za účtovné obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie Valné zhromaždenie schválilo dňa 16. júna 2010 účtovnú závierku Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie. B. ORGÁNY A AKCIONÁRI SPOLOČNOSTI 1. Orgány Spoločnosti Predstavenstvo: Predseda: Dietrich Max Fey do 4. októbra 2010 Podpredseda: Členovia: Dozorná rada: Predseda: Podpredseda: Členovia: Ing. Anton Masár Ing. Rastislav Jamrich Ing. Miloš Horínek Ing. Miroslav Recký Ing. Jozef Smolka Konrad Kreuzer Ing. Milan Kováč Mgr. Peter Privalinec Ján Dohňanský Doc. Ing. Peter Staněk CSc. Ing. Juraj Belianský Ing. Pavol Zajíček Ing. Dušan Košecký 32/54

33 2. Akcionári Spoločnosti Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31. decembru 2009: Výška hlasovacích práv Výška podielu na základnom imaní v EUR % % Západoslovenská energetika, a.s Spolu C. KONSOLIDOVANÝ CELOK Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky skupiny E.ON AG. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť E.ON AG, Dϋsseldorf, Nemecko. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle uvedených spoločností. D. ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu. Odpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne na účte 384 Výnosy budúcich období s vplyvom na hospodársky výsledok počas doby odpisovania majetku. Neodpisovaný majetok nadobudnutý bezodplatne od iných osôb sa účtuje súvzťažne s vplyvom na hospodársky výsledok na účet 648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. 33/54

34 Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Predpokladaná doba používania v rokoch Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v % Softvér 4 lineárna 25 Oceniteľné práva (licencie) 4 lineárna 25 Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši EUR 1 jednorázový odpis 100 Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši EUR, sa nezaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: Predpokladaná doba používania v rokoch Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v % Stavby lineárna 2,5-3,3 Samostatný hnuteľný majetok Stroje, prístroje a zariadenia 4-30 lineárna 3,3-25 Hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena neprevýši EUR 1 jednorázový odpis 100 V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. c) Pohľadávky Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok. 34/54

35 Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov. d) Finančné účty Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Finančný majetok je oceňovaný menovitými hodnotami. V prípade prechodného zníženia hodnoty finančného majetku sa vytvára opravná položka na úroveň jeho realizovateľnej hodnoty. e) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. f) Opravné položky Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. g) Rezervy Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový alebo majetkový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy. Rezerva na bonusy, rabaty, skontá a vrátenie kúpnej ceny pri reklamácii sa tvorí ako zníženie pôvodne dosiahnutých výnosov so súvzťažným zápisom v prospech účtu rezerv. Spoločnosť vytvorila rezervy na straty z nevýhodných kontraktov, rezervy na odchodné do dôchodku pre zamestnancov, jubilejné a vernostné, nevyčerpanú dovolenku, odmeny zamestnancov, odchýlky v sieti a nevyfakturované služby. 35/54

36 h) Záväzky Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. i) Zamestnanecké požitky Platy, mzdy, príspevky do štátnych dôchodkových a poistných fondov, platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka, bonusy a ostatné nepeňažné požitky (napr. zdravotná starostlivosť) sa účtujú v účtovnom období, v ktorom ich zamestnanci Spoločnosti využili. j) Dôchodkový program s vopred stanoveným dôchodkovým plnením V prípade programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je stanovená výška plnenia, ktorú zamestnanec pri odchode do dôchodku dostane. Výška plnenia závisí od viacerých faktorov, akými sú napr. vek, počet odpracovaných rokov či mzda. Minimálna požiadavka Zákonníka práce na príspevok pri odchode do starobného dôchodku je vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Na základe kolektívnej zmluvy s odbormi platnej na roky je Spoločnosť okrem toho povinná vyplatiť zamestnancom pri odchode do dôchodku k dátumu vzniku nároku na starobný dôchodok navyše šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť vypláca odmeny pri pracovných výročiach od 366 EUR do 996 EUR v závislosti od odpracovaných rokov a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku zamestnanca bez ohľadu na počet odpracovaných rokov vo výške EUR. Taký istý alebo podobný záväzok je včlenený do kolektívnych zmlúv s odbormi od roku Spoločnosť vzbudila na strane zamestnancov očakávania, že bude pokračovať v poskytovaní požitkov. Podľa usúdenia vedenia Spoločnosti nie je prerušenie ich poskytovania v súčasnosti realistické. Záväzok týkajúci sa dôchodkového programu s vopred stanoveným dôchodkovým plnením je vyjadrený v jeho súčasnej hodnote k súvahovému dňu spolu s úpravami vyplývajúcimi z nezrealizovaných matematicko-poistných ziskov alebo strát a nákladmi minulej služby. Uvedený záväzok počítajú raz ročne nezávislí poisťovací matematici metódou diskontovania odhadovaných peňažných tokov pri úrokovej miere 4,02 % p.a. (2009: 3,65 % p.a.). Poistno-matematické zisky alebo straty vznikajúce z úprav a zmien v poistno-matematických predpokladoch sa účtujú do výkazu ziskov a strát v dobe ich realizácie. Zmeny v dôchodkovom pláne sa účtujú do výkazu ziskov a strát počas priemernej zostatkovej doby zamestnania daných zamestnancov. 36/54

37 Hlavné poistno-matematické predpoklady použité na výpočet záväzku týkajúceho sa dôchodkového programu sú nasledovné: Počet zamestnancov k 31. decembru Percento zamestnancov, ktorí ukončia zamestnanecký pomer so Spoločnosťou pred odchodom do dôchodku (miera ukončenia) 5,28% Predpokladané zvýšenie miezd 4,1% Diskontná sadzba 4,02% k) Splatná daň z príjmu Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku. l) Odložená daň z príjmu Odložená daň z príjmu vyplýva z: a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane. m) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. n) Leasing (Spoločnosť je nájomca) Operatívny leasing Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy. 37/54

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s.... 3 Majetkové účasti OFZ, a. s.... 4 Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát...

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1 Poznámky Úč PODV 3- IČO 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie KT INVEST a.s. Priemyselná /3 95 Ladomerská Vieska zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011 v - eurocentoch - celých eurách *) x Za od mesiac rok mesiac rok 1 2011 do 12 2011 Za bezprostredne predchádzajúce od mesiac rok mesiac

Více

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

O b s a h. 6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti. 7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

O b s a h. 6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji spoločnosti. 7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja 1 O b s a h l. Príhovor predsedu predstavenstva 2. Profil spoločnosti a predmet jej podnikania 3. Orgány spoločnosti 4. Návrh na rozdelenie zisku 5. Prehľad hlavných ukazovateľov spoločnosti 6. Informácie

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

Účtovná závierka Metsa Tissue Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2015

Účtovná závierka Metsa Tissue Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2015 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina Spoločnosť Metsa Tissue Slovakia, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok Register účtovných závierok Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vyhľadávanie Čo je register účtovných závierok Často kladené otázky Kontakty» Vyhľadávanie ÚJ» Detail ÚJ a jej ÚZ Schaeffler Slovensko,

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA

Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. VÝROČNÁ SPRÁVA Hokejový klub DUKLA Trenčín n. o. Považská 34, 91101 Trenčín, IČO: 36119300 VÝROČNÁ SPRÁVA Za rok 2013 apríl 2014 OBSAH: 1. Prehľad činnosti v roku 2013 2. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch v celých

Více

Old Herold Hefe s.r.o. Účtovná závierka k 31. januáru 2016

Old Herold Hefe s.r.o. Účtovná závierka k 31. januáru 2016 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Old Herold Hefe s.r.o. Bratislavská 36 911 74 Trenčín Spoločnosť Old Herold Hefe s.r.o. bola založená 4. júna 2003 a do obchodného registra

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

IDOVE TWELVE. študentská spoločnosť STANOVY. Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov IDOVE TWELVE študentská spoločnosť STANOVY Pri SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov Základné ustanovenia Článok 1. Názov a sídlo spoločnosti 1.1 Obchodné meno spoločnosti: Idove Twelve, študentská

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Čl. II c) Hlavné podmienky, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté IČO 6 6 6 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie Čl. I () Obchodné meno účtovnej jednotky: Sídlo účtovnej jednotky: Nábytkár, s.r.o. Nábrežie Oravy /, 6 Dolný Kubín

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Odpisový plán) Vnútorný predpis č. 23 V súlade so zákonom č.131/2002

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ Za od 01.01.2014 do 31.12.2014 A. a) Thonauer, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava Dátum založenia UJ: 26.07.2000 Dátum vzniku UJ: 18.09.2000 b) Opis hospodárskej činnosti: nákup tovaru za účelom jeho

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca

NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca 3 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných, príjem a práca NÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNEJ GRAMOTNOSTI Spojená škola Martin Spojená škola Martin Strana 1 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky

Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky 1 Ukazovatele likvidity, bežná likvidita: Obežný (krátkodobý) majetok / krátkodobé záväzky Predpokladajme, že ste banka, existujú traja takmer identickí žiadatelia o úver, a schváliť môžete žiadosť iba

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

20 postupov účtovania

20 postupov účtovania Príloha č. 2 Odpisovanie DHM Odpisovanie dlhodobého majetku 20 postupov účtovania (1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Materiál 29/09 - MsR 21.4.2009 - MsZ 28.4.2009 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január marec 2009. Prievidza, apríl 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Výkaz ziskov a stráv

Více

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vymedzenie spätného finančného prenájmu Nie je osobitne upravený v PÚ Postupuje sa v zmysle 30a PÚ ako pri finančnom

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007 Kia Motors Slovakia, s.r.o.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007 Kia Motors Slovakia, s.r.o. VÝROČNÁ SPRÁVA 2007 Kia Motors Slovakia, s.r.o. Obsah 1. Kia Motors Slovakia 1.1. Kia Motors Slovakia v roku 2007 1.2. Fakty 2. Posolstvo prezidenta 3. Prehľad finančných ukazovateľov 4. Ročná uzávierka

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

REZERVY. Tvorba rezerv z účtovného a daňového hľadiska

REZERVY. Tvorba rezerv z účtovného a daňového hľadiska Tvorba rezerv z účtovného a daňového hľadiska Podľa 26 ods. 5 ZoU sú rezervy vymedzené ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Neisté časové vymedzenie záväzku nemáme presnú informáciu o

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa

hsf System SK, s.r.o Výročná správa v žiline dňa spracoval: Ing. tomáš kosa hsf System SK, s.r.o. 2014 Výročná správa v žiline dňa 15. 6. 2015 spracoval: Ing. tomáš kosa 2014 Výročná správa Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Vývoj spoločnosti HSF System SK, s. r. o...3 1.2. Ľudské zdroje

Více

Príklad: Technické zhodnotenie po skončení doby prenájmu. Účtovná zostatková cena technického zhodnotenia u nájomcu činila EUR.

Príklad: Technické zhodnotenie po skončení doby prenájmu. Účtovná zostatková cena technického zhodnotenia u nájomcu činila EUR. str. 10 časť 34diel 64kapitola 3 Odpisovanie TZ nájomcom a ukončenie nájomnej zmluvy V prípade, že by prenajímateľ súhlasil s vykonaním technického zhodnotenia, ale nesúhlasil by s jeho úhradou nájomcovi,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

SLOVAKIA a.s. T.G. Masaryka Trenčianske Teplice VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT

SLOVAKIA a.s. T.G. Masaryka Trenčianske Teplice VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT SLOVAKIA a.s. T.G. Masaryka 3 914 51 Trenčianske Teplice VÝROČNÁ SPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 OBSAH I. Predstavenie spoločnosti 2 II. Profil spoločnosti 3 III. Riadenie spoločnosti 4 IV. Štruktúra majetku

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007

Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře České spořitelny, a. s. Nekonsolidovaná rozvaha k 31. prosinci 2008 a 2007 Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty za roky končící 31. prosince 2008 a 2007 Nekonsolidovaná

Více