4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka"

Transkript

1 4. Vykazovanie dlhodobých pohľadávok a dlhodobých záväzkov podľa zostatkovej doby ich splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka Účtovnej jednotke v roku 2013 banka poskytla dlhodobý bankový úver v sume s nasledovným splácaním: Rok Začiatočný stav k 1.1. Splátka Konečný zostatok k Účtovanie v jednotlivých rokoch Suma MD Účt. predpis D Rok 2013 Vykazovanie zost. účtu k v súvahe 1 Poskytnutie úveru na bankový účet = dlhodobé Rok Pri uzavieraní účtovných kníh preúčtovanie splátky splatnej v r Rok Splátka úveru z bankového účtu Pri uzavieraní účtovných kníh preúčtovanie splátky splatnej v r Rok Splátka úveru z bankového účtu Pri uzavieraní účtovných kníh preúčtovanie splátky splatnej v r Rok = dlhodobé 4612 = krátkod = dlhodobé 4612 = krátkod = dlhodobé 4612 = krátkod. 7 Splátka úveru z bankového účtu 4611 = dlhodobé = krátkod. Poznámka: V prípade ak splátka v príslušnom roku nebola zaplatená, prejaví sa v zostatku účtu 4612 a vykazuje sa medzi bežnými bankovými úvermi spolu s preúčtovanou splátkou splatnou v nasledujúcom roku pri uzavieraní účtovných kníh. Názvy použitých analytických účtov: Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok Bankové úvery so zostatkovou dobou splatnosti najviac 1 rok 619

2 Výpočet a účtovanie odloženej dane z príjmov Účtovanie o odloženej dani z príjmov, tak ako to vyplýva z 10 postupov účtovania, sa vzťahuje na účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa 19 zákona. V ostatných účtovných jednotkách sa o odloženej dani z príjmov môže účtovať podľa rozhodnutia účtovnej jednotky. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri a) dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou; ide o dočasné rozdiely, ktoré účtovnej jednotke vznikli v splatnej dani z príjmov a ktoré sú uvedené v daňovom priznaní ako položky dočasne zvyšujúce alebo dočasne znižujúce výsledok hospodárenia pre daňové účely vrátane ich vysporiadania, b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti, c) možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Príklad: Účtovnej jednotke vznikla povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov podľa 10 ods. 5 opatrenia od Pred začatím účtovania odloženej dane z príjmov od , musí sa v účtovnej jednotke zistiť, či pred rokom 2015 nevznikli dočasné rozdiely v splatnej dani z príjmov, ktoré neboli vysporiadané do Pritom sa postupuje nasledovne: A. Odložená daň z dočasných rozdielov v splatnej dani z príjmov, ktoré neboli vysporiadané do konca účtovného obdobia, po ktorom sa začína prvýkrát účtovať o odloženej dani, t.j. do : v P. č. Položky dočasne zvyšujúce a dočasne znižujúce výsledok hospodárenia pre daňové účely, ktoré neboli vysporiadané do Dočasný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi vrátane zostatkovej ceny vyradeného dlhodobého hmotného majetku 2 Tvorba opravných položiek k pohľadávkam (daňovo neuznaná) (zostatok účtu 391.2) 3 Tvorba krátkodobej rezervy (daňovo neuznaná) na poskytované zľavy odberateľom (zostatok účtu 323.2) 4 Nezaplatené záväzky po uplynutí určitej lehoty od splatnosti (zostatok účtu 321/AÚ) 5 Rozdiel, o ktorý zúčtovaná dotácia do výnosov na obstaranie DHM prevyšuje dotáciu k daň. odpisom Stav k Vplyv na základ dane splatnej odloženej Odložená daň 22% , , , , , , , ,73 944, ,08-944,08-207,70 632, ,64-632,64-139, , , ,00 440,00

3 Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky X , , ,32 X , , ,61 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi dlhodobého hmotného majetku (odpisovaného) za obdobie do : a) účtovná zostatková cena DHM k , ,47 b) daňová zostatková cena DHM k , ,20 rozdiel k ,27 Ad A) Výpočet odloženej dane k : 1. Odložený daňový záväzok 1.1. z dočasného rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou dlhodobého hmotného majetku Základ odloženej dane ,27 x 22% sadzba dane = ,32 Účtovací predpis: MD 428, 429 D , z rozdielu, o ktorý zúčtovaná dotácia do výnosov je vyššia ako pomerná časť prislúchajúca k daňovým odpisom DHM Základ odloženej dane 2.000,00 x 22% sadzba dane = 440,00 Účtovací predpis: MD 428, 429 D ,00 2. Odložená daňová pohľadávka 2.1. z tvorby ostatných opravných položiek k rizikovým pohľadávkam (daňovo neuznaná) Základ odloženej dane ,95 x 22% sadzba dane = ,73 Účtovací predpis: MD 481 D 428, , z tvorby krátkodobej rezervy na poskytované zľavy odberateľom (daňovo neuznaná) Základ odloženej dane -944,08 x 22% sadzba dane = -207,70 Účtovací predpis: MD 481 D 428, , z nezaplatenej sumy záväzkov po uplynutí určitej lehoty od splatnosti Základ odloženej dane -632,64 x 22% sadzba dane = -139,18 Účtovací predpis: MD 481 D 428, ,18 621

4 B. Odložená daň z dočasných rozdielov v splatnej dani z príjmov vrátane ich vysporiadania za účtovné a zdaňovacie obdobie - za rok 2015: P. č. Položky dočasne zvyšujúce a dočasne znižujúce výsledok hospodárenia pre daňové účely vrátane ich vysporiadania za rok Dočasný rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi vrátane rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou vyradeného dlhodobého hmotného majetku 2 Použitie krátkodobej rezervy na poskytované zľavy, tvorba ktorej nebola daňovým výdavkom (323.2/325) 3 Zúčtovanie opravných položiek k rizikovým pohľadávkam, tvorba ktorých nebola daňovým výdavkom (391.2/311) Vplyv na základ dane splatnej odloženej v Odložená daň (22%) , , , , ,08 207, , , ,55 4 Zaplatené záväzky z r (321/221) -632, ,64 139,18 5 Tvorba opravnej položky k tovaru (505.2/196.2) 6 Tvorba krátkodobej rezervy na zľavy z ceny poskytované odberateľom za predané výrobky (601.2/323.2) 7 Nezaplatené záväzky po uplynutí určitej lehoty od splatnosti (518.2/321) 8 Rozdiel, o ktorý zúčtovaná dotácia do výnosov na obstaranie DHM je nižšia ako dotácia k daňovým odpisom Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky , , , , ,68-891, , ,89-447, , ,00-440, , , , , , ,17 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi vrátane rozdielu medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou vyradeného dlhodobého hmotného majetku (odpisovaného) za rok 2015: a) účtovná zostatková cena DHM k , ,53 b) daňová zostatková cena DHM k , ,83 Rozdiel k ,70 Odpočet rozdielu k ,27 Rozdiel zostatkovej ceny DHM za rok ,43 622

5 alebo: a) účtovné odpisy a účtovná zostat. cena vyradeného DHM za rok ,60 b) daňové odpisy a daňová zostatková cena vyradeného DHM za rok ,03 Rozdiel v odpisoch a zostatkovej cene za rok ,43 Ad B1) Výpočet odloženej dane k : 1. Odložený daňový záväzok Základ odloženej dane ,16 x 22% sadzba dane = ,75 Účtovací predpis: MD 592 D ,75 2. Odložená daňová pohľadávka Základ odloženej dane ,18 x 22% sadzba dane = ,17 Účtovací predpis: MD 481 D ,17 C. Konečný zostatok účtu 481 k a kontrola jeho správnosti 1. Odložená daňová pohľadávka ,36 2. Odložený daňový záväzok ,64 Výsledný zostatok účtu 481 (záväzok) ,28 Inventarizácia zostatku účtu 481 (inventarizácia odloženej dane) k : 1. Odložená daňová pohľadávka a) konečný zostatok ostatných opravných položiek k rizikovým pohľadávkam (účet 391.2) ,94 x 22% = 8.505,19 b) konečný zostatok opravnej položky k tovaru (účet 196.2) 8.110,61 x 22% = 1.784,34 c) konečný zostatok krátkodobej rezervy na zľavy poskytované odberateľom (účet 323.2) 4.051,68 x 22% = 891,37 d) nezaplatené záväzky po uplynutí určitej lehoty (účet 321/AÚ) 2.033,89 x 22% = 447,46 Spolu ,36 2. Odložený daňový záväzok a) rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou odpisovaného dlhodobého hmotného majetku k ,70 x 22% = ,64 3. Výsledný odložený daňový záväzok (saldo účtu 481) ,28 623

6 D. Predpoklad umorenia daňovej straty, t.j. možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti podľa 30 zákona o dani z príjmov Výpočet odloženej dane: Daňová strata za vykazované zdaňovacie obdobie s možnosťou jej umorenia v budúcich rokoch x 22% sadzba dane = odložená daňová pohľadávka Účtovací predpis: Odložená daňová pohľadávka z možnosti umorenia daňovej straty v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach: MD 481 D Pri umorení daňovej straty v daňovom priznaní v nasledujúcich rokoch sa bude účtovať odložený daňový záväzok; napríklad, ak sa v zdaňovacom období umorí daňová strata vo výške , postupuje sa nasledovne: x 22% sadzba dane = MD 592 D 481 Zrušenie odloženej daňovej pohľadávky v prípade, ak umorenie daňovej straty nebolo uplatnené: MD 428, 429 D 481 O odloženej daňovej pohľadávke z možnosti umorenia daňovej straty môže účtovná jednotka účtovať len vtedy, ak je takmer isté, že základ splatnej dane z príjmov v budúcich rokoch jej umožní odpočítať celú daňovú stratu. Ak tento predpoklad je neistý, o odloženej daňovej pohľadávke sa neúčtuje. 624

7 6. Účtovanie zákazkovej výroby Príklad 1 Zhotoviteľ uzatvoril zmluvu na zákazku s fixnou cenou 9000 jednotiek, ktorá predstavuje zmluvné výnosy zo zákazky. Rozpočtované náklady na zákazku sú 8000 jednotiek. Plnenie zákazky bude trvať 3 roky. Zmluvné strany sa dohodli na priebežnej fakturácii za vykonané práce na zákazke. Na konci 1. roku zhotoviteľ zvýšil rozpočtované náklady na zákazku na 8050 jednotiek. V 2. roku objednávateľ súhlasil s odchýlkou, v dôsledku ktorej sa zvýšili zmluvné výnosy zo zákazky o 200 jednotiek, t.j. na 9200 a rovnako zhotoviteľ upravil rozpočtované náklady na zákazku na 8200 jednotiek. Na konci 2. roku v nákladoch na zákazku je zahrnutý materiál vo výške 100 jednotiek, ktorý bude použitý až v 3. roku. Zhotoviteľ zisťuje stupeň dokončenia zákazky pomerom skutočne už vynaložených nákladov na zákazkovú výrobu a rozpočtovaných celkových nákladov na zákazku. Pri výpočte stupňa dokončenia zákazky v 2. roku (74%) sa odpočítali náklady na materiál 100 jednotiek, skladovaný na mieste súvisiacom so zákazkou (vykázaný v súvahe ako zásoby) a použitý až v 3. roku. Údaje počas plnenia zákazky sú nasledovné: 1. rok 2. rok 3. rok jednotl. narast. jednotl. narast. 1 Rozpočtované zmluvné výnosy Odchýlka schválená objednávateľom Rozpočtované zmluvné výnosy zvýšené o odchýlku - priebežne fakturované 4 Pôvodné rozpočtované náklady Zvýšenie rozpočtovaných nákladov Zvýšené rozpočtované náklady Rozpočtovaný zisk (r. 3 mínus r. 6) Skutočné vzniknuté náklady (účt. tr. 5) Nezabudovaný materiál Skutočné náklady po úprave o nepoužitý materiál 11 Stupeň dokončenia zákazky % 48% 74% 26% 100% (2 093 : 8 050) (3 975 : 8 200) (6 068 : 8 200) (2 132 : 8 200) 625

8 12 Upravené rozpočtované výnosy podľa stupňa dokončenia zákazky 13 Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 12 mínus r. 3) 14 Upravený zisk podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 12 mínus r. 10) (9 000 x 26) (9 200 x 48) (9 200 x 74) (9 200 x 26) (950 x 26) (1 000x48+13) 740 (1 000 x 74) 260 (1 000 x 26) Účtovanie v 1. roku Suma MD Účt. predpis D 1 Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Fakturácia vykonaných prác na zákazke v cene bez DPH DPH - daňová povinnosť z fakturovanej ceny Inkaso pohľadávky Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 13) Účtovanie v 2. roku Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Fakturácia vykonaných prác na zákazke v cene bez DPH DPH - daňová povinnosť z fakturovanej ceny Inkaso pohľadávky Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 13) Účtovanie v 3. roku Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Fakturácia vykonaných prác na zákazke v cene bez DPH DPH - daňová povinnosť z fakturovanej ceny Inkaso pohľadávky Zúčtovanie zostatku čistej hodnoty zákazky pri jej dokončení (r. 13)

9 Príklad 2 Účtovná jednotka (zhotoviteľ) uzatvorila s objednávateľom zmluvu na zákazku. Rozpočtované náklady na zákazku sú vo výške 1000 jednotiek a rozpočtované zmluvné výnosy vo výške 1500 jednotiek, t.j. rozpočtovaný zisk zo zákazky vo výške 500 jednotiek. Zmluva trvá 3 roky. V zmluve je dohodnutá fakturácia až po úplnom dokončení zákazky. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 800 jednotiek. Rozpočtované náklady a výnosy boli dodržané. 1. rok 2. rok 3. rok jednotl. narast. jednotl. narast. 1 Rozpočtované náklady Rozpočtované zmluvné výnosy - dohodnutá fakturácia 3 Rozpočtovaný zisk (r. 2 mínus r. 1) 4 Skutočné vynaložené náklady (účt. tr. 5) 5 Stupeň dokončenia zákazky (skutočné náklady : celkové rozpočtované náklady) 6 Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákazky 7 Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia (r. 6 mínus r. 2) 8 Upravený zisk podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 6 mínus r. 4) 495 (1500 x 33) 165 (500 x 33) % 44% 77% 23% 100% 660 (1500 x 44) 1155 (1500 x 77) 345 (1500 x 23) (1500 x 100) (500 x 44) 385 (500 x 77) 115 (500 x 23) 500 (500 x 100) Suma MD Účt. predpis D Účtovanie v 1. roku 1 Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Prijatý preddavok DPH - daňová povinnosť z prijatého preddavku Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 7) Účtovanie v 2. roku 1 Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Prijatý preddavok DPH - daňová povinnosť z prijatého preddavku Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 7)

10 Účtovanie v 3. roku 1 Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Vyúčtovanie zákazky po jej dokončení objednávateľovi v cene bez DPH (faktúra) DPH - daňová povinnosť z vyúčtovanej ceny Zúčtovanie prijatého preddavku v cene bez DPH Zníženie daňovej povinnosti o DPH z prijatého preddavku 6 Zúčtovanie zostatku čistej hodnoty zákazky pri jej dokončení (r. 7) Príklad Účtovná jednotka (zhotoviteľ) uzatvorila zmluvu na zákazku, kde sú rozpočtované náklady na zákazku vo výške 1000 jednotiek a rozpočtované výnosy zo zákazky vo výške 1000 jednotiek, t.j. zákazková výroba s nulovým ziskom. Zmluva trvá 3 roky. V zmluve je dohodnutá priebežná fakturácia vykonaných prác na zákazke. V druhom roku sa odhad nákladov na zákazku zvýšil oproti rozpočtu o 130 jednotiek s predpokladanou stratou zo zákazky 130 jednotiek. V 3. roku účtovná jednotka znížila náklady na zákazku o 30 jednotiek, čím sa predpokladaná strata znížila na 100 jednotiek. 1. rok 2. rok 3. rok jednotl. narast. jednotl. narast. 1 Rozpočtované náklady Zvýšenie rozpočtovaných nákladov 3 Zvýšené rozpočtované náklady 4 Rozpočtované zmluvné výnosy - dohodnutá fakturácia Rozpočtovaný zisk Skutočné vynaložené náklady (účt. tr. 5) 7 Stupeň dokončenia zákazky (skutočné náklady : celkové rozpočtované náklady) 8 Upravené výnosy podľa stupňa dokončenia zákazky 9 Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia (r. 8 mínus r. 4) 10 Tvorba rezervy na predpokladanú stratu 300 (1000 x 30) % 40% 70% 30% 100% 400 (1000 x 40) 700 (1000 x 70) 300 (1000 x 30) 1000 (1000 x 100)

11 11 Zúčtovanie vytvorenej rezervy 12 Upravený zisk / strata podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 8 mínus r. 6, mínus r. 10, plus r. 11) Suma MD Účt. predpis D Účtovanie v 1. roku 1 Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Fakturácia vykonaných prác v cene bez DPH DPH - daňová povinnosť z vyúčtovanej ceny vykonaných prác 4 Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 9) Účtovanie v 2. roku Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Fakturácia vykonaných prác na zákazke v cene bez DPH 3 DPH - daňová povinnosť z vyúčtovanej ceny vykonaných prác 4 Doúčtovanie výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky (r. 9) Tvorba rezervy na predpokladanú stratu (r. 10) Účtovanie v 3. roku 1 Skutočné vynaložené náklady na zákazku rôzne účty 2 Fakturácia vykonaných prác na zákazke v cene bez DPH 3 DPH - daňová povinnosť z vyúčtovanej ceny vykonaných prác Zúčtovanie vytvorenej rezervy (r. 11) Zúčtovanie zostatku čistej hodnoty zákazky pri dokončení zákazkovej výroby ( r. 9) V prípade, že pri zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj zostane časť nehnuteľnosti nepredaná, napr. 1 bytová jednotka, ktorá nebola účtovaná ako pohľadávka voči objednávateľovi zápisom 311/606, ale pri dokončení zákazkovej výstavby nehnuteľnosti bola zaúčtovaná zápisom 316/606, sa prevedie v účtovnom ocenení (vo vlastných nákladoch) na účet 133 účtovným zápisom na ťarchu účtu Nehnuteľnosť na predaj a v prospech účtu Čistá hodnota zákazky, prípadne na ťarchu účtu Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ak nehnuteľnosť bude užívať účtovná jednotka. 629

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k odpočtu daňovej straty v tabuľke D tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby Daňovník - právnická osoba so zdaňovacím obdobím

Více

REZERVY. Tvorba rezerv z účtovného a daňového hľadiska

REZERVY. Tvorba rezerv z účtovného a daňového hľadiska Tvorba rezerv z účtovného a daňového hľadiska Podľa 26 ods. 5 ZoU sú rezervy vymedzené ako záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Neisté časové vymedzenie záväzku nemáme presnú informáciu o

Více

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ

Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ strana 1 Veľkosti účtovných jednotiek a Mikro ÚJ Novela zákona o účtovníctve prináša legislatívny základ na rozdelenie účtovných jednotiek na mikro, malé a veľké, tak ako to požaduje Smernica Európskeho

Více

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0

E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY. Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke. Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 Informácie k časti A. písm. a) prílohy č. 3 o účtovnej jednotke Obchodné meno: Sídlo: Dátum založenia: 0 Dátum vzniku: 0 emtrade a.s. Ladomerská Vieska 269 96501 Žiar nad Hronom, SLOVAKIA GPS : 48 34'32.88"

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v

1. Obstaranie úžitkového automobilu DPH istiny bude účtovaná postupne podľa dátumov splatnosti jednotlivých splátok uvedených v lízingovej zmluve a v Účtovanie lízingu Pokiaľ ste obstarali automobil, prípadne iný majetok formou finančného prenájmu (lízingu), môžete postupovať pri účtovaní v programe OMEGA podľa nasledovného príkladu. Účtovná jednotka

Více

1. Tvorba opravných položiek k rizikovým pohľadávkam zahrnutých do príjmov a ich zahrnutie do základu dane / 20 ods. 14 ZDP/.

1. Tvorba opravných položiek k rizikovým pohľadávkam zahrnutých do príjmov a ich zahrnutie do základu dane / 20 ods. 14 ZDP/. Pokyn DR SR k zahrnutiu opravných položiek k pohľadávkam po lehote splatnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do základu dane z príjmov po 1.1.2008 Podľa 20

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP

1. Postup pri výpočte rovnomerných odpisov - 27 ZDP Ing. Zdenka Kováčová Zmeny v odpisovaní HM podľa 27 a 28 ZDP od 1.1.2012 Schválené úpravy v novele zákona o dani z príjmov platné od 1.1.2012 sú zamerané najmä na: uplatnenie len pomernej časti ročného

Více

Ako započítať daňovú licenciu

Ako započítať daňovú licenciu Ako započítať daňovú licenciu 1. Zápočet daňovej licencie a jej evidencia... 1 2. Započítanie DL v plnej sume... 1 3. Nárok na čiastočný zápočet DL... 2 4. Bez nároku na zápočet, daň < DL... 3 5. Bez nároku

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

Účtová trieda 3. a 4.

Účtová trieda 3. a 4. Účtová trieda 3. a 4. Ing. Ondrej Baláž Slúži ako pracovná pomôcka Materiál neprešiel jazykovou úpravou 1 ÚČTOVÁ TRIEDA 3 ZÚČTOVACIE VZŤAHY V účtovej triede 3 sa účtujú a) dlhodobé pohľadávky a krátkodobé

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

Podsúvahová evidencia. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Podsúvahová evidencia. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Podsúvahová evidencia Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách, sa vykonáva na podsúvahových účtoch ( 12 ods. 5 ZoÚ) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta SPRÁVA č. 10/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly Správa je predkladaná v zmysle 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv07_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL

Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL Príklad vytvorenia a účtovania vystavených predfaktúr, zálohových a vyúčtovacích faktúr v programe Ekonomická agenda SQL 1. Nastavenie parametrov Cez menu hlavného okna programu vyberte Nastavenia-Parametre

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov

Více

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovanie spätného finančného prenájmu (spätný lízing) Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Vymedzenie spätného finančného prenájmu Nie je osobitne upravený v PÚ Postupuje sa v zmysle 30a PÚ ako pri finančnom

Více

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr.

Spracovanie došlých faktúr a vyúčtovanie došlých zálohových faktúr. Metodický pokyn SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 2.03.07 a vyššia Dátum 25.10. 2007 Autor Zdeněk Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Spracovanie došlých faktúr

Více

20 postupov účtovania

20 postupov účtovania Príloha č. 2 Odpisovanie DHM Odpisovanie dlhodobého majetku 20 postupov účtovania (1) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k výpočtu na daň z príjmov fyzických osôb Výška na daň v om období od 1.4.2016 do 31.3.2017 sa vyčísli z poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej

Více

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ

Poznámky Úč POD 3-04 DIČ Za od 01.01.2014 do 31.12.2014 A. a) Thonauer, s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava Dátum založenia UJ: 26.07.2000 Dátum vzniku UJ: 18.09.2000 b) Opis hospodárskej činnosti: nákup tovaru za účelom jeho

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1 Poznámky Úč PODV 3- IČO 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie KT INVEST a.s. Priemyselná /3 95 Ladomerská Vieska zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Více

Účtovná závierka k pre rozpočtové organizácie zriadené VÚC

Účtovná závierka k pre rozpočtové organizácie zriadené VÚC Účtovná závierka k 31.12.2011 pre rozpočtové organizácie zriadené VÚC 1. Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré k poslednému dňu účtovného obdobia nevykazujú zostatok Ing. Terézia U R B A N O

Více

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Príklad: Technické zhodnotenie po skončení doby prenájmu. Účtovná zostatková cena technického zhodnotenia u nájomcu činila EUR.

Príklad: Technické zhodnotenie po skončení doby prenájmu. Účtovná zostatková cena technického zhodnotenia u nájomcu činila EUR. str. 10 časť 34diel 64kapitola 3 Odpisovanie TZ nájomcom a ukončenie nájomnej zmluvy V prípade, že by prenajímateľ súhlasil s vykonaním technického zhodnotenia, ale nesúhlasil by s jeho úhradou nájomcovi,

Více

Účtovná závierka k pre rozpočtové organizácie zriadené obcou, VÚC

Účtovná závierka k pre rozpočtové organizácie zriadené obcou, VÚC Účtovná závierka k 31.12.2009 pre rozpočtové organizácie zriadené obcou, VÚC Ing. Terézia U R B A N O V Á, audítor 1 OSNOVA: 1. Účtovná závierka a súčasti účtovnej závierky v zmysle zákona o účtovníctve

Více

prepočet cudzej meny na menu euro účtovná jednotka použije referenčný kurz ECB

prepočet cudzej meny na menu euro účtovná jednotka použije referenčný kurz ECB 30 1. kapitola ¾Príklad 1/7 Účtovná jednotka vystavila faktúru za predaj tovaru českému partnerovi v sume 12 000 CZK. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky 16. 2. 01. Na prepočet

Více

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch

ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ÚPLNÉ ZNENIE OPATRENIA Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Usmernenie DR SR k uplatňovaniu 2 písm. s) a 17 ods. 26 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Usmernenie DR SR k uplatňovaniu 2 písm. s) a 17 ods. 26 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usmernenie DR SR k uplatňovaniu 2 písm. s) a 17 ods. 26 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že v praxi pretrváva problém pri uplatnení daňových

Více

INFORMÁCIE PRE KLIENTA 7 / 2012 i

INFORMÁCIE PRE KLIENTA 7 / 2012 i SK INFORMÁCIE PRE KLIENTA 7 / 2012 i December 2012 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA za rok 2012 Vážený klient, blížiaci sa koniec kalendárneho roka prináša so sebou zvýšené úsilie spojené najmä so zostavením účtovnej

Více

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c

Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Nadobudnutie IM od platiteľa s osobitnou úpravou 54c Situácia: Platiteľ (štandardný režim) obstará IM, má FA, nezaplatí odpočet až keď dôjde k úhrade. Pri odpočítaní dane zohľadní ako IM využíval (podnikanie,

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z.

Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. Úprava centrálnej fakturácie taríf TPS a TSS na základe regulačnej vyhlášky 18/2017 Z. z. OBSAH 1 Účel dokumentu... 3 2 Cieľ úpravy... 4 3 Spracovanie meraní od prevádzkovateľov sústav pre sumárnu zostavu

Více

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE

APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE APLIKÁCIA MEDZINÁRODNÉHO ÚČTOVNÉHO ŠTANDARDU IAS 12 DANE Z PRÍJMOV V PODNIKATEĽSKOM SUBJEKTE Radoslav TUŠAN Technická univerzita Košice, Ekonomická fakulta Radoslav.Tusan@tuke.sk Abstrakt Cieľom príspevku

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č.198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z.,

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát.

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát. Názov WERTHEIM SK, spol. s r.o. Adresa (fyzickej osoby), sídlo (právnickej osoby) Na barine 805, 908 77 Borský Mikuláš, Slovensko Daňové identifikačné číslo 2022536395 Poznámky k účtovnej závierke za rok

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 1. CHARAKTERISTIKA A ČLENENIE ZÁSOB Zásoby účtujeme v triede 1- Zásoby. Zásobami sú: a. materiál (účty 111, 112, 119), b. nedokončená výroba (účet 121), c. polotovary vlastnej výroby (účet 122), d. výrobky

Více

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO návod aktualizovaný 16. februára 2014 KONTROLNÝ VÝKAZ DPH PRÍKLADY PRE JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO Modul PROLJU príklady zaradenia dokladov do KV DPH.... 2 A.1. (fakt. odberateľské, daň. doklady odberateľské

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstvo financií Slovenskej republiky Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ www.finance.gov.sk Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ upravuje 20

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Účtovná závierka Metsa Tissue Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2015

Účtovná závierka Metsa Tissue Slovakia s.r.o. k 31. decembru 2015 A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti: Metsa Tissue Slovakia s.r.o. Celulózka 3494 011 61 Žilina Spoločnosť Metsa Tissue Slovakia, spol. s r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená

Více

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter) 1) Depozitné produkty Termínované vklady (TV) Termínované vklady umožňujú

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie

Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov. 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Sadzobník poplatkov, úrokov a limitov 1) Investičné životné poistenie 2) Kapitálové životné poistenie Účinnosť: 1.7.2009 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK 1) Investičné životné poistenie 2 IŽP1 Variant

Více

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011 v - eurocentoch - celých eurách *) x Za od mesiac rok mesiac rok 1 2011 do 12 2011 Za bezprostredne predchádzajúce od mesiac rok mesiac

Více

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného

Více

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene

Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene Vysporiadanie zahraničných poskytnutých preddavkov v cudzej mene POSTUPNOSŤ KROKOV PRI PREDDAVKOCH ZA TOVAR : zahraničná došlá preddavková faktúra (zdpf) poskytnutá platba úhradou z bankového účtu (BV)

Více

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov

Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Daňovo odvodové zmeny a ich vplyv na výsledok hospodárenia lesných podnikov Blanka Giertliová Zuzana Dobšinská Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR Národné lesnícke centrum Lesnícky

Více

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda

Cash flow od roka 2015 nepriama metóda Cash flow od roka 2015 nepriama metóda V programe je zapracovaný Cash Flow (CF) s nepriamou metódou vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti. Pri nepriamej metóde sa vychádza z výsledku hospodárenia

Více

Vážení používatelia programu WISP.

Vážení používatelia programu WISP. Vážení používatelia programu WISP. V súvislosti s Kontrolným výkazom DPH (ďalej iba KV) sme doplnili od verzie IS WISP 165.3633 a DB 165.1414 údaje potrebné pre ďalšie spracovanie a vyhotovenie súboru

Více

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby doplnené

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby doplnené Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby doplnené 25.2.2016 Zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte

2. Čo a ako sa prenesie pri opakovanom prechode do nového roka? Po zopakovaní prechodu sa v novom roku v evidencii účtovných dokladov aktualizujú inte Opakovaný prechod do nového roka v programe Omega Prechod do nového roka môžete opakovať viackrát. Aktualizujú sa pri ňom počiatočné stavy a nevyrovnané saldokonto. Doklady, ktoré boli vystavené v starom

Více

ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD

ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD Ing. Anna Cenigová ZÁKONNÉ PREDPISY A POSTUPY V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM MENY EURO OD 1.1.2009 1. Zásoby vrátane opravných položiek k zásobám 1.1. Inventarizácia zásob

Více

Úrokové sadzby z vkladov - občania Účinnosť: Produkty bez viazanosti. sadzby sú uvedené v % p.a. Vklad od - do. Mena

Úrokové sadzby z vkladov - občania Účinnosť: Produkty bez viazanosti. sadzby sú uvedené v % p.a. Vklad od - do. Mena Úrokové sadzby z vkladov - občania Účinnosť: 1.1.2018 sadzby sú uvedené v % p.a. Produkty bez viazanosti Vklad od - do A. Bežné účty Bežný účet Úroky z nepovoleného prečerpania Úrok z omeškania: - Pre

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti

Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Prijaté a očakávané zmeny v daňovej oblasti Peter Ďanovský, TPA Horwath Tax Zuzana Blažejová, KPMG Slovensko Advisory Radoslav Krátky, PricewaterhouseCoopers Tax Dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x)

Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 900 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

2 DAŇOVÉ SYSTÉMY V EURÓPSKEJ ÚNII

2 DAŇOVÉ SYSTÉMY V EURÓPSKEJ ÚNII 2 DAŇOVÉ SYSTÉMY V EURÓPSKEJ ÚNII Daňová politika patrí od vzniku Európskej únie k jednej z najcitlivejších zložiek vládnej politiky, pretože ovplyvňuje príjmy štátnych rozpočtov členských štátov, tvorbu

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Odpisový plán) Vnútorný predpis č. 23 V súlade so zákonom č.131/2002

Více

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. daňový poradca Na účte 351 Pohľadávky v rámci podielovej účasti sa okrem pohľadávok z obchodného styku účtujú pohľadávky voči prepojenej ÚJ, ÚJ so spoločným (zmluvne dohodnutým)

Více

Poskytovanie údajov formou oznámenia a zverejňovania podľa ustanovení zákona o správe daní

Poskytovanie údajov formou oznámenia a zverejňovania podľa ustanovení zákona o správe daní Poskytovanie údajov formou oznámenia a zverejňovania podľa ustanovení zákona o správe daní Ak daňový úrad alebo daňové riaditeľstvo bude po dni zavedenia EUR nadväzne na príslušné ustanovenia zákona o

Více

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE Účinnosť: 01.01.2014 Zmeny: Od 01.01.2014 nastala zmena technickej úrokovej miery (TUM) na kapitálových

Více

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J)

REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) 1 REZIM UPLATNOVANIA DPH NA ZAKLADE PLATIEB 68d., PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI PRI DODANÍ STAVEBNÝCH PRÁC PODĽA 69 ODS. 12 PÍSM. J) Platiteľ DPH ktorý uplatňuje osobitnú úpravu (nárokuje odpočet a platí DPH

Více