Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací"

Transkript

1 Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní péči Spisovou službou se v této směrnici rozumí soubor legislativních opatření, pravidel a vnitřních úkonů organizace, které mají za účel efektivní nakládání s dokumenty organizace a upravují jejich příjem, třídění, doručování, označování, evidování, oběh, vyřizování a odesílání a ukládání Řád spisové služby je závazný pro /název organizace/ a všechny její organizační útvary. Za jeho dodržování odpovídají /statutární zástupce organizace a pracovníci s delegovanou pravomocí v oblasti spisové služby/ Řád spisové služby vychází z následujících právních norem a předpisů: zákon ze dne 30. června 2004 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška ze dne 13. prosince 2004 č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, instrukce č. 13 ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 8. července 1980 č.j. VT/ , kterou se vydává skartační řád a skartační plán pro ústavy národního zdraví Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti /název organizace/ Spis je soubor dokumentů došlých na organizaci nebo vzniklých z její činnosti, který se týká jedné a téže věci Podatelna je specializované pracoviště pro příjem a evidenci dokumentů organizace. Podatelna působí též jako výpravna Spisovna je odborné pracoviště k ukládání všech vyřízených dokumentů organizace do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. 2. Příjem dokumentů 2.1. Dokumenty se přijímají v podatelně organizace. Pokud dokument přijme jiná část organizace, zajistí jeho předání k zaevidování do podatelny. Záznam o telefonickém podání a podání učiněná ústně či jinou formou (faxem. em) musí být bezodkladně zaevidována v podatelně. Ustanovení zvláštních právních předpisů zůstávají nedotčena Dokumenty, na nichž je v adrese uvedeno na prvním místě jméno zaměstnance před názvem organizace se předávají neotevřené zaměstnanci. Pokud po otevření dopisu zjistí, že dokument má úřední charakter, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování v podatelně. 1

2 2.3. Písemnosti přijímané v elektronické podatelně se přijímají dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách Zaměstnanec pověřený vedením spisové evidence opatří všechna doručená podání v den, kdy byla úřadu doručena, podacím razítkem. Písemnosti se zaevidují v podacím deníku a vyplní otisk podacího razítka. Doručené telegramy, faxy a elektronicky přijímané písemnosti eviduje podatelna jako ostatní podání, opatří je podrobným časovým údajem o doručení (hodina) a předá je zpracovateli Otisk podacího razítka obsahuje: název organizace, datum doručení, číslo jednací a počet listů a příloh. Vzor razítka je uveden v příloze č Obálka se ponechává jako součást dokumentu: není-li na samotném dokumentu uvedeno datum nebo rozchází-li se výrazně datum uvedené na písemnosti s datem poštovního razítka, není-li písemnost podepsána, a to i v případě, je-li uvedeno jméno i adresa podatele, má-li datum na obálce podání význam z hlediska právního, např. pro dodržení lhůt k vyřízení, u zásilek zasílaných na dodejku, je-li podací razítko otištěno pouze na obálce, u stížností, je-li adresa odesílatele pouze na obálce V ostatních případech se obálka vyřadí bez skartačního řízení Hromadné podání v téže věci (např. hlášení, zprávy) se opatří v podatelně otiskem podacího razítka a datem doručení. Evidují se ve sběrném archu, který je označen jednacím číslem, pod nímž bylo hromadné podání vyžádáno. Tiskopis sběrného archu vyplní zpracovatel, který jej připojí ke spisu. 3. Evidence dokumentů 3.1. Veškeré dokumenty doručené do organizace a vzniklé z její činnosti podléhají evidenci V podacím deníku se neevidují reklamní letáky a brožury, pozvánky a rozmnožené tiskoviny (noviny, brožury, knihy) Dále se v podacím deníku neevidují dokument, které mají vlastní evidenci nebo jsou součástí odborné dokumentace Spisovou evidenci vede podatelna a spisovna Spisová evidence je vedena v základních evidenčních pomůckách manuálně nebo pomocí výpočetní techniky Základními evidenčními pomůckami jsou podací deník a rejstřík Zápisy do základních evidenčních pomůcek se provádějí čitelně trvalým způsobem. Chybný zápis se nepřepisuje, nepřelepuje ani jinak neodstraňuje, ale přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, a nahradí se správným zápisem opatřeným datem, jménem, příjmením a podpisem toho, kdo opravu provedl Všechna podání doručená organizaci a dokumenty vzniklé z jeho činnosti se zapisují do podacího deníku v chronologickém pořadí podle doručení podatelně nebo vzniku dokumentu Podací deník je vázaná kniha, která se v záhlaví opatří přesným názvem organizace, rokem popř. roky v nichž je používána, a počtem číslovaných stran. Podací deník obsahuje následující údaje: pořadové číslo dokumentu, pod nímž je dokument v podacím deníku evidován (číselná řada začíná v deníku 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dne 31. prosince), 2

3 datum doručení dokumentu nebo, jedná.li se o dokument vzniklý z činnosti původce, datum jeho vzniku; u datových zpráv se za čas doručení považuje okamžik, kdy je dokument dostupný elektronické podatelně, identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti původce, zapíše se jako Vlastní, číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, stručný obsah dokumentu, název organizační jednotky určeného původce, které byl dokument přidělen, nebo jméno, popř. jména a příjmení zaměstnance určeného k vyřízení dokumentu, způsob vyřízení, den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu (vyřízení podání se odesílá pod číslem podání a kopie vyřízení se ukládá s dokumentem podání), záznam o vyřazení ve skartačním řízení Podání zaevidovaná v podacím deníku se zapíší do rejstříku. Rejstříky se vedou obvykle pro období čtyř let Před zápisem nového podání do podacího deníku příslušný zaměstnanec zjistí pomocí rejstříků, zda už nebylo v téže věci evidováno jiné podání. V kladném případě připojí předchozí dokument k novému podání. U otisku podacího razítka na novém podání poznamená číslo jednací předchozího dokumentu. Číslo jednací předchozího dokumentu se též poznamená v podacím deníku u pořadového čísla nového podání, s nímž je spojeno. U jednacího čísla předchozího dokumentu se poznamená číslo jednací s nímž bylo číslo spojeno do kolonky uloženo Číselná řada v podacím deníku vždy začíná 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a opatří formulí Uzavřeno dne číslem jednacím a jménem a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku, lomené posledním dvojčíslím běžícího roku /nebo celým rokem/ a zkratkou vyjadřující název organizace příp. doplněným číselným nebo abecedním označením vyřizovatele. Podání a jeho vyřízení se eviduje pod týmž číslem jednacím. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání nebo hromadná podání evidovaná sběrným archem Podatelna předává zaevidované dokumenty proti potvrzení k vyřízení. /Stanovení způsobu potvrzení např. proti podpisu v doručovací knížce./ 4. Vyřizování dokumentů 4.1. Dokumenty se vyřizují účelně správně a rychle Pokud není jinak dáno, vyřizují se dokumenty obvykle do třiceti dnů. Pokud není možno v této lhůtě podaní vyřídit, oznámí se žadateli přibližná lhůta, ve které bude podání vyřízeno V případě, že došlý dokument nevyžaduje zvláštní opatření nebo sdělení, poznamená na ní pracovník, kterém,u byla předělena k vyřízení, že obsah byl vzat na vědomí, označí písemnost datem a podpisem a předá dokument spisovně k založení. 3

4 4.4. Veškeré dokumenty, týkající se téže věci tvoří spis. Spis obsahující více čísel jednacích se po vyřízení záležitosti již nerozděluje, ale ukládá pod nejvyšším číslem jednacím, tj. číslem jednacím nejmladšího dokumentu Odpověď na doručené podání se eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím tohoto doručeného dokumentu. K podání se vždy připojuje stejnopis případně koncept vyřízení Vyřídí-li zpracovatel dokument jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokument, případně připojí záznam na zvláštním listu Vzniká-li dokument z vlastního podnětu organizace, vyžádá si zpracovatel číslo jednací od zaměstnance pověřeného vedením spisové evidence a současně sdělí jeho obsah pro zápis do podacího deníku. Do rubriky podacího deníku Došlo od se napíše vlastní Každá příloha musí být označena číslem jednacím dokumentu, k němuž náleží (např. K č.j. /.. ) Zpracovatel, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, příp. rokem zařazení dokumentu nebo spisu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu, který je součástí tohoto spisového a skartačního řádu. 5. Úprava a podepisování dokumentů, užívání razítek 5.1. Dokumenty vzniklé z činnosti organizace se označují záhlavím s jejím názvem, sídlem a číslem jednacím. V odpovědích na doručené dokumenty se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu, pokud jej obsahuje. Takto lze označovat i obálky dokumentů Dalšími náležitostmi dokumentů vzniklých z činnosti organizace jsou: datum, počet listů dokumentu, počet listů příloh nebo počet svazků, jméno, příjmení a funkce zaměstnance pověřeného podpisem Podepisování dokumentů se řídí podpisovým /nebo organizačním/ řádem organizace. Stejnopis dokumentu musí mít stejné náležitosti jako originál, za což odpovídá zpracovatel Dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude předělen skartační znak A, se vyhotovuje na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty tj. papír, který je výrobcem garantován jako trvanlivý (nekyselý) Organizace vede evidenci razítek s jejich otiskem a jménem, příjmením, funkcí, datem a podpisem zaměstnance, který razítko převzal a užívá Ztráta razítka se neprodleně nahlásí Ministerstvu vnitra odboru dozoru a kontroly veřejné správy (nám. Hrdinů 3, Praha 4, tel , který je zveřejní ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 6. Odesílání písemností 6.1. Odesílání dokumentu zajišťuje výpravna, která je součástí podatelny /případně určí spisový řád jinak/ Odesílaný dokument musí obsahovat veškeré náležitosti a záznam o jeho odeslání se učiní do podacího deníku. 7. Ukládání písemností 7.1. Dokumenty a spisy se ukládají do spisovny protokolárně. Vzor protokolu předání do spisovny je uveden v příloze tohoto spisového a skartačního řádu Pracovník spisovny po překontrolování úplnosti předávaných dokumentů a spisů je zanese do evidence spisovny. 4

5 7.3. Evidence spisovny je vedena v archivní knize Dokumenty a spisy se ve spisovně ukládají dle spisového plánu Dokumenty zůstávají ve spisovně uloženy tak dlouho, dokud po jejich vyřízení či ztrátě platnosti uplyne jejich skartační lhůta uvedená ve skartačním plánu Dokument v digitální podobě se skartačními znaky A a V vzniklý z činnosti organizace musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pokud tuto podmínku nelze zabezpečit, převedou se takové dokumenty do analogové formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří se náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do skartačního řízení; obdobně se postupuje při vyřazování dokumentů přijatých v digitální podobě včetně potvrzení platnosti elektronického podpisu v době přijetí dokumentu Dokumenty s prošlou skartační lhůtou se vyřazují ve skartačním řízení Průběh a náležitosti skartačního řízení upravuje skartační řád. 8. Půjčování dokumentů ze spisovny 8.1. Nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně je povoleno pracovníkům vedení organizace, pracovníkům útvaru /úseku, oddělení/ z jejichž činnosti dokument vznikl, pracovníků kontroly či pracovníků pověřeným ředitelem Dokumenty ze spisovny půjčuje pouze pracovník spisovny Žadatel oznámí pracovníkovi spisovny přesnou obsahovou náplň dokumentů nebo uvede přímo dokument, který požaduje k nahlédnutí nebo opsání. Do dokumentů se nahlíží a výpisy (event. kopie) se pořizují v místnostech spisovny Při zapůjčení dokumentu mimo prostor spisovny se vyhotovuje výpůjční lístek a výpůjčka se eviduje v knize výpůjček Výpůjčky mimo prostory organizace povoluje pouze její ředitel /statutární zástupce/ Každý, kdo si dokumenty půjčuje nebo do nich nahlíží, plně zodpovídá za jejich bezpečnost a ochranu Pracovník spisovny je povinen se přesvědčit, zda je vrácený dokument v pořádku Při ztrátě či zničení dokumentu se toto poznamená do podacího deníku do rubriky o vyřazení spolu s číslem jednacím, kterým byla ztráta či zničení vyšetřeno. Skartační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Skartační řád stanoví postup při vyřazování dokumentů ze spisovny ve skartačním řízení Žádné dokumenty nesmějí být zničeny bez posouzení ve skartačním řízení Za průběh skartačního řízení odpovídá statutární zástupce organizace Skartační řízení je souhrn pracovních úkonů prováděných při systematickém vyřazování dokumentů a při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Skartační řízení se provádí každoročně za celou organizace za dohledu příslušného archivu Součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, který obsahuje seznam dokumentů organizace rozdělených dle věcných hledisek a označených spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami Skartační znaky určují, jak bude s dokumenty po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloženo: skartační znak A označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartační lhůty navrhnou k odevzdání do příslušného archivu, 5

6 skartační znak S označuje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ke zničení, skartační znak V označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a pak teprve označeny skartačním znakem A nebo S Skartační lhůty určují dobu, ve které nesmí být dokument vyřazen. Skartační lhůta je uváděna v letech a počítá se vždy od následujícího roku po roce, kdy byla písemnost vyřízena (uplynula její právní platnost). Od roku následujícího po uplynutí této lhůty může být písemnost zařazena do skartačního řízení a tím vyřazena Skartační lhůty 1.9. Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty organizace, u nichž uplynuly skartační lhůty a které nejsou potřebné pro další činnost organizace Pro přípravu a provedení skartace se jmenuje komise Pracovník spisovny je členem skartační komise. 2. Skartační řízení 2.1. U dokumentů, jejichž skartační lhůty uplynuly, ověří pracovník spisovny jejich úplnost, správnost skartačních znaků a lhůt, a to zda jsou již skartační lhůty prošlé, dále zda opravdu zanikla právní a provozní potřeby těchto písemností pro organizaci Podle označení písemností rozdělí skartační komise dokumenty do skupin A a S Dokumenty skupiny V se znovu posoudí a podle výsledku posouzení se rozdělí do skupin A a S Skartační komise vypracuje skartační návrh, kterým organizace požádá příslušný archiv o provedení odborné archivní prohlídky, posouzení dokumentů a povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze spisového a skartačního řádu Skartační návrh podepisuje statutární zástupce organizace a členové skartační komise Skartační návrh se odesílá ve dvojím vyhotovení příslušnému archivu Příslušný archiv na základě skartačního návrhu posoudí dokumenty v něm obsažené a o průběhu skartačního řízení sepíše pověřený pracovník archivu se členy skartační komise skartační protokol. Součástí skartačního protokolu je seznam dokumentů vybraných za archiválie s určením jejich kategorie a seznam dokumentů skupiny S určených ke zničení a případné nedostatky a úkoly uložené příslušným archivem. Na základě skartačního protokolu se vydá skartační povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Bez souhlasu příslušného archivu nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru Po provedeném skartačním řízení organizace: v dohodnutém termínu odevzdá protokolárně archiválie příslušnému archivu, zajistí zničení dokumentů skupiny S, a to buď předáním firmě, zabývající se likvidací úředních dokumentů, nebo komisionelní likvidací, zaznamená vyřazení dokumentů v evidenčních pomůckách (archivní knize a podacím deníku) Při vyřazování a předávání dokumentů do příslušného archivu či firmě ke zničení je nutno zabezpečit řádný a trvalý dozor tak, aby se žádné dokumenty neztratily nebo nedostaly do nepovolaných rukou V období přípravy a průběhu skartačního řízení jsou písemnosti ponechány v původním spisovém uspořádání a je zajištěna jejich přístupnost. Teprve po podepsání skartačního protokolu a vydání skartačního povolení jsou provedeny úpravy dokumentů k odvozu a ku zničení. 6

7 2.11. Při reorganizaci nebo likvidaci organizace je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby nedocházelo ke ztrátám a ničení dokumentů. Za řádné vyřazení likvidované organizace je odpovědný právní nástupce nebo likvidátor Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění příslušným archivem, a ničení dokumentů bez řádného skartačního řízení, jsou posuzovány a postihovány jako porušení povinností uložených zákonem. Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti dnem.. 7

8 Příloha spisového a skartačního řádu č. 1 Vzor podacího razítka 8

9 Příloha č. 2: Spisový a skartační plán Spisový a skartační plán Spisový znak Druh dokumentu Skartační znak Lhůta roků I. Publikace, dokumentace I.1. Knihy (pokud nejsou součástí knihovny) S 20 I.2. Časopisy S 5 I.3. Noviny S 1 I.4. Výstřižky z novin týkající se ústavu A 1 I.5. Bibliografické záznamy časopiseckých článků (liter. služba A 5 viz též 646.2) I.6. Publicistická a přednášková činnost ved. prac. ústavu V 5 II. Řízení a organizace II.1. Dokumentace o organizaci ústavu, písemnosti o ustavení A 10 ústavu, organizační řády II.2. Delimitační rozhodnutí, změny, rozšíření ústavu A 10 II.3. Kroniky ústavní, životopisné doklady o osobách, které se A 10 významně účastnily založení a rozvoje ústavu II.4. Organizační instrukce pro činnost jednotlivých zařízení A 10 ústavu (kompl. sbírky) II.5. Organizační průzkumy, studijní zprávy z účasti na V 10 závažných sympoziích, poradách o organizaci a řízení apod. II.6. Zápisy o poradách vedoucích pracovníků A 5 II.7. Korespondence vedení ústavu V 5 III. Kontrola III.1. Směrnice pro organizaci a provádění kontrol A 5 III.2. Zprávy o kontrolách, revizích a prověrkách vlastních S 10 (vnitřní revize), příkazy k odstranění nedostatků III.3. Zprávy o kontrolách revizích a prověrkách nadřízených A 10 orgánů III.4. Stížnosti a oznámení občanů V 5 III.5. Evidence stížností A 5 IV. Právní záležitosti IV.1. Písemnosti upravující vnitřní organizaci právní služby A 10 IV.2. Písemnosti pří řízení, např. o náhradách škod, vymáhání S 10 nedoplatků apod. IV.3. Zastupování ústavu, plné moci, zmocnění, podpisová S 10 oprávnění IV.4. Kniha regresů S 5 IV.5. Spisy o vymáhání ošetřovného S 10 IV.6. Rozhodnutí o regresní náhradě S 10 IV.7. Návrhy pro regresní komisi S 10 IV.8. Hlášení úrazů a výše regresní náhrady S 10 IV.9. Regresní návrhy v trestním řízení S 10 IV.10. Výzva k zaplacení regresní náhrady S 10 V. Hygiena 9

10 V.1. Směrnice, instrukce a metodické pokyny A 10 V.2. Písemnosti o výsledcích hygienických šetření, měření V 5 škodlivin (o hlučnosti, osvětlení, prašnosti atd.) a nápravných opatření a jejich kontrole V.3. Písemnosti o bydlení kolektivního charakteru (internáty pro pracující, koleje): V.3.a. pís. o hyg. provozu - V 5 V.3.b. pís. o hyg. výstavby - S 10 V.4. Úmrtní listy a doklady o úmrtí na karantenní nemoci S 5 V.5. Písemnosti o hygieně v zařízeních společného stravování: V.5.a. pís. o hyg. provozu - V 5 V.5.b. pís. o hyg. výstavby - S 10 V.6. Písemnosti o výživném režimu V 10 V.7. Písemnosti o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci V 3 V.8. Protokoly pro bakteriologickou a sérologickou laboratoř S 5 V.9. Žádanky o bakteriologické, sérologické, virologické S 2 vyšetření V.10. Průvodní listy k bakteriologickému a sérologickému S 2 vyšetření VI. Dokumenty (dokumentace) všeobecné, zpracovávané (používané ve všech zdravotnických zařízeních (ambulantních, ústavních aj.), dokumenty klientů VI.1. Denní pracovní záznamy S 3 VI.2. Výkazy o činnosti (pracovní výkazy) S 5 VI.3. Zdravotní záznamy včetně vložek a doplňků (chorobopisy viz též zdrav. záznamy u ost. částí léč. prev. péče, kde jsou určité odchylky v ústavních zař., v zubní péči, v psychiatrické péči v tbc péči) S 100 od narození evidovan ého VI.4. Zápisy o průběhu ošetření (vyšetření) z odborných S 3 ambulantních zařízení VI.5. Lékařské zprávy nálezy S 3 VI.6. Průvodní listy (průvodky) pro různá vyšetření S 3 VI.7. Provozní deníky (knihy) a záznamy pro radiodiagnostiku a S 5 radioterapii, biochemická vyšetření, rozbory moče, rehabilitační péče apod. VI.8. Knihy rozborů S 5 VI.9. Záznamy o spotřebě omamných látek (sešity) S 5 VI.10. Recepty na léky a poukazy na ortopedické pomůcky jako S 1 součásti faktur nebo vyúčtování za léky VI.11. Tiskopisy receptů a žádanek na léčiva, omamné látky S ihned neplatné a poškozené VI.12. Hlášení zhoubného novotvaru S 100 od narození evidovan ého VI.13. Evidence nemocných včetně doporučení a záznamu o S 5 průběhu léčení (např. na rehabilitačních odděleních) VI.14. Hlášení zdravotních sester S 3 VI.15. Kniha návštěv S 5 VI.16. Sociální dokumentace S 10 10

11 VII. Práce, pracovníci, mzdy VII.1. Směrnice, instrukce ap A 10 VII.2. Kolektivní dohody (smlouvy, dohody o spolupráci, text, A 10 uzavírání a plnění VII.3. Vypsání konkursů na místa S 5 VII.4. Písemnosti v agendě vysílání pracovníků do zahraničí, V 10 doporučování cest zaměstnanců do ciziny VII.5. Korespondence personálního oddělení S 5 VIII. Písemnosti týkající se konkrétních pracovníků VIII.1. Osobní spisy pracujících, jednotná evidence pracujících S 45 VIII.2. Přihlášky a odhlášky k pojištění S 10 VIII.3. Pracovní (učební) smlouvy a závažné písemnosti týkající S 10 se uzavření,změny, skončení pracovního poměru, vedlejšího pracovního poměru, vedlejší činnosti s pracovníkem, pracovní náplně jednotlivých pracovníků, platové výměry, srážky ze mzdy pokud nejsou součástí osobního spisu VIII.4. Písemnosti týkající se plnění povinností, hodnocení a V 10 kázně pracovníka VIII.5. Běžné písemnosti týkající se povolování, změn, výjimek S 10 v pracovní době, nařízení práce přes čas, povolení dovolené, náhrady mzdy za dovolenou, náhrady mzdy při překážkách v práci, při povolení studia při zaměstnání, náhrady výdajů pracovníkovi v souvislosti s výkonem práce (cest. účty) apod.) VIII.6. Běžné písemnosti (hromadné povahy) týkající se více S 5 zaměstnanců (přehledy o dovolených, o pracovních brigádách apod.) VIII.7. Záznamy o poučení (školení) jednotlivého pracovníka S 45 v ochraně a bezpečnosti práce, o přidělení ochranných pomůcek, o úrazech VIII.8. Písemnosti o konkrétní účasti pracovníků (kolektivů) na V 30 zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci. Zápisy o prověrkách ochrany a bezpečnosti při práci, o hromadných školeních v OBP VIII.9. Písemnosti o provedených dohlídkách orgánů státního V 20 odborného dozoru nad OBP, včetně písemností o likvidaci závad VIII.10. písemnosti o mimořádných formách stidia a školení, o S 5 úlevách v práci pracovníka, o hmotném zabezpečení pracovníka při školení VIII.11. Běžné písemnosti o provozu a zařízení stravovacích, V 5 ubytovacích, kulturních a tělovýchovných zařízení VIII.12. Výsledky sociálního průzkumu pracovníků A 10 VIII.13. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách V 5 zaměstnanců (hromadné spisy) VIII.14. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách V 5 pracovníka a jeho mimopracovních podmínkách VIII.15. Běžné písemnosti o přidělování bytů zaměstnancům S 10 VIII.16. Závažnější (nenormativní) písemnosti o pracovních V 5 11

12 podmínkách žen, mladistvých a učňů (např. písemnosti v záležitostech zařizování společných provozoven služeb pro domácnost atd.) VIII.17. Ostatní běžné písemnosti týkající se pracovních podmínek S 5 žen, mladistvích a učňů VIII.18. Konkrétní případy jednotlivců - žen, mladistvích a učňů V 5 v sociálních a podobných záležitostech VIII.19. Dohody o hmotné odpovědnosti V 10 VIII.20. Písemnosti o náhradách škod způsobených pracovníkem V 10 nebo pracovníkovi VIII.21. Písemnosti z pracovně právních sporů jednotlivců V 10 VIII.22. Závažné písemnosti, týkající se sporů více zaměstnanců, V 10 např. spory celých kolektivů zaměstnanců s vedením ústavu IX. Plánování, rozpočtování, účetní a operativní evidence, statistika (sociálně ekonomická informace) IX.1. Zásady pro sestavování S 10 IX.2. Organizace prvotní evidence S 5 IX.3. Všeobecné pokyny S 3 IX.4. Dlouhodobé (výhledové) plány rozvoje s nejdůležitějšími A 20 podklady (včetně písemností o plnění) IX.5. Plány rozvoje, víceleté (5LP) (včetně písemností o plnění) A 10 IX.6. Plány roční - ústavní plán (vč. pís. o plnění) A 5 IX.7. Plány úkolů (pracovní) IX.7.a. - dlouhodobé, a roční A 10 IX.7.b. - kratší než roční S 5 IX.7.c. - osobní S 1 IX.8. Technicko-organizační opatření pro zajištění plnění a V 5 kontrolu plánů IX.9. Běžná korespondence vztahující se k plánům a jejich S 3 částem IX.10. Krátkodobá (dekádní, měsíční) hlášení a rozbory plnění S 3 plánu IX.11. Čtvrtletní, pololetní rozbory plnění plánu S 3 IX.12. Roční rozbory činnosti a hospodaření a statistické výkazy A 10 o plnění plánu IX.13. Zápisy z porad a schůzí o plánování a kontrole plnění S 3 plánu IX.14. Souhrnné (komplexní) výroční zprávy nadřízených orgánů A 10 (ONV, KNV, NVP) hodnotící zdravot. činnost X. Rozpočtování, financování X.1. Normy výdajů, úsporná opatření A 10 X.2. Rozpočty, sestavování, schvalování A 10 X.3. Podklady k rozpočtům S 5 X.4. Spisy o otevírání rozpočtových úvěrů, o přesunech a V 5 vázání rozpočtových prostředků X.5. Spisy o běžném hospodaření podle rozpočtu S 5 X.6. Vysvětlivky a rozbory ke čtvrtletním výkazům o plnění S 5 rozpočtu X.7. Spisy o projednávání peněžní potřeby s nadřízenými S 5 12

13 orgány X.8. Podklady pro krátkodobou (měsíční) kontrolu hospodaření S 1 podle rozpočtu X.9. Rozbory hospodaření kontrola plnění rozpočtů): X.9.a. - roční A 10 X.9.b. - čtvrtletní S 5 X.10. Zprávy a záznamy o revizích hospodaření rozpočtovými V 10 prostředky a plnění nápravných opatření X.11. Spisy o zřizování účtů u peněžních ústavů, běžná S 5 korespondence s peněžními ústavy X.12. Likvidace pohledávek a závazků, platební styk mezi S 10 dlužníky a věřiteli X.13. Majetek - nabytí, převody A 10 X.14. Náhrady škod S 5 X.15. Příjmy, vybírání, řízení S 5 X.16. Zprávy z porad a schůzí o rozpočtování a financování a S 5 kontrole plnění rozpočtu XI. Účetnictví a operativní evidence XI.1. Směrnice a písemnosti o organizaci účetní evidence A 10 XI.2. Roční státní účetní výkazy a roční účetní závěrky A 10 XI.3. Měsíční, čtvrtletní a pololetní státní účetní výkazy a účetní S 10 závěrky XI.4. Knihy došlých a vydaných faktur S 10 XI.5. Účetní doklady (faktury aj.) S 5 XI.6. Seznamy účtů na volných listech, sestav, účetních knih a S 10 arch. knihy po dobu úschovy zapsaných údajů, nejméně však XI.7. Mzdové listy S 45 XI.8. Výplatní listiny S 10 XI.9. Mzdové podklady S 10 XI.10. Daňové výkazy S 10 XI.11. Náhrady cestovních a stěhovacích výdajů S 5 XI.12. Dokladové revize (účetní kontrola) včetně nápravných V 10 opatření XI.13. Ostatní pomocné písemnosti účetní evidence S 5 XI.14. Inventarizační komise, ustanovení S 5 XI.15. Inventarizační pracovní plány S 5 XI.16. Protokoly o fyzických inventurách XI.16.a. součást účetních uzávěrek A 10 XI.16.b. ostatní S 10 XI.17. Protokoly o vyřazovacím (výukovém) řízení invent. S 10 předmětů XI.18. Písemnosti o ztrátách invent. předmětů, o náhradách S 5 XI.19. Operativní evidence, inventární karty S 5 XI.20. Rejstříky základních prostředků, ceníky A 20 XI.21. Evidence DKP S 5 XI.22. Evidenční karty osobního inventáře propuštěných S 3 zaměstnanců XII. Statistika XII.1. Směrnice a organizace statistické evidence a výkaznictví A 10 13

14 XII.2. Roční státní statistické výkazy s roční periodicitou A 10 XII.3. Státní statistické výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 XIII. Zásobování, hospodářské provozy, služby (jen vlastní provozní činnost bez údržby a technické evidence) XIII.1. Směrnice pro zásobování a skladování A 10 XIII.2. Technologie skladování S 10 XIII.3. Normalizace, typizace materiálu A 10 XIII.4. Seznamy disponentů zmocněných ke schvalování S 5 (podpisování) hosp. smluv, objednávek, výdejek na zboží ze skladu (viz též ad 14) XIII.5. Ceníky XIII.5.a. vlastní A 10 XIII.5.b. ostatní S 10 XIII.6. Zmocňovací listy (plné moci) k přebírání zboží S 5 XIII.7. Situační zprávy o nákupních možnostech S 5 XIII.8. Prospekty, katalogy, vzorkovnice zboží S 5 XIV. Zásobování XIV.1. Roční plány hmotného zásobování A 5 XIV.2. Hospodářské smlouvy o dodávce výrobků S 5 XIV.3. Evidence o plnění hospodářských smluv S 3 XIV.4. Přepravní podmínky, dopravní dispozice S 5 XIV.5. Písemnosti o penalizaci (požadované nebo placené) S 5 XIV.6. Nabídky (poptávky) S 5 XIV.7. Objednávky investičních celků A 10 XIV.8. Dodací listy na velké investice dílčí i konečné s protokoly A 10 o převzetí dokončených prací XIV.9. Žádanky o nákup, objednávky a potvrzení objednávek, S 5 urgence dodávek, kontrola přijatých faktur XIV.10. Reklamace dodaného zboží (dodacích lhůt, množství, S 5 jakosti, ceny apod.) XIV.11. Průvodní doklady (propustky, konsignace, dodací listy, S 3 pokud netvoří součást účetních dokladů) XIV.12. Doklady o přejímání mimořádně velkých položek zboží A 10 nebo investic (včetně výkresů konstrukčních) např. při vybavení celých komplexů XIV.13. Záznamy (protokoly) o přejímce dodávek, vadách S 5 zjištěných při odběru, o vypořádání škod XIV.14. Evidence (knihy) o došlých zásilkách S 5 XIV.15. Písemnosti o obalech (ceny, evidence, vracení, přesuny, S 5 závady, vyřazení, zásoby, zavedení atd.) XIV.16. Skladní karty zásob zboží S 5 XIV.17. Kopie výkazů skladů, hlášení spotřeby zboží, obratové S 5 soupisky zásob XIV.18. Osobní listy na nástroje a prac. pomůcky zaměstnanců S 3 XIV.19. Výdejky - převodky zboží S 3 XIV.20. Přehledy o likvidaci nadnormativních zásob S 5 XIV.21. Běžné písemnosti o likvidaci nadnormativních zásob S 5 XIV.22. Kontrola plnění plánu zásobování S 5 XIV.23. Měsíční prověrky stavu zásob S 3 14

15 XIV.24. Zprávy a rozbory o zásobovací situaci S 5 XV. Stravování (ústavní, pacientů, dětí v jeslích a dět. domovech) XV.1. Směrnice pro organizaci stravování, strav. řád A 10 XV.2. Stravovací komise, ustanovení, povinnosti, porady V 10 XV.3. Písemnosti o hygieně stravování, hygienických V 5 prohlídkách personálu XV.4. Rámcové smlouvy o dodávkách potravin aj. zboží S 5 XV.5. Objednávky potravin, dodací listy, doklady o příjmu zboží S 5 pokud nejsou součástí faktur XV.6. Reklamace dodávek, protokoly o vadách (jakosti, ceny, S 5 množství) XV.7. Kalkulace nákladů na stravování S 2 XV.8. Rozvrhy stravy na období, jídelní lístky S 3 XV.9. Předpisy dietní stravy pro oddělení a celá zdrav. zařízení S 3 XV.10. Skladní karty zásob zboží S 5 XV.11. Závěsný (příhradový) lístek S 3 XV.12. Evidenční karta obalů S 3 XV.13. Výkazy spotřebovaných potravin S 3 XV.14. Výdejky aj. záznamy o výdeji potravin ze skladu S 3 XV.15. Inventurní seznamy zásob zboží a jiné písemnosti o S 5 kontrolách stavu zásob (výpočty mank, ocenění zásob, protokoly o poškození, o ztrátách apod.) XV.16. Písemnosti o zužitkování zbytků potravin S 1 XV.17. Stížnosti na stravování S 5 XV.18. Vybavení kuchyní, běžné písemnosti (neinventární) S 3 XV.19. Jídelní náčiní, nádoby, příbory, vybavení S 3 XV.20. Jídelny, vybavení, používání S 3 XVI. Praní a údržba prádla, oděvů a obuvi XVI.1. Provozní řády prádelen, žehlíren a opravářských A 10 krejčovských a obuvnických dílen (organizace práce, příjmu a výdeje prádla aj. věcí) XVI.2. Pracovní postupy, technologie praní, normy spotřeby S 10 materiálu, spotřeby energie, kalkulace nákladů na provádění prací XVI.3. Hospodářské smlouvy na praní prádla dodavatelsky S 5 XVI.4. Žádanky o vyprání a opravy prádla aj. věcí S 1 XVI.5. Pomocné záznamy (přehledy) o praní prádla, o pracích S 3 prostředcích XVI.6. Objednávky praní prádla v jiných podnicích S 2 (dodavatelsky) XVII. Spisová, doručovatelská, spojovací (telefonní) služba S 5 (jen běžná korespondence) XVIII. Archivnictví XVIII.1. Odevzdávání archiválií A 10 XVIII.2. Písemnosti ze styku s archivy V 10 XIX. Spisová služba XIX.1. Podací deník, rejstřík A *) *)po vyřazení posledního evidovaného dokumentu XIX.2. Archivní kniha A *) 15

16 *)po vyřazení posledního evidovaného dokumentu XIX.3. Směrnice pro organizaci spisové a doručovatelské služby A 10 (spisový řád a plán, skartační řád a plán) XIX.4. Návrhy (schvalování) racionálních formulářů S 5 XIX.5. Podpisová oprávnění (spisů) S 10 XIX.6. Podací protokoly, indexy, rejstříky a jiné dříve užívané A 10 záznamní knihy podatelny XIX.7. Knihy expedovaných zásilek, vyúčtování poštovného, S 3 doručovací knihy XIX.8. Protokoly o skartaci A 10 XIX.9. Obálky došlých doporučených zásilek S 3 měs. XIX.10. Evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů S 5 XIX.11. Vzory (otisky) razítek používaných v ústavu A 10 XIX.12. Přespočetná vyhotovení, zbytky neplatných tiskopisů S ihned XX. Pokladní služba XX.1. Pokladní řád, úprava platebního styku A 10 XX.2. Zřizování a dotování příručních pokladen S 10 XX.3. Podpisové vzory S 10 XX.4. Běžné písemnosti o pokladních hotovostech, zálohách, S 5 inkasu, odvodech přijatých peněz, výměně platidel XX.5. Pokladní knihy a deníky s přílohami S 10 XX.6. Vyúčtování záloh S 5 XX.7. Záznamy o kontrolách (skontro) pokladny V 5 XX.8. Záznamy o předání a převzetí pokladny S 5 XX.9. Záznamy o předání a převzetí klíčů S 5 XX.10. Záznamy o zajištění pokladen proti vloupání, požáru A 10 XXI. Agenda dávková XXI.1. Směrnice, instrukce pro dávkovou agendu, pro A 10 poskytování léčebných a ortopedických pomůcek XXI.2. Písemnosti o zapůjčení vozíků a jiných léčebných a S 1 ortopedických pomůcek pro nemocné (kromě karet) XXI.3. Evidence (karty) zapůjčených předmětů S 3 XXI.4. Žádosti o zapůjčení vozíků pro nemocné, o příspěvky na S 3 vozíky nebo spec. ortop. pomůcky XXI.5. Písemnosti o peněžních dávkách (příspěvky na motorová S 1 vozidla a na spec. invalidní vozíky) XXI.6. Písemnosti o náhradách jízdného (nikoliv povahy účetních S 1 dokladů) XXII. Přijímání a propouštění pacientů (v lůžkových zařízeních) XXII.1. Instrukce pro přijímání a propouštění pacientů A 10 XXII.2. Potvrzení o předání - převzetí věcí pacientů S 5 XXII.3. Potvrzení o úschově věcí S 5 XXII.4. Deník úschovy cenných věcí S 5 XXIII. Výstavba, technický obnova a údržba zařízení, technické provozy XXIII.1. Stavební řád, směrnice pro stavební činnost A 10 XXIII.2. Instrukce pro technickou, inspekční a revizní službu A 10 XXIII.3. Technická knihovna. Výtisky technických norem S 20 XXIII.4. Mapy popisné a technické A 10 16

17 XXIII.5. Plány geometrické A 30 XXIII.6. Plány zastavovací A 20 XXIII.7. Plány prováděcí, všeobecné, otisky map V 10 XXIII.8. Výhledové plány výstavby A 30 XXIII.9. Plány preventivních oprav a údržby, potřeby materiálu a S 10 náhradních dílů XXIII.10. Projektové úkoly, projekty nových realizovaných staveb A 20 XXIII.11. Znalecké posudky V 10 XXIII.12. Technicko-ekonomické kolaudace A 10 XXIII.13. Závažné písemnosti o pracích nevyžadujících stavební V 10 povolení XXIII.14. Běžné písemnosti o opatřování stavebních hmot a jiného S 5 materiálu na údržbu XXIII.15. Práce externích projektantů, dohody o práci S 10 XXIV. Budovy *) (Věže a stožáry, čistírny odpadních vod mimo budovy, vodojemy a zásobníky, studny, žárotechnické objekty, pozemní komunikace, plochy a úpravy území, podzemní objekty, nadzemní vedení, kanály) *)(Spisy se skartačním znakem A nutno ponechat v ústavu až do vyřazení objektu) XXIV.1. Technická evidence, pasporty budov a staveb A 10 XXIV.2. Záznamy o generálních technických prohlídkách budov a V 10 staveb s příkazy k likvidaci nedostatků XXIV.3. Písemnosti o rekonstrukcích (gen. opravách) investiční A 10 povahy včetně projektů XXIV.4. Písemnosti o přidělení služeb. bytů, nájemní smlouvy (po S 10 uplynutí platnosti) XXIV.5. Zásadní dokumentace o ochraně budov a staveb (instrukce A 10 o vstupu do objektů, o zabezpečovacím zařízení, zamykání, střežení budov) XXIV.6. Rozdělování služeb vrátných a hlídačů objektů S 3 XXIV.7. Směrnice o požární ochraně, o organizaci PO A 10 XXV. Energetické a hnací stroje a zařízení, energetika XXV.1. Zásadní směrnice pro energetické hospodaření A 20 XXV.2. Schemata, plány a výkresy energetického zařízení, rozvodů A 10 páry, kabelů, kondensátů, vodního hospodářství. Závazné odborné posudky o těchto zařízeních XXV.3. Ostatní písemnosti o zřízení energetických zařízení S 10 XXV.4. Energetické bilance, spotřební normy energie a paliv S 10 XXV.5. Záznamy o revizích a zkouškách energetických zařízení S 10 XXV.6. Deníky (záznamy) o provádění rekonstrukcí a oprav V 5 energetických strojů a zařízení XXV.7. Provozní záznamy v kotelnách, ve strojovnách o S 5 dodávkách, o výrobě a spotřebě energie a paliv, o výrobě, rozvodu a spotřebě páry a vody XXV.8. Záznamy o instalaci (a provozu) zařízení V 10 vzduchotechnických a vodotechnických (zkoušení a čištění vzduchu, úprava vody, vodovodů, čištění odpadních vod) XXV.9. Záznamy o kontrolách spotřeby energie a uskladnění paliv S 5 17

18 XXV.10. Záznamy o řízení práce zaměstnanců energetických S 3 zařízení XXVI. Pracovní stroje a zařízení (hosp. technika), přístroje a zvláštní technická zařízení (zdrav. tech.) XXVI.1. Směrnice pro správu a ochranu strojů a přístrojů A 10 XXVI.2. Písemnosti o opatřování a přejímání strojů a zařízení, S 20 evidenční listy a karta strojů, popisy, výkresy a fotografie strojů, výkresy o rozmístění strojů XXVI.3. Písemnosti o přidělování, přemisťování a vyřazování strojů S 5 XXVI.4. Generální opravy strojů (časové plány, přehledy) plány S 10 preventivních oprav XXVI.5. Písemnosti o běžné údržbě a opravách strojů ) objednávky S 5 na opravy, výkazy práce, seznamy nářadí) XXVI.6. Pasporty pro zdrav. i hosp. techniku (jen o zařízeních V 10 rozhodujících podle nař. MZd) XXVI.7. Technická evidence strojů a strojního zařízení V 10 XXVI.8. Cejchování strojů a přístrojů S 10 XXVI.9. Přehledy o využití strojů S 5 XXVI.10. Záznamy o hospodaření mazadly na stroje S 5 XXVI.11. Záznamy o technických prohlídkách S 10 XXVI.12. Běžné písemnosti o práci obsluhovatelů strojů S 5 XXVII. Dopravní prostředky, doprava XXVII.1. Provozní řády, směrnice, instrukce pro dopravní službu a A 10 hospodaření dopravními prostředky všeho druhu (nejen aut) XXVII.2. Evidence motorových a jiných vozidel S 10 XXVII.3. Písemnosti o opatřování, přidělování a vyřazování S 10 (odhady, prodej) vozidel XXVII.4. Úřední doklady motorových vozidel (jízdní průkazy, S 5 typová osvědčení, pokud jde o vozidla již mimo provoz) XXVII.5. Soupisy inventáře a nářadí k vozidlům (po uplynutí S 5 platnosti) XXVII.6. Skladní karty zásob autopotřeb S 5 XXVII.7. Evidence autoplášťů, protokoly o vyřazení S 5 XXVII.8. Zápisy o technických prohlídkách vozidel S 5 XXVII.9. Hospodářské smlouvy na opravy, čištění vozidel, plány S 5 oprav XXVII.10.Korespondence o údržbě a opravách vozidel, o pohonných S 5 hmotách XXVII.11.Záznamy o provozu (jízdách), výkonech vozidel, rozvrhy S 3 dopravní služby XXVII.12.Žádanky, příkazy a dispozice, přijímací a vydací a vážní S 3 listy vnitroústavní závodní dopravy XXVII.13.Běžné záznamy o provozu autodílny S 5 XXVII.14.Čerpací stanice, garáže, dílny (pro opravy dopravních prostředků), vozovky, parkovací plochy, nakládací rampy - údržba, provoz objektů - viz řadu 91 - Budovy, nebo 92 - Stavby XXVII.15.Písemnosti o vyhrazení parkování vozidel S 5 XXVII.16.Pojištění proti povinnému ručení motorových vozidel S 10 18

19 XXVII.17.Záznamy o nehodách při provozu motorových vozidel, o V 10 kontrolách řidičů, o školení řidičů XXVII.18.Běžné písemnosti o řízení práce pracovníků dopravní S 3 služby XXVIII. Nástroje (nikoliv ZP, pouze DKP apod.) XXVIII.1. Směrnice pro hospodaření a údržbu A 10 XXVIII.2. Technická dokumentace S 5 XXVIII.3. po vyřazení věcí XXVIII.4. Běžné písemnosti o údržbě S 5 XXVIII.5. Záznamy o technických prohlídkách S 5 XXIX. Pozemky a trvalé porosty XXIX.1. Evidence pozemků, doklady o nabytí A 10 XXIX.2. Mapy pozemků A 20 XXIX.3. Geometrické plány pozemků A 30 XXIX.4. Dokumentace o klasifikaci, bonifikaci a odhadech V 10 XXIX.5. Evidence o výsadbě stromoví (dřevin) A 30 XXIX.6. Meliorace pozemků A 10 XXIX.7. Zvelebování pozemků, obdělávání (sezónní) půdy, péče o S 5 porosty (postřiky, hnojení) XXIX.8. Činnost svépomocná při zvelebování pozemků S 5 XXIX.9. Písemnosti týkající se ochrany pozemků (přírody) V 10 19

20 Příloha č. 3: Protokol o předání dokumentů do spisovny P ř e d á v a c í p r o t o k o l dokumentů předávaných do spisovny (název organizace). Předávající pracovník: Poř. č. Spisový znak Druh materiálu Časový rozsah Skartační znak a lhůta Množství evidenčních jednotek Pozn. Předávající pracovník zodpovídá za úplnost předávaných dokumentů a správnost údajů uvedených v předávacím protokole Datum podpis předávajícího podpis pracovníka odpovědného za vedení spisovny 20

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č.

Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Směrnice o spisovém a skartačním řádu Č. Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Směrnici schválil: Mgr. Libor Mojžíš Projednáno a schváleno v ZO: Datum

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Spisový a skartační řád kulturních organizací

Spisový a skartační řád kulturních organizací Spisový a skartační řád kulturních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD MĚSTA DEŠTNÁ I. Úvodní ustanovení II. Příjem dokumentů III. Evidence dokumentů IV. Vyřizování dokumentů V. Podepisování dokumentů a užívání razítek VI. Odesílání dokumentů VII.

Více

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I Úvodní ustanovení. Čl. 1 Čj.: AS-1709/1-2003 10. listopadu 2003 Metodický návod odboru archivní správy Ministerstva vnitra k vedení spisové služby, ukládání a vyřazování písemností vzniklých z činnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Ratiboř 37, 377 01 Jindřichův Hradec IČO 00512711, TEL:. 384 380 917 e-mail:info@obecratibor.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Ratiboři Úvodní

Více

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D

S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D S P I S O V Ý A S K A R T A Č N Í Ř Á D Obecná ustanovení Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě platném znění, vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obsah: 1. Účel... 2 2. Platnost směrnice... 2 3. Použité zkratky a pojmy... 2 4. Odpovědnosti a pravomoci... 2 5. Spisový a skartační řád... 3 5.1.1.1 Dokumenty nepodléhající evidenci...

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku. Marcela Jelínková

SEMINÁRNÍ PRÁCE. Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku. Marcela Jelínková SEMINÁRNÍ PRÁCE Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku Marcela Jelínková 1 OBSAH : ÚVOD - Zásady vedení spisové služby str. 3 - Základní pojmy spisové služby

Více

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n

Příloha č. 1 ke směrnici č. 15. S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary Příloha č. 1 ke směrnici č. 15 S p i s o v ý a s k a r t a č n í p l á n skartační znak "" (k trvalému uložení do archivu jako archiválie);

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY ČÁST: 11. SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č. j.: 11 ZŠ - OSŠ /2016 Vypracovala: Mgr. Blanka Chuchlerová, ředitelka školy Schválila:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Spisový a skartační řád školy

Spisový a skartační řád školy Spisový a skartační řád školy Masarykova střední škola chemická 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový řád se vztahuje na činnost organizační jednotky Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova

Více

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016

SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1 SPISOVÝ ŘÁD OBCE SUŠICE Číslo předpisu: 5/2016 1. Obecná ustanovení 1.1 Obec Sušice vydává tento spisový řád (dále jen řád), který je zpracováván dle ustanovení zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Spisový a skartační řád - koncept

Spisový a skartační řád - koncept Spisový a skartační řád - koncept 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 2 3. ZÁKLADNÍ POJMY... 2 4. SPISOVÝ ŘÁD... 3 5. PŘÍLOHY:... 13-1 - 1. ÚVOD Účelem spisového a skartačního

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. 208/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2014 Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: Počet příloh: 6 1.

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Směrnice kvestora SK 01/2015

Směrnice kvestora SK 01/2015 SK 01/2015 Strana č. 1 z 19 Směrnice kvestora SK 01/2015 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Milan Hála Funkce: kvestor kvestor Datum: 1. 9. 2015 1. 9. 2015 Podpis: Ing. Milan Hála

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Batňovice Vnitřní směrnice obce Batňovice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Batňovice 1Úvodní ustanovení 11Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby 12Cílem spisového a skartačního

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení

Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Spisový a skartační řád školy šk. zařízení Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 1. Tento spisový a skartační řád se vydává na základě zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, který byl změněn

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net EVIDENCE MAJETKU Na základě ustanovení

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

1. Skartační plán část č. 1

1. Skartační plán část č. 1 1. Skartační plán část č. 1 Organizace společnosti název ordinace, adresa sídla Pokyny pro plnění úkolů v léčebné péči, dokumenty týkající se sítě a rajonizace zdravotnických zařízení Publikace min. zdravotnictví

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ OBECNÍ ÚŘAD STAŘÍČ, CHLEBOVICKÁ 201, 739 43 STAŘÍČ, tel. : 558 660 260 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU STAŘÍČ Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz Obchodní činnost a Zásoby, zásobování N Nabídky: viz "Obchodní činnost" Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti) S 5 Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti) S 5 Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 5 Nadnormativní a nepotřebné

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Článek 1 Základní pojmy

Článek 1 Základní pojmy Spisový a skartační řád Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i. Článek 1 Základní pojmy 1. Pojmem dokument jsou v širším slova smyslu označovány veškeré písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ s ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 příspěvková organizace SPISOVÝ ŘÁD (platný od 1.9.2016) Projednáno pedagogickou radou dne 29.8.2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy I. Úvodní ustanovení Spisový

Více

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád

Příloha č. 2 Spisový a skartační řád Příloha č. 2 Spisový a skartační řád 1 Starosta města Stráž pod Ralskem vydává v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Vzorový spisový a skartační řád 1

Vzorový spisový a skartační řád 1 Vzorový spisový a skartační řád 1 Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová

Spisový a skartační řád. datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 K 34/2015 Ilona Ďurišová Spisový a skartační řád datum: č. j.: zpracoval: 10. března 2015 Ilona Ďurišová Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí vydává ke stanovení podmínek realizace spisové a archivní služby ve smyslu zákona

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. Spisový řád. MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOJIŘSKÝ LES, o. s. Spisový řád. MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen Tento dokument byl zhotoven v Print2PDF. Spisový řád MAS Svatojiřský les, o.s. Loučeň, říjen 2008 Obsah 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...3 1.1. CÍL, PŘEDMĚT, ROZSAH ÚPRAVY...3 1.2. ODPOVĚDNOST VE SPISOVÉ SLUŽBĚ...3 2. PŘÍJEM A EVIDENCE PÍSEMNOSTÍ...3

Více

Spisový a skartační řád pro školy

Spisový a skartační řád pro školy Spisový a skartační řád pro školy I. Úvodní ustanovení 1. Spisový a skartační řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového a skartačního řádu je zabezpečit odbornou

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, lachovo Březí, okres Prachatice Komenského 36, PČ: 384 22 IČO: 4728721 tel.: 388 320 21 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net PIOÝ KRTČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS

N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní teze: Ad část I:

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2011 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

SPISOVÝ ŘÁD. Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Město Městský úřad Česká Třebová SPISOVÝ ŘÁD Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů V zájmu jednotné organizace

Více

Policie České republiky

Policie České republiky Příloha č. 8 k PPP č. 170/2015 EVIDENCE DOKUMENTŮ ČÁST PRVNÍ Povinné údaje v evidenci dokumentů o evidovaném dokumentu Čl. 1 JP Pořadové Povinné údaje uváděné v evidenci ESSL 1/ SED SED číslo dokumentů

Více

Směrnice o inventarizaci. Obec: Pec 58, Domažlice

Směrnice o inventarizaci. Obec: Pec 58, Domažlice 1 Směrnice o inventarizaci Obec: Pec 58, 344 01 Domažlice Platnost od: 2.12.2011 Schválil: Riederer Jan, usnesení č. Obsah: 1. Úvodní ustanovení - Legislativní rámec 2. Inventarizační činnosti - Plán inventur

Více

Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodický návod odboru archivní správy k vyhlášce č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Čj.: AS-582/2-2005 Praha 5. dubna 2005 Ministerstvo vnitra vydalo 13. prosince 2004 vyhlášku č.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení. Spisový řád Obecní úřad Kostice SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu v Kosticích, vydaný dne 25.9.2006, v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých předpisů a vyhláškou č.

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Poliklinika Prosek a.s.

Poliklinika Prosek a.s. Poliklinika Prosek a.s. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 266010111 Směrnice ředitele č. 14/2016 Řád spisový, archivní a skartační Platnost od: 15.6.2016 Určeno: všem vedoucím pracovníkům Vydal: Ing.

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC

Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Novela vyhlášky č. 259/ 2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické setkání uživatelů spisové služby GORDIC Úvod Aktuální stav novely v legislativním procesu Prezentované znění ještě není

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Spisový řád Národního památkového ústavu

Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Národního památkového ústavu Spisový řád Spisový a skartační řád Národního památkového ústavu Generální ředitelka Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ ) vydává k provádění Statutu NPÚ

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY číslo: R 289 datum: 3. listopadu 2014 Opatření rektora k užívání razítek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích V souladu s ustanovením zákona

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení

Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Postup při vyřazování dokumentů a podrobnosti skartačního řízení Základní právní normy zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyhláška

Více

123/2006 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Změna: 72/2014 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ

Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice SPISOVÁ SLUŽBA, ARCHIVACE A SKARTACE DOKUMENTŮ Označení dokumentu: SM1/2014 Počet stran: 6 Počet příloh:

Více

č. 192/2009 Sb. Hlava I Úvodní ustanovení Čl. 2 Nárok na státní příspěvek

č. 192/2009 Sb. Hlava I Úvodní ustanovení Čl. 2 Nárok na státní příspěvek Metodický návod č. 3/2009 odboru archivní správy a spisové služby MV k postupu při podávání žádostí o státní příspěvky podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje

S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje S M Ě R N I C E ředitelky Krajského úřadu Královéhradecké kraje upravující postup Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více