Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací"

Transkript

1 Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní péči Spisovou službou se v této směrnici rozumí soubor legislativních opatření, pravidel a vnitřních úkonů organizace, které mají za účel efektivní nakládání s dokumenty organizace a upravují jejich příjem, třídění, doručování, označování, evidování, oběh, vyřizování a odesílání a ukládání Řád spisové služby je závazný pro /název organizace/ a všechny její organizační útvary. Za jeho dodržování odpovídají /statutární zástupce organizace a pracovníci s delegovanou pravomocí v oblasti spisové služby/ Řád spisové služby vychází z následujících právních norem a předpisů: zákon ze dne 30. června 2004 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška ze dne 13. prosince 2004 č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, instrukce č. 13 ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 8. července 1980 č.j. VT/ , kterou se vydává skartační řád a skartační plán pro ústavy národního zdraví Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti /název organizace/ Spis je soubor dokumentů došlých na organizaci nebo vzniklých z její činnosti, který se týká jedné a téže věci Podatelna je specializované pracoviště pro příjem a evidenci dokumentů organizace. Podatelna působí též jako výpravna Spisovna je odborné pracoviště k ukládání všech vyřízených dokumentů organizace do doby uplynutí jejich skartačních lhůt. 2. Příjem dokumentů 2.1. Dokumenty se přijímají v podatelně organizace. Pokud dokument přijme jiná část organizace, zajistí jeho předání k zaevidování do podatelny. Záznam o telefonickém podání a podání učiněná ústně či jinou formou (faxem. em) musí být bezodkladně zaevidována v podatelně. Ustanovení zvláštních právních předpisů zůstávají nedotčena Dokumenty, na nichž je v adrese uvedeno na prvním místě jméno zaměstnance před názvem organizace se předávají neotevřené zaměstnanci. Pokud po otevření dopisu zjistí, že dokument má úřední charakter, zabezpečí jeho dodatečné zaevidování v podatelně. 1

2 2.3. Písemnosti přijímané v elektronické podatelně se přijímají dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách Zaměstnanec pověřený vedením spisové evidence opatří všechna doručená podání v den, kdy byla úřadu doručena, podacím razítkem. Písemnosti se zaevidují v podacím deníku a vyplní otisk podacího razítka. Doručené telegramy, faxy a elektronicky přijímané písemnosti eviduje podatelna jako ostatní podání, opatří je podrobným časovým údajem o doručení (hodina) a předá je zpracovateli Otisk podacího razítka obsahuje: název organizace, datum doručení, číslo jednací a počet listů a příloh. Vzor razítka je uveden v příloze č Obálka se ponechává jako součást dokumentu: není-li na samotném dokumentu uvedeno datum nebo rozchází-li se výrazně datum uvedené na písemnosti s datem poštovního razítka, není-li písemnost podepsána, a to i v případě, je-li uvedeno jméno i adresa podatele, má-li datum na obálce podání význam z hlediska právního, např. pro dodržení lhůt k vyřízení, u zásilek zasílaných na dodejku, je-li podací razítko otištěno pouze na obálce, u stížností, je-li adresa odesílatele pouze na obálce V ostatních případech se obálka vyřadí bez skartačního řízení Hromadné podání v téže věci (např. hlášení, zprávy) se opatří v podatelně otiskem podacího razítka a datem doručení. Evidují se ve sběrném archu, který je označen jednacím číslem, pod nímž bylo hromadné podání vyžádáno. Tiskopis sběrného archu vyplní zpracovatel, který jej připojí ke spisu. 3. Evidence dokumentů 3.1. Veškeré dokumenty doručené do organizace a vzniklé z její činnosti podléhají evidenci V podacím deníku se neevidují reklamní letáky a brožury, pozvánky a rozmnožené tiskoviny (noviny, brožury, knihy) Dále se v podacím deníku neevidují dokument, které mají vlastní evidenci nebo jsou součástí odborné dokumentace Spisovou evidenci vede podatelna a spisovna Spisová evidence je vedena v základních evidenčních pomůckách manuálně nebo pomocí výpočetní techniky Základními evidenčními pomůckami jsou podací deník a rejstřík Zápisy do základních evidenčních pomůcek se provádějí čitelně trvalým způsobem. Chybný zápis se nepřepisuje, nepřelepuje ani jinak neodstraňuje, ale přeškrtne tak, aby zůstal čitelný, a nahradí se správným zápisem opatřeným datem, jménem, příjmením a podpisem toho, kdo opravu provedl Všechna podání doručená organizaci a dokumenty vzniklé z jeho činnosti se zapisují do podacího deníku v chronologickém pořadí podle doručení podatelně nebo vzniku dokumentu Podací deník je vázaná kniha, která se v záhlaví opatří přesným názvem organizace, rokem popř. roky v nichž je používána, a počtem číslovaných stran. Podací deník obsahuje následující údaje: pořadové číslo dokumentu, pod nímž je dokument v podacím deníku evidován (číselná řada začíná v deníku 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí dne 31. prosince), 2

3 datum doručení dokumentu nebo, jedná.li se o dokument vzniklý z činnosti původce, datum jeho vzniku; u datových zpráv se za čas doručení považuje okamžik, kdy je dokument dostupný elektronické podatelně, identifikace odesílatele; jde-li o dokument vzniklý z vlastní činnosti původce, zapíše se jako Vlastní, číslo jednací odesílatele, počet listů došlého nebo vlastního dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, stručný obsah dokumentu, název organizační jednotky určeného původce, které byl dokument přidělen, nebo jméno, popř. jména a příjmení zaměstnance určeného k vyřízení dokumentu, způsob vyřízení, den odeslání, počet listů odesílaného dokumentu a počet listů příloh nebo počet svazků příloh, u příloh v nelistinné formě jejich počet a druh, spisový znak, skartační znak a skartační lhůta dokumentu nebo rok, v němž bude dokument zařazen do skartačního řízení, počet listů nebo jiný údaj o rozsahu uloženého dokumentu (vyřízení podání se odesílá pod číslem podání a kopie vyřízení se ukládá s dokumentem podání), záznam o vyřazení ve skartačním řízení Podání zaevidovaná v podacím deníku se zapíší do rejstříku. Rejstříky se vedou obvykle pro období čtyř let Před zápisem nového podání do podacího deníku příslušný zaměstnanec zjistí pomocí rejstříků, zda už nebylo v téže věci evidováno jiné podání. V kladném případě připojí předchozí dokument k novému podání. U otisku podacího razítka na novém podání poznamená číslo jednací předchozího dokumentu. Číslo jednací předchozího dokumentu se též poznamená v podacím deníku u pořadového čísla nového podání, s nímž je spojeno. U jednacího čísla předchozího dokumentu se poznamená číslo jednací s nímž bylo číslo spojeno do kolonky uloženo Číselná řada v podacím deníku vždy začíná 1. ledna pořadovým číslem 1 a končí 31. prosince. Zbývající prázdné kolonky se pod posledním zápisem v podacím deníku do konce stránky proškrtnou a opatří formulí Uzavřeno dne číslem jednacím a jménem a podpisem zaměstnance pověřeného vedením spisové služby Číslo jednací tvoří pořadové číslo dokumentu v podacím deníku, lomené posledním dvojčíslím běžícího roku /nebo celým rokem/ a zkratkou vyjadřující název organizace příp. doplněným číselným nebo abecedním označením vyřizovatele. Podání a jeho vyřízení se eviduje pod týmž číslem jednacím. Pod jedním číslem jednacím se vždy vyřizuje jen jedno podání nebo hromadná podání evidovaná sběrným archem Podatelna předává zaevidované dokumenty proti potvrzení k vyřízení. /Stanovení způsobu potvrzení např. proti podpisu v doručovací knížce./ 4. Vyřizování dokumentů 4.1. Dokumenty se vyřizují účelně správně a rychle Pokud není jinak dáno, vyřizují se dokumenty obvykle do třiceti dnů. Pokud není možno v této lhůtě podaní vyřídit, oznámí se žadateli přibližná lhůta, ve které bude podání vyřízeno V případě, že došlý dokument nevyžaduje zvláštní opatření nebo sdělení, poznamená na ní pracovník, kterém,u byla předělena k vyřízení, že obsah byl vzat na vědomí, označí písemnost datem a podpisem a předá dokument spisovně k založení. 3

4 4.4. Veškeré dokumenty, týkající se téže věci tvoří spis. Spis obsahující více čísel jednacích se po vyřízení záležitosti již nerozděluje, ale ukládá pod nejvyšším číslem jednacím, tj. číslem jednacím nejmladšího dokumentu Odpověď na doručené podání se eviduje, vyřizuje a odesílá pod číslem jednacím tohoto doručeného dokumentu. K podání se vždy připojuje stejnopis případně koncept vyřízení Vyřídí-li zpracovatel dokument jinak než písemně, učiní o tom záznam na dokument, případně připojí záznam na zvláštním listu Vzniká-li dokument z vlastního podnětu organizace, vyžádá si zpracovatel číslo jednací od zaměstnance pověřeného vedením spisové evidence a současně sdělí jeho obsah pro zápis do podacího deníku. Do rubriky podacího deníku Došlo od se napíše vlastní Každá příloha musí být označena číslem jednacím dokumentu, k němuž náleží (např. K č.j. /.. ) Zpracovatel, který dokument vyřídil, jej označí spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou, příp. rokem zařazení dokumentu nebo spisu do skartačního řízení, podle spisového a skartačního plánu, který je součástí tohoto spisového a skartačního řádu. 5. Úprava a podepisování dokumentů, užívání razítek 5.1. Dokumenty vzniklé z činnosti organizace se označují záhlavím s jejím názvem, sídlem a číslem jednacím. V odpovědích na doručené dokumenty se uvádí i číslo jednací došlého dokumentu, pokud jej obsahuje. Takto lze označovat i obálky dokumentů Dalšími náležitostmi dokumentů vzniklých z činnosti organizace jsou: datum, počet listů dokumentu, počet listů příloh nebo počet svazků, jméno, příjmení a funkce zaměstnance pověřeného podpisem Podepisování dokumentů se řídí podpisovým /nebo organizačním/ řádem organizace. Stejnopis dokumentu musí mít stejné náležitosti jako originál, za což odpovídá zpracovatel Dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude předělen skartační znak A, se vyhotovuje na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty tj. papír, který je výrobcem garantován jako trvanlivý (nekyselý) Organizace vede evidenci razítek s jejich otiskem a jménem, příjmením, funkcí, datem a podpisem zaměstnance, který razítko převzal a užívá Ztráta razítka se neprodleně nahlásí Ministerstvu vnitra odboru dozoru a kontroly veřejné správy (nám. Hrdinů 3, Praha 4, tel , který je zveřejní ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. 6. Odesílání písemností 6.1. Odesílání dokumentu zajišťuje výpravna, která je součástí podatelny /případně určí spisový řád jinak/ Odesílaný dokument musí obsahovat veškeré náležitosti a záznam o jeho odeslání se učiní do podacího deníku. 7. Ukládání písemností 7.1. Dokumenty a spisy se ukládají do spisovny protokolárně. Vzor protokolu předání do spisovny je uveden v příloze tohoto spisového a skartačního řádu Pracovník spisovny po překontrolování úplnosti předávaných dokumentů a spisů je zanese do evidence spisovny. 4

5 7.3. Evidence spisovny je vedena v archivní knize Dokumenty a spisy se ve spisovně ukládají dle spisového plánu Dokumenty zůstávají ve spisovně uloženy tak dlouho, dokud po jejich vyřízení či ztrátě platnosti uplyne jejich skartační lhůta uvedená ve skartačním plánu Dokument v digitální podobě se skartačními znaky A a V vzniklý z činnosti organizace musí být zapsán ve formátu, který zaručí jeho neměnnost a umožní jeho následné čtení. Pokud tuto podmínku nelze zabezpečit, převedou se takové dokumenty do analogové formy odpovídající době jejich vyřízení a opatří se náležitostmi originálu, a to nejpozději před jejich zařazením do skartačního řízení; obdobně se postupuje při vyřazování dokumentů přijatých v digitální podobě včetně potvrzení platnosti elektronického podpisu v době přijetí dokumentu Dokumenty s prošlou skartační lhůtou se vyřazují ve skartačním řízení Průběh a náležitosti skartačního řízení upravuje skartační řád. 8. Půjčování dokumentů ze spisovny 8.1. Nahlížení do dokumentů uložených ve spisovně je povoleno pracovníkům vedení organizace, pracovníkům útvaru /úseku, oddělení/ z jejichž činnosti dokument vznikl, pracovníků kontroly či pracovníků pověřeným ředitelem Dokumenty ze spisovny půjčuje pouze pracovník spisovny Žadatel oznámí pracovníkovi spisovny přesnou obsahovou náplň dokumentů nebo uvede přímo dokument, který požaduje k nahlédnutí nebo opsání. Do dokumentů se nahlíží a výpisy (event. kopie) se pořizují v místnostech spisovny Při zapůjčení dokumentu mimo prostor spisovny se vyhotovuje výpůjční lístek a výpůjčka se eviduje v knize výpůjček Výpůjčky mimo prostory organizace povoluje pouze její ředitel /statutární zástupce/ Každý, kdo si dokumenty půjčuje nebo do nich nahlíží, plně zodpovídá za jejich bezpečnost a ochranu Pracovník spisovny je povinen se přesvědčit, zda je vrácený dokument v pořádku Při ztrátě či zničení dokumentu se toto poznamená do podacího deníku do rubriky o vyřazení spolu s číslem jednacím, kterým byla ztráta či zničení vyšetřeno. Skartační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Skartační řád stanoví postup při vyřazování dokumentů ze spisovny ve skartačním řízení Žádné dokumenty nesmějí být zničeny bez posouzení ve skartačním řízení Za průběh skartačního řízení odpovídá statutární zástupce organizace Skartační řízení je souhrn pracovních úkonů prováděných při systematickém vyřazování dokumentů a při posuzování jejich dokumentární hodnoty. Skartační řízení se provádí každoročně za celou organizace za dohledu příslušného archivu Součástí spisového a skartačního řádu je spisový a skartační plán, který obsahuje seznam dokumentů organizace rozdělených dle věcných hledisek a označených spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami Skartační znaky určují, jak bude s dokumenty po uplynutí skartační lhůty ve skartačním řízení naloženo: skartační znak A označuje dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie), které se po uplynutí skartační lhůty navrhnou k odevzdání do příslušného archivu, 5

6 skartační znak S označuje dokumenty, které nemají dokumentární (historickou) hodnotu a navrhnou se po uplynutí skartační lhůty ke zničení, skartační znak V označuje dokumenty, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit a znamená, že dokumenty budou po uplynutí skartačních lhůt znovu posouzeny a pak teprve označeny skartačním znakem A nebo S Skartační lhůty určují dobu, ve které nesmí být dokument vyřazen. Skartační lhůta je uváděna v letech a počítá se vždy od následujícího roku po roce, kdy byla písemnost vyřízena (uplynula její právní platnost). Od roku následujícího po uplynutí této lhůty může být písemnost zařazena do skartačního řízení a tím vyřazena Skartační lhůty 1.9. Předmětem skartačního řízení jsou veškeré dokumenty organizace, u nichž uplynuly skartační lhůty a které nejsou potřebné pro další činnost organizace Pro přípravu a provedení skartace se jmenuje komise Pracovník spisovny je členem skartační komise. 2. Skartační řízení 2.1. U dokumentů, jejichž skartační lhůty uplynuly, ověří pracovník spisovny jejich úplnost, správnost skartačních znaků a lhůt, a to zda jsou již skartační lhůty prošlé, dále zda opravdu zanikla právní a provozní potřeby těchto písemností pro organizaci Podle označení písemností rozdělí skartační komise dokumenty do skupin A a S Dokumenty skupiny V se znovu posoudí a podle výsledku posouzení se rozdělí do skupin A a S Skartační komise vypracuje skartační návrh, kterým organizace požádá příslušný archiv o provedení odborné archivní prohlídky, posouzení dokumentů a povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Vzor skartačního návrhu je uveden v příloze spisového a skartačního řádu Skartační návrh podepisuje statutární zástupce organizace a členové skartační komise Skartační návrh se odesílá ve dvojím vyhotovení příslušnému archivu Příslušný archiv na základě skartačního návrhu posoudí dokumenty v něm obsažené a o průběhu skartačního řízení sepíše pověřený pracovník archivu se členy skartační komise skartační protokol. Součástí skartačního protokolu je seznam dokumentů vybraných za archiválie s určením jejich kategorie a seznam dokumentů skupiny S určených ke zničení a případné nedostatky a úkoly uložené příslušným archivem. Na základě skartačního protokolu se vydá skartační povolení ke zničení dokumentů skupiny S. Bez souhlasu příslušného archivu nelze žádné dokumenty ničit nebo předávat do sběru Po provedeném skartačním řízení organizace: v dohodnutém termínu odevzdá protokolárně archiválie příslušnému archivu, zajistí zničení dokumentů skupiny S, a to buď předáním firmě, zabývající se likvidací úředních dokumentů, nebo komisionelní likvidací, zaznamená vyřazení dokumentů v evidenčních pomůckách (archivní knize a podacím deníku) Při vyřazování a předávání dokumentů do příslušného archivu či firmě ke zničení je nutno zabezpečit řádný a trvalý dozor tak, aby se žádné dokumenty neztratily nebo nedostaly do nepovolaných rukou V období přípravy a průběhu skartačního řízení jsou písemnosti ponechány v původním spisovém uspořádání a je zajištěna jejich přístupnost. Teprve po podepsání skartačního protokolu a vydání skartačního povolení jsou provedeny úpravy dokumentů k odvozu a ku zničení. 6

7 2.11. Při reorganizaci nebo likvidaci organizace je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby nedocházelo ke ztrátám a ničení dokumentů. Za řádné vyřazení likvidované organizace je odpovědný právní nástupce nebo likvidátor Závady a nedostatky skartačního řízení, které nebyly odstraněny ani po upozornění příslušným archivem, a ničení dokumentů bez řádného skartačního řízení, jsou posuzovány a postihovány jako porušení povinností uložených zákonem. Tento spisový a skartační řád nabývá účinnosti dnem.. 7

8 Příloha spisového a skartačního řádu č. 1 Vzor podacího razítka 8

9 Příloha č. 2: Spisový a skartační plán Spisový a skartační plán Spisový znak Druh dokumentu Skartační znak Lhůta roků I. Publikace, dokumentace I.1. Knihy (pokud nejsou součástí knihovny) S 20 I.2. Časopisy S 5 I.3. Noviny S 1 I.4. Výstřižky z novin týkající se ústavu A 1 I.5. Bibliografické záznamy časopiseckých článků (liter. služba A 5 viz též 646.2) I.6. Publicistická a přednášková činnost ved. prac. ústavu V 5 II. Řízení a organizace II.1. Dokumentace o organizaci ústavu, písemnosti o ustavení A 10 ústavu, organizační řády II.2. Delimitační rozhodnutí, změny, rozšíření ústavu A 10 II.3. Kroniky ústavní, životopisné doklady o osobách, které se A 10 významně účastnily založení a rozvoje ústavu II.4. Organizační instrukce pro činnost jednotlivých zařízení A 10 ústavu (kompl. sbírky) II.5. Organizační průzkumy, studijní zprávy z účasti na V 10 závažných sympoziích, poradách o organizaci a řízení apod. II.6. Zápisy o poradách vedoucích pracovníků A 5 II.7. Korespondence vedení ústavu V 5 III. Kontrola III.1. Směrnice pro organizaci a provádění kontrol A 5 III.2. Zprávy o kontrolách, revizích a prověrkách vlastních S 10 (vnitřní revize), příkazy k odstranění nedostatků III.3. Zprávy o kontrolách revizích a prověrkách nadřízených A 10 orgánů III.4. Stížnosti a oznámení občanů V 5 III.5. Evidence stížností A 5 IV. Právní záležitosti IV.1. Písemnosti upravující vnitřní organizaci právní služby A 10 IV.2. Písemnosti pří řízení, např. o náhradách škod, vymáhání S 10 nedoplatků apod. IV.3. Zastupování ústavu, plné moci, zmocnění, podpisová S 10 oprávnění IV.4. Kniha regresů S 5 IV.5. Spisy o vymáhání ošetřovného S 10 IV.6. Rozhodnutí o regresní náhradě S 10 IV.7. Návrhy pro regresní komisi S 10 IV.8. Hlášení úrazů a výše regresní náhrady S 10 IV.9. Regresní návrhy v trestním řízení S 10 IV.10. Výzva k zaplacení regresní náhrady S 10 V. Hygiena 9

10 V.1. Směrnice, instrukce a metodické pokyny A 10 V.2. Písemnosti o výsledcích hygienických šetření, měření V 5 škodlivin (o hlučnosti, osvětlení, prašnosti atd.) a nápravných opatření a jejich kontrole V.3. Písemnosti o bydlení kolektivního charakteru (internáty pro pracující, koleje): V.3.a. pís. o hyg. provozu - V 5 V.3.b. pís. o hyg. výstavby - S 10 V.4. Úmrtní listy a doklady o úmrtí na karantenní nemoci S 5 V.5. Písemnosti o hygieně v zařízeních společného stravování: V.5.a. pís. o hyg. provozu - V 5 V.5.b. pís. o hyg. výstavby - S 10 V.6. Písemnosti o výživném režimu V 10 V.7. Písemnosti o dezinfekci, dezinsekci a deratizaci V 3 V.8. Protokoly pro bakteriologickou a sérologickou laboratoř S 5 V.9. Žádanky o bakteriologické, sérologické, virologické S 2 vyšetření V.10. Průvodní listy k bakteriologickému a sérologickému S 2 vyšetření VI. Dokumenty (dokumentace) všeobecné, zpracovávané (používané ve všech zdravotnických zařízeních (ambulantních, ústavních aj.), dokumenty klientů VI.1. Denní pracovní záznamy S 3 VI.2. Výkazy o činnosti (pracovní výkazy) S 5 VI.3. Zdravotní záznamy včetně vložek a doplňků (chorobopisy viz též zdrav. záznamy u ost. částí léč. prev. péče, kde jsou určité odchylky v ústavních zař., v zubní péči, v psychiatrické péči v tbc péči) S 100 od narození evidovan ého VI.4. Zápisy o průběhu ošetření (vyšetření) z odborných S 3 ambulantních zařízení VI.5. Lékařské zprávy nálezy S 3 VI.6. Průvodní listy (průvodky) pro různá vyšetření S 3 VI.7. Provozní deníky (knihy) a záznamy pro radiodiagnostiku a S 5 radioterapii, biochemická vyšetření, rozbory moče, rehabilitační péče apod. VI.8. Knihy rozborů S 5 VI.9. Záznamy o spotřebě omamných látek (sešity) S 5 VI.10. Recepty na léky a poukazy na ortopedické pomůcky jako S 1 součásti faktur nebo vyúčtování za léky VI.11. Tiskopisy receptů a žádanek na léčiva, omamné látky S ihned neplatné a poškozené VI.12. Hlášení zhoubného novotvaru S 100 od narození evidovan ého VI.13. Evidence nemocných včetně doporučení a záznamu o S 5 průběhu léčení (např. na rehabilitačních odděleních) VI.14. Hlášení zdravotních sester S 3 VI.15. Kniha návštěv S 5 VI.16. Sociální dokumentace S 10 10

11 VII. Práce, pracovníci, mzdy VII.1. Směrnice, instrukce ap A 10 VII.2. Kolektivní dohody (smlouvy, dohody o spolupráci, text, A 10 uzavírání a plnění VII.3. Vypsání konkursů na místa S 5 VII.4. Písemnosti v agendě vysílání pracovníků do zahraničí, V 10 doporučování cest zaměstnanců do ciziny VII.5. Korespondence personálního oddělení S 5 VIII. Písemnosti týkající se konkrétních pracovníků VIII.1. Osobní spisy pracujících, jednotná evidence pracujících S 45 VIII.2. Přihlášky a odhlášky k pojištění S 10 VIII.3. Pracovní (učební) smlouvy a závažné písemnosti týkající S 10 se uzavření,změny, skončení pracovního poměru, vedlejšího pracovního poměru, vedlejší činnosti s pracovníkem, pracovní náplně jednotlivých pracovníků, platové výměry, srážky ze mzdy pokud nejsou součástí osobního spisu VIII.4. Písemnosti týkající se plnění povinností, hodnocení a V 10 kázně pracovníka VIII.5. Běžné písemnosti týkající se povolování, změn, výjimek S 10 v pracovní době, nařízení práce přes čas, povolení dovolené, náhrady mzdy za dovolenou, náhrady mzdy při překážkách v práci, při povolení studia při zaměstnání, náhrady výdajů pracovníkovi v souvislosti s výkonem práce (cest. účty) apod.) VIII.6. Běžné písemnosti (hromadné povahy) týkající se více S 5 zaměstnanců (přehledy o dovolených, o pracovních brigádách apod.) VIII.7. Záznamy o poučení (školení) jednotlivého pracovníka S 45 v ochraně a bezpečnosti práce, o přidělení ochranných pomůcek, o úrazech VIII.8. Písemnosti o konkrétní účasti pracovníků (kolektivů) na V 30 zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při Práci. Zápisy o prověrkách ochrany a bezpečnosti při práci, o hromadných školeních v OBP VIII.9. Písemnosti o provedených dohlídkách orgánů státního V 20 odborného dozoru nad OBP, včetně písemností o likvidaci závad VIII.10. písemnosti o mimořádných formách stidia a školení, o S 5 úlevách v práci pracovníka, o hmotném zabezpečení pracovníka při školení VIII.11. Běžné písemnosti o provozu a zařízení stravovacích, V 5 ubytovacích, kulturních a tělovýchovných zařízení VIII.12. Výsledky sociálního průzkumu pracovníků A 10 VIII.13. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách V 5 zaměstnanců (hromadné spisy) VIII.14. Běžné písemnosti o zdravotních a sociálních podmínkách V 5 pracovníka a jeho mimopracovních podmínkách VIII.15. Běžné písemnosti o přidělování bytů zaměstnancům S 10 VIII.16. Závažnější (nenormativní) písemnosti o pracovních V 5 11

12 podmínkách žen, mladistvých a učňů (např. písemnosti v záležitostech zařizování společných provozoven služeb pro domácnost atd.) VIII.17. Ostatní běžné písemnosti týkající se pracovních podmínek S 5 žen, mladistvích a učňů VIII.18. Konkrétní případy jednotlivců - žen, mladistvích a učňů V 5 v sociálních a podobných záležitostech VIII.19. Dohody o hmotné odpovědnosti V 10 VIII.20. Písemnosti o náhradách škod způsobených pracovníkem V 10 nebo pracovníkovi VIII.21. Písemnosti z pracovně právních sporů jednotlivců V 10 VIII.22. Závažné písemnosti, týkající se sporů více zaměstnanců, V 10 např. spory celých kolektivů zaměstnanců s vedením ústavu IX. Plánování, rozpočtování, účetní a operativní evidence, statistika (sociálně ekonomická informace) IX.1. Zásady pro sestavování S 10 IX.2. Organizace prvotní evidence S 5 IX.3. Všeobecné pokyny S 3 IX.4. Dlouhodobé (výhledové) plány rozvoje s nejdůležitějšími A 20 podklady (včetně písemností o plnění) IX.5. Plány rozvoje, víceleté (5LP) (včetně písemností o plnění) A 10 IX.6. Plány roční - ústavní plán (vč. pís. o plnění) A 5 IX.7. Plány úkolů (pracovní) IX.7.a. - dlouhodobé, a roční A 10 IX.7.b. - kratší než roční S 5 IX.7.c. - osobní S 1 IX.8. Technicko-organizační opatření pro zajištění plnění a V 5 kontrolu plánů IX.9. Běžná korespondence vztahující se k plánům a jejich S 3 částem IX.10. Krátkodobá (dekádní, měsíční) hlášení a rozbory plnění S 3 plánu IX.11. Čtvrtletní, pololetní rozbory plnění plánu S 3 IX.12. Roční rozbory činnosti a hospodaření a statistické výkazy A 10 o plnění plánu IX.13. Zápisy z porad a schůzí o plánování a kontrole plnění S 3 plánu IX.14. Souhrnné (komplexní) výroční zprávy nadřízených orgánů A 10 (ONV, KNV, NVP) hodnotící zdravot. činnost X. Rozpočtování, financování X.1. Normy výdajů, úsporná opatření A 10 X.2. Rozpočty, sestavování, schvalování A 10 X.3. Podklady k rozpočtům S 5 X.4. Spisy o otevírání rozpočtových úvěrů, o přesunech a V 5 vázání rozpočtových prostředků X.5. Spisy o běžném hospodaření podle rozpočtu S 5 X.6. Vysvětlivky a rozbory ke čtvrtletním výkazům o plnění S 5 rozpočtu X.7. Spisy o projednávání peněžní potřeby s nadřízenými S 5 12

13 orgány X.8. Podklady pro krátkodobou (měsíční) kontrolu hospodaření S 1 podle rozpočtu X.9. Rozbory hospodaření kontrola plnění rozpočtů): X.9.a. - roční A 10 X.9.b. - čtvrtletní S 5 X.10. Zprávy a záznamy o revizích hospodaření rozpočtovými V 10 prostředky a plnění nápravných opatření X.11. Spisy o zřizování účtů u peněžních ústavů, běžná S 5 korespondence s peněžními ústavy X.12. Likvidace pohledávek a závazků, platební styk mezi S 10 dlužníky a věřiteli X.13. Majetek - nabytí, převody A 10 X.14. Náhrady škod S 5 X.15. Příjmy, vybírání, řízení S 5 X.16. Zprávy z porad a schůzí o rozpočtování a financování a S 5 kontrole plnění rozpočtu XI. Účetnictví a operativní evidence XI.1. Směrnice a písemnosti o organizaci účetní evidence A 10 XI.2. Roční státní účetní výkazy a roční účetní závěrky A 10 XI.3. Měsíční, čtvrtletní a pololetní státní účetní výkazy a účetní S 10 závěrky XI.4. Knihy došlých a vydaných faktur S 10 XI.5. Účetní doklady (faktury aj.) S 5 XI.6. Seznamy účtů na volných listech, sestav, účetních knih a S 10 arch. knihy po dobu úschovy zapsaných údajů, nejméně však XI.7. Mzdové listy S 45 XI.8. Výplatní listiny S 10 XI.9. Mzdové podklady S 10 XI.10. Daňové výkazy S 10 XI.11. Náhrady cestovních a stěhovacích výdajů S 5 XI.12. Dokladové revize (účetní kontrola) včetně nápravných V 10 opatření XI.13. Ostatní pomocné písemnosti účetní evidence S 5 XI.14. Inventarizační komise, ustanovení S 5 XI.15. Inventarizační pracovní plány S 5 XI.16. Protokoly o fyzických inventurách XI.16.a. součást účetních uzávěrek A 10 XI.16.b. ostatní S 10 XI.17. Protokoly o vyřazovacím (výukovém) řízení invent. S 10 předmětů XI.18. Písemnosti o ztrátách invent. předmětů, o náhradách S 5 XI.19. Operativní evidence, inventární karty S 5 XI.20. Rejstříky základních prostředků, ceníky A 20 XI.21. Evidence DKP S 5 XI.22. Evidenční karty osobního inventáře propuštěných S 3 zaměstnanců XII. Statistika XII.1. Směrnice a organizace statistické evidence a výkaznictví A 10 13

14 XII.2. Roční státní statistické výkazy s roční periodicitou A 10 XII.3. Státní statistické výkazy s kratší než roční periodicitou S 5 XIII. Zásobování, hospodářské provozy, služby (jen vlastní provozní činnost bez údržby a technické evidence) XIII.1. Směrnice pro zásobování a skladování A 10 XIII.2. Technologie skladování S 10 XIII.3. Normalizace, typizace materiálu A 10 XIII.4. Seznamy disponentů zmocněných ke schvalování S 5 (podpisování) hosp. smluv, objednávek, výdejek na zboží ze skladu (viz též ad 14) XIII.5. Ceníky XIII.5.a. vlastní A 10 XIII.5.b. ostatní S 10 XIII.6. Zmocňovací listy (plné moci) k přebírání zboží S 5 XIII.7. Situační zprávy o nákupních možnostech S 5 XIII.8. Prospekty, katalogy, vzorkovnice zboží S 5 XIV. Zásobování XIV.1. Roční plány hmotného zásobování A 5 XIV.2. Hospodářské smlouvy o dodávce výrobků S 5 XIV.3. Evidence o plnění hospodářských smluv S 3 XIV.4. Přepravní podmínky, dopravní dispozice S 5 XIV.5. Písemnosti o penalizaci (požadované nebo placené) S 5 XIV.6. Nabídky (poptávky) S 5 XIV.7. Objednávky investičních celků A 10 XIV.8. Dodací listy na velké investice dílčí i konečné s protokoly A 10 o převzetí dokončených prací XIV.9. Žádanky o nákup, objednávky a potvrzení objednávek, S 5 urgence dodávek, kontrola přijatých faktur XIV.10. Reklamace dodaného zboží (dodacích lhůt, množství, S 5 jakosti, ceny apod.) XIV.11. Průvodní doklady (propustky, konsignace, dodací listy, S 3 pokud netvoří součást účetních dokladů) XIV.12. Doklady o přejímání mimořádně velkých položek zboží A 10 nebo investic (včetně výkresů konstrukčních) např. při vybavení celých komplexů XIV.13. Záznamy (protokoly) o přejímce dodávek, vadách S 5 zjištěných při odběru, o vypořádání škod XIV.14. Evidence (knihy) o došlých zásilkách S 5 XIV.15. Písemnosti o obalech (ceny, evidence, vracení, přesuny, S 5 závady, vyřazení, zásoby, zavedení atd.) XIV.16. Skladní karty zásob zboží S 5 XIV.17. Kopie výkazů skladů, hlášení spotřeby zboží, obratové S 5 soupisky zásob XIV.18. Osobní listy na nástroje a prac. pomůcky zaměstnanců S 3 XIV.19. Výdejky - převodky zboží S 3 XIV.20. Přehledy o likvidaci nadnormativních zásob S 5 XIV.21. Běžné písemnosti o likvidaci nadnormativních zásob S 5 XIV.22. Kontrola plnění plánu zásobování S 5 XIV.23. Měsíční prověrky stavu zásob S 3 14

15 XIV.24. Zprávy a rozbory o zásobovací situaci S 5 XV. Stravování (ústavní, pacientů, dětí v jeslích a dět. domovech) XV.1. Směrnice pro organizaci stravování, strav. řád A 10 XV.2. Stravovací komise, ustanovení, povinnosti, porady V 10 XV.3. Písemnosti o hygieně stravování, hygienických V 5 prohlídkách personálu XV.4. Rámcové smlouvy o dodávkách potravin aj. zboží S 5 XV.5. Objednávky potravin, dodací listy, doklady o příjmu zboží S 5 pokud nejsou součástí faktur XV.6. Reklamace dodávek, protokoly o vadách (jakosti, ceny, S 5 množství) XV.7. Kalkulace nákladů na stravování S 2 XV.8. Rozvrhy stravy na období, jídelní lístky S 3 XV.9. Předpisy dietní stravy pro oddělení a celá zdrav. zařízení S 3 XV.10. Skladní karty zásob zboží S 5 XV.11. Závěsný (příhradový) lístek S 3 XV.12. Evidenční karta obalů S 3 XV.13. Výkazy spotřebovaných potravin S 3 XV.14. Výdejky aj. záznamy o výdeji potravin ze skladu S 3 XV.15. Inventurní seznamy zásob zboží a jiné písemnosti o S 5 kontrolách stavu zásob (výpočty mank, ocenění zásob, protokoly o poškození, o ztrátách apod.) XV.16. Písemnosti o zužitkování zbytků potravin S 1 XV.17. Stížnosti na stravování S 5 XV.18. Vybavení kuchyní, běžné písemnosti (neinventární) S 3 XV.19. Jídelní náčiní, nádoby, příbory, vybavení S 3 XV.20. Jídelny, vybavení, používání S 3 XVI. Praní a údržba prádla, oděvů a obuvi XVI.1. Provozní řády prádelen, žehlíren a opravářských A 10 krejčovských a obuvnických dílen (organizace práce, příjmu a výdeje prádla aj. věcí) XVI.2. Pracovní postupy, technologie praní, normy spotřeby S 10 materiálu, spotřeby energie, kalkulace nákladů na provádění prací XVI.3. Hospodářské smlouvy na praní prádla dodavatelsky S 5 XVI.4. Žádanky o vyprání a opravy prádla aj. věcí S 1 XVI.5. Pomocné záznamy (přehledy) o praní prádla, o pracích S 3 prostředcích XVI.6. Objednávky praní prádla v jiných podnicích S 2 (dodavatelsky) XVII. Spisová, doručovatelská, spojovací (telefonní) služba S 5 (jen běžná korespondence) XVIII. Archivnictví XVIII.1. Odevzdávání archiválií A 10 XVIII.2. Písemnosti ze styku s archivy V 10 XIX. Spisová služba XIX.1. Podací deník, rejstřík A *) *)po vyřazení posledního evidovaného dokumentu XIX.2. Archivní kniha A *) 15

16 *)po vyřazení posledního evidovaného dokumentu XIX.3. Směrnice pro organizaci spisové a doručovatelské služby A 10 (spisový řád a plán, skartační řád a plán) XIX.4. Návrhy (schvalování) racionálních formulářů S 5 XIX.5. Podpisová oprávnění (spisů) S 10 XIX.6. Podací protokoly, indexy, rejstříky a jiné dříve užívané A 10 záznamní knihy podatelny XIX.7. Knihy expedovaných zásilek, vyúčtování poštovného, S 3 doručovací knihy XIX.8. Protokoly o skartaci A 10 XIX.9. Obálky došlých doporučených zásilek S 3 měs. XIX.10. Evidence přísně zúčtovatelných tiskopisů S 5 XIX.11. Vzory (otisky) razítek používaných v ústavu A 10 XIX.12. Přespočetná vyhotovení, zbytky neplatných tiskopisů S ihned XX. Pokladní služba XX.1. Pokladní řád, úprava platebního styku A 10 XX.2. Zřizování a dotování příručních pokladen S 10 XX.3. Podpisové vzory S 10 XX.4. Běžné písemnosti o pokladních hotovostech, zálohách, S 5 inkasu, odvodech přijatých peněz, výměně platidel XX.5. Pokladní knihy a deníky s přílohami S 10 XX.6. Vyúčtování záloh S 5 XX.7. Záznamy o kontrolách (skontro) pokladny V 5 XX.8. Záznamy o předání a převzetí pokladny S 5 XX.9. Záznamy o předání a převzetí klíčů S 5 XX.10. Záznamy o zajištění pokladen proti vloupání, požáru A 10 XXI. Agenda dávková XXI.1. Směrnice, instrukce pro dávkovou agendu, pro A 10 poskytování léčebných a ortopedických pomůcek XXI.2. Písemnosti o zapůjčení vozíků a jiných léčebných a S 1 ortopedických pomůcek pro nemocné (kromě karet) XXI.3. Evidence (karty) zapůjčených předmětů S 3 XXI.4. Žádosti o zapůjčení vozíků pro nemocné, o příspěvky na S 3 vozíky nebo spec. ortop. pomůcky XXI.5. Písemnosti o peněžních dávkách (příspěvky na motorová S 1 vozidla a na spec. invalidní vozíky) XXI.6. Písemnosti o náhradách jízdného (nikoliv povahy účetních S 1 dokladů) XXII. Přijímání a propouštění pacientů (v lůžkových zařízeních) XXII.1. Instrukce pro přijímání a propouštění pacientů A 10 XXII.2. Potvrzení o předání - převzetí věcí pacientů S 5 XXII.3. Potvrzení o úschově věcí S 5 XXII.4. Deník úschovy cenných věcí S 5 XXIII. Výstavba, technický obnova a údržba zařízení, technické provozy XXIII.1. Stavební řád, směrnice pro stavební činnost A 10 XXIII.2. Instrukce pro technickou, inspekční a revizní službu A 10 XXIII.3. Technická knihovna. Výtisky technických norem S 20 XXIII.4. Mapy popisné a technické A 10 16

17 XXIII.5. Plány geometrické A 30 XXIII.6. Plány zastavovací A 20 XXIII.7. Plány prováděcí, všeobecné, otisky map V 10 XXIII.8. Výhledové plány výstavby A 30 XXIII.9. Plány preventivních oprav a údržby, potřeby materiálu a S 10 náhradních dílů XXIII.10. Projektové úkoly, projekty nových realizovaných staveb A 20 XXIII.11. Znalecké posudky V 10 XXIII.12. Technicko-ekonomické kolaudace A 10 XXIII.13. Závažné písemnosti o pracích nevyžadujících stavební V 10 povolení XXIII.14. Běžné písemnosti o opatřování stavebních hmot a jiného S 5 materiálu na údržbu XXIII.15. Práce externích projektantů, dohody o práci S 10 XXIV. Budovy *) (Věže a stožáry, čistírny odpadních vod mimo budovy, vodojemy a zásobníky, studny, žárotechnické objekty, pozemní komunikace, plochy a úpravy území, podzemní objekty, nadzemní vedení, kanály) *)(Spisy se skartačním znakem A nutno ponechat v ústavu až do vyřazení objektu) XXIV.1. Technická evidence, pasporty budov a staveb A 10 XXIV.2. Záznamy o generálních technických prohlídkách budov a V 10 staveb s příkazy k likvidaci nedostatků XXIV.3. Písemnosti o rekonstrukcích (gen. opravách) investiční A 10 povahy včetně projektů XXIV.4. Písemnosti o přidělení služeb. bytů, nájemní smlouvy (po S 10 uplynutí platnosti) XXIV.5. Zásadní dokumentace o ochraně budov a staveb (instrukce A 10 o vstupu do objektů, o zabezpečovacím zařízení, zamykání, střežení budov) XXIV.6. Rozdělování služeb vrátných a hlídačů objektů S 3 XXIV.7. Směrnice o požární ochraně, o organizaci PO A 10 XXV. Energetické a hnací stroje a zařízení, energetika XXV.1. Zásadní směrnice pro energetické hospodaření A 20 XXV.2. Schemata, plány a výkresy energetického zařízení, rozvodů A 10 páry, kabelů, kondensátů, vodního hospodářství. Závazné odborné posudky o těchto zařízeních XXV.3. Ostatní písemnosti o zřízení energetických zařízení S 10 XXV.4. Energetické bilance, spotřební normy energie a paliv S 10 XXV.5. Záznamy o revizích a zkouškách energetických zařízení S 10 XXV.6. Deníky (záznamy) o provádění rekonstrukcí a oprav V 5 energetických strojů a zařízení XXV.7. Provozní záznamy v kotelnách, ve strojovnách o S 5 dodávkách, o výrobě a spotřebě energie a paliv, o výrobě, rozvodu a spotřebě páry a vody XXV.8. Záznamy o instalaci (a provozu) zařízení V 10 vzduchotechnických a vodotechnických (zkoušení a čištění vzduchu, úprava vody, vodovodů, čištění odpadních vod) XXV.9. Záznamy o kontrolách spotřeby energie a uskladnění paliv S 5 17

18 XXV.10. Záznamy o řízení práce zaměstnanců energetických S 3 zařízení XXVI. Pracovní stroje a zařízení (hosp. technika), přístroje a zvláštní technická zařízení (zdrav. tech.) XXVI.1. Směrnice pro správu a ochranu strojů a přístrojů A 10 XXVI.2. Písemnosti o opatřování a přejímání strojů a zařízení, S 20 evidenční listy a karta strojů, popisy, výkresy a fotografie strojů, výkresy o rozmístění strojů XXVI.3. Písemnosti o přidělování, přemisťování a vyřazování strojů S 5 XXVI.4. Generální opravy strojů (časové plány, přehledy) plány S 10 preventivních oprav XXVI.5. Písemnosti o běžné údržbě a opravách strojů ) objednávky S 5 na opravy, výkazy práce, seznamy nářadí) XXVI.6. Pasporty pro zdrav. i hosp. techniku (jen o zařízeních V 10 rozhodujících podle nař. MZd) XXVI.7. Technická evidence strojů a strojního zařízení V 10 XXVI.8. Cejchování strojů a přístrojů S 10 XXVI.9. Přehledy o využití strojů S 5 XXVI.10. Záznamy o hospodaření mazadly na stroje S 5 XXVI.11. Záznamy o technických prohlídkách S 10 XXVI.12. Běžné písemnosti o práci obsluhovatelů strojů S 5 XXVII. Dopravní prostředky, doprava XXVII.1. Provozní řády, směrnice, instrukce pro dopravní službu a A 10 hospodaření dopravními prostředky všeho druhu (nejen aut) XXVII.2. Evidence motorových a jiných vozidel S 10 XXVII.3. Písemnosti o opatřování, přidělování a vyřazování S 10 (odhady, prodej) vozidel XXVII.4. Úřední doklady motorových vozidel (jízdní průkazy, S 5 typová osvědčení, pokud jde o vozidla již mimo provoz) XXVII.5. Soupisy inventáře a nářadí k vozidlům (po uplynutí S 5 platnosti) XXVII.6. Skladní karty zásob autopotřeb S 5 XXVII.7. Evidence autoplášťů, protokoly o vyřazení S 5 XXVII.8. Zápisy o technických prohlídkách vozidel S 5 XXVII.9. Hospodářské smlouvy na opravy, čištění vozidel, plány S 5 oprav XXVII.10.Korespondence o údržbě a opravách vozidel, o pohonných S 5 hmotách XXVII.11.Záznamy o provozu (jízdách), výkonech vozidel, rozvrhy S 3 dopravní služby XXVII.12.Žádanky, příkazy a dispozice, přijímací a vydací a vážní S 3 listy vnitroústavní závodní dopravy XXVII.13.Běžné záznamy o provozu autodílny S 5 XXVII.14.Čerpací stanice, garáže, dílny (pro opravy dopravních prostředků), vozovky, parkovací plochy, nakládací rampy - údržba, provoz objektů - viz řadu 91 - Budovy, nebo 92 - Stavby XXVII.15.Písemnosti o vyhrazení parkování vozidel S 5 XXVII.16.Pojištění proti povinnému ručení motorových vozidel S 10 18

19 XXVII.17.Záznamy o nehodách při provozu motorových vozidel, o V 10 kontrolách řidičů, o školení řidičů XXVII.18.Běžné písemnosti o řízení práce pracovníků dopravní S 3 služby XXVIII. Nástroje (nikoliv ZP, pouze DKP apod.) XXVIII.1. Směrnice pro hospodaření a údržbu A 10 XXVIII.2. Technická dokumentace S 5 XXVIII.3. po vyřazení věcí XXVIII.4. Běžné písemnosti o údržbě S 5 XXVIII.5. Záznamy o technických prohlídkách S 5 XXIX. Pozemky a trvalé porosty XXIX.1. Evidence pozemků, doklady o nabytí A 10 XXIX.2. Mapy pozemků A 20 XXIX.3. Geometrické plány pozemků A 30 XXIX.4. Dokumentace o klasifikaci, bonifikaci a odhadech V 10 XXIX.5. Evidence o výsadbě stromoví (dřevin) A 30 XXIX.6. Meliorace pozemků A 10 XXIX.7. Zvelebování pozemků, obdělávání (sezónní) půdy, péče o S 5 porosty (postřiky, hnojení) XXIX.8. Činnost svépomocná při zvelebování pozemků S 5 XXIX.9. Písemnosti týkající se ochrany pozemků (přírody) V 10 19

20 Příloha č. 3: Protokol o předání dokumentů do spisovny P ř e d á v a c í p r o t o k o l dokumentů předávaných do spisovny (název organizace). Předávající pracovník: Poř. č. Spisový znak Druh materiálu Časový rozsah Skartační znak a lhůta Množství evidenčních jednotek Pozn. Předávající pracovník zodpovídá za úplnost předávaných dokumentů a správnost údajů uvedených v předávacím protokole Datum podpis předávajícího podpis pracovníka odpovědného za vedení spisovny 20

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM)

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. (dále jen VŠEM) Spisový a skartační řád upravuje pokyny pro výkon spisové služby na Vysoké škole ekonomie a managementu, o.p.s. Spisový

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů VYHLÁŠKA č. 645/2004 Sb. ze dne 13. prosince 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 192/2009 Sb. (účinnost od 1. 7. 2009)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30.června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA HLAVA I Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 424/2010 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 89/2012

Více

ZÁKON o archivnictví a spisové službě

ZÁKON o archivnictví a spisové službě Strana 4122 Sbírka zákonů č. 329 / 2012 Částka 120 329 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více