FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D."

Transkript

1 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

2 ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření. Nástroj pro sledování výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Upořádaný systém evidence s obecně platnými normami a definovanými pravidly.

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ V ČR Obchodní zákoník 513/1991 Sb., ve znění pozdějších přepisů (určuje základní povinnost všech podnikatelů vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním předpisem zákonem o účetnictví). Zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost). Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (zejména vymezení a uspořádání položek účetní závěrky, stanovení směrnic účtové osnovy, použití účetních metod, vymezení a uspořádání konsolidované účetní závěrky atd.) České účetní standardy č (podrobnější specifikace účetních metod, stanovení postupu účtování pro konkrétní případy, ) Vnitřní účetní směrnice pro vedení účetnictví (zpracovávají si účetní jednotky v souladu se zákonem a prováděcími předpisy).

4 Účetní jednotka fyzická či právnická osoba vedoucí účetnictví Zákon o účetnictví se vztahuje na všechny účetní jednotky : ÚČETNÍ JEDNOTKA právnické osoby, které mají sídlo na území ČR (např. s.r.o., a.s., sdružení, veřejná obchodní sopečnost, komanditní společnost, sdružení fyzických nebo právnických osob, občanské sdružení, nadace atd.) zahraniční osoby (podnikají v ČR) organizační složky státu, které mají přidělené IČO, ale nemají právní subjektivitu (např. ministerstva, Ústavní soud, Úřad vlády, NKÚ, Finanční úřady, SZPI atd.) fyzické osoby (zapsány v obchodním rejstříku) ostatní fyzické osoby (obrat v předcházejícím kalendářní roce přesáhl částku Kč) ostatní fyz. os. (vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí) ostatní fyz. os., které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity (např. konsorcium) ostatní fyz. os., (vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis).

5 ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví upraveno právními předpisy, podkladem pro zjištění daňového základu a výpočet daní poskytuje informace externím subjektům tzv. externím uživatelům účetních informací Manažerské účetnictví - není právně upraveno, slouží k řízení vnitřních podnikových procesů, jeho výstupy jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí na všech stupních podnikového vedení, zahrnuje např. kalkulace, rozpočty, statistiky atd.

6 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Informační - informuje o výsledku hospodaření, stavu majetku, stavu závazků Evidenční evidence majetku, závazků ověřování inventarizací Kontrolní poskytuje podklady pro audit a controlling (jak interní tak externí) Účetnictví poskytuje obraz o hospodaření podniku.

7 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Uživatelé účetních informací: interní (vnitřní) uživatelé - majitelé, manažeři, zaměstnanci externí (vnější) uživatelé - finanční úřad (FÚ), zdravotní pojišťovna, správa sociálního zabezpečení, banky, leasingové spol., obchodní partneři (dodavatel, odběratel), veřejnost

8 PŘEDMĚT A CÍL ÚČETNICTVÍ Účetní jednotky účtují (zaznamenávají): stav a pohyb majetku a závazků příjmy a výdaje (daňová evidence) výnosy a náklady (v daňové evidenci příjmy a výdaje) hospodářský výsledek (HV) a jeho rozdělení Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku.

9 PŘEDMĚT A CÍL ÚČETNICTVÍ Příjmy jakákoliv přijatá peněžní částka (přijatá platba), např. mzda, splátka dluhu (pohledávky), starobní důchod, sociální podpora apod.) Výdaje vynaložené finanční prostředky (daňově uznatelné v případě, že byly vynaloženy pro dosažení zdanitelných příjmů) Výnosy peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě (např. vydané neproplacené faktury).

10 PŘEDMĚT A CÍL ÚČETNICTVÍ Náklady peněžní vyjádření spotřebovaných zdrojů, jedním z nejdůležitějších ukazatelů hospodárnosti Členění nákladů: fixní nezávislé na vyrobeném množství (např. nájem, odpisy), variabilní závislé na vyrobeném množství (např. cena surovin, energií) Přímé náklady (lze je přímo přiřadit k jednotlivým výkonům) Nepřímé náklady (nelze přímo přiřadit, musí se rozpočítávat) Provotní na vstup do výroby, druhotné na výkon, výrobní na výrobu

11 PŘEDMĚT A CÍL ÚČETNICTVÍ Hospodářský výsledek - rozdíl mezi výnosy a náklady podniku (představuje tak zisk výnosy vyšší než náklady) nebo ztrátu - náklady vyšší než výnosy). V Daňové evidenci vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji Zjišťuje se z výkazu zisků a ztrát (výsledovky) Zisk podléhá zdanění

12 Charakteristika a význam účetnictví při podnikání Informace o finanční situaci podniku se předkládají formou účetních výkazů: rozvaha výkaz zisků a ztrát (výsledovka) přehled o peněžních tocích (cash flow).

13 Základem účetnictví sledovat podnik ze dvou pohledů ve výkaze nazvaném ROZVAHA (bilanční princip). Rozvaha sleduje: AKTIVA (majetek podniku) a PASIVA (zdroje krytí tohoto majetku) ROZVAHA se sestavuje: ROZVAHA AKTIVA = PASIVA při vzniku podniku (zahajovací), počáteční (na začátku období) a konečná (na konci účet. Období)

14 AKTIVA AKTIVA - vše, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (např. majetek, zásoby, peníze, licence atd.). Struktura aktiv Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období

15 PASIVA PASIVA - představují zdroje financování (závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky /ztráty minulých let a výsledek hospodaření běžného roku). Struktura pasiv (podle českých účetních standardů) Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Dohadné účty pasivní a časové rozlišení pasivní Dlouhodobé úvěry Krátkodobé úvěry

16 MAJETEK Majetek (od míti, přechodník maje ) to, co člověk nebo instituce má čili vlastní souhrn veškerých statků, se kterými daný majitel (fyzická nebo právnická osoba) může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky tvoří fyzické (hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky Právní vztah majitele a majetku se nazývá vlastnictví.

17 AMINIDSTRATIVNÍ TŘÍDĚNÍ MAJETKU Hmotný majetek nemovitý (svázaný s půdou např. pozemky, budovy a vlastněné prostory); movitý (fyzické předměty např. výrobní stroje, auta, zařízení nebo materiál). Nehmotný majetek patentované technologické postupy (tzv. know-how) duševní vlastnictví chráněné (např. autorská práva). Finanční majetek Peníze cenné papíry,dluhopisy atd.

18 ÚČETNÍ TŘÍDĚNÍ MAJETKU Dlouhodobý majetek Hmotný (ocenění větší než , doba použitelnosti větší než 1 rok), drobný hmotný majetek (Ocenění menší než , doba použitelnosti větší než 1 rok) Nehmotný (ocenění vyšší než ) Finanční peníze, akcie, cenné papíry Oběžný majetek Zásoby (co mám ve skladech) Pohledávky (co mi kdo dluží) Peněžní prostředky

19 SCHÉMA ROZVAHY

20 ROZVAHA

21 ROZVAHA

22 ÚČETNÍ DOKUMENTACE (EVIDENCE) Podstata a význam účetní dokumentace Základem účetnictví - přesná evidence ( zapisování informací -ručně, počítač). Účetní záznam data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví: Informace spojené s pohybem a stavem majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů, výnosů Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do souhrnných účetních záznamů (např: účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, odpisový plán, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní závěrka a výroční zpráva. Účetní doklady - průkazné účetní záznamy

23 PŘÍKLADY ÚČETNÍCH DOKLADŮ Příjmový pokladní doklad - příjem peněz do pokladny Výdajový pokladní doklad - výdej peněz z pokladny Výpis z bankovního účtu - informace banky o stavu a pohybech na účtech Příjemka - příjem zásob do skladu Výdejka - výdej zásob ze skladu Faktura vydaná - prodej výrobků, zboží, služeb Paragon - nákup za hotové

24 POŽADAVKY NA ÚČETNÍ EVIDENCI (DOKUMENTACI) pravdivá - účetní případy musí být zapsány tak, jak se skutečně staly, chronologicky (časově) za sebou. průkazná - každý doklad musí obsahovat své náležitosti (název, množství, cena, datum). pohotová - kdykoliv umožnit získat informace o okamžitém stavu majetku podniku. trvanlivá - záznamy musí být nesmazatelné a účetní knihy nebo jiná záznamová média se musí chránit před zničením.

25 KDO NEVEDE ÚČETNICTVÍ Podnikající fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku a jejichž obrat za předchozí kalendářní rok nepřesáhl 6 mil. Korun Tito podnikatelé se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vedou buď Daňovou evidenci (dle paragrafu 7b Zákona o daních z příjmu) evidence příjmů a výdajů Nebo Evidencí příjmů (dle paragrafu 7b, odst. 9 Zákona a daních z příjmu) evidence pouze příjmů, výdaje se vypočítají stanovením procenta z příjmů (tzv. Paušální výdaje procentem 80%, 60%, 40%, 30%)

26 DAŇOVÁ EVIDENCE Cílem je zjištění základu daně z příjmů (rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji) stavu majetku a závazků (ovlivňují základ daně z příjmů) Tyto zjištěné údaje - využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

27 DAŇOVÁ EVIDENCE Daňová evidence podnikatelů obsahuje deník příjmů a výdajů (hlavní součást daňové evidence, zachycuje peněžní příjmy a výdaje a nepeněžní transakce) knihu pohledávek a závazků (kdo mi dluží, komu dlužím) karty dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný každý majetek má svou kartu). karty zásob karty rezerv karty pro zapisování nepeněžních transakcí (bankovní převody) mzdovou evidenci pokladní knihu evidenci stálých plateb knihu jízd

28 Literatura BRADA JIŘÍ. Základy účetnictví, 1. vydání [online]. VŠCHT v Praze, Dostupné online. ISBN KRÁL, Bohumil a kol. Manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 2003, ISBN , str. 20 J. Strouhal (2011). Účetní závěrka. Praha: Wolters Kluwer. J. Strouhal a kol. (2011). Účetnictví 2011: velká kniha příkladů. Brno: Computer Press.

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více