ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT"

Transkript

1 ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT PROTOZOA (Prvoci) STEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica tyjaderné cysty jsou vyluovány se stolicí. K infekci prvokem Entamoeba histolytica dochází po spolknutí zralých cyst obsažených ve fekáliemi kontaminovaném jídle, vod nebo rukama (fekáln-orální penost). V tenkém stev probíhá excystace a pohyblivé trofozoity se uvolují z cyst. Migrují do tlustého steva, kde se množí binárním dlením a produkují cysty, které odcházejí spolen se stolicí z tla ven. Díky ochranným stnám mohou cysty pežívat dny až týdny ve vnjším prostedí s nezmnnou schopností infikovat hostitele. (Trofozoity mohou také odcházet z tla s prjmovitou stolicí, ale jsou rychle znieny, jakmile opustí tlo hostitele a jsou-li spolknuty, nepežijí prchod kyselým prostedím žaludku.) V mnoha pípadech se trofozoity usidlují v kryptách tlustého steva ( : neinvazivní forma infekce) osob, které jsou asymptomatickými nosii, do stolice odcházejí cysty. U nkterých pacient trofozoity napadají stevní stnu ( : stevní onemocnní), nebo osidlují krevní cestou další orgány: játra, mozek, plíce ( : extraintestinální forma onemocnní). Zjistilo se, že invazivní a neinvazivní formy reprezentují dva odlišné druhy: E. histolytica (ve starší eské literatue zmiovaná jako E. histolytica forma magna) a E. dispar (díve popisovaná jako E. histolytica forma minuta), akoliv ne všechny osoby infikované E. histolytica onemocní invazivní formou amébózy. Tyto dva druhy není možné od sebe morfologicky odlišit. K penosu mže dojít i sexuálním kontaktem prostednictvím výkal (v tomto pípad se na infekci podílejí nejen cysty, ale také trofozoity). 1

2 KRYPTOSPORIDIÓZA: Cryptosporidium spp. Vysporulované oocyty obsahující 4 sporozoity jsou vyluovány infekním hostitelem s exkrementy a pravdpodobn i dalšími cestami (respiraní sekrece). K penosu Cryptosporidium parvum dochází pedevším kontaktem s kontaminovanou vodou (nap., pití nebo rekreace u vody). Obas se vyskytuje penos potravou: kuecí salát. Mnohá vzplanutí v USA se objevila na veejných koupalištích a centrech denní pée. K penosu C. parvum ze zvíete na lovka dochází po kontaktu s infekním zvíetem nebo vodou infikovanou výkaly nemocného zvíete (fekáln-orální penos). Následuje spolknutí (pípadn inhalace) silnostnných cyst vhodným hostitelem, bhem excystace ve stev dochází k uvolování sporozoit, které masov napadají epiteliální buky gastrointestinálního traktu nebo jiné tkán (respiraní trakt). V tchto bukách se parazité množí nejprve nepohlavn (schizogonie nebo merogonie) a poté pohlavn (gametogonie). Bhem sexuálního množení vznikají mikrogamonty (samí) a makrogamonty (samií). Po oplodnní makrogamont mikrogametami zaínají oocysty sporulovat v infikovaném hostiteli za produkce dvou typ oocyst: oocysty se silnou stnou jsou bžn vyluovány se stolicí z tla ven, oocysty s tenkou stnou se podílejí na autoinfekci. Oocysty jsou infekní okamžit po exkreci, takže mže docházet k pímému a okamžitému fekálnorálnímu penosu. 2

3 GIARDIÓZA: Giardia lamblia Oválné tyjaderné cysty jsou rezistentními formami parazita. Jak cysty tak trofozoity mohou být nalezeny ve výkalech (diagnostické stádium). Cysty jsou velmi odolné, mohou pežívat nkolik msíc ve studené vod a odolávají i bžným dezinfekním prostedkm. K infekci dochází po ingesci cyst obsažených v kontaminované vod, jídle nebo fekáln-orálním penosem. V tenkém stev dochází k excystaci a uvolnní trofozoit (z každé cysty 2 trofozoity). Trofozoity se množí podélným binárním dlením a setrvávají v lumen horní ásti tenkého steva, kde mohou být volné nebo pichycené k mukóze stevní stny pomocí písavného disku, do tkání nevnikají. K encystaci dochází poté, co parazit dorazí do dolní ásti tenkého steva a tlustého steva. Cysta je stádium, které se nejastji vyskytuje v neprjmové stolici.. Protože jsou cysty infekní již v okamžiku, kdy odcházejí z tla spolen se stolicí nebo krátce poté, co tlo opustí, je možný penos z lovka na lovka. Akoliv jsou teplokrevní obratlovci infikováni Giardií (bobi, ondatry, psi, koky, ovce a další), je dosud nejasné, jsou-li tato zvíata dležitým rezervoárem infekce v pírod. 3

4 TRYPANOSOMÓZA (SPAVÁ NEMOC): Trypanosoma brucei gambiense, T. brucei rhodesiense Bhem sání krve infikovaná moucha tse-tse (rod Glossina) injikuje metacyklické trypomastigoty do kže savího hostitele. Parazité vstupují do lymfatického systému a odtud do krevního eišt. V hostiteli se pemují v krevní formy trypomastigot, a jsou roznášeny po tle a vstupují do dalších tlních tekutin (nap. lymfa, mozkomíšní mok) a pokraují v replikaci binárním dlením. Celý životní cyklus afrických trypanosom je reprezentován extracelulárními stádii. Moucha tse-tse se infikuje pi sání na infikovaném savím hostiteli, jehož krev obsahuje trypomastigoty,. Ve stedním stev mouchy se parazité transformují na procyklické trypomastigoty a množí se binárním dlením, opouštjí stední stevo, mní se na epimastigoty. Epimastigoty vstupují do slinných žlaz mouchy a pokraují v množení binárním dlením. Cyklus v mouše trvá pibližn 3 týdny. Lidé jsou hlavním rezervoárem protozoálního biíkovce Trypanosoma brucei gambiense, ale tito parazité mohou být také nelezeni u zvíat. Antilopy, skot a lovná zv jsou hlavním rezervoárem T. b. rhodesiense. 4

5 MALÁRIE: Plasmodium malariae, P. ovale, P. vivax, P. falciparum Životní cyklus malarických parazit zahrnuje 2 hostitele. Bhem sání malárií infikované samice komára rodu Anopheles dochází k inokulaci sporozoit do lidského mezihostitele. Sporozoity infikují jaterní buky a vyzrávají ve schizonty, které praskají a uvoují merozoity. Je pozoruhodné, že u P. vivax a P. ovale latentní stádium (hypnozoity) mže perzitstovat v játrech a zpsobovat relapsy po vyplavení do krve týdny, dokonce roky po primární infekci. Po této iniciální replikaci parazit v játrech (exo-erytrocytární schizogonie, parazité podstupují nepohlavní rozmnožování v erytrocytech (erytrocytární schizogonie ). Merozoity infikují erytrocyty. Prsténité stádium trofozoit vyzrává ve schizonty, které praskají a uvolují merozoity. Nkteí parazité se diferencují v pohlavní erytrocytární stádia (gametocyty). Krevní stádia parazit jsou zodpovdná za klinickou manifestaci onemocnní. Gametocyty, samí (mikrogametocyty) a samií (makrogametocyty) jsou nasáty definitivním hostitelem - komárem rodu Anopheles spolen s krví. Množení parazit v komáím tle je známo jako cyklus sporogonií. V komáím žaludku mikrogamety penetrují makrogamety za vzniku zygoty. Zygoty se stávají pohyblivými a protáhlými (ookinety), které napadají stnu stedního steva komára, kde dochází k vývoji oocyst [11]. Oocysty rostou, praskají a uvolují sporozoity [12], které podstupují cestu do komáích slinných žlaz. Inokulace sporozoit do dalšího lidského hostitele uzavírá životní cyklus malarických plasmodií. 5

6 LEISHMANIÓZA: Leishmania spp. Leishmanióza je penášena samicí komárka rodu Phlebotomus. Komárci v prbhu sání inokulují do hostitele infekní stádium, promastigoty. Promastigoty jsou fagocytovány makrofágy a transformují se v amastigoty. Amastigoty se množí v infikovaných bukách a napadají rzné tkán podle druhu Leishmanie. To vede ke klinické manifestaci leishmaniózy. Komárci se infikují bhem sání na infekním hostiteli, kdy nasají makrofágy s amastigoty,. Ve stedním stev komárka se parazité diferencují v promastigoty, množí se a migrují do proboscis. 6

7 TOXOPLASMÓZA: Toxoplasma gondii lenové rodu kokovitých šelem (Felidae) jsou definitivními hostiteli pohlavních stádií T. gondii a jsou tedy hlavním rezervoárem infekce. Koky se infikují T. gondii syrovým masem Z tkáových cyst nebo oocyst, které koka pozela spolen s masem, se uvolují rohlíkovité sporozoity, které napadají epiteliální buky tenkého steva, kde dochází k nepohlavnímu rozmnožování, následn pohlavnímu rozmnožování a poté k tvorb oocyst, které jsou vyluovány z tla spolen se stolicí. Nevysporulovaným oocystám trvá 1-5 dní než vyzrají a stanou se infekními. Akoliv koky vyluují oocysty pouze po dobu 1-2 týdn, mže být vyluováno velké množství oocyst (až 10 6 oocyst za den). Oocysty mohou pežívat v prostedí po nkolik msíc a jsou nápadn rezistentní k dezinfekním prostedkm, mrazu, vyschnutí, ale jsou usmrceny po zahátí na 70 C po dobu 10 minut. K infekci lidí mže dojít nkolika zpsoby: A) pození syrového nebo nedostaten tepeln upraveného masa obsahujícího cysty T. gondii ; B) spolknutí oocyst: fekáln zneištné ruce nebo jídlo (fekáln-orální penos); C) transplantace orgán nebo krevní transfúze; D) transplacentární penos; E) náhodná inokulace tachyzoit. Parazité tvoí tkáové cysty, nejastji v kosterním svalstvu, myokardu, mozku, tyto cysty mohou petrvávat po celý život mezihostitele (lovk je jedním z mnoha možných, asi 200 známých mezihostitel T. gondii). 7

8 TREMATODA (Motolice) SCHISTOSOMIASIS: Schistosoma spp. Vajíka motolic oddleného a pohlaví jsou vyluována ve stolici nebo v moi.. Za optimálních podmínek se z vajíek ve vod líhnou miracidia, která plavají a napadají specifického plže - mezihostitele. Stádia v plži zahrnují 2 generace sporocyst a produkci cerkárií. Po uvolnní z plže, infekní cerkárie plavají ve vod, penetrují kži lovka, odvrhují svj vidlicovitý ocásek a stávají se schistosomulami. Schistosomuly migrují pes rzné tkán a stádia do místa definitivní lokalizace v cévách žilního systému (, ). Dosplí ervi ( a ) osidlují mezenterické cévy v rzných lokalitách, které se zdají být specifické pro jednotlivé druhy parazit. Napíklad, S. japonicum se astji vyskytuje v horní mezenterické žíle drénující tenké stevo, a S. mansoni astji osidluje horní mezenterickou žílu drénující tlusté stevo. Nicmén, oba druhy mohou osidlovat ob lokality a mohou se pemisovat mezi zmínnými místy. Není proto možné jednoznan rozhodnout, zda se uritý druh vyskytuje výhradn v jedné ze zmínných lokalizací. S. haematobium se nejastji vyskytuje ve venózním plexu moového mchýe, ale mže být také nalezena ve venulách rekta. Samice (velikost 7 až 20 mm; samci trochu menší) kladou a hromadí vajíka ve venulách portálního a perivezikulárního systému. Vajíka jsou postupn vyluována do lumen steva (S. mansoni a S. japonicum) nebo moového mchýe a moovod (S. haematobium), a odcházejí z tla spolen se stolicí nebo s moí. Kontakt lovka s vodou je nezbytný pro infekci schistosomami. Rzní živoichové, jako psi, koky, hlodavci, prasata, kon, kozy, jsou rezervoárem S. japonicum, a psi pro S. mekongi. 8

9 ÍNSKÁ JATERNÍ DISTOMATÓZA - CLONORCHIÓZA: Clonorchis sinensis Oplodnná vajíka jsou vyluována do žluovod a se stolicí odcházejí z tla hostitele.vajíka jsou pohlcena vhodným mezihostitelem pedožábrým plžem ; existuje vice než 100 druh plž, které mohou figurovat jako mezihostitelé tohoto parazita. V hepatopankreatu plže se z vajíek uvolují miracidia, která procházejí nkolika vývojovými stadii (sporocysty, redie, cerkárie) [2a, 2b, 2c, 2d]. Cerkárie opouštjí plže a po krátkou dobu voln plavají ve vod, penetrují kži kaprovité ryby a v její svalovin se encystují a tvoí metacerkarie. K infekci lovka dochází po pození syrového, soleného, nakládaného, uzeného nebo nedostaten tepeln zpracovaného masa sladkovodních ryb. Po spolknutí se metacerkarie excystují v duodenu tenkého steva a vzestupném biliárním traktu, kam pronikají pes papillu Vateri. a. Zrání trvá pibližn 1 msíc. Dosplé motolice (mící 10 až 25 mm x 3 až 5 mm) se usidlují v malých a stedních žluovodech. Masožraví živoichové mohou být rezervoárem motolic. 9

10 NEMATODA (Hlístice) ASKARIDÓZA: Ascaris lumbricoides Dosplé hlístice žijí v lumen tenkého steva. Samice (10 30 cm dlouhé) mohou produkovat pibližn 200,000 vajíek za den. Vajíka odcházejí z tla se stolicí. Neoplodnná vajíka mohou být pohlcena hostitelem, ale nejsou infekní. Oplodnná vajíka se stávají infekními po 18 dnech až nkolika týdnech, v závislosti na podmínkách vnjšího prostedí (optimum: vlhkost, teplo, zem ve stínu). Poté, co jsou infekní vajíka s ásten vyvinutou larvou spolknuta, uvolnné larvy napadají stevní mukózu a migrují portálním krevním eištm pes srdce do plic. Larvy dospívají v plicích (10 až 14 dn), penetrují stny alveol, postupují bronchiálním stromem k hrtanu, hltanu a polknutím.se dostávají do tenkého steva, kde se vyvíjejí se v dosplé hlístice. Trvá pibližn 2 až 3 msíce od pohlcení infekních vajíek než se vyvinou pohlavn zralé samice. Dosplé škrkavky mohou žít 1 2 roky. 10

11 ENTEROBIÓZA: Enterobius vermicularis Ložiska vajíek se nacházejí v perianální oblasti. K autoinfekci penosem infekních vajíek z rukou do úst dochází po škrábání perianální oblasti. K penosu mezi lidmi mže dojít pi manipulaci se zneištným osobním nebo ložním prádlem. Enterobióza mže být získána po kontaktu s povrchy, které jsou kontaminovány vajíky (nap.záclony, koberce). Malý poet vajíek mže poletovat ve vzduchu a být vdechnut. Vdechnutá vajíka jsou spolknuta a procházejí stejným vývojem jako vajíka pohlcená orální cestou. Po infesci infekních vajíek dochází k líhnutí larev v tenkém stev a dosplci se usazují v tlustém stev. asový interval mezi ingescí infekních vajíek k vývoji pohlavn zralých samic je pibližn 1 msíc. Doba života 1 cm dlouhých dosplc je pibližn 2 msíce. Samice v noci migrují ven ze steva do perianální oblasti a snášejí vajíka. Larviky obsažené ve vajících se vyvíjejí a za optimálních podmínek se v prbhu 4 až 6 hodin stávají infekními. Ke zptné infekci nebo migraci nov vylíhnutých larev zpt do rekta mže docházet, ale frekvence výskytu retroinfekce není známá. Infektivita vajíek není tak dlouhá jako u škrkavek. 11

12 FILARIÓZA: a) filárie s pochvou: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Loa loa b) filárie bez pochvy: Mansonella spp., Onchocerca volvulus Životní cyklus filárií (obecn): Infekní larvy filárií jsou penášeny krev sajícím hmyzem v prbhu sání. Larvy migrují do urité ásti hostitelova tla, kde se vyvíjejí v dosplce, kteí mohou žít až nkolik let. Zástupci lymfatických filárií osidlují lymfatické cévy a lymfatické uzliny (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi); Onchocerca volvulus podkožní noduly; Loa loa podkožní tkán a orgány, kteými aktivn migruje; Mansonella streptocerca a ozzardi jsou lokalizovány v kži a podkoží; M. perstans v tlních dutinách a okolních tkáních. Samiky filárií po oplození rodí živé larvy - mikrofilárie, které cirkulují v krvi, s výjimkou Onchocerca volvulus a Mansonella streptocerca, u nichž se mikrofilárie vyskytují v kži, a O. volvulus napadající oko. Mikrofilárie jsou nasáty krev sajícím hmyzem v prbhu sání (vektory jsou: komái lymfatické filáriózy; muchniky - Onchocerca volvulus; tiplík - Mansonella perstans a M. streptocerca; komái i tiplíci - Mansonella ozzardi; ovádi - Loa loa). V hmyzím tle se mikrofilárie v prbhu 1 2 týdn vyvíjejí,, v infekní filariformní larvy (tetí stadium) lokalizované v proboscis hmyzího vektora. Bhem následujícího sání krve vektor infikuje larvami obratlovího hostitele. Mansonella ozzardi (filárie bez pochvy) Loa loa (filárie s pochvou) 12

13 TOXOKARÓZA: Toxocara canis, Toxocara cati Larva migrans visceralis, larva migrans ocularis T. canis je stevním parazitem ps. Lidé se nakazí jen náhodn. Psovitá šelma spolkne infekní vajíka, z nichž se ve stev vylíhnou larvy, které penetrují stnu steva a migrují do rzných tkání, kde se encystují za pedpokladu, že je pes starší než 5 týdn. U mladších ps larvy migrují pes plíce, bronchiální strom a ezofagus; dosplé škrkavky se vyvíjejí a kladou vajíka v tenkém stev. U starších ps se encystovaná stadia reaktivují v prbhu bezosti a transplacentárn a mateským mlékem infikují štata, v jejichž tenkém stev vznikají dosplí ervi. Infekní vajíka odcházejí se stolicí laktujících fen a infikovaných štat. Lidé jsou náhodnými hostiteli, kteí jsou infikováni pi pození infekních vajíek z výkaly kontaminované zem. Po ingesci se z vajíek líhnou larviky penetrující stnu tenkého steva a putující krevním obhem podobn jako škrkavka dtská. Vzhledem k tomu, že lovk není pro psí a koií škrkavky vhodným hostitelem, larvy nedokoní migraci tlem a dlouhodob pežívají v rzných orgánech, které mohou poškozovat (játra, srdce, plíce, mozek, svaly, oko). Dvma hlavními klinickými projevy pítomnosti toxokarózy jsou: viscerální larva migrans (VLM) a oní larva migrans (OLM). 13

14 CESTODA (Tasemnice) TAENIÓZA; CYSTICERKÓZA: Taenia saginata, Taenia solium Taenióza lovk - definitivní hostitel tasemnice Taenia saginata a Taenia solium. Vajíka nebo zralé lánky tasemnice odcházejí se stolicí ; vajíka mohou pežívat dny až msíce ve vnjším prostedí. Hovzí dobytek (T. saginata) a prasata (T. solium) se infikují pozením vegetace kontaminované vajíky nebo lánky tasemnice. Ve stev zvíete se líhnou onkosféry, napadají stnu steva, migrují to pín pruhovaných sval, kde se z nich vyvíjejí cysticerky (boubele). Cysticerkus mže v tle zvíete pežívat nkolik let. Lidé se infikují pozením syrového nebo nedostaten tepeln upraveného masa. V lidském stev se cysticercus vyvíjí více než 2 msíce v dosplou tasemnici, která mže žít roky. Dosplé tasemnice jsou pisáty ke stn tenkého steva skolexem. Délka dosplých tasemnic je obvykle 5 m a mén u T. saginata (ale mže dosáhnout až délky 25 m) a 2 až 7 m u T. solium. Hermafroditní dosplé tasemnice se skládají z lánk, které zrají, stávají se gravidními, oddlují se a migrují smrem k anu nebo jsou vyluovány se stolicí (pibližn 6 za den). Dosplá tasemnice T. saginata se obvykle skládá z 1,000 až 2,000 lánk, zatímco T. solium má prmrn 1,000 lánk. Vajíka obsažená v gravidních láncích jsou uvolována poté, co lánky opustí se stolicí tlo. Jeden lánek T. saginata mže obshovat až 100,000 a T. solium 50,000 vajíek. Cysticerkóza lovk - mezihostitel poze infekní vajíka, která se v jeho tkáních vyvíjejí ve vákovitý cysticerkus (boubel). Cysticerkus je obvykle lokalizován ve svalech, mozku, míše, oku, plicích, srdci nebo podkožn. 14

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 -

PROTOZOA (Prvoci) STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica - 2 - Upraveno dle BP Martiny Slapničkové Zdroj obrázků: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/ Pomoc při elektronickém zpracování: Petr Soukal ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZITŮ - 1 - STŘEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica PROTOZOA

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2015 Anna Čvančarová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B 5347 Anna Čvančarová Studijní

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve všech prostředích Menšina způsobuje závažná

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes)

Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) Kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminhes) - dorsoventrálně zploštělé tělo - tělní dutina schizocoel - trávicí soustava je slepá nebo úplně chybí - vylučovací ústrojí protonefridie

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

Parazitologie - Excavata - maturitní otázka z biologie

Parazitologie - Excavata - maturitní otázka z biologie Parazitologie - Excavata - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz -?tvrtek, Leden 08, 2015 http://biologie-chemie.cz/parazitologie-excavata-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Excavata P?edm?t:

Více

Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE. Libuše Kolářová. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE. Libuše Kolářová. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha Ascaris LÉKAŘSKÁ PARAZITOLOGIE: HELMINTOLOGIE Libuše Kolářová Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha PARAZITISMUS Vztah, při při němž jeden organismus (parazit) žije žije na na úkor druhého

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Na úvod www.medmicro.info

Na úvod www.medmicro.info Lékařská mikrobiologie pro ZDRL Týden 23: Základy lékařské parazitologie Ondřej Zahradníček zahradnicek@fnusa.cz Na úvod www.medmicro.info Co nás dnes čeká Obecná parazitologie Speciální parazitologie

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) Milan Dundr

Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) Milan Dundr Kmen: Ploštěnci (Plathelminthes) Milan Dundr Ploštěnci dorzoventrální zploštění těla z břišní a hřbetní strany pouze ektoderm a entoderm mezi nimi řídké parenchymatické pletivo omývané tělními tekutinami

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

20.10.2014. řád: Škrkavky (Ascaridida) Nebezpečí pro hříbata. u člověka napadena až 1 miliarda lidí nákaza perorálně vajíčkem s larvou

20.10.2014. řád: Škrkavky (Ascaridida) Nebezpečí pro hříbata. u člověka napadena až 1 miliarda lidí nákaza perorálně vajíčkem s larvou řád: Škrkavky (Ascaridida) u člověka napadena až 1 miliarda lidí nákaza perorálně vajíčkem s larvou samice až 50 cm samci 15 28 cm Nebezpečí pro hříbata 1 F: 50 cm in length and 8 mm in diameter. M:15

Více

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek

Plasmodium Babesia. přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium Babesia přenos: krevsajícím hmyzem infekce: červených krvinek Plasmodium falciparum - genom Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium malariae Plasmodium knowlesi krevní apicomplexa intracelulární

Více

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Nákazy s přírodní ohniskovostí. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Nákazy s přírodní ohniskovostí MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Přírodní ohnisko nákazy oblast s jedním biotopem (konkrétními přírodními podmínkami) přítomnost zdrojů nákazy (rezervoárových zvířat)

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Triblastica (Trojlistí)

Triblastica (Trojlistí) Triblastica (Trojlistí) by Biologie -?tvrtek, Zá?í 26, 2013 http://biologie-chemie.cz/triblastica-trojlisti/ Otázka: Triblastica P?edm?t: Biologie P?idal(a): devcicazdediny Živo?ichové se 3 zárode?nými

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

Souhrn snah o zmírnění ztrát působených opomíjenými tropickými nemocemi (Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases Summary)

Souhrn snah o zmírnění ztrát působených opomíjenými tropickými nemocemi (Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases Summary) 1 Studijní materiál speciál č. 124 Červenec 2011 Souhrn snah o zmírnění ztrát působených opomíjenými tropickými nemocemi (Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases Summary) Výtah

Více

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity

Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity 251 Parazitární nemoci u dětí způsobené endoparazity MUDr. Lubomíra Hozáková Klinika infekčního lékařství FN Ostrava U dětí i u dospělých se vyskytují stejná parazitární onemocnění s určitými odlišnostmi.

Více

Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Jednobuněční eukaryotní parazité. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Jednobuněční eukaryotní parazité Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků.

ÚVOD. Chtěl bych poděkovat recenzentům RNDr. Petru Krejčímu, Ph.D. a Ing. Petru Funkovi za korekturu chyb a vypracování oponentských posudků. Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ PARAZITOLOGIE... 5 Ekologické klasifikace parazitů... 5 Sociální parazitismus... 6 Definice životního cyklu parazita... 8 Způsoby přenosu a šíření cizopasníků... 9 Bariéry přenosu

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Parametry pro kvalitu pískoviště a metody stanovení

Parametry pro kvalitu pískoviště a metody stanovení Parametry pro kvalitu pískoviště a metody stanovení lmateju@szu.cz Ekomonitor 2015 Ladislava Matějů, Marta Kořínová Státní zdravotní ústav, Šrobárova 47, Praha 10 riziková skupina - zvláště malé děti (batolata

Více

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184

OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28/.0184 Parazitologie OCH/PAR ing. Kamil Kořistek, Ph.D. LS 2012/2013 MALÁRIE Apicomplexa, Třída Haematozoea, Čeleď Plasmodiidae, Rod Plasmodium Některé druhy Plasmodium přenašeči

Více

- významná část má složitější cykly zahrnující mezihostitele či vektory. - část druhů - dědictví po afrických předcích (dlouhá koevoluce)

- významná část má složitější cykly zahrnující mezihostitele či vektory. - část druhů - dědictví po afrických předcích (dlouhá koevoluce) Otázka: Obecná parazitologie Předmět: Biologie Přidal(a): Misa Kolik parazitů má člověk? - cca 300 druhů helmintů - cca 90 druhů prvoků - roztoči, klíšťata, vši, blechy, létající krev-sající hmyz, střečci...

Více

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Karina Šondová Ústí nad Labem 2013 Obor: Biologie jednooborová (PS i KS), NMgr SŠ, NMgr ZŠ Klíčová

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Nemoci z potravin parazitárního původu. Lukáš Navrátil

Nemoci z potravin parazitárního původu. Lukáš Navrátil Nemoci z potravin parazitárního původu Lukáš Navrátil Bakalářská práce 2010 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím

Více

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou

ADAPTACE TENKÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO. parazitičtí prvoci extracelulárně nebo intracelulárně výživa: pinocytózou ADAPTACE TENKÉ STŘEVO průtok obsahu: rychlý (1-4 hodiny) počet mikroorganismů: nízký (10 2-10 3 /ml) úspěšná kolonizace: schopnost proniknout vrstvou mukusu, adherovat nebo proniknout k/do enterocytů parazitičtí

Více

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie

Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie 14.1 Původci mykóz, vyšetřovací metody v mykologii 14.1.1 Houby obecně Houby jsou eukaryotní organismy, tvoří samostatnou říši vedle říše ţivočišné a

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8)

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8) Krevní bičíkovci a výtrusovci - bičíkovci o trypanozomy šíření extracelulárního stádia krví (ot. 2) o možno zahrnout leishmanie napadají makrofágy a šíří se krví (ot. 2) - výtrusovci krvinkovky přímé postižení

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sexuální výchova jako prevence

Více

Lékařská mikrobiologie

Lékařská mikrobiologie Lékařská mikrobiologie Parazitologie Učební text pro studenty Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví Vypracovala: MUDr. Drahomíra Rottenbornová 1 Parazitologie

Více

Chromalveolata Apicomplexa Coccidea kokcidie Eimeria sp.

Chromalveolata Apicomplexa Coccidea kokcidie Eimeria sp. 50 m Jméno, skupina: 1 Chromalveolata Apicomplexa Coccidea kokcidie Eimeria sp. Dokreslete a popište vysporulovanou a nevysporulovanou oocystu. Kolik sporocyst je možné pozorovat v infekčních oocystách?

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně PARAZITÓZY VYBRANÝCH DRUHŮ ZVĚŘE VE SMÍŠENÝCH LESÍCH BEZ ANTROPOGENNÍ ZÁTĚŽE V PARDUBICKÉM KRAJI

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně PARAZITÓZY VYBRANÝCH DRUHŮ ZVĚŘE VE SMÍŠENÝCH LESÍCH BEZ ANTROPOGENNÍ ZÁTĚŽE V PARDUBICKÉM KRAJI 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství PARAZITÓZY VYBRANÝCH DRUHŮ ZVĚŘE VE SMÍŠENÝCH LESÍCH BEZ ANTROPOGENNÍ ZÁTĚŽE

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers)

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Studijní materiál důchodce č. 92 Srpen 2001 Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Weekly epidemiological record, Vol.76, 2001, č. 25, s.189 194

Více

PRVOCI (Protozoa) pracovní list

PRVOCI (Protozoa) pracovní list PRVOCI (Protozoa) pracovní list 1. Na obrázku je zakreslen původce jedné tropické nemoci, jeho přenašeč a člověk, který byl nakažen. Doplňte chybějící údaje a popište průběh této choroby. Přenašečem choroby

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum

Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum PERORÁLNÍ PASTA PRO PSY A KOČKY Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum www.biovetapets.cz CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Caniverm pasta a Caniverm tablety obsahují tři účinné látky, které zajistí, že

Více

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI 1 ŽENA 33 LET bez BRT a bez plazmy Vyšetření 26.5.2012-3x TRIGELM + JATERNÍ ČAJ - Přeměření 25.7.2012 0,000 0,285 vždy živý mikroorganismus 0,000 0,199 akutni, aktivní 0,200 0,399 chronické, nestabilni

Více

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie

T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie T?lní tekutiny - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Zá?í 10, 2014 http://biologie-chemie.cz/telni-tekutiny-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: T?lní tekutiny P?edm?t: Biologie

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Kmen: HLÍSTICE (Nematoda)

Kmen: HLÍSTICE (Nematoda) Kmen: HLÍSTICE (Nematoda) - oblé, válcovité nebo vláknité tělo - tělní dutina pseudocoel - až na výjimky gonochoristé - pomocné pářící orgány: kutikulární bradavky, 1-2 pářící jehlice (spikuly), pářící

Více

OBECNÁ ČÁST. Definice: Jde o onemocnění související s konzumací potravy (alimentum, lat. = potrava, výživa)

OBECNÁ ČÁST. Definice: Jde o onemocnění související s konzumací potravy (alimentum, lat. = potrava, výživa) 1 OBECNÁ ČÁST Charakteristika alimentárních nákaz Definice: Jde o onemocnění související s konzumací potravy (alimentum, lat. = potrava, výživa) Nejčastější původci alimentárních nákaz: Bakterie - původci

Více

bdadafoto.webzdarma.cz/rostliny_houby.htm

bdadafoto.webzdarma.cz/rostliny_houby.htm Základy mykologie a parazitologie Klinická mikrobiologie BSKM021p + c Týden 14 Ondřej Zahradníček Místo úvodu bdadafoto.webzdarma.cz/rostliny_houby.htm Příběh první Ellen se trápila. Měla svědění pochvy

Více

Plošt?nci, hlísti a m?kkýši

Plošt?nci, hlísti a m?kkýši Plošt?nci, hlísti a m?kkýši by Biologie - Ned?le, Srpen 04, 2013 http://biologie-chemie.cz/plostenci-hlisti-a-mekkysi/ Otázka: Plošt?nci, hlísti a m?kkýši P?edm?t: Biologie P?idal(a): etsurin Odd?lení:

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Protozoa Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu

Více

Cysticerkóza (uhřivost) skotu Břetislav Koudela Výzkumný ústav veterinárního lékařství koudela@vri.cz

Cysticerkóza (uhřivost) skotu Břetislav Koudela Výzkumný ústav veterinárního lékařství koudela@vri.cz Cysticerkóza (uhřivost) skotu Břetislav Koudela Výzkumný ústav veterinárního lékařství koudela@vri.cz rok ; Skalský Dvůr, 4.-5. prosince Cysticercus bovis, uher hovězí, boubel hovězí rok ; Skalský Dvůr,

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin. Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin Zoonózy alimentárního původu Bakalářská práce Vedoucí práce: MVDr. Olga Cwiková, Ph.D. Vypracovala: Eva Procházková Brno 2010

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024.

Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024. Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Pitva ryby Návod na laboratorní práci PhDr. Yveta Reiterová Biskupské gymnázium

Více

nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy Mikrobiologické vyšetřování vod Organotrofní bakterie Koliformní

nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy Mikrobiologické vyšetřování vod Organotrofní bakterie Koliformní Hygiena Hygiena pitné vody Pitná voda nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy Mikrobiologické vyšetřování vod (sledování bakterií) = indikace obecného a fekálního znečištění

Více

Měňavky Nemají schránky.

Měňavky Nemají schránky. Prvoci (Protozoa = Protista) Prvoci jsou jednobuněčné eukaryotické organismy. Rozměry jsou mikroskopické, nejčastěji mají velikost setin mm. Jsou mezi nimi však i zástupci s velikostí kolem jednoho mm.

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Název: Ploštěnci, hlísti

Název: Ploštěnci, hlísti Název: Ploštěnci, hlísti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 3. a 4. (1. a 2. vyššího

Více

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011

Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Didaktický učební materiál pro ZŠ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor: Mgr. Radovan Vlček Vytvořeno: červen 2011 Určeno: 6. ročník ZŠ Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE V. hradecké vakcinologické dny Hradec Králové, 3. října 2009 František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1.LF UK, FN Na Bulovce, Infekční oddělení nemocnice Liberec email:

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení Chov jelena lesního Druh Cervus elaphus jelen lesní se u nás rozšířil ve čtvrtohorách, a jednalo se o nejmohutnější přežvýkavou parohatou zvěř, přizpůsobenou v původních stepích až lesostepích rychlému

Více

MUDr. Miroslav Förstl

MUDr. Miroslav Förstl NUCLEUS HK Autor: MUDr. Miroslav Förstl Ústav klinické mikrobiologie FN a LFUK Hradec Králové Spoluautorský kolektiv: MUDr. Pavel Čermák, CSc., prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc., MVDr. Zuzana Čermáková, PharmDr.

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

Endoparazitózy koní. přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění

Endoparazitózy koní. přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění MVDr. Jitka Válková Endoparazitózy koní přibližně 40 nejčastějších druhů parazitů stimulace imunity koní méně závažná až život ohrožující onemocnění ztráta výkonnosti hubnutí, špatná kondice zaostávání

Více

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář Parazitárn rní onemocnění FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov lové mjr.mudr.r.šindel indelář Definice Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj život nebo po určit ité životní období

Více

MYZOZOA PROTISTOLOGIE 2015

MYZOZOA PROTISTOLOGIE 2015 MYZOZOA PROTISTOLOGIE 2015 Tento text obsahuje veškeré informace potřebné ke zvládnutí otázek týkajících se myzozoí na zkoušce z protistologie. Při zkoušce nebude kladen důraz na znalost přesných hodnot

Více

Infekce GIT. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Infekce GIT. MUDr. Drahomíra Rottenbornová MUDr. Drahomíra Rottenbornová Charakteristika jeden z nejrozšířenějších zdravotních problémů, patří k nejčastějším onemocněním po chorobách dýchacího traktu KO: většinou náhle vznikající průjem, bolesti

Více

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ MALÁRIE Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové OBSAH 1) Charakteristika, výskyt, endemicita malárie 2) Epidemiologie, diagnostika, klinický obraz 3) Prevence malárie 4) Léčba

Více

Konce TTAA se oznaují jako lepivé konce, mže se na n pipojit jakékoli vlákno DNA, které zaíná AATT

Konce TTAA se oznaují jako lepivé konce, mže se na n pipojit jakékoli vlákno DNA, které zaíná AATT Molekulární genetika Text pro studenty septim a biologických seminá. Text vznikl v roce 2002 podle pednášek prof. Jaroslava Petra a lánk v asopisu Vesmír, v prbhu dalších let byl mírn aktualizován. Techniky

Více

Toxoplazmóza v těhotenství. MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1

Toxoplazmóza v těhotenství. MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1 Toxoplazmóza v těhotenství MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1 Úvod U infekce vyvolané parazitem Toxoplasma gondii zůstává přes velký pokrok mnoho nejasností. Zvlášť problematické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů DIPLOMOVÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů DIPLOMOVÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agroekologie Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí katedry:

Více

Bezobratlí živoichové

Bezobratlí živoichové Bezobratlí živoichové 1. ást (vybraní zástupci) HOUBY (HOUBOVCI) houba mycí HOUBY (HOUBOVCI) Neptunv pohár Venušin koš houba rybniní (+symbiotickéasy) ŽAHAVCI polypovci nezmar zelený puící nový jedinec

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

Vc: Metodické doporuení SZÚ Národního referenního centra pro pitnou vodu k opatením bránícím výskytu parazitických prvok v pitné vod

Vc: Metodické doporuení SZÚ Národního referenního centra pro pitnou vodu k opatením bránícím výskytu parazitických prvok v pitné vod STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 6.1.2005 Naše ís. jednací: Vaše ís. jednací: CHŽP-16/05 Vc: Metodické doporuení SZÚ Národního referenního centra pro pitnou vodu k opatením bránícím výskytu parazitických

Více

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie

Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Seznam vyšetření Pracoviště parazitologie a mykologie Obsah: A/ Parazitologie 2 Standardní parazitologické vyšetření stolice...2 Specializované parazitologické vyšetření stolice po návratu z tropů 2 Parazitologické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM

OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_04_BI2 OBRANNÝ IMUNITNÍ SYSTÉM Základní znaky: není vrozená specificky rozpoznává cizorodé látky ( antigeny) vyznačuje se

Více