ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT"

Transkript

1 ŽIVOTNÍ CYKLY PARAZIT PROTOZOA (Prvoci) STEVNÍ AMÉBÓZA: Entamoeba histolytica tyjaderné cysty jsou vyluovány se stolicí. K infekci prvokem Entamoeba histolytica dochází po spolknutí zralých cyst obsažených ve fekáliemi kontaminovaném jídle, vod nebo rukama (fekáln-orální penost). V tenkém stev probíhá excystace a pohyblivé trofozoity se uvolují z cyst. Migrují do tlustého steva, kde se množí binárním dlením a produkují cysty, které odcházejí spolen se stolicí z tla ven. Díky ochranným stnám mohou cysty pežívat dny až týdny ve vnjším prostedí s nezmnnou schopností infikovat hostitele. (Trofozoity mohou také odcházet z tla s prjmovitou stolicí, ale jsou rychle znieny, jakmile opustí tlo hostitele a jsou-li spolknuty, nepežijí prchod kyselým prostedím žaludku.) V mnoha pípadech se trofozoity usidlují v kryptách tlustého steva ( : neinvazivní forma infekce) osob, které jsou asymptomatickými nosii, do stolice odcházejí cysty. U nkterých pacient trofozoity napadají stevní stnu ( : stevní onemocnní), nebo osidlují krevní cestou další orgány: játra, mozek, plíce ( : extraintestinální forma onemocnní). Zjistilo se, že invazivní a neinvazivní formy reprezentují dva odlišné druhy: E. histolytica (ve starší eské literatue zmiovaná jako E. histolytica forma magna) a E. dispar (díve popisovaná jako E. histolytica forma minuta), akoliv ne všechny osoby infikované E. histolytica onemocní invazivní formou amébózy. Tyto dva druhy není možné od sebe morfologicky odlišit. K penosu mže dojít i sexuálním kontaktem prostednictvím výkal (v tomto pípad se na infekci podílejí nejen cysty, ale také trofozoity). 1

2 KRYPTOSPORIDIÓZA: Cryptosporidium spp. Vysporulované oocyty obsahující 4 sporozoity jsou vyluovány infekním hostitelem s exkrementy a pravdpodobn i dalšími cestami (respiraní sekrece). K penosu Cryptosporidium parvum dochází pedevším kontaktem s kontaminovanou vodou (nap., pití nebo rekreace u vody). Obas se vyskytuje penos potravou: kuecí salát. Mnohá vzplanutí v USA se objevila na veejných koupalištích a centrech denní pée. K penosu C. parvum ze zvíete na lovka dochází po kontaktu s infekním zvíetem nebo vodou infikovanou výkaly nemocného zvíete (fekáln-orální penos). Následuje spolknutí (pípadn inhalace) silnostnných cyst vhodným hostitelem, bhem excystace ve stev dochází k uvolování sporozoit, které masov napadají epiteliální buky gastrointestinálního traktu nebo jiné tkán (respiraní trakt). V tchto bukách se parazité množí nejprve nepohlavn (schizogonie nebo merogonie) a poté pohlavn (gametogonie). Bhem sexuálního množení vznikají mikrogamonty (samí) a makrogamonty (samií). Po oplodnní makrogamont mikrogametami zaínají oocysty sporulovat v infikovaném hostiteli za produkce dvou typ oocyst: oocysty se silnou stnou jsou bžn vyluovány se stolicí z tla ven, oocysty s tenkou stnou se podílejí na autoinfekci. Oocysty jsou infekní okamžit po exkreci, takže mže docházet k pímému a okamžitému fekálnorálnímu penosu. 2

3 GIARDIÓZA: Giardia lamblia Oválné tyjaderné cysty jsou rezistentními formami parazita. Jak cysty tak trofozoity mohou být nalezeny ve výkalech (diagnostické stádium). Cysty jsou velmi odolné, mohou pežívat nkolik msíc ve studené vod a odolávají i bžným dezinfekním prostedkm. K infekci dochází po ingesci cyst obsažených v kontaminované vod, jídle nebo fekáln-orálním penosem. V tenkém stev dochází k excystaci a uvolnní trofozoit (z každé cysty 2 trofozoity). Trofozoity se množí podélným binárním dlením a setrvávají v lumen horní ásti tenkého steva, kde mohou být volné nebo pichycené k mukóze stevní stny pomocí písavného disku, do tkání nevnikají. K encystaci dochází poté, co parazit dorazí do dolní ásti tenkého steva a tlustého steva. Cysta je stádium, které se nejastji vyskytuje v neprjmové stolici.. Protože jsou cysty infekní již v okamžiku, kdy odcházejí z tla spolen se stolicí nebo krátce poté, co tlo opustí, je možný penos z lovka na lovka. Akoliv jsou teplokrevní obratlovci infikováni Giardií (bobi, ondatry, psi, koky, ovce a další), je dosud nejasné, jsou-li tato zvíata dležitým rezervoárem infekce v pírod. 3

4 TRYPANOSOMÓZA (SPAVÁ NEMOC): Trypanosoma brucei gambiense, T. brucei rhodesiense Bhem sání krve infikovaná moucha tse-tse (rod Glossina) injikuje metacyklické trypomastigoty do kže savího hostitele. Parazité vstupují do lymfatického systému a odtud do krevního eišt. V hostiteli se pemují v krevní formy trypomastigot, a jsou roznášeny po tle a vstupují do dalších tlních tekutin (nap. lymfa, mozkomíšní mok) a pokraují v replikaci binárním dlením. Celý životní cyklus afrických trypanosom je reprezentován extracelulárními stádii. Moucha tse-tse se infikuje pi sání na infikovaném savím hostiteli, jehož krev obsahuje trypomastigoty,. Ve stedním stev mouchy se parazité transformují na procyklické trypomastigoty a množí se binárním dlením, opouštjí stední stevo, mní se na epimastigoty. Epimastigoty vstupují do slinných žlaz mouchy a pokraují v množení binárním dlením. Cyklus v mouše trvá pibližn 3 týdny. Lidé jsou hlavním rezervoárem protozoálního biíkovce Trypanosoma brucei gambiense, ale tito parazité mohou být také nelezeni u zvíat. Antilopy, skot a lovná zv jsou hlavním rezervoárem T. b. rhodesiense. 4

5 MALÁRIE: Plasmodium malariae, P. ovale, P. vivax, P. falciparum Životní cyklus malarických parazit zahrnuje 2 hostitele. Bhem sání malárií infikované samice komára rodu Anopheles dochází k inokulaci sporozoit do lidského mezihostitele. Sporozoity infikují jaterní buky a vyzrávají ve schizonty, které praskají a uvoují merozoity. Je pozoruhodné, že u P. vivax a P. ovale latentní stádium (hypnozoity) mže perzitstovat v játrech a zpsobovat relapsy po vyplavení do krve týdny, dokonce roky po primární infekci. Po této iniciální replikaci parazit v játrech (exo-erytrocytární schizogonie, parazité podstupují nepohlavní rozmnožování v erytrocytech (erytrocytární schizogonie ). Merozoity infikují erytrocyty. Prsténité stádium trofozoit vyzrává ve schizonty, které praskají a uvolují merozoity. Nkteí parazité se diferencují v pohlavní erytrocytární stádia (gametocyty). Krevní stádia parazit jsou zodpovdná za klinickou manifestaci onemocnní. Gametocyty, samí (mikrogametocyty) a samií (makrogametocyty) jsou nasáty definitivním hostitelem - komárem rodu Anopheles spolen s krví. Množení parazit v komáím tle je známo jako cyklus sporogonií. V komáím žaludku mikrogamety penetrují makrogamety za vzniku zygoty. Zygoty se stávají pohyblivými a protáhlými (ookinety), které napadají stnu stedního steva komára, kde dochází k vývoji oocyst [11]. Oocysty rostou, praskají a uvolují sporozoity [12], které podstupují cestu do komáích slinných žlaz. Inokulace sporozoit do dalšího lidského hostitele uzavírá životní cyklus malarických plasmodií. 5

6 LEISHMANIÓZA: Leishmania spp. Leishmanióza je penášena samicí komárka rodu Phlebotomus. Komárci v prbhu sání inokulují do hostitele infekní stádium, promastigoty. Promastigoty jsou fagocytovány makrofágy a transformují se v amastigoty. Amastigoty se množí v infikovaných bukách a napadají rzné tkán podle druhu Leishmanie. To vede ke klinické manifestaci leishmaniózy. Komárci se infikují bhem sání na infekním hostiteli, kdy nasají makrofágy s amastigoty,. Ve stedním stev komárka se parazité diferencují v promastigoty, množí se a migrují do proboscis. 6

7 TOXOPLASMÓZA: Toxoplasma gondii lenové rodu kokovitých šelem (Felidae) jsou definitivními hostiteli pohlavních stádií T. gondii a jsou tedy hlavním rezervoárem infekce. Koky se infikují T. gondii syrovým masem Z tkáových cyst nebo oocyst, které koka pozela spolen s masem, se uvolují rohlíkovité sporozoity, které napadají epiteliální buky tenkého steva, kde dochází k nepohlavnímu rozmnožování, následn pohlavnímu rozmnožování a poté k tvorb oocyst, které jsou vyluovány z tla spolen se stolicí. Nevysporulovaným oocystám trvá 1-5 dní než vyzrají a stanou se infekními. Akoliv koky vyluují oocysty pouze po dobu 1-2 týdn, mže být vyluováno velké množství oocyst (až 10 6 oocyst za den). Oocysty mohou pežívat v prostedí po nkolik msíc a jsou nápadn rezistentní k dezinfekním prostedkm, mrazu, vyschnutí, ale jsou usmrceny po zahátí na 70 C po dobu 10 minut. K infekci lidí mže dojít nkolika zpsoby: A) pození syrového nebo nedostaten tepeln upraveného masa obsahujícího cysty T. gondii ; B) spolknutí oocyst: fekáln zneištné ruce nebo jídlo (fekáln-orální penos); C) transplantace orgán nebo krevní transfúze; D) transplacentární penos; E) náhodná inokulace tachyzoit. Parazité tvoí tkáové cysty, nejastji v kosterním svalstvu, myokardu, mozku, tyto cysty mohou petrvávat po celý život mezihostitele (lovk je jedním z mnoha možných, asi 200 známých mezihostitel T. gondii). 7

8 TREMATODA (Motolice) SCHISTOSOMIASIS: Schistosoma spp. Vajíka motolic oddleného a pohlaví jsou vyluována ve stolici nebo v moi.. Za optimálních podmínek se z vajíek ve vod líhnou miracidia, která plavají a napadají specifického plže - mezihostitele. Stádia v plži zahrnují 2 generace sporocyst a produkci cerkárií. Po uvolnní z plže, infekní cerkárie plavají ve vod, penetrují kži lovka, odvrhují svj vidlicovitý ocásek a stávají se schistosomulami. Schistosomuly migrují pes rzné tkán a stádia do místa definitivní lokalizace v cévách žilního systému (, ). Dosplí ervi ( a ) osidlují mezenterické cévy v rzných lokalitách, které se zdají být specifické pro jednotlivé druhy parazit. Napíklad, S. japonicum se astji vyskytuje v horní mezenterické žíle drénující tenké stevo, a S. mansoni astji osidluje horní mezenterickou žílu drénující tlusté stevo. Nicmén, oba druhy mohou osidlovat ob lokality a mohou se pemisovat mezi zmínnými místy. Není proto možné jednoznan rozhodnout, zda se uritý druh vyskytuje výhradn v jedné ze zmínných lokalizací. S. haematobium se nejastji vyskytuje ve venózním plexu moového mchýe, ale mže být také nalezena ve venulách rekta. Samice (velikost 7 až 20 mm; samci trochu menší) kladou a hromadí vajíka ve venulách portálního a perivezikulárního systému. Vajíka jsou postupn vyluována do lumen steva (S. mansoni a S. japonicum) nebo moového mchýe a moovod (S. haematobium), a odcházejí z tla spolen se stolicí nebo s moí. Kontakt lovka s vodou je nezbytný pro infekci schistosomami. Rzní živoichové, jako psi, koky, hlodavci, prasata, kon, kozy, jsou rezervoárem S. japonicum, a psi pro S. mekongi. 8

9 ÍNSKÁ JATERNÍ DISTOMATÓZA - CLONORCHIÓZA: Clonorchis sinensis Oplodnná vajíka jsou vyluována do žluovod a se stolicí odcházejí z tla hostitele.vajíka jsou pohlcena vhodným mezihostitelem pedožábrým plžem ; existuje vice než 100 druh plž, které mohou figurovat jako mezihostitelé tohoto parazita. V hepatopankreatu plže se z vajíek uvolují miracidia, která procházejí nkolika vývojovými stadii (sporocysty, redie, cerkárie) [2a, 2b, 2c, 2d]. Cerkárie opouštjí plže a po krátkou dobu voln plavají ve vod, penetrují kži kaprovité ryby a v její svalovin se encystují a tvoí metacerkarie. K infekci lovka dochází po pození syrového, soleného, nakládaného, uzeného nebo nedostaten tepeln zpracovaného masa sladkovodních ryb. Po spolknutí se metacerkarie excystují v duodenu tenkého steva a vzestupném biliárním traktu, kam pronikají pes papillu Vateri. a. Zrání trvá pibližn 1 msíc. Dosplé motolice (mící 10 až 25 mm x 3 až 5 mm) se usidlují v malých a stedních žluovodech. Masožraví živoichové mohou být rezervoárem motolic. 9

10 NEMATODA (Hlístice) ASKARIDÓZA: Ascaris lumbricoides Dosplé hlístice žijí v lumen tenkého steva. Samice (10 30 cm dlouhé) mohou produkovat pibližn 200,000 vajíek za den. Vajíka odcházejí z tla se stolicí. Neoplodnná vajíka mohou být pohlcena hostitelem, ale nejsou infekní. Oplodnná vajíka se stávají infekními po 18 dnech až nkolika týdnech, v závislosti na podmínkách vnjšího prostedí (optimum: vlhkost, teplo, zem ve stínu). Poté, co jsou infekní vajíka s ásten vyvinutou larvou spolknuta, uvolnné larvy napadají stevní mukózu a migrují portálním krevním eištm pes srdce do plic. Larvy dospívají v plicích (10 až 14 dn), penetrují stny alveol, postupují bronchiálním stromem k hrtanu, hltanu a polknutím.se dostávají do tenkého steva, kde se vyvíjejí se v dosplé hlístice. Trvá pibližn 2 až 3 msíce od pohlcení infekních vajíek než se vyvinou pohlavn zralé samice. Dosplé škrkavky mohou žít 1 2 roky. 10

11 ENTEROBIÓZA: Enterobius vermicularis Ložiska vajíek se nacházejí v perianální oblasti. K autoinfekci penosem infekních vajíek z rukou do úst dochází po škrábání perianální oblasti. K penosu mezi lidmi mže dojít pi manipulaci se zneištným osobním nebo ložním prádlem. Enterobióza mže být získána po kontaktu s povrchy, které jsou kontaminovány vajíky (nap.záclony, koberce). Malý poet vajíek mže poletovat ve vzduchu a být vdechnut. Vdechnutá vajíka jsou spolknuta a procházejí stejným vývojem jako vajíka pohlcená orální cestou. Po infesci infekních vajíek dochází k líhnutí larev v tenkém stev a dosplci se usazují v tlustém stev. asový interval mezi ingescí infekních vajíek k vývoji pohlavn zralých samic je pibližn 1 msíc. Doba života 1 cm dlouhých dosplc je pibližn 2 msíce. Samice v noci migrují ven ze steva do perianální oblasti a snášejí vajíka. Larviky obsažené ve vajících se vyvíjejí a za optimálních podmínek se v prbhu 4 až 6 hodin stávají infekními. Ke zptné infekci nebo migraci nov vylíhnutých larev zpt do rekta mže docházet, ale frekvence výskytu retroinfekce není známá. Infektivita vajíek není tak dlouhá jako u škrkavek. 11

12 FILARIÓZA: a) filárie s pochvou: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Loa loa b) filárie bez pochvy: Mansonella spp., Onchocerca volvulus Životní cyklus filárií (obecn): Infekní larvy filárií jsou penášeny krev sajícím hmyzem v prbhu sání. Larvy migrují do urité ásti hostitelova tla, kde se vyvíjejí v dosplce, kteí mohou žít až nkolik let. Zástupci lymfatických filárií osidlují lymfatické cévy a lymfatické uzliny (Wuchereria bancrofti, Brugia malayi); Onchocerca volvulus podkožní noduly; Loa loa podkožní tkán a orgány, kteými aktivn migruje; Mansonella streptocerca a ozzardi jsou lokalizovány v kži a podkoží; M. perstans v tlních dutinách a okolních tkáních. Samiky filárií po oplození rodí živé larvy - mikrofilárie, které cirkulují v krvi, s výjimkou Onchocerca volvulus a Mansonella streptocerca, u nichž se mikrofilárie vyskytují v kži, a O. volvulus napadající oko. Mikrofilárie jsou nasáty krev sajícím hmyzem v prbhu sání (vektory jsou: komái lymfatické filáriózy; muchniky - Onchocerca volvulus; tiplík - Mansonella perstans a M. streptocerca; komái i tiplíci - Mansonella ozzardi; ovádi - Loa loa). V hmyzím tle se mikrofilárie v prbhu 1 2 týdn vyvíjejí,, v infekní filariformní larvy (tetí stadium) lokalizované v proboscis hmyzího vektora. Bhem následujícího sání krve vektor infikuje larvami obratlovího hostitele. Mansonella ozzardi (filárie bez pochvy) Loa loa (filárie s pochvou) 12

13 TOXOKARÓZA: Toxocara canis, Toxocara cati Larva migrans visceralis, larva migrans ocularis T. canis je stevním parazitem ps. Lidé se nakazí jen náhodn. Psovitá šelma spolkne infekní vajíka, z nichž se ve stev vylíhnou larvy, které penetrují stnu steva a migrují do rzných tkání, kde se encystují za pedpokladu, že je pes starší než 5 týdn. U mladších ps larvy migrují pes plíce, bronchiální strom a ezofagus; dosplé škrkavky se vyvíjejí a kladou vajíka v tenkém stev. U starších ps se encystovaná stadia reaktivují v prbhu bezosti a transplacentárn a mateským mlékem infikují štata, v jejichž tenkém stev vznikají dosplí ervi. Infekní vajíka odcházejí se stolicí laktujících fen a infikovaných štat. Lidé jsou náhodnými hostiteli, kteí jsou infikováni pi pození infekních vajíek z výkaly kontaminované zem. Po ingesci se z vajíek líhnou larviky penetrující stnu tenkého steva a putující krevním obhem podobn jako škrkavka dtská. Vzhledem k tomu, že lovk není pro psí a koií škrkavky vhodným hostitelem, larvy nedokoní migraci tlem a dlouhodob pežívají v rzných orgánech, které mohou poškozovat (játra, srdce, plíce, mozek, svaly, oko). Dvma hlavními klinickými projevy pítomnosti toxokarózy jsou: viscerální larva migrans (VLM) a oní larva migrans (OLM). 13

14 CESTODA (Tasemnice) TAENIÓZA; CYSTICERKÓZA: Taenia saginata, Taenia solium Taenióza lovk - definitivní hostitel tasemnice Taenia saginata a Taenia solium. Vajíka nebo zralé lánky tasemnice odcházejí se stolicí ; vajíka mohou pežívat dny až msíce ve vnjším prostedí. Hovzí dobytek (T. saginata) a prasata (T. solium) se infikují pozením vegetace kontaminované vajíky nebo lánky tasemnice. Ve stev zvíete se líhnou onkosféry, napadají stnu steva, migrují to pín pruhovaných sval, kde se z nich vyvíjejí cysticerky (boubele). Cysticerkus mže v tle zvíete pežívat nkolik let. Lidé se infikují pozením syrového nebo nedostaten tepeln upraveného masa. V lidském stev se cysticercus vyvíjí více než 2 msíce v dosplou tasemnici, která mže žít roky. Dosplé tasemnice jsou pisáty ke stn tenkého steva skolexem. Délka dosplých tasemnic je obvykle 5 m a mén u T. saginata (ale mže dosáhnout až délky 25 m) a 2 až 7 m u T. solium. Hermafroditní dosplé tasemnice se skládají z lánk, které zrají, stávají se gravidními, oddlují se a migrují smrem k anu nebo jsou vyluovány se stolicí (pibližn 6 za den). Dosplá tasemnice T. saginata se obvykle skládá z 1,000 až 2,000 lánk, zatímco T. solium má prmrn 1,000 lánk. Vajíka obsažená v gravidních láncích jsou uvolována poté, co lánky opustí se stolicí tlo. Jeden lánek T. saginata mže obshovat až 100,000 a T. solium 50,000 vajíek. Cysticerkóza lovk - mezihostitel poze infekní vajíka, která se v jeho tkáních vyvíjejí ve vákovitý cysticerkus (boubel). Cysticerkus je obvykle lokalizován ve svalech, mozku, míše, oku, plicích, srdci nebo podkožn. 14

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš

Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka. Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Voda jako zdroj parazitárních onemocnění člověka Oleg Ditrich, Dana Květoňová, Martin Kváč,, Bohumil Sak, Petr Dolejš Základní pojmy Parazit (x parazitický organismus) Fekálně-orální transport Protozoa

Více

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319

OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta OBECNÁ PARAZITOLOGIE K304, P109, P319 Karina Šondová Ústí nad Labem 2013 Obor: Biologie jednooborová (PS i KS), NMgr SŠ, NMgr ZŠ Klíčová

Více

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8)

- výtrusovci kokcídie o možno zahrnout toxoplasmu tachyzoiti se mohou šířit krví (ot. 8) Krevní bičíkovci a výtrusovci - bičíkovci o trypanozomy šíření extracelulárního stádia krví (ot. 2) o možno zahrnout leishmanie napadají makrofágy a šíří se krví (ot. 2) - výtrusovci krvinkovky přímé postižení

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz

Zoologie - cvičení. Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Zoologie - cvičení Doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství e-mail: bezdek@mendelu.cz Prezentace online: http://old.mendelu.cz/~zooapi/zool/vyuka.htm Doporučená

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers)

Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Studijní materiál důchodce č. 92 Srpen 2001 Riziko při cestování - přenašeči nákaz (Vectors of diseases. Hazards and risks for travellers) Weekly epidemiological record, Vol.76, 2001, č. 25, s.189 194

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum

Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum PERORÁLNÍ PASTA PRO PSY A KOČKY Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum www.biovetapets.cz CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Caniverm pasta a Caniverm tablety obsahují tři účinné látky, které zajistí, že

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová

Protozoa. Igor Hochel & Kateřina Demnerová Protozoa Igor Hochel & Kateřina Demnerová Základní pojmy parazitologie vědní obor který se zabývá infekcemi člověka jednobuněčnými eukaryotickými organismy, nebo mnohobuněčnými organismy živočiného typu

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně).

Terapie Metronidazol, Niridazol, Chlorochin, Dehydroemetin (5 7 dní 750 3tab. 3Xdenně). PARAZITOLOGIE KTERÁ SE DĚLÍ NA: Prvoky a Červy. PATOGENNÍ PRVOCI: Sem patří: améby trichomonády kokcidie leismanie trypanozomy bičíkovci Améby: Entaméba histolytika nákaza nejčastěji alimen. Cestou + endolimax

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ

MALÁRIE. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové. Katedra epidemiologie FVZ MALÁRIE Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové OBSAH 1) Charakteristika, výskyt, endemicita malárie 2) Epidemiologie, diagnostika, klinický obraz 3) Prevence malárie 4) Léčba

Více

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE

PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce PRAKTICKÁ PARAZITOLOGIE VE VÝUCE BIOLOGIE Bc. Helena Hofmanová Plzeň 2012 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně

Více

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář

Parazitárn. FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov. lové mjr.mudr.r.šindel. indelář Parazitárn rní onemocnění FVZ UO katedra epidemiologie Hradec Králov lové mjr.mudr.r.šindel indelář Definice Parazit (cizopasník) je organismus, který se po celý svůj život nebo po určit ité životní období

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE

PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE PREVENCE A PROFYLAXE MALÁRIE V. hradecké vakcinologické dny Hradec Králové, 3. října 2009 František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1.LF UK, FN Na Bulovce, Infekční oddělení nemocnice Liberec email:

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

parazitóza parazitární agens diagnostika terapie

parazitóza parazitární agens diagnostika terapie PEDIATRIE VE ZKRATCE MUDr. Miroslav Förstl Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové e-mail: forstlm@lfhk.cuni.cz 242 PŘEHLED DIAGNOSTIKY A TERAPIE STŘEVNÍCH

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek

17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek 17. Elektrický proud v polovodiích, užití polovodiových souástek Polovodie se od kov liší pedevším tím, že mají vtší rezistivitu (10-2.m až 10 9.m) (kovy 10-8.m až 10-6.m). Tato rezistivita u polovodi

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem

Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi. přenos: krevsajícím hmyzem Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense Trypanosoma cruzi přenos: krevsajícím hmyzem Sir David Bruce Trypanosoma gambiense Trypanosoma rhodesiense africké trypanosomy patogenní bičíkovci tělních

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Co všechno způsobuje latentní toxoplazmóza

Co všechno způsobuje latentní toxoplazmóza Co všechno způsobuje latentní toxoplazmóza Jaroslav Flegr Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014 Jantarka (Succinea putris) napadená motolicí rodu Leucochloridium definitivní hostitelé oocysta

Více

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin

Téma KULTIVACE IN VITRO. Praktikum fyziologie rostlin Téma KULTIVACE IN VITRO Praktikum fyziologie rostlin Teoretický úvod: KULTIVACE IN VITRO Rostlinný materiál lze krom pirozených podmínek pstovat také v rzných umlých podmínkách. Jednou z tchto možností

Více

ING. HANA BLÁHOVÁ 1 ÚVOD 3 1 PARAZITI 5

ING. HANA BLÁHOVÁ 1 ÚVOD 3 1 PARAZITI 5 ING. HANA BLÁHOVÁ Ing. Hana Bláhová se věnuje detoxikační medicíně přes deset let a o parazitech toho ví opravdu hodně. Přednáší na témata Jak nám škodí paraziti, kde uvádí souvislost parazitární zátěže

Více

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos

U následujících nákaz je pro šíření rozhodující výskyt původce ve stolici nemocného/nosiče fekálně-orální přenos 1 NĚKTERÉ INFEKČNÍ NEMOCI jsou roztříděny dle typické, převažující brány infekce původce se však může dostat do organizmu i jinou než převažující cestou (např. v případě většiny nemocí šířených vzdušnou

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Co je trávicí soustava? Pro se zabývat TS? Trávicí proces 29.1.2010. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon.

Co je trávicí soustava? Pro se zabývat TS? Trávicí proces 29.1.2010. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon. Zdraví trávicí soustavy s ohledem k výkonnosti kon Julia Lühr Connolly s RED MILLS BSc Equine Science Co je trávicí soustava? Trávicí soustava (TS) Anatomie TS Fyziologie TS Zdraví TS Aplikace pro praktické

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE

MASARYKOVA UNIVERZITA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Bakalářská práce BRNO 2012 INA KYSELOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: BIOLOGIE Analýza asociací

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno.

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase, králík, kočka nebo myš toxoplasma ráda všechno. Aneb kdy je lepší strčit řidičák do šuplíku. Mezinárodní časopis BMC Infectious Diseases 26.

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Jak nám škodí paraziti,

Jak nám škodí paraziti, Ing. Hana Bláhová se věnuje detoxikační medicíně téměř deset let a o parazitech toho ví opravdu hodně. Přednáší na témata Jak nám škodí paraziti, kde uvádí souvislost parazitární zátěže s dosud nerozpoznanými

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

?ídící soustava - maturitní otázka z biologie

?ídící soustava - maturitní otázka z biologie ?ídící soustava - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Leden 14, 2015 http://biologie-chemie.cz/ridici-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka:?ídící (hormonální) soustava P?edm?t:

Více

STRUNATCI ŽIVOČICHOVÉ SE STRUNOU HŘBETNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_262 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK:

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY OTRAVY HOUBAMI A JEDOVATÝMI ROSTLINAMI

CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY OTRAVY HOUBAMI A JEDOVATÝMI ROSTLINAMI CHOROBY ČLOVĚKA VYVOLANÉ BAKTÉRIEMI A JINÝMI PARAZITY OTRAVY HOUBAMI A JEDOVATÝMI ROSTLINAMI PROKARYONTA Dominují biosféře (biomasa předčí váhu eukaryot 10-násobně) Známo asi 5 000 druhů Výskyt téměř ve

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

Firmy stále astji platí za VIP péi

Firmy stále astji platí za VIP péi HN.IHNED.CZ 5. 8. 2011 Nadstandard u lékae jako bonus pro manažery Firmy stále astji platí za VIP péi V esku pibývá firem, které platí svým klíovým zamstnancm nadstandardní zdravotní péi. Její souástí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější

Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější Cestovní medicína: paraziti stále aktuálnější Odborný seminář v Lékařském domě v Praze Úterý 7. dubna 2009 od 13.30 hod. Koordinátor: MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D. Pořádá: Česká parazitologická

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ

LÉČBA PARAZITÁRNÍCH INFEKCÍ MALÁRIE A JEJÍ LÉČBA Zdeněk Fendrich Katedra farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, Hradec Králové Malárie je nejčastější importovaná protozoární

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s.

PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU. PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová. Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. PORUCHY CHOVÁNÍ V DTSKÉM VKU PhDr. et PhDr. Radek Ptáek Mgr. Terezie Pemová Hyperaktivita Institut pro studium a terapii poruch pozornosti, o.s. Poruchy chování Poruchy chování v dtství pedstavují pomrn

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Metodický pokyn MŠMT definuje

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

INFEKCÍ. František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1. LF UK, Praha

INFEKCÍ. František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1. LF UK, Praha SOUČASNÁ LÉČBA HELMINTÓZ František Stejskal Oddělení tropické medicíny, 1. LF UK, Praha Infekce parazitickými červy (helmintózy) patří k nejčastějším lidským onemocněním. Jedná se většinou o chronické

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více