SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM"

Transkript

1 SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

2 Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné získat v sledky, které jste od Va eho programu pro prediktivní údrïbu oãekávali. I pfii pouïití souãasného pokroãilého vybavení pro pochûzkov sbûr dat a jejich anal zu, mohlo b t Va e úsilí o monitorování tûïko pfiístupn ch nebo problémov ch strojû neúspû né. Symptomy zhor ování stavu zûstávaly nezji tûny, stav se zhor oval a eventuálnû docházelo k poruchám strojû. Cena takov ch neplánovan ch odstávek je vysoká. UvaÏte ztráty na produkci, kvalitû a celkové úãinnosti závodu - a to se nezmiàujeme o pfiípadech, souvisejících s bezpeãností práce. Na souãasném konkurenãním trhu to mûïe b t zniãující. DAL Í LOGICK KROK Souãasní nejúspû nûj í uïivatelé pfienosn ch systémû pro periodické monitorování ãiní dal í logick krok pfii roz ifiování sv ch systémû, kter spoãívá v roz ífiení o kontinuální monitorování. Pfii dálkovém monitorování uïivatel etfií ãas a pfiitom zaji Èuje trval sbûr pfiesn ch dat pro provedení vãasného a spolehlivého rozhodnutí. VyuÏitím v konu nového programu PRISM 4 On-Line mohou uïivatelé snadno pokraãovat v úspû n ch pochûzkov ch programech tím, Ïe ho roz ífií o schopnosti kontinuálního monitorování. Pfiedstavte si jedin systém, kter zahrnuje pochûzkov sbûr dat, on-line informace, monitorování kritick ch strojû, informace o mazání a pokroãilou diagnostiku - a to v e v jediném modulárním balíku programû! A pro ty, ktefií jiï pouïívají program pro fiízení a anal zu dat PRISM 4 for Windows je tento pfiechod snadn, protoïe platforma programu je stejná. PRISM 4 FOR WINDOWS ON-LINE TM Systém pfiedstavující v konnou kombinaci pro kontinuální monitorování strojû spojuje v hody zafiízení pro sbûr dat ze systému Multilog, tj. lokální monitorovací jednotky LMU (Local Monitoring Unit) a analytické v konnosti programu PRISM 4 On-Line. Lokální monitorovací jednotka umoïàuje rychl a automatick sbûr dat ze vzdálen ch, nebezpeãn ch nebo tûïko pfiístupn ch míst, a tím eliminuje nutnost ruãního sbûru dat. Pomocí trvale namontovan ch snímaãû LMU sbírají namûfiené hodnoty kontinuálnû a jsou spojeny pfiímo s hlavním poãítaãem, na kterém bûïí program PRISM 4 On-Line. Kontinuální monitorování strojû a anal za loïisek MULTIPARAMETRICKÉ MONITOROVÁNÍ Multilog je první on-line systém s úpln m vybavením pro multiparametrické monitorování. Vyberte si z rozsahu aï dvaceti dynamick ch vstupních parametrû pro co nejpfiesnûj í ohodnocení stavu loïisek a Va ich strojû. Tato schopnost multiparametrického monitorování Vám dovoluje ohodnotit iroké rozmezí rûzn ch mûfiení pro zji tûní závad strojû v jejich nejrannûj ích stadiích. Tím, Ïe SKF nabízí ir í v bûr vstupních parametrû neï kter koliv jin on-line systém, pomáhá Vám dosáhnout maximální Ïivotnosti instalovan ch strojû a pfiitom odstraàuje provádûní zbyteãn ch prací v rámci preventivní údrïby. Se sv mi 32 kanály pro dynamické vstupy, 8 tachometrick mi a 8 logick mi vstupy Multilog poskytuje velkou pruïnost pfii monitorování v ech typû strojû. KaÏd dynamick kanál mûïe b t konfigurován v prûmûru na 4 mûfiení, takïe jedna lokální monitorovací jednotka LMU mûïe sbírat aï 128 rûzn ch typû mûfiení. ZABUDOVANÁ PRUÎNOST Konfigurování Multilogu je rychlé a snadné. Nastavování se provádí z hlavního poãítaãe, i kdyï je systém v pfiímospfiaïném (on-line) reïimu. Zvlá tní karty pro úpravu signálu nejsou pouïity, takïe systém mûïe b t modifikován podle mûnících se poïadavkû na monitorování - bez nákupu dal ích pfiístrojov ch ãástí. Multilog se snadno roz ifiuje. Od jedné jednotky aï po 64 lokálních monitorovacích jednotek LMU v jednom systému., které mohou monitorovat 2048 kanálû a 8192 mûfiicích bodû. Multilog mûïe b t sestaven tak, aby vyhovoval s ohledem na velikost jakéhokoliv programu monitorování. KONTINUÁLNÍ KOMUNIKACE KaÏdá z lokálních monitorovacích jednotek LMU Multilogu funguje nezávisle na hlavním PC a nezávisle na ostatních LMU v systému. Tato pokroãilá architektura vám dovoluje provádût anal zu a jiné operace na hlavním PC, zatímco LMU pokraãují v procesu sbûru dat. Napájení snímaãû, sbûr signálû, zpracování signálû a jejich porovnání s poplachov mi úrovnûmi - to v echno probíhá individuálnû v kaïdé LMU. Proto je fie ení problémû provozu LMU pfiím m procesem a mûïe b t provádûno nezávisle, bez ovlivnûní provozu celého systému. Komunikace mezi LMU a hlavním poãítaãem probíhá pfies kartu pro lokální síè SKF Local Area Network (LAN), která je rychlá a spolehlivá. V pfiípadû doãasného pfieru ení komunikace s hlavním poãítaãem uchovává zabudovaná pamûè LMU více neï 350 dat strojû. TakÏe informace o kritick ch strojích jsou zabezpeãené. 2 3

3 Úplná anal za strojû OBÁLKA SIGNÁLU ZRYCHLENÍ A RYCHLOSTI SEE TECHNOLOGIE VÍCENÁSOBNÉ TACHOMETRICKÉ VSTUPY POPLACHY PRO SPEKTRÁLNÍ PÁSMA POPLACHOVÁ OBÁLKA SPEKTRA âasovù SYNCHRONNÍ PRÒMùROVÁNÍ PARAMETRICKÉ HRADLOVÁNÍ DETEKCE PORUCHY SNÍMAâE PROGRAMOVATELN ZESILOVAâ SIGNÁLU FFT S ROZLI ENÍM AÎ 6400 âar UÎIVATELSKY DEFINOVANÉ ZPRÁVY 4 MONITOROVÁNÍ KRITICK CH STROJÒ Pro roz ífiení v hod proaktivní údrïby na kritické stroje SKF nabízí modul Monitor Interface Module (MIM). MIM sbírá jednokanálová nebo dvoukanálová data, sejmutá pfies oddûlovací obvod ze strojû, které jsou monitorovány zabezpeãovacím zafiízením. Tato data MIM pfiedává do PRISM4 On-Line. Lze prohlíïet orbity (filtrované i nefiltrované), polohu osy hfiídele, grafy Smax a dal í. Pfii pouïití PRISM4 On-Line jsou údaje o strojích celého závodu uchovávány a analyzovány v centrální databázi. Pfiitom lze MIM pouïít spolu s libovoln m souãasn m populárním zabezpeãovacím systémem pro ochranu strojû. PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ, KTERÉ PRACUJE PRO VÁS! POKROâILÉ MOÎNOSTI ANAL ZY Grafické uïivatelské rozhraní Windows (GUI) napomáhá tomu, Ïe PRISM4 On-Line je jedním z nejsnadnûj ích programû z hlediska zácviku. Na poïádání, nebo ve Vámi urãen ch pravideln ch intervalech se data pfiená ejí do PC. Trendování a pokroãilá anal za dat se provádí v programu PRISM4 On-Line. Îiv displej umoïàuje znázornûní dat nûkolik vtefiin po jejich zmûfiení. PRISM4 On-Line umoïàuje multi tasking, proto budete mít informaci o pfiekroãení mezí, i kdyï analyzujete data z rûzn ch ãástí systému. Parametrické hradlování je pokroãilá vlastnost, která umoïàuje uïivateli zmûnit zpûsob sbûru dat v závislosti na stavu stroje jako zatíïení, otáãky, procesní hodnoty, externí události anebo úroveà vibrací. UmoÏnûním zmûn a upfiesnûním Lokální monitorovací jednotky LMU trvale prohledávají data a hledají odchylky ve stroji nebo v poplachov ch podmínkách. Program dovoluje zobrazení uïivatelsky definovan ch dat a souãasné prohlíïení více rûzn ch typû grafû. UmoÏÀuje to uïivateli provádût anal zu podle sv ch osobních preferencí, pfii úplném fiízení pracovních a analytick ch nástrojû. automatického sbûru dat dle Va í specifikace mûïete zajistit pfiísnûj í monitorování strojû dle jejich aktuálního stavu. Nastavením zpûsobu sbûru dat s Multilogem se v raznû zlep í kvalita informací a zv í se Va e schopnost diagnostiky a odhalení závad strojû. SKF nabízí více vstupních parametrû neï kter koliv jin on-line systém Podrobn sbûr událostí, vytváfiení zpráv a nástroje pro údrïbu databáze Vám umoïní sledovat problémy strojû, zjistit potfiebné opravy a analyzovat události, které vyvolaly urãit problém. V kon pokroãilé databáze Vám poskytne neomezené mnoïství dat, a i kdyï roz ífiíte Vá program sledování stavu strojû, PRISM4 bude mít dost rezerv. JiÏ nikdy nebudete mít problémy s archivací anebo znázornûním dat. PRISM4 Vám dává víc znalostí, neï kter koliv jin program. 5

4 V konné monitorování v celém závodû ZRYCHLENÍ RYCHLOST RYCHLOST (zrychlení integrováno na rychlost) (rychlost integrována na v chylku) (zrychlení integrováno na v chylku) OBÁLKA SIGNÁLU ZRYCHLENÍ OBÁLKA SIGNÁLU RYCHLOSTI SEE HFD - PIâKA, HFD - EFEKTIVNÍ OTÁâKY TEPLOTA TLAK PRÒTOK PROUD NAPùTÍ (stfiídavé), NAPùTÍ (stejnosmûrné) LINEÁRNÍ LOGICKÉ VSTUPY UÎIVATELSKY DEFINOVAN VSTUP 6 DIAGNOSTIKA, ZALOÎENÁ NA ZNALOSTECH INFORMAâNÍ SYSTÉM PRO V ROBNÍ ZÁVOD Chcete pfiidat diagnostick v kon do Va eho systému? Potom se program firmy SKF, nazvan PRISM4 Pro, jenï tvofií systém na bázi znalostí, pfiipojí k PRISM4 pro zji Èování a potvrzení problémû strojû, a to on-line! PRISM4 Pro prohlíïí a analyzuje rozsáhlé mnoïství dat, posbíran ch on-line systémem, potom je vyhodnocuje a pfiedkládá Vám podrobn popis symptomû s popisem, jak byly diagnostikovány a také nabízí doporuãené akce. RovnûÏ uvádí seznam pravidel, na nichï je zaloïeno urãení. Diagnostika mûïe rovnûï zahrnovat informace z SKF programu pro fiízení a anal zu mazání PRISM4 Lube. Kombinace v konnosti PRISM4 On-Line a programû PRISM4 Lube a PRISM4 Pro znaãnû redukuje ãas, potfiebn pro prohlíïení dat a umoïàuje Vám dostat se rychle k jádru problému. Programem PRISM4 On-Line SKF pokraãuje ve své vedoucí roli v síèov ch programech pro monitorování stavu strojû. ProtoÏe monitorování stavu je stále více chápáno jako klíãov faktor pfii dosahování ziskovosti závodu, stává se potfieba sdílení informací je tû dûleïitûj í. Kromû toho vût í zodpovûdnost pracovního t mu znamená, Ïe propojení do sítû je základním nástrojem pro zv ení efektivnosti programu. PRISM4 OnLine nabízí skuteãnou schopnost práce v síti a umoïàuje uïivatelûm v celém závodû nebo na vzdálen ch místech sdílet podstatné informace. Kromû toho schopnost importovat a exportovat do DDL nebo ASCII Vám dovolí pfiipojit PRISM4 na poãítaãov systém fiízení údrïby nebo na fiídicí systémy závodu. INVESTICE DO BUDOUCNOSTI Systém Multilogu pro multiparametrické monitorování a PRISM4 On-Line jsou navrïeny tak, aby zajistily co nejvût í návratnost investice. A protoïe jsou modulární, mûïe zahájení práce se systémem znamenat pouïití pouze jediného zafiízení pro sbûr dat, jako je LMU nebo MIM. Brzy dostaví úspûchy a tím i podpora pro Vá program, takïe Vá systém mûïe b t snadno roz ifiován. INTEGROVANÉ MONITOROVÁNÍ STAVU SKF nabízí velk sortiment pfiístrojû, snímaãû a pfiíslu enství, aby Vám napomohla získat z Va eho programu maximum. V born m doplàkem Va eho programu kontinuálního monitorování je pfienosn analyzátor Microlog. A v echny Va e Micrology pracují se stejn m snadno pouïiteln m programem PRISM4. Znamená to, Ïe data jsou vkládána do stejné centrální databáze, coï umoïàuje provádût rozsáhlou anal zu zafiízení celého závodu. Vybavení Application Wizards, které je nyní k dispozici u analyzátoru Microlog CMVA 60, pfiidává dal í unikátní volby do repertoáru pro anal zu. Provádí cyklickou anal zu, anal zu napájecího proudu motorû, provozní vyvaïování, anal zu nábûhu/dobûhu stroje, rázov test atd. ProhlíÏení na velké obrazovce s moïností rozdûlení obrazovky a nová doteková klávesnice zlep ují komfort práce s Micrologem CMVA 60. Rozsáhl v bûr vysoce kvalitních snímaãû, akcelerometrû, snímaãû rychlosti a systémû s bezdotekov mi sondami na principu vífiiv ch proudû a také vybavení pro montáï a kabelû znamená, Ïe SKF je nejlep í volbou pro potfieby Va í prediktivní údrïby. SKF SERVIS A PODPORA Se sv mi místními kanceláfiemi ve více neï 130 zemích svûta je SKF pfiipravena poskytovat Vám podporu pfii implementování programu, orientovaného na v sledek, od samého poãátku. Po prohlídce závodu Vám SKF nabídne návrh diagnostického systému, kter Vám pomûïe rychle dosáhnout úspûchu. Pfiípadnû mûïete vyuïít v hody fiady v cvikov ch programû SKF pro monitorování stavu, anal zu vibrací, hodnocení spolehlivosti provozu a dal ích. Vy a Vá personál tak budete vybaveni v emi nezbytn mi znalostmi z oblasti praktického vyuïití diagnostick ch systémû. BEZPORUCHOV PROVOZ Jako vedoucí svûtov dodavatel kuliãkov ch a váleãkov ch loïisek je SKF zavázána k tomu, aby vybavila zákazníky fie eními, která vedou k dosaïení maximální Ïivotnosti loïisek a k bezporuchovému provozu. 7

5 CE SKF je registrovaná obchodní znaãka SKF USA Inc. PRISM 4 for Windows, PRISM 4 Lube, PRISM 4 Pro a PRISM 4 On-Line jsou registrované znaãky SKF Condition Monitoring, Inc. Microsoft a Windows jsou registrované obchodní znaãky Microsoft Corp. Aãkoliv byla vûnována pozornost pro zaji tûní pfiesnosti dat kompilovan ch v této publikaci, SKF nenese odpovûdnost za chyby nebo opomenutí. KANCELÁ E SKF CONDITION MONITORING PRO OBLASTI: North & South America 4141 Ruffin Road San Diego, CA USA Tel.: Fax: Europe - Middle East - Africa Postbus CB Zaltbommel The Netherlands Tel.: ( ) Fax: ( ) Asia - Pacitic 153 Gul Circle Jurong, Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) VÁ MÍSTNÍ ZÁSTUPCE: SKF LoÏiska, a.s. U Mû Èanského pivovaru 7 P.O. Box Praha 7 Tel.: Fax: /2000 CM2095 CZ

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY

FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY FAKTORY OVLIV UJÍCÍ KUPNÍ CHOVÁNÍ SPOT EBITELÒ A JEJICH V ZNAM PRO PODNIKY Josef Novotn, Pavel Duspiva Úvod Faktory, které ovlivàují kupní chování spotfiebitelû, jsou pro podniky velice v znamné, protoïe

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více