Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -"

Transkript

1 I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka Tlin DIC: C AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy za obdobf roku 2014 spoleinosti Mistskri nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. Uhersky Brod, ul. Partyzilnfi Ep.2174 Identifikace riietnf iednotkv Obchodni firma: Sidlo: Priivni forma: reo: Mistskrl nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. Uherskf Brod, ul.partyzitnri ip. 2l74,pse 6g3 0l spolednost s ruienim omezenfm 25s8390s ProvEiovan6 obdobi: rok20l4 Identifikace auditora Obchodni firma: SdruZeni auditorri Zlin, s.r.o. licence ifslo 067 Sidlo: ZIin, T.G.Masaryka 2433 Pr6vnf forma: spoleinost s ruienim omezenym Den vzniku: 23, g4232s Ieo: Ovdieni provedli: Ing. Pavla Frkalovf auditorosv. i Ing. Iva Doleielovd '9 s;!1,.'ry Tef./Fax: 577 2to sdazlindmail.cz Csoa zlrn, t.it.37972g743/o3oo Spisovii znadka: obchodni rejstifk, vedenf Krajskym soudem v Brn6, oddil C, vlozka.1974

2 Obsah: Zpr va nezd.visl5ho auditora o ovdieni rodni fdetni zivdrky z a rck 2014 Piilohy: Rozvaha k 3 1.t Vjkaz zisku a ztr6ty za obdobi od do Pffloha k rodni tdetni z6v6rce Piehled o pendznich tocich za obdobi od l.l do Piehled o zmeniich vlastniho kapitrilu k ,$rtzt'; b rz ri (d c

3 Piedmdt. obdobi. a riiel ov6iovrini Piedmdtem ovdieni je ridetni zrivdrka k , udelem je ov6iit, zda ridetnictvi je vedeno v souladu s platnou pr6vni ripravou, zejmlna zda je vedeno prukaznlim a sprrivnlfm zprisobem a 2e z nlho pievzat6 ridaje v udetni z6v6rce a vyro(n zpr6v6 vdm6 i pocfivd iobrazuji piedmet ridetnictvi aktiva a pasiva, naklady, qfnosy, v..isledek hospodaieni a d6le finandni situaci spolednosti. Jelikoz je spolednost dle $ g2 odst. I ziikona o ob.hodrri.h korporacich povinna sestavit pisemnou zprdvu o vztazich mezi propojenyimi osobami, byla soudasti ovdieni i provdrka ridajt v t6to zpriivd. za. vedeni ridetnictvi, riplnost, prfikaznost a sprdvnost odpovidd statut6mi orgrin tdetni jednotky. Povinnosti auditora je. zpracovat zpr6vu a r,yjridiit n6zor naridetni z6v6rliu, rtirodni zprinu a zpriivu o vztazich mezi propojenl/mi osobami v souladu se ziikonem t. sttio}s sa., o a'ditorech ve_zndni pozddjsich zm6n, ziikonem d.go/2012 Sb., o obchodnich korporacich ve zndni pozddjsich zm6n a ziikonem t,. 563/199r Sb. o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich zmdn. Audit a. proverku jsme provedli v souladu se zdkonem o auditorech a Mezin6rodnimi auditorsklimi standardy a souvisejicimi aplikadnimi dolozkami Komory auditoru eesk6 republiky' Tyto standardy vyladuji, aby auditor naprdnoval a provedl uudit tuk, uuy "iskut pfimdienou jistotu, Ze ridetni zrivdrka neobsahuje vlznamnd nespriivnosti. Audit zahrnuje vibdrovim zprisobem provedend ovdieni fplnosti a prtkaznosti dristek a informaci uvedenych v fdetni zav6rce. Audit t6z zahrnuje posouzei pouzitjch,ie"irrr"t metod a vyznamnfch odhadri provedenllch vedenim a d6re zhoinoceni rypovioaci sci"p"""i fdetni z6vdrky. Zhodnoceni wpovidaiici schopnosti riietni zdverkv Pii auditu byly zhodnoceny zvolend. ridetni metody a lypovidaci schopnosti poskltovanlich informaci z pohledu uzivatele udetni zrivdrky. zvoleng'rioetni metodybyly posouzeny jako odpovidajici vdetnd zhodnoceni celkov6 prezentace ridetni zillrky. udetni zavdrka se skkidd z rozvahy, vlikazu zisku a ztriit, piehledu o pendznich tocich, piehledu o zmdniich vlastniho. kapitdru a piilohy v plndm rozsahu. prearoz"nj wr.y odpovidaji rrstanovenim ryhl6sky t,. 500/2002 Sb., ve zneni pozddjsich zmdn, kterou se provdddji ndkterd ustanoveni ziikona a. 563/199r Sb. o ridetnictvi ve zn6ni pozddjsich piedpisri, pro fderni jednotky, kter6 jsou podnikateli tdtujicfmi v soustavt pia"":i,en" fdetnictvi, s ryuzitim desklich ridetnich standardri. K datu piedani auditorsk6 zpr6ry nedoslo dre prohl6ieni vedeni spolednosti k Z6dnfm Y,::T:ilj1*:,^..1,!:::,uly byit promitnutavrdetni zavdrce a mohly by ovlivnit jeji lypovidaci schopnost, piipadn6 ovlivnit druh v,hoku. fi s,j

4 ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA k roini riietni zfvilrce spoleinosti Mistskrl nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. za obdobf roku 2014 Spoleinikrim spoleinosti M6stskf nemocnice s poliklinikou uh. Brod, s.r.o.: Oveiili jsme piilozenou ridetni z6vdrku spolednosti Mdstskri nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.' tj. rozvahu k , vykaz zisku a ztrdty, piehled o p.rrdz.rf.h tocich a piehled o zmdn6ch vlastnfho kapit6lu za obdobf od do i014 a piilohu t6to ridetni ztxdrky, vdetne popisu pouzitlfch vyznatrnych ridetnich metod. odpovddnost statutfrnfho orgdnu fietni jednotky za rlietnf z6v6rku Za sestaveni a v6rn6 zobrazeni ridetni zilverky v souladu s deskymi ridetnimi piedpisy odpovidri statutrirni org6n spolednosti Mdstsk6 nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. Soudristi t6to odpovddnosti je navrhnout, zav6st a zajistitvnitini kontroly nad sestavoviinim a vernym zobtazenim ridetni zildrky tak, aby neobsahovalavyznamn6 nespr6vnosti zprisoben6 podvodem nebo chybou, zvolit a uplatiovat vhodn6 ridetni metody a piovriddt dan6 situaci piimdiend ridetnf odhady. Odpov6dnost auditora Nasi rilohou je vydat na ziklad.e provedendho auditu v;frok k tdto ridetnf z1vdrce.audit jsme provedli v souladu se ziikonem o auditorech a Meziniirodnimi auditorskymi standardy a souvisejfcimi aplikadnimi dolozkami Komory auditoru Ceskd republiky. Viouladu s t6mito piedpisy jsme povinni dodrzovat etickd normy a naplilnovat a prov6st audit tak, abychom ziskali piimdienou jistotu, Ze ridetni ziwerkan.obruhuj. vyznamnenespr6vnosti. Au{it zahrnuje provedeni auditors$ch postupfi, jejichz cilem je ziskat dfikazni informace o d6stk5ch a skutednostech uveden;fch videtni zrlv6ice. Vfbdr auditorsk;fch postupri zdvisi na tisudku auditora, vdetn6 posouzeni izik, Le ridetni zdvdika obsahuje vyznamn nespr6vnosti zptisoben6 podvodem nebo chybou. Pii posuzovdni tdchto rizik auiitor piihl6dne k vnitinfm kontrol6m, kter6 jsou relevantni pro sestaveni a vdrn6 zobrazeni ueetni zavhrky. cilem posouzeni vnitinfch kontrol je navrhnout vhodn6 auditorskd postupy, nikoli vyj6diit se k ridinnosti vnitinich kontrol. Audit t62 zahmuje posouzeni vhodnosti pouzilfch ridetnich metod, piimdienosti ridetnich odhadri provedenych vedenim i posouzeni celkov6 prezentace ridetni ziivdrky. 3:nt::X_t., naseno vyroku. 2" ziskan6 drikaznf informace tvoii dostatedny a vhodny zilkladpro vy,j6dieni ([tu ztr.,; d rv, /./ SWnAo 'u lilar " 3,.#Rl:

5 Vfrok auditora Podle naseho ndzoru ridetni zhvdrka pod6v6 vdrny a poctivf obraz aktiv, pasiv a finandni situace spolednosti Mdstsk6 nemocnice s poliklinikou Ui. Brod, s.r.o. k 3I.I;.20I4a nilkladri, qinosri a qfsledku jejfho hospodaieni a pendznich tokt zarok2014 v souladu sdeskfmi ridetnimi piedpisy. Zpriva o vyroini zprivl Ovdiili jsme soulad informaci o auditovand spolednosti za uplynul6 obdobi, uvedenfch ve qfrodni zptiwe, s vyse uvedenou ridetni z6v6rkou. Za spriivnost qfrodni zpravyje zodpov6dn6 vedeni spolednosti. Na5fm rikolem je vydat na zriklald proveden6ho ov6feni stanovisko o souladu qfrodni zprivy s ridetni z6v6rkou. OvEieni jsme provedli v souladu s Mezindrodnimi auditorskymi standardy a souvisejicfmi aplikadnimi dolozkami Komory auditoni ir. ryto standardy vyaaduji,aby auditor napltinoval a provedl ovdienf tak, aby ziskal piimdienou jistotu, Ze informace obsazen6 ve vyrodni zpr6vd, kter6 popisuji skutednosti, jez jsou t6z piedmdtem zobrazeni v ridetni zhverce,jsou ve v5ech vfznamnych ohledech v souladu s pifslu5nou ridetni z6vdrkou. Jsme piesv6ddeni, Le proveden6 ovdieni poskytuje piimdieny podklad pro vyj6dieni qfroku auditora. Podle na5eho ntnorujsou tyto informace ve v5ech vyznarnnych ohledech v souladu s touto ridetni z6vdrkou, z nil byly pievzaty. Zpriva o zprfvil o vztazich mezi propojenyma osobami Provdiili jsme tdz vdcnou sprdvnost ridajt uvedenych ve zpriwe o vztazichmezi propojenymi osobami spolednosti k Za sestavenf tito zprhvy o vztazichje zodpov6dn6 vedeni spolednosti. NaSim rikolem je vydat na z6kladd provedend provdrky vyrok i teto zpr6v6 o vztazich' Provdrku jsme provedli v souladu i Mezinrirodnimi auditorskymi standardy vztahujicimi se k proverce a souvisejicimi aplikadnimi dolozkami Komory auditoru eesk6 republiky' Tyto standardy vyladuji, abychom pl6novali a provedli proverlu s cflem ziskat stiedni mfru jistoty, ze zpr va o vztazichneobsahuje vyznamn nespriivnosti. Provdrka je omezena piedevifm na dotazoviini pracovnikti spolednosti a na analytickd postupy a vybdrouim zpfisobem provedend provdieni v6cnd spr6vnosti ridajri. proto prov6rka poskytuje nizsi stupei jistoty nez audii. Audit zprdvy o iztazichjsme neprov6d6li, a proto nevyj adiuj eme vyrok auditora. Na zrikladd nasi proverky jsme nezjistili Ladnd vyznamndvdcn6 nespr6vnosti ridajri uvedenych ve zprixd o vztazich mezi propojenymi osobami spolednosti k3l.lt.20l4. Y e ZlinE dne 21. dubna 2015 SdruZenf auditorfi Zlfn. s.r.o. licence dislo 067 T.G. Masaryka l Zlin truh", / rvla Frkaloy'6 odpovddny auditor

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA

ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA ZPRAVA I\EZAVISLEHO A{JDITORA o ov6ien{ fiietnf zfv6rky Piiiemce N{zev: Sirlto: Km5nohorskf poliklinika s.r.o. Zilkovaul. d.p. 5, Litvinov PSe 436 0l IC : 250 30 302 Auditor Ing. Dagmar Svecor'6, auclitorske

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele

uinrnimr STANDARDy pro podntkatele ieski telekomunikaini infrastruktura a.s. PRO FORMA ZAId.AJOVACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOVACi F(OZYAZE A VVROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTAVENA V SOULADU SE ZAKONEM T,. sasnggl SB., O UCETNICTVi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012

Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012 R Techsys - HW a SW, a. s. výroční zpráva 2012 1 Obsah Hlavní aktivity v roce 2012 3 Rozvoj společnosti v roce 2012 5 Ekonomické výsledky za rok 2012 7 Srovnání ekonomických parametrů let 2010 až 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Financování bez hranic

Financování bez hranic Výroční zpráva 2012 Financování bez hranic UniCredit Leasing CZ, a. s., je jednou z největších společností na českém trhu, která nabízí leasingové a úvěrové produkty nejenom pro financování osobních vozidel,

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2012

Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Konsolidovaná výroční zpráva 2012 Obsah Představení společností Organizační struktura 3 01. 4 02. 8 koncernu koncernu GEOSAN GROUP 03. Ohlédnutí za obdobím, přehled realizovaných developerských projektů

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú

ESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA Ú ÚČETNÍ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ VLIV NA ÚČETNICTVÍ, ÚČETNÍ ZÁVĚRKU, PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NĚKTERÝCH VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK Jana Hakalová, Alžběta

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více