FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005"

Transkript

1 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25

2 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, Teplice 1 IČO : DIČ : CZ Právní forma : Společnost s ručením omezeným Základní kapitál : 8 82,- Kč Spol. smlouva : Datum zápisu : Výpis z OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4342 Telefon : Fax : http : Předmět podnikání: - Zpracování a úprava rud - Úprava nerostů a jejich zpracování - Oprávnění k hornické činnosti - Velkoobchod - Silniční motorová doprava nákladní - Ubytovací služby Statutární orgán: Ing. Robert Rosocha jednatel Ing. Jiří Kučera jednatel Ing. Pavel Strejc jednatel Společníci: Ing. Robert Rosocha Ing. Jiří Kučera Ing. Pavel Strejc

3 2. Informace o minulém vývoji činnosti společnosti a o jejím postavení v roce 25 Konec roku 25 znamenal i ukončení prvních 1 let činnosti firmy Fluorit Teplice jako nově utvořeného subjektu, který navázal na činnost předchozího státního podniku Rudné doly Příbram. Právě tato návaznost předznamenala toto období. Přinesli jsme si do něj technologické vybavení, které odpovídalo předchozí činnosti zpracování fluoritových rud, avšak neodpovídalo novým požadavkům a zaměření této firmy. Těchto 1 let bylo především ve znamení přestavby technologického zařízení, abychom mohli zajistit dodávky svým zákazníkům v potřebné kvalitě a čase. Bylo to tedy období, ve kterém jsme veškeré prostředky investovali zpět do technologie. Ač jich nebylo málo, nejsme a ani nebudeme nikdy v této oblasti hotovi. Požadavky zákazníků rostou a při propojené ekonomice není rozdílu mezi domácí spotřebou a vývozem. Protože téměř 5% produkce směřuje do zahraničí, je standard kvality produkce postaven na těchto požadavcích. Jako každý rok v předchozím období byl i rok 25 ve znamení přání a reálných možností. Přání znamenala stabilitu na trhu se surovinami, které dominují ekonomice firmy. Realita však mnohdy předčila i ta nejhorší očekávání. Stabilita se nekonala, ceny surovin se pohybovaly jako na houpačce, dolů se však pohybovaly zřídka. Přesto jsme mohli na konci roku konstatovat, že jsme dokázali udržet ekonomiku firmy na úrovni, která umožnila investovat a vyrovnávat veškeré závazky. Podařilo se dále rozšířit seznam našich zákazníků i výrobků a pevně zakotvit i na nejnáročnějším trhu výrobců svařovacích elektrod a skelných vláken. A tato kvalita se stala standardem pro všechny ostatní odběratele. Dodávky pro keramický průmysl se nově rozšířily o výrobce elektrotechnické keramiky, kde je důraz kladen na isolační pevnost. Byla zahájena jednání o dodávkách pro další odvětví a zákazníky, všechna jsou ve stádiích technologických ověřování a testů. Mnohá z nich vypadají velmi nadějně, ale teprve další vývoj ukáže, nakolik budou očekávání přeměněna do obchodních vztahů. Proniknout na nový trh je vždy dlouhodobá záležitost a nový dodavatel je pod větším drobnohledem než prověřený obchodní partner. I když byl rok 25 úspěšný, závěr roku přinesl razantní zvýšení cen elektrické energie a plynu. Obě tato media výrazně ovlivňují ekonomiku firmy a konec roku tím příliš ovlivněn nebyl. Jako vklad do roku 26 již však působil více než nepříznivě a v kombinaci s tuhou zimou se již projevil. O pochopení pro toto zvýšení nákladů u velkých zákazníků doma, ale zejména v zahraničí, nemůže být ani řeči, zůstává na bedrech naší firmy a řešení musíme nalézt sami. Prvních 1 let činnosti je za námi a my věříme, že máme před sebou nadějnou budoucnost, která bude jistotou pro naše zaměstnance i naše zákazníky. Všichni by měli mít pocit, že ve firmě Fluorit Teplice mají spolehlivého a vstřícného partnera. Vztahy s našimi zákazníky a obchodními partnery jsou pro nás základním kamenem, na kterých stavíme a kterým podřizujeme naši činnost. Ing. Jiří Kučera jednatel Fluorit Teplice s.r.o

4 3. Informace o skutečnostech poskytujících informace o podmínkách a situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne, tj. po Valná hromada společnosti dne rozhodla o schválení roční účetní závěrky společnosti za rok 25. Dále bylo schváleno a rozhodnuto o disponibilním zisku. Dne proběhla valná hromada společnosti Minorit za účasti ovládajících osob Fluorit Teplice s.r.o. a Provodínské písky a.s. Bylo rozhodnuto o převodu podílu na zisku společníkům. Na Fluorit Teplice s.r.o. bylo převedeno 45 % z rozdělované částky. 4. Přehled vývoje společnosti tis. Kč 3 Vývoj společ nosti Zisk Tržby Informace o struktuře výroby Složení výrobků v roce 25 (Kč) Flotační koncentrát fluoritu Metalurgický kazivec Ostatní Dolomit mletý Korundové směsi Kvarcit drcený Sintermagnezit mletý Vápenec mletý Živec mletý Křemen mletý Mangan Baryt drcený

5 6. Informace o struktuře prodeje Struktura odbytu v roce 25 (Kč) Česká republika Slovenská republika Bulharsko Makedonie Německo Francie Rakousko Maďarsko Švédsko Rumunsko Polsko Nizozemí Litva Izrael Chorvatsko Slovinsko 7. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti Pro období roku 26 stojí před společností Fluorit Teplice samozřejmě nové úkoly: - obhájení systému certifikace ISO 9:21 - zavedení systému certifikace ISO dokončení plánovaných investic - úspěšné zvládnutí stanovených cílů v oblasti ekonomiky 8. Informace o ostatních skutečnostech uvedených v 21 zákona o účetnictví Společnost v roce 25 nevynakládala žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Společnost neměla organizační složku v zahraničí

6 9. Účetní závěrka za rok 25 A) ROZVAHA (v tis. Kč) Rozvaha byla ověřena auditorem Ing. Pavlem Slípkou, č. dekr Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období. Brutto Korekce Netto Rok Rok Rok a b AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Nehmotný dlouhodobý majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončené dlouhodbý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Půjčky a úvěry ovlád.a říz.osobám a úč.jedn.pod podst.vlivem 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

7 Označ. AKTIVA Běžné účetní období Minulé účetní období. Brutto Korekce Netto Rok Rok Rok a b C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastn.sdružení 5. Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 7. Odložená daňová pohledávka 332 C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastn.sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6. Stát - daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období

8 Označení PASIVA Rok Rok Rok Rok a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly ( - ) 3. Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [ Aktiva celkem - (+A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+B+C.I.)] B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 8 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy 8 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 1. Odložený daňový závazek

9 Označení PASIVA Rok Rok Rok Rok a b B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodního styku Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 1. Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Běžné bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období B) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ( tis.kč) Výkaz Zisků a ztrát byl ověřen auditorem Ing. Pavlem Slípkou, č. dekr. 471 Označení Text Skutečnost v účetním období Rok Rok Rok Rok a b I. Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady

10 C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních VIII. jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti -851 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady 51 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 9 S splatná 29 S odložená -2 * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

11 1. Účetní závěrka za rok ZKRÁCENÁ ROZVAHA (v tis. Kč) Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Finanční majetek D. I. Časové rozlišení PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. III. A. IV. A. V. Rezervní fondy, fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 8 B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení

12 C) Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce společnosti FLUORIT TEPLICE s.r.o. k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/91 Sb., o účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah přílohy II.Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 1. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 2. Zaměstnanci společnosti 3.1 Osobní náklady 3.2 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1 Zásoby 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 1.4 Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3 Rozpis odložené daně ze zisku 1.4 Rozpis daňových nedoplatků evidovaných u místně příslušných FÚ 1.5 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 1.6 Rozpis manka přebytků zásob 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2 Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku

13 3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního leasingu 3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku 3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.8 Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní kapitál 4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu 4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období 4.3 Návrh na rozdělení zisku (úhrada ztráty) běžného účetního období 4.4 Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2 Závazky po lhůtě splatnosti 5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích ve skupině 5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zjišťovacího práva 5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 5.6 Další významné potenciální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj 9. Údaje o přeměnách (1) Popis účetní jednotky OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428 Právní forma : Společnost s ručením omezeným Datum vzniku : viz Společenská smlouva Datum zápisu : Zápisem do OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne Předmět činnosti : Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava Silniční motorová doprava nákladní Velkoobchod Hornická činnost Ubytovací služby Statutární orgán - jednatelé : ing Rosocha Robert ing Kučera Jiří ing Strejc Pavel Ve sledovaném účetním období nedošlo v organizační struktuře ke změnám. Základní kapitál společnosti: 8 82,-- Kč Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním jmění účetní jednotky:

14 %vkladu na Obchodní jméno osoby základním jmění účetní jednotky ing Rosocha Robert 33,3 33,3 ing Kučera Jiří 33,3 33,3 ing Strejc Pavel 33,3 33,3 Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: - nevyskytuje se (2) Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech Společnost má majetkovou účast ve společnosti Minorit, s.r.o., Důlní 428, Teplice Obchodní společnost Základní Účetní % podílu na základním Název kapitál HV kapitálu MINORIT Smluvní dohody mezi společníky zakládající rozhodovací právo nebyly uzavřeny. (3) Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 3.1 Osobní náklady Ukazatel Celkem z toho: řídící pracovní ci Průměrný počet zaměstnanců: r r Osobní náklady: r r Odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů r r Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění:

15 Splatné závazky pojistného na soc.zabezpečení Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Celkem splatné závazky z pojistného za zaměstnance sled. účetní obd. min. účetní obd (4) Poskytnutá peněžitá plnění či jiná plnění Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neposkytla peněžitá či jiná plnění členům orgánů společnosti. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a na základě Vyhlášky 5/22 Sb. (1) Způsob oceňování majetku 1.1 Zásoby Účtování zásob: Účtování zásob je prováděno metodou A evidence zásob. Výdej zásob ze skladu: Výdej zásob ze skladu je účtován cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. Ocenění zásob: Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.) Vlastní výrobky a nedokončená výroba Vlastní výrobky a nedokončená výroba se oceňují skutečnými vlastními náklady s ohledem na realizovatelnost na trhu. Vlastní náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují zejména náklady na energii, opravy a odpisy jsou rozvrhovány na základě věcného čerpání. 1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevytvářela dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vlastní činností. 1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

16 Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila cenné papíry a majetkové účasti. 1.4 Ocenění příchovku a přírůstku zvířat Ve sledovaném účetním období se v účetní jednotce nevyskytuje. (2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Ve sledovaném účetním období se v účetní jednotce nepoužívalo stanovení reprodukční pořizovací ceny. (3) Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám. (4) Opravné položky k majetku Název majetku Účetní hodnota Výše opr.položky Zásoby Dlouhodobý majetek Pohledávky Krátkodobý fin. maj Celkem Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Vytvořila se daňová opravná položka k pohledávce za firmou Metalurg ve výši 1% (138 tis.kč), a dále 2% za firmou Rückl (4 tis.kč). Dále se vytvořila účetní opravná položka k pohledávce za firmou Rückl ve výši 3% (6 tis. Kč), a dále 5% za firmou ELA Products (4 927 tis.kč) (5) Odpisování a) Nehmotný dlouhodobý majetek účetní jednotka odepisuje podle předpokládané doby životnosti, nejdéle do pěti let. Nehmotný dlouhodobý majetek oceňuje účetní jednotka v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Účetní odpisy jsou sestaveny na úrovni daňových odpisů. Nehmotný dlouhodobý majetek-software v pořizovací ceně nad Kč 6.,- sleduje účetní jednotka na účtu 13-Software. b) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka na úrovni daňových odpisů. Pro daňové odpisy byla použita metoda lineárního odpisování. Hmotný dlouhodobý majetek oceňuje účetní jednotka v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Hmotný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně nad Kč 4.,- eviduje účetní jednotka na účtu 22. Náklady na technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba vstupují do provozních nákladů. c) Drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je od Kč 1. do Kč 4.,- a doba použitelnosti delší než 1 rok se účtuje prostřednictvím účtu 512 a dále se sleduje v operativní evidenci. d) Majetek s pořizovací cenou menší než Kč 1.,- se účtuje na účet 5111 a již se dále neeviduje

17 e) Drobný nehmotný majetek v ocenění od Kč 1. do Kč 6.,- se eviduje na samostatném analytickém účtu. (6) Přepočet cizích měn na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurz: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurz (platný v den uskutečnění účetního případu) = Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou nebo 2) pevný kurz (stanovený účetní jednotkou k 1.dne v měsíci). Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů: - den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady, podle výpisu z účtu z banky, - den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, - den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, - den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, - den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, - den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech. Přepočet ke dni sestavení účetní závěrky Používá se výhradně: Denní kurz (platný v den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka) = Směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT (1) Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1 Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Ve sledovaném účetním období účetní jednotce nevznikl doměrek daně z příjmů za minulá účetní období. 1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry K měla účetní jednotka nesplacený dlouhodobý investiční úvěr u České spořitelny ve výši 9 mil.kč

18 1.3 Rozpis odložené daně ze zisku běžné období minulé období Odložený daňový závazek 476 Odložená daňová pohledávka 332 Odložená daň vykázaná v účet Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Ve sledovaném účetním období se v účetní jednotce nevyskytuje. 1.5 Rozpis mank a přebytků zásob Ve sledovaném účetním období vzniklo manko na zásobách surovin ve výši 123,97 Kč, dále přebytek 9 45,71 Kč. Na zásobách obalů vzniklo manko 69,65 Kč a přebytek 5 61,6 Kč. (2) Významné události po datu účetní závěrky Po datu účetní závěrky nenastaly v účetní jednotce významné události, které by měly dopad na Rozvahu a Výkaz zisků a ztráty. (3) Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Přírůstky Úbytky minulé běžné minulé Běžné minulé Běžné Pozemky Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář - drobný DHM Jiný majetek (drahé kovy) Nedokončený DHM C e l k e m Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Skupina majetku Pořizovací cena min. běžné obd. obd. Oprávky minulé obd. běžné obd. Zůstatková cena minulé běžné obd. obd. Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké činnosti Jiný DNM Nedokončený DNM C e l k e m Přírůs tky Úbytky

19 3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu K nemáme žádnou leasingovou smlouvu. 3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku Přírůstky Úbytky Položka majetku běžné obd. minulé obd. běžné obd. minulé obd. Pozemky 7 Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný DHM C e l k e m Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Drobný majetek vedený v operativní evidenci : Název majetku DNIM DHIM C e l k e m Rozpis majetku zatíženého zástavním právem Název hmot. majetku Forma zajištění (veškerý investiční majetek do Zástavní právo výše úvěrů) Technologie než. mletí Zástavní právo 12 Nemovitosti do výše úvěru u ČS Zástavní právo Přehled majetku s výrazně odlišným tržním a účetním ohodnocením - nevyskytuje se 3.8 Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti Finanční investice: Finanč. Invest. (účet) Stav k Přírůstky Úbytky Nákup Ostat Prodej Ostat Stav k Celk

20 Finanční investice ostatní, ve výši 3 35 tis, je vklad do s.r.o. Minorit Teplice Majetkové účasti v ostatních obch. společnostech: Název obchodní Hodnota. % na zákl. Finanční společnosti podílu jmění výnosy Minorit s.r.o C e l k e m r x r x (4) Vlastní kapitál 4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu Běžné období Minulé období Základní kapitál Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospod.běžného účetního období Vliv zaúčtování odložené daňového závazku V l a s t n í k a p i t á l c e l k e m Rozdělení zisku minulého účetního období Položka částka Výsledek hospodaření (+ zisk, - ztráta) 3959 Tvorba(+)nebo čerpání(-)rezervního fondu Tvorba(+)nebo čerpání(-)statutárních fondů Tvorba(+)nebo čerpání(-)nerozděleného zisku min. let 1378 Úhrada(+)nebo zvýšení(-)neuhrazené ztráty min. let Výplata dividend Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období Návrh na rozdělení zisku nebyl zatím podán 4.4 Základní kapitál viz část 1. popis účetní jednotky

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více