ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart

2 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový program Na zelenou 4. Projekt Bezpečnost a zdraví našich dětí 5. Dotazník a výsledky dotazníkového šetření 6. Riziková místa v Lázních Kynžvartu 7. Cíle Školního plánu mobility ŠPM 8. Závěr 9. Přílohy 2

3 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 1.1.Charakteristika a filozofie MŠ Mateřská škola je od září 2006 součástí základní školy Lázně Kynžvart. Výchova a vzdělávání v MŠ vychází z filozofie modelového projektu podpory zdraví. Zásady, kterými se řídíme jsou v souladu s legislativou a vyplývají ze vzájemných vztahů mezi dětmi, rodinami dětí, mateřskou školou, obcí, společností, přírodou. Filozofií našeho programu je holistické pojetí zdraví. Chceme být pro děti laskavým a chápajícím průvodcem na jeho cestě za poznáním.v jednoduchých a spontánních dětských činnostech, bez stresů a zbytečného poučování chceme děti přivést k základním a prostým hodnotám lidského prožívání. Naší vizí je, aby v mateřské škole byla: atmosféra-pohodová, radostná, nestresující,vztahy - založené na vzájemné úctě, respektu a lásce, práce- tvořivá, iniciativní, plná objevování. Dnešní děti jsou po mnoha stránkách vyspělejší než v minulosti. Znamená to ale, že jsou také šťastnější? Odpověď můžeme najít ve všech sociálně patologických jevech současnosti. Určitě nepřestalo platit, že zážitky z dětství poznamenávají na celý život, a každý člověk se ke svému šťastně prožitému dětství během svého života vrací jako k hlubině bezpečnosti. Dlouhodobé záměry rozvoje Navazovat partnerský vztah s rodiči, který podmiňuje vzájemný respekt, důvěra a pocit sounáležitosti rodiny se životem školy a z toho vyplývající jednotné působení na dítě. Najít vhodný způsob, jak lépe informovat rodiče o dění v MŠ. Prohlubovat spolupráci se základní školou. Získávání finančních prostředků z různých fondů a nadací Charakteristika ZŠ Základní škola Lázně Kynžvart, jejíž kapacita je 250 žáků, je úplnou školou s 1. až 9.postupným ročníkem, jejíž provoz byl zahájen Z důvodu malého počtu žáků jsou slučovány třídy na 1.stupni. I ve sloučené třídě však žáci získají všechny požadované vědomosti, dovednosti a kompetence a co víc učí se velké samostatnosti, ohleduplnosti a tolerantnosti. Škola je obklopena rozsáhlým pozemkem parkového rázu. Činnost probíhá ve třech budovách hlavní, přístavbě a tělocvičně propojených spojovacími chodbami. V hlavní budově jsou všechny kmenové třídy, dále pak laboratoř, učebna PC, cvičná kuchyňka, sborovna a kabinety. Přístavba školy se školní kuchyní a jídelnou byla přebudována především pro potřeby mateřské školy. Nachází se zde rovněž školní družina, žákovská knihovna s učebnou hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, škola má hezkou estetickou výzdobu, dobré hygienické zázemí. Prosluněné třídy jsou vybaveny novým nábytkem a zářivkovým osvětlením. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a venkovní asfaltové hřiště. Pro veřejná vystoupení žáků se využívá prostorná jídelna školy. Žáci mají možnost při výuce i po vyučování využívat učebnu PC, která je dobře vybavená má 17 počítačů zapojených do sítě s přístupem na internet. 3

4 Dále je žákům k dispozici žákovská knihovna, rovněž vybavena počítačem s připojením na internet. Vybavení školy učebnicemi je na velmi dobré úrovni, vybavení pomůckami je průměrné, ale dostatečné. Těžištěm výchovně vzdělávací oblasti je osobnost dítěte jeho všestranný rozvoj, individuální přístup k žákům, týmová spolupráce a téměř rodinné prostředí. Nízké stavy žáků ve třídách umožňují více se věnovat dětem se specifickými poruchami učení, prospěchově slabším a z málo podnětného rodinného prostředí. Škola neopomíjí práci s nadanými a talentovanými žáky. Vyučuje se německý jazyk, v budoucnu se počítá se zavedením výuky anglického jazyka.od školního roku 2011/2012 se zavádí na 1.stupni od 2.ročníku nepovinný předmět Základy anglického jazyka. Základní škola využívá všech předností, které přinesla integrace s mateřskou školou uskutečňuje se řada společných akcí, zkvalitňuje se spolupráce učitelek MŠ a 1.stupně, dětem je umožněn klidný přechod z MŠ do 1.třídy ve známém prostředí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a primární preventista sociálně nežádoucích jevů, ICT koordinátor a specialista pro ekologickou výchovu. Vzhledem k téměř rodinnému typu školy se u nás vyskytují pouze minimální projevy soc. nežádoucích jevů, které se ihned řeší. Ve škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Usilujeme o prohlubování spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří je určen pro rodiče žáků 1.stupně, ale po domluvě s vyučujícím mohou rodiče nejen 1.stupně navštívit školu kdykoliv. Je vypracován systém třídních schůzek a konzultačních dnů. POSLÁNÍ ŠKOLY Základním posláním naší školy je poskytovat žákům našeho města a blízkého okolí kvalitní základní vzdělání, zabezpečit rozumovou výchovu, připravit žáky pro další studium a praxi, pro život v demokratické společnosti a rozhodovat o vlastní životní a profesní orientaci. Dále škola poskytuje předškolní výchovu, stravování ve školní jídelně a návštěvu školní družiny. Škola dbá na bezpečnost a zdraví dětí. Ve školním roce navštěvovalo ZŠ 106 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP pro ZV Škola pro život. Počty žáků školní rok 2012/ třída 17 6.třída třída třída 7 3.třída 18 8.třída 16 5.třída 10 9 třída 8 1.stupeň 63 2.stupeň 43 Celkem třída - vyučování probíhá ve spojených třídách 4

5 2. Kontakty Základní údaje o škole identifikační údaje Název Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Adresa K Rybníku Lázně Kynžvart Zřizovatel Město Lázně Kynžvart REDIZO IČO Ředitelka školy Zástupce ředitele Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Pelikánová Telefon: ,mobil: Mgr.Petra Šandová Telefon: Ivana Boucká Telefon: , mobil: Božena Kopetzká Telefon: , mobil: Grantový program Na zelenou Naše škola získala v roce 2013 na základě podání žádosti a úspěšného výběrového řízení Kč na realizaci projektu Bezpečnost a zdraví našich dětí. Grantový program Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí, organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou AXA. V roce 2013 v něm uspělo a bude podpořených 11 škol z celé České Republiky. Projekt pomůže vyhodnotit dopravní problémy ovlivňující bezpečnost dětí při ranní cestě do školy i odpoledním návratu domů, díky zpracování dopravní studie. Byla zakoupena 4 jízdní kola včetně ochranného vybavení helmy. Byl vytvořen Školní plán mobility a uskutečnily se také doprovodné akce. 5

6 4. Projekt Bezpečnost a zdraví našich dětí Tématem, jak zlepšit bezpečnost dětí při cestě do školy, se zabýváme delší dobu. Tento problém nás trápí nejen z pohledu žáka docházejícího do naší školy pěšky, ale v minulosti jsem řešili i způsob dopravy žáků do školy jinou formou. Jelikož jsme na základě žádostí rodičů a zlepšení možností a služeb naší školy instalovali před dvěma lety u hlavního vchodu do budovy ZŠ stojan na kola, musíme řešit i bezpečnost dětí přijíždějících do školy na kole či koloběžce. Zájem o variabilnější ranní dopravu jsme zaznamenali i u dětí navštěvujících naši MŠ, která je součástí naší organizace. Otázka bezpečnosti dětí je zvláště důležitá v našem lázeňském městě, které leží v kopcovité krajině na úpatí pohoří Slavkovského lesa. Historické lázeňské město svými unikátními přírodními podmínkami umožňující léčbu dětských pacientů (jako jediné v republice) představuje zároveň unikátní prostor, kde se potkává současný život s historií. Na základě mezirezortních jednání byly na přelomu roku schváleny úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), které vstoupí v platnost s nástupem nového školního roku 2013/2014. Úpravy RVP ZV probíhaly v gesci MŠMT, které proces úprav iniciovalo a řídilo. Nově byla do RVP zařazena již dříve zpracovaná finanční gramotnost a dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata, jako dopravní výchova, výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální výchova v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Spolu s těmito úpravami se na základě požadavků mezinárodního šetření přistoupilo také k úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. A na základě záměrů v oblasti jazykového vzdělávání v ČR a jeho srovnatelnosti se zeměmi EU (více než polovina členských zemí EU má povinnou výuku druhého cizího jazyka) se schválily i úpravy vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. A právě zařazení dopravní výchovy do ŠVP pro ZV od školního roku 2013/2014 bylo jedním z podnětů, proč jsme se rozhodli zúčastnit se Grantového programu Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí. Naši spolupracovníci v projektu Na zelenou 2013 Starosta města Lázně Kynžvart Miloslav Pernica Mariánskolázeňsko o.p.s. Michaela Jankovská Bc. Daniela Mayhoub rodič i učitel ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Mgr. Iveta Becková učitelka TV ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Projektant Ing. Petr Král 6

7 Mapa spádovosti obce : Nová jízdní kola a helmy : 7

8 8

9 5. Dotazník a výsledky dotazníkového šetření Dotazník vzor : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ 1.-9.třída datum jméno bydliště třída: Otázka 1: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jdu sám (sama) pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám ( sama) na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Otázka 2: Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jdu sám (sama) pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám ( sama) na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Otázka 3: Jak bys nejraději cestoval (a) do a ze školy? Sám (sama) pěšky Pěšky s někým dalším Sám (sama) na kole Na kole s někým dalším Prostředky veřejné dopravy Autem s rodičem nebo jiným dospělým Otázka 4: Z kterých hlavních důvodů do školy cestuješ jinak, než by sis představoval(a)? 9

10 Dotazník pro rodiče a žáky třídy Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí Vážení rodiče, vyplňte prosím, spolu s dětmi dotazník a vyznačte do přiložené mapy cestu vašeho dítěte z místa bydliště do školy. Mapování bude podkladem pro bezpečnou dopravní situaci v obci. Podpoří také realizaci projektu Na zelenou, díky němuž získala naše škola finanční částku na vytvoření dopravní studie odbornou firmou a pořízení 4 ks jízdních kol včetně 4 ks helem, které žáci využijí zejména při výuce dopravní výchovy v ZŠ. Třída: Jméno: MAPA: Vyznačte do mapy cestu dítěte z místa bydliště do školy Vyznačte v mapě červeně místa, která jsou na cestě do školy nebezpečná Proč je nebezpečné, navrhněte opatření ke zlepšení bezpečnosti ( značky, přechody, chodníky.) Pracovní skupina Na zelenou děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění. 10

11 Pracovní listy s dotazníkem pro žáky třídy Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí Mapování bude podkladem pro bezpečnou dopravní situaci v obci. Podpoří také realizaci projektu Na zelenou, díky němuž získala naše škola finanční částku na vytvoření dopravní studie odbornou firmou a pořízení 4 ks jízdních kol včetně 4 ks helem, které žáci využijí zejména při výuce dopravní výchovy v ZŠ. Třída: Jméno: MAPA: Vyznačte do mapy svoji cestu do školy z místa bydliště Vyznačte v mapě červeně místa, která jsou na cestě do školy nebezpečná - kde se necítíte při cestě do školy bezpečně Proč je nebezpečné, navrhněte opatření ke zlepšení bezpečnosti ( značky, přechody, chodníky.) Pracovní skupina Na zelenou děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění. 11

12 SČÍTÁNÍ NA STANOVIŠTÍCH Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí Doporučená stanoviště: u obchodního domu COOP, křižovatka u pošty, zadní vchod do areálu školy.. STANOVIŠTĚ: V DOBĚ : OD DO HODIN DATUM: POČET: Cyklistů Chodců Motorových vozidel Osobní automobily: Nákladní automobily: BUS. Pracovní skupina Na zelenou děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění. 12

13 Vyhodnocení dotazníků : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ 1.-9.třída Vyhodnocení dotazníků k projektu Na zelenou 2013 Bezpečnost a zdraví našich dětí Bylo rozdáno 106 dotazníků 100% ( žáků na ZŠ 1.-9.tř. 106 ve školním roce 2012/2013) Vráceno 97 dotazníků 91,50% Třída ZŠ Věk: 6 15 let Otázka 1: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jdu sám (sama) pěšky 34 Jdu pěšky s někým dalším 55 Jedu sám ( sama) na kole 4 Jedu na kole s někým dalším 7 Jedu prostředky hromadné dopravy 9 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 12 Otázka 2: Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jdu sám (sama) pěšky 43 Jdu pěšky s někým dalším 55 Jedu sám ( sama) na kole 5 Jedu na kole s někým dalším 4 Jedu prostředky hromadné dopravy 9 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 11 Otázka 3: Jak bys nejraději cestoval (a) do a ze školy? Sám (sama) pěšky 33 Pěšky s někým dalším 40 Sám (sama) na kole 16 Na kole s někým dalším 18 Prostředky veřejné dopravy 9 Autem s rodičem nebo jiným dospělým 14 Otázka 4: Z kterých hlavních důvodů do školy cestuješ jinak, než by sis představoval(a)? Rodiče jsou v práci Tatínek nás vyzvedává v MŠ Bydlím ve Valech Maminka se o mne bojí Rodiče chodí brzy ráno do práce 13

14 Tatínek je v práci Abych se nezranila Protože mi trvá kolo vyndat Protože mám malé kolo Táta má sádru Máma pospíchá Rodiče nedovolí Táta nemá čas jezdit se mnou ke škole Nemáme auto Ostatní jsou na obědě nebo ve škole Musím chodit s babičkou a malým bratrem Protože nechodím na obědy Nemám klíče od sklepa Nebezpečná silnice Nemám řetěz a zámek Nemám zámek na kolo Bydlíme daleko Škola je příliš blízko v malém městě Chodím do školy sama Bydlím blízko školy Není parkoviště na motocykl Škola nemá školní autobus Líbilo by se mi jezdit autem Většině žákům 2.stupně způsob dopravy do ZŠ vyhovuje. 6. Riziková místa v Lázních Kynžvartu Děti vybraly tato riziková místa, která se jim zdají být cestou do školy nebezpečná: SOUHRNNÁ ŠKOLNÍ MAPA Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Zpracovali žáci Žákovského parlamentu dne pod vedením vedoucí projektu Mgr. Petry Šandové. Mapa obsahuje nejčastější směry tras dětí do školy, opakující se problémy a nebezpečná místa spolu s konkrétními návrhy na jejich řešení. Nebezpečná místa jsou v mapě označena číslicí. Komentář k nebezpečným místům je uveden spolu s návrhem na jejich řešení. 14

15 15

16 Komentář k souhrnné školní mapě: 1. Křižovatka Vrchlického a Zámecká špatné přecházení, není vidět příjezd aut od zámku OPATŘENÍ: zrcadlo nebo přechod se značkou 2. Náměstí republiky žádný přechod přes náměstí OPATŘENÍ: značený přechod pro chodce 3. Křižovatka Nádražní a K Rybníku velká křižovatka, která není nijak označena pro bezpečnost dětí. Rozbité schody v zatáčce křižovatky, děti musí vyjít do vozovky. OPATŘENÍ: přechod, značka POZOR DĚTI! Přechod pro chodce. Oprava schodů. 4. Ulice K Rybníku chybějící chodník po celé cestě ke škole ulicí K Rybníku OPATŘENÍ: chodník 5. Přístup z ulice K Rybníku do areálu školy špatná viditelnost za zatáčkou, vyústění účelové komunikace provoz osobních aut OPATŘENÍ: chodník 6. Ulice Luční od č.6 do čísla 7. nepřehledný úsek OPATŘENÍ: zpomalovací pás 7. Křižovatka ulic Luční, Krátká, Dlouhá ostrá zatáčka, nejsou vidět přijíždějící auta OPATŘENÍ: vylepšit dopravní značení, chodník, přechod pro chodce 8. Křižovatka Nádražní a 5. května špatně viditelná přijíždějící auta z města. Hodně okrasné zeleně, přes kterou děti nevidí přijíždějící auta. Špatně viditelný přechod. Řidiči málokdy zastaví u přechodu. OPATŘENÍ: ranní dozor na přechodu, přechod označit dopravními značkami, zpomalovací pruh u přechodů, zrcadla 9. Špatná viditelnost z ulic Úzká a Revoluční na ulici 5. května možnost vyjetí auta, není přehledně vidět OPATŘENÍ: dopravní značky POZOR DĚTI, omezení rychlosti 10. Rychlá jízda aut Nádražní ulicí OPATŘENÍ: dopravní značky POZOR DĚTI, omezení rychlosti 11. křižovatka Revoluční, Nádražní špatná viditelnost, rychlá jízda aut na ulici Nádražní OPATŘENÍ: dopravní značky POZOR DĚTI, omezení rychlosti 16

17 12. Rozbitý asfalt před školou hlavní vchod do ZŠ OPATŘENÍ: nový asfaltový povrch, zámková dlažba atp. 13. Na Zámecké ulici chybí chodník OPATŘENÍ: chodník 14. Za Malým náměstím, chybí přechod pro chodce OPATŘENÍ: značený přechod pro chodce 15. Na konci Lázeňské ulice chybí chodník OPATŘENÍ: chodník pro chodce 16. V obci je třeba opravit chodníky a přechody pro chodce OPATŘENÍ: oprava chodníků a schodů na veřejné komunikaci, oprava nátěrů dopravního značení na vozovce 7. Cíle Školního plánu mobility ŠPM Uvědomujeme si, že dopravní výchova je pro žáky naší školy nezbytná. Dopravní výchova prolíná Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání od 1. do 9. ročníku. Na dopravní výchovu se zaměřují také učitelky mateřské školy, která je součástí naší ZŠ. Cíle našeho školního plánu mobility můžeme rozčlenit do čtyř hlavních oblastí: 1. Samostatnost žáků při dopravě do školy 1.1. Působením na nově přicházející žáky do 1.ročníku 1.2. Působením na rodiče žáků 1.3. Působením na starší žáky 2. Prosazování realizace opatření k zajištění bezpečnosti žáků z výstupu dopravní studie 3. Osvěta mezi dětmi a občany obce Lázně Kynžvart, podpora zdravého životního stylu 4. Zvyšování dopravní gramotnosti 1. Samostatnost žáků při dopravě do školy 1.1. Nově příchozí žáci do 1. třídy se nebojí cesty do školy Komunikace s rodiči, kteří přivážejí své děti do MŠ a ZŠ autem Poznávání obce cesta dětí do MŠ a ZŠ Jak? Kdo? Kdy? Úvodní třídní schůzky v MŠ i ZŠ. Individuální rozhovory s rodiči. Procházky obcí kudy chodím do školy s důrazem na Učitelky MŠ, ZŠ Učitelky MŠ, ZŠ Každoročně v září, rozhovory s rodiči příležitostně Září, říjen ZŠ dle potřeby 17

18 Znalost dopravních značek nejen v obci riziková místy, nácvik správného dopravního chování. Kde bydlí moji kamarádi? Procházky obcí - MŠ formou hry, ZŠ dopravní výchova Učitelky MŠ, ZŠ v rámci PRV, Čjs celoročně Reálný provoz Výtvarné činnosti dětí s dopravní tématikou Dopravní hřiště v Mar. Lázních nebo v Chebu Učitelky ZŠ 1x ročně Kamarád na školní rok Řízené modelové situace např. hry na účastníky silničního provozu Možnost využít staršího kamaráda nebo spolužáka, kteří mohou doprovázet děti do školy Učitelky MŠ, vychovatelka ŠD TU ve spolupráci s dětmi 1x měsíčně 1.září, přípravné TS 1.2. Rodiče žáků učí děti samostatnosti, nevozí je do školy autem Informovanost a osvěta rodičů Jak? Kdo? Kdy? Osvěta opakováním a prezentací aktivit Učitelky ZŠ a MŠ TS, individuální rozhovory Prezentací projektů a akcí na webových stránkách školy, vývěsce u obchodního domu Učitelky ZŠ a MŠ celoročně Den bez aut Děti se dopraví samy nebo s rodiči do školy pěšky nebo na kole Rodiče ve spolupráci s TU 1 x ročně Členové Žákovského parlamentu sledují příchody žáků do školy, zapisují kolik aut přivezlo žáky do školy prezentace členové ŽP a TU správce webových stránek ZŠ 18

19 akce na webu ZŠ Kamarád na školní rok Kurz údržby kol Možnost využít staršího kamaráda nebo spolužáka, kteří mohou doprovázet děti do školy Spolupráce s firmou SPORT BLAŽEK, V. Hleďsebe TU ve spolupráci s dětmi Vyučující TV, PRV, Čjs, VZ 1.září, přípravné TS Dle dohody, 1x ročně 1.3. Působením na starší žáky od 2.ročníku ZŠ preferovat cestu do školy pěšky nebo na kole Komunikace s rodiči, kteří přivážejí děti autem do školy Poznávání obce cesta do školy Znalost dopravních značek nejen v obci Jak? Kdo? Kdy? Úvodní TS, osobní rozhovory s rodiči žáků Tématické procházky obcí Procházky obcí - MŠ formou hry, ZŠ dopravní výchova Učitelky ZŠ Učitelky MŠ, ZŠ Učitelky MŠ, ZŠ Každoročně v září, dle potřeby individuálně Září, celoročně dle učebních osnov a potřeby PRV, Čjs celoročně Příprava modelových situací hry Kamarád na školní rok Osvěta - nástěnky Výtvarné činnosti dětí s dopravní tématikou Řízené modelové situace, dopravní výchova s lektorem Možnost využít staršího kamaráda nebo spolužáka, kteří mohou doprovázet děti do školy Prezentace akcí na webových stránkách školy, nástěnkách ve třídách, vývěska u obchodního domu Učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD TU ve spolupráci se staršími žáky Žáci s učiteli ZŠ správce webových stránek ZŠ 1 x ročně s lektorem ŠD hry 1x měsíčně celoročně Průběžně obměňovat podle aktivit Jízdy zručnosti Na školním hřišti, v tělocvičně nebo dopravním hřišti Učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD Dle počasí průběžně, celoročně s využitím jízdních kol z projektu Na zelenou

20 Den s PČR Beseda s prezentací práce policie ČR Zajistí ŘŠ Dle dohody, 1x ročně 2. Prosazování realizace opatření k zajištění bezpečnosti žáků z výstupu dopravní studie Co? Jak? Kdo? Kdy? Schůzky pracovní skupiny k hodnocení realizace navržených opatření Pracovní schůzka Vedení školy Každoročně v červnu 3. Osvěta mezi dětmi a občany obce Lázně Kynžvart, podpora zdravého životního stylu Co? Jak? Kdo? Kdy? Nástěnka ve PP, ZŘ, správce vestibulu ZŠ, webových stránek ZŠ Vývěska u obchodního domu, webové stránky ZŠ. Prezentace akcí v Kynžvartských Listech a Chebském deníku. Informace o projektech s tématikou dopravní výchovy 4. Zvyšování dopravní gramotnosti Průběžně celoročně dle uskutečněných akcí aktivita Jak? Kdo? Kdy? Vyučující daných předmětů Zapojení dopravní výchovy do předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Zeměpis Práce s mapami, orientace v terénu Přírodopis, PRV,Čjs Dopad automobilové dopravy na životní prostředí Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Výtvarná výchova Výtvarné zpracování námětů s dopravní tématikou Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život 20

21 Tělesná výchova Trénink chůze, jízdy na kole Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Matematika Řešení slovních úloh a příkladů s dopravní tématikou, převody jednotek objemu Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Sledování aut. provozu dětmi při vycházce Při vycházce ( intenzita, obsazení aut) MŠ, ŠD Každoročně 8. Závěr Chceme sami přispět k tomu, aby se děti cestě do školy i ze školy cítili bezpečně. Žáky povedeme k vytvoření pevných návyků jako účastníků silniční dopravy. Budeme je cíleně motivovat k tomu, aby k cestě do školy i ze školy upřednostňovali pěší chůzi nebo jízdu na kole. V našem školním plánu mobility se zaměříme na všechna zjištění, která vyplynula z dotazníkového průzkumu a mapování. Budeme se snažit různými dopravními aktivitami plnit stanovené úkoly a cíle. Výuka témat dopravní výchovy prolíná některými předměty ŠVP pro ZV Škola pro život, podle kterého jsou žáci naší základní školy vzděláváni. Školní plán mobility má tříletou platnost. Jedná se o otevřený dokument, který bude každoročně revidován a aktualizován. Může být doplněn o nové iniciativy nebo změny. Vždy v červnu bude vyhodnoceno plnění hlavních cílů a úkolů školního plánu mobility. Za plnění programu je zodpovědná pracovní skupina. Pracovní skupina bude nadále pracovat ve složení: Ředitelka školy Mgr. Hana Pelikánová Zástupce ředitele Mgr.Petra Šandová Bc. Daniela Mayhoub rodič i učitel ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Mgr. Iveta Becková učitelka TV ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart 21

22 9. Přílohy Prezentace: Nebezpečná místa ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Na zelenou

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 3.1 platnost: od 3. září 2012 Zpracováno dle RVP pro

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více