ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart

2 Obsah : 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 2. Kontakty 3. Grantový program Na zelenou 4. Projekt Bezpečnost a zdraví našich dětí 5. Dotazník a výsledky dotazníkového šetření 6. Riziková místa v Lázních Kynžvartu 7. Cíle Školního plánu mobility ŠPM 8. Závěr 9. Přílohy 2

3 1. Charakteristika Základní školy a mateřské školy Lázně Kynžvart 1.1.Charakteristika a filozofie MŠ Mateřská škola je od září 2006 součástí základní školy Lázně Kynžvart. Výchova a vzdělávání v MŠ vychází z filozofie modelového projektu podpory zdraví. Zásady, kterými se řídíme jsou v souladu s legislativou a vyplývají ze vzájemných vztahů mezi dětmi, rodinami dětí, mateřskou školou, obcí, společností, přírodou. Filozofií našeho programu je holistické pojetí zdraví. Chceme být pro děti laskavým a chápajícím průvodcem na jeho cestě za poznáním.v jednoduchých a spontánních dětských činnostech, bez stresů a zbytečného poučování chceme děti přivést k základním a prostým hodnotám lidského prožívání. Naší vizí je, aby v mateřské škole byla: atmosféra-pohodová, radostná, nestresující,vztahy - založené na vzájemné úctě, respektu a lásce, práce- tvořivá, iniciativní, plná objevování. Dnešní děti jsou po mnoha stránkách vyspělejší než v minulosti. Znamená to ale, že jsou také šťastnější? Odpověď můžeme najít ve všech sociálně patologických jevech současnosti. Určitě nepřestalo platit, že zážitky z dětství poznamenávají na celý život, a každý člověk se ke svému šťastně prožitému dětství během svého života vrací jako k hlubině bezpečnosti. Dlouhodobé záměry rozvoje Navazovat partnerský vztah s rodiči, který podmiňuje vzájemný respekt, důvěra a pocit sounáležitosti rodiny se životem školy a z toho vyplývající jednotné působení na dítě. Najít vhodný způsob, jak lépe informovat rodiče o dění v MŠ. Prohlubovat spolupráci se základní školou. Získávání finančních prostředků z různých fondů a nadací Charakteristika ZŠ Základní škola Lázně Kynžvart, jejíž kapacita je 250 žáků, je úplnou školou s 1. až 9.postupným ročníkem, jejíž provoz byl zahájen Z důvodu malého počtu žáků jsou slučovány třídy na 1.stupni. I ve sloučené třídě však žáci získají všechny požadované vědomosti, dovednosti a kompetence a co víc učí se velké samostatnosti, ohleduplnosti a tolerantnosti. Škola je obklopena rozsáhlým pozemkem parkového rázu. Činnost probíhá ve třech budovách hlavní, přístavbě a tělocvičně propojených spojovacími chodbami. V hlavní budově jsou všechny kmenové třídy, dále pak laboratoř, učebna PC, cvičná kuchyňka, sborovna a kabinety. Přístavba školy se školní kuchyní a jídelnou byla přebudována především pro potřeby mateřské školy. Nachází se zde rovněž školní družina, žákovská knihovna s učebnou hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, škola má hezkou estetickou výzdobu, dobré hygienické zázemí. Prosluněné třídy jsou vybaveny novým nábytkem a zářivkovým osvětlením. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a venkovní asfaltové hřiště. Pro veřejná vystoupení žáků se využívá prostorná jídelna školy. Žáci mají možnost při výuce i po vyučování využívat učebnu PC, která je dobře vybavená má 17 počítačů zapojených do sítě s přístupem na internet. 3

4 Dále je žákům k dispozici žákovská knihovna, rovněž vybavena počítačem s připojením na internet. Vybavení školy učebnicemi je na velmi dobré úrovni, vybavení pomůckami je průměrné, ale dostatečné. Těžištěm výchovně vzdělávací oblasti je osobnost dítěte jeho všestranný rozvoj, individuální přístup k žákům, týmová spolupráce a téměř rodinné prostředí. Nízké stavy žáků ve třídách umožňují více se věnovat dětem se specifickými poruchami učení, prospěchově slabším a z málo podnětného rodinného prostředí. Škola neopomíjí práci s nadanými a talentovanými žáky. Vyučuje se německý jazyk, v budoucnu se počítá se zavedením výuky anglického jazyka.od školního roku 2011/2012 se zavádí na 1.stupni od 2.ročníku nepovinný předmět Základy anglického jazyka. Základní škola využívá všech předností, které přinesla integrace s mateřskou školou uskutečňuje se řada společných akcí, zkvalitňuje se spolupráce učitelek MŠ a 1.stupně, dětem je umožněn klidný přechod z MŠ do 1.třídy ve známém prostředí. Ve škole pracuje výchovná poradkyně a primární preventista sociálně nežádoucích jevů, ICT koordinátor a specialista pro ekologickou výchovu. Vzhledem k téměř rodinnému typu školy se u nás vyskytují pouze minimální projevy soc. nežádoucích jevů, které se ihned řeší. Ve škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Usilujeme o prohlubování spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří je určen pro rodiče žáků 1.stupně, ale po domluvě s vyučujícím mohou rodiče nejen 1.stupně navštívit školu kdykoliv. Je vypracován systém třídních schůzek a konzultačních dnů. POSLÁNÍ ŠKOLY Základním posláním naší školy je poskytovat žákům našeho města a blízkého okolí kvalitní základní vzdělání, zabezpečit rozumovou výchovu, připravit žáky pro další studium a praxi, pro život v demokratické společnosti a rozhodovat o vlastní životní a profesní orientaci. Dále škola poskytuje předškolní výchovu, stravování ve školní jídelně a návštěvu školní družiny. Škola dbá na bezpečnost a zdraví dětí. Ve školním roce navštěvovalo ZŠ 106 žáků. Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP pro ZV Škola pro život. Počty žáků školní rok 2012/ třída 17 6.třída třída třída 7 3.třída 18 8.třída 16 5.třída 10 9 třída 8 1.stupeň 63 2.stupeň 43 Celkem třída - vyučování probíhá ve spojených třídách 4

5 2. Kontakty Základní údaje o škole identifikační údaje Název Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Adresa K Rybníku Lázně Kynžvart Zřizovatel Město Lázně Kynžvart REDIZO IČO Ředitelka školy Zástupce ředitele Vedoucí učitelka MŠ Vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Pelikánová Telefon: ,mobil: Mgr.Petra Šandová Telefon: Ivana Boucká Telefon: , mobil: Božena Kopetzká Telefon: , mobil: Grantový program Na zelenou Naše škola získala v roce 2013 na základě podání žádosti a úspěšného výběrového řízení Kč na realizaci projektu Bezpečnost a zdraví našich dětí. Grantový program Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí, organizuje Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou AXA. V roce 2013 v něm uspělo a bude podpořených 11 škol z celé České Republiky. Projekt pomůže vyhodnotit dopravní problémy ovlivňující bezpečnost dětí při ranní cestě do školy i odpoledním návratu domů, díky zpracování dopravní studie. Byla zakoupena 4 jízdní kola včetně ochranného vybavení helmy. Byl vytvořen Školní plán mobility a uskutečnily se také doprovodné akce. 5

6 4. Projekt Bezpečnost a zdraví našich dětí Tématem, jak zlepšit bezpečnost dětí při cestě do školy, se zabýváme delší dobu. Tento problém nás trápí nejen z pohledu žáka docházejícího do naší školy pěšky, ale v minulosti jsem řešili i způsob dopravy žáků do školy jinou formou. Jelikož jsme na základě žádostí rodičů a zlepšení možností a služeb naší školy instalovali před dvěma lety u hlavního vchodu do budovy ZŠ stojan na kola, musíme řešit i bezpečnost dětí přijíždějících do školy na kole či koloběžce. Zájem o variabilnější ranní dopravu jsme zaznamenali i u dětí navštěvujících naši MŠ, která je součástí naší organizace. Otázka bezpečnosti dětí je zvláště důležitá v našem lázeňském městě, které leží v kopcovité krajině na úpatí pohoří Slavkovského lesa. Historické lázeňské město svými unikátními přírodními podmínkami umožňující léčbu dětských pacientů (jako jediné v republice) představuje zároveň unikátní prostor, kde se potkává současný život s historií. Na základě mezirezortních jednání byly na přelomu roku schváleny úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), které vstoupí v platnost s nástupem nového školního roku 2013/2014. Úpravy RVP ZV probíhaly v gesci MŠMT, které proces úprav iniciovalo a řídilo. Nově byla do RVP zařazena již dříve zpracovaná finanční gramotnost a dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata, jako dopravní výchova, výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální výchova v rámci vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Spolu s těmito úpravami se na základě požadavků mezinárodního šetření přistoupilo také k úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. A na základě záměrů v oblasti jazykového vzdělávání v ČR a jeho srovnatelnosti se zeměmi EU (více než polovina členských zemí EU má povinnou výuku druhého cizího jazyka) se schválily i úpravy vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk. A právě zařazení dopravní výchovy do ŠVP pro ZV od školního roku 2013/2014 bylo jedním z podnětů, proč jsme se rozhodli zúčastnit se Grantového programu Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí. Naši spolupracovníci v projektu Na zelenou 2013 Starosta města Lázně Kynžvart Miloslav Pernica Mariánskolázeňsko o.p.s. Michaela Jankovská Bc. Daniela Mayhoub rodič i učitel ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Mgr. Iveta Becková učitelka TV ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Projektant Ing. Petr Král 6

7 Mapa spádovosti obce : Nová jízdní kola a helmy : 7

8 8

9 5. Dotazník a výsledky dotazníkového šetření Dotazník vzor : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ 1.-9.třída datum jméno bydliště třída: Otázka 1: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jdu sám (sama) pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám ( sama) na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Otázka 2: Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jdu sám (sama) pěšky Jdu pěšky s někým dalším Jedu sám ( sama) na kole Jedu na kole s někým dalším Jedu prostředky hromadné dopravy Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem Otázka 3: Jak bys nejraději cestoval (a) do a ze školy? Sám (sama) pěšky Pěšky s někým dalším Sám (sama) na kole Na kole s někým dalším Prostředky veřejné dopravy Autem s rodičem nebo jiným dospělým Otázka 4: Z kterých hlavních důvodů do školy cestuješ jinak, než by sis představoval(a)? 9

10 Dotazník pro rodiče a žáky třídy Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí Vážení rodiče, vyplňte prosím, spolu s dětmi dotazník a vyznačte do přiložené mapy cestu vašeho dítěte z místa bydliště do školy. Mapování bude podkladem pro bezpečnou dopravní situaci v obci. Podpoří také realizaci projektu Na zelenou, díky němuž získala naše škola finanční částku na vytvoření dopravní studie odbornou firmou a pořízení 4 ks jízdních kol včetně 4 ks helem, které žáci využijí zejména při výuce dopravní výchovy v ZŠ. Třída: Jméno: MAPA: Vyznačte do mapy cestu dítěte z místa bydliště do školy Vyznačte v mapě červeně místa, která jsou na cestě do školy nebezpečná Proč je nebezpečné, navrhněte opatření ke zlepšení bezpečnosti ( značky, přechody, chodníky.) Pracovní skupina Na zelenou děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění. 10

11 Pracovní listy s dotazníkem pro žáky třídy Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí Mapování bude podkladem pro bezpečnou dopravní situaci v obci. Podpoří také realizaci projektu Na zelenou, díky němuž získala naše škola finanční částku na vytvoření dopravní studie odbornou firmou a pořízení 4 ks jízdních kol včetně 4 ks helem, které žáci využijí zejména při výuce dopravní výchovy v ZŠ. Třída: Jméno: MAPA: Vyznačte do mapy svoji cestu do školy z místa bydliště Vyznačte v mapě červeně místa, která jsou na cestě do školy nebezpečná - kde se necítíte při cestě do školy bezpečně Proč je nebezpečné, navrhněte opatření ke zlepšení bezpečnosti ( značky, přechody, chodníky.) Pracovní skupina Na zelenou děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění. 11

12 SČÍTÁNÍ NA STANOVIŠTÍCH Projekt Na zelenou Bezpečnost a zdraví našich dětí Doporučená stanoviště: u obchodního domu COOP, křižovatka u pošty, zadní vchod do areálu školy.. STANOVIŠTĚ: V DOBĚ : OD DO HODIN DATUM: POČET: Cyklistů Chodců Motorových vozidel Osobní automobily: Nákladní automobily: BUS. Pracovní skupina Na zelenou děkuje za spolupráci a zodpovědné vyplnění. 12

13 Vyhodnocení dotazníků : Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ 1.-9.třída Vyhodnocení dotazníků k projektu Na zelenou 2013 Bezpečnost a zdraví našich dětí Bylo rozdáno 106 dotazníků 100% ( žáků na ZŠ 1.-9.tř. 106 ve školním roce 2012/2013) Vráceno 97 dotazníků 91,50% Třída ZŠ Věk: 6 15 let Otázka 1: Jak se obvykle dostáváš ráno do školy? Jdu sám (sama) pěšky 34 Jdu pěšky s někým dalším 55 Jedu sám ( sama) na kole 4 Jedu na kole s někým dalším 7 Jedu prostředky hromadné dopravy 9 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 12 Otázka 2: Jak se obvykle dostáváš ze školy domů? Jdu sám (sama) pěšky 43 Jdu pěšky s někým dalším 55 Jedu sám ( sama) na kole 5 Jedu na kole s někým dalším 4 Jedu prostředky hromadné dopravy 9 Rodič nebo jiný dospělý mě veze autem 11 Otázka 3: Jak bys nejraději cestoval (a) do a ze školy? Sám (sama) pěšky 33 Pěšky s někým dalším 40 Sám (sama) na kole 16 Na kole s někým dalším 18 Prostředky veřejné dopravy 9 Autem s rodičem nebo jiným dospělým 14 Otázka 4: Z kterých hlavních důvodů do školy cestuješ jinak, než by sis představoval(a)? Rodiče jsou v práci Tatínek nás vyzvedává v MŠ Bydlím ve Valech Maminka se o mne bojí Rodiče chodí brzy ráno do práce 13

14 Tatínek je v práci Abych se nezranila Protože mi trvá kolo vyndat Protože mám malé kolo Táta má sádru Máma pospíchá Rodiče nedovolí Táta nemá čas jezdit se mnou ke škole Nemáme auto Ostatní jsou na obědě nebo ve škole Musím chodit s babičkou a malým bratrem Protože nechodím na obědy Nemám klíče od sklepa Nebezpečná silnice Nemám řetěz a zámek Nemám zámek na kolo Bydlíme daleko Škola je příliš blízko v malém městě Chodím do školy sama Bydlím blízko školy Není parkoviště na motocykl Škola nemá školní autobus Líbilo by se mi jezdit autem Většině žákům 2.stupně způsob dopravy do ZŠ vyhovuje. 6. Riziková místa v Lázních Kynžvartu Děti vybraly tato riziková místa, která se jim zdají být cestou do školy nebezpečná: SOUHRNNÁ ŠKOLNÍ MAPA Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Zpracovali žáci Žákovského parlamentu dne pod vedením vedoucí projektu Mgr. Petry Šandové. Mapa obsahuje nejčastější směry tras dětí do školy, opakující se problémy a nebezpečná místa spolu s konkrétními návrhy na jejich řešení. Nebezpečná místa jsou v mapě označena číslicí. Komentář k nebezpečným místům je uveden spolu s návrhem na jejich řešení. 14

15 15

16 Komentář k souhrnné školní mapě: 1. Křižovatka Vrchlického a Zámecká špatné přecházení, není vidět příjezd aut od zámku OPATŘENÍ: zrcadlo nebo přechod se značkou 2. Náměstí republiky žádný přechod přes náměstí OPATŘENÍ: značený přechod pro chodce 3. Křižovatka Nádražní a K Rybníku velká křižovatka, která není nijak označena pro bezpečnost dětí. Rozbité schody v zatáčce křižovatky, děti musí vyjít do vozovky. OPATŘENÍ: přechod, značka POZOR DĚTI! Přechod pro chodce. Oprava schodů. 4. Ulice K Rybníku chybějící chodník po celé cestě ke škole ulicí K Rybníku OPATŘENÍ: chodník 5. Přístup z ulice K Rybníku do areálu školy špatná viditelnost za zatáčkou, vyústění účelové komunikace provoz osobních aut OPATŘENÍ: chodník 6. Ulice Luční od č.6 do čísla 7. nepřehledný úsek OPATŘENÍ: zpomalovací pás 7. Křižovatka ulic Luční, Krátká, Dlouhá ostrá zatáčka, nejsou vidět přijíždějící auta OPATŘENÍ: vylepšit dopravní značení, chodník, přechod pro chodce 8. Křižovatka Nádražní a 5. května špatně viditelná přijíždějící auta z města. Hodně okrasné zeleně, přes kterou děti nevidí přijíždějící auta. Špatně viditelný přechod. Řidiči málokdy zastaví u přechodu. OPATŘENÍ: ranní dozor na přechodu, přechod označit dopravními značkami, zpomalovací pruh u přechodů, zrcadla 9. Špatná viditelnost z ulic Úzká a Revoluční na ulici 5. května možnost vyjetí auta, není přehledně vidět OPATŘENÍ: dopravní značky POZOR DĚTI, omezení rychlosti 10. Rychlá jízda aut Nádražní ulicí OPATŘENÍ: dopravní značky POZOR DĚTI, omezení rychlosti 11. křižovatka Revoluční, Nádražní špatná viditelnost, rychlá jízda aut na ulici Nádražní OPATŘENÍ: dopravní značky POZOR DĚTI, omezení rychlosti 16

17 12. Rozbitý asfalt před školou hlavní vchod do ZŠ OPATŘENÍ: nový asfaltový povrch, zámková dlažba atp. 13. Na Zámecké ulici chybí chodník OPATŘENÍ: chodník 14. Za Malým náměstím, chybí přechod pro chodce OPATŘENÍ: značený přechod pro chodce 15. Na konci Lázeňské ulice chybí chodník OPATŘENÍ: chodník pro chodce 16. V obci je třeba opravit chodníky a přechody pro chodce OPATŘENÍ: oprava chodníků a schodů na veřejné komunikaci, oprava nátěrů dopravního značení na vozovce 7. Cíle Školního plánu mobility ŠPM Uvědomujeme si, že dopravní výchova je pro žáky naší školy nezbytná. Dopravní výchova prolíná Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání od 1. do 9. ročníku. Na dopravní výchovu se zaměřují také učitelky mateřské školy, která je součástí naší ZŠ. Cíle našeho školního plánu mobility můžeme rozčlenit do čtyř hlavních oblastí: 1. Samostatnost žáků při dopravě do školy 1.1. Působením na nově přicházející žáky do 1.ročníku 1.2. Působením na rodiče žáků 1.3. Působením na starší žáky 2. Prosazování realizace opatření k zajištění bezpečnosti žáků z výstupu dopravní studie 3. Osvěta mezi dětmi a občany obce Lázně Kynžvart, podpora zdravého životního stylu 4. Zvyšování dopravní gramotnosti 1. Samostatnost žáků při dopravě do školy 1.1. Nově příchozí žáci do 1. třídy se nebojí cesty do školy Komunikace s rodiči, kteří přivážejí své děti do MŠ a ZŠ autem Poznávání obce cesta dětí do MŠ a ZŠ Jak? Kdo? Kdy? Úvodní třídní schůzky v MŠ i ZŠ. Individuální rozhovory s rodiči. Procházky obcí kudy chodím do školy s důrazem na Učitelky MŠ, ZŠ Učitelky MŠ, ZŠ Každoročně v září, rozhovory s rodiči příležitostně Září, říjen ZŠ dle potřeby 17

18 Znalost dopravních značek nejen v obci riziková místy, nácvik správného dopravního chování. Kde bydlí moji kamarádi? Procházky obcí - MŠ formou hry, ZŠ dopravní výchova Učitelky MŠ, ZŠ v rámci PRV, Čjs celoročně Reálný provoz Výtvarné činnosti dětí s dopravní tématikou Dopravní hřiště v Mar. Lázních nebo v Chebu Učitelky ZŠ 1x ročně Kamarád na školní rok Řízené modelové situace např. hry na účastníky silničního provozu Možnost využít staršího kamaráda nebo spolužáka, kteří mohou doprovázet děti do školy Učitelky MŠ, vychovatelka ŠD TU ve spolupráci s dětmi 1x měsíčně 1.září, přípravné TS 1.2. Rodiče žáků učí děti samostatnosti, nevozí je do školy autem Informovanost a osvěta rodičů Jak? Kdo? Kdy? Osvěta opakováním a prezentací aktivit Učitelky ZŠ a MŠ TS, individuální rozhovory Prezentací projektů a akcí na webových stránkách školy, vývěsce u obchodního domu Učitelky ZŠ a MŠ celoročně Den bez aut Děti se dopraví samy nebo s rodiči do školy pěšky nebo na kole Rodiče ve spolupráci s TU 1 x ročně Členové Žákovského parlamentu sledují příchody žáků do školy, zapisují kolik aut přivezlo žáky do školy prezentace členové ŽP a TU správce webových stránek ZŠ 18

19 akce na webu ZŠ Kamarád na školní rok Kurz údržby kol Možnost využít staršího kamaráda nebo spolužáka, kteří mohou doprovázet děti do školy Spolupráce s firmou SPORT BLAŽEK, V. Hleďsebe TU ve spolupráci s dětmi Vyučující TV, PRV, Čjs, VZ 1.září, přípravné TS Dle dohody, 1x ročně 1.3. Působením na starší žáky od 2.ročníku ZŠ preferovat cestu do školy pěšky nebo na kole Komunikace s rodiči, kteří přivážejí děti autem do školy Poznávání obce cesta do školy Znalost dopravních značek nejen v obci Jak? Kdo? Kdy? Úvodní TS, osobní rozhovory s rodiči žáků Tématické procházky obcí Procházky obcí - MŠ formou hry, ZŠ dopravní výchova Učitelky ZŠ Učitelky MŠ, ZŠ Učitelky MŠ, ZŠ Každoročně v září, dle potřeby individuálně Září, celoročně dle učebních osnov a potřeby PRV, Čjs celoročně Příprava modelových situací hry Kamarád na školní rok Osvěta - nástěnky Výtvarné činnosti dětí s dopravní tématikou Řízené modelové situace, dopravní výchova s lektorem Možnost využít staršího kamaráda nebo spolužáka, kteří mohou doprovázet děti do školy Prezentace akcí na webových stránkách školy, nástěnkách ve třídách, vývěska u obchodního domu Učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD TU ve spolupráci se staršími žáky Žáci s učiteli ZŠ správce webových stránek ZŠ 1 x ročně s lektorem ŠD hry 1x měsíčně celoročně Průběžně obměňovat podle aktivit Jízdy zručnosti Na školním hřišti, v tělocvičně nebo dopravním hřišti Učitelky ZŠ, vychovatelka ŠD Dle počasí průběžně, celoročně s využitím jízdních kol z projektu Na zelenou

20 Den s PČR Beseda s prezentací práce policie ČR Zajistí ŘŠ Dle dohody, 1x ročně 2. Prosazování realizace opatření k zajištění bezpečnosti žáků z výstupu dopravní studie Co? Jak? Kdo? Kdy? Schůzky pracovní skupiny k hodnocení realizace navržených opatření Pracovní schůzka Vedení školy Každoročně v červnu 3. Osvěta mezi dětmi a občany obce Lázně Kynžvart, podpora zdravého životního stylu Co? Jak? Kdo? Kdy? Nástěnka ve PP, ZŘ, správce vestibulu ZŠ, webových stránek ZŠ Vývěska u obchodního domu, webové stránky ZŠ. Prezentace akcí v Kynžvartských Listech a Chebském deníku. Informace o projektech s tématikou dopravní výchovy 4. Zvyšování dopravní gramotnosti Průběžně celoročně dle uskutečněných akcí aktivita Jak? Kdo? Kdy? Vyučující daných předmětů Zapojení dopravní výchovy do předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Zeměpis Práce s mapami, orientace v terénu Přírodopis, PRV,Čjs Dopad automobilové dopravy na životní prostředí Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Výtvarná výchova Výtvarné zpracování námětů s dopravní tématikou Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život 20

21 Tělesná výchova Trénink chůze, jízdy na kole Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Matematika Řešení slovních úloh a příkladů s dopravní tématikou, převody jednotek objemu Vyučující daných předmětů Každoročně, také dle ŠVP pro ZV Škola pro život Sledování aut. provozu dětmi při vycházce Při vycházce ( intenzita, obsazení aut) MŠ, ŠD Každoročně 8. Závěr Chceme sami přispět k tomu, aby se děti cestě do školy i ze školy cítili bezpečně. Žáky povedeme k vytvoření pevných návyků jako účastníků silniční dopravy. Budeme je cíleně motivovat k tomu, aby k cestě do školy i ze školy upřednostňovali pěší chůzi nebo jízdu na kole. V našem školním plánu mobility se zaměříme na všechna zjištění, která vyplynula z dotazníkového průzkumu a mapování. Budeme se snažit různými dopravními aktivitami plnit stanovené úkoly a cíle. Výuka témat dopravní výchovy prolíná některými předměty ŠVP pro ZV Škola pro život, podle kterého jsou žáci naší základní školy vzděláváni. Školní plán mobility má tříletou platnost. Jedná se o otevřený dokument, který bude každoročně revidován a aktualizován. Může být doplněn o nové iniciativy nebo změny. Vždy v červnu bude vyhodnoceno plnění hlavních cílů a úkolů školního plánu mobility. Za plnění programu je zodpovědná pracovní skupina. Pracovní skupina bude nadále pracovat ve složení: Ředitelka školy Mgr. Hana Pelikánová Zástupce ředitele Mgr.Petra Šandová Bc. Daniela Mayhoub rodič i učitel ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Mgr. Iveta Becková učitelka TV ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart 21

22 9. Přílohy Prezentace: Nebezpečná místa ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart Na zelenou

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013

Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 Školní plán mobility ZŠ Lelekovice 2013 1. Informace o škole Název školy : Základní škola Lelekovice, Hlavní 102, Lelekovice, Brno-venkov Adresa : Hlasvní 102/, Lelekovice 66431, Brno-venkov Web : www.zslelekovice.cz

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOPRAV INŽENÝRSKÁ STUDIE DOPRAVNĚ NA ZELENOU Z 2013, BEZPEČNOST EČNOST A ZDRAVÍ NAŠICH ŠICH DĚT DĚTÍ, LÁZN KYNŽVART LÁZNĚ Zhotovitel : Dopravní opravní stavby a venkovní architektura ra s.r.o. Náměstí

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Mapa projektu Na zelenou Výsledek dotazníkového šetření u těchto oslovených respondentů: děti ze základní a mateřské školy, jejich rodiče, občané obce Veliš, pedagogičtí pracovníci základní a mateřské

Více

New City Primary School, Londýn

New City Primary School, Londýn Příklady školních plánů mobility The Czech Environmental Partnership Foundation Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 New City Primary School, Londýn Kancelář v Praze Krátká

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní plán mobility

Školní plán mobility Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace Školní plán mobility Listopad 2014 Školní plán mobility 1 1. Úvod Cílem

Více

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy

Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace. Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace Projekt Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy 2015 Tento projekt byl podpořen Nadací Partnerství, pojišťovnou Axa a Evropskou Unií 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY

NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Přemyslova 479, 544 01 Dvůr Králové nad Labem www.zs-dk.cz NA ZELENOU BEZPEČNĚ DO ŠKOLY I ZE ŠKOLY PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ žáků ZŠP Třída, ročník: III., VI., VIII. celkem

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most

Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, okres Most Partneři: Město Hora Svaté Kateřiny 26.10.2012 Vytvořila: Ing. Zuzana Balážová Obsah: 1. Úvod... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Dotazníkové

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32

ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ Litoměřice Havlíčkova 32 BEZPEČNĚ DO ŠKOLY 1 Úvod Školní plán mobility představuje strategický dokument, který umožňuje škole měnit dopravní návyky a volit takové způsoby dopravy

Více

Školní plány mobility

Školní plány mobility Školní plány mobility Radek Patrný 7. 4. 2011 Co je školní plán mobility? Strategický plán Řešící způsob dopravy dětí do školy Dlouhodobá koncepce Důraz kladen spíše na priority a postupy než na konkrétní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny

Bezpečné cesty do školy. Pardubice-Polabiny Bezpečné cesty do školy Pardubice-Polabiny Radek Patrný, Petr Šmíd 22. 4. 2015 Nadace Partnerství Pomáháme lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Jak našeho poslání dosahujeme? udělujeme

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY program hlavního města Prahy, o. s. Pražské matky a Oživení O PROGRAMU určen školám na území Prahy (mimo Prahu realizuje projekty bezpečných cest Nadace Partnerství v rámci programu

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm

Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm - 1 - Školní plán mobility ZŠ Záhuní 408 Frenštát pod Radhoštěm Organizace : Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408 okres Nový Jičín Adresa : Záhuní 408, Frenštát pod Radhoštěm,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření

PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU Výsledky dotazníkového šetření PLUMLOVEM BEZPEČNĚ NA ZELENOU 2012 Výsledky dotazníkového šetření Plumlov, 27.6.2012 Způsob dopravy do školy žáci ZŠ Plumlov Způsob dopravy do školy Pěšky s rodiči 16 Pěšky bez doprovodu 96 Auto 48 Autobus

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem

Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Školní plán mobility (ŠPM) krok za krokem Pomůcka pro školní koordinátory Školní koordinátor je zodpovědný za průběh projektu na škole (viz níže dílčí aktivity). Konzultant (zástupce Nadace Partnerství)

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 27. 4. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Dopravní značky výstražné VY_12_INOVACE_1JON09 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 27. 4. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13

náměstí Prof. Bechyně 53, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 2012/13 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1. Informace o škole 1.1 škola náměstí Prof. Bechyně 3, 394 21 Hořepník ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY 212/13 název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa: Školní 18, 664 49 Ostopovice Svážná 9, 634 00 Nový Lískovec (přechodné sídlo ZŠ z důvodu

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více