Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky"

Transkript

1 NUMBER DOCUMENT TO BE INCLUDED INTO THE DATA ROOM DOKUMENTY K DODÁNÍ DO DATA ROOM A ORGANIZACE, LIDSKÉ ZDROJE A INFORMATIKA A 1 Základní informace o společnosti A 1 1 Written description: Full name and legal form of the company, registered seat, address, telephone number, fax, , web site. A 1 2 a List of Board of Directors members, Supervisory Board members and Top Management (Directors) - name, position Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky Seznam členů představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu (ředitelů) b Professional CV s of BOD members and Top Management (Directors) Profesní životopisy členů představenstva a vrcholového vedení (ředitelů) A 1 3 List of Shareholders - shareholders owning 3% or more of shares only (latest available data from SCP) Seznam akcionářů - pouze akcionáři vlastnící alespoň 3% akcií (poslední dostupné údaje z SCP) A 1 4 Written description: Brief description of the company, including key historical events, changes Stručný popis společnosti včetně hlavních klíčových událostí v jejím vývoji; dokumenty týkající se změn in capital and shares základního kapitálu a akcií A 1 5 Table or block flow chart: Ownership structure (daughter companies) Tabulka nebo blokový vývojový diagram: Vlastnická struktura (dceřiné společnosti) A 2 Organizační struktura A 2 1 Organizational code Organizační řád A 2 2 Organizational structure (detailed list/table of systemised job positions) Organizační struktura (podrobný seznam/tabulka systemizovaných pracovních míst) A 2 3 Actual number of employees, splitted up to organization units until n-2 level Skutečný počet zaměstnanců, rozdělený podle organizačních jednotek až do úrovně n-2 A 2 4 Signature code Podpisový řád A 3 Zaměstnanci A 3 1 a) Historical number of employees, splitted into categories of managers, white-collar and bluecollar workers b) Split of part a) Historický počet zaměstnanců rozdělený do kategorií manažeři, THP a dělníci b) pracovníci rozdělení na stálý a částečný úvazek time and full time employees A 3 2 Cost per employee, splitted into categories of managers, white-collar and blue-collar workers Náklady na zaměstnance, rozdělené do kategorií manažeři, THP a dělníci, náklady na zaměstnanecké výhody A 3 3 Staff turnover (percent of total) Fluktuace zaměstnanců (v procentech z celku) A 3 4 Management ownership of shares and stock options; other business relationships of management and company (loans etc.) Vlastnictví akcií či opcí managementem a jiné obchodní vztahy managementu se společnostmi (např. půjčky) A 3 5 Written description of approved restructuring activites and estimated costs Popis schválených restrukturalizačních aktivit a předpokládané náklady na restrukturalizaci A 3 6 (1) Collective agreements (1) Kolektivní smlouvy, (2) The list of trade unions operating in the Company (2) Seznam odborů činných ve společnosti, (3) Written information on the status of negotiations in collective agreement (esp. whether any (3) Písemná informace o stavu vyjednávání kolektivní smlouvy (zda se od nové kolektivní smlouvy očekávají material change is expected in terms of collective agreement) jakékoli významné změny) A 3 8 Labour related litigations Pracovně správní spory A 3 9 Occupational safety - accident incidence, Responsible Care, "Safe firm" Bezpečnost práce - úrazovost, Responsible Care, Bezpečný podnik A 4 Přehled informatiky A 4 1 Written description (overview) of existing management information systems, including a list of Písemný popis (přehled) stávajících manažerských informačních systémů včetně jejich seznamu systems A 4 2 Summary of past IT investments Přehled investicí do IT v minulosti A 4 3 Written description of ongoing, approved and planned IT projects with expected investment DOKUMENTY BUDOU POSKYTNUTY ZA ROKY , případně dle data uvedeného přímo v textu Popis probíhajících, schválených a plánovaných IT projektů s očekávanými investicemi

2 A 4 4 List of outsourced IT activites, HW and services, including brief description of the relationship, Seznam outsourcovaných IT aktivit, HW a služeb včetně stručného popisu vztahu, jména name of provider/owner, term and termination of the relationship poskytovatele/vlastníka, délky trvání a možnosti vypovězení vztahu A 5 Informace o obchodování společnosti na burze A 5 1 Copy of substantial correspondence with BCPP and KCP, including materials regulary prepared for BCPP and KCP, such as standard reporting and extraordinary requests A 5 2 Copy of prospectuses, offer and other documents related to shares or other securities (esp. bonds) Kopie veškeré podstatné korespondence s BCPP a KCP včetně materiálů pravidelně připravovaných pro BCCP a SCP, např. standardních výkazů a mimořádných požadavků Kopie prospektů emitenta, nabídkových či jiných dokumentů vztahujících se k akciím či jiným cenným papírům (především k dluhopisům) za posledních 5 let A 6 Ochrana osobních údajů A 6 1 List of all databases containing personal data Seznam všech databází, jež obsahují osobní údaje A 6 2 Details of all contracts between company as an administrator of personal data and processors Podrobnosti o všech smluvních ujednáních sjednaných mezi společností jako správcem os.údajů a zpracovateli of such data and vice-versa os.údajů i naopak A 6 3 Copies of notifications of personal data processing submitted to the Office for Personal Data Protection, other submissions for start of the proceedings and/or any rulings of the Office for Personal Data Protection B STRATEGIE Kopie provedených ohlášení zpracování os.údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, další návrhy na zahájení řízení i jakákoliv rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů B 1 Přehled strategické pozice B 1 1 Qualitative summary of company SWOT analysis Kvalitativní shrnutí SWOT analýzy společnosti B 1 2 Summary table: Turnover and total volumes sold by key products Souhrnná tabulka: Obrat a celkové objemy prodeje za jednotlivé produkty B 1 3 Turnover and breakdown of sales inf Obrat a celkové objemy prodeje podle klientů, podle měny B 1 6 Analysis of one-off revenues and costs- e.g. disposals of fixed assets, severance payments Analýza jednorázových (tj. neopakujících se) výnosů a nákladů - např. prodeje majetku, odstupné atd. B 1 7 Analysis of revenues and costs from secondary activities Analýza výnosů a nákladů z neprovozních / vedlejších činností B 1 10 List of currently outsourced basic activities (such as waste mangement, security, Seznam v současnosti vyčleněných základních aktivit (např. odpadové hospodářství, ostraha, údržba atd.) a maintenance etc.), and activities which are decided to be outsourced in the future - activity aktivit, u nichž se už o budoucím vyčlenění rozhodlo - popis činnosti, rok vyčlenění description, year of outsourcing B 3 Akvizice/odprodeje majetku (závazky a plány) B 3 1 Summary of past acquisitions, mergers, disposals as well as closure of production units - brief Přehled akvizic, fúzí, divestic a uzavření výrobních jednotek v minulosti - stručný popis, rok, kdy k události description of event, year of event došlo B 3 2 Written description of decided/approved M&A and disposals plans Popis rozhodnutých/schválených plánů na fúze, akvizice a odprodeje C KLÍČOVÉ DODÁVKY A PRODEJE C 1 Summary table: Material feedstock and material purchase contracts Souhrnná tabulka: Významné kupní smlouvy na suroviny a materiál C 2 Summary table: Material sales contracts Souhrnná tabulka: Významné prodejní smlouvy C 3 List of contracts of distributional and commercial representation Seznam dohod o distribučním a obchodním zastoupení C 4 List of contracts with cancelation period longer than one year Seznam smluv, které mají výpovědní lhůtu delší než 1 rok C 5 Related parties contracts list Seznam smluv uzavřených s propojenými osobami C 6 Market shares estimates for key products in the main sales regions Odhad podílu na trhu základních výrobků na hlavních teritoriích prodeje D FINANCE A DANĚ D 1 Systém a organizace účetnictví

3 D 1 1 List of company auditors Seznam auditorů společnosti D 1 2 Description of MIS and accounting system, including description of prodecures/process, standard reports and their frequency Popis manažerského informačního systému a účetního systému včetně popisu postupů/procesů, standardních výkazů a jejich frekvence D 1 3 Copy of financial policies Kopie finančních politik D 2 Běžně dostupné interní dokumety D 2 1 Copy of accounting procedures - if exist Kopie pravidel účtování (účetních postupů), pokud existují D 2 2 Copy of IAS(IFRS)/CAS unconsolidated audited accounts - IAS(IFRS) ,2004 Kopie nekonsolidovaných auditovaných závěrek podle IAS(IFRS)/CAS - IAS(IFRS) ,2004 D 2 3 Copy of unaudited financial statements (BS, PL, CF) K Kopie neauditovaných finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow) K D 2 4 Copy of monthly reports, with blackened sensitive information Kopie měsíčních výkazů se začerněním citlivých informací D 2 6 Structured list of accounting centres - number, description Strukturovaný seznam účetních středisek - číslo, popis D 2 7 (1) Summary table: Guarantees (person, subject, amount and form of guarantee) (1) Souhrnná tabulka: Souhrnný přehled záruk (osoba, předmět, částka a forma záruky), (2) V (2) In case if there are special conditions, the copy of guarantee contract případě zvláštních podmínek i kopie ručitelské smlouvy/prohlášení D 2 8 Copy of auditor's report to BoD/shareholders outside of annual report 2004 Kopie zprávy auditora pro představenstvo/akcionáře, jiné než zprávy uvedené ve výroční zprávě 2004 D 2 9 Copy of controlling callendar for 2005 (reporting of the daughter companies) Kopie kalendáře Controlingu pro r (reportování dceřiných společností) D 3 Finanční analýza (CAS a IAS) D 3 1 List of intercompany service arrangements (party, subject of service, annual amount in CZK, duration, termination) over an annual amount of CZK 10 million D 3 2 Aggregated table: Analysis of customer groups Agregovaná tabulka: Analýza skupin zákazníků D 3 3 Aggregated table: Analysis of major customers Agregovaná tabulka: Analýza hlavních zákazníků D 3 4 Aggregated table: Analysis of major suppliers Agregovaná tabulka: Analýza hlavních dodavatelů Seznam mezipodnikových (vnitroskupinových) dohod o službách (smluvní strany, specifikace služby, roční objem v Kč, trvání, vypovězení) s ročním plněním vyšším než 10 milionů Kč D 4 Správa majetku D 4 1 Listing from the accounting system: Tangible assets Výpis z účetního systému: Hmotný investiční majetkek D 4 2 Listing from the accounting system: Intangible assets Výpis z účetního systému: Nehmotný investiční majetek D 4 3 Valuation reports on fixed assets Znalecké posudky o ocenění majetku D 4 4 Plan on fixed assets maintenance Plán oprav majetku D 4 5 Aggregated table: Analysis of inventory Agregovaná tabulka: Analýza zásob D 4 7 Accounting policy re valuation of inventory and creation of provisions Metodika ocenění zásob včetně tvorby opravných položek D 4 8 Accounting policy/methodology for stock counts Směrnice popisující proces inventarizace zásob a výsledky inventur D 4 9 Summary of slow-moving obsolete inventory and analysis of provision for inventory Přehled pomaluobrátkových a zastaralých zásob a tvorby opravné položky D 4 10 Copy of quarterly receivables report, blackened for extra-group debtor names - as of 31 December 2005 Kopie čtvrtletní zprávy o pohledávkách se začerněnými jmény dlužníků mimo skupinu - k (pro porovnání i informace za více období) D 4 11 Summary table: Term-structure of accounts receivables (total amount, of which overdue, of which overdue 1-30, 31-90, , , over one year) - as of 31 December if not included in D44 Časová struktura pohledávek (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) - k D 4 13 Accounting policy re creating of provisions vs. actual provisions Metodika tvorby opravných položek a skutečně vytvořené opravné položky D 4 14 Information on assigned receivables, factored receivables, and receivables subject to litigation Informace o postoupených pohledávkách, factoringu, pohledávkách o kterých jsou vedeny soudní spory D 4 15 Completeness of accruals and estimated receivables as at 31 December 2005 Úplnost dohadných položek k D 4 16 Table of bank balances Tabulka zůstatků na bankovních účtech D 4 17 Information on restriction on the use of cash (deposit accounts) Informace o omezení nakládání / vázanosti finančních prostředků (např. termínované účty atd.) D 4 18 List and written information on status of the bankruptcy processes where the company has receivables involved Seznam a písemná informace o stavu konkurzních řízení firem, za nimiž má společnost pohledávky D 4 19 Summary of accruals and deferred revenues Přehled časového rozlišení - náklady a příjmy příštích období D 4 20 Material tangible fixed assets, which can be subject to litigation Podstatný hmotný investiční majetek, který může být předmětem sporu D 4 21 Credit contracts sponsored by XXX Úvěrové smlouvy ručené XXX

4 D 6 Závazky D 6 1 Table: Review of long term commercial debts (provider, amount, payment terms) Tabulka: Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku (poskytovatel, částka, platební podmínky) D 6 2 Copy of lease contracts Souhrnný seznam leasingových smluv i kopie leasingových smluv D 6 3 Table: Established lines of credit, terms and unused amounts in the format as usually provided to annual report - as of 31 December 2004 and 31 December 2005, commitments towards XXX D 6 4 Written description of off-balance liabilities (amount, description) Popis podrozvahových závazků (částky, popis) D 6 5 Summary table: Accounts payable term structure (total amount, of which overdue, of which overdue 1-30, 31-90, , , over one year) - as of 31 December 2005 Tabulka: Otevřené úvěrové linky, podmínky a disponibilní částky ve formátu, v jakém se tyto informace obvykle vykazují ve výroční zprávě, k a k , závazek k XXX Souhrnná tabulka: Časová struktura závazků k (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) a vysvětlení proč je společnost v prodlení s placením svých závazků Písemný popis jakýchkoli dalších finančních závazků (prodej/zpětný pronájem, splátky atd.), které nejsou předmětem jiných bodů D 6 8 Written description of any other financial commitments (sale/lease back, repayments etc.) not covered in other items, if any D 6 9 Summary of reserves created by the company and comments on their completeness as at 31 December 2005 Přehled rezerv tvořených společností a komentář k jejich úplnosti k D 6 10 Summary of accruals created by the company and comments on their completeness as at 31 December 2005 Přehled dohadných položek pasivních a komentář k jejich úplnosti k D 6 11 Overview of the pledged tangible and intangible assets Přehled zastaveného hmotného a nehmotného majetku D 7 Mimorozvahové položky a položky neuvedené v účetnictví D 7 1 List of significant contingencies and commitments off-balance/not in books (potential value, description), not covered in other items D 7 2 List of significant assets off-balance/not in books (potential value, descriprion), not covered in other items Seznam význačných možných plnění či závazků neuvedených v rozvaze či nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech Seznam výzančních aktiv neuvedených v rozvaze nebo nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech E PRÁVNÍ DOKUMENTY E 1 Interní právní struktury E 1 1 (1) Current cumulative abstracts of commercial register - dated approx. end of November 2003 (2) Copy of declarations to court which have not yet been entered into the commercial register (3) Deed of foundation (4) Rulings of the registration court (1)Současný úplný výpis z obchodního rejstříku (2)Kopie všech podání, která zatím nebyla do obchodního rejstříku zapsána (3)Zakladatelská listina (4)Rozhodnutí rejstříkového soudu E 1 2 Articles of association Stanovy včetně změn k E 1 3 Copy of General Meeting, Board of Directors and Supervisory Board minutes of meeting Kopie zápisů z jednání valné hromady, představenstva a dozorčí rady E 1 8 Membership in the voluntary organisations (list) Seznam - účast v dobrovolných organizacích E 2 Regulační rámec E 2 1 Copy of licences, approvals and permissions, etc. issued by relevant regulatory offices Kopie licencí, živnostenských listů, schválení a povolení atd. vydaných příslušnými regulačními orgány E 2 2 Copy of all significant correspondence with regulatory bodies (national and international) Kopie veškeré významné korespondence s regulačními orgány (českými i zahraničními) E 2 4 Copy of decisions and significant correspondence of pending approvals of UOHS regarding subsidies and state-aids Kopie rozhodnutí a významné korespondence týkající se probíhajících řízení o schvalení subvencí a státní pomoci ze strany ÚOHS E 3 Smluvní vztahy E 3 3 Copy of co-operation contracts with other legal persons Kopie smluv o spolupráci s jinými právnickými osobami E 3 5 Copy of material construction contracts Kopie významných investičních smluv (o realizaci/výstavbě investic) E 3 6 Copy of material maintenance contracts Kopie významných smluv na údržbu E 3 8 Copy of material real estate (immovables) rental contracts Kopie významných smluv na nájem/pronájem nemovitostí E 3 9 Copy of material movables rental contracts Kopie významných smluv na nájem/pronájem movitého majetku

5 E 3 10 Copy of material sale and leaseback contracts Kopie významných smluv na prodej a zpětný pronájem E 3 11 Copies of credit contracts both debtor & creditor (loans, bonds, promissory notes) Kopie úvěrových smluv, se společností vystupující jako dlužník i věřitel (půjčky, záruky, směnky) E 3 12 Copies of derivatives contracts (financial, commodity) Seznam smluv o derivátech a kopie smluv o derivátech (finanční, komoditní) E 3 13 Copies of insurance contracts Kopie pojistných smluv E 3 14 Written summary of current negotiations which may result in significant agreements or changes in agreements Písemné shrnutí současných jednání, která mohou vyústit ve významné smlouvy nebo změny ve smlouvách E 3 15 Copies or summaries of other contracts concerning main and other business activities, as applicable Kopie, případně shrnutí ostatních smluv týkajících se hlavních a ostatních podnikatelských činností E 3 17 List of insurance claims not yet processed Seznam nevyřízených pojistných nároků E 4 Smlouvy týkající se zaměstnanců E 4 1 a Pro forma managerial agreement (n-1) Pro forma manažerská smlouva pro úroveň (n-1) b Pro forma managerial agreement (n-2, n-3) Pro forma manažerská smlouva pro úrovně (n-2, n-3) c Pro forma managerial agreement (n-4) Pro forma manažerská smlouva pro úroveň (n-4) d Pro forma ordinary employment contracts Pro forma běžné pracovní smlouvy e Tariff table for discharge of office remuneration Sazebník odměn za výkon funkce E 4 4 Structure of employees by age, gender and qualification Struktura zaměstnanců podle věku, pohlaví a kvalifikace E 4 5 Standard contract for non-executives, if exist outside E41 Vzorová smlouva pro nevedoucí pracovníky E 4 6 List and copies of all contracts and management concord and stautory bodies members with the company (auto mobility) Seznam a kopie veškerých smluv a ujednání managementu a členů orgánů se společností (auto mobilita) E 5 Další smlouvy a právní dokumenty E 5 1 Copies of contracts with NPF and copies of agreements on clean-up with other companies E 5 2 Extract of licenses and other intellectual property rights from respective register of intellectual property rights E 6 Právní spory E 6 1 Copy of most recent legal representation letters sent to auditors of the company, if any Kopie smluv s FNM a kopie smluv o odstranění ekologických škod s jinými společnostmi Výpis (výtah) z příslušného registru duševního vlastnictví (licence a jiná práva duševního vlastnictví) Kopie nejnovějších právních prohlášení zaslaná auditorům společnosti E 6 2 Summary of legal cases (full file will be provided on request of investors) Souhrn právních případů (úplné informace budou poskytnuty na žádost investorů) E 6 3 List of breaches of law, other legal norms or company contracts, or a statement about their absence Seznam porušení zákona, jiného právního předpisu či smlouvy společeností, či prohlášení o jejich absenci E 6 4 Short description of the warrnties used and information about resolution of warranty claims; information about rate and estimated value of presently processed warranty claims; entire correspondence regarding placed claims and/or sanctions of more than CZK 1 mil., against company because of the breach of contract Stručný popis standardně používaných záručních ujednání a informace o způsobu řešení reklamací; informace o počtu a předpokládané hodnotě v současnosti řešených reklamací; veškerá korespondence týkající se uplatňovaných nároků či sankcí vůči společnosti pro porušení smluvních povinností, u nichž výše nároku převyšuje 1 mil. Kč E 7 Nemovitosti E 7 1 (1) Land register abstracts (2) Copy (1) Výpis z katastru nemovitostí of entries to land register not registerred yet including changes of ownership (especially for land used by enterprises) (2) Kopie podání zatím nezapsaných do katastru nemovitostí včetně změn vlastnictví (především vlastnictví pozemků používaných podniky) E 7 3 Copies of agreements with owners of neigbouring properties Kopie ujednání s vlastníky sousedních nemovitostí E 7 4 Copies of agreements on security interests, mortgages and/or other encumbrances, easements and conditional sale and other encumbrances Kopie smluv o zástavních podílech, hypotékách a/nebo dalších věcných břemenech, služebnosti a podmíněném prodeji a ostatních břemenech E 7 5 Copies of uncompleted contracts (purchase/sale of property/rights, start/termination of rent, tenancy, leasing) Kopie (podepsaných a) dosud nerealizovaných smluv (nákup/prodej majetku/práv, začátek/ukončení nájmu, podnájmu, pronájmu)

6 E 7 6 Copies of decisions and related material correspondence with respect to pending projects - zoning decisions, construction permits, collaudations, occupancy permits and other administrative proceedings E 7 8 Significant malfunctions of fixed assets, which can necessitate significant investments (more than CZK 20 mil.) Kopie rozhodnutí a podobné významné korespondence o probíhajících projektech - územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace, povolení k užívání a další administrativní řízení Významné závady na nemovitém majetku, které by mohly vyžadovat významné investice (nad 20 mil Kč) F TECHNIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F 1 Technický přehled F 1 1 General description of facilities/assets including use, ownership, age, size/capacities Obecný popis zařízení/majetku včetně využití, vlastnictví, stáří, velikosti/kapacity F 1 2 Past, present and planned capacity production hubs and lines Historické, současné a plánované kapacity výrobních uzlů a linek F 1 3 Expansion plans for production units (greenfield or in established localities) Plány expanze výrobních jednotek (jak v již využívaných lokalitách nebo na zelené louce) F 1 6 Review and valuation of unused fixed assets Přehled a ocenění nevyužívaných stálých aktiv F 1 7 Podrobné údaje o nepoužívaných či volných pozemků/zařízení podle lokality a segmentu činnosti/dceřiné Details of unused or spare land/facilities by locations and by business segment/subsidiary společnosti F 1 8 Utilisation possibilities/limits Možnosti/meze využití F 1 9 Development/capex/disposal plans (current and long term forecast) Plány výstavby/investic/odprodejů (současné a dlouhodobá předpověď) F 1 11 Quality insurance systems and policy Systémy a politika zajištění kvality F 1 12 List of research projects underway Seznam probíhajících projektů F 1 13 Operations of the shipping port, usage of river transport Provozování přístavu, využití říční dopravy F 1 15 Plans for renting out filling station, interest shown, expected development of the wholesale sales Plán na pronájem čerpací stanice, projevený zájem, očekávaný vývoj velkoobchodního prodeje F 2 Přehled životního prostředí F 2 1 Schedule of environmental provisions and contingencies Přehled rezerv a opravných položek na životní prostředí F 2 2 Key areas of management concerns and known environmental problems Hlavní oblasti obav vedení a známé ekologické problémy F 2 3 Support for environmental liabilities provided and capital expenditure Poskytnutá podpora ekologických závazků a investiční náklady F 2 4 Reports of environmental surveys/environmental audit Zprávy z ekologických průzkumů/auditů životního prostředí F 2 5 Reports regarding environmental problems (e.g. accident/breakdown protocol) Zprávy týkající se ekologických problémů (např. protokoly o nehodách/poruchách) F 2 6 Public authority notifications and correspondence Oznámení veřejným úřadům a korespondence s nimi F 2 7 Extent of environmentally relevant investments over the past five years Rozsah investic relevantních pro životní prostředí během posledních pěti let F 2 8 Compliance of the target company with all existing and expected environmental standards Plnění všech stávajících a očekávaných norem v oblasti životního prostředí cílovou společností F 2 9 Environmental maintenance and supervisory plans for appliances Údržba zařízení a revizní plány s ohledem na životní prostředí F 2 10 Residual waste/sanitation reports Zprávy o zbytkových odpadech/hygieně F 2 11 Draft from the residual waste suspicion register Návrh z registru zbytkových odpadů F 2 12 Abstraction and analysis of soil, air and ground water samples, especially at critical locations Odběr vzorků a analýza půdy, vzduchu a podzemní vody, zvláště v kritických lokalitách F 2 13 Emission declaration of the past two years Hlášení o emisích během minulých dvou let F 2 14 Current emission measures Současná měření emisí F 2 15 Sewerage and waste water plan Plán kanalizace a odpadních vod F 2 16 Authorisation for water usage Oprávnění k používání vody F 2 17 Dumping permission and permission for waste water treatment and appliances (e.g. sewerage system) Povolení ke skládkování a povolení k čištění odpadních vod a zařízení (např. kanalizace) F 2 18 Report of sewerage system conditions Zpráva o stavu kanalizačního systému F 2 19 Investigation of underground tanks and pipes containing water endangering substances which Průzkum pravidelně nekontrolovaných podzemních nádrží a potrubí obsahujících látky ohrožující vodu are not regularly checked F 2 20 Localization and investigation of actual and former sumps, in which waste water could be dumped illegally Lokalizace a průzkum současných a bývalých skládek, na které by mohla být nelegálně vypouštěna odpadní voda

7 F 2 21 Index of actual and former filling sites for water hazardous substances Rejstřík současných a bývalých míst plnění látek nebezpečných pro vodu F 2 22 Materials verification/suitability determination of filling sites Ověření materiálů/určení vhodnosti u míst plnění F 2 23 List of operating instructions or hazardous materials used Seznam provozních pokynů nebo používaných nebezpečných materiálů F 2 24 List of hazardous substances stores (incl. the maximum quantity and average quantity) Seznam skladišť nebezpečných látek (vč. maximálního množství a průměrného množství) F 2 25 Register of hazardous materials Registr nebezpečných materiálů F 2 26 List of flammable liquids (places, quantities, applications) Seznam hořlavých kapalin (místa, množství, použití) F 2 27 Is there a coherent waste management? Existuje soustavné odpadové hospodářství? F 2 28 Analysis of waste disposal balance etc. Analýza bilance likvidace odpadů atd. F 2 29 Are there disposal confirmation and covering notes available? Jsou k dispozici potvrzení o likvidaci a krycí listy? F 2 30 Cost estimates regardiing probable changes Odhad nákladů týkajících se pravděpodobných změn F 2 31 Floods of 2002, consequences, rectification, estimate of remaining costs Povodně 2002, následky, náprava, odhad zbývajících nákladů F 2 32 Continuous changes of the estimate of total costs of remedial works, the development of costs Průběžné změny odhadu celkových nákladů na opravy, dosavadní vývoj těchto nákladů so far G 1 G 1 1 OBLAST DANÍ Corporate Income Tax Returns and Additional Corporate Income Tax Returns for the taxable periods 2003, 2004 and actual preliminary calculation of the corporate income tax liability. Daňová přiznání a dodatečná daňová přiznámí z příjmu právnických osob pro daňová období 2003, 2004 a předběžná kalkulace daňové povinnosti za aktuální období. G 1 2 Reports regarding previous Social Security Authorities and Health Insurance Companies Zprávy týkající se předchozích auditů správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Pokud tyto audits. If these authorities issued any decisions or penalty assessments on this issue úřady vydaly jakákoliv rozhodnutí nebo výměry pokut (zvláště výměry pokut pro pozdní zaplacení sociálních a (especially penalty assessments for late payment of social security and health insurance zdravotních příspěvků), prosím, poskytněte tyto rovněž. contributions), please provide us with these as well. G 1 3 Taxshield Využitelnost daňové ztráty

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů

Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku. 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů Téma 9: Dlouhodobé financování investičního majetku 1. Třídění finančních zdrojů 2. Financování z externích zdrojů 3. Financování z interních zdrojů 1. Třídění finančních zdrojů Finanční zdroje můžeme

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období.

výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. výnosů se účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek oproti počátku účetního období. Společnost tvoří opravné položky na základě inventarizace, pokud se při ní prokáže, že účetní ocenění příslušného

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více