Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky"

Transkript

1 NUMBER DOCUMENT TO BE INCLUDED INTO THE DATA ROOM DOKUMENTY K DODÁNÍ DO DATA ROOM A ORGANIZACE, LIDSKÉ ZDROJE A INFORMATIKA A 1 Základní informace o společnosti A 1 1 Written description: Full name and legal form of the company, registered seat, address, telephone number, fax, , web site. A 1 2 a List of Board of Directors members, Supervisory Board members and Top Management (Directors) - name, position Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky Seznam členů představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu (ředitelů) b Professional CV s of BOD members and Top Management (Directors) Profesní životopisy členů představenstva a vrcholového vedení (ředitelů) A 1 3 List of Shareholders - shareholders owning 3% or more of shares only (latest available data from SCP) Seznam akcionářů - pouze akcionáři vlastnící alespoň 3% akcií (poslední dostupné údaje z SCP) A 1 4 Written description: Brief description of the company, including key historical events, changes Stručný popis společnosti včetně hlavních klíčových událostí v jejím vývoji; dokumenty týkající se změn in capital and shares základního kapitálu a akcií A 1 5 Table or block flow chart: Ownership structure (daughter companies) Tabulka nebo blokový vývojový diagram: Vlastnická struktura (dceřiné společnosti) A 2 Organizační struktura A 2 1 Organizational code Organizační řád A 2 2 Organizational structure (detailed list/table of systemised job positions) Organizační struktura (podrobný seznam/tabulka systemizovaných pracovních míst) A 2 3 Actual number of employees, splitted up to organization units until n-2 level Skutečný počet zaměstnanců, rozdělený podle organizačních jednotek až do úrovně n-2 A 2 4 Signature code Podpisový řád A 3 Zaměstnanci A 3 1 a) Historical number of employees, splitted into categories of managers, white-collar and bluecollar workers b) Split of part a) Historický počet zaměstnanců rozdělený do kategorií manažeři, THP a dělníci b) pracovníci rozdělení na stálý a částečný úvazek time and full time employees A 3 2 Cost per employee, splitted into categories of managers, white-collar and blue-collar workers Náklady na zaměstnance, rozdělené do kategorií manažeři, THP a dělníci, náklady na zaměstnanecké výhody A 3 3 Staff turnover (percent of total) Fluktuace zaměstnanců (v procentech z celku) A 3 4 Management ownership of shares and stock options; other business relationships of management and company (loans etc.) Vlastnictví akcií či opcí managementem a jiné obchodní vztahy managementu se společnostmi (např. půjčky) A 3 5 Written description of approved restructuring activites and estimated costs Popis schválených restrukturalizačních aktivit a předpokládané náklady na restrukturalizaci A 3 6 (1) Collective agreements (1) Kolektivní smlouvy, (2) The list of trade unions operating in the Company (2) Seznam odborů činných ve společnosti, (3) Written information on the status of negotiations in collective agreement (esp. whether any (3) Písemná informace o stavu vyjednávání kolektivní smlouvy (zda se od nové kolektivní smlouvy očekávají material change is expected in terms of collective agreement) jakékoli významné změny) A 3 8 Labour related litigations Pracovně správní spory A 3 9 Occupational safety - accident incidence, Responsible Care, "Safe firm" Bezpečnost práce - úrazovost, Responsible Care, Bezpečný podnik A 4 Přehled informatiky A 4 1 Written description (overview) of existing management information systems, including a list of Písemný popis (přehled) stávajících manažerských informačních systémů včetně jejich seznamu systems A 4 2 Summary of past IT investments Přehled investicí do IT v minulosti A 4 3 Written description of ongoing, approved and planned IT projects with expected investment DOKUMENTY BUDOU POSKYTNUTY ZA ROKY , případně dle data uvedeného přímo v textu Popis probíhajících, schválených a plánovaných IT projektů s očekávanými investicemi

2 A 4 4 List of outsourced IT activites, HW and services, including brief description of the relationship, Seznam outsourcovaných IT aktivit, HW a služeb včetně stručného popisu vztahu, jména name of provider/owner, term and termination of the relationship poskytovatele/vlastníka, délky trvání a možnosti vypovězení vztahu A 5 Informace o obchodování společnosti na burze A 5 1 Copy of substantial correspondence with BCPP and KCP, including materials regulary prepared for BCPP and KCP, such as standard reporting and extraordinary requests A 5 2 Copy of prospectuses, offer and other documents related to shares or other securities (esp. bonds) Kopie veškeré podstatné korespondence s BCPP a KCP včetně materiálů pravidelně připravovaných pro BCCP a SCP, např. standardních výkazů a mimořádných požadavků Kopie prospektů emitenta, nabídkových či jiných dokumentů vztahujících se k akciím či jiným cenným papírům (především k dluhopisům) za posledních 5 let A 6 Ochrana osobních údajů A 6 1 List of all databases containing personal data Seznam všech databází, jež obsahují osobní údaje A 6 2 Details of all contracts between company as an administrator of personal data and processors Podrobnosti o všech smluvních ujednáních sjednaných mezi společností jako správcem os.údajů a zpracovateli of such data and vice-versa os.údajů i naopak A 6 3 Copies of notifications of personal data processing submitted to the Office for Personal Data Protection, other submissions for start of the proceedings and/or any rulings of the Office for Personal Data Protection B STRATEGIE Kopie provedených ohlášení zpracování os.údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, další návrhy na zahájení řízení i jakákoliv rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů B 1 Přehled strategické pozice B 1 1 Qualitative summary of company SWOT analysis Kvalitativní shrnutí SWOT analýzy společnosti B 1 2 Summary table: Turnover and total volumes sold by key products Souhrnná tabulka: Obrat a celkové objemy prodeje za jednotlivé produkty B 1 3 Turnover and breakdown of sales inf Obrat a celkové objemy prodeje podle klientů, podle měny B 1 6 Analysis of one-off revenues and costs- e.g. disposals of fixed assets, severance payments Analýza jednorázových (tj. neopakujících se) výnosů a nákladů - např. prodeje majetku, odstupné atd. B 1 7 Analysis of revenues and costs from secondary activities Analýza výnosů a nákladů z neprovozních / vedlejších činností B 1 10 List of currently outsourced basic activities (such as waste mangement, security, Seznam v současnosti vyčleněných základních aktivit (např. odpadové hospodářství, ostraha, údržba atd.) a maintenance etc.), and activities which are decided to be outsourced in the future - activity aktivit, u nichž se už o budoucím vyčlenění rozhodlo - popis činnosti, rok vyčlenění description, year of outsourcing B 3 Akvizice/odprodeje majetku (závazky a plány) B 3 1 Summary of past acquisitions, mergers, disposals as well as closure of production units - brief Přehled akvizic, fúzí, divestic a uzavření výrobních jednotek v minulosti - stručný popis, rok, kdy k události description of event, year of event došlo B 3 2 Written description of decided/approved M&A and disposals plans Popis rozhodnutých/schválených plánů na fúze, akvizice a odprodeje C KLÍČOVÉ DODÁVKY A PRODEJE C 1 Summary table: Material feedstock and material purchase contracts Souhrnná tabulka: Významné kupní smlouvy na suroviny a materiál C 2 Summary table: Material sales contracts Souhrnná tabulka: Významné prodejní smlouvy C 3 List of contracts of distributional and commercial representation Seznam dohod o distribučním a obchodním zastoupení C 4 List of contracts with cancelation period longer than one year Seznam smluv, které mají výpovědní lhůtu delší než 1 rok C 5 Related parties contracts list Seznam smluv uzavřených s propojenými osobami C 6 Market shares estimates for key products in the main sales regions Odhad podílu na trhu základních výrobků na hlavních teritoriích prodeje D FINANCE A DANĚ D 1 Systém a organizace účetnictví

3 D 1 1 List of company auditors Seznam auditorů společnosti D 1 2 Description of MIS and accounting system, including description of prodecures/process, standard reports and their frequency Popis manažerského informačního systému a účetního systému včetně popisu postupů/procesů, standardních výkazů a jejich frekvence D 1 3 Copy of financial policies Kopie finančních politik D 2 Běžně dostupné interní dokumety D 2 1 Copy of accounting procedures - if exist Kopie pravidel účtování (účetních postupů), pokud existují D 2 2 Copy of IAS(IFRS)/CAS unconsolidated audited accounts - IAS(IFRS) ,2004 Kopie nekonsolidovaných auditovaných závěrek podle IAS(IFRS)/CAS - IAS(IFRS) ,2004 D 2 3 Copy of unaudited financial statements (BS, PL, CF) K Kopie neauditovaných finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow) K D 2 4 Copy of monthly reports, with blackened sensitive information Kopie měsíčních výkazů se začerněním citlivých informací D 2 6 Structured list of accounting centres - number, description Strukturovaný seznam účetních středisek - číslo, popis D 2 7 (1) Summary table: Guarantees (person, subject, amount and form of guarantee) (1) Souhrnná tabulka: Souhrnný přehled záruk (osoba, předmět, částka a forma záruky), (2) V (2) In case if there are special conditions, the copy of guarantee contract případě zvláštních podmínek i kopie ručitelské smlouvy/prohlášení D 2 8 Copy of auditor's report to BoD/shareholders outside of annual report 2004 Kopie zprávy auditora pro představenstvo/akcionáře, jiné než zprávy uvedené ve výroční zprávě 2004 D 2 9 Copy of controlling callendar for 2005 (reporting of the daughter companies) Kopie kalendáře Controlingu pro r (reportování dceřiných společností) D 3 Finanční analýza (CAS a IAS) D 3 1 List of intercompany service arrangements (party, subject of service, annual amount in CZK, duration, termination) over an annual amount of CZK 10 million D 3 2 Aggregated table: Analysis of customer groups Agregovaná tabulka: Analýza skupin zákazníků D 3 3 Aggregated table: Analysis of major customers Agregovaná tabulka: Analýza hlavních zákazníků D 3 4 Aggregated table: Analysis of major suppliers Agregovaná tabulka: Analýza hlavních dodavatelů Seznam mezipodnikových (vnitroskupinových) dohod o službách (smluvní strany, specifikace služby, roční objem v Kč, trvání, vypovězení) s ročním plněním vyšším než 10 milionů Kč D 4 Správa majetku D 4 1 Listing from the accounting system: Tangible assets Výpis z účetního systému: Hmotný investiční majetkek D 4 2 Listing from the accounting system: Intangible assets Výpis z účetního systému: Nehmotný investiční majetek D 4 3 Valuation reports on fixed assets Znalecké posudky o ocenění majetku D 4 4 Plan on fixed assets maintenance Plán oprav majetku D 4 5 Aggregated table: Analysis of inventory Agregovaná tabulka: Analýza zásob D 4 7 Accounting policy re valuation of inventory and creation of provisions Metodika ocenění zásob včetně tvorby opravných položek D 4 8 Accounting policy/methodology for stock counts Směrnice popisující proces inventarizace zásob a výsledky inventur D 4 9 Summary of slow-moving obsolete inventory and analysis of provision for inventory Přehled pomaluobrátkových a zastaralých zásob a tvorby opravné položky D 4 10 Copy of quarterly receivables report, blackened for extra-group debtor names - as of 31 December 2005 Kopie čtvrtletní zprávy o pohledávkách se začerněnými jmény dlužníků mimo skupinu - k (pro porovnání i informace za více období) D 4 11 Summary table: Term-structure of accounts receivables (total amount, of which overdue, of which overdue 1-30, 31-90, , , over one year) - as of 31 December if not included in D44 Časová struktura pohledávek (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) - k D 4 13 Accounting policy re creating of provisions vs. actual provisions Metodika tvorby opravných položek a skutečně vytvořené opravné položky D 4 14 Information on assigned receivables, factored receivables, and receivables subject to litigation Informace o postoupených pohledávkách, factoringu, pohledávkách o kterých jsou vedeny soudní spory D 4 15 Completeness of accruals and estimated receivables as at 31 December 2005 Úplnost dohadných položek k D 4 16 Table of bank balances Tabulka zůstatků na bankovních účtech D 4 17 Information on restriction on the use of cash (deposit accounts) Informace o omezení nakládání / vázanosti finančních prostředků (např. termínované účty atd.) D 4 18 List and written information on status of the bankruptcy processes where the company has receivables involved Seznam a písemná informace o stavu konkurzních řízení firem, za nimiž má společnost pohledávky D 4 19 Summary of accruals and deferred revenues Přehled časového rozlišení - náklady a příjmy příštích období D 4 20 Material tangible fixed assets, which can be subject to litigation Podstatný hmotný investiční majetek, který může být předmětem sporu D 4 21 Credit contracts sponsored by XXX Úvěrové smlouvy ručené XXX

4 D 6 Závazky D 6 1 Table: Review of long term commercial debts (provider, amount, payment terms) Tabulka: Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku (poskytovatel, částka, platební podmínky) D 6 2 Copy of lease contracts Souhrnný seznam leasingových smluv i kopie leasingových smluv D 6 3 Table: Established lines of credit, terms and unused amounts in the format as usually provided to annual report - as of 31 December 2004 and 31 December 2005, commitments towards XXX D 6 4 Written description of off-balance liabilities (amount, description) Popis podrozvahových závazků (částky, popis) D 6 5 Summary table: Accounts payable term structure (total amount, of which overdue, of which overdue 1-30, 31-90, , , over one year) - as of 31 December 2005 Tabulka: Otevřené úvěrové linky, podmínky a disponibilní částky ve formátu, v jakém se tyto informace obvykle vykazují ve výroční zprávě, k a k , závazek k XXX Souhrnná tabulka: Časová struktura závazků k (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) a vysvětlení proč je společnost v prodlení s placením svých závazků Písemný popis jakýchkoli dalších finančních závazků (prodej/zpětný pronájem, splátky atd.), které nejsou předmětem jiných bodů D 6 8 Written description of any other financial commitments (sale/lease back, repayments etc.) not covered in other items, if any D 6 9 Summary of reserves created by the company and comments on their completeness as at 31 December 2005 Přehled rezerv tvořených společností a komentář k jejich úplnosti k D 6 10 Summary of accruals created by the company and comments on their completeness as at 31 December 2005 Přehled dohadných položek pasivních a komentář k jejich úplnosti k D 6 11 Overview of the pledged tangible and intangible assets Přehled zastaveného hmotného a nehmotného majetku D 7 Mimorozvahové položky a položky neuvedené v účetnictví D 7 1 List of significant contingencies and commitments off-balance/not in books (potential value, description), not covered in other items D 7 2 List of significant assets off-balance/not in books (potential value, descriprion), not covered in other items Seznam význačných možných plnění či závazků neuvedených v rozvaze či nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech Seznam výzančních aktiv neuvedených v rozvaze nebo nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech E PRÁVNÍ DOKUMENTY E 1 Interní právní struktury E 1 1 (1) Current cumulative abstracts of commercial register - dated approx. end of November 2003 (2) Copy of declarations to court which have not yet been entered into the commercial register (3) Deed of foundation (4) Rulings of the registration court (1)Současný úplný výpis z obchodního rejstříku (2)Kopie všech podání, která zatím nebyla do obchodního rejstříku zapsána (3)Zakladatelská listina (4)Rozhodnutí rejstříkového soudu E 1 2 Articles of association Stanovy včetně změn k E 1 3 Copy of General Meeting, Board of Directors and Supervisory Board minutes of meeting Kopie zápisů z jednání valné hromady, představenstva a dozorčí rady E 1 8 Membership in the voluntary organisations (list) Seznam - účast v dobrovolných organizacích E 2 Regulační rámec E 2 1 Copy of licences, approvals and permissions, etc. issued by relevant regulatory offices Kopie licencí, živnostenských listů, schválení a povolení atd. vydaných příslušnými regulačními orgány E 2 2 Copy of all significant correspondence with regulatory bodies (national and international) Kopie veškeré významné korespondence s regulačními orgány (českými i zahraničními) E 2 4 Copy of decisions and significant correspondence of pending approvals of UOHS regarding subsidies and state-aids Kopie rozhodnutí a významné korespondence týkající se probíhajících řízení o schvalení subvencí a státní pomoci ze strany ÚOHS E 3 Smluvní vztahy E 3 3 Copy of co-operation contracts with other legal persons Kopie smluv o spolupráci s jinými právnickými osobami E 3 5 Copy of material construction contracts Kopie významných investičních smluv (o realizaci/výstavbě investic) E 3 6 Copy of material maintenance contracts Kopie významných smluv na údržbu E 3 8 Copy of material real estate (immovables) rental contracts Kopie významných smluv na nájem/pronájem nemovitostí E 3 9 Copy of material movables rental contracts Kopie významných smluv na nájem/pronájem movitého majetku

5 E 3 10 Copy of material sale and leaseback contracts Kopie významných smluv na prodej a zpětný pronájem E 3 11 Copies of credit contracts both debtor & creditor (loans, bonds, promissory notes) Kopie úvěrových smluv, se společností vystupující jako dlužník i věřitel (půjčky, záruky, směnky) E 3 12 Copies of derivatives contracts (financial, commodity) Seznam smluv o derivátech a kopie smluv o derivátech (finanční, komoditní) E 3 13 Copies of insurance contracts Kopie pojistných smluv E 3 14 Written summary of current negotiations which may result in significant agreements or changes in agreements Písemné shrnutí současných jednání, která mohou vyústit ve významné smlouvy nebo změny ve smlouvách E 3 15 Copies or summaries of other contracts concerning main and other business activities, as applicable Kopie, případně shrnutí ostatních smluv týkajících se hlavních a ostatních podnikatelských činností E 3 17 List of insurance claims not yet processed Seznam nevyřízených pojistných nároků E 4 Smlouvy týkající se zaměstnanců E 4 1 a Pro forma managerial agreement (n-1) Pro forma manažerská smlouva pro úroveň (n-1) b Pro forma managerial agreement (n-2, n-3) Pro forma manažerská smlouva pro úrovně (n-2, n-3) c Pro forma managerial agreement (n-4) Pro forma manažerská smlouva pro úroveň (n-4) d Pro forma ordinary employment contracts Pro forma běžné pracovní smlouvy e Tariff table for discharge of office remuneration Sazebník odměn za výkon funkce E 4 4 Structure of employees by age, gender and qualification Struktura zaměstnanců podle věku, pohlaví a kvalifikace E 4 5 Standard contract for non-executives, if exist outside E41 Vzorová smlouva pro nevedoucí pracovníky E 4 6 List and copies of all contracts and management concord and stautory bodies members with the company (auto mobility) Seznam a kopie veškerých smluv a ujednání managementu a členů orgánů se společností (auto mobilita) E 5 Další smlouvy a právní dokumenty E 5 1 Copies of contracts with NPF and copies of agreements on clean-up with other companies E 5 2 Extract of licenses and other intellectual property rights from respective register of intellectual property rights E 6 Právní spory E 6 1 Copy of most recent legal representation letters sent to auditors of the company, if any Kopie smluv s FNM a kopie smluv o odstranění ekologických škod s jinými společnostmi Výpis (výtah) z příslušného registru duševního vlastnictví (licence a jiná práva duševního vlastnictví) Kopie nejnovějších právních prohlášení zaslaná auditorům společnosti E 6 2 Summary of legal cases (full file will be provided on request of investors) Souhrn právních případů (úplné informace budou poskytnuty na žádost investorů) E 6 3 List of breaches of law, other legal norms or company contracts, or a statement about their absence Seznam porušení zákona, jiného právního předpisu či smlouvy společeností, či prohlášení o jejich absenci E 6 4 Short description of the warrnties used and information about resolution of warranty claims; information about rate and estimated value of presently processed warranty claims; entire correspondence regarding placed claims and/or sanctions of more than CZK 1 mil., against company because of the breach of contract Stručný popis standardně používaných záručních ujednání a informace o způsobu řešení reklamací; informace o počtu a předpokládané hodnotě v současnosti řešených reklamací; veškerá korespondence týkající se uplatňovaných nároků či sankcí vůči společnosti pro porušení smluvních povinností, u nichž výše nároku převyšuje 1 mil. Kč E 7 Nemovitosti E 7 1 (1) Land register abstracts (2) Copy (1) Výpis z katastru nemovitostí of entries to land register not registerred yet including changes of ownership (especially for land used by enterprises) (2) Kopie podání zatím nezapsaných do katastru nemovitostí včetně změn vlastnictví (především vlastnictví pozemků používaných podniky) E 7 3 Copies of agreements with owners of neigbouring properties Kopie ujednání s vlastníky sousedních nemovitostí E 7 4 Copies of agreements on security interests, mortgages and/or other encumbrances, easements and conditional sale and other encumbrances Kopie smluv o zástavních podílech, hypotékách a/nebo dalších věcných břemenech, služebnosti a podmíněném prodeji a ostatních břemenech E 7 5 Copies of uncompleted contracts (purchase/sale of property/rights, start/termination of rent, tenancy, leasing) Kopie (podepsaných a) dosud nerealizovaných smluv (nákup/prodej majetku/práv, začátek/ukončení nájmu, podnájmu, pronájmu)

6 E 7 6 Copies of decisions and related material correspondence with respect to pending projects - zoning decisions, construction permits, collaudations, occupancy permits and other administrative proceedings E 7 8 Significant malfunctions of fixed assets, which can necessitate significant investments (more than CZK 20 mil.) Kopie rozhodnutí a podobné významné korespondence o probíhajících projektech - územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace, povolení k užívání a další administrativní řízení Významné závady na nemovitém majetku, které by mohly vyžadovat významné investice (nad 20 mil Kč) F TECHNIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F 1 Technický přehled F 1 1 General description of facilities/assets including use, ownership, age, size/capacities Obecný popis zařízení/majetku včetně využití, vlastnictví, stáří, velikosti/kapacity F 1 2 Past, present and planned capacity production hubs and lines Historické, současné a plánované kapacity výrobních uzlů a linek F 1 3 Expansion plans for production units (greenfield or in established localities) Plány expanze výrobních jednotek (jak v již využívaných lokalitách nebo na zelené louce) F 1 6 Review and valuation of unused fixed assets Přehled a ocenění nevyužívaných stálých aktiv F 1 7 Podrobné údaje o nepoužívaných či volných pozemků/zařízení podle lokality a segmentu činnosti/dceřiné Details of unused or spare land/facilities by locations and by business segment/subsidiary společnosti F 1 8 Utilisation possibilities/limits Možnosti/meze využití F 1 9 Development/capex/disposal plans (current and long term forecast) Plány výstavby/investic/odprodejů (současné a dlouhodobá předpověď) F 1 11 Quality insurance systems and policy Systémy a politika zajištění kvality F 1 12 List of research projects underway Seznam probíhajících projektů F 1 13 Operations of the shipping port, usage of river transport Provozování přístavu, využití říční dopravy F 1 15 Plans for renting out filling station, interest shown, expected development of the wholesale sales Plán na pronájem čerpací stanice, projevený zájem, očekávaný vývoj velkoobchodního prodeje F 2 Přehled životního prostředí F 2 1 Schedule of environmental provisions and contingencies Přehled rezerv a opravných položek na životní prostředí F 2 2 Key areas of management concerns and known environmental problems Hlavní oblasti obav vedení a známé ekologické problémy F 2 3 Support for environmental liabilities provided and capital expenditure Poskytnutá podpora ekologických závazků a investiční náklady F 2 4 Reports of environmental surveys/environmental audit Zprávy z ekologických průzkumů/auditů životního prostředí F 2 5 Reports regarding environmental problems (e.g. accident/breakdown protocol) Zprávy týkající se ekologických problémů (např. protokoly o nehodách/poruchách) F 2 6 Public authority notifications and correspondence Oznámení veřejným úřadům a korespondence s nimi F 2 7 Extent of environmentally relevant investments over the past five years Rozsah investic relevantních pro životní prostředí během posledních pěti let F 2 8 Compliance of the target company with all existing and expected environmental standards Plnění všech stávajících a očekávaných norem v oblasti životního prostředí cílovou společností F 2 9 Environmental maintenance and supervisory plans for appliances Údržba zařízení a revizní plány s ohledem na životní prostředí F 2 10 Residual waste/sanitation reports Zprávy o zbytkových odpadech/hygieně F 2 11 Draft from the residual waste suspicion register Návrh z registru zbytkových odpadů F 2 12 Abstraction and analysis of soil, air and ground water samples, especially at critical locations Odběr vzorků a analýza půdy, vzduchu a podzemní vody, zvláště v kritických lokalitách F 2 13 Emission declaration of the past two years Hlášení o emisích během minulých dvou let F 2 14 Current emission measures Současná měření emisí F 2 15 Sewerage and waste water plan Plán kanalizace a odpadních vod F 2 16 Authorisation for water usage Oprávnění k používání vody F 2 17 Dumping permission and permission for waste water treatment and appliances (e.g. sewerage system) Povolení ke skládkování a povolení k čištění odpadních vod a zařízení (např. kanalizace) F 2 18 Report of sewerage system conditions Zpráva o stavu kanalizačního systému F 2 19 Investigation of underground tanks and pipes containing water endangering substances which Průzkum pravidelně nekontrolovaných podzemních nádrží a potrubí obsahujících látky ohrožující vodu are not regularly checked F 2 20 Localization and investigation of actual and former sumps, in which waste water could be dumped illegally Lokalizace a průzkum současných a bývalých skládek, na které by mohla být nelegálně vypouštěna odpadní voda

7 F 2 21 Index of actual and former filling sites for water hazardous substances Rejstřík současných a bývalých míst plnění látek nebezpečných pro vodu F 2 22 Materials verification/suitability determination of filling sites Ověření materiálů/určení vhodnosti u míst plnění F 2 23 List of operating instructions or hazardous materials used Seznam provozních pokynů nebo používaných nebezpečných materiálů F 2 24 List of hazardous substances stores (incl. the maximum quantity and average quantity) Seznam skladišť nebezpečných látek (vč. maximálního množství a průměrného množství) F 2 25 Register of hazardous materials Registr nebezpečných materiálů F 2 26 List of flammable liquids (places, quantities, applications) Seznam hořlavých kapalin (místa, množství, použití) F 2 27 Is there a coherent waste management? Existuje soustavné odpadové hospodářství? F 2 28 Analysis of waste disposal balance etc. Analýza bilance likvidace odpadů atd. F 2 29 Are there disposal confirmation and covering notes available? Jsou k dispozici potvrzení o likvidaci a krycí listy? F 2 30 Cost estimates regardiing probable changes Odhad nákladů týkajících se pravděpodobných změn F 2 31 Floods of 2002, consequences, rectification, estimate of remaining costs Povodně 2002, následky, náprava, odhad zbývajících nákladů F 2 32 Continuous changes of the estimate of total costs of remedial works, the development of costs Průběžné změny odhadu celkových nákladů na opravy, dosavadní vývoj těchto nákladů so far G 1 G 1 1 OBLAST DANÍ Corporate Income Tax Returns and Additional Corporate Income Tax Returns for the taxable periods 2003, 2004 and actual preliminary calculation of the corporate income tax liability. Daňová přiznání a dodatečná daňová přiznámí z příjmu právnických osob pro daňová období 2003, 2004 a předběžná kalkulace daňové povinnosti za aktuální období. G 1 2 Reports regarding previous Social Security Authorities and Health Insurance Companies Zprávy týkající se předchozích auditů správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Pokud tyto audits. If these authorities issued any decisions or penalty assessments on this issue úřady vydaly jakákoliv rozhodnutí nebo výměry pokut (zvláště výměry pokut pro pozdní zaplacení sociálních a (especially penalty assessments for late payment of social security and health insurance zdravotních příspěvků), prosím, poskytněte tyto rovněž. contributions), please provide us with these as well. G 1 3 Taxshield Využitelnost daňové ztráty

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 3 A Základní údaje o akciové společnosti C Údaje o cenných papírech B Údaje o základním kapitálu 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 5 D

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane,

Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6. V Praze dne 19.6.2014. Vážená paní, Vážený pane, Komerční banka pobočka Praha 6 Dejvice Dejvická 189/5 160 59 Praha 6 V Praze dne 19.6.2014 Vážená paní, Vážený pane, velice nás těší, že se obracíte na naši banku při řešení otázek týkajících se financování

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek

Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek www.pwclegal.cz Právní nástroje exportního financování zahraničních zakázek Typické právní nástroje exportního financování Agenda Finanční záruka Neplatební záruky Dokumentární akreditiv Dokumentární inkaso

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Dynamika a zvraty při jednání o úvěrovém financování podniku v krizi

Dynamika a zvraty při jednání o úvěrovém financování podniku v krizi Dynamika a zvraty při jednání o úvěrovém financování podniku v krizi Tomáš Sklenář The better the question. The better the answer. The better the world works. Charakteristika subjektu Významná slovenská

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria Mag. Georg Stöger 4. listopad 2015, Praha About us 1941 founded in Austria 1991 founded in the Czech Republic 1999 founded in

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Měření výkonnosti podniku promítnutí do podílových odměn manažerů

Měření výkonnosti podniku promítnutí do podílových odměn manažerů Měření výkonnosti podniku promítnutí do podílových odměn manažerů -Prezentace CFO - Praha, 22. listopadu 2005 Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D. finanční ředitel SMP/VČP e-mail: Lukas.Roubicek@rwe-smp.cz 1 Osnova:

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM. k veřejné soutěži

MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM. k veřejné soutěži MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 INFORMAČNÍ MEMORANDUM k veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku České republiky, se kterou je příslušný hospodařit

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters

17.2.2005 Oznámení o umístění 4.tranše 2.emise HZL KB v rámci dluhopisového programu KB Bloomberg a Reuters Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (6) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 1.1.2005 do 28.4.2006

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele

Žádost o podnikatelský úvěr pro fyzické osoby podnikatele Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, 140 78, 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen banka ) Identifikace zástupce RB (nevyplňuje

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více