Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky"

Transkript

1 NUMBER DOCUMENT TO BE INCLUDED INTO THE DATA ROOM DOKUMENTY K DODÁNÍ DO DATA ROOM A ORGANIZACE, LIDSKÉ ZDROJE A INFORMATIKA A 1 Základní informace o společnosti A 1 1 Written description: Full name and legal form of the company, registered seat, address, telephone number, fax, , web site. A 1 2 a List of Board of Directors members, Supervisory Board members and Top Management (Directors) - name, position Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky Seznam členů představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu (ředitelů) b Professional CV s of BOD members and Top Management (Directors) Profesní životopisy členů představenstva a vrcholového vedení (ředitelů) A 1 3 List of Shareholders - shareholders owning 3% or more of shares only (latest available data from SCP) Seznam akcionářů - pouze akcionáři vlastnící alespoň 3% akcií (poslední dostupné údaje z SCP) A 1 4 Written description: Brief description of the company, including key historical events, changes Stručný popis společnosti včetně hlavních klíčových událostí v jejím vývoji; dokumenty týkající se změn in capital and shares základního kapitálu a akcií A 1 5 Table or block flow chart: Ownership structure (daughter companies) Tabulka nebo blokový vývojový diagram: Vlastnická struktura (dceřiné společnosti) A 2 Organizační struktura A 2 1 Organizational code Organizační řád A 2 2 Organizational structure (detailed list/table of systemised job positions) Organizační struktura (podrobný seznam/tabulka systemizovaných pracovních míst) A 2 3 Actual number of employees, splitted up to organization units until n-2 level Skutečný počet zaměstnanců, rozdělený podle organizačních jednotek až do úrovně n-2 A 2 4 Signature code Podpisový řád A 3 Zaměstnanci A 3 1 a) Historical number of employees, splitted into categories of managers, white-collar and bluecollar workers b) Split of part a) Historický počet zaměstnanců rozdělený do kategorií manažeři, THP a dělníci b) pracovníci rozdělení na stálý a částečný úvazek time and full time employees A 3 2 Cost per employee, splitted into categories of managers, white-collar and blue-collar workers Náklady na zaměstnance, rozdělené do kategorií manažeři, THP a dělníci, náklady na zaměstnanecké výhody A 3 3 Staff turnover (percent of total) Fluktuace zaměstnanců (v procentech z celku) A 3 4 Management ownership of shares and stock options; other business relationships of management and company (loans etc.) Vlastnictví akcií či opcí managementem a jiné obchodní vztahy managementu se společnostmi (např. půjčky) A 3 5 Written description of approved restructuring activites and estimated costs Popis schválených restrukturalizačních aktivit a předpokládané náklady na restrukturalizaci A 3 6 (1) Collective agreements (1) Kolektivní smlouvy, (2) The list of trade unions operating in the Company (2) Seznam odborů činných ve společnosti, (3) Written information on the status of negotiations in collective agreement (esp. whether any (3) Písemná informace o stavu vyjednávání kolektivní smlouvy (zda se od nové kolektivní smlouvy očekávají material change is expected in terms of collective agreement) jakékoli významné změny) A 3 8 Labour related litigations Pracovně správní spory A 3 9 Occupational safety - accident incidence, Responsible Care, "Safe firm" Bezpečnost práce - úrazovost, Responsible Care, Bezpečný podnik A 4 Přehled informatiky A 4 1 Written description (overview) of existing management information systems, including a list of Písemný popis (přehled) stávajících manažerských informačních systémů včetně jejich seznamu systems A 4 2 Summary of past IT investments Přehled investicí do IT v minulosti A 4 3 Written description of ongoing, approved and planned IT projects with expected investment DOKUMENTY BUDOU POSKYTNUTY ZA ROKY , případně dle data uvedeného přímo v textu Popis probíhajících, schválených a plánovaných IT projektů s očekávanými investicemi

2 A 4 4 List of outsourced IT activites, HW and services, including brief description of the relationship, Seznam outsourcovaných IT aktivit, HW a služeb včetně stručného popisu vztahu, jména name of provider/owner, term and termination of the relationship poskytovatele/vlastníka, délky trvání a možnosti vypovězení vztahu A 5 Informace o obchodování společnosti na burze A 5 1 Copy of substantial correspondence with BCPP and KCP, including materials regulary prepared for BCPP and KCP, such as standard reporting and extraordinary requests A 5 2 Copy of prospectuses, offer and other documents related to shares or other securities (esp. bonds) Kopie veškeré podstatné korespondence s BCPP a KCP včetně materiálů pravidelně připravovaných pro BCCP a SCP, např. standardních výkazů a mimořádných požadavků Kopie prospektů emitenta, nabídkových či jiných dokumentů vztahujících se k akciím či jiným cenným papírům (především k dluhopisům) za posledních 5 let A 6 Ochrana osobních údajů A 6 1 List of all databases containing personal data Seznam všech databází, jež obsahují osobní údaje A 6 2 Details of all contracts between company as an administrator of personal data and processors Podrobnosti o všech smluvních ujednáních sjednaných mezi společností jako správcem os.údajů a zpracovateli of such data and vice-versa os.údajů i naopak A 6 3 Copies of notifications of personal data processing submitted to the Office for Personal Data Protection, other submissions for start of the proceedings and/or any rulings of the Office for Personal Data Protection B STRATEGIE Kopie provedených ohlášení zpracování os.údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, další návrhy na zahájení řízení i jakákoliv rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů B 1 Přehled strategické pozice B 1 1 Qualitative summary of company SWOT analysis Kvalitativní shrnutí SWOT analýzy společnosti B 1 2 Summary table: Turnover and total volumes sold by key products Souhrnná tabulka: Obrat a celkové objemy prodeje za jednotlivé produkty B 1 3 Turnover and breakdown of sales inf Obrat a celkové objemy prodeje podle klientů, podle měny B 1 6 Analysis of one-off revenues and costs- e.g. disposals of fixed assets, severance payments Analýza jednorázových (tj. neopakujících se) výnosů a nákladů - např. prodeje majetku, odstupné atd. B 1 7 Analysis of revenues and costs from secondary activities Analýza výnosů a nákladů z neprovozních / vedlejších činností B 1 10 List of currently outsourced basic activities (such as waste mangement, security, Seznam v současnosti vyčleněných základních aktivit (např. odpadové hospodářství, ostraha, údržba atd.) a maintenance etc.), and activities which are decided to be outsourced in the future - activity aktivit, u nichž se už o budoucím vyčlenění rozhodlo - popis činnosti, rok vyčlenění description, year of outsourcing B 3 Akvizice/odprodeje majetku (závazky a plány) B 3 1 Summary of past acquisitions, mergers, disposals as well as closure of production units - brief Přehled akvizic, fúzí, divestic a uzavření výrobních jednotek v minulosti - stručný popis, rok, kdy k události description of event, year of event došlo B 3 2 Written description of decided/approved M&A and disposals plans Popis rozhodnutých/schválených plánů na fúze, akvizice a odprodeje C KLÍČOVÉ DODÁVKY A PRODEJE C 1 Summary table: Material feedstock and material purchase contracts Souhrnná tabulka: Významné kupní smlouvy na suroviny a materiál C 2 Summary table: Material sales contracts Souhrnná tabulka: Významné prodejní smlouvy C 3 List of contracts of distributional and commercial representation Seznam dohod o distribučním a obchodním zastoupení C 4 List of contracts with cancelation period longer than one year Seznam smluv, které mají výpovědní lhůtu delší než 1 rok C 5 Related parties contracts list Seznam smluv uzavřených s propojenými osobami C 6 Market shares estimates for key products in the main sales regions Odhad podílu na trhu základních výrobků na hlavních teritoriích prodeje D FINANCE A DANĚ D 1 Systém a organizace účetnictví

3 D 1 1 List of company auditors Seznam auditorů společnosti D 1 2 Description of MIS and accounting system, including description of prodecures/process, standard reports and their frequency Popis manažerského informačního systému a účetního systému včetně popisu postupů/procesů, standardních výkazů a jejich frekvence D 1 3 Copy of financial policies Kopie finančních politik D 2 Běžně dostupné interní dokumety D 2 1 Copy of accounting procedures - if exist Kopie pravidel účtování (účetních postupů), pokud existují D 2 2 Copy of IAS(IFRS)/CAS unconsolidated audited accounts - IAS(IFRS) ,2004 Kopie nekonsolidovaných auditovaných závěrek podle IAS(IFRS)/CAS - IAS(IFRS) ,2004 D 2 3 Copy of unaudited financial statements (BS, PL, CF) K Kopie neauditovaných finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow) K D 2 4 Copy of monthly reports, with blackened sensitive information Kopie měsíčních výkazů se začerněním citlivých informací D 2 6 Structured list of accounting centres - number, description Strukturovaný seznam účetních středisek - číslo, popis D 2 7 (1) Summary table: Guarantees (person, subject, amount and form of guarantee) (1) Souhrnná tabulka: Souhrnný přehled záruk (osoba, předmět, částka a forma záruky), (2) V (2) In case if there are special conditions, the copy of guarantee contract případě zvláštních podmínek i kopie ručitelské smlouvy/prohlášení D 2 8 Copy of auditor's report to BoD/shareholders outside of annual report 2004 Kopie zprávy auditora pro představenstvo/akcionáře, jiné než zprávy uvedené ve výroční zprávě 2004 D 2 9 Copy of controlling callendar for 2005 (reporting of the daughter companies) Kopie kalendáře Controlingu pro r (reportování dceřiných společností) D 3 Finanční analýza (CAS a IAS) D 3 1 List of intercompany service arrangements (party, subject of service, annual amount in CZK, duration, termination) over an annual amount of CZK 10 million D 3 2 Aggregated table: Analysis of customer groups Agregovaná tabulka: Analýza skupin zákazníků D 3 3 Aggregated table: Analysis of major customers Agregovaná tabulka: Analýza hlavních zákazníků D 3 4 Aggregated table: Analysis of major suppliers Agregovaná tabulka: Analýza hlavních dodavatelů Seznam mezipodnikových (vnitroskupinových) dohod o službách (smluvní strany, specifikace služby, roční objem v Kč, trvání, vypovězení) s ročním plněním vyšším než 10 milionů Kč D 4 Správa majetku D 4 1 Listing from the accounting system: Tangible assets Výpis z účetního systému: Hmotný investiční majetkek D 4 2 Listing from the accounting system: Intangible assets Výpis z účetního systému: Nehmotný investiční majetek D 4 3 Valuation reports on fixed assets Znalecké posudky o ocenění majetku D 4 4 Plan on fixed assets maintenance Plán oprav majetku D 4 5 Aggregated table: Analysis of inventory Agregovaná tabulka: Analýza zásob D 4 7 Accounting policy re valuation of inventory and creation of provisions Metodika ocenění zásob včetně tvorby opravných položek D 4 8 Accounting policy/methodology for stock counts Směrnice popisující proces inventarizace zásob a výsledky inventur D 4 9 Summary of slow-moving obsolete inventory and analysis of provision for inventory Přehled pomaluobrátkových a zastaralých zásob a tvorby opravné položky D 4 10 Copy of quarterly receivables report, blackened for extra-group debtor names - as of 31 December 2005 Kopie čtvrtletní zprávy o pohledávkách se začerněnými jmény dlužníků mimo skupinu - k (pro porovnání i informace za více období) D 4 11 Summary table: Term-structure of accounts receivables (total amount, of which overdue, of which overdue 1-30, 31-90, , , over one year) - as of 31 December if not included in D44 Časová struktura pohledávek (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) - k D 4 13 Accounting policy re creating of provisions vs. actual provisions Metodika tvorby opravných položek a skutečně vytvořené opravné položky D 4 14 Information on assigned receivables, factored receivables, and receivables subject to litigation Informace o postoupených pohledávkách, factoringu, pohledávkách o kterých jsou vedeny soudní spory D 4 15 Completeness of accruals and estimated receivables as at 31 December 2005 Úplnost dohadných položek k D 4 16 Table of bank balances Tabulka zůstatků na bankovních účtech D 4 17 Information on restriction on the use of cash (deposit accounts) Informace o omezení nakládání / vázanosti finančních prostředků (např. termínované účty atd.) D 4 18 List and written information on status of the bankruptcy processes where the company has receivables involved Seznam a písemná informace o stavu konkurzních řízení firem, za nimiž má společnost pohledávky D 4 19 Summary of accruals and deferred revenues Přehled časového rozlišení - náklady a příjmy příštích období D 4 20 Material tangible fixed assets, which can be subject to litigation Podstatný hmotný investiční majetek, který může být předmětem sporu D 4 21 Credit contracts sponsored by XXX Úvěrové smlouvy ručené XXX

4 D 6 Závazky D 6 1 Table: Review of long term commercial debts (provider, amount, payment terms) Tabulka: Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku (poskytovatel, částka, platební podmínky) D 6 2 Copy of lease contracts Souhrnný seznam leasingových smluv i kopie leasingových smluv D 6 3 Table: Established lines of credit, terms and unused amounts in the format as usually provided to annual report - as of 31 December 2004 and 31 December 2005, commitments towards XXX D 6 4 Written description of off-balance liabilities (amount, description) Popis podrozvahových závazků (částky, popis) D 6 5 Summary table: Accounts payable term structure (total amount, of which overdue, of which overdue 1-30, 31-90, , , over one year) - as of 31 December 2005 Tabulka: Otevřené úvěrové linky, podmínky a disponibilní částky ve formátu, v jakém se tyto informace obvykle vykazují ve výroční zprávě, k a k , závazek k XXX Souhrnná tabulka: Časová struktura závazků k (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) a vysvětlení proč je společnost v prodlení s placením svých závazků Písemný popis jakýchkoli dalších finančních závazků (prodej/zpětný pronájem, splátky atd.), které nejsou předmětem jiných bodů D 6 8 Written description of any other financial commitments (sale/lease back, repayments etc.) not covered in other items, if any D 6 9 Summary of reserves created by the company and comments on their completeness as at 31 December 2005 Přehled rezerv tvořených společností a komentář k jejich úplnosti k D 6 10 Summary of accruals created by the company and comments on their completeness as at 31 December 2005 Přehled dohadných položek pasivních a komentář k jejich úplnosti k D 6 11 Overview of the pledged tangible and intangible assets Přehled zastaveného hmotného a nehmotného majetku D 7 Mimorozvahové položky a položky neuvedené v účetnictví D 7 1 List of significant contingencies and commitments off-balance/not in books (potential value, description), not covered in other items D 7 2 List of significant assets off-balance/not in books (potential value, descriprion), not covered in other items Seznam význačných možných plnění či závazků neuvedených v rozvaze či nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech Seznam výzančních aktiv neuvedených v rozvaze nebo nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech E PRÁVNÍ DOKUMENTY E 1 Interní právní struktury E 1 1 (1) Current cumulative abstracts of commercial register - dated approx. end of November 2003 (2) Copy of declarations to court which have not yet been entered into the commercial register (3) Deed of foundation (4) Rulings of the registration court (1)Současný úplný výpis z obchodního rejstříku (2)Kopie všech podání, která zatím nebyla do obchodního rejstříku zapsána (3)Zakladatelská listina (4)Rozhodnutí rejstříkového soudu E 1 2 Articles of association Stanovy včetně změn k E 1 3 Copy of General Meeting, Board of Directors and Supervisory Board minutes of meeting Kopie zápisů z jednání valné hromady, představenstva a dozorčí rady E 1 8 Membership in the voluntary organisations (list) Seznam - účast v dobrovolných organizacích E 2 Regulační rámec E 2 1 Copy of licences, approvals and permissions, etc. issued by relevant regulatory offices Kopie licencí, živnostenských listů, schválení a povolení atd. vydaných příslušnými regulačními orgány E 2 2 Copy of all significant correspondence with regulatory bodies (national and international) Kopie veškeré významné korespondence s regulačními orgány (českými i zahraničními) E 2 4 Copy of decisions and significant correspondence of pending approvals of UOHS regarding subsidies and state-aids Kopie rozhodnutí a významné korespondence týkající se probíhajících řízení o schvalení subvencí a státní pomoci ze strany ÚOHS E 3 Smluvní vztahy E 3 3 Copy of co-operation contracts with other legal persons Kopie smluv o spolupráci s jinými právnickými osobami E 3 5 Copy of material construction contracts Kopie významných investičních smluv (o realizaci/výstavbě investic) E 3 6 Copy of material maintenance contracts Kopie významných smluv na údržbu E 3 8 Copy of material real estate (immovables) rental contracts Kopie významných smluv na nájem/pronájem nemovitostí E 3 9 Copy of material movables rental contracts Kopie významných smluv na nájem/pronájem movitého majetku

5 E 3 10 Copy of material sale and leaseback contracts Kopie významných smluv na prodej a zpětný pronájem E 3 11 Copies of credit contracts both debtor & creditor (loans, bonds, promissory notes) Kopie úvěrových smluv, se společností vystupující jako dlužník i věřitel (půjčky, záruky, směnky) E 3 12 Copies of derivatives contracts (financial, commodity) Seznam smluv o derivátech a kopie smluv o derivátech (finanční, komoditní) E 3 13 Copies of insurance contracts Kopie pojistných smluv E 3 14 Written summary of current negotiations which may result in significant agreements or changes in agreements Písemné shrnutí současných jednání, která mohou vyústit ve významné smlouvy nebo změny ve smlouvách E 3 15 Copies or summaries of other contracts concerning main and other business activities, as applicable Kopie, případně shrnutí ostatních smluv týkajících se hlavních a ostatních podnikatelských činností E 3 17 List of insurance claims not yet processed Seznam nevyřízených pojistných nároků E 4 Smlouvy týkající se zaměstnanců E 4 1 a Pro forma managerial agreement (n-1) Pro forma manažerská smlouva pro úroveň (n-1) b Pro forma managerial agreement (n-2, n-3) Pro forma manažerská smlouva pro úrovně (n-2, n-3) c Pro forma managerial agreement (n-4) Pro forma manažerská smlouva pro úroveň (n-4) d Pro forma ordinary employment contracts Pro forma běžné pracovní smlouvy e Tariff table for discharge of office remuneration Sazebník odměn za výkon funkce E 4 4 Structure of employees by age, gender and qualification Struktura zaměstnanců podle věku, pohlaví a kvalifikace E 4 5 Standard contract for non-executives, if exist outside E41 Vzorová smlouva pro nevedoucí pracovníky E 4 6 List and copies of all contracts and management concord and stautory bodies members with the company (auto mobility) Seznam a kopie veškerých smluv a ujednání managementu a členů orgánů se společností (auto mobilita) E 5 Další smlouvy a právní dokumenty E 5 1 Copies of contracts with NPF and copies of agreements on clean-up with other companies E 5 2 Extract of licenses and other intellectual property rights from respective register of intellectual property rights E 6 Právní spory E 6 1 Copy of most recent legal representation letters sent to auditors of the company, if any Kopie smluv s FNM a kopie smluv o odstranění ekologických škod s jinými společnostmi Výpis (výtah) z příslušného registru duševního vlastnictví (licence a jiná práva duševního vlastnictví) Kopie nejnovějších právních prohlášení zaslaná auditorům společnosti E 6 2 Summary of legal cases (full file will be provided on request of investors) Souhrn právních případů (úplné informace budou poskytnuty na žádost investorů) E 6 3 List of breaches of law, other legal norms or company contracts, or a statement about their absence Seznam porušení zákona, jiného právního předpisu či smlouvy společeností, či prohlášení o jejich absenci E 6 4 Short description of the warrnties used and information about resolution of warranty claims; information about rate and estimated value of presently processed warranty claims; entire correspondence regarding placed claims and/or sanctions of more than CZK 1 mil., against company because of the breach of contract Stručný popis standardně používaných záručních ujednání a informace o způsobu řešení reklamací; informace o počtu a předpokládané hodnotě v současnosti řešených reklamací; veškerá korespondence týkající se uplatňovaných nároků či sankcí vůči společnosti pro porušení smluvních povinností, u nichž výše nároku převyšuje 1 mil. Kč E 7 Nemovitosti E 7 1 (1) Land register abstracts (2) Copy (1) Výpis z katastru nemovitostí of entries to land register not registerred yet including changes of ownership (especially for land used by enterprises) (2) Kopie podání zatím nezapsaných do katastru nemovitostí včetně změn vlastnictví (především vlastnictví pozemků používaných podniky) E 7 3 Copies of agreements with owners of neigbouring properties Kopie ujednání s vlastníky sousedních nemovitostí E 7 4 Copies of agreements on security interests, mortgages and/or other encumbrances, easements and conditional sale and other encumbrances Kopie smluv o zástavních podílech, hypotékách a/nebo dalších věcných břemenech, služebnosti a podmíněném prodeji a ostatních břemenech E 7 5 Copies of uncompleted contracts (purchase/sale of property/rights, start/termination of rent, tenancy, leasing) Kopie (podepsaných a) dosud nerealizovaných smluv (nákup/prodej majetku/práv, začátek/ukončení nájmu, podnájmu, pronájmu)

6 E 7 6 Copies of decisions and related material correspondence with respect to pending projects - zoning decisions, construction permits, collaudations, occupancy permits and other administrative proceedings E 7 8 Significant malfunctions of fixed assets, which can necessitate significant investments (more than CZK 20 mil.) Kopie rozhodnutí a podobné významné korespondence o probíhajících projektech - územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace, povolení k užívání a další administrativní řízení Významné závady na nemovitém majetku, které by mohly vyžadovat významné investice (nad 20 mil Kč) F TECHNIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F 1 Technický přehled F 1 1 General description of facilities/assets including use, ownership, age, size/capacities Obecný popis zařízení/majetku včetně využití, vlastnictví, stáří, velikosti/kapacity F 1 2 Past, present and planned capacity production hubs and lines Historické, současné a plánované kapacity výrobních uzlů a linek F 1 3 Expansion plans for production units (greenfield or in established localities) Plány expanze výrobních jednotek (jak v již využívaných lokalitách nebo na zelené louce) F 1 6 Review and valuation of unused fixed assets Přehled a ocenění nevyužívaných stálých aktiv F 1 7 Podrobné údaje o nepoužívaných či volných pozemků/zařízení podle lokality a segmentu činnosti/dceřiné Details of unused or spare land/facilities by locations and by business segment/subsidiary společnosti F 1 8 Utilisation possibilities/limits Možnosti/meze využití F 1 9 Development/capex/disposal plans (current and long term forecast) Plány výstavby/investic/odprodejů (současné a dlouhodobá předpověď) F 1 11 Quality insurance systems and policy Systémy a politika zajištění kvality F 1 12 List of research projects underway Seznam probíhajících projektů F 1 13 Operations of the shipping port, usage of river transport Provozování přístavu, využití říční dopravy F 1 15 Plans for renting out filling station, interest shown, expected development of the wholesale sales Plán na pronájem čerpací stanice, projevený zájem, očekávaný vývoj velkoobchodního prodeje F 2 Přehled životního prostředí F 2 1 Schedule of environmental provisions and contingencies Přehled rezerv a opravných položek na životní prostředí F 2 2 Key areas of management concerns and known environmental problems Hlavní oblasti obav vedení a známé ekologické problémy F 2 3 Support for environmental liabilities provided and capital expenditure Poskytnutá podpora ekologických závazků a investiční náklady F 2 4 Reports of environmental surveys/environmental audit Zprávy z ekologických průzkumů/auditů životního prostředí F 2 5 Reports regarding environmental problems (e.g. accident/breakdown protocol) Zprávy týkající se ekologických problémů (např. protokoly o nehodách/poruchách) F 2 6 Public authority notifications and correspondence Oznámení veřejným úřadům a korespondence s nimi F 2 7 Extent of environmentally relevant investments over the past five years Rozsah investic relevantních pro životní prostředí během posledních pěti let F 2 8 Compliance of the target company with all existing and expected environmental standards Plnění všech stávajících a očekávaných norem v oblasti životního prostředí cílovou společností F 2 9 Environmental maintenance and supervisory plans for appliances Údržba zařízení a revizní plány s ohledem na životní prostředí F 2 10 Residual waste/sanitation reports Zprávy o zbytkových odpadech/hygieně F 2 11 Draft from the residual waste suspicion register Návrh z registru zbytkových odpadů F 2 12 Abstraction and analysis of soil, air and ground water samples, especially at critical locations Odběr vzorků a analýza půdy, vzduchu a podzemní vody, zvláště v kritických lokalitách F 2 13 Emission declaration of the past two years Hlášení o emisích během minulých dvou let F 2 14 Current emission measures Současná měření emisí F 2 15 Sewerage and waste water plan Plán kanalizace a odpadních vod F 2 16 Authorisation for water usage Oprávnění k používání vody F 2 17 Dumping permission and permission for waste water treatment and appliances (e.g. sewerage system) Povolení ke skládkování a povolení k čištění odpadních vod a zařízení (např. kanalizace) F 2 18 Report of sewerage system conditions Zpráva o stavu kanalizačního systému F 2 19 Investigation of underground tanks and pipes containing water endangering substances which Průzkum pravidelně nekontrolovaných podzemních nádrží a potrubí obsahujících látky ohrožující vodu are not regularly checked F 2 20 Localization and investigation of actual and former sumps, in which waste water could be dumped illegally Lokalizace a průzkum současných a bývalých skládek, na které by mohla být nelegálně vypouštěna odpadní voda

7 F 2 21 Index of actual and former filling sites for water hazardous substances Rejstřík současných a bývalých míst plnění látek nebezpečných pro vodu F 2 22 Materials verification/suitability determination of filling sites Ověření materiálů/určení vhodnosti u míst plnění F 2 23 List of operating instructions or hazardous materials used Seznam provozních pokynů nebo používaných nebezpečných materiálů F 2 24 List of hazardous substances stores (incl. the maximum quantity and average quantity) Seznam skladišť nebezpečných látek (vč. maximálního množství a průměrného množství) F 2 25 Register of hazardous materials Registr nebezpečných materiálů F 2 26 List of flammable liquids (places, quantities, applications) Seznam hořlavých kapalin (místa, množství, použití) F 2 27 Is there a coherent waste management? Existuje soustavné odpadové hospodářství? F 2 28 Analysis of waste disposal balance etc. Analýza bilance likvidace odpadů atd. F 2 29 Are there disposal confirmation and covering notes available? Jsou k dispozici potvrzení o likvidaci a krycí listy? F 2 30 Cost estimates regardiing probable changes Odhad nákladů týkajících se pravděpodobných změn F 2 31 Floods of 2002, consequences, rectification, estimate of remaining costs Povodně 2002, následky, náprava, odhad zbývajících nákladů F 2 32 Continuous changes of the estimate of total costs of remedial works, the development of costs Průběžné změny odhadu celkových nákladů na opravy, dosavadní vývoj těchto nákladů so far G 1 G 1 1 OBLAST DANÍ Corporate Income Tax Returns and Additional Corporate Income Tax Returns for the taxable periods 2003, 2004 and actual preliminary calculation of the corporate income tax liability. Daňová přiznání a dodatečná daňová přiznámí z příjmu právnických osob pro daňová období 2003, 2004 a předběžná kalkulace daňové povinnosti za aktuální období. G 1 2 Reports regarding previous Social Security Authorities and Health Insurance Companies Zprávy týkající se předchozích auditů správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Pokud tyto audits. If these authorities issued any decisions or penalty assessments on this issue úřady vydaly jakákoliv rozhodnutí nebo výměry pokut (zvláště výměry pokut pro pozdní zaplacení sociálních a (especially penalty assessments for late payment of social security and health insurance zdravotních příspěvků), prosím, poskytněte tyto rovněž. contributions), please provide us with these as well. G 1 3 Taxshield Využitelnost daňové ztráty

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka

Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka 1 Údaje o / Information on Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Prague, organizační složka Obchodní jméno/ Business

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka

MOD. Income and assets Příjem a majetek. Purpose of this form Účel tohoto formuláře. Your partner Váš partner/ka Income and assets Příjem a majetek IA Your partner Váš partner/ka MOD For more information Pro další informace Purpose of this form Účel tohoto formuláře This form is part of your claim for an Australian

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více