Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby"

Transkript

1 společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz, funkcí poradenství a funkcí aktivní údržby (dále jen služby nebo služba ). Soubor služeb zahrnuje dva hlavní balíčky (Základní balíček a Strategický balíček) s dalšími možnostmi nákupu dodatečných návštěv dle výběru společně s vybraným balíčkem. ITSM (IT Service Management Review Přezkoumání správy IT služeb) je další služba z nabídky, kterou lze zakoupit samostatně, protože nevyžaduje zakoupení balíčku. Služby jsou primárně poskytovány vzdáleně, jinak jen dle uvážení či určení společnosti Dell. Tento popis služby (dále jen popis služby nebo smlouva ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a subjektem společnosti Dell uvedeným na faktuře za tuto službu. Tato služba podléhá a řídí se samostatnou podepsanou dohodou o poskytování služeb se společností Dell, která výslovně opravňuje k prodeji služeb IT poradenství nebo, v případě absence takové smlouvy, standardní rámcovou smlouvou o poskytování služeb zákazníkovi společnosti Dell ( CMSA ), kterou získáte na adrese a která se tímto stává součástí tohoto dokumentu. Tištěná kopie je k dispozici na požádání od společnosti Dell. Zákazník potvrzuje, že si tyto online podmínky přečetl, a zavazuje se jimi řídit. Smlouva začíná platit datem vystavení objednávky na služby a trvá po dobu trvání služby. Trvání služby začíná datem nákupu a trvá do termínu uvedeného na formuláři objednávky. Sazba nebo cena a příslušné trvání služby jsou uvedeny na formuláři objednávky zákazníka nebo na jiném vzájemně schváleném formuláři faktury, potvrzení objednávky nebo na objednávce (souhrnně formulář objednávky ). Nákupy služeb na základě této smlouvy slouží výhradně k internímu použití zákazníků a nikoli pro účely dalšího prodeje nebo pro účely poskytování služeb. Vystavením objednávky služeb, používáním služeb nebo souvisejícího softwaru nebo kliknutím/zaškrtnutím tlačítka nebo pole I Agree (Souhlasím) na webových stránkách Dell.com v souvislosti s nákupem nebo v rámci rozhraní softwaru společnosti Dell souhlasíte, že se tímto popisem služby a smlouvami připojenými k tomuto dokumentu prostřednictvím odkazu budete řídit. Pokud popis služby přijímáte v zastoupení společnosti nebo jiného právnického subjektu, prohlašujete, že jste oprávnění zavázat daný subjekt k tomuto popisu služby a v takovém případě slova vy nebo zákazník odkazují na tento subjekt. 2. ROZSAH SLUŽEB Aplikace průběh obchodu poradenství infrastruktura podpora

2 představují portfolio poskytující hlášení o událostech, podporu plánování a aktivní vytváření trendů a analýz za účelem omezení prostojů v IT prostředí zákazníka. Toto portfolio služeb, které zahrnuje vámi zvolený základní nebo strategický balíček a další možnosti dle výběru, je popsáno níže: Základní balíček: Zástupce TAM (Technical Account Manager technický správce účtu) určený společností Dell vzdáleně poskytne zprávy o trendech, analýzy a doporučení za účelem omezení prostojů v IT prostředí zákazníka. Kromě toho poskytne zástupce TAM podporu eskalace, zajistí zprostředkování služeb a pomůže nasměrovat zákazníka na další zdroje společnosti Dell, které se zaměřují na systémové problémy a provádí hodnocení zaměřená na zlepšování provozní efektivity. Všechny další doporučené služby a hodnocení jsou volitelné, jsou řízeny mimo tento popis služeb a jsou účtovány zvlášť. Zástupce TAM určený společností Dell se nepodílí na technické podpoře, řešení problémů, diagnostice a nabízení nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb. Čtvrtletní hlášení: Tato funkce zahrnuje standardní globální události, sledování prostředí klienta (volitelná služba) a sledování záruky podporovaných produktů. Hlášení využívá zástupce TAM určený společností Dell, aby mohl poskytovat analýzu trendů a rozpoznávat příležitosti pro posílení provozní efektivity v prostředí zákazníka. Hlášení z prostředí zákazníka jsou k dispozici pouze volitelně a mohou vyžadovat, aby zákazník nebo společnost Dell nainstalovali další aplikace nebo software na jeden nebo více systémů v IT prostředí zákazníka. Ad hoc nebo zákaznické žádosti o hlášení mohou vyžadovat další poplatky. o Standardní hlášení událostí: Zahrnuje rychlost odeslání a události podle produktu, součásti, stáří systému a data. Čas v úrovni závažnosti 1, 2 a 3. Trend času na uzavření, vliv na obchod, analýzy základních příčin a měsíční úrovně činností. o Hlášení o prostředí klienta: Zahrnuje sledování nejvyšších teplotních hodnot, efektivity baterie a pevného disku (HDD); potřeby mobilního nebo stolního využití na základě používání; využití paměti, CPU a pevného disku (HDD); detekce chyb HDD; využití aktivity WAN/LAN a doporučení o řízení výkonu. o Hlášení o sledování záruky: Zahrnuje všechny podporované produkty podle oprávnění, data ukončení platnosti záruky na produkt a hardware. Hlášení o záruce dále zahrnuje analýzu vypršení záruky a pomáhá zákazníkovi zmírnit nebezpečí vypršení záruky u kritických systémů. Základní přehled služeb: Tento produkt je vyvinut ve spolupráci se zákazníkem a zachycuje informace o typu, velikosti a umístění zařízení zákazníka, o typech a umístění aktiv a servisních smlouvách týkajících se aktiv a uspořádání aktiv. Tento produkt je podle potřeby aktualizován pro potřeby správy záručních nároků. Roční kontrola a hodnocení úložiště a zdraví serveru: Tato analýza poskytuje doporučení aktualizací pro všechny podporované produkty z řady úložných zařízení, serverů a switchů. Analýza zahrnuje identifikaci hardwarových a softwarových problémů, které mohou negativně ovlivňovat správnou funkci prostředí. Společnost Dell dále nabízí nejlepší řešení konfigurace úložiště, serverů a switchů. Hlášení zahrnuje doporučení týkající se správy firmwaru, systému bios a oprav softwaru. Kontrola a hodnocení zdraví se provádí vzdáleně, a aby ji bylo možné provést, je třeba, aby zákazník poskytl společnosti Dell přístup ke svému zařízení. Hodnocení je omezeno na shromažďování informací o konfiguraci systému a výslovně nezahrnuje shromažďování nebo sledování jakýchkoli 2

3 dat zákazníka. Na některé operační systémy, softwarové a hardwarové produkty se hodnocení nevztahuje. Všechny další výjimky vám budou sděleny před implementací. Za další poplatek může společnost Dell implementovat doporučené aktualizace a změny při zakoupení aktualizace balíčku základní balíček, správa konfigurace a oprav. Analýza hodnoty podle doporučení zástupce TAM určeného společností Dell. Tato analýza hodnoty poskytuje analýzu nákladů a přínosů, společně s doporučením na základě známých dat. Je omezena na doporučení poskytnutá zástupcem TAM určeným společností Dell nebo na žádost zákazníka. Analýza hodnoty může zahrnovat například rozhodnutí ohledně prodloužení vaší smlouvy o pronájmu a podpoře pro stávající hardware v porovnání s nákupem nového, energeticky efektivnějšího hardwaru. Příprava analýzy může vyžadovat, aby zákazník společnosti Dell poskytl přístup ke svým dalším informacím a zdrojům. Nejedná se o kompletní analýzu návratnosti investic (ROI) a nezaručuje žádné garantované nebo konkrétní úspory nákladů. Uživatelské oznámení o opravách: Tento produkt je každý měsíc posílán em a obsahuje odkazy a informace týkající se nutných, doporučených a volitelných oprav a aktualizací systému. 6 hodin služeb vzdáleného poradenství. Služby vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS) zahrnují možnost odborné telefonické konzultace témat, jako jsou virtualizace, technologie úložišť, správa systémů, Microsoft Exchange, archivace zálohy a obnovy (Back-up and recovery archiving BURA) a sítí. Dále mohou služby RAS zahrnovat úlohy vzdálené konfigurace a ukládání. Podrobnosti o službách RAS najdete v části popisu služeb vzdáleného poradenství, u svého zástupce TAM určeného společností Dell, místního obchodního zástupce nebo na jedné z následujících regionálních ových adres: nebo Dostupnost se může lišit dle umístění. Chcete-li naplánovat služby RAS nebo se zeptat na využití hodin vymezených pro služby RAS (6), kontaktujte svého zástupce TAM určeného společností Dell. Základní balíček, možnost čtvrtletních návštěv na místě Tato možnost nabízí čtvrtletní návštěvy v místě určení zákazníka. Tato návštěva může zahrnovat výše definovanou kontrolu služeb spolu s odsouhlaseným plánem činností reagujícím na problémy podpory. Strategický balíček: Správce plnění služeb určený společností Dell poskytuje hlášení o trendech, analýzy a doporučení za účelem omezení prostojů v IT prostředí zákazníka a optimalizace efektivity IT. Doporučení poskytnutá určeným kontaktem pro podporu společnosti Dell by měla být v souladu s plánem podpory a strategií IT zákazníka. Kromě toho poskytne kontakt pomoc při eskalaci. Správce plnění služeb společnosti Dell také zajišťuje zprostředkování služeb a pomůže nasměrovat zákazníka na další zdroje společnosti Dell, které se zaměřují na systémové problémy a provádí hodnocení zaměřená na zlepšování provozní efektivity. Pomoc při eskalaci je typicky omezena na situace, kdy není plněna dohoda o úrovni služeb smlouvy o podpoře týkající se hardwaru, došlo k události s úrovní závažnosti 1, nebo pokračuje událost, 3

4 která nebyla vyřešena. Všechny další doporučené služby a hodnocení jsou volitelné, jsou řízeny mimo tento popis služeb a jsou účtovány zvlášť. Správce plnění služeb společnosti Dell se nepodílí na technické podpoře, řešení problémů, diagnostice a nabízení nebo prodeji jakýchkoli produktů nebo služeb. Správce plnění služeb společnosti Dell sděluje většinu vlastností služby v popisu služby prostřednictvím u nebo telefonu. Nicméně některé z těchto služeb budou zajištěny v průběhu návštěvy na místě, která je součástí strategického balíčku nebo zakoupené volitelné možnosti měsíčních návštěv v rámci strategického balíčku. Strategický plán služeb s čtvrtletní kontrolou a řízením prostřednictvím klíčových obchodních cílů. Tento produkt je vyvinut ve spolupráci se zákazníkem a začleňuje individuální IT strategii zákazníka a plánování změn obchodních postupů, technologie, zdrojů a infrastruktury. Strategický plán služeb je čtvrtletně kontrolován, sledován a revidován. Plán dále zahrnuje informace o typu, velikosti a umístění zařízení zákazníka, typech a umístění aktiv a servisních smluv týkajících se aktiv a uspořádání aktiv. Dvě návštěvy na místě ročně. Tyto návštěvy zahrnují kontrolu služeb a strategické plánování na místě. Kontrola služeb může pokrývat témata jako trendy událostí, systémové problémy anebo průběžné řízení plánu podpory. Strategické plánování se snaží řešit uživatelský plán podpory a rozvoj nebo revizi klíčových cílů zákazníka. Měsíční hlášení: Zahrnuje hlášení o standardních globálních událostech, hlášení týkající se prostředí (volitelná služba), hlášení o sledování záruky a hlášení o porovnání provozu v odvětví (IOPB Industry operation benchmark). Hlášení využívá správce plnění služeb, aby mohl poskytovat analýzu trendů a rozpoznávat příležitosti pro posílení provozní efektivity v prostředí zákazníka.. Hlášení z prostředí zákazníka jsou k dispozici pouze volitelně a mohou vyžadovat, aby zákazník nebo společnost Dell nainstalovali další aplikace nebo software na jeden nebo více systémů v IT prostředí zákazníka. Ad hoc nebo zákaznické žádosti o hlášení mohou vyžadovat další poplatky. Hlášení IOPB a hlášení týkající se prostředí klienta mohou být do léta 2011 nedostupné. o Standardní hlášení událostí: Zahrnuje: rychlost odeslání a události podle produktu, součásti, systémového stáří a data; čas v úrovni závažnosti 1, 2 a 3; trend času na uzavření, vliv na obchod, analýzy základních příčin a měsíční úrovně činností. o Hlášení o prostředí klienta: Zahrnuje: sledování nejvyšších teplotních hodnot, efektivity baterie a pevného disku (HDD); potřeby mobilního nebo stolního využití na základě používání; využití paměti, CPU a pevného disku (HDD); detekce chyb HDD; využití aktivity WAN/LAN a doporučení o řízení výkonu. o Hlášení o sledování záruky: Zahrnuje všechny podporované produkty podle oprávnění, data ukončení platnosti záruky na produkt a hardware. Hlášení o záruce dále zahrnuje analýzu vypršení záruky a pomáhá zákazníkovi zmírnit nebezpečí vypršení záruky u kritických systémů. o Hlášení o porovnání provozu v odvětví: Zahrnuje metriky událostí (jak je popsáno v části o hlášení událostí) ve srovnání mezi společností zákazníka a dalšími společnostmi podobné velikosti a odvětví. Porovnávaná data jsou odvozena z rozsáhlé databáze aktuálních zákazníků společnosti Dell. Nedochází ke sdílení důvěrných dat mezi zákazníky. 4

5 Roční kontrola a hodnocení úložiště a zdraví serveru: Objevování zařízení a jejich analýza poskytují doporučení aktualizací úložných zařízení, serverů a přepínačů zahrnutých ve smlouvě. Analýza zahrnuje identifikaci hardwarových a softwarových problémů, které mohou negativně ovlivňovat správnou funkci prostředí. Společnost Dell dále nabízí nejlepší řešení konfigurace úložiště, serverů a switchů. Hlášení je dodáno do třiceti dnů a zahrnuje doporučení pro firmware, systém BIOS a správu oprav softwaru. Roční konfigurace a správa oprav úložišť a serverů: Tato funkce strategického balíčku zahrnuje implementaci výše uvedených služeb kontroly zdraví a hodnocení. Implementace zahrnuje pouze aktualizace a změny schválené zákazníkem. Smlouva nepokrývá některé operační systémy, software a hardware. Informace o nezahrnutých produktech budou sděleny před implementací. Výše popsaná kontrola a hodnocení zdraví a implementace (zahrnuje řízení roční konfigurace a oprav úložiště a serverů) může být provedena vzdáleně nebo na místě podle uvážení společnosti Dell a může vyžadovat, aby zákazník pro provedení hodnocení poskytl společnosti Dell přístup ke svému vybavení. Tyto služby mohou být naplánovány na jakýkoliv čas, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Společnost Dell vás kontaktuje ohledně naplánování služby do šesti měsíců od nákupu nebo můžete požádat správce plnění služeb společnosti Dell, aby vám pomohl službu naplánovat. Analýza hodnot doporučení zástupce TAM společnosti Dell: Tato analýza hodnot poskytuje seznam uvažovaných přínosů spolu s doporučeními na základě známých dat. Je omezena na doporučení zástupce TAM společnosti Dell nebo na žádost zákazníka. Analýza hodnoty může zahrnovat rozhodnutí ohledně prodloužení vaší smlouvy o pronájmu a podpoře pro stávající hardware v porovnání s nákupem nového, energeticky efektivnějšího hardwaru. Příprava analýzy může vyžadovat, aby zákazník poskytl společnosti Dell přístup ke svým dalším informacím a zdrojům. Nejedná se o kompletní analýzu návratnosti investic (ROI) a nezaručuje žádné garantované nebo konkrétní úspory nákladů. Uživatelské oznámení o opravách: Tento produkt je každý měsíc posílán em a obsahuje odkazy a informace týkající se nutných, doporučených a volitelných oprav a aktualizací systému. 12 hodin služeb vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS): Zahrnují možnost odborné telefonické konzultace témat, jako jsou virtualizace, technologie úložišť, správa systémů, Microsoft Exchange, archivace zálohy a obnovy (Back-up and recovery archiving BURA) a sítí. Dále mohou služby RAS zahrnovat úlohy vzdálené konfigurace a ukládání. Podrobnosti o službách RAS najdete v části popisu služeb vzdáleného poradenství, u svého zástupce TAM určeného společností Dell, místního obchodního zástupce nebo na jedné z následujících regionálních e- mailových adres: nebo Dostupnost se může lišit dle umístění. Strategický balíček, měsíční návštěvy na místě Tato možnost nabízí kromě dalších služeb strategického balíčku další měsíční návštěvy v určeném zařízení zákazníka. Při měsíčních návštěvách u zákazníka mohou být kontrolovány plán podpory a IT strategie zákazníka a klíčové obchodní cíle. Mezi další činnosti v průběhu návštěv může patřit diskuze a doporučení týkající se systémových problémů, poskytnutí analýzy pro rozhodnutí týkajících se rozšíření záruky a dalších rozhodnutí souvisejících s podporou. 5

6 ITSMr (IT Services Management Review Přezkoumání správy IT služeb), jednorázové hodnocení na základě ITIL Tato volba poskytuje zákazníkovi nárok na jedno hodnocení a zprávu. Hodnocení přinese počáteční porovnání na základě nejlepších praktik ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a CMMI (Capability Maturity Model Integration), na základě kterého může zákazník změřit efektivitu budoucích vylepšení procesů. Tuto možnost lze koupit samostatně a není s ní třeba kupovat žádnou další službu IT poradenství. Hodnocení zahrnuje: Oddělení podpory Řízení událostí Řízení problémů Řízení změn Řízení konfigurace. Hodnotící zpráva bude obsahovat doporučení vedoucí zlepšení vyspělosti organizace zákazníka, které může vést ke snížení rizik, zlepšení provozní efektivity a snížení míry událostí. Všechna další hodnocení poskytnou srovnání s předchozím měřením a znázorní změny a aktualizovaná doporučení. Platnost služby ITSMr vyprší 1 rok po nákupu. Pokud platný zákon nevyžaduje jinak, můžete tuto službu využít jednou během období 1 roku od původního nákupu ( DATUM SKONČENÍ PLATNOSTI ). Datum původního nákupu je definováno jako dřívější z dat fakturace služby a potvrzení objednávky společností Dell. DODÁVKA SLUŽBY SPOLEČNOSTI DELL BUDE PO DATU SKONČENÍ PLATNOSTI POVAŽOVÁNA ZA VYŘÍZENOU I V PŘÍPADĚ, ŽE SLUŽBU NEVYUŽIJETE. Vyloučené služby: nezahrnují následující: Vzdálené nebo místní řešení technických problémů Záruku na hardware, opravy nebo výměna dílů Správu prodejů včetně, ale bez omezení na prodejní nabídky nebo RFQ (Request for quote požadavek na nabídku) Jakékoliv služby, které nejsou výslovně uvedeny výše v části rozsahu služeb. 3. PODPOROVANÉ PRODUKTY se vztahují na všechny produkty společnosti Dell nebo jiné společnosti, které disponují aktivní smlouvou služeb podpory společnosti Dell týkající se oprav hardwaru a softwaru včetně, ale bez omezení na služby Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM a Dell ProSupport. Aktuální seznam zahrnutých smluv podpory společnosti Dell najdete na adrese Pro hodnocení ITSMr uvedené v tomto popisu služby neexistuje omezení podporovaných produktů. 4. MOŽNOSTI NÁKUPU 6

7 lze koupit prostřednictvím možnosti fixního poplatku nebo poplatku za položku. Vybraná možnost nákupu bude uvedena na faktuře zákazníka společnosti Dell, jak je uvedeno níže. Možnosti nákupu se mohou lišit, informace získáte od místního obchodního zástupce. Nákup prostřednictvím fixního poplatku: Tato možnost umožňuje nákup balíčku služeb IT poradenství dle vlastního výběru na základě ročního poplatku. Roční poplatek pokrývá všechny instalované podporované produkty. Pokud při nákupu využijete možnost fixního poplatku, bude na faktuře uveden jedním z následujících způsobů, podle zakoupeného balíčku: o společnosti Dell, základní balíček proaktivní hlášení a analýza prostředí o společnosti Dell, strategický balíček proaktivní hlášení a analýza prostředí Nákup prostřednictvím poplatku za položku: Tato možnost umožňuje zákazníkovi nákup samostatné smlouvy na služby IT poradenství na konkrétní samostatné podporované produkty. Tato možnost nákupu vyžaduje aktivní výchozí smlouvu na službu ProSupport Service na každou položku, kterou povýšíte na služby IT poradenství. Položky na základě smluv Basic Hardware Service nelze na tuto službu povýšit. Platí minimální počty servisních štítků, další podrobnosti naleznete v části 5c. Pokud při nákupu využijete možnost poplatku za položku, bude na faktuře uveden jedním z následujících způsobů podle zakoupeného balíčku a podle toho, zda jste jej zakoupili v rámci systému společnosti Dell nebo jiného systému: o společnosti Dell, základní balíček proaktivní hlášení a analýza na vašich zařízeních o společnosti Dell, základní balíček proaktivní hlášení a analýza na zařízeních, která nepatří Dell o společnosti Dell, strategický balíček proaktivní hlášení a analýza na zařízeních, která nepatří Dell o společnosti Dell strategický balíček proaktivní sestavy a analýza na vašich zařízeních 5. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA A. Oprávnění udělit přístup. Zákazník zajišťuje a garantuje pro sebe i společnosti Dell oprávnění k přístupu a používání podporovaných produktů, všech hardwarových a softwarových komponent, včetně uložených dat, za účelem poskytnutí těchto služeb. Pokud ještě zákazník taková oprávnění nevlastní, je jeho povinností je na vlastní náklady zajistit, a to před tím, než společnost Dell o provedení služeb požádá. B. Údržba seznamu položek. Pokud zákazník službu zakoupí prostřednictvím možnosti fixního poplatku, má zákazník povinnost udržovat aktuální seznam položek, které mají být zahrnuty do služby ve vzájemně odsouhlaseném formátu nebo jinak poskytnout společnosti Dell přístup, aby mohla před dodáním zprávy na místě nebo vzdáleně provést zjištění položek. C. Minimální počet servisních štítků. Zákazníci nakupující prostřednictvím možnosti poplatku za položku musí v rámci aktivní smlouvy na služby IT poradenství společnosti Dell udržovat minimální počet položek. Pokud zákazník nedodrží požadavky na minimální počet položek, může společnost Dell službu 7

8 ukončit nebo zákazníkovi poskytnout možnost nákupu služby prostřednictvím fixního poplatku namísto poplatku za položku. Minimální počty štítků najdete níže: a., základní balíček: i. Minimální počet podnikových servisních štítků (položky serveru, úložiště a síťové položky s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 50 celkem ii. Minimální počet klientských servisních štítků (notebooky a stolní počítače s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 1000 celkem NEBO iii. Kombinovaný minimální počet servisních štítků, kdy 20 klientských servisních štítků odpovídá 1 podnikovému servisnímu štítku. Tento poměr lze použít při výpočtu kombinovaného minimálního počtu štítků. Pokud zákazník například má 20 podnikových položek, bude potřebovat dalších 600 klientských servisních štítků, aby splnil minimální požadovaný počet servisních štítků. b., strategický balíček: i. Minimální počet podnikových servisních štítků (položky serveru, úložiště a síťové položky s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 150 celkem ii. Minimální počet klientských servisních štítků (notebooky a stolní počítače s aktivní smlouvou podpory společnosti Dell na položku společnosti Dell nebo jiné společnosti): 3000 celkem NEBO iii. Kombinovaný minimální počet servisních štítků, kdy 20 klientských servisních štítků odpovídá 1 podnikovému servisnímu štítku. Tento poměr lze použít při výpočtu kombinovaného minimálního počtu štítků. Pokud zákazník například vlastní 20 podnikových položek, bude potřebovat dalších 600 klientských servisních štítků, aby splnil minimální požadovaný počet servisních štítků. D. Seznam kontaktů zákazníka: Zákazník musí udržovat a poskytovat společnosti Dell seznam tří způsobilých kontaktů, které obdrží službu a budou mít možnost přímého spojení se zástupcem TAM společnosti Dell prostřednictvím telefonu, u a návštěv na místě (jsou-li zakoupeny). Určené kontakty zákazníka lze podle potřeby měsíčně, čtvrtletně nebo ročně měnit nebo aktualizovat. E. Zálohování dat. Před doručením této služby společností Dell je zákazník odpovědný za provedení zálohování všech existujících dat a programů na všech ovlivněných systémech. SPOLEČNOST DELL NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO OBNOVENÍ DAT ČI PROGRAMŮ nebo za ztrátu možnosti používat systém v důsledku servisu nebo podpory jakékoli akce či opomenutí, včetně zanedbání ze strany společnosti Dell nebo poskytovatele služeb třetí strany. F. Povinnosti na místě. V případech, kdy služby vyžadují zásah na místě, musí zákazník poskytnout volný, bezpečný a dostatečný přístup k zařízením zákazníka a k podporovaným produktům. Dostatečným přístupem se rozumí také postačující pracovní prostor, elektřina a místní telefonní linka. 6. DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 8

9 A. Komerčně oprávněné omezení rozsahu služeb. Společnost Dell může odmítnout poskytnout služby, jestliže by podle jejího názoru jejich poskytnutí znamenalo nepřiměřené riziko pro ni nebo poskytovatele služeb společnosti Dell, nebo jestliže jsou vyžadovány služby mimo rozsah, který společnost Dell zajišťuje. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádné poruchy nebo zpoždění ve výkonu způsobené jakoukoli příčinou, nad kterou nemá kontrolu. Služby se vztahují pouze na použití, k nimž byl podporovaný produkt určen. B. Volitelné služby. Volitelné služby (včetně jednobodové podpory, instalace, poradenství, řízených a profesionálních služeb, podpory nebo školení) lze zakoupit od společnosti Dell a liší se v závislosti na umístění zákazníka. Volitelné služby mohou být předmětem dalších smluvních podmínek a mohou vyžadovat a samostatnou smlouvu se společností Dell. V případě, že taková smlouva chybí, jsou volitelné služby poskytovány na základě této smlouvy. C. Zrušení. Společnost Dell může tuto smlouvu kdykoli během trvání služby zrušit z některého z následujících důvodů: Zákazník neuhradí celou částku za tuto službu v souladu s fakturačními podmínkami. Zákazník odmítne spolupracovat s pomáhajícím analytikem, místním technikem nebo zástupcem či správcem TAM určeným společností Dell. Zákazník neudržuje minimální požadovaný počet servisních štítků (pouze v případě nákupu prostřednictvím možnosti poplatku za položku). Zákazník se neřídí všemi podmínkami stanovenými v tomto popisu služby. Pokud společnost Dell tuto službu zruší, odešle zákazníkovi písemné oznámení o zrušení na adresu uvedenou na faktuře zákazníka. V tomto oznámení bude uveden důvod zrušení a datum, kdy zrušení vstoupí v platnost, což bude nejméně deset (10) dní po datu, kdy společnost Dell odešle oznámení o zrušení služby zákazníkovi, pokud zákon státu nevyžaduje jiná ustanovení o zrušení služby, která nelze smluvně změnit. POKUD SPOLEČNOST DELL SLUŽBU ZRUŠÍ V SOULADU S TÍMTO ODSTAVCEM, ZÁKAZNÍK NEMÁ NÁROK NA VRÁCENÍ PENĚZ ANI POPLATKŮ UHRAZENÝCH ČI SPLATNÝCH SPOLEČNOSTI DELL. D. Zeměpisná a místní jazyková omezení. Tato služba je poskytována v místech uvedených na faktuře zákazníka. Umístění, ve kterém se bude nacházet zástupce nebo správce TAM určený společností Dell, bude přiřazeno na základě oblasti poskytování služeb preferované zákazníkem a dostupnosti zaměstnanců. Možnosti služby, balíčky a některé vlastnosti služby se mohou v závislosti na zeměpisné poloze lišit nebo nemusí být v umístění zákazníka dostupné. Tyto služby jsou poskytovány v místním jazyce a úředních hodinách zástupce nebo správce TAM určeného společností Dell. Zákazník si může zvolit obecné umístění, nicméně konkrétní umístění mohou záviset na dostupnosti personálu. Pokud zákazník zadá požadavek na více časových pásem a jazyků, budou účtovány další poplatky. Každý fixní poplatek poskytuje zákazníkovi nárok na jeden jazyk a podporu v souvisejícím časovém pásmu navíc. Místní úřední hodiny se mohou lišit podle oblasti a státu. Zásadní rozdíl omezení může vyžadovat nabídku zvláštního řešení. E. Převod služby. Vzhledem k omezením stanoveným v tomto popisu služby, nesmí zákazník tuto službu převádět na třetí osobu. 9

10 F. Povinnosti smluvních stran: Tato část se týká pouze zákazníků, kteří obchodují se společností Dell v Brazílii. ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NAHODILÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S TOUTO SMLOUVOU NEBO SLUŽBAMI, PRODUKTY A SOFTWAREM POSKYTOVANÝM SPOLEČNOSTÍ DELL BRASIL. ŽÁDNÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN NENÍ PŘÍMO ANI NEPŘÍMO ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (A) ZTRÁTU VÝNOSU, PŘÍJMU, ZISKU NEBO ÚSPOR, (B) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO SOFTWARU, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ NEBO SÍTÍ, NEBO JEJICH OBNOVA, (C) ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, (D) PŘERUŠENÍ NEBO PROSTOJ V PODNIKÁNÍ, (E) ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI NEBO JMÉNA A (F) NEMOŽNOST POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, PRODUKTŮ A SOFTWARU NEBO KOUPĚ NÁHRADNÍCH SLUŽEB, PRODUKTŮ A SOFTWARU a) Celková odpovědnost společnosti Dell Brasil za jakékoliv požadavky vyplývající nebo spojené se smlouvou (včetně jakékoliv podle této dohody poskytované služby, produktu nebo softwaru) v kterémkoliv roce platnosti smlouvy nesmí přesáhnout celkovou částku zaplacenou zákazníkem v předešlém roce smlouvy tohoto popisu služby. b) Předchozí omezení, výjimky a zřeknutí se práva platí bez ohledu na to, zda nárok na náhradu takových škod vychází ze smlouvy, záruky, kauzální odpovědnosti, nedbalosti, deliktu atd., na jakýkoli požadavek. Pokud platné zákony zakazují některé z těchto omezení, strany souhlasí, že toto omezení bude automaticky upraveno, ale pouze tak, aby v největší možné míře naplňovalo zde stanovené požadavky a zároveň splňovalo daný zákon. Smluvní strany souhlasí, že zde uvedená omezení odpovědnosti představují sjednané rozložení rizika představovaného částečně uznáním prodeje produktů, softwaru a služeb společnosti Dell zákazníkovi, a že tato omezení platí, nehledě na selhání základního účelu jakéhokoliv omezeného opatření a to i v případě, že smluvní strana byla na možnost takovýchto povinností upozorněna. PODPISEM OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE ZÁKAZNÍK S VĚDOMÍM PRÁVNÍ ZÁVAZNOSTI SOUHLASÍ SE VŠÍM, CO JE UVEDENO V POPISU SLUŽBY. Dell Computadores do Brasil Ltda. Jméno: Pozice: Datum: Zákazník Jméno: Pozice: Datum: 10

11 Další informace o nabídce našich služeb získáte od obchodního zástupce společnosti Dell nebo na adrese dell.com/services Dostupnost se může lišit podle jednotlivých zemí. Zákazníci a prodejní partneři společnosti Dell by o další informace měli požádat obchodního zástupce Dell Inc. Všechna práva vyhrazena. Dell, logo DELL, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic a Dell EMC Storage Systems jsou ochrannými známkami společnosti Dell Inc. V tomto dokumentu mohou být uvedeny další ochranné známky a obchodní názvy, které odkazují na odpovídající značky a názvy právnických společností nebo na jejich produkty. Specifikace jsou správné k datu vydání, ale mohou se kdykoli bez upozornění změnit nebo nemusejí být k dispozici. Společnost Dell a její pobočky nenesou zodpovědnost za chyby nebo vynechávky v typografii nebo na fotografiích. Platí podmínky společnosti Dell pro prodej, které jsou k dispozici na adrese a na vyžádání. 11

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory)

Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Popis služby Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou konfiguraci jednoho zařízení Dell KACE řady K1000 pro

Více

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis

Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis Služba Dell Compellent Copilot Optimize Popis Přehled služby Tento popis služby ( Popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a společností Dell uvedenou na faktuře za nákup

Více

Popis služby. Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby

Popis služby. Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby Popis služby Vzdálená konfigurace zařízení Dell KACE K1000, (oddělení podpory) Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou konfiguraci jednoho zařízení Dell KACE řady K1000 pro

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

Vzdálená implementace dodatečného úložiště do a prostředí SAN a DAS

Vzdálená implementace dodatečného úložiště do a prostředí SAN a DAS Popis služby Vzdálená implementace dodatečného úložiště do a prostředí SAN a DAS Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou pomoc s instalací u zákazníka, konfigurací a integrací

Více

Vzdálená implementace replikace do zařízení NAS Dell Fluid File System

Vzdálená implementace replikace do zařízení NAS Dell Fluid File System Popis služby Vzdálená implementace replikace do zařízení NAS Dell Fluid File System Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou implementaci replikace zařízení NAS Dell Fluid File

Více

Konfigurace ISL ve smíšeném prostředí (přepínače FC Brocade a McData); nebo seskupení dvou přepínačů do jednoho prostředku infrastruktury.

Konfigurace ISL ve smíšeném prostředí (přepínače FC Brocade a McData); nebo seskupení dvou přepínačů do jednoho prostředku infrastruktury. Popis služby Vzdálená implementace přepínače Fibre Channel Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou pomoc s instalací u zákazníka, konfigurací a integrací jednoho přepínače

Více

Vzdálená implementace přepínače sítě Ethernet

Vzdálená implementace přepínače sítě Ethernet Popis služby Vzdálená implementace přepínače sítě Ethernet Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou pomoc s instalací u zákazníka, konfigurací a integrací jednoho přepínače

Více

Služba Dell Copilot Optimize Reporting

Služba Dell Copilot Optimize Reporting Služba Dell Copilot Optimize Reporting Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu Dell Copilot Optimize Reporting (dále jako služba

Více

Popis služby Instalace přepínače PowerConnect

Popis služby Instalace přepínače PowerConnect Popis služby Instalace přepínače PowerConnect Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci jednoho ethernetového přepínače PowerConnect včetně instalace do podporovaného

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů.

softwarem hypervisorů včetně jeho instalace, konfigurace a doporučených postupů. Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Služba Dell Copilot Optimize

Služba Dell Copilot Optimize Služba Dell Copilot Optimize Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu Dell Copilot Optimize (dále jako služba (služby) ). Nabídka,

Více

Kontrola produktu Aktualizace a upgrady systému Až 4 hodiny pomoci/konzultací při konfiguraci podporovaného produktu

Kontrola produktu Aktualizace a upgrady systému Až 4 hodiny pomoci/konzultací při konfiguraci podporovaného produktu Popis služby Vzdálená implementace přístroje Dell KACE Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou implementaci samostatného přístroje Dell KACE řady K ( Podporovaný produkt nebo

Více

Popis služby Dell. Služba diagnostiky na pracovišti. Úvod. Rozsah této služby

Popis služby Dell. Služba diagnostiky na pracovišti. Úvod. Rozsah této služby Popis služby Dell Služba diagnostiky na pracovišti Úvod Společnost Dell si vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) dovoluje nabídnout službu diagnostiky na pracovišti (dále jako

Více

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Pozáruční technická podpora Úvod Společnost Dell se zavazuje poskytovat pozáruční technickou podporu ( služby ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář objednávky

Více

Popis služby Instalace racku Dell PowerEdge

Popis služby Instalace racku Dell PowerEdge Popis služby Instalace racku Dell PowerEdge Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci jednoho racku Dell PowerEdge na místě, včetně nasazení vyrovnávacích šroubů a stabilizačních

Více

Vzdálená implementace nástroje zálohování Dell PowerVault DL Backup na diskové zařízení

Vzdálená implementace nástroje zálohování Dell PowerVault DL Backup na diskové zařízení Popis služby Vzdálená implementace nástroje zálohování Dell PowerVault DL Backup na diskové zařízení Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje vzdálenou konfiguraci nástroje zálohování

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ GROUPWARE (EXCHANGE) NABÍDKA INDIVIDUAL Poslední verze ze dne 13. června 2011 DEFINICE: Aktivace Služby: Aktivace Služby se provádí po potvrzení platby Zákazníka a vyznačuje se

Více

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Popis služby Instalace páskové jednotky Dell PowerVault

Popis služby Instalace páskové jednotky Dell PowerVault Popis služby Instalace páskové jednotky Dell PowerVault Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci jedné páskové jednotky Dell PowerVault a připojení k hostiteli Dell PowerEdge

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge

Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge Položky služby Viz Dodatek A. Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci, kontrolu a zapnutí jednoho nového serveru Dell PowerEdge (dále

Více

Přehled smluvních podmínek

Přehled smluvních podmínek Přehled smluvních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickým subjektem Dell uvedeným na zákaznické faktuře. Nákupem

Více

Popis služby Služba výměny baterie (BRS) pro zapouzdřené baterie

Popis služby Služba výměny baterie (BRS) pro zapouzdřené baterie Popis služby Služba výměny baterie (BRS) pro zapouzdřené baterie Přehled služby Služba výměny baterie pro zapouzdřené baterie ( Služba ) umožňuje vyměnit baterii v případě jistých problémů s výkonností

Více

Instalace síťového operačního systému do serveru Dell PowerEdge řady M

Instalace síťového operačního systému do serveru Dell PowerEdge řady M Popis služeb Instalace síťového operačního systému do serveru Dell PowerEdge řady M Úvod ke službě Tato služba zajišťuje instalaci síťových instalačních systémů ( NOS ) do serveru Dell PowerEdge (dále

Více

Popis služby Služba Dell ProSupport for IT

Popis služby Služba Dell ProSupport for IT Popis služby Služba Dell ProSupport for IT 1. PŘEHLED OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a stranou Dell uvedenou

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Popis služby. Základní hardwarová služba. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Základní hardwarová služba. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Základní hardwarová služba Úvod Společnost Dell si dovoluje nabídnout vám základní servisní službu pro hardware ( služba ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD

Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci, konfiguraci a základní integraci jednoho externího

Více

Popis služby Basic Hardware Support

Popis služby Basic Hardware Support Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu (Základní hardwarová podpora) (dále jen služba nebo základ ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ) a úrovní služby

Více

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících

Více

Popis služby Služba Proactive Maintenance

Popis služby Služba Proactive Maintenance Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu Proactive Maintenance Service (dále jen služba ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ). zajišťuje pro zákazníky společnosti

Více

Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu Basic Deployment pro podniky ( služba nebo služby ).

Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu Basic Deployment pro podniky ( služba nebo služby ). Popis služby Dell ProDeploy Enterprise Suite: Basic Deployment pro podniky Úvod Tento dokument obsahuje popis služby ( popis služby ) pro službu Basic Deployment pro podniky ( služba nebo služby ). Tato

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele Přehled služby Firma Dell je potěšena, že může poskytnout službu ProSupport pro koncové uživatele (dále jen služba nebo služby ) pro vybrané serverové a úložné systémy, stolní počítače, notebooky a tiskárny

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby

Popis služby. Služba vzdálené konzultace. Úvod ke smlouvě o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služby Popis služby Služba vzdálené konzultace Úvod ke smlouvě o poskytování služby Služby vzdálené konzultace (Remote Consulting Services RCS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT (dále

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Popis služby. Základní servisní služba pro hardware. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb. Omezení krytí hardwaru:

Popis služby. Základní servisní služba pro hardware. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb. Omezení krytí hardwaru: Popis služby Základní servisní služba pro hardware Úvod Společnost Dell si dovoluje nabídnout vám základní servisní službu pro hardware ( služba ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka,

Více

Popis služby Upgrade serveru Dell PowerEdge

Popis služby Upgrade serveru Dell PowerEdge Popis služby Upgrade serveru Dell PowerEdge Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci jedné sady PowerEdge Advanced System Upgrade do jednoho serveru PowerEdge na místě

Více

Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017

Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017 Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017 Po zakoupení licence systému FUSION je k této licenci vždy aktivní PROGRAM 0 je to standardní servis bez pravidelného poplatku - telefonická a mailová

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání

Sada se dvěma 104 rolemi HP. Právní ujednání Sada se dvěma 104 rolemi HP Právní ujednání 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. První vydání Právní informace Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Service Description ProSupport for Your Enterprise

Service Description ProSupport for Your Enterprise Přehled služby Firma Dell je potěšena, že může poskytnout službu ProSupport pro váš podnik (dále jen služba nebo služby ) pro vybrané serverové a úložné systémy, stolní počítače, notebooky a tiskárny (dále

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Seznámení se smlouvou o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Seznámení se smlouvou o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Služba vzdáleného poradenství Seznámení se smlouvou o poskytování služeb Služby vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury

Více

Popis služby. Služby Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb

Popis služby. Služby Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb Popis služby Služby Dell ProSupport Point of Need Úvod Společnost Dell s potěšením nabízí služby Dell ProSupport Point of Need (dále jen služby ) na základě tohoto popisu služeb (dále jen popis služeb

Více

HC ČSOB Pojištovna Pardubice

HC ČSOB Pojištovna Pardubice HC ČSOB Pojištovna Pardubice Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmět obchodních podmínek 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na sportovní, kulturní nebo jiné akce

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD. Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÍ MINICLOUD Verze z 15. 2..2011 Definice: Cloud: Technologie zaměřená na vzdálené použití prováděcích zdrojů a ukládání. Věrnostní schéma: Část rozhraní správy pro zákazníka

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Úvod do smlouvy o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Služba vzdáleného poradenství. Úvod do smlouvy o poskytování služby. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Služba vzdáleného poradenství Úvod do smlouvy o poskytování služby Služby vzdáleného poradenství (Remote Advisory Services RAS) zajišťují vzdálenou pomoc s některými úkony infrastruktury IT

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

Implementace Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS)

Implementace Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS) Popis služby Implementace Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS) Úvod Společnost Dell se zavazuje poskytovat implementaci Clusterové služby společnosti Microsoft (MSCS) ( služby ) v souladu s tímto

Více

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF

Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF P Í S E M N Á Z P R Á V A Z A D A V A T E L E NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Servisní služby a maintenance díla Informační systém PGRLF Veřejná zakázka na služby zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle 23

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I.

BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky. Článek I. BK Pardubice, a.s. Obchodní podmínky Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva se provádí mezi BK Pardubice, a.s.a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou). Zúčtovací služby jsou prováděny společnostídeep

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SLA) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (dále jen SLA ), uzavíraná dle ustanovení 1746

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací.

Výběrové řízení na. Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. Výběrové řízení na Dodávku virtualizačních technologií a implementačních prací. 1. Identifikační údaje a základní podmínky výběrového řízení 1.1. Zadavatel (objednatel) BRICADO, s.r.o., se sídlem v Praze

Více

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

SERVISNÍ SMLOUVA. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel: Objednatel: Název: 4ISP s.r.o. Název: Adresa: Purkyňova 1805

Více

Popis služby. Služba podpory Dell ProSupport. Úvod ke smlouvě o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Služba podpory Dell ProSupport. Úvod ke smlouvě o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Služba podpory Dell ProSupport Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením poskytuje službu Dell ProSupport ( Služby ) pro vybrané servery, úložiště, desktopy, notebooky,

Více

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu

Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Software Simatic IT Specifické podmínky produktu Společnost Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jedna z jejích koncernových společností, které působí pod některou z variant označení

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

Popis služby. Služba Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb

Popis služby. Služba Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb Popis služby Služba Dell ProSupport Point of Need Úvod Společnost Dell s potěšením nabízí služby Dell ProSupport Point of Need (dále jen služby ) na základě tohoto popisu služeb (dále jen popis služeb

Více

Přechod na virtuální infrastrukturu

Přechod na virtuální infrastrukturu Přechod na virtuální infrastrukturu Tomáš Halman, ANECT a.s. Virtualizace 4. 3. 2009, Praha Obsah prezentace Virtualizace s VMware Infrastructure (obecné přínosy) Případová studie implementace pro dceřinou

Více

Vzdálená implementace úložiště Dell EqualLogic

Vzdálená implementace úložiště Dell EqualLogic Popis služby Vzdálená implementace úložiště Dell EqualLogic Úvod ke smlouvě o poskytování služby Tato služba poskytuje počáteční vzdálené nastavení jednoho pole úložiště Dell EqualLogic, až dvou serverů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb. Váš partner pro zdravý život

Smlouva o poskytování servisních služeb. Váš partner pro zdravý život Smlouva o poskytování servisních služeb Váš partner pro zdravý život Gratulujeme Vám! Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k Vašemu nákupu LUX produktů. Zvolil jste výrobek prvotřídní kvality, se kterým budete

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY PRO VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI HOSTED EXCHANGE

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY PRO VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI HOSTED EXCHANGE ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ ELEKTRONICKÉ POŠTY PRO VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI HOSTED EXCHANGE Nejnovější verze ze dne 23. listopadu 2015 ČLÁNEK 1: PŘEDMĚT Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky služeb

Více