<" name="description"> <">

!"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789:"

Transkript

1 !"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789: ;<7

2 ;$ =;;>< +,!"##%$#"%$-&%&% AC&<0;A=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9D #$%$&.!%&-&. #-%&/0*1#1. 2"%&$%1. 2"%&((%3&,., 456%&, #$%"$'. 4%,. 7#%&(1%(#, #$%(# #' ACA;&=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9E ") "* +*" &" ' "#,"$" )#++!, ;A=F$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9G -./01/ :60;/234561<=>?17 "" # 7 " F 7 8 2##9%6:;1&#;##%6$<%+ 8 $"$%&+ 2A->01 & 8 8 $(#=

3 8, $"#%(6$"#%&) LR.0:B;/2L./>01/>/>8>I0;?=EI?37 LR.0:B;/2L./>017 & 8 $*"$#(#%& 8 = $-5%6#%& 8 ' $#%&%>#($ 8 ) $%(6%>#($ 8 + $;199(6 " "F #%) 8 $#%&%>#($ OP1H>: R0;:6>=H> 8 $%(6%>#($' 8 $1&/%6%;##9%6:;1&' " " >->:01=>->T 8 $-&%&) 8, $-(6 " ' 8 $;199(6 >?OAO-:BE9JA.&.A2.=.DC.A2& >?OAO-:BE9JA.& & ) 8= $(# 8' $%&

4 " W# W,"XM (UMM)&& W"X"Y (UMM)&' &' 0 =$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$DE I ;&J ;KAJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$DE

5 A. VYMEZENÍ ZASTAVNÉHO ÚZEMÍ I..:6./O0; <=>?1 A-> X' R UMM) L B A.63 MUM 0.A.B63E I

6 9E:=>?OAO-:B;9JA2 :5-05H> 681A2 => B6>C; 0>01 /I>=A 0. 4EA0; Z9.CH>-2Y

7 B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO I> A-> /2D-EPB2 R 'MUMM) L E/CD / I> 9.6C0S =?O02 / <=>? ; :6./3 /0E:->A3I1H1? -"6"5 /,L 9 7 :? E B G : 9D 9? 9E -"6"5 /,L 9 7 -"6"5 /,L 9 7 : D? B G %L-4M" 2A->01 / "?1:601 RE:6>R0O @6ER> /0>=.:6./O0;? <=>?1 =>->T % /S=0.?0; 9OP1 %L-4M"N1-O- "O 2(+".4,345"/4,L+P,5Q-45 L2A->01/": =.DC.A2% =9-.60; %L-4M""-(M"O4Q =

8 -"6"5 /,L R : 9D 9? 9B 9G 9R : 7D 7? %L-4M""-(M"O4Q OP1 =>->T% LS/.-; 8>:6./L. I> 0./C4>0. B> =->9P>01 9E: I> C>B3-65/.H5 :B-EAB2. : 61? &. ' A>0.63C.-5=.H5 BA> L2 =D->A5:B. -"6"5 /,L 9 7 : D? E %L1(2L @=P18>01 I. :-34>L 63C5:65HBS C3HDY 1:>B "5L /C4> ;$:$9 '

9 I> /.=3I1H1HD 0. 0>=.:6./O0; /=.:6./O0;? <=>?1 0E/:5 =.I5P6O0. / I =EI?3 =>I?;0. :6C3B63C2 0./.=3I1H1HD 0. IV. I.. 0./C4>02 B> =/SP>01 C>6>0R01 L3A> C>BC>.R0O /23456>-0; :5-05H> 63C5:65B3K I> 0./C4>0 I 6C.:EHD /<=>?1 F 0./CD3I> =.8.=>01 :2:6;?3 =?O C/.-; L2A->01 A.-P1 AO->01 /S:6./L3 HD.6 ;$:$: I. Z6=/ B6>C; 0./C4>02 :?1P>0; / E/CD3 )

10 : /> :/SHD :6E/.I1H1HD <=>?1 :6E/.I1H1 I F=>?01 9-E0 0./CD3I> L2A->01 / :6E/.I1H1HD =E=>?1 =E:6./L2/ I> / I. /2?>=3I> 6C.:3 =981:639T3I1H1 RE:6>R0O I @LH> 0. :>/>C01 RE:6 BC.I502 /R 981: E/CD 0. ;$:$? I. :2:6;?3L2-=.8.=>05:>[?>06506>C.BR01HD9C/BJ I IV. /234561=>?OAO-:B;9JA2 V. 0./CD3I> <=>?01 9-E0 C>[3-.65/2 G30BR01HD /S=0.?0SHD +

11 VI. HDC.0. CE=3 BC.I502 3A-5H I> 0./C4>0. =>I?;0. / =>?OAO-:B; 9JA2. :6./>L =.81=>01. :HD.C.B6>C>? <=>?1 =.:6./56>-0SHD 0./C4>02 / CH>- D-.A50. :6./>L 6/.C :68>HD. / L2A->01. =.DC.A :6./>L 0./C4>02 0. <AC4L3 :6E/.I1H1HD :6./>L 0. /S:6./L3 :6./>L

12

13

14 @ AC&<0;A= C I. A5H>" :1A-. Z1:>B "5L /C4> =/-.:601HD Q:63A0O 2:6;? 5 @3RE:61 :2:6;?3 :6E-> 6=/ `:6.C; ZI1?.H1 =E8>=2 =C 7QY I @LH1 0. L>=>I?>00;? 1:>B "5L81. IV. /:1A-> 3A-5H>_ 0. B.0.-5=.H5 I>I1 C>.-5=.H> I> 0./C4>0 ;CHSK; I. F=>?01 9-E0 8>P1 :CE4>B 0. /0>=.:6./O0;? <=>? >L26>B B.0.-5=.H> =?O0 /<=>?1K 0./C4>0SHD I> I IV. V. " & @0H>9H> 9-20>? :> :6./3 0>?O /C4>02 0.

15 >- >0>C[51 :> 0>?O01 :6E/.I1H1 -=> 0. L2A-> AO 0./CD3I> `3 I>/CE?H5 =E:6./L2 RE:65 >- />A>01 B I I> 98193:60; / ?1:6O01.-6>C0.65/01HD IV. :HD.C.B6>C>? <=>?1 @=0 50A>]>? Q =>?OAO-:BE 9JA. &< I. 2:6;? :5-05H /8>P>0;? <=>?1 =J:6E/E 681A2 :0E/CD>? :5-05H. 681A2 /> BC.I5 'U)M 9.C.?>6C2 -=> /CE?H5 :5-05H> =.:6./O0;.=.:6./56>-0;<=>?1 I =.:6./O0;? <=>?1 :1A>- :5-05H> 0./C4>02 9E6>801HD % ;AA; I. 1V L2-. =.AE01 B> =/SP>01 :5-05H> C.:2 L2-2 <=>?1. I 0. @L:-3D3 =>I?;0. # $ % (# # I. F=>?01 9-E0 :6.L5-5=3I> =EB-.A01 0. :6E/.I1H1HD # 0. :6E/.I1H1 B.9.H562 0>0./CD3I> <9 I> 0./C4>0. /2L./>01 /> />8>I0;? =EI?3 =>I?;0. I LR.0:B;/2L./>01,

16 LR.0:B;/2L./>01/>/>8>I0;?=EI?3 IV. 0./C4>02 :/>8>I0S?5 V. ACA;&= " I. BC.I502 0./CD3I> <:>B2 C>0.63C.H5 /<=>?1 I IV. /234561=>?OAO-:B;9JA2 V. HDC.0. CE=3 BC.I502 3A-5H I> 0./C4>0. =>I?;0. / =>?OAO-:B; 9JA2. :6./>L =.81=>01. :HD.C.B6>C>? <=>?1 =.:6./56>-0SHD 0./C4>02 / CH>- D-.A50. :6./>L 6/.C :68>HD. / L2A->01. =.DC.A :6./>L 0./C4>02 0. <AC4L3 :6E/.I1H1HD :6./>L 0. /S:6./L3 :6./>L VI. 0./CD3I> <=>?01 9-E0 C>[3-.65/2 G30BR01HD /S=0.?0SHD V +/++(1)3)"5/',"L 345"/L L+P,5 Q-45 T %L (,"3UL % "5%./(+V,4,L L+P,5 Q-45 & & " B3-63C01 9.?E6B2..C>E-2

17 +/++(1)3)"5/',"L 345"/L L+P,5 Q-45 T %L (,"3UL % "5%./(+V,4,L L+P,5 Q-45 >->T /S=0.?0E EB-.A01 C>45?3 /BC.I50O & "* " F " ' ) I. F=>?01 9-E0 8>P1 :CE4>B 0. /0>=.:6./O0;? <=>?1 0./C4>0SHD I> I IV. V. " =

18 & ' ) & ' ) VI. 0./C4>02.:.0.H> /<=>?1 A>0.63C.H5 506>C.BR01? 9C/B3 +C.G5HB2 0E/CD /SBC>:3 BC.I502 +*" I. I> ( :6.601?1:601. RE:65 " I. "#,"$" I. >?OAO-:BE BC.I50. I> HDCE0O0. :6.L5-01 =>?OAO-:BE 9JA. 0./C4>0; / F #++!,. :>/2:B263I1-5?562% 4>->=0; =.:6./O0; <=>?1. ;A=F "!,*Z +Y I. <=>?1 8.A. B6>C;/24.A3I1 =/-EP601/2L./>01 R->0O01 Z0.98 6>C;03 50GC.:6C3B63C2 :6./>L :9>H5E-01 <=>?1 <R>-3 / R->0O01/2D-R'MUMM)L I D-./01/ :60;/234561<=>?1 '

19 * #*F A> I> 3/EAO0 /SR>6 / <=>?1. /2L./>01 B6>C; 98193:60; 0.A CE?>H D-./ CE/01HD 98>A95:>HD/S=0.?0; 985 Z:6./>L01HD <8.AJ "#" FR>->? 9C./5A>- I> I.:0;. /2IEA8> =E:6./L2 /R CE=3 B6>C; 0./CD3I1 HD.C.B6>C. :6C3B63C3 =E:6./L2 "" # CB3. /=6.DJ /BC.I50O2HDE=1 " F "$,K I. -(M"( %L W =.:6./O0; RE:65:6./L2. =9>/0O0SHD I IV. (2"5 6) DC.05H />8>I0SHD />8>I0SHD -)/ V. 26"(/O L2"5 1'"O4 -)' L2A-> =.81=>01 9;R> =.81=>01 D85P6O AO65 VI. 4 2%3"5-15-"5 % =.81=>01 V VI IX. 3 X/O (2L N :6./L2 G30BH1 B> :6./LO D-./01 : I>A01? 0.A=>?01? X. XI. X % Q6 O /4+",/ N =.DC03I> "-(, )

20 $9$9 ;;>< ;;;<=N $9$7 "*" /S?OC2MMM? /R=.DC.A I. =.81=>01 0E->4>I1H1 :G;C2 /2L./>01. Z0>:?1 0>[.65/0O :6./L2 B> 9O:656>-:BE Z0>:?1 I IV. V. A= < C $ ; A; A ;= A;&< I. I @LI>B :60; />8>I0; 0. /-.:601? A-> IV. V. V VI 6./L2 LS6 IX. XI. ;C;> I. / =.:6./56>-0SHD RE:61 1:>B "5L81. I> C>.-5=.H> +

21 0. 50GC.:6C3B63C3?1:601HD />8>I0SHD /0./C4>0SHD9.C.?>6C>HD I :2:6;?>? 0> IV. / & '. /> /SBC>:> V. / F" /> /SBC>:> R->0O01Y I> 8>P>01 "*" I. =.81=>01 0E->4>I1H1 :G;C2 /2L./>01. Z0>:?1 0>[.65/0O :6./L2 B> 9O:656>-:BE Z0>:?1 I IV. V. A= < C $ ; A; A ;= A;&< I <=>? =.DC.A.?5.] /SPB. :6./>L L3A> :6./L2 85 :6./L2 L3A> I

22 IV. @LI>B :60; />8>I0; 0. /-.:601? A-> V. VI. VI 6./L2 LS6 IX. / =E:6./LO =EB.=01BJ 0./2DC.=>0SHD X. A-> /2D-EPB2 R 'MUMM) L L:-340; 0./C4>02 /9.C.?>6C>HD B6>C; :> =.6C./0O0SHD XI. XI ;C;> I. :2:6;?>? 0>01 " I. 98>BC.R3I1H1 506>0=563 / =E:6./LO =EB.=01BJ 0. I IV. +.CE4> A= < C $ ; A; A ;= A;&< I. I =?O0 :6./L2 =/O6P3I1H1 :6./L2_ :6E/.I1H1HD L3A> IV. ;C;>

23 I. & "*"" /S?OC2MMM? /R=.DC.A I. =.81=>01 0E->4>I1H1 :G;C2 /2L./>01 &. Z0>:?1 0>[.65/0O :6./L2 B> 9O:656>-:BE Z0>:?1 I IV. V. A= < C $ ; A; A ;= A;&< I. IV. @LI>B :60; />8>I0; 0. /-.:601? A-> V. VI. V VI 6./L2 LS6 IX. ;C;> I. = I> 0. 50GC.:6C3B63C3 :2:6;?>? I WB.9.H ; B.9.H562(. 0./.=3I1H1HD 0.:6E/.I1H1:1V &

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2 " "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9? @ #A :#@ #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#@A 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

!#$%$& ' %()##*( %#$ #( %#$+ ! #!) %0)#*$246 % !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 % $78+ 9 8(!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)> 90(.4!?@4()ABBC "(= 1.#$!)!= %%!

Více

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1 casis.qx 30.8.007 0:9 age casis.qx 30.8.007 0:9 age RNENSKÉ YTY www.rese-yty.c D +, Vříša, Khutice r - ěst ře rá ružste. bytu +. yt je ře řee V (č..), terý rběhe reitaliaci (částa 30 tis.). Auita je slacea.

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o.

a t x - a u t o m o t i o n s. r. o. Pezece pleč py pee w w w c z z á k l d í f c e zákldí fce čeká ká pleč ddávjící půylv zc zjšťjee ddávky zce " klíč" lýz, ávh pálíh řešeí, vypcváí pjekvé dkece, vývj fwe, výb áž zvděčů vládcích plů, eřízeí

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

Přehled produktů 2012/2013. pro specialisty v automatizaci a řídicích technologiích. www.vipa.com

Přehled produktů 2012/2013. pro specialisty v automatizaci a řídicích technologiích. www.vipa.com Přehled produktů 2012/2013 pro specialisty v automatizaci a řídicích technologiích www.vipa.com Vítejte ve fi rmě VIPA Kdo je VIPA Specialista na automatizaci a řídicí systémy Vývojář nejpokročilejších

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Ceník řada 108. Strana 1. 108CT Stolek 1260 x 480 x 835 ks 10 841,00 21% 13 118,00

Ceník řada 108. Strana 1. 108CT Stolek 1260 x 480 x 835 ks 10 841,00 21% 13 118,00 Strana 1 108WC1D Skleník 1D 800 x 550 x 2100 ks 32 307,00 21% 39 091,00 108WC2D Skleník 2D 1000 x 450 x 2100 ks 38 474,00 21% 46 554,00 108WC4D Skleník 4D 1800 x 450 x 2100 ks 61 986,00 21% 75 003,00 108WS

Více

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni

KATALOG 2013/14. POLYGLOT: mluvit budou všichni KATALOG 2013/14 : mluvit budou všichi v o d ú Váží zákzíci, milí pdgogové studti, přdstvujm vám ktuálí bídku kldtlství školí rok 2013/2014. Pro výuku ěmčiy dětí v věku 5 9 lt zábvou hrvou formou jsm připrvili

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

í ť š í Á Á Á š É š Ž Ř Á š Á Á š Á í Ě Á š Ě Ž É Ř Ř Ě Ž É é é ě í í čí Á Ř íš é Á Á Ř Á š Ě Ž É č Á Á Á š č Ů Ú Ř Á š Á Ř É č š Ě š É č š Ě ŽÁ í č é Á Ř Á é Á íš Ř íš é Ř íš í ň Á Ě Ž É Ř í Í Á š Ě Ž

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: AX, AX 2, A m X n, ternární: A m B k X n,... Title page symetrie prostorové

Více