Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 64 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh: Jazyková výchova Téma: Slovní druhy Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení učiva na interaktivní tabuli ( k použití na interaktivní tabuli, lze vytisknout jako pracovní listy ) Anotace: Žáci si zopakují charakteristiku jednotlivých slovních druhů. Materiál obsahuje cvičení na určování slovních druhů a jejich užití ve větě.

2 A) Doplňte křížovku: X X 5. X Slova, která uvozují věty, vyjadřují postoj mluvčího k obsahu věty nebo k jednotlivým slovům. 2. Slova, která označují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí, označených podstatnými jmény, anebo jinak zpřesňují nebo vymezují význam podstatných jmen. 3. Slova, která sama neoznačují osobu, zvíře, věc nebo vlastnost, nýbrž jen zastupují nevyjádřená jména podstatná nebo přídavná, naznačují je, odkazují na ně. 4. Jazykověda dělí slova do určitých skupin podle významů věcných, které slova mají, také podle jejich významů mluvnických a podle způsobů, jak je vyjadřují. Tyto skupiny slov souhrnně nazýváme 5. Slova, která jsou názvy osob, zvířat nebo věcí, samostatné názvy vlastností, dějů, činností, stavů a vztahů. 6. Slova, která vyjadřují děje, a to činnost podmětu, anebo jeho stav nebo změnu stavu. 7. Slova, která mají číselný význam, označují počet, pořadí apod. 8. Slova, která spojují jednotlivé větné členy nebo věty a vyjadřují vztahy mezi nimi. 9. Slova, která vyjadřují city a nálady, vůli mluvčího, anebo naznačují zvuky. 10. Slova, která vyjadřují bližší okolnosti dějů ( např. místo, čas, způsob, míru.) TAJENKA : (doplň definici pojmu z tajenky ). (doplň slovní druh, o kterém v křížovce nebyla zmínka)

3 B) Určete slovní druhy všech slov: 1) psal básně 11) všechen náklad z lodi 2) nevidomí lidé 12) výsadba lesů 3) byl tam třikrát 13) ochrana proti povodním 4) nade mnou 14) produkovat obrovské množství energie 5) brýle jí sluší 15) včera přijeli 6) Řekl nám, že nepřijede. 16) Její havraní vlasy přímo zářily. 7) Bum! 17) uslyšela kroky ve tmě 8) druhá světová válka 18) nikdo ji nepronásledoval 9) dvoje noviny 19) nemluvit k nim nadarmo 10) nezpíval kvůli nemoci 20) je tu opravdu jaro C) Určete slovní druhy. Napište číselné řady (vyjadřující slovní druhy) ke větám: 1. Babičce zhotovil zubař nový umělý chrup. 2. Lehkomyslní lidé nepřemýšlejí o možném nebezpečí. 3. Dnes je mému bratrovi špatně. 4. Mokré prádlo rozvěsila po šňůrách natažených na půdě. 5. Do literární soutěže vybírali z našich slohových úkolů. 6. Na našich silnicích dochází často ke smrtelným nehodám. 7. Po vyučení se dříve řemeslníci vydávali do cizích zemí. 8. Kdy mi koupíš v cukrárně vanilkovou zmrzlinu? 9. Mužstvo se muselo obejít bez dvou zraněných hráčů. 10. Starší děvčata se sama rozhodla přinést prvňáčkům malé dárky. 11. Tichounké psssst navodilo napjatou atmosféru. 12. Nezapomeňte za sebou zavřít velké dřevěné dveře. a) b) c) d) e) h) f) g) ch) i) j) k)

4 D) Určete slovní druhy, zakroužkujte správnou odpověď: 1. každý a) přídavné jméno b) zájmeno c) číslovka 2. stého a) číslovka b) přídavné jméno c) částice 3.mého a) přídavné jméno b) zájmeno c) příslovce 4.není a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) sloveso 5.ještě a) spojka b) předložka c) příslovce 6.že a) předložka b) příslovce c) spojka 7.pětka a) číslovka b) podstatné jméno c) sloveso 8.nic a) zájmeno b) příslovce c) číslovka 9.přes a) příslovce b) spojka c) předložka 10.kdesi a) zájmeno b) spojka c) příslovce 11.neustálé a) příslovce b) přídavné jméno c) sloveso 12.dodnes a) podstatné jméno b) předložka c) příslovce 13.nám a) zájmeno b) podstatné jméno c) částice 14.ohromeni a) sloveso b) přídavné jméno c) příslovce 15. když a) spojka b) předložka c) příslovce

5 E) Škrtněte, co do skupiny slov nepatří, napište proč: 1. větší, skromný, užitečný, vesele, starší 2. uviděl, nezapomněl, plynule, vyhořelo, nečekala 3. již, jeho, kterýsi, co, svými 4. přesvědčení, stromy, kácení, zelenina, zvláštní 5. přes, ode, ale, pod, s 6. dvakrát, omamně, několik, čtyřicet, pátý 7. táboření, dobytek, hmyz, doslova, křoví 8. denně, kam, krásně, krášlit, odkud 9. toto, čísi, číše, sebou, mi 10. méé, jé, ouvej, bolí, ťuk 11. ačkoliv, a, zcela, jakmile, vždyť 12. dříve, nahoru, lépe, protože, temně 13. jistější, horší, tišeji, měkčí, lepší 14. budu, poběžíš, nesnášejí, podzimní, pramení 15. cvičení, cvičitel, cvik, cvičit, cvičebnice 16. spokojena, vinna, vina, dlužna, hotova 17. čisticí, hasicí, visací, čí, lepicí 18. jiní, tvojí, nimiž, témž, žádný 19. nikdy, nikdo, nikde, nikam, nijak 20. olše, místo, květy, kruhový, potok

6 ŘEŠENÍ A) Doplňte křížovku: 1. Č Á S T I C E 2. P Ř Í D A V N Á X J M É N A 3. Z Á J M E N A 4. S L O V N Í X D R U H Y 5. P O D S T A T N Á X J M É N A 6. S L O V E S A 7. Č Í S L O V K Y 8. S P O J K Y 9. C I T O S L O V C E 10. P Ř Í S L O V C E TAJENKA : TVAROSLOVÍ (doplň definici pojmu z tajenky ) : zabývá se tvořením slovních tvarů a mluvnickými významy a fungováním tvarů slov ve větě. Doplň slovní druh PŘEDLOŽKY slova, která vyjadřují podobné bližší okolnosti jako příslovce, ale teprve ve spojení se jmény, jejichž pád řídí. B) Určete slovní druhy všech slov: 1) psal básně 51 11) všechen náklad z lodi ) nevidomí lidé 21 12) výsadba lesů 11 3) byl tam třikrát ) ochrana proti povodním 171 4) nade mnou 73 14) produkovat obrovské množství energie ) brýle jí sluší ) včera přijeli 65 6) Řekl nám, že nepřijede ) Její havraní vlasy přímo zářily ) Bum! 10 17) uslyšela kroky ve tmě ) druhá světová válka ) nikdo ji nepronásledoval 335 9) dvoje noviny 41 19) nemluvit k nim nadarmo ) nezpíval kvůli nemoci ) je tu opravdu jaro 5661

7 C) Určete slovní druhy. Napište číselné řady ke větám: 1. Babičce zhotovil zubař nový umělý chrup Lehkomyslní lidé nepřemýšlejí o možném nebezpečí Dnes je mému bratrovi špatně Mokré prádlo rozvěsila po šňůrách natažených na půdě Do literární soutěže vybírali z našich slohových úkolů Na našich silnicích dochází často ke smrtelným nehodám Po vyučení se dříve řemeslníci vydávali do cizích zemí Kdy mi koupíš v cukrárně vanilkovou zmrzlinu? Mužstvo se muselo obejít bez dvou zraněných hráčů Starší děvčata se sama rozhodla přinést prvňáčkům malé dárky Tichounké psssst navodilo napjatou atmosféru Nezapomeňte za sebou zavřít velké dřevěné dveře D) Určete slovní druhy, zakroužkujte správnou odpověď: 1. každý - zájmeno 2. stého - číslovka 3. mého - zájmeno 4. není - sloveso 5. ještě - příslovce 6. že - spojka 7. pětka podstatné jméno 8. nic - zájmeno 9. přes - předložka 10. kdesi - příslovce 11. neustálé přídavné jméno 12. dodnes - příslovce 13. nám - zájmeno 14. ohromeni přídavné jméno 15. když spojka

8 E) Škrtněte, co do skupiny slov nepatří, napište proč: 1. větší, skromný, užitečný, vesele, starší není přídavné jméno 2. uviděl, nezapomněl, plynule, vyhořelo, nečekala není sloveso 3. již, jeho, kterýsi, co, svými není zájmeno 4. přesvědčení, stromy, kácení, zelenina, zvláštní - není podstatné jméno 5. přes, ode, ale, pod, s není předložka 6. dvakrát, omamně, několik, čtyřicet, pátý není číslovka 7. táboření, dobytek, hmyz, doslova, křoví není podstatné jméno 8. denně, kam, krásně, krášlit, odkud není příslovce 9. toto, čísi, číše, sebou, mi není zájmeno 10. méé, jé, ouvej, bolí, ťuk - není citoslovce 11. ačkoliv, a, zcela, jakmile, vždyť není spojka 12. dříve, nahoru, lépe, protože, temně není příslovce 13. jistější, horší, tišeji, měkčí, lepší není přídavné jméno 14. budu, poběžíš, nesnášejí, podzimní, pramení není sloveso 15. cvičení, cvičitel, cvik, cvičit, cvičebnice není podstatné jméno 16. spokojena, vinna, vina, dlužna, hotova není přídavné jméno 17. čisticí, hasicí, visací, čí, lepicí není přídavné jméno 18. jiní, tvojí, nimiž, témž, žádný není zájmeno 19. nikdy, nikdo, nikde, nikam, nijak není příslovce 20. olše, místo, květy, kruhový, potok není podstatné jméno

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek.

Větné členy. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Základní větné členy Větné členy Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní skladebná dvojice. Jsou to podmět a přísudek. Rozvíjející větné členy Další větné členy, které

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Slovní druhy Anotace Pracovní listy k procvičování slovních druhů a slovnědruhových homonym. Jednotlivé

Více

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY Neohebný plnovýznamový slovní druh NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) Vyjadřuje bližší okolnosti děje vyjádřeného slovesem (pracoval rychle, přijel večer atd.) nebo okolnosti, za nichž platí obsah

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014.

I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. I ve mně je lídr č. j.:mand/650/2014. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Chotyně,

Základní škola a Mateřská škola Chotyně, Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola krok za krokem OBSAH OBSAH 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA 6 2.1 Úplnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, VEJROSTOVA 1 Platnost dokumentu od: 1. 9. 2012 Druhé vydání č.j.: 5/2013 s dodatkem Obsah Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OTEVŘENÝ SVĚT 5. VERZE Obsah 1. Identifikační údaje... 1 1.1. Název ŠVP... 1 1.2. Údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Cesta za profesí Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou tel.: 353999244 www.zsamsbecov.estranky.cz e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více