Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno Aktualizováno k

2 Obsah Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika nehudební třídy Fyzika hudební třídy Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Tématický okruh: Práce s technickými materiály Tématický okruh: Pěstitelské práce a chovatelství Tématický okruh: Příprava pokrmů VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář společenských věd Seminář matematiky Seminář jazyka českého Sborový zpěv Cvičení z matematiky

3 2.1.1 Český jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy průřezová témata - dokáže pracovat se základními jazykovými příručkami - odliší spisovný a nespisovný jazykový projev - rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - ovládá pravopisné jevy lexikální a morfologické - Obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) - Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) - Slovní zásoba a tvoření slov (způsoby tvoření slov a obohacování slovní zásoby) Na základě výběru textu Pravopis v průběhu celého školního roku ETV kreativita a iniciativa - dokáže rozpoznat ohebné slovní druhy - Pravopis (lexikální a morfologický) - uvědomuje si vztah mezi základními větnými členy - Tvarosloví (ohebné slovní druhy) - rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace - Skladba (základní větné členy) - Pravopis (shoda přísudku s podmětem) - osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu - dokáže odlišit a použít přímou a nepřímou řeč - dokáže výstižně vyjadřovat vlastní postoje a pocity - komunikuje pohotově a přiměřeně v běžných - Oslovení - Korespondence (vzkaz, pohled, dopis, e- mail) - Vypravování, popis, charakteristika D starověké Řecko a Řím ČJ (lit.) - řecké a římské báje a pověsti Doporuč. výuka v blocích, spolupráci se školním časopisem (MDV) OSV mluvní cvičení, 3

4 komunikačních situacích - Dialog a monolog v životě (řečnictví) verbální a neverbální sdělení EGS rodinné příběhy z cest MKV charakt. člověka MDV mediální sdělení (jeho hodnocení) 4

5 - rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších - přednáší zpaměti literární texty přiměřené věku - zvládá dramatizaci jednoduchého textu - vyjádří své pocity z přečteného textu - podle svých schopností volně reprodukuje text, případně tvoří vlastní literární text na dané téma - Lidová slovesnost (hádanky, říkadla, rozpočitadla, slovní hříčky, ) - Pohádky - Poezie a próza s tématem Vánoc (bible) - Řecké eposy, řecké báje a pověsti, římské báje - Příběhy odvahy a dobrodružství HV - lidové písně, lidová slovesnost, hudební pojmy a nástroje D- křesťanství, Židé D starověké Řecko a Řím VV - řecké a římské umění V průběhu roku: základy lit. teorie, literárně- výchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník OSV projekt Pohádka, poznávání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si (báseň) MDV výběr literatury EGS život dětí v jiných zemích EV lidová slovesnost a příroda, příroda a dobrodružství ETV- sociální empatie 5

6 Ročník: 7. - ovládá pravopisné jevy morfologické Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy - Tvarosloví (ohebné slovní druhy, důraz na slovesa, neohebné slovní druhy) Na základě výběru textu Průřezová témata Pravopis v průběhu celého školního roku - chápe přenášení pojmenování - používá samostatně výkladové a jiné slovníky pro určení významu slova - Slovní zásoba (význam slova, slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma) - rozlišuje větné členy, ovládá základní pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché - Skladba (stavba věty základní a rozvíjející větné členy) - rozlišuje slohové rozvrstvení slovní zásoby, dokáže popsat své city, pocity, nálady - dokáže výstižně vyjádřit charakteristické rysy popisované osoby - dokáže rozpoznat manipulativní působení projevu - dokáže chápat literární text jako zdroj informací a prožitků, formuluje vlastní názory na umělecké dílo - - učí se formulovat hlavní myšlenky textu, dokáže vytvořit výpisky - Subjektivní popis - Charakteristika (přímá, nepřímá) - Referát, recenze (beseda o uměleckém díle), reklama - Výpisky ČJ literární texty odborný text z různých předmětů ČJ - využití literárních textů odborný text z různých předmětů Doporuču-jeme výuku v blocích, spolupráci se školním časopisem (MDV) OSV mluvní cvičení, poznávání lidí EV příroda a já EGS cestování MDV reklama ETV - spolupráce 6

7 - jednoduše a výstižně charakterizuje hlavní žánry literatury - - formuluje vlastní názory na přečtený text - - orientuje se v základních literárních pojmech (viz. učivo) - - výrazně čte nebo přednáší vhodný literární text - Bajky - Pověsti (české), kroniky - Balady a romance, literatura doby Karla IV. a husitství - Cestopisy VV, HV - románské, gotické umění (stav., soch., mal.) + hudba D - Velká Morava, český stát - Přemyslovci, Lucemburkové V průběhu roku: základy lit. teorie, literárněvýchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník OSV mezilidské vztahy MKV charakter. člověka EGS - cestování ETV reálné a zobrazené vzory 7

8 Ročník: 8. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy - má přehled o slovanských a světových jazycích - Obecné poučení o jazyce (skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka) - Slovní zásoba (obohacování, slova přejatá a jejich skloňování) Ukázky z české literatury Cizí jazyky Na základě výběru textu Průřezová témata Pravopis a jazykový rozbor v průběhu celého školního roku ETV- asertivita, sebeovládání - Tvarosloví (slovesa) - určuje druhy vedlejších vět - ovládá pravopisné jevy syntaktické ve větě jednoduché - používá jazykové prostředky pro daný slohový útvar - rozlišuje pojmy, fakta, názory, hodnocení - rozeznává jazykové i mimojazykové prostředky komunikace - ovládá základy studijního čtení, formuluje hlavní myšlenky textu - uvědomuje si potřebu spisovné výslovnosti ve veřejném projevu - Skladba (věta jednoduchá a souvětí) - Životopis - Výklad - Úvaha (aktuální témata) - Řečnictví ČJ (lit.) literární texty odborné předměty Doporuč.výuka v blocích, spolupráci se školním časopisem (MDV) OSV mluvní cvičení, sebepoznání a sebepojetí VDO občanská odpovědnost, angažovanost každého žáka (řečnictví) EV životní prostředí MDV zpravodajství, média v každodenním životě 8

9 - viz 9. ročník - Renesance a humanismus - Baroko, klasicismus - Národní obrození a 1. pol. 19. století. Literatura 2. pol. 19. století (májovci, ruchovci, lumírovci, realismus) a literatura přelomu 19. a 20. stol. VV, HV, D renesance, humanismus,baroko klasicismus OV humanismus ČJ (sloh) životopis D národní obrození, 2. pol. 19. stol. VV, HV umělecké směry 2. pol. 19. st. a přelomu 19. a 20. stol. V průběhu roku: základy lit. teorie, literárněvýchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník MKV Češi a Evropa a NO MDV knihy, noviny, a NO ETV- pozitivní hodnocení druhých 9

10 Ročník: 9. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy - zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění - určuje druhy souvětí - ovládá pravopisné jevy syntaktické v souvětí - Obecné poučení o jazyce (původ a základy vývoje češtiny) - Slovní zásoba (homonyma, antonyma, odborné názvy) Na základě výběru textu Průřezová témata Pravopis a jazykové rozbory v průběhu celého školního roku ETV pozitivní hodnocení sebe - Tvarosloví (vlastní jména a názvy) - Skladba (souvětí, pořádek slov ve větě, stavba textu) - zvládá výstavbu souvislého textu a různé způsoby jeho členění - chápe roli mluvčího a posluchače - dodržuje zásady dorozumívání (komunikační normy) - vyjádří ústně či písemně své zážitky, názory, nálady, pokouší se o vlastní literární texty - zvládá základní normy písemného vyjadřování a grafickou úpravu textu - Úřední písemnosti - Reportáž, cestopis - Diskuze (sdělovací prostředky) - Výstavba a členění textu - Funkční styly ČJ literární texty Dopor. výuku v blocích, spolupráci se školním časopisem (MDV) VDO - úřední styk občana s úřady EGS - reportáž z cestování MDV - diskuze, druhy sdělovacích prostředků, sdělovací prostředky a my OSV - mluvní cvičení EV - vztah člověka k životnímu prostředí (reportáž) 10

11 - orientuje se v základních literárních směrech 20. st. - má přehled o významných představitelích české a světové literatury - projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení - formuluje vlastní názory na umělecké dílo - Literatura 1. pol. 20. století (česká i světová) meziválečná poezie a próza, odraz války v literatuře (ztracená generace) - Literatura 2. pol. 20. století oficiální, exilová a samizdatová česká literatura, moderní román VV, HV umění 20. století OV problémy lidské nesnášenlivosti D dějiny 20. století V průběhu roku: základy lit. teorie, literárněvýchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník VDO - demokratické zásady v dílech spisovatelů - orientuje se v základních literárních směrech 20. st. - má přehled o významných představitelích české a světové literatury - projevuje zájem navštěvovat divadla a filmová představení - formuluje vlastní názory na umělecké dílo - Literatura 1. pol. 20. století (česká i světová) meziválečná poezie a próza, odraz války v literatuře (ztracená generace) - Literatura 2. pol. 20. století oficiální, exilová a samizdatová česká literatura, moderní román VV, HV umění 20. století OV problémy lidské nesnášenlivosti D dějiny 20. století V průběhu roku: základy lit. teorie, literárněvýchovné aktivity (divadlo, besedy, výstavy...), čtenářský deník VDO - demokratické zásady v dílech spisovatelů ETV důstojnost lidské osoby 11

12 Ročník: Anglický jazyk Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata POSLECH S POROZUMĚNÍM - informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - zvuková a grafická podoba jazyka - rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka slovní a větný přízvuk, intonace ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby VO - mezilidské vztahy Z - Evropa a svět nás zajímají ČJ - kulturní diference Z společnost VO - mezilidské vztahy Evropa a svět nás zajímávýchova k myšlení v evropských globálních souvislostech Multikulturalita ETV mezilidské vztahy a komunikace - MLUVENÍ žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje - slovní zásoba - rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i 12

13 v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním situacím; práce se slovníkem oslovení, pozdrav, poděkování, omluva tematické okruhy - domov - rodina - bydlení - škola - volný čas - kultura, sport - stravovací návyky - počasí, - příroda a město - nákupy a móda - moderní technologie a média, - cestování - reálie zemí příslušných jazykových oblastí - - procvičování gramatiky 13

14 Ročník: 7. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata POSLECH S POROZUMĚNÍM - poslech autentického textu - informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vytvořit oznamovací větu, otázku a zápornou větu - zájmena - přídavná jména - číslovky - předložky - porovnání zvyků a tradic- Čr- anglicky mluvící země ( Christmas, Halloween, Valentineś Day, Easter) VZ - mezilidské vztahy Z - kulturní a společenské diference VO - občan, společnost a stát ČJ, M - kooperace a kompetice, orientace Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech- Evropa a svět nás zajímá Multikulturalita - oslovení, pozdrav, přivítání, poděkování, omluva, žádost o pomoc D - Evropa a svět ETV pozitivní hodnocení sebe i druhých - přání - MLUVENÍ - předpony, přípony 14

15 žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - četba autentického textu - vytvoří jednoduché sdělení - napíše pohled, dopis - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - tematické okruhy domov - rodina - bydlení- - škola - volný čas - kultura - sport - PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení - péče o zdraví - pocity a nálady - počasí, - nákupy - - reálie zemí příslušných jazykových oblastí 15

16 - sestaví jednoduchý dotazník - procvičování gramatiky - vypráví děj příběhu - charakterizuje postavy - převypráví příběh - odvodí význam neznámých slov - reaguje na otázky k textu - osobní údaje dané osoby, popis - žádá o radu - orientace ve třídě - objedná si jídlo 16

17 Ročník: 8. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata POSLECH S POROZUMĚNÍM - poslech autentického textu - informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vytvořit oznamovací větu, otázku a zápornou větu - zájmena - přídavná jména - číslovky - stupňování přídavných jmen - porovnání zvyků v ČR a anglicky mluvících zemích(christmas, Halloween, Easter, Poppy Day atc.) - oslovení, pozdrav, přivítání, poděkování, omluva - umí dát radu - užívá společenské fráze - předpony, přípony Z - objevujeme Evropu a svět ČJ - práce v realizačním týmu VZ, VO - lidské aktivity P -životní prostředí Výchova k myšlení v evropských souvislostech- Evropa a svět nás zajímá Multikulturalita ETV asertivita. sebeovládání 17

18 - MLUVENÍ žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - četba autentického textu - četba textu z učebnice - reakce na otázky k textu - vytvoří jednoduché sdělení - napíše životopis - popíše místo - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - procvičování gramatiky - převypráví příběh - odvodí význam neznámých slov - reaguje na otázky k textu - konverzuje v daných tematických celcích - orientuje se v čase - požádá o svolení, službu, pomoc - požádá o informaci - PSANÍ žák - tematické okruhy domov - rodina - Bydlení - škola, 18

19 - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení - volný čas - kultura - sport - péče o zdraví, - pocity a nálady, stravovací návyky - počasí, - město - nákupy - cestování - reálie zemí příslušných jazykových oblastí - rozhovory na daná témata - představování, oslovení - omluva, poděkování - osobní údaje dané osoby, popis 19

20 Ročník: 9. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata POSLECH S POROZUMĚNÍM - poslech autentického textu - informacím v jednoduchých poslechových textech, jsouli pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - vytvořit oznamovací větu, otázku a zápornou větu - zájmena - přídavná jména, příslovce - číslovky - stupňování přídavných jmen - porovnání zvyků v ČR a jiných anglicky mluvících zemích ( svátky) D,Z - jsme Evropané VZ - práce v realizačním týmu Př - vztah člověka a prostředí Výchova k myšlení v evropských souvislostech- Evropa a svět nás zajímá Multikulturalita ETV kreativita a iniciativa 20

21 - MLUVENÍ žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - ČTENÍ S POROZUMĚNÍM žák - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace - PSANÍ žák - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat reaguje na jednoduché písemné sdělení - četba textu z učebnice - četba autentického textu ( časopisy, knihy) - reakce na otázky k textu - tvorba vlastního komentáře k obrázkům, situacím, textu - oslovení, pozdrav, přivítání, poděkování, omluva - umí dát radu - užívá společenské fráze - doporučí způsob řešení problému - vyjádří vlastní postoje k problému., situaci - tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas - kultura, sport, péče o zdraví, - pocity a nálady, stravovací návyky - počasí, - příroda a město - nákupy a móda 21

22 společnost a její problémy - volba povolání, moderní technologie a média, cestování - reálie zemí příslušných jazykových oblastí - předpony, přípony - četba autentického textu - překlady autentického textu. - vytvoří jednoduché sdělení - napíše životopis - popíše místo - procvičování gramatiky - orientuje se v čase - požádá o svolení, službu, pomoc - požádá o informaci - rozhovory na daná 22

23 témata - představování, oslovení - omluva, poděkování - žádost o pomoc - přání 23

24 2.1.3 Německý jazyk Ročník: 7. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Zvuková a grafická podoba ČJ jazyka základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Poslech - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Čtení - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Mluvení - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Vstupní audioorální kurz Z - internacionalismy - jména a příjmení v češtině - telefonování správný styl mluveného slova - slova převzatá z jiných jazyků - země, ve kterých se mluví německy VZ a VO - koníčky - organizace a využití volného času IKT - základy psaní na počítači - vyhledávání informací na internetu - písemná elektronická komunikace VV - kresba a popis výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy mediální výchova - formování základů správného verbálního projevu - fonetika jako jeden z důležitých předpokladů komunikace mediální výchova - první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce osobnostní a sociální výchova - já a moje rodina, pozice mladého člověka v rodině - jeho seberealizace, mezilidské vztahy 24

25 Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - abeceda - pozdravy v německy mluvících zemích - dny v týdnu - čísla do 20 - německá dívčí, chlapecká a zvířecí jména - internacional ismy Téma: Jmenuji se, bydlím - otázky a odpovědi - jednoduchý dotazník - vykání, stručné sdělení - prosba o opakování - zápor nicht, souhlas, nesouhlas - otázky zjišťovací - reálie: základní seznámení s Německem, Rakouskem, Švýcarskem a Českem Téma: Moje rodina - přivlastňovac í zájmena - slovesa osobnostní a sociální výchova - tolerance, porozumění v rodině, v kolektivu vrstevníků, v širší společnosti ETV rodinný život multikulturní výchova - tolerance odlišných etnických a kulturních skupin odlišných názorů, zájmů ETV pozitivní vztahy a komunikace, přátelství mediální výchova - komunikace v menších skupinách, ve dvojicích, formulace jednoduchých otázek a odpovědí osobnostní a sociální výchova - využití volného času, koníček - správný krok ke zdravému formování osobnosti ETV kreativita a iniciativa 25

26 - představení členů rodiny - krátké vyprávění o rodině - vazba "ich mag" - vazba "von" - základní prostorová orientace Téma: Kamarádi a mé nejbližší okolí - časové údaje - předložka "um" v časovývh údajích - popis osoby - vyprávění o zájmech - gern am liebsten Téma: Škola - školní potřeby - otázka "Wie hei3t das auf Deutsch?" - určitý a neurčitý člen - zápor "kein" - rozkazovací způsob Téma: Koníčky 26

27 - popis činností během týdne - telefonování, dopis, - práce se slovníkem knižní a elektronická podoba - časování sloves v přítomném čase - časování slovesa "sein" - předložka "am" v časových údajích 27

28 Ročník: 8. Poslech - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Čtení - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Mluvení - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Zvuková a grafická podoba ČJ environmentální výchova jazyka základní - telefonování správný - zvířata, součást výslovnostní návyky, vztah styl mluveného slova přírody, vztah k okolí mezi zvukovou a grafickou - popis podobou slov - psaní dopisu mediální výchova Slovní zásoba žáci si osvojí - počítač/internet/,jako slovní zásobu a umí ji Z nezbytná součást používat v komunikačních - země, ve kterých se komunikace situacích probíraných mluví německy současného moderního tematických okruhů, práce se - orientace ve městě člověka slovníkem Mluvnice základní VZ a VO osobnostní a sociální výchova gramatické struktury a typy - organizace času - blahopřání, vztahy v vět (jsou tolerovány v průběhu týdne rodině, vstřícnost, elementární chyby, které - koníčky pochopení potřeb nenarušují smysl sdělení a - organizace a využití jiných, vzájemná porozumění) volného času pomoc Tematické okruhy - domov, - popis místa, kde bydlím výchova k myšlení v obec, kalendářní rok (svátky, evropských a globálních roční období, měsíce, dny v souvislostech týdnu, hodiny), cestování, - cestování moje město, reálie zemí příslušných jazykových oblastí Téma: Počítač - popis zvířat - psaní dopisu IKT - základy psaní na počítači - vyhledávání informací na internetu - písemná elektronická komunikace mediální výchova - správné využití médií za účelem výběru důležité relevantní informace osobnostní a sociální rozvoj 28

29 - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení - časování slovesa "haben" - 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem - časování dalších pravidelných sloves - reálie: Vídeň zajímavosti Téma: Kde a kdy? - pozvánka na oslavu - čísla do časové údaje Př - zvíře jako domácí mazlíček - péče o zvíře - popis zvířete VV - kresba a popis M - počítání do sebepoznání a sebepojetí, mezilidské vztahy mediální výchova - rozvoj komunikačních schopností při stylizaci mluveného i psaného textu v konfrontaci s konzumním způsobem života Téma: Prázdniny - pozdrav z dovolené - objednání ubytování - koupení jízdenky - země EU - vazby "ich mochte" - časování slovesa fahren Téma: Bydlení - části bytu - popis místa, kde bydlím - časování 29

30 sloves-pravidelných, některých nepravidelných a s odlučitelnou předponou Téma: Moje město - popis cesty - jednoduchá orientace ve městě - poděkování - vyjádření souhlasu - předložky se 3. pádem - osobní zájmena 30

31 Ročník: 9. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata Slovní zásoba žáci si osvojí multikulturní výchova slovní zásobu a umí ji - respektovat používat v komunikačních odlišnosti i práva jiných situacích probíraných lidí, tolerovat odlišné zájmy, názory a tematických okruhů, práce se schopnosti jiných slovníkem Tematické okruhy - lidské ČJ osobnostní a sociální výchova tělo, zdraví, jídlo, oblékání, - popis - organizace nákupy, obec, dopravní - rozhovor vlastního času, zdravý prostředky, denní režim, životní styl povolání, zvířata, počasí, Z reálie zemí příslušných - země, ve kterých se jazykových oblastí mluví německy Poslech - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Čtení - čte nahlas foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby - používá abecední slovník učebnice a dvojjazyčný slovník - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci Mluvení - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) Téma: Denní režim - vyprávění o průběhu dne - požádání o něco - některá způsobová slovesa - číslovky do VZ a VO - organizace času v průběhu týdne - nemoc IKT - základy psaní na počítači - vyhledávání informací na internetu - písemná elektronická komunikace Př - lidské tělo mediální výchova - tvorba mediálního sdělení - rozhovor, informace pro ostatní osobnostní a sociální výchova - organizace vlastního času, zdravý životní styl ETV interpersonální a sociální empatie v konfrontaci s konzumním způsobem života osobnostně sociální výchova - zvládání vlastního chování, 31

32 Souvislý mluvený projev - vypráví jednoduchým způsobem - reprodukuje obsah jednoduchého textu Psaní - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení časové údaje Téma: Můj týden - škola - interview - další způsobová slovesa - další předložky Téma: Lidské tělo - slovní zásoba k tématu - vyjádření bolesti - rozhovor u lékaře - minulý čas sloves "haben, sein" VV - kresba a popis řešení různých situací (bolest, nemoc, pomoc druhým) osobnostní a sociální výchova - volba povolání environmentální výchova - vztah člověka k prostředí multikulturní výchova - specifika oděvu ve světě v konfrontaci s konzumním způsobem života Téma: Ve městě - nákupy - provoz - povolání - situační rozhovory - předložky Téma: Počasí - počasí - oblečení - jednoduchý popis - zájmena 32

33 - slovesa - plural Téma: Dovolená, prázdniny - dovolená, cestování - stupňování přídavných jmen a příslovce - zeměpisné názvy 33

34 2.1.4 Španělský jazyk Ročník: 7. Poslech s porozuměním žák Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy Průřezová témata zvuková a grafická podoba ČJ výchova k myšlení v jazyka základní - internacionalismy evropských a globálních výslovnostní návyky - jména a příjmení v češtině souvislostech slovní zásoba žáci si - cizí jazyk jako prostředek osvojí slovní zásobu a umí - slova převzatá z jiných komunikace a porozumění ji používat v jazyků mezi národy komunikačních situacích mediální výchova probíraných tematických Z - formování základů okruhů, práce se - země, ve kterých se mluví správného verbálního projevu slovníkem španělsky - fonetika jako jeden z mluvnice základní důležitých předpokladů gramatické struktury a VZ a VO komunikace typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které - organizace a využití nenarušují smysl sdělení a volného času porozumění) - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat MLUVENÍ žák - se zapojí do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá Vstupní audioorální kurz základní výslovnostní návyky vztah mezi grafickou a zvukovou podobou slov - abeceda - pravidla čtení - pozdravy - jména - země- kde se mluví španělsky IKT - základy psaní na počítači - vyhledávání informací na internetu - písemná elektronická komunikace VV - kresba a popis mediální výchova - první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce osobnostní a sociální výchova - pozice mladého člověka v rodině - jeho seberealizace, mezilidské vztahy osobnostní a sociální výchova - tolerance, porozumění v rodině, v kolektivu vrstevníků, v širší společnosti 34

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA 5.2 5.2.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA: Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího oboru Matematika

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více