Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Hradec Králové, říjen 2010

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě. 4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy. 5 3 Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 5 4 Zápis k povinné školní docházce a přijímání ţáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Přehled o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných ţácích 11 6 Údaje o akcích na podporu prevence sociálně patologických jevů 11 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast ţáků školy v soutěţích Účast ţáků ve sportovních soutěţích Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 16 1

3 10 Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Granty Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání Ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové Ve spolupráci s NIDV a CVKHK 17 Přílohy

4 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 adresa školy Úprkova 1, Hradec Králové 9, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Bc. Petr Lehký zástupce ředitele: Mgr.Bc. Dagmar Chroboková vedoucí učitelka MŠ: Jana Klazarová Kontakt tel. ZŠ: tel. MŠ: fax: ZŠ: MŠ: www: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Součásti školy Kapacita IZO Mateřská škola 50 dětí Základní škola 420 ţáků Školní druţina 125 ţáků Školní výdejna MŠ Školní jídelna - výdejna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ ţáků Počet dětí/ţáků na třídu Počet ţáků na pedagoga/přepočtený Mateřská škola ,3 1. stupeň ZŠ ,6 18,5 2. stupeň ZŠ ,1 12,6 Školní druţina ,3 35 Školní jídelna MŠ x 40 x x Školní jídelna ZŠ x 346 x x Komentář: 3

5 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 18 učeben + 4 herny Z toho - odborné pracovny, knihovna, multimediální multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Venkovní učebna, naučná stezka, hřiště Sportovní zařízení Běţecká dráha, multifunkční hřiště Dílny a pozemky Ano Ţákovský nábytek Nový ve všech třídách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Standardní sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Dostačující Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Standardní pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Počítačová síť, internet, multimediální učebny, 4 interaktivní tabule Investiční rozvoj Dle plánu rozvoje školy Komentář: Provedena výměna oken na jiţní straně učebnového pavilonu. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Mgr. Bc. Dagmar Chroboková (za pedagogy) Mgr. Dáša Soldánová (za pedagogy) JUDr. Hlavatá Marie (za zákonné zástupce) Mgr. Robert Novák (za zákonné zástupce) Mgr. Moníková Libuše (za magistrát města ) JUDr. Urban Arnošt (za magistrát města ) Komentář Nové volby Kontakty: Předsedkyně: JUDr. Marie Hlavatá Zápis z jednání školské rady viz příloha č. 2 Dny otevřených dveří: prosinec, květen Třídní schůzky: , , , , Škola vydává školní časopis ECCE HOMO Školní parlament: celkem se uskutečnilo sedm schůzek - viz příloha č. 3 Praxe studentů: celkem 46 studentů u 14 pedagogů 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších Zařazené třídy předpisů C/01 Základní škola RVP a ročník C/001 Základní škola nebyl přidělen a 9. roč. 4

6 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ÚPRK DO ŢIVOTA ŠVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 454/09/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2 Zařazené třídy a ročník a 9. ročník 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 47 Počet učitelů ZŠ 26 Počet pedagogických asistentek ZŠ 5 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ZŠ 5 Počet správních zaměstnanců MŠ 2 Počet správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelky MŠ 100 Učitelé 1. stupně 99 Učitelé 2. stupně 98 Vychovatelky ŠD 100 Pedagogické asistentky Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny muţi ţeny Komentář 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ Komentář 5

7 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 1 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 3 0 Gymnáziá celkem 3 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z niţších ročníků 6 1 celkem 7 e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku 40 1 celkem 41 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem ţ.- 9.ročník 3 ţ. - 5.ročník 1ţ ročník 1ţ - 8.ročník ŠKOLU OPOUŠTÍ 45 ŢÁKŮ 6

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1. pololetí Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem

9 Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Ţáci s Nehodnoceno ţáků vyznamenáním dostatečnou 1. stupeň stupeň Celkem Komentář: 3 ţáci konali opravné zkoušky - prospěli 8

10 Přehled o chování 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtka Důtka ŘŠ 2.st. ţáků TU ŘŠ TU TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet ţáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 1.pololetí: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň ţáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

11 Přehled o chování 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet ţáků Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ TU ŘŠ TU I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet ţáků Pochvala Pochvala Napomenutí Důtka Důtka 2. st. 3. st. TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Celkem Celkový přehled za 2. pololetí:: Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka 2. stupeň 3. stupeň ţáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1. stupeň stupeň Celkem

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na ţáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na ţáka , pololetí Celkem , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postiţení : Ročník Počet ţáků Sluchové postiţení - - Zrakové postiţení Pátý, šestý 2 S vadami řeči - - Tělesné postiţení třetí,sedmý 2 S kombinací postiţení devátý 1 S vývojovými poruchami učení ročník 28 Komentář: 4 postiţení ţáci mají pedagogickou asistentku 6. Údaje o akcích na podporu prevence sociálně patologických jevů Třída 8.A+6.A Název akce Představení činnosti NZDM Klídek 2.A,B+3.A,B Umíš vyhledat pomoc? třídy Bezpečný internet třídy Etické dílny 6.A,B 7.A,B Ţivot v mediální dţungli (Krotíme obrazovku) Peníze, peníze, peníze Image nebo charakter (Krásní tělem i duší) Ţivot v mediální dţungli 8.A Peníze, peníze, peníze 11

13 Image nebo charakter (Krásní tělem i duší) Ţivot v mediální dţungli Kdo jsem Rodina 9.A,B Peníze, peníze, peníze Sex a AIDS Váţíš si svého těla? (Alkohol, anorexie, bulimie) Pohoda, klídek a tabáček (Kouření) 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků Aj 8 Nj 1 Celkem 9 Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Výchovné poradenství 2 Vedení lidí koučováním 2 Koordinátor sociálně-patologických jevů 2 Celkem 6 Program vzdělávání v oblasti výpočetní Počet pracovníků techniky Interaktivní tabule v učitelské praxi 6 Rozvoj počítačové gramotnosti 1 Microsoft 1 Digitální fotografie 1 Licence software 1 Celkem 10 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) I. stupeň 5 Tělovýchovné 1 Matematika 1 12

14 Finanční gramotnost 1 Ekologické semináře 4 Etická výchova 1 Pedagogika a psychologie 24 Pedagogická asistentka 1 Rozšíření aprobace 1 Přírodovědné obory 1 Výtvarné 1 Dějepis 2 Celkem 43 Prevence pat. jevů Počet pracovníků Studium k výkonu spec. činnosti 2 Celkem 2 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Odbor sociální péče MHK řešení problémových ţáků Ekocentrum PALETA Pardubice PF UHK praxe studentů DOMINO projekt Bezpečná třída Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postiţené AŠSK ČR centrum sportu pořádání sportovních akcí v rámci okresu PPP Hradec Králové - dlouhodobá průběţná spolupráce Ekologické středisko SEVER Horní Maršov a Hradec Králové - ekologické projekty, soutěţe Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje DDM Hradec Králové spolupráce při dopravních soutěţích o.s. Prostor Pro Klídek Úřad práce volba povolání Červený kříţ spolupráce při soutěţích NIDV HK Významné akce školy Počet akcí pro veřejnost: 16 Poznáváme celý svět projektový den Internet pro seniory Světový den zvířat Táto, mámo, pojď si hrát akce pro rodiče a děti (výtvarné dílny) Poznej svého souseda česko-polský projekt Halloween pro rodiče a děti MŠ a ţáky 1. tříd Den boje za svobodu a demokracii projektový den 13

15 Dny otevřených dveří pro rodiče budoucích ţáků 1. tříd Dny otevřených dveří pro širokou veřejnost Jdeme za Mikulášem pro ţáky MŠ Karneval na ledě Sobota s angličtinou pro ţáky I. stupně Vánoční výstava Velikonoční výstava Funny English soutěţ pro ţáky I. stupně okres HK a Jičín Úprkova maturita - závěrečné práce ţáků 9. ročníků Zkoušíme si cestu do školy pro ţáky MŠ Den Země a Den Vody celoškolní ekologické projektové dny Superstar Škola jinak projektový den Školy v přírodě Úprk kolem Orlice sportovní den Lyţařský kurz Ples ZŠ a MŠ Úprkova Deskové hry akce pro veřejnost Akce k prevenci sociálně patologických jevů 5 Bezpečný internet Umíš vyhledat pomoc Etické dílny DOMINO - bezpečná třída Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně-patologických jevů Významné akce k environmentální výchově 18 Terénní kurz ekologické výchovy Zahájení práce ekotýmu Ekoškola Výukové programy SEVER pro ţáky i učitele Sběr starého papíru Sběr víček Sběr kaštanů a ţaludů Rok v Polabí Přírodopisné exkurze Les přírodní restaurace Co s odpady Vnímáme všemi smysly Expedice Běleč nad Orlicí - terénní biologický kurz Den vody Světový den zvířat akce pro 1. stupeň Návštěva skanzenu v Krňovicích Den Země Světový den ochrany přírody sběr odpadů okolo Orlice 14

16 8.2 Účast žáků školy v soutěžích Název soutěţe Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Konverzační soutěţ Aj 9 Šelmy kolem nás 40 Finanční gramotnost 10 Poznávání přírodnin Kinderiáda 8 Soutěţ v psaní na klávesnici Účast žáků ve sportovních soutěžích Název soutěţe Počet ţáků Umístění Florbal-postup.soutěţ 6.-7.roč místo Florbalový turnaj Centra sp místo Florbal-postup.soutěţ 8-9.chl. 20 Florbal okresní kolo dívky 8.-9.r místo Florbal krajské kolo dívky místo orientační běh (školní liga) místo samsung running festival 20 florbalový turnaj Centra sp. 80 orientační běh (školní liga) příprava 10 přespolní běh, Biřička 7 přespolní běh Šimkovy sady 4 orientační běh (školní liga) místo minikopaná, vybíjená (Centrum sp.) 18 ÚPRK CUP sálová kopaná místo Mc Donald' s cup 14 Vybíjená 30 Florbal mania 30 Hradecké sportovní dny 35 Fotbal o zlatý pohár ŠD 40 Cyklistický závod Magistrát HK 18 Celkový počet soutěţí ve školním roce: 42 Počet ţáků, kteří se soutěţí zúčastnili: 682 Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti za školní rok 2009/10 Internet pro seniory, počet absolventů a školitelů: absolventů 75, školitelů (ţáků) 28. Celkový počet akcí pro veřejnost za rok 2009/10-18 Mimoškolní aktivity ţáků krouţky: celkem 26 krouţků (394 dětí) Prezentace školy na veřejnosti www stránky, denní tisk, školní časopis, propagační materiály 15

17 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspekční činnost ČŠI v tomto školním roce na škole neproběhla. 10. Základní údaje o hospodaření školy Zpráva o hospodaření školy za rok 2009 A: Neinvestiční výdaje 1. Prostředky státního rozpočtu a) Příjmy Příjmy celkem dotace ,00 C e l k e m ,00 b) Výdaje Neinvestiční výdaje celkem ,00 Z toho: náklady na platy ,00 ostatní osobní náklady ,00 zákonné odvody ,00 učebnice, učební pomůcky ,62 ostatní provozní náklady ,38 c) zisk 0 2. Prostředky z rozpočtu zřizovatele a) příjmy celkem dotace ,00 příspěvky rodičů a ţáků ,00 ostatní příjmy ,51 zúčtování fondů ,20 C e l k e m ,71 b) neinvestiční výdaje ,71 c) zisk 0 3. Prostředky doplňkové činnosti a. příjmy celkem příjmy ,40 b. výdaje celkem výdaje ,77 c. zisk ,63 B: Investiční výdaje ,00 Z toho: dotace zřizovatele 0 vlastní zdroje ,00 16

18 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Škola se stala partnerem při uskutečňování projektu: Environmentální vzdělávání pedagogů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ve spolupráci se střediskem SEVER Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, Brontosaurus Krkonoše se sídlem Horská 175, Horní Maršov s celkovou finanční podporou ,-Kč. 12. Granty Granty z rozpočtu města Hradce Králové Celkový počet podaných grantů - 22, schválených - 10 NÁZEV Den Země Volnočasové aktivity dětí Krouţek keramiky Magická matematika Modelářský krouţek Noemova archa aneb Biodiverzita Úprk okolo Orlice VI. ročník Terénní kurz Běleč Pobyt na ekologickém středisku Úprk cup 2010 Vánoční dílna Celkem: POSKYTNUTÁ ČÁSTKA ,- Kč 5.500,- Kč 5.000,- Kč 5.500,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 3.000,- Kč 5.500,- Kč ,- Kč 13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 13.1 Ve spolupráci s magistrátem města Hradec Králové Projekt Internet pro seniory vzdělávání občanů města v IT technologiích. Kurz absolvovalo 75 seniorů Ve spolupráci s NIDV a CVKHK NIDV vedení odborné stáţe v rámci Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení 5 účastníků CVKHK spolupodílení se na vzdělávací akci Biologické praktikum IV cca 20 účastníků Výroční zprava byla schválena školskou radou dne Pedagogická rada projednala výroční zprávu dne V Hradci Králové, dne Mgr.Bc. Lehký Petr ředitel školy 17

19 Přílohy: Příloha č. 1: Zápis z jednání školské rady Příloha č. 2: Školní parlament Příloha č. 1: Zápis z jednání školské rady Schůzka Přítomni: Mgr. Chroboková Dagmar JUDr. Urban Arnošt Mgr. Moníková Libuše Mgr. Soldánová Dáša Mgr. Petr Lehký Omluveni: JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Novák Robert Program: 1) Informace o změně ve školním řádu. Nová formulace: Povinnosti žáků V průběhu vyučování nepouţívat mobilní telefon a ostatní IT technologie. Tyto předměty zabavené v době výuky budou vydány pouze zákonným zástupcům ţáků. 2) Informace o Organizaci školního roku 2009/2010 3) Informace o plánovaných akcích školy, nové propagační materiály 4) Výroční zpráva Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za rok 2008/2009 5) Vlastní hodnocení školy členové Školské rady byli seznámeni s dokumentem. Zpráva z vlastního hodnocení školy je vypracována za období ) Investice - sklepní prostory ZŠ, zahradní domek, PC učebna, interaktivní tabule. Zateplení školy - okna iniciativa ţáků v rámci školního parlamentu podpisová akce. 8) Různé Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne ve čtvrtek ve hodin 18

20 Schůzka Přítomni: Mgr. Moníková Libuše JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Soldánová Dáša Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr JUDr. Urban Arnošt Omluveni: Mgr. Robert Novák Program: 1) Projednání rozpočtů na rok ) Informace o zápise ţáků do 1. tříd (budou otevřeny tři první třídy) 3) Informace o výměně oken v pavilonu 2. stupně (bohuţel jen na jedné straně budovy) 4) Informace o přestavbě sklepa na staré budově školy 5) Zhodnocení dosavadních akcí školy Etické dílny stále probíhají Sběry papíru, nově i víček od PET lahví Ekoškola Plánované vzdělávací akce pro učitele (M. Hanzelka , pro rodiče, učitele i širokou veřejnost (L. Pekařová ) 6) Informace o dalších akcí školy (zejména 1. Ples MŠ a ZŠ Úprkova), jarní dílny 7) SCIO stále probíhá testování ţáků aktuálně Mapa školy 8) Naše plány: přestavba MŠ, vybudování zahradního domku pro ŠD 9) Různé Zákaz parkování na školním dvoře Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne ve čtvrtek ve hodin Schůzka Přítomni: Mgr. Moníková Libuše JUDr. Hlavatá Marie Mgr. Soldánová Dáša Mgr. Chroboková Dagmar Mgr. Lehký Petr 19

21 JUDr. Urban Arnošt Omluveni: Mgr. Robert Novák Program: 1) Informace o parkování na školním dvoře, moţnost parkování u ŠJ oprava silnice 2) Informace opravě sklepa proběhlo výběrové řízení 3) Zhodnocení dosavadních akcí školy Škola jinak Sběry papíru stále probíhají Ekoškola zařazení školy do projektu Superstar Terénní kurz v Bělči nad Orlicí Mezinárodní projekt Labe Poznávací zájezd do Vídně 4) Vzdělávací akce pro učitele: M. Hanzelka Strategie vzdělávání v současné škole ( ) M. Kekulová Komunikace s problémovými rodiči ( ) 5) Plánované vzdělávací akce pro učitele, rodiče, učitele i širokou veřejnost: L. Pekařová _ Jak vychovat slušného člověka ( ) 6) Informace o plánovaných akcích školy do konce školního roku: Funny English ÚPRK Talent ZŠ Úprkova Sportovní odpoledne pro ţáky 1. stupně Závěrečné práce ţáků 9. ročníků 7) SCIO proběhlo testování ţáků aktuální výsledky Mapa školy Školská rada ukládá: Další schůzka proběhne ve čtvrtek ve hodin Připravit podklady pro výroční zprávu Příloha č. 2: Zhodnocení činnosti Školního parlamentu 1. Úvod Během školního roku se uskutečnilo celkem 7. schůzek a několik neformálních krátkých schůzek. 2. Co se podařilo a v čem máme rezervy o Podařilo se nám projekt Hřiště pro naši družinu dovést do zdárného konce. o Postupně se nám zlepšila úroveň komunikace při našich setkáních. o Docela jsme se naučili odlišit podstatné od nepodstatného. o Ubývalo nereálných požadavků a přibývalo vědomí toho, že školní řád a jeho dodržování je věc víc než nutná. 20

22 - Obrovské rezervy máme v aktivním přístupu, samostatnosti, zájmu a snaze, - Uvědomili jsme si, že je nutné připomenout, že každá funkce a tedy i funkce člena ŠP musí být spojena s určitými schopnostmi, pracovitostí, obětavostí, obecně Členové ŠP byli vedeni k výstižné formulaci svých myšlenek a názorů. Následně naslouchat názorům druhých, porozumět jim a vhodně na ně reagovat. Účastníci schůzek ŠP poznávali při vzájemných diskuzích složitosti rozhodovacích systémů a zároveň tak rozvíjeli své schopnosti aplikovat tyto závěry v pozdějším reálném životě. ŠP umocňoval v žácích myšlenku spolunáležitosti kolektivu a zároveň rozvíjel možnosti samostatného myšlení. 3. Budoucnost Podílet se na zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc žáků. Pomáhat při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem. Spolupodílet se při organizaci chodu školy. Přispívat ke zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti žáků. Zajišťovat efektivní komunikaci mezi zaměstnanci školy a žáky. Poučeni z toho školního jsme se rozhodli, že si vytvoříme podrobný plán činnosti ŠP pro následující školní rok , který bude veřejný a ostatním žákům tím umožníme více se zapojit do dění. 21

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola a Mateřská škola, O činnosti školy za školní rok 2007 2008. Hradec Králové Plotiště, P. Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2007 2008 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více