Predikce vlastností kompozitů s. Technická univerzita v Liberci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predikce vlastností kompozitů s. Technická univerzita v Liberci"

Transkript

1 Predikce vlastností kompozitů s textilní výztuží Optimalizace výrobního procesu Ing.. Blanka Tomková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Katedra textilních materiálů

2 Kompozitní materiály nejdynamičtěji ji se rozvíjej jející skupina nových materiálů heterogenní materiály složen ené ze dvou nebo více v fází, f, které se vzájemn jemně výrazně liší svými mechanickými, fyzikáln lními a chemickými vlastnostmi Matrice Obvykle spojitá fáze v kompozitu spojitá Výztuž Zpravidla nespojitá fáze V porovnání s matricí má výztuž obvykle výrazně vyšší mechanické vlastnosti (modul pružnosti, pevnost, tvrdost atd.) Synergický efekt vlastnosti kompozitu jsou vyšší než by odpovídalo dalo pouhému poměrn rnému sečten tení vlastností jednotlivých složek

3 Výztuž ve formě vláken Kompozity s textilní výztuží skleněná,, uhlíkov ková,, keramická, čedičová... vysoká tuhost, pevnost a teplotní stabilita pojena nejčast astěji polymerní matricí termosety (polyestery, epoxidy, fenolické pryskyřice) termoplasty (polypropylen, polyamid, aromatické termoplasty) Nové výrobky zcela unikátn tních vlastností kombinující synergicky vlastnosti výztuže e se snadností zpracování polymerů moderním m konstruktérům m dávajd vají možnost překonat p konstrukční omezení nejrozší šířenějších materiálů kovy, beton a ostatních tradičních materiály V praxi je ovšem třeba t kromě výhod pečliv livě zvážit i případnp padné "nevýhody" kompozitů

4 Některé z nich nejsou skutečnými nevýhodami vyjadřuj ují významnou odlišnost ve způsobu zpracování kompozitních materiálů v porovnání s materiály tradičními kompozitní materiál je většinouv vyráběn n v jednom kroku s konečným ným produktem laminace sportovních lodí,, tažen ení profilů, navíjen jení tlakových nádob, n části proudových motorů,, apod. to může e působit p jisté komplikace při p i konstruování nových výrobků je obtížné oddělit vlastnosti materiálu od užitných u vlastností výrobku snadné u tradičních konstrukčních materiálů podstatně jednoduššíší optimalizace a spolehlivost konstrukčních postupů

5 Velmi omezená databáze konstrukčních dat pro samotné kompozity Matematické modely v technické praxi simulace umožň žňující predikci vlastností navrhovaných kompozitních systémů na základz kladě znalosti vlastností vyztužuj ujících ch vláken a kompozitních matric Do výpočtu vstupuje složit itá vnitřní geometrie kompozitního systému, která závisí jednak na typu použit ité textilní výztuže e (jednosměrn rně uložen ené kabílky lky,, tkaniny, pleteniny, 3D splétan tané výztuže e apod.) jednak na technologii přípravy p pravy kompozitu výběr r optimáln lního časově-teplotního režim imu vytvrzování matrice

6 Predikce vlastností kompozitů Vlastnosti kompozitních materiálů funkce řady parametrů: vlastnosti matrice a výztuže, délka vláken výztuže soudržnost matrice a výztuže,objemový podíl a uspořádání výztuže

7 Vlastnosti matric

8 Analýza struktury kompozitů Modely tkaninových laminátů obrazová analýza vnitřní struktury materiálu důkladné studium vnitřní struktury kompozitu snaha o zohlednění parametrů reáln lné struktury Zdroj strukturních dat mikrofotografie přímé vyhodnocení morfologie výztuže, matrice i dutin řešeny eny následujn sledující otázky: které geometrické parametry měřm ěřit jak tato data zpracovat jak je využít t pro popis vztahu mezi technologií výroby, vlastnostmi materiálu a jeho strukturou

9 Kompozity s textilní výztuží heterogenní materiály se složitou, většinou v porézn zní strukturou ani na úrovni mikrostruktury zde nenajdeme homogenní materiál Výpočet materiálových vlastností těchto kompozitů vícestupňové strukturní modely struktura a vlastnosti materiálu počítány postupně na nano-, mikro-, mezo- a makroúrovni rovni cílem numerické simulace je dosažen ení předpovědi di s co možná největší přesností taková predikce umožň žňuje ušetu etření času a finančních prostředk edků při řízení,, ovládání,, vývoji a výrobě kompozitních materiálů pro konkrétn tní aplikace

10 Fotografie mikrostruktury kompozitu C/C Rozlišen ení 1,7 µm/px Výztuž Uhlíkov ková tkanina v plátnov tnové vazbě vlákna Toray T800 Prekurzor matrice fenolická pryskyřice UMAFORM LE Pórovitost 25 30%

11 Vícestupňový strukturní model Předpoklady pro tvorbu vícestupňového strukturního modelu: 1. Pro danou kompozitní technologii jsou základnz kladní vlastnosti vláken a matrice v kompozitu jednoznačně definované. 2. V průběhu přípravy p pravy kompozitu se vlastnosti vláken v nanopohledu (např.. uspořádání grafenových rovin ve struktuře e uhlíkových vláken) prakticky nemění. 3. Matrice se v průběhu výroby formuje do podoby izotropního uhlíku, který se strukturou a vlastnostmi blíží struktuře e tzv. skelného uhlíku. 4. Kompozitní technologie ovlivňuje zejména mikro- a mezostrukturu materiálu, kdy při p i prosycování pryskyřic icí,, lisování a následnn sledném tepelném m zpracování kompozitu dochází ke změnám m rozložen ení vláken v kabílku a ke změnám struktury kabílk lků ve vyztužuj ující textilii.

12 Přestup tepla v kompozitní desce Termofyzikáln lní parametry kompozitní desky fináln lní hodnoty získanz skané pomocí prezentovaného modelu

13 Výpočtový modul pro simulaci přenosu p tepla

14 Definice vstupních parametrů a okrajových podmínek Diferenciáln lní rovnice pro nestacionárn rní vedení tepla: Materiálov lové parametry základnz kladních složek kompozitu: Počáte teční podmínka: T (x,t 0 ) = T 0 (x) Rozložen ení teploty ve vzorku v čase t 0 [s]

15 TP studované kompozitní desky Ověř ěření věrohodnosti výsledků získaných MKP experimentáln lní měření (použití tzv. Impulzní metody) Porovnání vypočtených hodnot s hodnotami zjištěnými experimentáln lně při i teplotě 25 C parametry základnz kladních kompozitních složek byly stanoveny pro tuto teplotu

16 Aplikovatelnost na širokou škálu materiálů vytvořen ení geometrického modelu řešené úlohy kvalitní mikrofotografie jejich struktury teoretický model struktury stanovení materiálových parametrů vstupních složek zadání okrajových podmínek Software FemLab řešení řady inženýrských úloh v oblasti fyziky, průmyslov myslové chemie, pružnosti a pevnosti, akustiky, elektromagnetismu, prostupu tepla, proudění tekutin, optoelektroniky a další ších zdroj informací při i návrhu n složen ení nových materiálů určen ení hodnot žádaných materiálových parametrů grafické výstupy simulující odezvu materiálu na aplikované zatížen ení Návrhy materiálů pro konkrétn tní aplikace Návrhy technologie jejich přípravyp pravy

17 Technologie přípravy p pravy textilních kompozitů Mechanické mísení jednotlivých složek charakteristické pro kompozity tím se liší např. od slitin, které jsou rovněž heterogenní jednotlivé fáze vznikají fázovými přeměnami např. při tuhnutí Způsoby výroby kompozitních dílů dělení dle typu formy rozhoduje o odpařování reaktivního rozpouštědla pryskyřice důležité u levných (UP a VE) pryskyřic prepregy s reaktoplastickou matricí už rozpouštědlo neobsahují Otevřená (jednodílná) forma Uzavřená (dvoudílná) forma

18 Nejpoužívan vanější termoplasty polypropylen a polyamidy výztuž Vytvrzovací proces krátk tká vlákna lze zpracovat vstřikov ikováním m jako běžb ěžné plasty kontinuáln lní vlákna výroba desek tvarovatelných za tepla časově neomezená možnost skladování,, recyklovatelnost horší smáčivost vláken Nejpoužívan vanější reaktoplasty nenasycené polyesterové,, vinylesterové a epoxidové pryskyříce Vytvrzování reaktoplastů proces sestávaj vající z několika etap vytvořen ení prostorové makromolekuly s nekonečnou nou molárn rní hmotností vytvrzování probíhá při i určit ité teplotě rychlostí závisí na druhu pryskyřice a typu tvrdidla

19 Vytvrzovací reakce pryskyřice Kinetika vytvrzovacích ch procesů specifické nároky dle typu výrobní technologie při různých teplotách znázorn zorněnana v diagramu TTT time-temperature temperature- transformation pro čisté pryskyřice (bez rozpouštědla) Doba gelace (želatinace) důležitá charakteristika vytvrzovacího procesu viskózn zní pryskyřice se změní v elastickou tuhou hmotu s nízkým n modulem pružnosti (kaučukovit ukovité chování) pryskyřice ztrácí schopnost protékat a vzlínat mezi vlákny výztuže

20 Diagram TTT ( time( time-temperature- transformation )

21 Proces přípravy p pravy dlouhovláknov knového prepregu

22 Průběhy tepelného zpracování kompozitní desky

23 Projektování kompozitu Každý kompozitový materiál l vzniká až během zhotovování výrobku skutečné materiálov lové vlastnosti jsou silně determinované použitými složkami, skladbou a procesem zpracování mohou být stanoveny aža ex-post, na hotovém výrobku tato primárn rní neurčitost přinp ináší obtíže e do jakéhokoliv konstruování a pevnostního návrhu Příprava velmi individuáln lních materiálů šitých namíru přesnp esně pro dané účely výrobek přesně přizpůsobený předem zadaným požadavk adavkům výběr r vhodných materiálů složek, spolu se správným tvarováním m a dimenzováním m součást stí a konstrukce široké spektrum mechanických, fyzikáln lních a ostatních výsledných vlastností

24 Konstruování z kompozitů důkladné porozumění anizotropii struktury použit itého materiálu, včetně všech možnost ností jejího uspořádání znalost vlivu prostřed edí na vlastnosti materiálu a namáhání dané konstrukce, včetnv etně vlivu na její odezvu Koncepce návrhu n kompozitu s textilní výztuží Vytvořit systém m kde materim ateriál, dimenzování,, tvarování, technologické zpracování,, funkčnost, nost, životnost a bezpečnost jsou uvažov ovány společně jako nedíln lné aspekty jediné záležitosti použit ití pokročilých matematických nástrojn strojů a moderní výpočetn etní techniky příprava prava kompozitních vzorků,, testování jejich vlastností

25 Děkuji za pozornost Hubert Ing.. Blanka Tomková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Katedra textilních materiálů

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY

TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY Chem. Listy 91, 23-29 (1997) TERMOPLASTICKÉ ELASTOMERY - MODERNÍ POLYMERNÍ MATERIÁLY VRATISLAV DUCHÁČEK Pryž (vulkanizovaný elastomer) je charakterizována chemickými, tzv. příčnými" vazbami mezi polymerními

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN

ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN ZPRACOVATELSKÉ VLASTNOSTI TEXTILNÍCH VLÁKEN Literatura: Militký J. - Vaníček J. - Kryštůfek J. - Hartych W. Modifikovaná polyesterová vlákna. SNTL PRAHA, 1984 Blažek A. - Šutá Š. Vlastnosti textilních

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Kompozitní materiály definice a rozdělení

Kompozitní materiály definice a rozdělení Kompozitní materiály definice a rozdělení Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Rozdělení materiálů Požadavky na technické materiály Struktura technických materiálů Technické materiály

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 Obsah Chemické listy 2010, číslo 2 a 3 ČÍSLO 2/2010 ÚVODNÍK 85 ČÍSLO 3/2010 ÚVODNÍK 137 REFERÁTY Metody předpovědi koloidní stability

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Technologie výroby aglomerovaných materiálů

Technologie výroby aglomerovaných materiálů Ing. Martin Böhm Technologie výroby aglomerovaných materiálů ČZU Praha, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra zpracování dřeva, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 Suchdol, bohm@fle.czu.cz, tel.: 224 383

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 Příloha k závěrečné zprávě za rok 2013 Číslo projektu: TA01021283 Název projektu: Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více