OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007"

Transkript

1 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce Následující øádky jsou výètem toho, co se ve mìstì odehrálo ve vztahu k obèanùm. O nìkterých akcích jsme vás jiā informovali, ale pøipomeòme si je v krátkém pøehledu a ohlédnìme se za tím, co se v roce 2007 na území mìsta realizovalo. Redakce dìkuje za spolupráci vedoucí odboru majetkového Ing. Janì Narovcové, vedoucí odboru rozvoje Ing. arch. Martì Slámové a pracovníku odboru āivotního prostøedí Ing. Ondøeji Feitovi. Akce realizované v roce 2007 Náklady na realizaci stavby Kè vèetnì DPH Rekonstrukce komunikace Vodárenská Oprava chodníku v ul. Tylova ve Strakonicích Strakonice prvky pasivní protipovodòové ochrany centra Strakonice oprava èásti chodníku u mostu Strakonice oprava èásti chodníku u jezu Strakonice oprava èásti chodníku výjezd na most Opìrná zeï v ulici Švandy dudáka Výmìna obrubníkù na sídlišti Mír Ocelové zábradlí schodù nad jezem Ocelové zábradlí u mostu ul. Písecká Parkovištì na pozemku p.è k.ú. Strakonice (pod nemocnicí) Strakonice stavební úpravy pøechodù Odvodnìní ulice Tisová Oprava vjezdu na parkovištì ul. Obráncù míru eleznièní most na trati Èeské Budìjovice Plzeò ve Strakonicích Ocelová zábradlí venkovních schodiš v ul. Pionýrská, Na Stráāi Chodník mezi ul. Hranièní a ul. Na Stráni Úpravy areálu hradu Chodník ul. Na Stráni, Strakonice bezbariérová úprava Památník āidovské komunity Ocelové zábradlí venkovního schodištì u kostela sv. Markéty na poz. p.è Oprava chodníku v ul. 5. kvìtna Parkovištì v ul. Pováāská a v ul. U Zahrádek Volyòská cyklostezka trasa A 2. etapa, Propojení Strakonice Radošovice Odvodnìní køiāovatky K Mutìnickému jezu Chodník Nový Draāejov ulice Na Hrázi Oprava parkovištì na poz. p.è. 320/244 v k.ú. Pøední Ptákovice Parkovištì sídlištì Mír u èp a stání Rekonstrukce atletického oválu Rekonstrukce rozvodu vody ZŠ Podìbradova Veøejné osvìtlení pøechodu ul. 5. kvìtna Betonový propustek a sjezdy Draāejov Regulace otopné soustavy MŠ a ZŠ Pøenosné zásuvkové rozvadìèe pou Signalizaèní zaøízení pø. pro cyklisty, køiāovatka nádraāí Elektrická regulace topení ZŠ Jezerní Kanalizaèní vpusti Draāejov Náklady na Akce realizované v roce 2007 realizaci stavby Kè vèetnì DPH Veøejné osvìtlení Zvolenská Veøejné osvìtlení Modlešovice Veøejné osvìtlení Strojaøù Veøejné osvìtelní pøechodù u Hvìzdy Výstavba chodníku ul. Mírová Parkovištì na pozemku p.è. 781/1, k.ú. Strakonice (ul. Hradeckého) Revitalizace Rennerových sadù, východní èást Útulek pro opuštìné a nalezené psy Oprava havarijního stavu komunikace Virtova u èp. 7 a 8, Starý Draāejov Zabezpeèení opìrné zdi vèetnì zábradlí poāární nádrā Virt Chodník ul. Bavorova Rekonstrukce komunikace Starý Draāejov, Virt, sjezdy èp. 29, Osazení ACO vpusti ul. Na Hrázi, Nový Draāejov Oprava køiāovatka Hranièní Volyòská Parkovištì na pozemku p.è. dle KN 227/1 k.ú. Strakonice (u pivovaru) Starý Draāejov oprava schodù náves autobusová zastávka Starý Draāejov odvodnìní komunikace objekt èp Starý Draāejov odvodnìní komunikace objekt èp. 91, 158, Starý Draāejov oprava kanalizace, výmìna vodovodu pøíjezd Starý Draāejov oprava komunikací asfaltový recyklát Realizace autobusových pøístøeškù na území mìsta Strakonice Vodohospodáøský fond (opravy a investice na kanalizaèní a vodovodní síti vèetnì úpraven vod a ÈOV) Draāejov Podskalí kabel veøejného osvìtlení Hrad Strakonice, mìstská èást ZUŠ Hrad Strakonice, stavební úpravy objektu pro správce areálu hradu Hrad Strakonice safari ZŠ a MŠ Pováāská, budova Lidická výmìna vchodových dveøí MŠ Šumavská rekonstrukce chodníkù MŠ Šumavská výmìna døevìného oplocení MŠ Šumavská roztloukárna vajec, pøípravna masa, sprcha MŠ Šumavská úprava tøídy pro ZŠ ZŠ F. L. Èelakovského, budova ul. Chelèického úprava tøídy pro instalaci elektrické pece ZŠ F. L. Èelakovského, bud. ul. Jezerní oprava støechy ZŠ Dukelská dokonèení rekonstrukce tìlocvièny ZŠ Dukelská výmìna oken v tìlocviènì Pokraèování na další stranì.

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 Náklady na Akce realizované v roce 2007 realizaci stavby Kè vèetnì DPH ZŠ J. z Podìbrad výmìna vstupní stìny s dveømi ZŠ J. z Podìbrad rekonstrukce sochy Jiøího z Podìbrad MŠ A. B. Svojsíka výmìna prosklené stìny a dvojích vchodových dveøí MŠ Lidická, odlouèené pracovištì MŠ Holeèkova 413 výmìna dlaāby na terase MŠ Lidická, odlouèené pracovištì MŠ Spojaøù výmìna obkladù MŠ Ellerova venkovní vodovod MŠ Stavbaøù vybudování WC pro imobilní obèany ZŠ Èelakovského výmìna dlaāby v suterénu Oprava støech po vichøici Demolice objektu na pozemku p.è. st k.ú. Strakonice Oprava kaplièky Virt Domov dùchodcù Lidická statické zajištìní zdi u restaurace Hvìzda ZŠ Velké námìstí okna, oprava MŠ Šumavská strop, oprava MŠ Holeèkova 413 výmìna ÚT, radiátory ZŠ Dukelská okapní ālaby, výmìna MŠ Plánkova oprava rozvodù elektro Modlešovice, hasièská zbrojnice natìraèské práce MŠ Mír oprava støechy Dále byla realizována nová vánoèní výzdoba (Sv. Trojice a tøpytivý strom na Palackého námìstí). Dìtská høištì realizace dìtského høištì v ul. Trāní ( ,- Kè) realizace dìtského høištì ve Starém Draāejovì ( ,- Kè) jako kaādoroènì drobná doplnìní a úpravy stávajících dìtských høiš Zastupitelstvo mìsta Strakonice 7. zasedání zastupitelstva mìsta dne Zastupitelstvo schválilo rozpoèet mìsta pro rok 2008 Zastupitelstvo mìsta schválilo rozpoèet mìsta pro rok 2008 ve výši: pøíjmy: ,- Kè, výdaje: ,- Kè, saldo pøíjmù a výdajù: ,- Kè, splátky úvìrù: ,- Kè, prostøedky z minulých let: ,- Kè. Rozpoèet pøíjmù pro rok 2008 (v tis. Kè) Daòové pøíjmy celkem ,3 sdílené daòové pøíjmy (pøedpoklad) ,0 z toho výluèné daòové pøíjmy ,0 správní poplatky ,3 ostatní danì a poplatky ,0 Nedaòové pøíjmy celkem ,0 lesy 600,0 pøíjmy z pronájmu majetku ,0 z toho pøíjmy sankèní platby 2.800,0 pøijaté pojistné náhrady 1.400,0 úroky, dividendy 7.300,0 ostatní pøíjmy ,0 Pøijaté dotace ,7 Kapitálové pøíjmy ,0 prodej bytù ,0 z toho prodej hmotného majetku 1.150,0 prodej pozemkù 8.000,0 Celkový pøedpoklad pøíjmù ,0 Prostøedky z minulých let ,0 Celkem ,0 Projekty pøíprava projektu Velkého námìstí a navazujících prostor (dokonèení zaèátkem roku 2008) zpracování studie a její projednání s veøejností na øešení parku u nádraāí zpracování studie lávky u hradu Územnì plánovací dokumentace byly zapoèaty práce na poøízení nového územního plánu mìsta byl schválen regulaèní plán Vìtrolamka ivotní prostøedí ve mìstì provedení zdravotních a bezpeènostních øezù na všech stromech v Rennerových sadech výsadba trvalek, keøù a stromù podél cyklostezky Katovická výsadba stromù a doprovodné zelenì u ZŠ Jezárka (høištì) výsadba keøù na novì zbudované protipovodòové hrázce u sv. Markéty + dosadba stromù dokonèení výzdoby mobilní zelení na Palackého námìstí ošetøení a revitalizace lipové aleje V Lipkách výsadba doprovodné zelenì parkovištì v ulici Vodárenská drobné dílèí dosadby stromù a keøù ve mìstì (mlýnský náhon, Podsrp, Písecká ulice, Nový Draāejov, Virt, høbitov, Na Stráāi) Letecký pohled na Strakonice. Rozpoèet výdajù pro rok 2008 (v tis. Kè) Foto: Archiv MìÚ Komunikace, chodníky, parkovištì, autobusové zastávky Cyklostezky Ostatní objekty a bytová výstavba Údrāba školských zaøízení Vodovody, kanalizace Tepelné a energetické hospodáøství Odborná správa lesù Projekty, expertizy, znalecké posudky Úroky z úvìrù a pùjèek 500 Splátky úvìrù a pùjèek Platby daní a poplatkù Vratky, kauce, prohlášení Pojištìní majetku Výkupy pozemkù pod komunikacemi Zeleò Ochrana āivotního prostøedí Ochrana pøírody, ZPF, lesy, myslivost Vodní hospodáøství 220 Bezpeènost silnièního provozu 120 Stavební úøad 30 Sociální dávky Rozvoj mìsta Mìstská policie Místní správa Školství, cestovní ruch, pøíspìvky pro sport Mìstské kulturní støedisko Šmidingerova knihovna Správa tìlovýchovných zaøízení Údrāba mìsta prostøednictvím technických sluāeb Provoz MHD Pøíspìvek Jihoèeské hospodáøské komoøe 70 Sluāby nájem plochy pro poutì 80 Celkem

3 ÚNOR 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Nové plochy pro výstavbu Zastupitelstvo mìsta vydalo opatøení obecné povahy regulaèní plán Vìtrolamka, Strakonice Nový Draāejov. Dùvodem pro zpracování zmìny è. 26 územního plánu a navazujícího regulaèního plánu Vìtrolamka, Strakonice Nový Draāejov je rozšíøení zastavitelných ploch na území mìsta Strakonice. Schválení tìchto územnì plánovacích dokumentací umoāní výstavbu nových rodinných domù v této lokalitì. Zpracovatel regulaèního plánu: Ing. arch. Jan Rampich. Mìsto má zásobník projektù Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí zásobník projektù pøipravovaných mìstem Strakonice k podání āádostí o dotace z externích zdrojù, a to: Rekonstrukce komunikace Tisová, Stavební úpravy ulice Èelakovského, Stavební úpravy ulice iākova, Komunikace a ināenýrské sítì lokality Na Muškách, Sportovní areál Na Muškách, Rekonstrukce a pøístavba kulturního domu, Rekonstrukce a stavební úpravy Základní školy F. L. Èelakovského, Øešení areálu ZŠ Dukelská, ZŠ Podìbradova rekonstrukce venkovního høištì, Integrovaný projekt obnovy a rekonstrukce mateøských škol ve Strakonicích, Lávka pøes øeku Otavu u strakonického hradu, Cyklostezka Strakonice Hajská Pøeš ovice (I. etapa: úsek zimní stadion stará øeka), Obnova NKP Hrad Strakonice (èerná kuchynì + zbylé objekty), Úpravna vody Hajská, Sbìrný dvùr Strakonice, Pøekladištì odpadù V Holi, Rennerovy sady II. etapa, Park Jezárky. Mìsto Strakonice dlouhodobì pøipravuje øadu investièních projektù, které povedou k rozvoji mìsta jako celku. Vzhledem k finanèní nároènosti vìtšiny z nich však není moāné realizovat je výhradnì z rozpoètu mìsta Strakonice. V rámci programovacího období EU bude spuštìna øada významných programù a dotaèních titulù (nìkteré jiā byly v pøedstihu otevøeny). S ohledem na tento fakt byly vytypovány projekty mìsta, které se nacházejí v pokroèilém stádiu pøípravy a jejichā realizace v dohledné dobì je více neā āádoucí. Vydána vyhláška o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo mìsta vydalo obecnì závaznou vyhlášku è. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaāïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuāívání a odstraòování komunálních odpadù. Bliāší informace o místním poplatku za komunální odpad poskytla Ing. Radka Frèková, pracovnice odboru āivotního prostøedí MìÚ Strakonice: Zastupitelstvem mìsta Strakonice byl schválen pro rok 2008 místní poplatek za komunální odpad ve stejné výši jako v loòském roce, tj. 470 Kè na osobu trvale āijící na území mìsta a dále na osobu vlastnící stavbu urèenou nebo slouāící k individuální rekreaci. Pøestoāe náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu v loòském roce vzrostly, rozhodli se zastupitelé mìsta z motivaèních dùvodù zachovat výši poplatku a navýšení hradit z rozpoètu mìsta. Pøispìlo k tomu pøedevším i zkvalitnìní tøídìní vyuāitelných sloāek komunálního odpadu obèany mìsta. Výsledkem zvýšeného zájmu obèanù o tøídìní odpadù bylo i první místo mìsta Strakonice v loòském roce mezi bývalými okresními mìsty v mnoāství vytøídìných vyuāitelných sloāek komunálního odpadu v Jihoèeském kraji. Pro pøedstavu uvádíme mnoāství vytøídìných vyuāitelných sloāek komunálního odpadu za rok 2006 a rok 2007: 2006 (t) 2007 (t) papír 462,87 650,14 sklo 251,20 240,19 plasty 213,28 199,10 kovy 15,77 6,67 tetra pack 0,96 3,86 celkem 944, ,96 Porovnání mnoāství komunálního odpadu za rok 2006 a rok 2007: 2006 (t) 2007 (t) Svoz komunálního odpadu 5347, ,93 Bylo stanoveno vodné a stoèné pro rok 2008 Zastupitelstvo mìsta schválilo pro další vodohospodáøský rok ( ) ceny vodného a stoèného: CENA vodné stoèné celkem bez DPH 31,78 Kè 19,61 Kè 51,39 Kè DPH 9% 2,86 Kè 1,76 Kè 4,62 Kè s DPH 34,64 Kè 21,37 Kè 56,01 Kè K navýšení cen za vodné a stoèné došlo z dùvodu zvýšení sazby DPH z 5 % na 9 % a rùstu provozních nákladù. Plné znìní usnesení ze zasedání ZM naleznete na MìÚ. Rada mìsta Strakonice 47. jednání rady mìsta dne Mìsto vyplatilo kompenzace školám Rada mìsta souhlasila s vyplacením finanèních prostøedkù ve výši ,50 Kè jako kompenzaci ušlých pøíjmù za sportovní èinnost mládeāe do 18 let od do v tìlocviènách ZŠ zøizovaných mìstem Strakonice dle vyuāitých hodin. Finanèní kompenzace poskytovaná mìstem Strakonice základním školám zøizovaných mìstem Strakonice pokrývá náklady ZŠ, které jsou spojené s provozem tìlocvièen pøi pravidelné sportovní èinnosti mládeāe do 18 let ve sportovních klubech pùsobících na území mìsta. V roce 2007 mládeā do 18 let sportovala za korunovou sazbu za hodinu. Rozdíl mezi korunovou sazbou a náklady byl hrazen z rozpoètu mìsta. Vyhodnocení výbìrových øízení Na základì výbìrového øízení rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy s firmou CM Security, Blatná, na provádìní revizí elektrické zabezpeèovací signalizace v mìstských zaøízeních za cenu ,- Kè (vèetnì DPH) od na dobu neurèitou a na provádìní revizí elektrické poāární signalizace v mìstských zaøízeních za cenu ,- Kè (vèetnì DPH) od na dobu neurèitou. Dále souhlasila s uzavøením smlouvy s Janem Zuš ákem, Strakonice, na provádìní revizí elektrického zaøízení v mìstských zaøízeních za cenu ,- Kè (vèetnì DPH) od na dobu neurèitou. Více informací naleznete v prosincovém Zpravodaji 2007 na stranì 2. Rennerovy sady budou mít závlahu Rada mìsta souhlasila s realizací závlahy v prostoru Rennerových sadù východní èást za cenu ,80 Kè (vèetnì DPH). Souèástí rekonstrukce parku bude i instalace automatického závlahového systému, který umoāní automatickou závlahu novì vysazených stromù a keøù podél ulice Husovy (kapénková závlaha) a dále závlahu travnatých ploch a stávajících stromù (postøikem). Tento systém zajistí velmi vysokou rovnomìrnost a pravidelnost zálivky (závlaha v noèních hodinách), lepší a rychlejší zapojení novì vysazených rostlin a lepší kvalitu travnatých ploch v parku. 48. jednání rady mìsta dne Odkup døevní hmoty z lesù mìsta Na základì výbìrového øízení rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na odkup døevní hmoty v sortimentu smrk (kulatina pilaøská) se spoleèností CHANA DW, s. r. o., Èervený Kostelec, za cenu 1.715,- Kè/m 3. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Prodej, pronájem Nabídka bytové jednotky k pøímému prodeji Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedenou bytovou jednotku k pøímému prodeji do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 4 o velikosti 4+1 v èp v ul. Kosmonautù o výmìøe 77,90 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ.

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 Strakonice v èíslech EVIDENCE OBYVATEL K Poèet obyvatel celkem z toho muāù āen Prùmìrný vìk celkem: 40,63 z toho muāi 39,31 āeny 41,91 Poèet obyvatel do 15 let (vèetnì) Poèet obyvatel nad 65 let Rok 2007 Poèet obyvatel podle èástí mìsta: Pohled na Strakonice. narození 264 zemøelí 227 pøistìhovaní z jiné obce 528 stìhování v rámci obce 505 odstìhovaní 532 Strakonice I Strakonice II Draāejov Hajská 40 Modlešovice 169 Pøední Ptákovice Støela 57 Virt 68 Foto: Archiv MìÚ Co nového na Mìstském úøadu ve Strakonicích? Od byla novì vytvoøena pozice pracovníka pro styk s veøejností (PR), který bude zodpovídat za public relations MìÚ Strakonice, poskytovat informaèní, organizaèní a podkladový servis pracovníkùm úøadu, obèanùm i médiím, podávat zprávy, stanoviska úøadu, prohlášení, doporuèení a jiné aktuality. Novou pracovnicí pro styk s veøejností se stala Mgr. Marie Tùmová, kterou mùāete kontaktovat na tel. èísle: nebo a u: Šetøení Èeského statistického úøadu o dalším vzdìlávání dospìlých Èeský statistický úøad organizuje první výbìrové šetøení o vzdìlávání dospìlých, jehoā smyslem je získat reprezentativní údaje. Také ve Strakonicích navštíví v období od do vybrané domácnosti tazatel (zamìstnanec ÈSÚ) a na základì rozhovoru s osobami narozenými v letech 1943 aā 1982 vyplní dotazník. Anonymita zjištìných údajù je zaruèena a získaná data jsou dùslednì chránìna podle pøíslušných zákonù. Tazatelé se budou prokazovat povìøením k výkonu funkce, které jim vydá samostatné oddìlení terénních zjiš ování ÈSÚ v pøíslušném kraji. Mìsto Strakonice āádá své obèany o dùkladnou kontrolu pøedloāených povìøení tazatelù, aby nedošlo ke zneuāití. V pøípadì jakéhokoli podezøení z podvodu volejte ihned mìstskou policii (156). Dìkujeme. Mgr. Marie Tùmová, PR Na konec bøezna pøipravuje mìsto Strakonice veøejnou prezentaci studie úprav Velkého námìstí a pøilehlých prostor. Nová podoba støedu mìsta bude pøedstavena autorem studie Ing. arch. Josefem Kiszkou z Havíøova. O pøesném termínu vás budeme informovat. Studie Velkého námìstí Platnost dosavadních obèanských prùkazù podle zákona 328/1999 Sb. 24, odst. 2, ve znìní pozdìjších pøedpisù Obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù, vydané do 31. prosince 2003, pozbývají platnosti nejpozdìji do 31. prosince 2008, s výjimkou obèanských prùkazù vydaných obèanùm narozeným pøed 1. lednem 1936, pokud není v tìchto obèanských prùkazech doba ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním datem. Zmìny na dani z nemovitostí v celém KÚ Støela od roku 2008 Upozoròujeme obèany, āe na území obce Strakonice došlo k obnovì katastrálního operátu na celém katastrálním území Støela. U zdejších pozemkù se od roku 2008 stává poplatníkem danì vlastník pozemku. Daòové pøiznání, pøípadnì dílèí daòové pøiznání, je nutno podat Finanènímu úøadu ve Strakonicích do 30. dubna Mgr. Marie Tùmová, PR Návštìvní doba psího útulku Pondìlí hodin Úterý zavøeno Støeda hodin Ètvrtek hodin Pátek hodin Sobota hodin Nedìle zavøeno Strakonická teplárna je zapojena do klastru EKOGEN Teplárna Strakonice, a. s., se na poèátku roku 2006 zapojila do klastru EKOGEN, který se zabývá zpracováním popílku a dalších jemných anorganických odpadních materiálù do stavebních materiálù pøi minimální energetické nároènosti. EKOGEN je obèanské sdruāení, èleny je šestnáct subjektù, a to vìtšinou z jihoèeského regionu, od producentù, výzkumných ústavù, pøes poradenské firmy a technology aā po stavební firmy. Výsledkem èinnosti klastru EKOGEN by mìl být nový stavební materiál na bázi popílku ze strakonické teplárny, aby došlo k racionálnímu zuāitkování tohoto vedlejšího energetického produktu. Teplárna je v tomto projektu zapojena nejen jako dodavatel suroviny, ale také úzce spolupracuje pøi vývoji stavebních materiálù. Tímto technologickým postupem zpracování popílku se v souèasné dobì nezabývá nikdo v ÈR ani v Evropì. V Jarošovì nad Neāárkou má EKOGEN vybudovaný poloprovoz, ve kterém se ovìøuje fungování laboratorních zkoušek ve skuteèných podmínkách. Zároveò dochází k poloprovoznímu zpracování teplárenského popílku v Horaāïovicích. Výstupy z poloprovozù dokazují správnost zámìru a výsledky pøi testování vyrobeného umìlého kameniva jsou velmi pøíznivé. Foto: Archiv MìÚ Granule umìlého kameniva z popílku. Foto: Archív Teplárna Strakonice, a. s. Klastr je geograficky blízké seskupení vzájemnì provázaných firem a souvisejících institucí v konkrétním oboru, které si navzájem konkurují, ale také spolu vzájemnì spolupracují. V souèasné dobì existuje ve svìtì více neā 500 klastrových seskupení, v Èeské republice bylo zaloāeno cca 15 klastrù a v jihoèeském regionu je EKOGEN klastrem jediným. Ing. Jan Filip, ekolog Teplárny Strakonice, a. s.

5 ÚNOR 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Mìstská policie Strakonice Rok s rokem se sešel, a i kdyā nám to èasto pøipadá nemoāné, nastupujeme do nového rychlíku, který je oznaèen datem Opìt jsme u bilancování roku pøedcházejícího, opìt jsme u statistik, opìt jsme u èísel jako takových. Bìhem uplynulých dvanácti mìsícù zaznamenali velitelé smìn do poèítaèe 7341 událostí. Pokud se týká hodnocení trestné èinnosti, pøedali stráāníci na OO PÈR padesát tøi pøípady podezøení z trestného èinu. Ve dvaceti devíti pøípadech byl podezøelý pøímo na místì èinu stráāníky dopaden a pøedán do rukou Policie ÈR. Pøestupkù, zejména na úseku veøejného poøádku, na úseku alkoholismu a pøestupkù, kterými dochází k porušování obecnì závazných vyhlášek mìsta, bylo zaznamenáno 165. Na Policii ÈR byly pøedány ètyøi osoby a jedno vozidlo, po nichā bylo vyhlášeno pátrání. Na pøíslušné instituce bylo bìhem uplynulého roku oznámeno více neā 530 komunikaèních závad. Na oddìlení ztrát a nálezù putovalo 171 nalezených vìcí. Bìhem noèních kontrol bylo hlídkami nalezeno v osmdesáti dvou pøípadech nezajištìné vozidlo. V kotcích na mìstské policii se vystøídalo 144 psù. Pro ètyøicet osm z nich se jejich majitelé nedostavili, proto nalezenci putovali do psího útulku v Písku. Na katastrálním území Strakonic jsme øešili sedm èerných skládek èi devatenáct autovrakù. Co se týèe dopravy, øešili stráāníci 2756 pøestupkù. Mezi pøestupci však nebyli jen øidièi automobilù, ale podíleli se na nich i cyklisté, èi chodci. Na základì práce s kamerami bylo øešeno 146 událostí. V souèasné dobì disponujeme dvanácti pevnými kamerovými body a dvìma kamerami pøenosnými. Tyto budeme vyuāívat nejen preventivnì v èástech mìsta, které nejsou pokryty pevnými kamerovými body, ale i cílenì proti vandalismu, i v dopravì, kde budeme monitorovat nešvary typu jízdy na èervenou a další. Celý systém je jiā druhým rokem propojen na Policii ÈR. Nìkolik ètenáøù vzneslo bìhem uplynulého roku dotaz na Den otevøených dveøí na mìstské policii. Bude pøipraven bìhem jarních mìsícù a o termínu budete informováni v jednom z dalších èísel Zpravodaje. I kdyā jsme se v mìsíci prosinci zamìøili zejména na preventivní kontroly kolem parkoviš pøed jednotlivými nákupními støedisky, pøesto jsme zaznamenali øadu událostí, které bychom ètenáøùm chtìli pøiblíāit. Ke rvaèce mezi nìkolika hosty pøivolala stráāníky obsluha jedné ze strakonických restaurací v pozdních noèních hodinách dne Jelikoā jeden z úèastníkù bitky byl poranìn, pøivolala hlídka mìstské policie na místo RZS, pro ostatní rváèe pak hlídku OO PÈR, která událost dále øešila. Dne v odpoledních hodinách omezili stráāníci mìstské policie na osobní svobodì v ulici Mlýnské mladého muāe, který byl podezøelý z vykradení bytu v této lokalitì. Mladík se snaāil pøed stráāníky utéct, byl však dopaden a pøedán Policii ÈR. Dne bylo ve veèerních hodinách nahlášeno na stálou sluābu, āe od jednoho z marketù jdou dva mladíci, kteøí zde kradli. Oba výteèníci byli zachyceni kamerovým systémem. Pøed hlídkou mìstské policie se snaāili ukradených vìcí zbavit tím, āe je odhazovali do blízkého køoví. Oba mladíci skonèili na OO Policie ÈR ve Strakonicích. Podìkování patøí oznamovateli, který nás upozornil dne ve veèerních hodinách na partu mladíkù, kteøí v ulici Husovì vysypali nìkolik popelnic. Mladíci ze Sušicka nejdøíve vzniklý nepoøádek uklidili a poté byli odmìnìni blokovou pokutou. Nìkolik kusù pyrotechnických výrobkù II. tøídy bylo zabaveno dne v odpoledních hodinách partièce nezletilcù, kteøí je házeli u øeky za kinem Oko. Na leāící osobu ve výkopu byli stráāníci upozornìni dne veèer v ulici Sokolovské. Hlídka muāe, který byl zjevnì pod vlivem alkoholu, probudila a následnì doprovodila do místa bydlištì. I zde patøí oznamovateli podìkování nejen naše, ale jistì i dotyèného muāe. Dva tøináctiletí kuøáci porušovali dne v odpoledních hodinách ustanovení paragrafu 8, odstavce b) zákona è. 379 / 2005 Sb., tzv. tabákového zákona tím, āe kouøili ve vnìjších prostorách školských zaøízení. Oba náruāiví kuøáci byli pøedáni stráāníky tøídnímu uèiteli. Krátce pøed pùlnocí dne nalezli stráāníci v ulici Katovické na komunikaci leāícího mladíka v podnapilém stavu. Mladík byl pøedán stráāníky rodièùm kamaráda, kteøí se o nìj pak postarali. Podìkování patøí opìt oznamovateli, který nás dne krátce po pùlnoci upozornil na partu mladých lidí, kteøí se bavili rozsypáváním odpadkù z popelnic. Na základì kamerového systému byli ètyøi mladíci hlídkou mìstské policie zastiāeni a pøestupek vyøešen. Podìkování patøí i oznamovateli, který hlídce mìstské policie dne v odpoledních hodinách nahlásil vandalismus, kterého se dopouštìly tøi osoby na Podskalí. Dva muāi, kteøí zde ponièili zábradlí u sochy, byli stráāníky dopadeni a následnì pøedáni Policii ÈR. Dne byli øešeni veèer hlídkou mìstské policie ètyøi muāi na vlakovém nádraāí, kteøí zde v èekárnì dìlali nepoøádek. Po zásahu stráāníkù si muāi po sobì èekárnu uklidili a z mìsta odcestovali. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice ZÁPIS do prvních tøíd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2008/2009 pro dìti narozené od do , které nebyly zaøazeny do školní docházky ve školním roce 2007/2008, narozené od do a všechny dìti, které mìly pro školní rok 2007/2008 odloāenou školní docházku. Mìsto Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodì s øediteli jednotlivých základních škol zøizovaných mìstem Strakonice oznamuje, āe zápis probìhne v tìchto termínech: ètvrtek 14. února 2008 od 14 do 18 hodin pátek 15. února 2008 od 14 do 18 hodin Obecnì závazná vyhláška mìsta Strakonice è. 4/2005 stanovuje školské obvody základních škol zøízených mìstem Strakonice. Podle této vyhlášky (v souladu se zákonem è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání) je øeditel spádové školy povinen pøednostnì pøijmout āáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatøením není dotèeno právo rodièù vybrat si pro své dítì školu jinou neā spádovou. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA POVÁSKÁ budova v Lidické ulici 194 Bavorova, Èelakovského, Draāejov, Havlíèkova, Hrnèíøská, Husova, Kochana z Prachové, Lázeòská, Lidická, Lipová, Mlýnská, MUDr. K. Hradeckého, Na Hrázi, Na Ostrovì, Na Stráāi, nábøeāí Otavy, Nová, Otavská, Palackého námìstí, Pionýrská, Písecká, Podskalská, Radomyšlská, Sadová, sídlištì 1. máje, Skalní, Sluneèná, Sokolovská, Støela, Trāní, U Cihelny, U Sv. Markéty, U Náhonu, U Øepické zastávky, Velké námìstí, Virt, Virtova, Za Pilou obce: Rovná, Øepice, Slaník ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA POVÁSKÁ budova v Pováāské ulici 263 B. Havlasy, Boubínská, Buèkova, Èeských lesù, Hajská, Hallova, Hranièní, Chmelenského, K. Dvoøáka, K Hajské, Lesní, Modlešovice, Na Muškách, Na Stráni, Nad Školou, Nebøehovická, Podsrp, Podsrpenská, Pohranièní stráāe, Pováāská, Pøední Ptákovice, Ptákovická, Strojaøù, Šumavská, Trachtova, U Hajské, U Studánky, U Vodojemu, U Zahrádek, Václavská, Volyòská ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRÁLE JIØÍHO Z PODÌBRAD Arch. Dubského, Bahenní, Blatenská, Borová, Bøezová, Buková, Dr. Jiøího Fifky, Erbenova, Jedlová, Jezerní, K Draāejovu, Katovická, Krále Jiøího z Podìbrad, Labutí, Leknínová, Máchova, Mikoláše Alše, Myslivecká, Na Støelnici, Obráncù míru, Pod Hájovnou, Pod Hliniènou, Pod Kuøidlem, Pod Lesem, Podskalí, Prof. A. B. Svojsíka, Prof. Skupy, Rybnièní, Šmidingerova, Švandy dudáka, Tisová, U Vrbièek, Tylova, Vìtrná, V Ráji, Vodárenská, Vodní, Za Rájem, Zvolenská obec: Tøebohostice, Únice ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ 5. kvìtna, Alf. Š astného, Baāantnice, Bezdìkovská, Druāstevní, Dopravní, Dukelská, Ellerova, Heydukova, Holeèkova, Hradební, Jeronýmova, Kalvárie, Klostermannova, Komenského, Krátká, Luèní, Na Dubovci, Na Køemelce, Na Ohradì, Nábøeāní, Nádraāní, Pod Hradem, Prácheòská, Stavbaøù, Školní, Textilákù, Tovární, U Blatenského mostu, U Blatského rybníka, U Nádraāí, U idovského høbitova, V Holi, V Lipkách, Zámek, Zeyerovo nábøeāí obce: Drachkov, Jinín, Libìtice, Miloòovice, Mutìnice, Nebøehovice, Pracejovice, Pøední Zborovice, Radošovice, Sousedovice ZÁKLADNÍ ŠKOLA F. L. ÈELAKOVSKÉHO budova v Chelèického ulici 555 B. Nìmcové, Baarova, Budovatelská, Chelèického, Jiráskova, Kosmonautù, Mánesova, Mírová, Mládeānická, Nerudova, P. Bezruèe, Plánkova, Raisova, Smetanova, Spojaøù, Sv. Èecha, Vrchlického, Zahradní, elivského, iākova obec: Drouāetice Pøi zápisu pøedloāí rodièe obèanský prùkaz a rodný list dítìte. Bliāší informace rodièe získají pøímo na jednotlivých øeditelstvích základních škol.

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 Spoleèné poradenské dny ÈOI a āivnostenského úøadu V roce 2008 mohou obèané Strakonic a širšího okolí opìt vyuāít sluāeb Poradenského dne Èeské obchodní inspekce a āivnostenského úøadu. Tento spoleèný konzultaèní den se bude pravidelnì opakovat kaādou tøetí støedu v mìsíci, a to na pracovišti obecního āivnostenského úøadu, vādy mezi 9.00 aā hod. (Smetanova ulice, 3. patro, kanceláø è. 64). Termíny konzultaèních dnù I. pololetí února 19. bøezna 16. dubna 21. kvìtna 18. èervna Oba subjekty pùsobí na úseku dozoru zejména v oblasti obchodu a sluāeb a disponují dlouholetými zkušenostmi v oblasti vnitøního trhu. Spotøebitelé, ale i podnikatelské subjekty mohou v rámci poradenského dne získat bezplatnì dùleāité informace ve všech sférách spotøebitelské problematiky, ale i pomoc pøi øešení konkrétního osobního pøípadu, mohou podat podnìt ke kontrole, stíānost nebo se poradit, jak postupovat v problematických situacích, do nichā se pøi koupi zboāí nebo pøi poskytovaných sluābách mohou dostat nebo se dostali. Úèelem projektu je zvyšování ochrany, bezpeènosti a informovanosti spotøebitele, potlaèení neāádoucího chování nìkterých podnikatelských subjektù, pùsobících na vnitøním trhu, a vytváøení pøíznivého prostøedí pro prodej výrobkù, zboāí a poskytování sluāeb. Pro úplnost informace je tøeba upozornit, āe mimo tuto iniciativu zajiš ují rady spotøebitelùm i jiné organizace, napø. Poradna SOS Sdruāení obrany spotøebitelù Èeské republiky. Dotazovat se lze pøímo na internetových stránkách tohoto sdruāení, rady a zkušenosti z praxe SOS si budete moci pøeèíst v pøíštích èíslech Zpravodaje. Zákazník se èasto domnívá, āe slovo výrobce èi autorizovaného servisu je témìø posvátné a āe pøi vyøizování reklamce rozhoduje. Za vady výrobku však vùèi zákazníkovi nese veškerou odpovìdnost prodávající, který má sice právo posouzení reklamace konzultovat s výrobcem, servisem nebo jiným libovolným odborníkem, v pøípadì odmítnutí reklamace však musí svùj postup zdùvodnit. Nemùāe tedy vinu svést pouze na verdikt odborníka a od reklamace se distancovat, nebo svùj postup bude muset v pøípadì soudního øízení obhájit. Nejpozdìjší lhùta na vyøízení reklamace je 30 dnù ode dne uplatnìní reklamace, pokud se prodávající se spotøebitelem nedohodne na lhùtì delší. O jednoduchých pøípadech byl mìl prodávající rozhodnout ihned. Bc. Jana Vadlejchová, vedoucí odboru obecní āivnostenský úøad Jména narozených dìtí ve strakonické porodnici v roce 2007 Ve strakonické porodnici se v roce 2007 narodilo 888 dìtí, 450 dìvèat a 438 chlapcù. Strakonická porodnice je vyhledávaná jak maminkami z našeho okresu, tak i maminkami z jiných okresù a cizinkami. Rodièe si pro své dìti volí rùzná jména, a uā se jedná o typicky èeská nebo jména cizojazyèná. K zápisu do matrièní knihy musí rodièe vybrat jméno povolené. Pokud si zvolí jméno, které není uvedené v knize Jak se bude vaše dítì jmenovat, kterou vydala PhDr. Miloslava Knappová CSc., nebo v dalších dodatcích vydaných autorkou, musí rodièe poāádat o znalecký posudek jména. V loòském roce rodièe opìt pro své syny nejèastìji volili jméno Jan, které se v naší matrièní knize zopakovalo 38krát. Dalším oblíbeným chlapeckým jménem se stalo jméno Jakub, které si rodièe zvolili 30krát. Jméno Tomáš se v loòském roce objevilo na tøetí pøíèce ve své popularitì. Mezi dalšími èasto uāívanými chlapeckými jmény byl Adam, který je zapsán v matrièní knize 20krát. V loòském roce si rodièe pro své muāské potomky volili také dvì jména, jako napøíklad Karel Matìj, Matìj Alois, Marko Armando, Ondøej Otto a Robert Evald. Muāská jména cizího pùvodu si volí vìtšinou cizí státní pøíslušníci nebo rodièe, z nichā je jeden cizinec, ale i naši obèané. Napøíklad si rodièe vybrali anglické chlapecké jméno Matthew, které je variantou èeského Matìje a znamená dar boāí. Dalším anglickým jménem, které si rodièe āádali v loòském roce zapsat do matrièní knihy, bylo jméno Timothy. Toto jméno je øeckého pùvodu a znamená uctívající. Rodièe pøi volbì jmen svých dcer projevují daleko vìtší fantazii, neā pøi volbì chlapeckých jmen, coā dokazuje i ta skuteènost, āe v loòském roce rodièe pro své dcery vybrali 111 rùzných jmen, kdeāto pro své syny pouze 84 jmen. Prvenství mezi dívèími jmény získalo v loòském roce opìt jméno Tereza, kterou rodièe zvolili celkem 20krát. Toto jméno zvítìzilo nad jménem Karolína a Eliška, kterou si rodièe zvolili 18krát. Mezi další oblíbená dívèí jména patøilo jméno Lucie a Natálie. Tato jména byla zapsána 18krát do strakonické matrièní knihy. Další pøíèka oblíbenosti mezi dívèími jmény patøila jménu Adéla, Barbora, Kateøina, Markéta a Veronika. Rodièe vyuāili také u svých dcer moānosti pojmenovat je dvìma jmény, napøíklad Eva Viktorie, Laura Jessica, Natálie Dagmar, a Pavlína Šarlota. Mezi dívèími jmény cizojazyèného pùvodu se v loòském roce objevilo jméno Bianka, coā je italské jméno germánského pùvodu a znamená bílá, bìloskvoucí, èistá. Anglické jméno Tifany, které pro svou dceru rodièe zvolili, znamená milá bohu. Ve strakonické porodnici se narodilo i nìkolik cizích státních obèanù. Jména pro tyto dìti si volí rodièe podle tradic svého státu. Aneāka Lukešová, matrikáøka Mìsto Strakonice je se svými obèany v jejich významných chvílích Lidé si svým vztahem k tradicím odjakāiva vytváøeli āebøíèky hodnotových systémù, z nichā právì ty nejvýznamnìjší a nejdùleāitìjší se stávaly obsahem obèansko-spoleèenských aktù, obøadù a slavností. Dùleāitým āivotním okamāikem pro rodièe je narození dítìte. Mìsto Strakonice se o tuto radost podílí s rodièi pøivítáním nového obèánka a u této pøíleāitosti pøedává rodièùm spolu s pamìtním listem poukázku na 5000 Kè. Další významnou akcí bylo v loòském roce rozlouèení s mateøskou školou. I pøedání maturitních vysvìdèení se stalo na strakonické radnici jiā tradicí. Ze školních lavic nìkteøí mladí obèané zamíøí do obøadní sínì øíci si své ano pøed pøedstavitelem mìsta a k této pøíleāitosti jim náš úøad nabízí kaādou sudou sobotu prostory strakonického hradu za poplatek 1000 Kè a kaādý pátek obøadní síò na mìstském úøadì, kde se svatby konají zdarma nejen pro obèany Strakonic, ale i pro obèany z jiných koutù naší zemì. Jako novou tradici chce mìsto Strakonice v letošním roce zaøadit i oslavu støíbrné svatby, která bude spojená s podpisem do pamìtní knihy a pøedáním pamìtního listu. Zlatou a diamantovou svatbu mohou oslavit strakoniètí obèané v obøadní síni, nebo je navštíví zástupci mìsta s malým dárkem pøímo v soukromí domova. Mìsto nezapomíná ani na obèany, kteøí dovršili významného jubilea. Obèanùm mìsta, kteøí dovrší v daném roce 70 let āivota, popøeje písemnì starosta spolu s obìma místostarosty. Pøi dovršení 75 let, 80 let a pak pøi výroèí kaādých dalších následujících narozenin navštíví jubilanty povìøená osoba a pøedá blahopøání s dárkovým balíèkem v hodnotì 300 Kè. Jakým zpùsobem oznámit Mìstskému úøadu Strakonice oslavu støíbrné, zlaté a diamantové svatby. Mìsto Strakonice nabízí obèanùm s trvalým pobytem ve Strakonicích oslavu støíbrné, zlaté a diamantové svatby v prostorách obøadní sínì Mìstského úøadu Strakonice. Jednou z podmínek pro tuto oslavu je pøedloāení oddacího listu a dohodnutí termínu oslavy. Pokud strakoniètí obèané oslaví v pøíštím roce zlatou a diamantovou svatbu a tuto slavnost si chtìjí pøipomenout pouze ve svém soukromí, navštíví je zástupci mìsta s dárkovým balíèkem v hodnotì 600 Kè a oslavenci se podepíší do pamìtní knihy. Oslavenci se nemusí hlásit na našem úøadì osobnì, tuto pøíjemnou povinnost mohou vyuāít i jejich dìti, sousedi, kamarádi a ostatní pøíbuzní. Aneāka Lukešová, matrikáøka Mìsto Strakonice se zúèastnilo mezinárodního veletrhu REGIONTOUR Mìsto Strakonice se zúèastnilo jiā 17. mezinárodního veletrhu turistických moāností v regionech, který se pod názvem REGIONTOUR konal od ètvrtka do nedìle na brnìnském výstavišti v pavilonu V. Návštìvníkùm byly poskytnuty barevné prospekty s informacemi o mìstì i okolí, plánovaných kulturních, spoleèenských a sportovních akcích, mapky s cyklotrasami, nabídka ubytování a stravování. Slavnostního zahájení se za mìsto Strakonice zúèastnila místostarostka PhDr. Ivana Øíhová, místostarosta Ing. Karel Vlasák a èlen rady mìsta a krajský radní Ing. Pavel Pavel. Návštìvníci ocenili pøednosti našeho regionu, atraktivitu prostøedí i kulturnì historické zázemí. Význam naší úèasti spoèívá nejen v podpoøe cestovního ruchu, výmìnì informací, zkušeností a nalezení nové inspirace, ale i v navázání a upevnìní vzájemné spolupráce. Mgr. Marie Tùmová, PR

7 ÚNOR 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Program na únor 2008 Pátek 1. února MATURITNÍ PLES Gymnázium Strakonice 4. B Dùm kultury hod. Nedìle 3. února Z. Schromanz: ZAÈAROVANÝ LES Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Pondìlí 4. února Divadelní pøedplatné Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram HRDÝ BUDES Hrdinka pøíbìhu, āákynì druhé tøídy základní devítileté školy, Helenka Souèková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítìte sugestivnì provází tragikomickými roky husákovské normalizace. Hrají: Barbora Hrzánová j. h., Marcela Šiková j. h., Libor Jeník j. h. Reāie: Jiøí Schmidt j. h. Dùm kultury hod. Pátek 8. února MATURITNÍ PLES Gymnázium Strakonice septima Dùm kultury hod. Sobota 9. února Reprezentaèní ples DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s. Dùm kultury hod. Ètvrtek 14. února VALENTÝNSKÁ TAKKO FASHION SHOW Dìtská módní pøehlídka. Pøehlídku poøádá mìstské kulturní støedisko ve spolupráci s firmou TAKKO FASHION, za odborné pomoci vizáāistky Jany Holé a āákù oboru kadeøník Søas Strakonice. Dùm kultury hod. Pátek 15. února REPREZENTAÈNÍ PLES ÈZ a.s. Dùm kultury hod. Na bøezen 2008 pøipravujeme: Nedìle 2. bøezna J. Køešnièka: ŠÍPKOVÁ RÙENKA Pohádka LS Radost Úterý 4. bøezna Divadelní pøedplatné divadlo Kalich BEZ PØEDSUDKÙ Støeda 5. bøezna Kate Atkinsonová: OPUŠTÌNOST Premiéra divadelní hry v podání DS Èelakovský Pátek 7. bøezna 9. REPREZENTAÈNÍ PLES VELITELE 25. PLRB Sobota 8. bøezna RYTMUS Dìtská romská pøehlídka tanec, zpìv a hudba Ètvrtek 13. bøezna Koncert JANY KOUBKOVÉ QUARTET Pátek 14. bøezna Ples Mìš anského pivovaru Strakonice, a. s. Sobota 15. bøezna 7. STAROÈESKÝ BÁL a setkání s pøáteli pøi pøíleāitosti 25. výroèí Strakonické dudácké muziky Nedìle 16. bøezna Premiéra pohádky LS Radost Nedìle 16. bøezna NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU Miroslav Chodl Pátek 21. bøezna Koncert VÁCLAVA KOUBKA Úterý 25. bøezna Kate Atkinsonová: OPUŠTÌNOST Repríza divadelní hry v podání DS Èelakovský Ètvrtek 27. bøezna sobota 29. bøezna 43. roèník krajské loutkáøské pøehlídky SKUPOVY STRAKONICE s postupem na Loutkáøskou Chrudim Pondìlí 31. bøezna CHANTAL POULLAIN s orchestrem Pátek 15. února NA NÁVŠTÌVÌ U: hudební skupiny ZATÍM JINAK Kino U Mravenèí skály hod. Sobota 16. února MATURITNÍ PLES Gymnázium Strakonice 4. A Dùm kultury hod. Nedìle 17. února V. Novák: NAŠE SLAVNÁ ÈARODÌJNÁ ŠKOLA Pohádka LS Radost. Dùm kultury a hod. Úterý 19. února KONCERT VÌRY ŠPINAROVÉ Vìra Špinarová patøí ke stálicím naší rockové i populární hudby a pro svùj nenapodobitelný sytý hlas i pro temperamentní a vitální vystupování na koncertech se stala jednou z nejoblíbenìjších zpìvaèek. Dùm kultury hod. Ètvrtek 21. února Koncert skupiny AG FLEK Folkrocková zlínská hudební skupina, ve které pùsobili Vlasta Redl a Radek Pastrnák (Buty). Dùm kultury hod. Pátek 22. února Maturitní ples VOŠ a SPŠ Strakonice 4.TL Dùm kultury hod. Sobota 23. února Maturitní ples SPŠ a VOŠ Volynì Dùm kultury hod. Nedìle 24. února NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu i tanci hraje Jan Vondrášek. Zábavné odpoledne nejen pro døíve narozené. Dùm kultury hod. Pondìlí 25. února KPH THOMAS ORCHESTRA Geniální Mozart Umìlecký vedoucí Tomáš Kirschner Koncertní Mistr Anna Jírovcová Flétna Lucie Tarabová. Dùm kultury hod. Ètvrtek 28. února NA KANADSKÉM SEVERU Diashow Leoše Šimánka. Dùm kultury hod. Pátek 29. února MATURITNÍ PLES Gymnázium Strakonice 4. C Dùm kultury hod. POZOR ZMÌNA Dovolujeme si upozornit na zmìnu titulu divadelního pøedplatného v mìsíci bøeznu. Místo pøedstavení ZÁZRAK V ÈERNÉM DOMÌ v podání Divadla Na zábradlí uvádíme 4. bøezna titul Divadla Kalich BEZ PØEDSUDKÙ s Janou Paulovou a Pavlem Zedníèkem.

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. února USA, drama/komedie, titulky, 126 doporuèená pøístupnost: od 12 let P.S. MILUJI TÌ vstupné 65,- Kè Mladá vdova objeví deset dopisù, které jí zanechal manāel. Mají ji pomoci pøekonat bolest a zaèít nový āivot Reāie: Richard LaGravenese Hrají: Hilary Swank, Gerard Butler, James Marsters, Lisa Kudrow ad. Bioscop Sobota 2. února POZOR!!! pouze od hod. ÈR, pásmo pohádek, 55 ÈARODÌJNÉ POHÁDKY vstupné 30,- Kè Krátký film Praha Pondìlí 4. února POZOR!!! pouze od hod. Francie, animovaná rodinná fantasie, dabing, 94 ARTHUR A MINIMOJOVÉ vstupné 40,- Kè Podívaná pro malé i velké. Reāie: Luc Besson Bioscop Pondìlí 4. úterý 5. února Francie/USA, akèní/krimi/thriller, titulky, 100 doporuèená pøístupnost: od 12 let HITMAN vstupné 60,- Kè Všude se krade, zabíjí, vydírá, týrá. Hitman alias Agent 47 byl zrozen jako nástroj pro zabíjení tìch, kteøí to zpùsobují. Reāie: Xavier Gens Hrají: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper ad. Bontonfilm Úterý 5. února POZOR!!! pouze od hod. USA, animovaná rodinná komedie, dabing, 87 SIMPSONOVI VE FILMU vstupné 40,- Kè Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo. Reāie: David Silverman Bontonfilm Støeda 6. února POZOR!!! pouze od hod. USA, animovaná rodinná komedie, dabing, 110 RATATOUILLE vstupné 40,- Kè Komedie pro skuteèné fajnšmekry. Reāie: Brad Bird, Jan Pinkava Falcon Støeda 6. ètvrtek 7. února Itálie/Francie/Turecko, drama/psychologický, titulky,110 dopor. pøíst.: od 12 let SATURNO CONTRO vstupné 65,- Kè Oko citlivého filmaøe sleduje úspìšné ètyøicátníky, pro nìā je nejdùleāitìjší hodnotou pøátelství a jsou postaveni tváøí v tváø smrti. Reāie: Ferzan Özpetek Hrají: Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Stefano Accrosi, Hrají: Ambra Angiolini, Luca Argentero ad. SPI Ètvrtek 7. února POZOR!!! pouze od hod. USA/Velká Británie, fantasy/pohádka, dabing, 128 HVÌZDNÝ PRACH vstupné: 40,- Kè Tento pøíbìh psala sama Fantazie Reāie: Matthew Vaughn Hrají: Charlie Cox, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Hrají: Robert De Niro ad. Bontonfilm Pátek 8. února POZOR!!! pouze od hod. USA, animovaný rodinný, dabing, 89 MRAVENÈÍ POLEPŠOVNA vstupné 40,- Kè Gigantická bitva miniaturních rozmìrù. Reāie: John A. Davis Warner Bros Pátek 8. nedìle 10. února POZOR!!!, USA, animovaný/rodinný/muzikál, dabing, 108 ne pouze hod. KOUZELNÁ ROMANCE Krásná Giselle (Amy Adams) si āije jako v pohádce... doslova. vstupné 65,- Kè Má všechno, co má dokonalá princezna mít je pùvabná, má dobré srdce, krásnì zpívá a má neobyèejnou schopnost hovoøit se zvíøaty všechno, co se dá oèekávat v její øíši zvané Andalasie... která je tak trochu animovaná. Reāie: Kevin Lima Hrají: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall ad. Falcon Nedìle 10. pondìlí 11. února POZOR!!!, Itálie/Francie, krimi/psychologický, titulky, 118 ne pouze od hod. NEZNÁMÁ doporuèená pøístupnost: od 15 let Uznávaný italský filmaø Giuseppe Tornatore natoèil vstupné 65,- Kè po nìkolikaleté odmlce psychologické kriminální drama Neznámá, v nìmā se zabývá dùsledky obchodu s bílým masem a se zneuāíváním āen z východní Evropy. Hudbu napsal Ennio Morricone. Reāie: Giuseppe Tornatore Hrají: Xenia Pappaport, Michele Placido, Claudia Gerini, Hrají: Margherita Buy, Pierfrancesco Favino ad. SPI Úterý 12. února POZOR!!! od a hod. USA, thriller, titulky, 167 doporuèená pøístupnost: od 12 let KAUZA CIA vstupné 65,- Kè Temný svìt špionáāe. Nikdy nevyprávìný pøíbìh. Reāie: Robert De Niro Hrají: Matt Damon, Robert De Niro, Angelina Jolie, Hrají: Joe Pesci, Alec Baldwin Intersonic Støeda 13. února POZOR!!! pouze od 9.30 hod. ÈR, milostný, 83 promítání pro seniory a hendikepované ZNÁMOST SESTRY ALENY vstupné: 30,- Kè Milostný pøíbìh zdravotní sestry a tìāce nemocného automobilového závodníka a továrního jezdce. Reāie: Miroslav Hubáèek Hrají: Emília Vašáryová, Štefan Kvietik, Martin Rùāek, Hrají: Otakar Brousek, Petr Budín ad. Bontonfilm Støeda 13. nedìle 17. února ÈR, komedie, 118 doporuèená pøístupnost: od 12 let SVATBA NA BITEVNÍM POLI vstupné: 80,- Kè Úsmìvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, høíšných touhách lásky a jedné svatbì, která skonèila málem jako bitva u Waterloo. Reāie: Dušan Klein Hrají: Boleslav Polívka, Josef Somr, Zlata Adamovská, Jan Budaø, Hrají: Monika Hilmerová, Ta jana Medvecká, Miroslav Šimùnek ad. Falcon Pondìlí 18. února ÈR, komedie, 95 CHYTE DOKTORA! vstupné: 70,- Kè Komedie o lásce a jejích následcích. Reāie: Martin Dolenský Hrají: Michal Malátný, Tatiana Vilhelmová, Iva Janāurová, Vladimír Javorský, Hrají: Ludìk Sobota, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek ad. Warner Bros Úterý února POZOR!!! út st a hod., ÈR, komedie, 90 èt ne pouze od hod. O IVOT Komedie o poèetí, se kterým se nepoèítalo. vstupné: 75,- Kè Reāie: Milan Šteindler Hrají: Vojtìch Kotek, Dorota Nvotová, Bohumil Klepl, Robert Nebøenský, Hrají: Pavla Tomicová, Ivana Chýlková, Irena Máchová, Jaroslav Plesl, Hrají: Milan Šteindler, Boøivoj Navrátil, Robert Rosenberg ad. HCE + 35 mm Ètvrtek 21. nedìle 24. února POZOR!!! pouze od hod., Francie, dobrodruāný/sci-fi, dabing, 117 nedìle a hod. ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY Asterix a Obelix jsou zpìt! A tentokrát vás èeká pøíbìh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeøi z celého svìta. Reāie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann vstupné: 70,- Kè Hrají: Clovis Cordillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, José Garcia, Benoît Poelvoorde, Hrají: Claudia Cardinale, David Beckham, Adriana Karembeu, Zinedine Zidane ad. SPI Sobota 23. února ÈR, pásmo pohádek pro nejmenší S KRTKEM DO POHÁDKY I. POZOR!!! pouze od hod. vstupné: 30,- Kè Krátký film Praha doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné: 60,- Kè Pondìlí 25. støeda 27. února Autrálie, dobrodruāný/komedie/drama, titulky, 105 ŠASTNÉ MÍLE Náhoda svádí dohromady podmraèeného iráckého ināenýra Youssifa, mírného Kambodāana Aruna, hledajícího svého australského otce, a javánského rybáøe Ramelana, jehoā prokletím je pøitahovat katastrofy nejrùznìjšího druhu. Reāie: Michael James Rowland Hrají: Kenneth Moraleda, Rodney Afif, Sri Sacpraseuth, Glen Shea ad. Aerofilms Støeda 27. února POZOR!!! pouze od 9.30 hod. ÈR, hudební, 67 promítání pro seniory a hendikepované HUDBA KOLONÁD vstupné: 30,- Kè Mezinárodní festival kouzelníkù v Karlových Varech: jedno z vystoupení je stylizováno jako vzpomínka na eskamotéra Viliho Broda, který v Karlových Varech v 30. létech také vystupoval. Reāie: Vladimír Sís Hrají: Jiøí Hrzán, Jana Bøeāková, Jiøí Kaftan, Josef Fajta, Jára Pospíšil ad. Bontonfilm Ètvrtek 28. pátek 29. února USA, akèní/sci-fi/horor, titulky, 89 doporuèená pøístupnost: od 15 let VETØELCI VERSUS PREDÁTOR II. vstupné: 70,- Kè Druhá èást série o souboji Vetøelcù s Predátorem pøináší jednu novinku, a to hybridního Predátora Vetøelce, který vznikl køíāením obou ras a který je nebezpeènou hrozbou nejen pro lidské bytosti, ale vlastnì úplnì pro všechny. Reāie: Collin Strausse, Greg Strausse Hrají: John Ortiz, Steven Pasquale, Johnny Lewis, Hrají: Reiko Aylesworth, David Pateaku ad. Bontonfilm KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY Tel.: Pondìlí 11. února hod. Irsko, love-story, muzikál, titulky, 86 doporuèená pøístupnost: od 12 let ONCE vstupné: 60,- a 40,- Kè Film Once mi dal inspiraci na celý rok dopøedu (Steven Spielberg, USA Today) Reāie: John Carney Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy Bontonfilm Pondìlí 18. února USA, āivotopisný dokument, titulky, 96 USA VERSUS JOHN LENNON vstupné: 65,- Kè Ku pøíleāitosti 27. výroèí smrti Johna Lennona Vám Hollywood Classic Entertainment pøináší film USA versus John Lennon. Reāie: David Leaf, John Scheinfeld HCE + 35 mm Pondìlí 25. února hod. Irsko/Velká Británie, komedie/drama, titulky, 135 doporuèená pøístupnost: od 15 let SNÍDANÌ NA PLUTU vstupné 65,- a 40,- Kè Film obnaāuje svìt transsexuální promìny mladého muāe v reáliích londýnských undergroundových kabaretù v období, ve kterém sexuální revoluce hipies uā ovládla i konzervativní britskou kulturu. Reāie: Neil Jordan Hrají: Cillian Murphy, Liam Neeson, Ruth Negga, Laurence Kinlan ad. SPI Úterý støeda 27. února ÈR, tragikomedie/psychologický, 97 VÁCLAV vstupné: 65,- Kè Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech āije s maminkou pod jednou støechou. Pøestoāe je Václav vnímán jako místní šašek, hlupák a problematický nezvladatelný kluk, my v nìm (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Reāie: Jiøí Vejdìlek Hrají: Ivan Trojan, Jiøí Lábus, Emília Vášáryová, Jan Budaø, Zuzana Kronerová, Hrají: Petra Špalková, Martin Pechlát, Soòa Norisová SPI Zmìna programu vyhrazena.

9 ÚNOR 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 AKCE V ÚNORU února Výstava fotografií Milana Jaroše a Jana Bièovského Svìtové jamboree 2007 oslavy 100 let skautingu. Výstava potrvá do , ŠK, vstupní hala. 7. února Strakonická strašidla povìsti ze sbírky Ondøeje Fibicha, ètené i zpívané, k prohlédnutí bude ještì i výstava fotografií Ivany Øandové Øekli dva andìlové..., ŠK, spoleèenský sál. 12. února Základy internetu, úvod do svìta internetu pro zaèáteèníky, zdarma, ŠK, oddìlení pro dospìlé, 15 hod. 13. února Beseda Nízkoenergetické a pasivní domy... vize budoucnosti nebo nezbytný standard dneška? Hostem bude Ing. Karel Srdeèný z Ekowattu, støediska pro obnovitelné zdroje a úspory energie v Èeských Budìjovicích, Èajovna Inspirace v hotelu Bavor, 18 hod. V bøeznu pokraèování na téma Permakultura a biozahrada s Monikou Pýchovou z Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia. 25. února Èlovìk nebo plaz výstava výtvarných prací na dané téma āákù ZUŠ ze tøídy Vìry Bìlochové. Výstava potrvá do , ŠK, vstupní hala. 28. února Èeský doktor na moøi bývalý lodní lékaø Èeskoslovenské námoøní plavby, cestopisec a dobrodruh MUDr. Otakar Mlejnek vypráví, ŠK, spoleèenský sál, 18 hod. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: ve støedu na pøednášku s promítáním Jak to bylo a jak by to mohlo být s Nauènou stezkou Podskalí. Pøednáší vedoucí Mladých ochráncù pøírody Zdena Skalická a studentka Hana Harantová. Koná se od hodin v budovì strakonického gymnázia. v sobotu na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 7.10 hod. pøed strakonickým nádraāím ÈD, v 7.22 jede vlak do Pracejovic. Odtud se pùjde po lesní cestì k aleji starých jedlí douglasek a dál k památnému dubu na hrázi rybníka v Holi. Návrat do Strakonic pìšky po zelené turistické znaèce kolem Zlých rybníkù, āidovského høbitova a Švandovy lípy. V pøípadì nepøíznivého poèasí bude náhradní program (po dohodì by se napø. mohlo jet vlakem do Støelských Hoštic, kde lze telefonicky objednat prohlídku Muzea øeky Otavy, zpìt odtud jede vlak napø. ve 13.15). na zimní výstavu vìtvièek, která je pøipravena v pùjèovnì v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp. 380 a potrvá do Zájemci si zde mohou porovnat vzhled pupenù a kùry u více neā 50 druhù døevin. Kdo by se chtìl nauèit jejich urèování, dozví se praktické informace, jakých znakù si všímat, prohlédne si pøíslušnou literaturu a domù si mùāe pùjèit nejen botanický klíè nebo atlas døevin, ale i sadu oznaèených vìtvièek. Otevírací doba pùjèovny pro dìti a dospìlé v poboèce v Husovì ulici: PO a ÈT 13 18, ST Bliāší informace k akcím ŠK a ÈSOP v poboèce ŠK v Husovì ulici èp. 380 a na Zimní výstava vìtvièek v poboèce ŠK v Husovì ulici. Foto: Archiv ŠK Základní umìlecká škola Strakonice Kochana z Prachové 263 Tel./fax: února Jarní prázdniny 10. února Zájezd āákù ZUŠ na odpolední baletní pøedstavení Louskáèek do Divadla J. K.Tyla v Plzni. 14. února Organizace a poøádání okresního kola soutìāe klavírní a akordeonové soutìāe ZUŠ zahájení v 9 hodin v budovì zámku. 20. února Školní kolo smyècových nástrojù a kytar. 26. února ákovský koncert v koncertním sálku v budovì na zámku od 17 hodin. Po celý mìsíc pokraèování výstavy prací āákù uè. V. Bìlochové Hledání a objevy ve vodòanském infocentru. () TJ SOKOL STRAKONICE Pøehled kulturních akcí na únor 2008 bøezen února Ples ZZN Výkup, od hod. 16. února Ples hasièský, od hod. 17. února Dìtský karneval DDM, od hod. 22. února Ples rybáøský, od hod. 24. února Dìtský karneval TJ Sokol, od hod. 29. února Ples Technických sluāeb Strakonice, od hod. 8. bøezna Ples Øetìzy ÈZ, od hod. Strakonická nemocnice informuje Od vstoupil v platnost Zákon o stabilizaci veøejných rozpoètù, který ukládá pacientùm uhradit regulaèní poplatek za návštìvu v ambulanci a za hospitalizaci ve zdravotnickém zaøízení. Rádi bychom vás seznámili se zpùsobem vybírání regulaèních poplatkù v Nemocnici Strakonice, a. s. Rozhodli jsme se maximálnì vyjít vstøíc liteøe zákona a nevybírat poplatky pøedem formou pøedprodeje kuponù nebo formou placení v automatech. Veškerá tíha výbìru poplatkù tak spoèívá na zdravotnických pracovnících v jednotlivých ambulancích a na oddìleních. Ve tøech hlavních budovách nemocnice, tzn. na interním oddìlení, na chirurgickém oddìlení a v pavilonu gynekologicko porodnického oddìlení, je moāno hradit poplatky u sekretáøek oddìlení. Kromì hotovostních plateb lze také vyuāít platbu kartou. Na výše uvedených místech jsou k dispozici pevné platební terminály a dále jsou k dispozici i nìkteré volné èteèky platebních karet podle aktuální potøeby. V pøípadì plateb vyšších èástek, zejména za hospitalizaci, je bezhotovostní styk zpùsobem, který jak pacienty, tak personál nemocnice nejménì zatìāuje. Obecnì jsou od poplatkù osvobozeni pouze pacienti, kteøí se prokáāí potvrzením mìstského úøadu o hmotné nouzi ne starším jednoho mìsíce. Cesta pacienta zdravotnickým zaøízením mùāe být v øadì pøípadù sloāitá, proto jsou zdravotníci pøipraveni podat veškeré informace s tím, āe chápání nìkterých komplikovaných situací je koordinováno na úrovni všech nemocnic Jihoèeského kraje, tzn. pacient v tìchto nemocnicích by mìl být posuzován stejnì. Naší nemocnici jde o to, aby zdravotní péèe byla poskytována rychle, spolehlivì a kvalitnì. Mohou nastat situace, kdy pacient nemùāe, èi nechce poplatek zaplatit. V tìchto pøípadech bude vystaven dluāní úpis a pacient pøípadnì obdrāí sloāenku, kterou mùāe uhradit do 8 dnù. Pokud ani po této dobì nebude dluh uhrazen, nemocnice má jako obchodní spoleènost povinnost takto vzniklou pohledávku vymáhat jako jakoukoliv jinou pohledávku z obchodního styku. Nemocnice je povinna uèinit veškeré kroky k vymáhání svých pohledávek, a je tøeba si uvìdomit, āe āádná pacientská organizace ani poslanec za pacienta soudní poplatky, které mohou mnohonásobnì pøevyšovat výši dluhu, nezaplatí. Èástky, které budou vybrány z regulaèních poplatkù, eviduje nemocnice v úèetnictví samostatnì a budeme dbát na to, aby byly vyuāity na pøímé zlepšení kvality zdravotní péèe a zlepšení podmínek pro pobyt pacienta v nemocnici. Jako první krok chystáme výmìnu lùāek na oddìleních a dovybavení antidekubitními matracemi. Pøejeme si, abychom v nemocnici mohli naplòovat krédo, které se jiā stalo neoddìlitelnou souèástí našeho loga Nemocnice, které na Vás záleāí MUDr. Tomáš Fiala, pøedseda pøedstavenstva Nemocnice Strakonice, a. s.

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 STARZ STRAKONICE První týden v únoru mají dìti jarní prázdniny (provoz plaveckého stadionu pro veøejnost bude rozšíøen, viz výjimky). Od 7. ledna 2008 platí nový ceník plaveckého stadionu, viz níāe. Ke zmìnì došlo také u provozních hodin fitness na plaveckém stadionu. Martin Walter, vedoucí provozu plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ÚNORU 2008 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x ÚT ST * o x (kondièní plavání) ( x, x) ÈT (lichý týden) (sudý týden) PÁ ( x) ( x) (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu, o plavání pro tìhotné, * plavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, na infolince nebo na webu: KRYTÝ BAZÉN CENÍK celý bazén 1/2 bazénu dìti do 6 let 20,- Kè 20,- Kè dìti 7-15 let 45,- / 1 h. 40,- / 1 h. 55,- / 1,5 h. 50,- / 1,5 h. 65,- / 2 h. 60,- / 2 h. osoby nad 15 let 50,- / 1 h. 45,- / 1 h. 65,- / 1,5 h. 60,-/1,5 h. 80,- / 2 h. 75,- / 2 h. osoby s prùk. ZTP 30,- / 1 h. 30,- / 1 h. 35,- / 1,5 h. 35,- / 1,5 h. 40,- / 2 h. 40,- / 2 h. osoby s prùkazem ZTP/P zdarma plovací vesta zdarma vysoušeè vlasù zdarma PERMANENTNÍ VSTUPENKY: 10 návštìv 1 hodinových 450,-Kè 10 návštìv 1,5 hodinových 550,-Kè 10 návštìv 2 hodinových 650,-Kè VÝJIMKY: PLAVECKÝ STADION PÁ 1. 2.: ( x) SO 2. 2.: PO 4. 2.: ; ÚT 5. 2.: ; ÈT 7. 2.: ; PÁ 8. 2.: ; ; ( x) SO 9. 2.: SO : STARZ Strakonice Na Køemelce 512, Strakonice web: VEØEJNÉ BRUSLENÍ ÚT 5., 12., : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné PO 4. 2., PÁ : spoleèné FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù moānost vyuāití sluāeb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE základní instruktáā, individuální cvièební plán solárium, výāivové poradenství tvorba jídelníèkù, privat masáāe výhodné podnikové permanentky KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, Ètvrtek: hod. pro dìti od 5 let PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE SAUNA zavøeno āeny muāi spoleèná āeny muāi zavøeno Zmìny programù vyhrazeny!

11 ÚNOR 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 MÌSTO STRAKONICE MÌSTO SPORTU A POHYBU Zásady pro poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity èl. I. Pøíspìvky lze pouāít na: 1) Nájemné a) ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro kategorie āactva a dorostu (v pøípadì HC Strakonice vèetnì juniorské kategorie) adatelem o pøíspìvek je organizace vykonávající pravidelnou organizovanou tìlovýchovnou a sportovní èinnost na území mìsta v kategoriích mládeāe a dospìlých a sportující ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice. Pøedepsanou āádost o pøíspìvek podají zájemci nejpozdìji do daného roku. Kritéria pro vznik nároku na pøíspìvek: ke dni vyplacení finanèního pøíspìvku TJ/SK nemají vùèi mìstu Strakonice nesplnìné povinnosti penìāité èi nepenìāité povahy, èinnost v kategoriích mládeāe + dospìlí po dobu minimálnì jednoho roku, zapojení do organizované tìlovýchovy (soutìāe), morální kredit. Pøíspìvek pro TJ/SK bude vycházet z objemu dotovaných hodin ze skuteènosti hodin roku 2006 a 2007, a to ve stoprocentní fakturované výši. Vyuāité hodiny budou v zaøízeních STARZ fakturovány mìsíènì, ve školních tìlocviènách ètvrtletnì, pøípadnì po ukonèení pronájmu. adatel o pøíspìvek je povinen zaplatit fakturu v dobì splatnosti, jinak nárok na pøíspìvek za daný kalendáøní mìsíc zaniká. Pøíspìvek bude vyplacen āadateli bezhotovostnì následnì po uhrazení faktury. V pøípadì získání podpory na nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro āactvo a dorost není nárok na podporu èinnosti āactva a dorostu. b) ve sportovních zaøízeních spravovaných STARZem pro kategorie dospìlých adatelem o pøíspìvek je organizace vykonávající pravidelnou organizovanou tìlovýchovnou a sportovní èinnost na území mìsta v kategoriích mládeāe a dospìlých. Pøedepsanou āádost o pøíspìvek podají zájemci nejpozdìji do daného roku. Kritéria pro vznik nároku na pøíspìvek: ke dni vyplacení finanèního pøíspìvku TJ/SK nemají vùèi mìstu Strakonice nesplnìné povinnosti penìāité èi nepenìāité povahy, èinnost v kategoriích mládeāe + dospìlí po dobu minimálnì jednoho roku, zapojení do organizované tìlovýchovy (soutìāe), morální kredit. Pøíspìvek bude vycházet z objemu dotovaných hodin ze skuteènosti roku 2006 a 2007, a to jako rozdíl mezi cenou nákladovou a cenou roku Vyuāité hodiny budou v zaøízeních STARZ fakturovány mìsíènì. adatel o pøíspìvek je povinen zaplatit fakturu v dobì splatnosti, jinak nárok na pøíspìvek za daný kalendáøní mìsíc zaniká. Pøíspìvek bude vyplacen āadateli bezhotovostnì následnì po uhrazení faktury. 2) Èinnost a jednorázové sportovní a volnoèasové akce a) sportovní èinnost āactva a dorostu adatelem o pøíspìvek je organizace vykonávající pravidelnou organizovanou tìlovýchovnou a sportovní èinnost na území mìsta pro mládeānické kategorie, které v tìchto organizacích vyvíjejí pravidelnou organizovanou tìlovýchovnou a sportovní èinnost a sportující v jiných sportovních zaøízeních neā ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice. Pøedepsanou āádost o pøíspìvek podají zájemci nejpozdìji do daného roku. K āádosti bude pøiloāen pøedepsaný formuláø èestného prohlášení a jmenný seznam jednotlivých èlenù vèetnì adresy jejich trvalého pobytu a data narození. Kritéria pro vznik nároku na pøíspìvek: TJ/SK nemají vùèi mìstu Strakonice nesplnìné povinnosti penìāité èi nepenìāité povahy, èinnost v kategoriích mládeāe + dospìlí po dobu minimálnì jednoho roku, zapojení do organizované tìlovýchovy (soutìāe), morální kredit. V pøípadì získání podpory na èinnost āactva a dorostu není nárok na podporu na nájemné ve sportovních zaøízeních mìsta Strakonice pro āactvo a dorost. Výše pøíspìvku bude stanovena podle vykázaného poètu èlenù mládeānických kategorií v jednotlivých sportovních subjektech. b) volnoèasová èinnost mládeāe do 19 let adatelem o pøíspìvek je organizace vykonávající pravidelnou organizovanou volnoèasovou èinnost na území mìsta pro mládeānické kategorie, které v tìchto organizacích vyvíjejí pravidelnou organizovanou volnoèasovou èinnost. Pøedepsanou āádost mohou podat zájemci nejpozdìji do daného roku. K āádosti bude pøiloāen pøedepsaný formuláø èestného prohlášení a jmenný seznam jednotlivých èlenù vèetnì adresy jejich trvalého pobytu a data narození. Kritéria pro vznik nároku na pøíspìvek: organizace nemají vùèi mìstu Strakonice nesplnìné povinnosti penìāité èi nepenìāité povahy, èinnost po dobu minimálnì jednoho roku, morální kredit. Výše pøíspìvku bude stanovena podle vykázaného poètu èlenù mládeānických kategorií v jednotlivých organizacích zabývajících se volnoèasovou aktivitou. c) jednorázové sportovní a volnoèasové akce O pøíspìvek mohou āádat právnické i fyzické osoby, jejichā èinnost je orientovaná na tìlovýchovnou, sportovní a volnoèasovou aktivitu nekomerèního charakteru (sportovní kluby; obèanská sdruāení registrovaná dle zákona è. 83/1990 Sb., o sdruāování obèanù, v platném znìní; obecnì prospìšné spoleènosti) pùsobící na území mìsta Strakonice. adatel nemá vùèi mìstu Strakonice nesplnìné povinnosti penìāité èi nepenìāité povahy. Pøedepsanou āádost o pøíspìvek podají zájemci v níāe uvedených termínech, a to: akce konané v termínu od do nejpozdìji do pøíslušného roku, akce konané v termínu od do nejpozdìji do pøíslušného roku, akce konané v termínu od do nejpozdìji do pøíslušného roku, akce konané v termínu od do nejpozdìji do pøíslušného roku. 3) Ocenìní mimoøádných sportovních úspìchù kolektivù a jednotlivcù a na reprezentaci mìsta Pøíspìvky budou poskytnuty na základì rozhodnutí Rady mìsta Strakonice dle doporuèení komise pro sport pøi dosaāení výrazných sportovních úspìchù nebo pøi významném pøispìní reprezentace mìsta. èl. II. Obecná èást 1. Podání āádostí ádosti o pøíspìvky se podávají na pøedepsaném formuláøi vādy na daný kalendáøní rok osobnì na podatelnì Mìstského úøadu Strakonice, Velké námìstí 2, nebo poštou na adresu: Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Velké námìstí 2, Strakonice. ádosti o pøíspìvky dle èl. I., odst. 1-2) mohou āadatelé podávat pouze pøi jejich realizaci v daném kalendáøním roce. Pøedepsané formuláøe o pøíspìvky dle èl. I., odst. 1-2), formuláø èestného prohlášení, který je nutno pøiloāit k āádosti na podporu pravidelné organizované tìlovýchovné a sportovní èinnosti mládeāe a dorostu a na podporu pravidelné volnoèasové èinnosti mládeāe do 19 let (èl. I., odst. 2a, b), jsou k dispozici na internetových stránkách mìsta Strakonice portál Obèan, na internetových stránkách Mìstského úøadu Strakonice nebo na odboru školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice. 2. Vyúètování Pøíjemce pøíspìvku dle èl. I. odst. 2-3) je povinen pøedloāit Mìstskému úøadu Strakonice, odboru školství a cestovního ruchu, nejpozdìji do následujícího roku vyúètování vèetnì kopií úèetních dokladù. Pøíjemce pøíspìvku na jednorázové sportovní a volnoèasové akce (èl. I., odst. 2c), uvede na propagaèních materiálech a na viditelném místì informaci o tom, āe akce (projekt) byla realizována za finanèní úèasti mìsta Strakonice. Zpùsob prezentace bude doloāen spoleènì s vyúètováním finanèního pøíspìvku. Pouāití pøíspìvku je pøísnì úèelové, uznatelné náklady musí být nezbytné pro realizaci akce, popø. èinnost āadatele. Pøíspìvek nelze pouāít na stravování, obèerstvení, mzdy a platy vèetnì odvodù a na odmìny poøadatelùm. Pokraèování na další stranì.

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 MÌSTO STRAKONICE MÌSTO SPORTU A POHYBU Zásady pro poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity 3. Závìreèná ustanovení O poskytnutí pøíspìvku rozhoduje Rada mìsta Strakonice na základì návrhu komise pro sport, která jednotlivé āádosti posoudí s pøihlédnutím k významu, charakteru a zamìøení. O pøijatém usnesení z jednání Rady mìsta Strakonice vyrozumí āadatele odbor školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice. Na poskytnutí pøíspìvku není právní nárok. adatel odpovídá za pravdivost uvedených údajù. V pøípadì zjištìní zkreslených nebo nepravdivých údajù vyøadí Rada mìsta Strakonice na základì doporuèení komise pro sport āadatele z poskytování pøíspìvkù pro daný rok a v pøípadì, āe je pøíspìvek jiā vyplacen, doporuèí komise pro sport Radì mìsta Strakonice jeho vrácení v plné výši. adatel je povinen oznámit všechny zmìny na Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu. K právnickým nebo fyzickým osobám, které mají smluvní právní vztah s mìstem Strakonice, je pøistupováno individuálnì. V pøípadì, āe āadatel neposkytne vyúètování (dle èl. II, odst. 2.) za pøedešlý rok, ztrácí nárok na získání dalších finanèních prostøedkù pro daný kalendáøní rok. Výjimky z tìchto zásad udìluje Rada mìsta Strakonice. Zásady pro poskytování finanèních pøíspìvkù (neinvestièních transferù) mìsta Strakonice urèených pro tìlovýchovu, sport a ostatní volnoèasové aktivity byly schváleny Radou mìsta Strakonice usnesením èíslo 1480/2007 ze dne Opakované upozornìní na zmìnu v odpadovém hospodáøství mìsta Strakonice sbìrné dvory Sdìlujeme obèanùm, āe v souvislosti se zvìtšením sbìrného dvora v Tovární ulici a s pøípravou nového sbìrného dvora je od v provozu pouze sbìrný dvùr v Tovární ulici. Pro pøipomenutí uvádíme, āe zde mohou obèané na základì prokázání trvalého pobytu ukládat odpady zdarma. Jaké odpady mohou obèané mìsta Strakonice do sbìrného dvora odnášet? a) nebezpeèný odpad obaly od barev a jejich zbytky, obaly od sprejù, èinidla, rozpouštìdla, kyseliny, pesticidy, zbytky ropných látek, jedy, oleje nepodléhající zpìtnému odbìru, baterie a akumulátory (autobaterie), olejové filtry, nemrznoucí kapaliny, fotochemikálie b) objemný odpad døevotøískové desky, nábytek a jeho zbytky (rozebraný nábytek), matrace, koberce, linolea, koèárky c) kovy všechny druhy bez rozdílù d) plasty velké kusy, které se nevejdou do ālutých kontejnerù na tøídìný odpad ve mìstì (plastový nábytek, kanystry, fólie ) e) papírové a lepenkové obaly velké kusy, které se nevejdou do modrých kontejnerù na tøídìný odpad ve mìstì f) textilní materiály g) záøivky a úsporné āárovky h) pneumatiky pneumatiky z osobních automobilù i) biologicky rozloāitelné odpady odpady rostlinného pùvodu ze zahrad. Pøipomínáme obèanùm, āe všechna nepouāitá léèiva se odevzdávají v lékárnách. Otevírací hodiny sbìrného dvora jsou následující: Tovární ulice, Strakonice Po Pá: (v zimním období ) So: Ne: Mezi je èerpána polední pøestávka. Výše uvedené opatøení je pouze doèasné, a to do doby vybudování nového sbìrného dvora. Ten jiā bude prostorovì vyhovovat nejen sbìru všech vyuāitelných druhù odpadù a nebezpeèných odpadù, které musí mìsto dle platné legislativy tøídit, ale zejména bude uzpùsoben pro sbìr výrobkù v rámci zpìtného odbìru, pøedevším elektrozaøízení. Ing. Radka Frèková, odbor āivotního prostøedí LOGO ZDRAVÉHO MÌSTA STRAKONICE Aktivity Zdravého mìsta Strakonice, jakoāto èinnosti mìsta vyvíjené ve spolupráci s partnerskými organizacemi a obèany, bude do budoucna prezentovat nové logo. Toto logo, jehoā autorem je profesionální grafik, bylo oficiálnì pøedstaveno na listopadovém Fóru Zdravého mìsta Strakonice. Pùvodnì vyhlášená veøejná soutìā o ztvárnìní nového loga samotnými obèany se bohuāel nesetkala s velkým zájmem, a proto bylo zpracování návrhu zadáno odborné firmì. Logo Zdravé mìsto Strakonice akceptuje a prezentuje hlavní myšlenky mezinárodního projektu OSN a Svìtové zdravotní organizace (WHO), která projekt Zdravé mìsto zastøešuje. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámila s tím, co samotné logo pøedstavuje. Zadíváte-li se na nìj pozornì, vidíte postavu v aktivním postoji se zdviāenýma rukama. Aktivní postoj samotných obèanù k budoucnosti mìsta je jedním z nejdùleāitìjších prvkù zdravého mìsta. Souèasnì má logo i podobu trojlístku, vegetativní motiv evokuje pøírodu, bez které by āádné mìsto nebylo zdravým. Trojlístek, který mìl od antických dob pøes keltskou mytologii, støedovìk i novovìk svou symbolickou hodnotu, a byl povaāován za symbol štìstí, dobra a blaha, je souèasnì symbolem základních trojic definujících podstatu projektu Zdravé mìsto. Lze ho chápat jako trojlístek spolupráce mìsta jako samosprávy, jedince obèana a partnerských organizací, ale také jako trojlístek prostorového uspoøádání projektu, a to èlovìka, mìsta a pøírody. Všechny aktivity projektu Zdravého mìsta by v dlouhodobìjším horizontu mìly pøispìt ke zvýšení kvality āivota v našem mìstì, tedy k fyzické, duševní a sociální pohodì strakonických obèanù. Švihová kresba základního motivu evokuje lehkost, vzdušnost a vstøícnost. Barvy loga (ālutá - èervená - modrá - zelená) jsou jasné, mají optimistický náboj a postihují celé barevné spektrum. Dalo by se s trochou nadsázky i øíci, āe stejnì jako je rùznorodé barevné spektrum, jsou pestré i aktivity související s projektem Zdravé mìsto. Mgr. Jaroslava Mrùzková, koordinátorka PZM a MA21 Naši ptáci, kteøí s námi āijí ve Strakonicích (7) Pokroèili jsme do roku 2008 a to je pøíhodná chvíle, abychom se podívali zpìt na stav naší pøírody. V èasopise iva 5/2007 náš pøední znalec RNDr. V. Loāek, DrSc. v èlánku K osudu dolního èeského Labe velmi výstiānì zhodnotil stoupající ohroāení vìtšiny cenných èástí naší pøírody, které podmiòují tøi základní faktory: a) Jak se u nás èasto øíká a píše, patøí náš stát k územím bohatým na pøírodní hodnoty. Je to sice stále ještì pravda, ale dnes jiā vìtšinou jde o neèetné objekty malého rozsahu jinými slovy potenciálnì ohroāené, zejména jde-li o unikáty. b) Ohroāení pøináší stupòovaný tlak na všemoāné vyuāití krajiny zástavbou i úpravami všeho druhu, které velmi èasto narušují nebo pøímo nièí právì její nejcennìjší sloāky. c) K tomu pøistupuje nebývalý pokles znalosti pøírody a jejích zákonù v širokých vrstvách obyvatelstva, který se odráāí v nejrùznìjších neuváāených nièivých zámìrech, v jejichā pozadí nezøídka stojí povìra, āe pøíroda teprve nabude patøièné hodnoty, bude-li nìjak upravena, a to i v pøípadech, kdy takové akce nemohou pøinést jakýkoli ekonomický zisk. Tento výòatek z uvedeného èlánku jsem si dovolil vám pøedloāit, protoāe je to nejpravdivìjší zhodnocení stavu naší pøírody, které jsem v posledním èase èetl. Zároveò nás nabádá, abychom tyto jiā malé vzácné èásti pøírody chránili a nenechali je pro krátkodobé zištné vyuāití znièit. Pøíroda nám jiā sama zaèíná ukazovat, āe se umí bránit. Nyní se jiā vrátíme k našim šplhavcùm. Minule jsme probrali strakapoudy. K dalším velmi nápadným ptákùm tohoto øádu patøí āluny. U nás āije āluna zelená (Picus viridis), která je hojnìjší, a āluna šedá (Picus canus). Pravidelnì u nás hnízdí a jsou stálé, tedy na zimu neodlétají. V zimních mìsících je mùāeme vidìt na zemi, jak se dobývají na zemní mravence do mraveništì. Obèas je vidíme i šplhat po budovách, kde sbírají pavouky a jiný hmyz. Ve mìstì jiā dalšího šplhavce nepotkáme, ale na zalesnìných kopcích kolem Strakonic uvidíme nebo spíše uslyšíme našeho nejvìtšího datla. Je to datel èerný (Dryocopus martius). Jeho hlas za letu hrèivé ry ry ry ry a po dosednutí āalostné klijé je slyšet po celém lese. V šedesátých letech minulého století, kdyā ho kamarád objevil v Tisovníku, jsme sledovali a fotografovali jeho hnízdìní jako vzácnost, dnes āije v kaādém velkém lese kolem Strakonic, kde má vhodné podmínky, ale vādy jen jeden pár. Loòského roku jsem sledoval na Podsrpu, jak si tesá dutinu ve velké borovici, a kdyā vidíte tøísky jako prst tlusté, máte k jeho silnému zobáku respekt. Bohuāel zde hnízdo nedokonèil. Ještì pro poøádek do této skupiny patøí datlík tøíprstý (Picoides tridactylus), ale za tím bychom museli na Šumavu. Více se podobá strakapoudùm velkým a samec i mláïata mají temeno āluté. Poslední z této skupiny je krutihlav obecný (Jynx torquilla). ije v otevøené krajinì s lesíky, sady, parky a zahradami. Hnízdí v dutinách po ostatních šplhavcích, vzácnì i v budce. Jeho āivot je nenápadný, skrytý a v celých Èechách se odhaduje jeho poèet na 2,5 4 tisíce párù. Na Strakonicku jsem se s ním nepotkal, ani jsem po nìm nepátral. Tím jsme uzavøeli zajímavou skupinu ptákù s velkým silným zobákem a ještì zajímavìjším jazykem. Kdo by se chtìl dovìdìt více, podrobnosti najde v kaādém atlasu ptákù, kterých je hodnì druhù na trhu. Ivan Jana

13 ÚNOR 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DÙLE ITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA 1) Poruchy na vodovodní a kanalizaèní síti: Dispeèink Pracejovice: , mobil: Dispeèink Hajská: , mobil: Josef Kraml: , Zdenìk Nìmejc: ) Poruchy na veøejném osvìtlení, semafory, dopravní znaèení: Jan Ašauer: STRANA 13 Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROU KU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od 16,00 do 17,00 hod. Sportování dìtí je zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobilu: Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp. 108.

14 STRANA 14 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 Nejvýhodnìjší brzdové destièky pro Vás Například na přední nápravu pro vozy: Citroen Berlingo 1099 Kč Renault Megane od 666 Kč Ford Escort 699 Kč Škoda Felicia 393 Kč Peugeot Kč Škoda Octavia 899 Kč Autek autodíly, tel.: Pánské kadeønictví v hotelu Bavor Strakonice poskytuje VEŠKERÉ KADEØNICKÉ SLUBY Otevøeno Po Pá hod. V únoru 2008 pøi pøedloāení tohoto inzerátu sleva 8 %. Tìšíme se na Vaši návštìvu. Strakonice, Palackého námìstí 91 Tel.: , mob.: èlen asociace realitních kanceláøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro velký zájem klientù hledáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry POVINNÉ RUÈENÍ osobní automobily Obsah Roèní pojistné v Kè Do 1000 cm *, cm 3 do 1250 cm *, cm 3 do 1350 cm *, cm 3 do 1650 cm *, cm 3 do 1850 cm **, cm 3 do 2500 cm **,- nad 2500 cm *,- * produkt Sporopov se 40% bonusem a 10% extrabonusem zohled- * òuje region, stáøí vozidla a vìk pojistníka. ** bonus 40%, zohledòuje stáøí vozidla, vìk pojistníka, výkon mo- * toru do 50kW Kanceláøe: Budova ÈSAD, autobusové nádraāí kanceláø è. 802 tel.: , , Bezdìkovská 30, Obchodní dùm Labu, (bývalá prodejna Bytservisu) tel.: , , , Plán ozdravných pobytù poøádaných Ú OS ÈÈK Strakonice 2008 Pobyty jsou urèeny veøejnosti s tím, āe vyznaèená skupina (dìti, senioøi), která splòuje dotaèní podmínky, mùāe získat nárok na státní dotaci. Dotace je téā omezena poètem míst, záleāí tudíā na vèasném podání pøihlášky. ASTORIE JANSKÉ LÁZNÌ ( ) Velikonoèní pìtidenní pobyt v hotelu Astorie s polopenzí a s lyāováním na Èerné hoøe. Cena skipasù a moāných pøiobjednaných procedur není zahrnuta v celkové èástce. Cena obsahuje dopravu minibusem, ubytování a stravování polopenzí: 2.900,- Kè. ŠPANÌLSKO OROPESA DEL MAR ( ) Tøináctidenní pobyt u moøe ve španìlském letovisku na pobøeāí Costa Azahar v apartmánových domech. Stravování v hotelu Ancla plnou penzí nebo polopenzí. Dìtem bez rodièù èi prarodièù zajištìn stálý pedagogický a zdravotnický dohled vèetnì programu. Cena pro dìti do patnácti let s diagnózou alergické onemocnìní, astma, atopický ekzém a lupénka na doporuèení lékaøe je: 6.600,- Kè (doprava, ubytování, stravování plnou penzí a dohled). Cena pro zdravé dìti do osmnácti let, dospìlé a seniory s diagnózou kardiovaskulární onemocnìní nebo diabetes mellitus, koāní onemocnìní je pøi plné penzi: 8.800,- Kè, pøi polopenzi: 8.300,- Kè. Ostatní bez nároku na dotaci nebo pøi vyèerpání poètu: 9.700,- Kè, pøi polopenzi 9.200,- Kè. Cena nezahrnuje zdravotní pøipojištìní do zahranièí. BOROVICE Rekreaèní zaøízení LITES SEBA ( ) Letní ozdravný ètrnáctidenní tábor pro dìti v oblasti Ralska. Dotace pro dìti s alergickým, dýchacím a koāním onemocnìním. Odborný zdravotní a výchovný dohled, èinnost tábora zamìøena na pobyt v èistém prostøedí a pohyb na èistém vzduchu formou turistiky a cykloturistiky (dìti si mohou vzít svá kola), dále klasická táborová èinnost. Cena: 3.500,- Kè. PIHLOV ( ) Šestidenní pobyt na Lipnì pro zdraví seniorù nad 55 let s pohybem na kole s diagnózou kardiovaskulární onemocnìní a cukrovka a dìti mají cenu dotovanou: 2.200,- Kè, doprovod a ostatní bez dotace: 2.900,- Kè. Cena zahrnuje dopravu autobusem, dopravu kol, ubytování a stravování plnou penzí. ASTORIA JANSKÉ LÁZNÌ ( ) Šestidenní pobyt pro seniory s kardiovaskulárním onemocnìním v horském hotelu Astoria v Janských Lázních. Rehabilitace pohybem na horách, turistikou a cvièením pod odborným vedením. Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování, plnou penzi, ozdravný program a pojištìní. Pro seniory s doporuèením lékaøe v hotelu Astoria: 3.200,- Kè, v ubytovnì Astoria (suterén): 2.700,- Kè, doprovod a ostatní v hotelu Astoria: 3.800,- Kè, v ubytovnì Astoria (suterén): 3.300,- Kè. PALDA ROVENSKO POD TROSKAMI ( ) Šestidenní pobyt v pøíjemném prostøedí Èeského ráje v apartmánech a bungalovech pro rodinou rekreaci a milovníky cyklistiky. Vzhledem k celodenním výletùm zajištìna pro úèastníky polopenze, v apartmánech se dá i vaøit. Program individuální, výlety na kolech nebo pìšky, pìkné koupání asi 500 metrù, les za objektem, høištì, ohništì, spoleèenská místnost, stolní tenis. Cena obsahuje dopravu osob a kol, ubytování a stravování polopenzí a zdravotní dohled pro kardiaky, diabetiky a dìti. Ubytování v apartmánu: 1 loānice pro 2 osoby + 1 loānice pro 2 osoby + 2 (gauè dìti), cena: 3.200,- Kè, dítì do patnácti let: 2.000,- Kè. Ubytování v bungalovu: 2, 4 a 6 lùākové pokoje, cena: 2.700,- Kè. Cena pro doprovod a ostatní bez dotace: 3.500,- Kè. ŠPANÌLSKO OROPESA DEL MAR ( ) Tradièní podzimní ozdravný pobyt ve španìlském pøímoøském mìsteèku v dobì místních svátkù a oslav patronky mìsta sv. Panny Marie Trpìlivé. Po celý týden rùzné druhy zábavy, od místních kulináøských specialit, pøehlídky veteránù aā po hry s býèky a zábavnou pyrotechnikou, koupání a slunìní na èistých pláāích. Cena zahrnuje dopravu autobusem, ubytování v apartmánu, stravování, plná penze: 7.400,- Kè, polopenze: 6.700,- Kè, plná penze dítì: 6.700,- Kè. Bliāší informace a pøihlášky na Ú OS ÈÈK, Mírová 173, Strakonice, tel.:

15 STRANA 15 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 PLÁN AKCÍ NA ÚNOR 2008 STRAKONICE 1. února Výlet ke koním do Štìtic cena 200,- Kè 1. února Florbalový turnaj āákù (od 9.00 hod. v tìlocviènì SPŠ Volynì) 1. února III. PLES DDM ( hod. sál DDM Na Ohradì) února Lyāování v Krušných horách týdenní pobyt na lyāích a snowboardu 4. února Výlet ke koním do Štìtic cena 200,- Kè 4. února Køest kùzlátek v CEV na Podskalí (od hod.) 9. února Dopoledne plné her deskové hry napø. BANG!, Mama mia, Caesar a Kleopatra, Osadníci z Katanu, Carcassone, Obchodníci z Amsterdamu, dáma, mlýn, kostky (v CEV na Podskalí od 9.00 hod.) 12. února OK Chemické olympiády soutìā MŠMT (od 8.00 hod. v ZŠ Podìbradova) 13. února OK Konverzaèní soutìāe v nìmeckém jazyce pro ZŠ soutìā MŠMT (od 8.30 hod. v DDM Na Ohradì) 17. února Maškarní bál v sokolovnì (od hod.) 20. února OK Dìjepisné olympiády soutìā MŠMT (od 8.00 hod. v DDM Na Ohradì) 27. února OK Konverzaèní soutìāe v anglickém jazyce pro ZŠ soutìā MŠMT (od 8.30 hod. v DDM Na Ohradì) 28. února Tvùrèí dílna keramika (od hod. v DDM Na Ohradì) Práce s hlínou, cena 60,- Kè; pøihlášky na tel.: do VODÒANY 5. února Tvùrèí dílna výroba glycerinových mýdel (od 9.00 hod. v DDM Vodòany). Cena 70,- Kè (mýdlová hmota, barva a esence, formy). Pøihlášky do na tel.: února Tvùrèí dílna 3D obrázek decoupage technika (od hod. v DDM Vodòany). Cena 80,- Kè (rámeèek, patinovací barva, 3D lak, ubrousek, Keraplast, akrylové barvy). Pøihlášky do na tel.: února Tvùrèí dílna keramika (od 14 do 16 hodin v DDM Vodòany) Cena 60,- Kè (keramická hlína, glazury, výpal v keramické peci). Pøihlášky do Na bøezen pøipravujeme: 20. bøezna IMAX výlet autobusem do kina 3D v Praze Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, naproti poliklinice PROGRAM NA ÚNOR Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Hajánci pro dìti do 1 roku Út 9.30 Hudebnì pohybové hrátky (jeden týden hudební a druhý týden pohybový) pro dìti od 2 let Klub dvojèátek kaādé první úterý v mìsíci vyhrazeno POUZE pro dvojèata a víceèata (do hod.) St 9.30 Pohádkové støedy pro dìti od 2 let Barvínek výtvarka pro dìti od 3,5 let Pøíbìhy pro pøedškolní dìti a pískání na zobcové flétny, do 18 hod. (pùl hodiny pøíbìhy a zbylé pùl hodiny flétna) Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro dìti od 1 roku Tanyny tancování pro dìti a rodièe Pá 9.30 Výtvarný program pro dìti od 2 let Mimo pravidelný program: Út Dvojèátka výroba karnevalových masek vèetnì malování Tìšíme se na setkání s vámi! pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Monika Zíková JIHOÈESKÁ HOSPODÁØSKÁ KOMORA OBLASTNÍ KANCELÁØ STRAKONICE vás zve na semináøe POKYN D 300 (k zákonu o dani z pøíjmù) Pokyn D 300 vydalo ministerstvo financí jako nejvýznamnìjší metodickou pomùcku pøi aplikaci zákona o daních z pøíjmù. Svým rozsahem tento pokyn není daleko za zákonem. Pokyn velmi vhodnì komentuje a upravuje postup v pøípadech, které zákon neøeší vùbec, nebo spornì. Pokyn D 300 by mìl znát kaādý, kdo se chce zabývat problematikou danì z pøíjmù, stejnì jako samotný zákon. Pøednáší: Ing. Václav Dvoøák, FINVEST Pøíbram (Regionální poradenské a informaèní centrum pro podnikatele), Èlen Národní asociace pro rozvoj podnikání Termín: 19. únor 2008, 9.00 hod. (prezence od 8.30 hod.) Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradì 1067 NEMOVITOSTI V ÚÈETNICTVÍ A DANÍCH Pøednáší: Ing. Václav Dvoøák, FINVEST Pøíbram (Regionální poradenské a informaèní centrum pro podnikatele), Èlen Národní asociace pro rozvoj podnikání Termín: 26. únor 2008, 9.00 hod. (prezence od 8.30 hod.) Místo konání: Zasedací místnost FÚ Strakonice, Na Ohradì 1067 ZÁSADY KOMUNIKACE S FINANÈNÍM ÚØADEM Pøednáší: Ing. Tomáš Hajdušek, daòový poradce Termín: 28. únor 2008, 9.00 hod. (prezence od 8.30 hod.) Místo konání: Strakonice pøesné místo konání bude upøesnìno Tìšíme se na setkání s vámi. Informace a pøihlášky na tel./fax: nebo Další informace a pøihlášky na semináøe je moāné si stáhnout také na webových stránkách () INFORMACE JHK Výpisy z obchodního a āivnostenského rejstøíku a KN V rámci projektu Czech Point, který má zjednodušit obèanùm pøístup ke státu a jeho sluābám a umoānit jim jednoduchou a efektivní komunikaci s úøady je Jihoèeská hospodáøská komora dalším subjektem, který mùāe zájemcùm vystavit Výpisy z obchodního, āivnostenského rejstøíku a katastru nemovitostí. Oblastní kanceláø Strakonice tuto sluābu nabízí v Pondìlí , Úterý , Støeda , Ètvrtek , Pátek V ostatní èasy po telefonické domluvì. Oblastní kanceláø JHK, Palackého námìstí 106, Strakonice , , Výše uvedené výpisy je moāné také získat na Mìstském úøadì ve Strakonicích, který kromì uvedených výpisù vystaví také Výpis z rejstøíku trestù. KLUB MANA Ul. Zvolenská 918, Strakonice pavilon s východem na ul. Prof. A. B. Svojsíka vás zve v únoru na: NEDÌLNÍ BOHOSLUBY 3. února a 17. února od 9.00 hod. BIBLICKÉ VEÈERY Kaādou støedu od hod. Od 7. února poøádáme podruhé ve Strakonicích úspìšný motivaèní kurz pro āeny JAK SE ZBAVIT ZÁTÌE NA TÌLE A DUŠI Více informací v lednovém Zpravodaji 2008 nebo na ZÁBAVNÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO HOLKY Co na tebe èeká? Dobrodruāství Narnie, hry všeho druhu, soutìāe o ceny, hudba a tanec, legrace a zábava. Setkávání pro holky a kluky od 9 aā 15 let, zdarma. Je jednou mìsíènì v pátek od do hodin v tìlocviènì základní školy F. L. Èelakovského v Chelèické ulici (vchod do tìlocvièny ze dvora). Navštivte naše nové webové stránky:

16 STRANA 16 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ÚNOR 2008 Poznejte Calderdale Get to know Calderdale Hebden Bridge mìsto umìlcù Hebden Bridge, mìsteèko s kosmopolitní atmosférou, je domovem malíøù, umìlcù a øemeslníkù, kteøí jsou pøitahováni romantickou krajinou i povìstí místní liberální umìlecké komunity. Po celý rok se konají v hospodách a kavárnách neformální pøedstavení, ètení poezie, vyprávìní pøíbìhù a taneèní vystoupení. Galerie, dílny a studia po celém mìstì nabízejí rùznorodé programy. Kaādé léto se zde koná Festival umìní, který pøitahuje tisíce návštìvníkù. Stávají se diváky poulièního divadla, koncertù a pøednášek, navštìvují zajímavé zahrady a procházejí se po stezce v Hardcastle Crags lemované po dobu výstavy sochami, nakupují originály a ruènì zhotovené výrobky pøímo v dílnách umìlcù. Jak Trades House (Dùm øemesel), tak Picture House (Dùm obrazù) poskytuje prostor známým skupinám, muzikantùm, komediantùm a bavièùm. Picture House, vlastnìný radnicí, navíc jako jeden z nejstarších biografù ve Velké Británii, uvádí nejnovìjší snímky, snímky menšinových āánrù a zahranièní filmy. Malé divadlo, které je domovem amatérského divadelního souboru, má pøíjemnì intimní atmosféru s barem a atriem u vody. Prohlédnìte si díla nìkterých místních umìlcù online nebo se na nì pøijeïte podívat! František Pecen. Foto: Rodinný archiv Autor obrazu: Václav Polívka MUDr. Soòa Pavlová, CSTA Osobnosti témìø zapomenuté František Pecen Pátráme-li po osudech strakonických osobností, narazíme èasto na zajímavé souvislosti. ijí zde potomci významných lidí, jejichā zásluāné pùsobení a dílo se zapsalo do dìjin našeho mìsta a pøesahuje svou dobu. Paní Alena Treybalová, bývalá profesorka strakonického gymnázia, je vnuèkou jedné z nich, proto jsme ji poāádali o pár vzpomínek.. František Pecen se narodil ve Vadínì è. 26 u Nìmeckého (nyní Havlíèkova) Brodu jako nejstarší z pìti dìtí v rodinì venkovského koláøe. Jiā ve škole se projevilo jeho výtvarné nadání. Po jejím ukonèení nastoupil do uèení do tiskárny v Nìmeckém Brodì a stal se knihtiskaøem. Postupnì pracoval v nìkolika tiskárnách, jako sazeè, typograf a litograf, pozdìji jako faktor v Chotìboøi. Tam v roce 1894 obdrāel na národopisné výstavì Èestné uznání za mapu typami provedenou. Deset let pùsobil jako vedoucí tiskárny v Nìmeckém Brodì. V roce 1898 se oāenil s Hedvikou Moravcovou, dcerou truhláøe, a stal se otcem dvou dcer. V létech byl zamìstnán v Rolnické tiskárnì a nakladatelství v Praze a bylo mu svìøeno technické vedení sazárny. Po válce nastoupil na místo správce Pošumavských tiskáren ve Strakonicích, kam se s celou rodinou pøestìhoval. Psal pravidelnì historické èlánky do místní Práchnì, do èeskobudìjovického Pošumavského kraje, do píseckého Otavana a do denního tisku. Z jeho publikaèní èinnosti je nejznámìjší kníāka Strakonicko v povìstech a bájích. Obsahuje ètyøi desítky povìstí, nejvíce o dudácích, o hradu a mìstì Strakonice, ale i o významných místech v okolí, napø. o Radomyšli, Øepici, Kraselovu a dalších místech. Dále je do knihy Hebden Bridge Town of Artists Hebden Bridge, a small town with a cosmopolitan atmosphere, is home to artists, performers and craftspeople drawn to work here by the dramatic landscape and by its national reputation as a liberal, artistic and creative community. All year round there are informal shows and performances at pubs and cafés where poetry readings, storytelling, and dance are everyday happenings. There is a diverse programme of exhibitions at galleries, studios and workshops throughout the town. Every summer The Arts Festival attracts thousands of visitors who come to enjoy street theatre, concerts, lectures, garden tours and a temporary sculpture trail in the woodlands at Hardcastle Crags and buy original art and hand-made crafts whilst exploring the open studios. Both the Trades Club and the Picture House provide venues for leading bands, musicians, comedians and entertainers whilst the Council owned Picture House, one of the oldest cinemas in Britain, also shows recent releases, minority interest screenings and foreign movies. The Little Theatre home to an amateur drama company has a delightfully intimate atmosphere, with a bar and waterside patio. Take a look at the work of some local artists online or come and see for yourself! Pamela Norrington, CSTA zaèlenìno více neā deset básní, opìt vìtšinou o dudáku Švandovi, napø. také od Svatopluka Èecha a Jaroslava Vrchlického. Velmi zajímavá a obsáhlá je Pecnova publikace (vlastnì jakýsi podrobný prùvodce) s názvem Strakonice, která uvádí nejen historii hradu a mìsta, jeho pamìtihodnosti, ale i pøírodní krásy okolí, pøehled prùmyslové výroby a další informace. František Pecen vykonal i mnoho obìtavé a nezištné práce v dalších oblastech kulturního āivota Strakonic. Znaènou mìrou se zaslouāil o udrāení a budování Dykova muzea. V roce 1936 se podílel na novém uspoøádání muzejních sbírek, které byly pøestìhovány ze školy na námìstí do strakonického hradu. Josef Havrda zpracovával archiv, Bedøich Dubský archeologické oddìlení a on se vìnoval národopisným sbírkám. Ty spravoval aā do konce svého āivota. Jeho blízkým spolupracovníkem se stal také profesor Miroslav Treybal, jednatel muzejního spolku. František Pecen byl i nadšeným sokolem. Dlouhá léta pùsobil jako cvièitel a byl jmenován èestným èlenem cvièitelského sboru. Roku 1924 byl zvolen vzdìlavatelem a archiváøem a v této funkci uspoøádal z útrākovitých záznamù kroniku Èeské obce sokolské ve Strakonicích do 1. svìtové války a vedl ji pak svìdomitì a pøesnì i v dobì pováleèné. Jako zaslouāilý èinovník se stal èlenem správního výboru Sokola v roce Široký okruh zájmù Františka Pecna dokládá i jeho èlenství v Okrašlovacím spolku Renner, který se staral o vzhled mìsta a jeho okolí (napø. peèoval o mìstský park, o Podskalí, upravil vyhlídkovou cestu na Kuøidle a mnoho dalšího). V letech byl jeho pøedsedou. Aktivnì pùsobil i v rùzných charitativních organizacích. Ve volném èase se také vìnoval umìlecké vazbì knih. Velmi pøátelský byl jeho vztah k malíøi Aloisu Hanšovi, se kterým si postavili dvojdomek v iākovì ulici. Plodný āivot Františka Pecna se uzavøel Smuteèním projevem se s ním rozlouèil prof. Miroslav Treybal. Pohøben byl v rodinném hrobì na Vinohradském høbitovì v Praze. I pøi svém velkém èasovém zaneprázdnìní nezanedbával ani svou rodinu a hodnì se vìnoval svým tøem vnouèatùm. Mám na svého dìdeèka mnoho krásných vzpomínek. Alena Treybalová Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: (Lucie Šnajdrová DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 10 cm x 3,5 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 10 cm x 7 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 10 cm x 14 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 20 cm x 14 cm) za cenu 4.200,- Kè.

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č.427/zm/2012 usneslo vydat na základě 14 odstavce

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Ohlédnutí za uplynulým rokem Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská str. 3 Rekonstrukce Velkého náměstí str. 3 Ohlédnutí za uplynulým rokem Pohled do minulosti, tøeba té nedávné, s sebou vādy pøináší trochu nostalgie. Naše vzpomínky

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Vážení spoluobčané, Základní pojmy (čl. 2 Vyhlášky)

Vážení spoluobčané, Základní pojmy (čl. 2 Vyhlášky) Vážení spoluobčané, Město Strakonice a Technické služby Strakonice s.r.o. pro Vás připravily tento informační leták, týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na správním

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více