!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!"

Transkript

1 1

2 !"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!.!" # % 3!0 ( 1 % 4!(! 2 %% 5+(! 6 %) 7+( ' 6 $%!& ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ) )% 5!8+'' '!' ) )) 4*(!':+!' ) ''*''!(( )$,':, '8! '09 $ ). 40!+,8',. )1 '! 9#(,':'!'''! 1 )2 '! 9#(,':'!'''!+' 1 )6 '#' 9#(,':'!'''!+' 2 ) = '8*;' 0!8+'9 6 ) >'!8+' 6 )% >'+,++!'0+' 9?+;9?' ' #!!8'#'9'! + #' 9 +( ) 5!8 A+? ' )$ B'* '!!+' 0! 9 % ' ()*+*& 50+' :-' ' '' ) >'#!' +-' - ) % C' ' '0 +,+'8 +'?D E5>F : +'8!' '+0 +'89''' ) / :+( ''8, $-*.***-/**0)+1-, $ 7'+;'( ' '-'! $ $ 7'+ '' 0-'!'89 $ $% G#+ ' '/-' *#. $) ' *#. $ 4!(( 0'*9. $$ ' /- :'*'!((. $. 7?:9. 2 $3*+34 #. #00'8:,8 1. G, 0 0(9 2 2

3 .% ( +'? '?' +' 0 0'8: 88 # : ?0! 2.) 40 (+'+(00'8#8HC %6. 40 (('! +'+(00'8 %.$ 40 (+'800'8+'!+'' A+',!9('+' %.. I' *' (+'!+'+-'0 %.1 ( ' %$ # 5%& I- '(!0+' 9 %. 1 E'0+,+' 0+'!0+' 9 %. 1% '+' 9!8?+' +' %. 1) 4!((!0+' 9 %1 8 ', %1 1$ 5+' 9'#00'8 %2 : & ; 2 4, '! ' ) ?'! ' )6 ' +,++!'0+' 9 )6 ; <!=+=! %!! 6,(('! +'+('0?' ) 6 G+'8 '0?'!'('! +'9 ) 6% G '#! 9!0+' 9 ) & ' '/( 0! ). E -' ). % I + )1 B.*&&- : 40 ' - :(,:0':' '+ )2 E '!(( 6 % 4!( ' ) E ' 4! 9 &+ &- ', % #', $ % 5', $ %% '' (+!. %) = -' +'! *# 1 % F'0' (:+'' :(!? '! 9 1 C46789,; ) (''+' - '( +'!8 $6 ) 7? $6 )% # 'A!*#'#89 $6 )) G+'8!'+'89&C4< $ ) G+'8!'''8'0+'9 $ ' >&=!-6789,, 5!%, 3

4 4 40' +(' '!"#'66)8 +,!(!( '!(' J215#''0?'(K+'( +,! ('' '' ' '0?' ' 66): '!' B<BF,!(!( 8??,8'A!8' ''8+9'# ('''?'! '+'0' +(8 ( ''8 ' 66)

5 !"#LM'66),-N& '( ' '' L&5M:& *'! L&7M:&*'' +',! L&OM:!''- L&M, ''?' AN ' '/( 0! L 5P5M:, 0'#L FQ4M!'0!L G5M 4 '88'( +,!':0'!(' '' +'! +!'' ': +'' +' ''8 -' +'' +'! C': +'',:! -:,! FQ4 G5: '+,!!3!' (','' 4-'8! :0'!(' -8 8+'! 8 -'! '(! -8'! &!!: :'!! :+,+!!?A+'08+-+',#- 4A9'8,!:0'!, +,!+8 8(++'!-' ' '# ' 5

6

7 3!0 ( '?B' & '( ' '( ''+'''8 -' E -' & *'! 5+(! ''+'!: 0 ' '/ ( 0! & *'' +',! 5( ' =!' C'!'( - C- +'*( ' : #+ +( '#, 0'# 4!(! ''+'! +!'' ' +'!!'0! I' ' '0'!#' G 0'!#' '' 0 '!#' I + 5+('8 7

8 6D($8C5(G7D8$D?8H(GI96CAIDJ$GEDBH8< 4!!'266) ' '-C>7,E(,:E5 +''+'''8-' 7'= =C'(:E5 +''+'!:0 7'C>7F'(?G!(:E5 +''+'!+!'' ' B,40 ' 4! '!%66) ' 7'= F'(?"':E5 +''+'!+!'' ' 7'= ' 0:7 +''+'''8-' 7'= =C'(:E5 +''+'!:0 B,40 ' 4! -!'166)N 7'= G! <+( :E5! +'! +'! =?:E5 +'! +'''8-' C>7B'<?:E5 +'! +'! C!' "'! 8 4! -'!266)N '-= G! :75! '(:E5 +'! +'''8-' '-= G! <:75 +'! +'! 4'('(:E5 +'! +'! C!' "'! 8 L!'%.6)M = 7I#?'( 8 L'!16)M KA6HG6M(GF6<JDEB8(?D6 7'4!<! 5'+'I? +'! +'!''8 BBI':7 +'! +'! B58? +'! +'-' BB'B'? 8 'KA6HGM($GDE9CGN8BE 4! -!'%6)66)N 7'= F'(?"':E5! = F'(?7' 0 +'! +'''8-' = '( +'! +'! = B'C:C=>P +'! +'! 4! -'!66)N 7'= '-58(:E5! 7'C>7B'K*'(:7 +'! +'! = F'(?7' 0 +'! +'''8-' = B'C:C=>P +'! +'! 8

9 4! -!'266)N 7'= 5 >'(:E5!!7= K'(/H+'(:7 +'! +'!+ G< +'! +'''8:-'0# C>73 E('(:E5 +'! +'+! 7'C>7':E5 +'! +'! BG :7 +'! +''-'! = = K 8 4! -'!%66)N 7'7G! C! '0:E5!!7= K'(/H+'(:7 +'! +'!EO4 C>73 E('(:E5 +'! +'+! +'! +'''8:-'0# 7'C>7F'(?G!(:E5 +'! +'! = = K 8 7'7E!I:E5,! 7'= '-= 3R!P ':75 (+,!+'! B ' (+,!+'! 7'= ' 0:7 (+,!+'''8-' B H 0 8 7'B7"!? 0:E5,! (+,!+'! B7 <'( (+,!+'! 9

10 !" 3!0 (+''!! 66)+'! '','- ''#!'# '* N,!!N '-C>7 B:E5 & B'+,!!N & &O 3!+' N =8K:!, &7 = H( &O = &5L!'$26)M B ' FQ4 =!, &5 = I &5 = B>! &O 73?>(:7 &7L'!6%6)M!7&?>''0 &!77G! 8:7 & = '-5'+:E5 FQ4 BBF '( &7L!'.66)M '(4(!'( &7L!'.6)M FB7B G &O 5! N!,?K('( & BK' FQ4 KB'7! &5L!'6)M C!& &5L!'$6)M & &O I '? &7 7I &O C? & B'5' &7 I+'66)#' '03!0 (N,!!N 7B'P:7 &5 B'+,!!N K "'? '( &5 3!+' N BBK8 & 7'!',=8K &7 10

11 = H( &O 7B'P7 &5 & G5 = FQ4 7'= '?:E5 &O =!, &5 7 B ':7 & = B>!:7 &O 73?>(:7 &7 3?>'( &7 = 4(>''0:E5 &5 B >''0 FQ4 = '<+ FQ4 BI,4 '( G5 4'-'( G5 5! N 4(K &7 KC!& &5 & &O & I8 & "+ FQ4 K "'? '( &5 #! &O #''0 G5 ' 5'( G5 B(?4 &7 G '( FQ4 ' = 'N '-,K9 &:I44 '-C>7,E(,:E5 &:IB3 7'= FQ4 7'= F'(?"':E5 +''+'!+!'' ' 7'IB? &7 '-C>7='>#!:75 &:I&T 7'C>75 >'(:E5 &:I&T '-= G! :75! &5 7'= ' 0:7 +''+'''8-' 7'B7"!? 0:E5,! G5 7'7G! C! '0:E5! & 7'= =C'(:E5 +''+'! '-7'-Q 7'= '-58(:E5! &O 7'4!<! &7 7'740:E5 IP& R 'N 7'= G! 3 '?:E5 '!#''0?'B<BF BP!' +(' " :75:7 'HG 11

12 '-=,I-:E5 +'! '-C>7= B4B:75,! ''8:34HC '-= &??'(:7 7'+ -:!# = +' 0 8: U 7'! = +' -'' R+ ( +'-'':!7"#'5 +' (,!P#E <#'(:E5,!:E +'!4< 7'75 <:E5 +''+'''8I '-B4B# *(!''!'( '- 4!! 66) 9CL$DECB,!!N = 4!&R (,!:H0+'( : B'+,!!'N = C' K!0 (,!5'+ ( : : " = "'?>,!!#''!' '+'?,! +'+'( (8'0 " H 'N = KV,!,!+(!"# =,K'!0 'B''#'! "W 5 F B 7?,!3' : = :E5,!'!#'+'900'8: B<BF BF'(? (+('B " =,"(!?,!+'#'H (# " = '-B' +' (,!5'0!'9:!7B'Q# + '8!7"#'5 +' (,!P#E: 7'= G! K:E5 FQ4 H 'N = >?>(+'( FQ4 "(?E-'! FQ4 E(!'(! G5 I'! FQ4 B"!"+''( G5 B<!! FQ4 BI,4 '( G5 12

13 $%!& K*+&!% **! AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ K$61 ' ' $61C61$ K$.% 5'(+''( +( >$61 ' ' $61F61$ D! &+41+ '! '(' ' &1 &+ * *3 K&+ M </D 9 K % I $.%C6 5'(+( % I '! '(' ' K*+&+&+% + AQ &+40 = + D! &+4 =+ K16$ 40 ( >16$ 40 ( K*+&&=&R AQ &+40 = + K$6 D! &+4 =+ ''' +',! K%26) = * 0('' >$6 ''' +',! AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K 16)C6$ &''- ) 16$ C6$) * ) 16)F6$ &''- 16$F6$) * AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K $6)C66. *''+',! % I *''+',! %26)C6 % I +9 %26)C6% 4'! '+'!(, % I $6)F66)!+!''+'!(, 13

14 B$6 ''' %2)F662 C8 XM +',! $6)F66)!+!''+'!(, XM 6789S&& *-R 31- AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K K%6% 5'8 ( '' %6%C661 Q 0'# % I 6789S&&*3&+ AQ &+40 = + D! &+4 =+ K%)?,' K%) 5+!' 9 *!)*+& AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ D! &+4 1+ ''! %)C66. L5G< 4G<B'M 4?'# ( %)C662 L5G<4G< "M %)C66 '+ L5G<4G<F+M %)C66) &'+ L5G<4G<F+M AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K % % % % &1 &+ * *3 K&+ </D 9 &5 K.6 & '''!'( 16C6) - % K16 3+' (-' 16C66$ = -' % F ' * K16 E ( 16.C66!+'8 % +,# '#' XM ' ', K%)$!' %)$C66?,'0 XM %: I G(!! '+ % ( $6.C6 G(!! '+ % +'''( I '(.6C6%) ' % K.%6 &''.%6C. #'!? % K.)6 F (0'+'.)6C66 F (0'+' % I K !' $61C6 <'0 % I 14

15 .%C66 +',?' % I I '(.6F6%) ' B.6 & 16F6. '''!'(!.6%F61 -+' G< XM ).6)F6) -+'5< XM B.6% +'(!?'.6%F6). +'G< ) I.6%F6 89+' ) G</ 08.6%F6. 89+' ) G<W 08.6%F6. +'G< 8 XM.6%F6$6 +'G< I XM +(?'.6%F ) +'G<.6%F6 K''+'G< ).6%F62 H08+' ) G<.6%F6% 78++'G< ).6%F6%6 P'-+'G< 0'+' ) G<.6%F6%$ E+'G< ).6%F6%2 B+'G< ).6%F6) >08 ) +'G<.6%F6) # (0'+' ) G<.6%F61 -+' ) +;G<.6%F621 F (0'+' ) G<.6%F66 F (0'+' G< ).6%F 40 (0'+' ) G< B.6) +',!?'.6)F6% 3 08X M.6)F61 K''.6)F6%2 H08.6)F6) 78+.6)F61 ('8 16F6.1 5#''.6)F G+/Y'.6)F6.) E.6)F611 B.6)F62 >08.6)F6) -+'5<.6)F2 F (0' 15

16 .6)F1 40+'.6)F$ 40 (0'.6)F$) G(!+' 0!.6)F66!!# 0'+'G<:5<:G<.6)F6!0 0'+'G<:5<:G<.6)F62!' 8+' G<5< B.6 4' 4'+( ) I.6F6 +!''X M.6F6) 4'+'+( ) I,.6 & '''!! % I.6. ' % I !'.646) F'0 0' % I 4N M B W 0!8 +': > W 0!8+' 8 #(,0!8+':W!''0!8+'W+ -'!:IW'#' (-'! XM 7'#8! '#': '+( ' ('Y '?!'7 1-1&4 '+!' 9&-&+4="1"6789= *+=* 31" *+=-1" AQ*+=- * 1" * 1* *& & = T1" =R%-+*- 0# %J% J J J.J6 & *%- +*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0: %J) %J) '0' %J %J,/,'/,2/20 2 J$ J $J. *, J J J = */+& &! = %-+*- *+&+R +% 2' J %J) J J) #0# J J * # #T22 4'66)!'! #!8+'G''#'. #(,0: 0:) 8!''!8+'E 8! ('2,!8'#'9 G6B(7DE9C?C<I?CDG$DF67896A6G8>U$DFD$V 16

17 4''!'0! # ' 66)!'(!'!8 +': 88* 0 +'#(!'!'0?'( 8 > 5G< 4G< F+ +'#( 0!8' +' 5+!' '#' &'+ '+ >5G< 4G<B'+'#(0!8'+'?,''#'''! 7?!8'#'+'?,' (4?'# (#!'( ' ' 66)8'0!'66J66$ 5G<4G<!"# G6B(7DE9C?C<IC8H(5$DF<(<EBH6789 4'66);'!'!'N E'' / 5,! +9'?' 4??'!#'?'#(,0'#' Q 0'#'#' -'!: 8'*0+'! FQ4'! 9' 66)#2 "' / #(,0 '#' 4'! '+'!(, + '#' -'! 5!8 +' 8!'( &O '! 9 ' 66)#6$ B'/ '?B'#(,0'#' *''+',!+ '#' -'!5!8+'8!'( &O'! 9' 66) # 61 > '* +'? +'# ' 66) +,! (? ( '*''!(( :' '!'(-'A9'66) #6 B'/'#' G5#'!) F+/'#' G5#'!) $I6ME$LDEAC8B(GDEIGF<6/GI9AC8B(GDEIGF<6 ' -' '! ' +9#! #(,00!8+' ;' 0 *( 8! '0! : 0 8 '+# EF5 580! 8 +'*(!8 +'9 ' 8' 0 + +,!(! 0 3! '(!HC ' E'*'!(( ' 8*!('(' 9 *!)*+& (!' 0!8+'9 ' +'0'!( '!(!*'L)M 5+' 0+' +'-' ' ''L)M '(!' 0!8+'9 7'+;8+!'!+'L%M 7'+;8+!'!+''!#' '0'L%M >(#'0+(+!'+'+' +(, LM 7'+;8 +!'! +' +'- +8 0'! 0 + +'+ L)M C'?,8!+'+(?'L$9M H08+'L6'!M C'?,8! '8+'=+;G<L$9M C'?,8! '8+' =+;G<L$9M C'?,8! '8+' =+;G<5< L$9M 17

18 <'0 L)M = '?''*'( L)'!M = '?'' 'Z#'!L)'!M = ' L)'!M C- EE7"+',!+( "L6'!M C- ' +'!8!'! ' (! -' +',! +(!"#L6'!M K*+&!% **! (!' 0!8+'9 '! '(' ' L)M 5'(+(L)M '(!' 0!8+'9 C- W3 '(+LM C- W3 +'! '' LM >08+''! &5LM 3 08+''! &5LM B+''! &5LM 4!(+'+'!'A,!,8+(!'A,!9A '+( 0 9L)1'!M 4!(( +' +'* L'!M 4!(( '+(L)'!M K*+&+&+% + '(!' 0!8+'9 40 ( L# +,!MW && *-R 31- '(!' 0!8+'9 B, L'!M 9&-=" &%!!-*.*- AQ*+=- *+=-1" * &39 * * 1" 1 =& = +,'!! *1! *%2!':,-! *% +'!: *# $:$:$.:./.) 6 ' ' $ % +!':'(. +! ', * # ' # 9&-W&*"=" &%!!-*.* *+=-1" AQ*+=- * &39 * * 1" 1 =& = +,'!! *1! *%2!':,-! *% 18

19 +'!: *#$:$:$.:./.). $%.6 ' ' $ ) )1 )$ +!':'(. $6 ) $) +! ', * # : ', #, 4('*''!(( +'#( 8*'!!''22)J2,' +' '!9'!' :, 8 ',!'?' #' ''?'!(,' +'#(!'0 : =4,' # (8! '66%J66)408! '0! ''8?D8*!8! '( 4' 66) 8?D' 0!' ' 66%J66)!'(-0 8?D'& *'! 40' (+!8! (:# )+,! (?R E'(!'86'! 4'!'#?8,'16A9 2 9 &+ "= *+=* 31" AQ*+=- *+=-1" * 31" 93 =R!. * X 9R!. 0 3 X 9 * # ###; #, 2;,:,#: +,'!! * $1. $1% )1! *%2 ). ). %6 %6 )1!',-! *% 1 $ % % 6$ +'!: $:$:$.: *#.*.).$..1 )%% )% %)1 ' ' $ $ $61...$1 2 +!': '+. %%6% %6) %1 %2 2)2! ', 1:1 )6 %22 $$ $$ $ 4N M'?+'! 0+,(? M'9'!48!,8+'-0''#:+('#'98' ('# +,(? %M'?!, 0+,(? )M'+,809!88!,8+'-0''#:+('#'98' ('# +,8 M'+,80! 9:,+! > (! (? B<BF %)%J66 5#: +'!8? A+: '+'+ +'!(+,,8 +9#+,8', '0?'(:8'? +'*!' A!8L[M+,8', +'!0'66%J6)! '!N +N J8+JJ+8J!R 9R4 & X 9R4&3 X 5= 'X 19

20 9 &+ "0=R =+!& R!. 3 9R4&3 +!& " 1 * 1 5A *+.0 0 *+! 5=3 + " 0 1 & % 9K ))2% %.22 66% )61 )% $) 6.2 ) K8.6% $. 2$ $.1.% 6 2% $$1 K66B )6 %22 $$ $$ $ KM9 $2$ $%1 %2 6 %2 6 6 % $ % 6 6 % 6$ GN$ %6 %66 2$ 6 $ 2 * ###;#; 2; :# 2, ',#: # 9>GIG6B8DGPAHLNAF/<?(G8CAFBAGCAFG6B( 9&-&+ &*"6789* ; ;; * 9 &-=+=+ 1*!R & & 9 )-&+ *& = *1 9K )$ 26 %$. %6 %1..6 K8.%6 21 % 6 $2 KM9 16 $.1 6% ) ) 1 K66B 2 %$ GN$ %2 %2 $ %% # #;; 2#, ; '#:: : 9&-&+ &"6789= *+=* 31* ; ; AQ*+=- &+4=-1- *+=-1" * 1" 1* * =R%-+*- 0# 1 %) ) % 26 & *%-+*- 0: 2 2 %% 0 & %-+*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0 '0' 1 1,/,'/,2/ 202.2). 1$$ *, 1 % %6 = */+& &! = 2' %%.$. %1 20

21 %-+*-*+&+R #0# 6 %$ 2 * # #;; 2#, ; 2# : 9>GI G6B8DGP AHLNAF/ <?(G8CAF BAGCAFG6B(7DE9C?C<6 9&-&+ &"* ; ;; 9 &-=+=+ K*+&/W& * 1*!R & 9K %.. )) K8 6 6 KM9 K66B % % 67890GN$ * ' :,; 9&-&+ &"0"= *+=* 31"* ; ;; AQ*+=- &+4=-1- *+=-1" * 1" 1* * =R%-+*- 0# ) $ & *%- +*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0: '0',/,'/,2/20 2 %$ %$ *, 2 2 = */+& &! = %-+*- *+&+R +% 2' #0# % * # ' :,; ; 9>GI H$8DGP AHLNAF/ <?(G8CAF BAGCAF G6B(7DE9C?C<6 9&-1 &"* ;; * 9 &-=+=+ 1*!R & & 9 )-&+ *& = *1 9K $6 %) )$% )1 % K8 %6 ). 1 2.$ KM9 6$ ) $ 1) K66B

22 67890GN$ ;2# 2 ' 2: #, 9&-1 &"= *+=* 31"* ;; *+=-1" AQ*+=- * 1" 1 & &+4=+ 1* * 1 & +,'!! /1 $.. %1! /%2 2 2!:,-! +'!: *# *% ). ). $:$:$.:./.) %% ) ' ' $.1 1 %$ +!': '(+! ',. )% ) 1:1 2 * # 2 ' 2: ;2# = ' 8* ;' 0 +'9# 9 *)*+&% +'8! # 0!8 +'9 '#'9 4!(!!'- ''( (!!8 +( #(,' G(!! 'W++'''((#(,'+'&!8'#''''!'( - +' ' +' -''-0: + +'''0 '! 0 9!8' +( #,'(,8? +'- #' +''# 8'+''':++ 4+,+! #(,'!8' +' & # '!8' +( +'8 '#* 0 '(!'' ' +' '#' '' '!'(! 4! ':*!'(- (! +'!''0!8 +'&:# '#(,'+'&+,+' 8'' +'', +'!+'!'* A+',+;'''!''#! 4 ( ' +' 0+'*!'!'((!+'!'' - *8 +,+! 0! 7 '! '' ( +,8 K'';!, +' + ' 0!8 +'9 +' B<BF ' 66) E +' +,+ 0!8 '!( #!:# '(!'+;'(+,+ 9 ' ' +!( +,+ 4'' ' +' 4' # +'! +,+ '0 #(,0 +' 4'!8'#'!'''!:(!*!'+0 >K*+&%!% **!'?''66)(! 'R8!8 +'9K(8 +( (!-+,+ '0!8 '#'9 (!8 +'9 ' ' 5'(+''(+( A' #(,''! 4#(,!8 +' K*+&- & =&R # 66) '?,'( #! 0#'0 9 > (! +'! 9 +R#! +'' ' +,+ +' '0 +,!,+: '! ' +'89:

23 ,!' 0'+ 8*'! '!' ' 66)J E 8 '* '!?''!#' '+'-'(! 9!(+',#+RHC8' ' : +'! (89! 9: '?, ' '#' #+',! '8 +'( 0#(,0 #'!+''0+:+,+! '* '*?+'! '#( +''! 3!0 (K*+&-+&+% +( ' (+'+N 7 : P-0! =: P-0! =!( (, ' +N'!'0! :7 4(! >(!8! ( +9'0+'! +'! 0!8+'9# &+ & *- R 31-+'! '!8'+'5'8 ( ''4' 66)# +'!'*! '''!8' +'!' ' 66 4( +'!'*!#+ '#+,!9+'! 8'8?+' 9 &+4=-* &03+*!4 1*!R*=- 1- )&+ K%)?,' ''! &'+ K%)5+!' '+ K.)6F (0'+' F (0'+' I & *=- 1- >$6''' +',!!+!''+'!(, *&*=- 1- )&+.6& '''!! :I &+4=-* &03+*=R=! 1*!R*=- 1- )&+ K%6P'- P'-,! '+ K%)?,' 4?'# ( 4N /+ -'! I/'#' (-'! 4''!( (' ' +!'0 +' +' 9 *+)*+&+ ' *8 8 #!!( +,*'!' ( '!#' - +'''# ' (8+,'+!'' '> 8! #!+,+ '(!, ( +,+# 0'+!'0+' 9:!#'!?,+,+'( '#' -' ' '(!8 +' ( '!#' - '# +'! +,+ #(,0!8+'5++!'!8'#'5'(+!'+' ( '!#' - +!' '' #(,0!8 +' 4'!8'#'!'''!:(!*!'+0 ' '?, #!!8 '#' -'!'(!( '#'!'#' 89+'(!?'W 08+'8+'*!'!(( 9 '8+'8'?'+(' (8''? DEBAI CP H8B8< D 69HGDJDE 4! #!!8 +' 8! ' ' +!'0 +' 9 # 9 *)*+&% ' 66) '?, #! +'- ' ' 0#(,0!!!#(,!8 +' P'-!8'#' P'- 23

24 ,! '+ +,#!'!' 0!'#': 0 +'8?'0! ' (# 8'' # ' +,+8'!#' +''#('! +, +'+( 3#' '#' + -, ( +(: '+'!(, A +R L( A,!: '+'!(, '': +'? : '!#' ' (' ''8 A ' +( '( : ('! M:!( -, L+'! : M -, ( L*#' M + #' 9 K*+&-!% ** +(!A,!9+( 8! '0'9 '8+'#'#(,'#'!8+'9:* 0, L8 ' ''M 08+'!('!'#,+' '?, #! ' 0!8'#'9 ( (8!8 +'9-8 +(!+HC!' 7+9#* 0-'( 0A,!9+( '88',#' K*+&- & =&R 88! : ' +' +' '!:! +( 8( #''!(!8 (+ +'?9+(! (H(#' 9( ' *+'##'( +'? #'!'8*! :*8' #! ( '! 4!''8'8 0'#+,'9 8:!'(0? (8 +( ' #' 0 '#'9! #' #(,'! &+ & *-R 31-8'!'#+'! 0(8:A?88! ' +'! # #' 9! + > (! 8! ( +9'0 +'! 8' +'*!'( #' '+! 4'' +,+' (! ' '0!'0'#'9 # ( 666 +'!?'' ' 0: ' -' (! + #!' #' 9 +( G( ( +( '! '!!'0'#'9 ' G6B(7DED89JVDG '!'#''( +,? '!8'+''66)L%66):+'! [(' J2215#M +!&6789 < D< * 9K.$ $... 1$6 K KM9 6$ $ K66B $ 67890GN$ * 2,# ; 2 B"-+* &+4 &3+!& B"- 9K K8 KM9 K66B 6890GN$ < D< B < D< < D< D< < D B 5!&+ = Y',!* T::#1.) % 1 6) $ % )2 % %.. 6* = =%= * 6 %)) 2 $ %2$ %) 24

25 9R &+=43 &+4= Z)*+&+/.*+X. ). &[X ) ) XM%''#:8! ''#!'!+' &(';+' FQ4 ' A+? 0! 9+'!+ '0'#'9 AQ*+=- D W=%.&+ & &+ =+ *+=-1" * 1" 1* *& D W=%. &+ & * +,'!! *1.. $ )%%! *%2 6 6!:,-! +'!: *# *% / $:$:$.:./.) 2). 6 ' ' $ )% 1 +!': '(+! ',... %) 1:1 * # 2,# ; 2, L'(,M89 *)*+&%L#!'H(!*M '*!' ' ' ' #!' &##'0 '! +:! 8 +' '! ' '(, L\EM '!'# '(, 8 8? ) +, 7' 8! '0+'!*#!'! '00:!' +9! +'':! +'#(0:8+,+'* +'#0+'?+''(, '!0:8!'*'?+''+'!+'! :#K*+&%!% ** '( L##'0 +,+M, '( ''!8!, D'( '! 9!' '! 0 # ( 0 >' -,? +,+!+''+'*! 4# #!'K*+&-&=&R +,+!!+' 0! 9 '*;8?!!'* '+ #' 98'+'!!!+' 0''#' #(,9* 098*!+,!+'(!( 0!+( ' #'(+9'0+'! 9 D K*+&% +& +% +/ &+& *-R 31-1+%R L0 +' &M 8'##' +!'! #!'( '! *!8?+,+!9-'!': +,9+'*!9'!'+9'0+'! +R+9'0+'! +'! '!8 +'9 ;' 0 & &*3 &+ *!8 '!+'!8-0+0''8'+'+,8! ' +' +, ( 8 +-8'* +'* 25

26 ' ()*+*& ' = -'#89!'+;8+9#*!+'*!9F,?'( 8' 6J66B# +,+ ' 4'#8 H 8''( ' +,+ #'0 + P#' ' ,+'8 '+' F '+9'#+,+'8 +' 8? '#8+,+'8 0 '+'D (+,+E'E26 ( 'E'E$66 4# '8! '0'(+':8'!+'! 9:8'( A!8'#N B++ 1-9K K8 KM9 K66B GN$ A * & 2 ) 2 $ ) ). 1 %6 &+- H1&R 9 & ) / 2 ) % 1 /.. 6$ 9 & / % / ) / 2 2 ) / *3= ;2 : # # ' 26

27 ' D$J$I6B$DF9C$AI(DKC<>DE(DKCGC6AG6CI D%-1+=*-!R. 43&)=4 *&" G) 43 =4 *& C''8 -' ' '',?'E -'+'+( FQ4&7 +,+'8 #!' 5( ' #'' '+' +(, L+', ' -+,+E'E26]"M +', +,+'8 -' A,! I5#!'(5(' 5+'A,? # (+'8#-'' (9:( (+(8 ZZZ( (+N JZZZ8+ 5%-=*-+ && ;;N K \ /, +'', / ' 66) +'#'! '' -Z : +!+'+ 0+, ( 09 D D &\ /D'0'+ +'8*#-/9:+!9) &+*&+*1! 14 *&+5$!+ZA(9KX14 *&+9+& +Z$(AX 14 *&&!ZA$$9K/=R=4 =&*3!* X #!'( ' #(** 4AA' '?, ' #(*#!'&==R=4 R ]K '?, #(*+'=R=4 1!&3& 5!!&&6789/+&&!-&+ D 43%4.)-&-= & 4 43)+*+ 1 G?0&+4 +? '''!3#' +? '!I0WZZZ!' +3K+''! ' 0 +? +'(''!'* =55F3P K(0 **3-&!'' + '!C B90-& %-3*++ K7'] 1(=+&W+? '!+'!(( ( 9K7'+,ZZZ( (<(S& 3 *3)-& '!I' :+'+'8 ^4!(( _R 0+95F3P!+'*!9 ('!#! 9WI!'+ +'+!'' '( '?,'( +' *A ' 4(,66)# #''+(,+,+'8 '#85('#8':' 8'? +'?!"#+,+'8 '+''''+(, D L+,+'8 (M+, ''''' ''+0#+,+,!E'E26:%6:$66B' 0+'88+,+'8 8 '8('#! "#: 4;' '? ' '! "# 8' +,+'8 +',!' : +, 9 '+('! ( ' +'? &7 +' 8+''7#+'? G5B'F+ 27

28 E -' ' 66) +'8'!',? +'8 E ^33= '#_:# +'' C37=5 E ' 8 0'8 + ^/!'_!#' - +'8 ' *# +' +'!+' +'+( *9 ' 0 9 0!''0 F' - #! *( 8 ZZZ +: *# +''( ' '0 L'M 0 *# = -' L *9: 0+ ''!',8 -' M G(! +'*! #!' '-8'+#'#!'# 0,? 8 0 '+0>C>LFC>3:P>ML8 = M 4'66)!'?'!?+'!E5>F4'!'#8! "# +,+'8 9N :"#: B' 7 >'('+''!E5>F 8?D8 '' +'' +,+'8! ' '!'# '' ( * 8! '0+'898'! ZZZ( (!* E L+N JZZZ M ' 80H8CD(D?/G$9HLDC5$78 >A' '7''!'#'(8, (#!'( +' / ' +-': 8 +' '( '! 9 +, '?( +, +','( '! 9 +9# G 8' / ' 8 8! '0!(+'?:8-(A, $-*.***-/**0)+1- > 8! '0 '( +8 + ' '/-' +'?D L, 8' +(!'! ' BHC+'!('.J665#8'(! ' +' 0 ' -'!MN 5,!'!0 -'& '( ' ' L! %%6J66M: I ' & *'! L!'!!M: I ' &*'' +',! L! %2J66M:,! '!'- L!%1J66M:I ', 0'#L!2)J66)M, B9HU$LDEAD($DEKDB6 I ' '66)11 ' 8! ''!#.9+'! ++'+'!'#:'0+' ' 8! '+,(2.666L#)MI ' -'! 8!'+;'( '+' ' : '0 +',!9: 0 ' +#!: ' '* +',! +,( I4 ' &#0#!'( +' (#!!+'9 $-*.***-/**0)+1- * ;; K8 K66B KM9 9K GN$ R"& **)+* )$ %).6 )..1 %$6 #'# A) *.) 1$) $$1 62$ 6% :22' 28

29 9 & 13&&+"= * /- $ %) 11 %$2 $ '2 /' L'!!M $ $66 6 #;;; & 1&3 L-M % 2 %$ )6 2' 9 &1 3="4 * 161. %$.6. %% )6 22,' 9 &+& " ). $.$2.)1 16 ';2; 9 &&+4& )6 % )1 6 '' 9 &*"+&%3 %62 6.$2 %%66 6% ',;2 31%+ M C' +'' '! 0! '' +'' ''?' ' : 0 ( 8!?'!'#!'#8! '0+''9 8` F^-_'''# (? ' : '' (' M 4+'' %M *8 (? ' :0+';R!!(, '*# *# ', BG69DG 5BC7P Z(DG8CD8G S (DGCD8GX * +'' '* ' *,! ' 0 -'!'89 +'>= -' -0N >6)6%% = -'!'8 +' ' '0 0 L75=& E+ 5'' : = 4Z\Ma >6)6. ''( " +'! a >6)6$6 I' '( +,+ (! ''0'0-'!'89+'( L3&FR:3=!RC'+22/21):P'3 Ma>6))( ' -'!'8'# 0+' 0+,'!!+'!0 L5 7:IZ:5+":\= Ma>6)27#(K5E/!'8!0 -' +' +' '#'a >6))) B +!'\#'- I 'Z!L+,+!'\#'-5 ' E' C+'Ma>6)1$B +'8? ' +,++,'!'! 0-'!'89L '>K: ' 5 b '' B 7#:P'K:P'C-:I 'M7'+ ++'66)+#!'+ 8? -'!'8 ' ' +'"= = -'!'8 +'! 0 L!#( 'c 666: '! E' =!R: E>K: 5+'!: F'E7: 5+':5+'Z:d= ' '!7':R-'C- M 7? -'!'8 # +,+;'( E7/CB LH( ('! ##'-: 35=: '+!'-!' 8M #' Z#'0( ( ' L ''?'0- +:'!# 0+'!: '0+,99M, 4? ' '(! ' '/-' *#L##'!$MB ' 0+98 *#' #' J!'80 ' H +# ' $ : J!' !! #8?D'( *#^!'!_L' '+ ( 9M: +',! >('! ' : 4( +' ' ' +!' ' 4/(,66)+'## C'#84=I5: * 8,! ' &, 4!!,! 0' 0*#L'#' 0': ' ''M #'66)8''(''8''+'8^C''8-' ' '' _+,+ ' ' ' &5:&O&:'*;8(-'' -'!'0+98(+',!,' I ' A '( ^K, = _^F0! ' e' (,9 +' * + ' 0 -'!'89!'+ 0 : 29

30 !((!#(: * +'' : (* +' ' * 8 4!',! ' &!0#'0G(! ' ##'-,, 4 ' ( +8 % +' 9 L+,+' +' 6:M: '' 6 ''?'0!(! ' +' A '!#' 0 (,9?' +',(! 0 8 >('! ' ':5( ' ' ':5 ' 9-' +' 9:5''!' ' ' 0+' I', 2 BHVEAG($(GI/CP5DF 4'+! 66) # ' & +'' ''8'' +'8 ^C''8 '' ' ' ' ' &_+'! +!'' ' ' 'F/ ' - /:Z%:5"RL+'66)+!'+ ' &5: &7&OMG FQ4',0+98 '!+''' 0 ' &', E=(!+!#(!!+'9 4+'>= -' -0#+,8+'8>6))1^= -'!'8+' '#- +: +0 '' 8 +,+' 0 (9_ L,? 7 K'*8*+',?+'8>6)))B +!'\#'-I 'Z!M 4 ' (&O&#( *9 2 $3*+34 2 HG($O5A6<6$O$78/DAG8CF867895<JN678 G, 0 00'8'0'''!8,,? 0 0(9 W.,? +'89!' 0!#( E W (!8 +,! 8! ''(N 9 *!)*+& B'!'! ' '(''0''' ' -'N' +R = #' '0+'!+!9#!9*'+',! 3+ +''0 '! +'! : -(/0 '+,+'+'(9 '(9 = -'!'8 +' '# & +: +0 '' 8 +,+' 0(9 >8? '(+! H > '!'( 0+'9 '-, K''+'9F!''' 5'! ' ' 0 - '#H8''(+'+'''''+ 30

31 G!'' -'' '#' ' #''0 9 +'!! #!9 +' ''!#' 0 8 8'8! +98'+,+ '+' = K*+&!% **! ' '+''8! ' 8 5''' '00'8' (+' 8 K*+&&=&R!;'( # 0' 0+' 9'!+''+ 0'# 9 I'*'+',!88'!;'( '!+''+ 0'# 9 3+ ' ('A P'- '( '-( 0'0'8 0+'( H:B' 5 K*+&+&+% + F*? &7 8 ( ' 4! ' +,!?!!8 ',8 0 '# ' ',!''+' 0 '!8 '#'(+! H && *-R '*+9'#!'!(++,#'? F'''#(# ' (* >'00+,+''#N+''* 0:'( ('' +',! &*0!*3&+ >' +' 'H(1)1/2) 40 8!(, (8 '/ '/' ' : +, +'+(: +'# ' '#!'# '#: ' ( ''#!'# "*5# &&*3&+ 5'! ':* G5(8'8 '66): #+'8 *(! E+'8> ('80 '## #:-'+'+ 2 4' 66) +''',? 0 0 (9: 0# +' ( +'!+' '0?2I (&&+!) $3*+3!% =&R *-Z& AX 40 '+' (*5'' LB5B% /= B'C:C=>P:7M C''8'# +' '8'+'!+9 '- ' ''8 +' ''. 4'('(:E5M 5! '+:+'0 '': +'!' 088' %. LB5B%)%6666/7'C>75 >'(:E5M 5'(+! H +,'/' (' ' 0 0!'- "# %. LB5B%)%6666/7'7F'(?40:E5M 31

32 3 ' +' ( * 6789 %. ': 2 6D(ALGDE 9C $O5A6< $O$7/ $I$8DE/ D87$O5D<DJ7VE$OH8BAI 9 *!)*+&! (+,!?'!-L0 0!'#- '+''+ +':- 0 '+'9: ' ''M:#'' L'# * -'' ='' '8'#' '*#' '9+ ''+ '( +,!+'( M'L0'/09'!,!' * +'!'# '! M 4# ' +'?D 8 '!+'!8 A' ?0!+'8!' 0',? 00 0(9+'89!' 0!#(E K*+&!% **! 40 +(: ( +' 0 ' -:!!'+'!!'8 ' (: +,'! (:* '',' ( +' +'?D:!08' -:*!!'' 0 ' 9 ''!: 8?!'- + ''8 ''!+' 8-,!' 0-''+'# K*+&&=&R &O +' 66) '( ' '* ' 40 ' +, F "# +' ' 34 HC 40 0 A ' :!"# K*+&+&+% + E ' ',!''+'!!8 ' &7 E ' ',!''+' ' 66) +',(!' ('! 0 +'8 H W 7 A ' 0 ' I K' ' 0 ' B' && *-R 31- ( ', ' +'? +' 0#'? '?#' # ' +'+ +'' 9 +',!9 4' 66)#'! +'!!' W, +'' ' ', ', G, #' ' I: ('! ( 0, :08'*! '' ' FQ4G, 8 '!'#+,?'( '8'*0' >+'?,! '0+' 9!A ' '+'(+'#'? 2 9 *!)*+& 4?!-A+'+8'(''0?'H+#: 8'80, #4(HC8! (+,!?'3!!>+,N 0+'9$:!- 8! -Q*:!- ' #'':! & 34HC:!-' &''0A:!#'' '''0AH0K!8':!#'' K' 0A9' :!#'' ''8H0K!8':!#'' B'#''0AF,#' :!#'' R+ (!:'!! ''!#'' +'80:!#' 32

33 +'':!#' 5' 0A34HC:!#' 5'''0A:!'- 0+'934HC 40 0A '!"# +'(!::!' B9A::!+' 0! K*+&!% **! &+'+'8 N 5'''0A3!!HC 3 '' ('''8'' "#L3CC"M '+'!(,''''++ K*+&&=&R &O+'+88 N 34HC ''8K B*''+',!HC: #'','-'7G ''834HCHK!8' -'-34HC -'34HC #'','-'7G ''834HCHK!8' 7?8''8 (!80 0A' N (!"#:#'',' ' ( F+ 40 0A'' +9!G# B:5(*+'!C 40 0A' 0'#WC 40 0A!' ' H0''0A 40 0A ' :!"# 5+'+''0'#:!"# EGK' H0!''''0A!"# ''!,:+E'' ''!"#:+ && *-R 31- FQ4+'+8N +9'0+'! +'?'8 '''0?'HC <'!3'B!(K': +'! '8WI' "#:KB7F+:B!"#! 40+'(! +'0'# -',0'#80+'E#'!K (! ' &&*3&+ G5+''66):'! 98 :+' '0 0:'#''+,# 0 +'? ( HC: 0# ' ', +' D 4 '' '! ' *(! '0 '+'+(!?#8HC 2 ' 9 *!)*+& f'' gb' LI!M 33

34 @ + 3,LF'M 4=,*L& M P LKM "#''!P!'!!d= ' &!C-/BR:"L& M "#''!!E'B:=!BR C'R> L& M "#''!P g!f'':5f"l& M 40 0A(,0KL5' 'M = ''9C!!= 'B' = -S\-/!5'! U\ = -SP:F U7! "!-S3U''5 :7! :E'E':BS 3 /P!:BS 5!!3:BS F /FR/3:C # = -SP'+F U7! :5+''(+#>' 4(+!'( :4:" &' ('+( '( 3!' ' \'Z:'' K*+&&=&R &'! +' 66) ++8 ('! 0 +'8 ^>F>_ +'8 8' +',?!'!' (9 +'89 $ ('' +( / >Z'' P' ''' C+!= '' C!R+'' '-P' K*+&+&+% + >00 09E55&7+'+''66)'NP -SG VI "+:5C>h''i'' -'' +'P:C'' && *-R 31-4' 66)# ', +,!+'! +' #? +'8!' 0 G A = +'#'0 0 +'? ' B'' "+'' > '' +'? '! +'! ' 66) +'! 0: 0 ( +'#( +'?A &*0!*3&+ 4'66)+'#!?(,'/0!8+': '(, 0 '212 ++'+(5U3!-S"-'#! 2, $O5D<DF 9C78AGI $O5A6<6 $O$78 9B9C$DF 9CGN8BAPGLGDEC59>G6 5=4 -*.*-R. =4 *&"==3W 3=&R *" D! =+ 9 & B& AQ=+ ==-3*++34 =4 *&" Z& AX ILB<BFM '!+'8+' 90 )1% >LB<BFM = -' E5FLB<BFM '('! +'+( %6 ELBOM I8!#!' ' 2%2 LB54M B'! +' '88+'.$2 FLP334HCM = -' +' ' 1 &FWF3LBM F! $. P3 5!! +'8P3HC * % $% 34

35 A;;'$3*+=+&="1+!*-*=-=R1+.,?NB B ( K&. *.*3 '(''#N= 'N!"#/ FQ4!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N66%W66) A;'3 &*3""&*&+*&++& *3&,?NB CDB '(''#N< <&V 'N!"#/&!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N66)W66 D;#()4 =1&)-*-=&+/=&*3& 4 =R=3&!",?N9B ( * ';&++& *3=- & =K<4 &&*- =&+,?NCDB 'N!"#/&!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N666W66 7;;#T;< &*! **3+& ** &) & =*,?NB CDB &!W &&,?NB ( 'N!"#/&O!NB'*''+',!HC:'#!'#N66)W66 KG0GT;#:((S& &1 *3-&= & *= &" 1" &=&R,?N( (4A 4 +',?N< 7<3 'N= =8I8/>P=>C=>P!NB'+9'#'!HC:'#!'#N66)W66$ 8G;;2;;:=* =*3+ &=&++&+*&+-/)-*!%0 *3&&=R=-*=&&!"&!",?N9) CDB (D 1 /B +',?NB CDB &D!* +,8N 0+'934HC +'+,8N!"#W&!N3!!HC:'#!'#N66)W661?&! &+>C 4'66)P ' HC '0 90?6$):!8,?: 0?)6:!8+',? E#',? ' 9'0?%.I 35

36 &=4 *&" 14 & * R.& =+R.& R.& =+R.& & $ 1 % & &O % )1 1 )2 FQ4 6 6 & P * ' #: 2#, 2',! 9,? 0'66)N?;T;T;;G 1!1%&!,?N B ( K&. *.*3/B 'N!"#/ FQ4!N P '( HC:'#!'#N66/66)? ;,T;T;#' 13 4-* 4* 4 = *&" 4-*= & +& "!*&R.*,?N < A%&C-&!R! 'N!"#W&!N P '( HC:'#!'#N66W66)?;:T;T;#& *+==((,?N B 9B 5 'N!"#W&!N P '( HC:'#!'#N66W66)?;T;T#&_!-13*3=+&&"-== 3 1 &",?N B ( 9 'N!"#W&O!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T;:A-&=&R 4 4&_!-== 3 1 &",?N B ( +',?N B ( 9 'N 4'(?''/ ''(:F (:!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T28**= *&-4 %&& **4,?N B ( 'N!"#/&5!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T, **334!=&*& **4 & ;;;0;;,?N CDB <V. 'N!"#/&5!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T,:9 ) 1&> *4*+!&= =&++& =*& 36

37 ,?N CDB $&7!*/9 B +',?N CDB <7 R!1 */9B 'N I':,'!'!(-:3#'$:!N P '( HC:'#!'#N66%W66?'T;T;,': 5* )&-& &* 1 + 1*3& &" = +& &* + 1"+ *= -,?N ( A A +',?N < 7<3 'N G!00 0AI',*:'!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;'T;T;'#D+ *! &*3= " + &)R,?N < <$-/9 B 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;,T;T;'' =+*" G + ZH A/#22X Z / G & X,?N B CDB 74 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;T;T;,&&&* &- %&&,?N 9) CDB 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66 ;T;T;,8R`D 4&.%&**-!= > a,?n 9B < +1!/9 B 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;:T;T;#:D = &>!##0:,?N 9B A&A! 'N!"#/ 5P5!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;'T;T;###? )! *&)*! 3 &*3 4 *3 =!> /<- *,?N 9) ( +$ */B +',?N ( $" 'N H' :F('.:$$2$!N P '( HC:'#!'#N66)W66$ 5=4 -*.*- R. =4 *&" ==3 43 4" >C AQ D! =+ 9 & B& =+ ==-3*++34 =4 *&" Z& AX '!+'0 0'8' '!* '! ( '' +!* F0 'N 40'8: ( +( +'(9 +''' 0!* ''N&'!''8!* *

38 ?&%&&H1 '!!"#'66) 0?16I,? $+'89 N.& D! &+ 9! ==ZAX 5+' 0+'8!'-&'(' ' B'+'#'0(, *'' K:7: '# 9!"# K("!:!7: ++8'''' 7 (!* )2666 K*+&&=&R &0B':!'= : "#('! 880 +'' E5!"# $666 B!'(" :!!"# 0?!0'' *!)*+& >'(" :C>7: E5 <!(,'(':!7:E5 F''(' :! G+,+!!#''!'-!"#,8' G;'( *(9! 9/ 9!'0? 8 ''E+ '(!"#'#!' ' % * #;;;; 22 '66)..%IL&5/6I:&O/%I:&/)16I: FQ4/1IM 9 *!)*+& = ' (+'!+'#(+'*# +'?D?+'' ''*;8!?!'0 ' 'E'((#'! 8!,?90 0(9: 8! +'!+',? 9:!(!#'':-:':+!': +'':+' 0!:E 8'+,+,! ' &+'!'': 8 '#'!'89+'! K*+&!% **! ',!# '! ' 0 +! * 8 : ' - '! A+? 0!0+' 9 K*+&&=&R ',!#*+9#'66)!'0 0+,0'#8- #+( ' + (-''( && *-R 31- ',! 0?' I# * +,,? ( 0#(,0 +! '!(?'B<BF 2 # 9 *!)*+& ( '88! ' 9 '! 9!0+' 9! 0 0'!!# 0''88'8-''#'0 L' :0M K*+&+&+% + & * *-=!+ 38

39 #+ 0 '+'40! &7 '0WA 07 #'6) B'?>WA 07 #'6)aA 03b7'' :>('! A! 9 0P7&7;aA! 9 07 #'6)aA! 9 03b7'' :>('! & * =8KWA +'00(I &'" -!:B-SI! B 4(!'( W ' 0 P &!"# P B!0 K ' 0! 9P!H("+ & & b&&1- &' ]/,8(+ '! '#! 9R'#>('!!'!"# 0! 9R'#P>#' >' & =R&!" A! 9+,'! (9 =K (8:4# 0! 9 +!'9 +,'! ( 5!' G# B'5' W = '* (,# 660'0'#''#9 B!K' & )&) BF '(W'0P<+8E'':P& PC''Z7(*j 0! 9+!'93-''-k1:6-''-&*'!!"#B!"# 0! 9+!'9-''-!(!PB'' 7(*j & )* + IB?W'0PK' =''* 8! '0(+''K ' 0! 9+!'9^7!'(* W!!+(_I'4 0! 9+!'9-'! PB'' 7(*j & &! <+( <'( W A 0(N E F: K!'- P "' 3 a F 3 :P"FK 0! 9+!'93!(!-''-PB'' : 7(*j & +&)*- &WA B('! # (+(4?66)=\'!P+7 K :F( I,<'(WA 3!4'#'(WA F (+''+(B' :K # 5%&+ &- # 8 = &* ;; $%* =) R & 1 & & & * 39

40 : & / / 1 1 ) '; ;0: & / 1$ % 1 :# ;0: &.6 / # ';0':& $ %6 $) / ;,;0,: & 1 1 $ / / 2 2; & %. / * 2 # #, # 9R =& 3= &%66) $%* =) R & 1 & & & * : & / / :2 :6 %: / ;0: & / :6.):2 :) 1:6 #,/ ;0: & 6:2 6:1 2: / 6:. 2/' ';0':& %:1 $:% ): / :6 #,/,;0,: & %: :$ :6 / / '2/ 2; & 2: 2:$ ):) / / * 2/2,:/ 2/' 2/ /,,/ # I%66) A& +' 9K K8 KM9 K66B GN$ ! % ) % % % 2 9) R +,+' 0.:2 :) :$ :. :. 6:) 2/2! ) / # B & +,+' 0 ):6.: 1:$ 1:6 %: /,:/ 1! $$ )1 %1 $ % / # & & +,+' 0 ):) ):% ):) ):6 :) / 2/'! 1 6 / / & & +,+' 0 :. :6 1:. / :6 / 2/! ) / / /, H *&R +,+' 0 : :6 / :6 / / /!,,', # * +,+' 0 / '/: / '/2 ;/, ;/,,/ # A ;; * &= 9 1 =) R & & & *&R * &! ) $. % 1 % ' 99 M,+' 0 :) 2:. :$ $:) :% /! % $ 1 % % : $99 M,+' 0 $:% 2:$ :2 :2 /2! 2 # #, *,+' 0 2/2,:/ 2/' 2/ /,,/ +' +'a M 4/!8?+' +' # 5-.!*)* * *3=*"==%+ ;; 40

41 7 A& /& G&+/&+*! 9 *!)*+& B3C' &:7!# 0' 7:) 7G :7!# 0' 7:) +!' 7:2 7 B ':7 +'' 7: B'C''0:7 ' 7:+'!7= K'(/H+'(:7 +(!(( 7:$ 7C <'(:7 +(!(( 7:7:) K*+&!% **! = *:7 - A 7:. K*+&&=&R = B>!:7 +,'!! 7:%% K*+&+&+% + 7'=8K 7':) 9&-* *3=*"&++4*&*&++* ;; K*+&/W& 9 &=*"*&*&++!'(-. &'(' '(. &*''+',! % &*'!., 0'# )!'0! * #' D9 *)*+&%=1%W=%.%1&R 8 'N 7BK%*:E5:7 +'?N H0''0A '+!' F''8 '( #'A '! )66) 8 'N!7B( 7 *:7 +'?N!'(- BKK K '+!' F''8 '( #'A '! 666) 91%4 4 R 8 'N 7'7 &&:E5 - ('!A0 K '+!' '( +'-'! 666) C *&6789+%&&+8 &=) '-7F'(?K:E5!'(-:!!# 0' '-7,G":E5!'(-:!' #, 41

42 4(+' 9'#00'8#''66)+ ' '! ( +,+266)26I'!'# 8? (!8#N +!& 94 *&- >!*- B*&*/ 1& =) *R A)!R $-= * A 9K %)6)66 6%)6 % '2; K %6666 :';;; KM9 1%)66 $ #,, K66B 6 6 % ;;;; GN$ )666 %) 6 6 2? * '#;; :,:; #;;;; #;;; :;;:; 42

43 : & : 4? '( ' ' 66) ' 0 '! '!0 +' 9 5 (!''!'#' ( '( '#8 '! '!( '!0+' 9:'! '!:0 :0'8':!? 9 '!0 +' 9: '! ' ('! +'+(!? I, '! '!0 +' 9 '' 88 +# '# +, &+'* '0'!K"=I!#(''''# ##'-!#(K7 ' C'!'!! 66)'! '+ 37''!'#' (+''66):+''!9'! + A'L$lM:8' +,!' ' ( 'Y,!, 0 0': +,+' 8! '0 +,+9!'+''*# +''+'0',!?+'! +' ''! ' 0! 8'',!+!' 7' +38+' '! ' +,? ''#8%(! '(:! '!+'!8F ' +!' 8!'+ 0+'?! F+!' K8+''! ' ' ' +,!: ' +!' '8 8! ' +,!:!' 8!!( 9*'#' 6 ' +'#( +'' ' ' 5C3PL!8!M'#+!' 98' ' 4'66)#''! ' +'+', '+'' :(':*+'l 9 +,!9 ',' '! '!' '!' 9 3 *' : l! 9 I' ''' '! ' +'(! '! ' 0! +'! '! &7 FQ4 : 4 8? '! ' +'#( +,(*! '0! #' '?,! (8!8 +'9 3! ' (! HC 4' 66)#'!'( ' +#(,0!8 +'9: 8! 0 8!!''0!8 +' 0'# 8?' '! ' '#!08'0!0#'', 0 (+'66$W662:!# '+,!'* (, 'N8!!'+E:8!!'+7:! : > 8!(( +!'0 +' 9 '( ( +'' ' >' +8! +' +!!'!' *, +8!!''0!8 +' 4! +,!(8 ' ' +' +' 9!8!''!8+''!L M:+,*88''66%7' 6!0+' 9 4' 66) *(! 0!0 +'!'/+!'0 +'-': 8! +'!'/+!'0!' = ' 66) +'+'' +'! 5!: 0 ' '! ' +, ';'(!0 +' 9 +,* A+?!'' +'-'', :# ',!'''!588'+,!'#! '!':0 '' '+'!+' L +')M 43

44 ; <!=+=! %!! ; 6 I%66)+'+' (=R+%=! =+=! '0?' K, '( ': ' F ' ''G' :' 88+'L U7'!: <-(I'?M +-=+=!6789 -*3.** ;; K!45/c / /T <c* >(&m' :\-!5'Z = -SV''C Z 4:F7! F U7! D* ' 9* 3!!' I'8!8>'!'Z8:I'Z 3!5n B8ZI'Z 3!5n Z\Z oz'z\p5'qgz'!'z:\q# 4p5'q!' ZEn''Z C+*!) rstuvwxuyzsw{ }~w vv y{vu ~wu{~uƒ }ux{~s~vszs } } u u~wxuyzsw{ }~w vv y }zszutwxuy{vu ~wu *! =+1* I' C*'#?'(?' F ( 'G' B8KK 8K EB'!F 4'(?'0 0 K V* I! 6 5 '->ZT'E'E'! 4 ( ' +'# ' 66)! 0 : ' - : +' (?:(,:' :R+'+('#+# ' 6 4' 66) ( ' +'!+' ''8 ' C43 =" <V<G- +',! (! 9 ( =R 44

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

!"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789:

!#$%$&$'()*+,-.%,/ +)!#$%$$+/)*#$$0/%$ 1,-!2+3, +4-)5!6789: !"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789: ;< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$? @$ A& @*;=;&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B!"!"#"$%&'!"#(#)!"#*"$)!"##$

Více

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen.

Odlet. Plán letiště. inál Sever 1. ů Terminálu Seve. Odbavení dle ze. .30 hod, Provozní doba etržitý provoz. Non Schengen. Schengen. tc nkp c nž 0 Výhn nkp dt f pf, zbž, zčký n x n j td ět, čký k dký d bn pn ště t A N k p O d b n nfc Ind It Fn Fnc tg Bg Dn N P z N c Ně Lcb ně Šd Šp R Řck ttn tt Sngn Nn Sngn Pn ště ýth p Tn S cn t A

Více

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

!#$%$& ' %()##*( %#$ #( %#$+ ! #!) %0)#*$246 % !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 % $78+ 9 8(!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)> 90(.4!?@4()ABBC "(= 1.#$!)!= %%!

Více

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka

Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Formát souborů s platebními příkazy pro Citibank Europe plc, organizační složka Systém Citibank Online (účty začínající 89 nebo 5) Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FORMÁT SOUBORŮ... 4 2.1. FORMÁT TUZEMSKÝCH PLATEBNÍCH

Více

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2 " "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9? @ #A :#@ #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#@A 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012

Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Průvodce službami a sazebníkem UPS 2012 Pro zákazníky v České republice Platí od 2. ledna 2012 SAZBY V CZK Logistika je nejmocnější silou dnešního podnikání Objevte novou logistiku Logistika. Jde o to,

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

! " # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #" : ;* < 6 = $ '

!  # # $ % + & ' ( ) *+, -.# '! ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = # : ;* < 6 = $ ' ! " # # $ % & '( ) '( & '( ) *! "##" $ "#%% + & ' ( ) *+, -.# '! + '( / + (( & (! ' 0 1 23 04 0 5! "#, - #. / 0 1. 2 3 # 4. 5 /" 6 7 2 18 # '( 678 $! % "!! " & ',, %- 9' 0! :78, ' 8 5 #9 $ : ;* < 6 = #"

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Technické vybavení. 4. vydání

Technické vybavení. 4. vydání Technické vybavení 4. vydání Technické vybavení programovatelnýc Obsah!... 5 1.1 Citovaná a související dokumentace... 5 1.2 Zkratky a pojmy... 5 2. Popis... 7... 7 2.2 Kompatibilita... 7 2.3 Komunikace...

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

1.Výrazy a jejich využití

1.Výrazy a jejich využití 1.Výrazy a jejich využití Výrazy, které obsahují proměnnou - buď samostatně, nebo v matematických operacích 1.1 Jednočlen Výraz obsahující jen číslo, proměnnou nebo jejich součin, podíl nebo mocninu Jednočlen

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

PROSTORY JMEN. Definice prostoru jmen

PROSTORY JMEN. Definice prostoru jmen Ja#y% '(( )) * +,,-.+,,/ 01 p!e4ná7%a PROSTORY JMEN P!i pouání ro#sáhlcch %niho>en # r"#ncch #4roj" m"# JloKální prom#nnli 4># fun%ce neko 4># t!í4y se Ku4ou

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Obsah Teorie automat a form ln ch jazyk II podle p edn ek doc. Mojm ra K et nsk ho Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe 1 Deterministick syntaktick anal za shora dol 1 1.1 LL(k) gramatiky : : : : : :

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více