!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!"

Transkript

1 1

2 !"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!.!" # % 3!0 ( 1 % 4!(! 2 %% 5+(! 6 %) 7+( ' 6 $%!& ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ) )% 5!8+'' '!' ) )) 4*(!':+!' ) ''*''!(( )$,':, '8! '09 $ ). 40!+,8',. )1 '! 9#(,':'!'''! 1 )2 '! 9#(,':'!'''!+' 1 )6 '#' 9#(,':'!'''!+' 2 ) = '8*;' 0!8+'9 6 ) >'!8+' 6 )% >'+,++!'0+' 9?+;9?' ' #!!8'#'9'! + #' 9 +( ) 5!8 A+? ' )$ B'* '!!+' 0! 9 % ' ()*+*& 50+' :-' ' '' ) >'#!' +-' - ) % C' ' '0 +,+'8 +'?D E5>F : +'8!' '+0 +'89''' ) / :+( ''8, $-*.***-/**0)+1-, $ 7'+;'( ' '-'! $ $ 7'+ '' 0-'!'89 $ $% G#+ ' '/-' *#. $) ' *#. $ 4!(( 0'*9. $$ ' /- :'*'!((. $. 7?:9. 2 $3*+34 #. #00'8:,8 1. G, 0 0(9 2 2

3 .% ( +'? '?' +' 0 0'8: 88 # : ?0! 2.) 40 (+'+(00'8#8HC %6. 40 (('! +'+(00'8 %.$ 40 (+'800'8+'!+'' A+',!9('+' %.. I' *' (+'!+'+-'0 %.1 ( ' %$ # 5%& I- '(!0+' 9 %. 1 E'0+,+' 0+'!0+' 9 %. 1% '+' 9!8?+' +' %. 1) 4!((!0+' 9 %1 8 ', %1 1$ 5+' 9'#00'8 %2 : & ; 2 4, '! ' ) ?'! ' )6 ' +,++!'0+' 9 )6 ; <!=+=! %!! 6,(('! +'+('0?' ) 6 G+'8 '0?'!'('! +'9 ) 6% G '#! 9!0+' 9 ) & ' '/( 0! ). E -' ). % I + )1 B.*&&- : 40 ' - :(,:0':' '+ )2 E '!(( 6 % 4!( ' ) E ' 4! 9 &+ &- ', % #', $ % 5', $ %% '' (+!. %) = -' +'! *# 1 % F'0' (:+'' :(!? '! 9 1 C46789,; ) (''+' - '( +'!8 $6 ) 7? $6 )% # 'A!*#'#89 $6 )) G+'8!'+'89&C4< $ ) G+'8!'''8'0+'9 $ ' >&=!-6789,, 5!%, 3

4 4 40' +(' '!"#'66)8 +,!(!( '!(' J215#''0?'(K+'( +,! ('' '' ' '0?' ' 66): '!' B<BF,!(!( 8??,8'A!8' ''8+9'# ('''?'! '+'0' +(8 ( ''8 ' 66)

5 !"#LM'66),-N& '( ' '' L&5M:& *'! L&7M:&*'' +',! L&OM:!''- L&M, ''?' AN ' '/( 0! L 5P5M:, 0'#L FQ4M!'0!L G5M 4 '88'( +,!':0'!(' '' +'! +!'' ': +'' +' ''8 -' +'' +'! C': +'',:! -:,! FQ4 G5: '+,!!3!' (','' 4-'8! :0'!(' -8 8+'! 8 -'! '(! -8'! &!!: :'!! :+,+!!?A+'08+-+',#- 4A9'8,!:0'!, +,!+8 8(++'!-' ' '# ' 5

6

7 3!0 ( '?B' & '( ' '( ''+'''8 -' E -' & *'! 5+(! ''+'!: 0 ' '/ ( 0! & *'' +',! 5( ' =!' C'!'( - C- +'*( ' : #+ +( '#, 0'# 4!(! ''+'! +!'' ' +'!!'0! I' ' '0'!#' G 0'!#' '' 0 '!#' I + 5+('8 7

8 6D($8C5(G7D8$D?8H(GI96CAIDJ$GEDBH8< 4!!'266) ' '-C>7,E(,:E5 +''+'''8-' 7'= =C'(:E5 +''+'!:0 7'C>7F'(?G!(:E5 +''+'!+!'' ' B,40 ' 4! '!%66) ' 7'= F'(?"':E5 +''+'!+!'' ' 7'= ' 0:7 +''+'''8-' 7'= =C'(:E5 +''+'!:0 B,40 ' 4! -!'166)N 7'= G! <+( :E5! +'! +'! =?:E5 +'! +'''8-' C>7B'<?:E5 +'! +'! C!' "'! 8 4! -'!266)N '-= G! :75! '(:E5 +'! +'''8-' '-= G! <:75 +'! +'! 4'('(:E5 +'! +'! C!' "'! 8 L!'%.6)M = 7I#?'( 8 L'!16)M KA6HG6M(GF6<JDEB8(?D6 7'4!<! 5'+'I? +'! +'!''8 BBI':7 +'! +'! B58? +'! +'-' BB'B'? 8 'KA6HGM($GDE9CGN8BE 4! -!'%6)66)N 7'= F'(?"':E5! = F'(?7' 0 +'! +'''8-' = '( +'! +'! = B'C:C=>P +'! +'! 4! -'!66)N 7'= '-58(:E5! 7'C>7B'K*'(:7 +'! +'! = F'(?7' 0 +'! +'''8-' = B'C:C=>P +'! +'! 8

9 4! -!'266)N 7'= 5 >'(:E5!!7= K'(/H+'(:7 +'! +'!+ G< +'! +'''8:-'0# C>73 E('(:E5 +'! +'+! 7'C>7':E5 +'! +'! BG :7 +'! +''-'! = = K 8 4! -'!%66)N 7'7G! C! '0:E5!!7= K'(/H+'(:7 +'! +'!EO4 C>73 E('(:E5 +'! +'+! +'! +'''8:-'0# 7'C>7F'(?G!(:E5 +'! +'! = = K 8 7'7E!I:E5,! 7'= '-= 3R!P ':75 (+,!+'! B ' (+,!+'! 7'= ' 0:7 (+,!+'''8-' B H 0 8 7'B7"!? 0:E5,! (+,!+'! B7 <'( (+,!+'! 9

10 !" 3!0 (+''!! 66)+'! '','- ''#!'# '* N,!!N '-C>7 B:E5 & B'+,!!N & &O 3!+' N =8K:!, &7 = H( &O = &5L!'$26)M B ' FQ4 =!, &5 = I &5 = B>! &O 73?>(:7 &7L'!6%6)M!7&?>''0 &!77G! 8:7 & = '-5'+:E5 FQ4 BBF '( &7L!'.66)M '(4(!'( &7L!'.6)M FB7B G &O 5! N!,?K('( & BK' FQ4 KB'7! &5L!'6)M C!& &5L!'$6)M & &O I '? &7 7I &O C? & B'5' &7 I+'66)#' '03!0 (N,!!N 7B'P:7 &5 B'+,!!N K "'? '( &5 3!+' N BBK8 & 7'!',=8K &7 10

11 = H( &O 7B'P7 &5 & G5 = FQ4 7'= '?:E5 &O =!, &5 7 B ':7 & = B>!:7 &O 73?>(:7 &7 3?>'( &7 = 4(>''0:E5 &5 B >''0 FQ4 = '<+ FQ4 BI,4 '( G5 4'-'( G5 5! N 4(K &7 KC!& &5 & &O & I8 & "+ FQ4 K "'? '( &5 #! &O #''0 G5 ' 5'( G5 B(?4 &7 G '( FQ4 ' = 'N '-,K9 &:I44 '-C>7,E(,:E5 &:IB3 7'= FQ4 7'= F'(?"':E5 +''+'!+!'' ' 7'IB? &7 '-C>7='>#!:75 &:I&T 7'C>75 >'(:E5 &:I&T '-= G! :75! &5 7'= ' 0:7 +''+'''8-' 7'B7"!? 0:E5,! G5 7'7G! C! '0:E5! & 7'= =C'(:E5 +''+'! '-7'-Q 7'= '-58(:E5! &O 7'4!<! &7 7'740:E5 IP& R 'N 7'= G! 3 '?:E5 '!#''0?'B<BF BP!' +(' " :75:7 'HG 11

12 '-=,I-:E5 +'! '-C>7= B4B:75,! ''8:34HC '-= &??'(:7 7'+ -:!# = +' 0 8: U 7'! = +' -'' R+ ( +'-'':!7"#'5 +' (,!P#E <#'(:E5,!:E +'!4< 7'75 <:E5 +''+'''8I '-B4B# *(!''!'( '- 4!! 66) 9CL$DECB,!!N = 4!&R (,!:H0+'( : B'+,!!'N = C' K!0 (,!5'+ ( : : " = "'?>,!!#''!' '+'?,! +'+'( (8'0 " H 'N = KV,!,!+(!"# =,K'!0 'B''#'! "W 5 F B 7?,!3' : = :E5,!'!#'+'900'8: B<BF BF'(? (+('B " =,"(!?,!+'#'H (# " = '-B' +' (,!5'0!'9:!7B'Q# + '8!7"#'5 +' (,!P#E: 7'= G! K:E5 FQ4 H 'N = >?>(+'( FQ4 "(?E-'! FQ4 E(!'(! G5 I'! FQ4 B"!"+''( G5 B<!! FQ4 BI,4 '( G5 12

13 $%!& K*+&!% **! AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ K$61 ' ' $61C61$ K$.% 5'(+''( +( >$61 ' ' $61F61$ D! &+41+ '! '(' ' &1 &+ * *3 K&+ M </D 9 K % I $.%C6 5'(+( % I '! '(' ' K*+&+&+% + AQ &+40 = + D! &+4 =+ K16$ 40 ( >16$ 40 ( K*+&&=&R AQ &+40 = + K$6 D! &+4 =+ ''' +',! K%26) = * 0('' >$6 ''' +',! AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K 16)C6$ &''- ) 16$ C6$) * ) 16)F6$ &''- 16$F6$) * AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K $6)C66. *''+',! % I *''+',! %26)C6 % I +9 %26)C6% 4'! '+'!(, % I $6)F66)!+!''+'!(, 13

14 B$6 ''' %2)F662 C8 XM +',! $6)F66)!+!''+'!(, XM 6789S&& *-R 31- AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K K%6% 5'8 ( '' %6%C661 Q 0'# % I 6789S&&*3&+ AQ &+40 = + D! &+4 =+ K%)?,' K%) 5+!' 9 *!)*+& AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ D! &+4 1+ ''! %)C66. L5G< 4G<B'M 4?'# ( %)C662 L5G<4G< "M %)C66 '+ L5G<4G<F+M %)C66) &'+ L5G<4G<F+M AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K % % % % &1 &+ * *3 K&+ </D 9 &5 K.6 & '''!'( 16C6) - % K16 3+' (-' 16C66$ = -' % F ' * K16 E ( 16.C66!+'8 % +,# '#' XM ' ', K%)$!' %)$C66?,'0 XM %: I G(!! '+ % ( $6.C6 G(!! '+ % +'''( I '(.6C6%) ' % K.%6 &''.%6C. #'!? % K.)6 F (0'+'.)6C66 F (0'+' % I K !' $61C6 <'0 % I 14

15 .%C66 +',?' % I I '(.6F6%) ' B.6 & 16F6. '''!'(!.6%F61 -+' G< XM ).6)F6) -+'5< XM B.6% +'(!?'.6%F6). +'G< ) I.6%F6 89+' ) G</ 08.6%F6. 89+' ) G<W 08.6%F6. +'G< 8 XM.6%F6$6 +'G< I XM +(?'.6%F ) +'G<.6%F6 K''+'G< ).6%F62 H08+' ) G<.6%F6% 78++'G< ).6%F6%6 P'-+'G< 0'+' ) G<.6%F6%$ E+'G< ).6%F6%2 B+'G< ).6%F6) >08 ) +'G<.6%F6) # (0'+' ) G<.6%F61 -+' ) +;G<.6%F621 F (0'+' ) G<.6%F66 F (0'+' G< ).6%F 40 (0'+' ) G< B.6) +',!?'.6)F6% 3 08X M.6)F61 K''.6)F6%2 H08.6)F6) 78+.6)F61 ('8 16F6.1 5#''.6)F G+/Y'.6)F6.) E.6)F611 B.6)F62 >08.6)F6) -+'5<.6)F2 F (0' 15

16 .6)F1 40+'.6)F$ 40 (0'.6)F$) G(!+' 0!.6)F66!!# 0'+'G<:5<:G<.6)F6!0 0'+'G<:5<:G<.6)F62!' 8+' G<5< B.6 4' 4'+( ) I.6F6 +!''X M.6F6) 4'+'+( ) I,.6 & '''!! % I.6. ' % I !'.646) F'0 0' % I 4N M B W 0!8 +': > W 0!8+' 8 #(,0!8+':W!''0!8+'W+ -'!:IW'#' (-'! XM 7'#8! '#': '+( ' ('Y '?!'7 1-1&4 '+!' 9&-&+4="1"6789= *+=* 31" *+=-1" AQ*+=- * 1" * 1* *& & = T1" =R%-+*- 0# %J% J J J.J6 & *%- +*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0: %J) %J) '0' %J %J,/,'/,2/20 2 J$ J $J. *, J J J = */+& &! = %-+*- *+&+R +% 2' J %J) J J) #0# J J * # #T22 4'66)!'! #!8+'G''#'. #(,0: 0:) 8!''!8+'E 8! ('2,!8'#'9 G6B(7DE9C?C<I?CDG$DF67896A6G8>U$DFD$V 16

17 4''!'0! # ' 66)!'(!'!8 +': 88* 0 +'#(!'!'0?'( 8 > 5G< 4G< F+ +'#( 0!8' +' 5+!' '#' &'+ '+ >5G< 4G<B'+'#(0!8'+'?,''#'''! 7?!8'#'+'?,' (4?'# (#!'( ' ' 66)8'0!'66J66$ 5G<4G<!"# G6B(7DE9C?C<IC8H(5$DF<(<EBH6789 4'66);'!'!'N E'' / 5,! +9'?' 4??'!#'?'#(,0'#' Q 0'#'#' -'!: 8'*0+'! FQ4'! 9' 66)#2 "' / #(,0 '#' 4'! '+'!(, + '#' -'! 5!8 +' 8!'( &O '! 9 ' 66)#6$ B'/ '?B'#(,0'#' *''+',!+ '#' -'!5!8+'8!'( &O'! 9' 66) # 61 > '* +'? +'# ' 66) +,! (? ( '*''!(( :' '!'(-'A9'66) #6 B'/'#' G5#'!) F+/'#' G5#'!) $I6ME$LDEAC8B(GDEIGF<6/GI9AC8B(GDEIGF<6 ' -' '! ' +9#! #(,00!8+' ;' 0 *( 8! '0! : 0 8 '+# EF5 580! 8 +'*(!8 +'9 ' 8' 0 + +,!(! 0 3! '(!HC ' E'*'!(( ' 8*!('(' 9 *!)*+& (!' 0!8+'9 ' +'0'!( '!(!*'L)M 5+' 0+' +'-' ' ''L)M '(!' 0!8+'9 7'+;8+!'!+'L%M 7'+;8+!'!+''!#' '0'L%M >(#'0+(+!'+'+' +(, LM 7'+;8 +!'! +' +'- +8 0'! 0 + +'+ L)M C'?,8!+'+(?'L$9M H08+'L6'!M C'?,8! '8+'=+;G<L$9M C'?,8! '8+' =+;G<L$9M C'?,8! '8+' =+;G<5< L$9M 17

18 <'0 L)M = '?''*'( L)'!M = '?'' 'Z#'!L)'!M = ' L)'!M C- EE7"+',!+( "L6'!M C- ' +'!8!'! ' (! -' +',! +(!"#L6'!M K*+&!% **! (!' 0!8+'9 '! '(' ' L)M 5'(+(L)M '(!' 0!8+'9 C- W3 '(+LM C- W3 +'! '' LM >08+''! &5LM 3 08+''! &5LM B+''! &5LM 4!(+'+'!'A,!,8+(!'A,!9A '+( 0 9L)1'!M 4!(( +' +'* L'!M 4!(( '+(L)'!M K*+&+&+% + '(!' 0!8+'9 40 ( L# +,!MW && *-R 31- '(!' 0!8+'9 B, L'!M 9&-=" &%!!-*.*- AQ*+=- *+=-1" * &39 * * 1" 1 =& = +,'!! *1! *%2!':,-! *% +'!: *# $:$:$.:./.) 6 ' ' $ % +!':'(. +! ', * # ' # 9&-W&*"=" &%!!-*.* *+=-1" AQ*+=- * &39 * * 1" 1 =& = +,'!! *1! *%2!':,-! *% 18

19 +'!: *#$:$:$.:./.). $%.6 ' ' $ ) )1 )$ +!':'(. $6 ) $) +! ', * # : ', #, 4('*''!(( +'#( 8*'!!''22)J2,' +' '!9'!' :, 8 ',!'?' #' ''?'!(,' +'#(!'0 : =4,' # (8! '66%J66)408! '0! ''8?D8*!8! '( 4' 66) 8?D' 0!' ' 66%J66)!'(-0 8?D'& *'! 40' (+!8! (:# )+,! (?R E'(!'86'! 4'!'#?8,'16A9 2 9 &+ "= *+=* 31" AQ*+=- *+=-1" * 31" 93 =R!. * X 9R!. 0 3 X 9 * # ###; #, 2;,:,#: +,'!! * $1. $1% )1! *%2 ). ). %6 %6 )1!',-! *% 1 $ % % 6$ +'!: $:$:$.: *#.*.).$..1 )%% )% %)1 ' ' $ $ $61...$1 2 +!': '+. %%6% %6) %1 %2 2)2! ', 1:1 )6 %22 $$ $$ $ 4N M'?+'! 0+,(? M'9'!48!,8+'-0''#:+('#'98' ('# +,(? %M'?!, 0+,(? )M'+,809!88!,8+'-0''#:+('#'98' ('# +,8 M'+,80! 9:,+! > (! (? B<BF %)%J66 5#: +'!8? A+: '+'+ +'!(+,,8 +9#+,8', '0?'(:8'? +'*!' A!8L[M+,8', +'!0'66%J6)! '!N +N J8+JJ+8J!R 9R4 & X 9R4&3 X 5= 'X 19

20 9 &+ "0=R =+!& R!. 3 9R4&3 +!& " 1 * 1 5A *+.0 0 *+! 5=3 + " 0 1 & % 9K ))2% %.22 66% )61 )% $) 6.2 ) K8.6% $. 2$ $.1.% 6 2% $$1 K66B )6 %22 $$ $$ $ KM9 $2$ $%1 %2 6 %2 6 6 % $ % 6 6 % 6$ GN$ %6 %66 2$ 6 $ 2 * ###;#; 2; :# 2, ',#: # 9>GIG6B8DGPAHLNAF/<?(G8CAFBAGCAFG6B( 9&-&+ &*"6789* ; ;; * 9 &-=+=+ 1*!R & & 9 )-&+ *& = *1 9K )$ 26 %$. %6 %1..6 K8.%6 21 % 6 $2 KM9 16 $.1 6% ) ) 1 K66B 2 %$ GN$ %2 %2 $ %% # #;; 2#, ; '#:: : 9&-&+ &"6789= *+=* 31* ; ; AQ*+=- &+4=-1- *+=-1" * 1" 1* * =R%-+*- 0# 1 %) ) % 26 & *%-+*- 0: 2 2 %% 0 & %-+*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0 '0' 1 1,/,'/,2/ 202.2). 1$$ *, 1 % %6 = */+& &! = 2' %%.$. %1 20

21 %-+*-*+&+R #0# 6 %$ 2 * # #;; 2#, ; 2# : 9>GI G6B8DGP AHLNAF/ <?(G8CAF BAGCAFG6B(7DE9C?C<6 9&-&+ &"* ; ;; 9 &-=+=+ K*+&/W& * 1*!R & 9K %.. )) K8 6 6 KM9 K66B % % 67890GN$ * ' :,; 9&-&+ &"0"= *+=* 31"* ; ;; AQ*+=- &+4=-1- *+=-1" * 1" 1* * =R%-+*- 0# ) $ & *%- +*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0: '0',/,'/,2/20 2 %$ %$ *, 2 2 = */+& &! = %-+*- *+&+R +% 2' #0# % * # ' :,; ; 9>GI H$8DGP AHLNAF/ <?(G8CAF BAGCAF G6B(7DE9C?C<6 9&-1 &"* ;; * 9 &-=+=+ 1*!R & & 9 )-&+ *& = *1 9K $6 %) )$% )1 % K8 %6 ). 1 2.$ KM9 6$ ) $ 1) K66B

22 67890GN$ ;2# 2 ' 2: #, 9&-1 &"= *+=* 31"* ;; *+=-1" AQ*+=- * 1" 1 & &+4=+ 1* * 1 & +,'!! /1 $.. %1! /%2 2 2!:,-! +'!: *# *% ). ). $:$:$.:./.) %% ) ' ' $.1 1 %$ +!': '(+! ',. )% ) 1:1 2 * # 2 ' 2: ;2# = ' 8* ;' 0 +'9# 9 *)*+&% +'8! # 0!8 +'9 '#'9 4!(!!'- ''( (!!8 +( #(,' G(!! 'W++'''((#(,'+'&!8'#''''!'( - +' ' +' -''-0: + +'''0 '! 0 9!8' +( #,'(,8? +'- #' +''# 8'+''':++ 4+,+! #(,'!8' +' & # '!8' +( +'8 '#* 0 '(!'' ' +' '#' '' '!'(! 4! ':*!'(- (! +'!''0!8 +'&:# '#(,'+'&+,+' 8'' +'', +'!+'!'* A+',+;'''!''#! 4 ( ' +' 0+'*!'!'((!+'!'' - *8 +,+! 0! 7 '! '' ( +,8 K'';!, +' + ' 0!8 +'9 +' B<BF ' 66) E +' +,+ 0!8 '!( #!:# '(!'+;'(+,+ 9 ' ' +!( +,+ 4'' ' +' 4' # +'! +,+ '0 #(,0 +' 4'!8'#'!'''!:(!*!'+0 >K*+&%!% **!'?''66)(! 'R8!8 +'9K(8 +( (!-+,+ '0!8 '#'9 (!8 +'9 ' ' 5'(+''(+( A' #(,''! 4#(,!8 +' K*+&- & =&R # 66) '?,'( #! 0#'0 9 > (! +'! 9 +R#! +'' ' +,+ +' '0 +,!,+: '! ' +'89:

23 ,!' 0'+ 8*'! '!' ' 66)J E 8 '* '!?''!#' '+'-'(! 9!(+',#+RHC8' ' : +'! (89! 9: '?, ' '#' #+',! '8 +'( 0#(,0 #'!+''0+:+,+! '* '*?+'! '#( +''! 3!0 (K*+&-+&+% +( ' (+'+N 7 : P-0! =: P-0! =!( (, ' +N'!'0! :7 4(! >(!8! ( +9'0+'! +'! 0!8+'9# &+ & *- R 31-+'! '!8'+'5'8 ( ''4' 66)# +'!'*! '''!8' +'!' ' 66 4( +'!'*!#+ '#+,!9+'! 8'8?+' 9 &+4=-* &03+*!4 1*!R*=- 1- )&+ K%)?,' ''! &'+ K%)5+!' '+ K.)6F (0'+' F (0'+' I & *=- 1- >$6''' +',!!+!''+'!(, *&*=- 1- )&+.6& '''!! :I &+4=-* &03+*=R=! 1*!R*=- 1- )&+ K%6P'- P'-,! '+ K%)?,' 4?'# ( 4N /+ -'! I/'#' (-'! 4''!( (' ' +!'0 +' +' 9 *+)*+&+ ' *8 8 #!!( +,*'!' ( '!#' - +'''# ' (8+,'+!'' '> 8! #!+,+ '(!, ( +,+# 0'+!'0+' 9:!#'!?,+,+'( '#' -' ' '(!8 +' ( '!#' - '# +'! +,+ #(,0!8+'5++!'!8'#'5'(+!'+' ( '!#' - +!' '' #(,0!8 +' 4'!8'#'!'''!:(!*!'+0 ' '?, #!!8 '#' -'!'(!( '#'!'#' 89+'(!?'W 08+'8+'*!'!(( 9 '8+'8'?'+(' (8''? DEBAI CP H8B8< D 69HGDJDE 4! #!!8 +' 8! ' ' +!'0 +' 9 # 9 *)*+&% ' 66) '?, #! +'- ' ' 0#(,0!!!#(,!8 +' P'-!8'#' P'- 23

24 ,! '+ +,#!'!' 0!'#': 0 +'8?'0! ' (# 8'' # ' +,+8'!#' +''#('! +, +'+( 3#' '#' + -, ( +(: '+'!(, A +R L( A,!: '+'!(, '': +'? : '!#' ' (' ''8 A ' +( '( : ('! M:!( -, L+'! : M -, ( L*#' M + #' 9 K*+&-!% ** +(!A,!9+( 8! '0'9 '8+'#'#(,'#'!8+'9:* 0, L8 ' ''M 08+'!('!'#,+' '?, #! ' 0!8'#'9 ( (8!8 +'9-8 +(!+HC!' 7+9#* 0-'( 0A,!9+( '88',#' K*+&- & =&R 88! : ' +' +' '!:! +( 8( #''!(!8 (+ +'?9+(! (H(#' 9( ' *+'##'( +'? #'!'8*! :*8' #! ( '! 4!''8'8 0'#+,'9 8:!'(0? (8 +( ' #' 0 '#'9! #' #(,'! &+ & *-R 31-8'!'#+'! 0(8:A?88! ' +'! # #' 9! + > (! 8! ( +9'0 +'! 8' +'*!'( #' '+! 4'' +,+' (! ' '0!'0'#'9 # ( 666 +'!?'' ' 0: ' -' (! + #!' #' 9 +( G( ( +( '! '!!'0'#'9 ' G6B(7DED89JVDG '!'#''( +,? '!8'+''66)L%66):+'! [(' J2215#M +!&6789 < D< * 9K.$ $... 1$6 K KM9 6$ $ K66B $ 67890GN$ * 2,# ; 2 B"-+* &+4 &3+!& B"- 9K K8 KM9 K66B 6890GN$ < D< B < D< < D< D< < D B 5!&+ = Y',!* T::#1.) % 1 6) $ % )2 % %.. 6* = =%= * 6 %)) 2 $ %2$ %) 24

25 9R &+=43 &+4= Z)*+&+/.*+X. ). &[X ) ) XM%''#:8! ''#!'!+' &(';+' FQ4 ' A+? 0! 9+'!+ '0'#'9 AQ*+=- D W=%.&+ & &+ =+ *+=-1" * 1" 1* *& D W=%. &+ & * +,'!! *1.. $ )%%! *%2 6 6!:,-! +'!: *# *% / $:$:$.:./.) 2). 6 ' ' $ )% 1 +!': '(+! ',... %) 1:1 * # 2,# ; 2, L'(,M89 *)*+&%L#!'H(!*M '*!' ' ' ' #!' &##'0 '! +:! 8 +' '! ' '(, L\EM '!'# '(, 8 8? ) +, 7' 8! '0+'!*#!'! '00:!' +9! +'':! +'#(0:8+,+'* +'#0+'?+''(, '!0:8!'*'?+''+'!+'! :#K*+&%!% ** '( L##'0 +,+M, '( ''!8!, D'( '! 9!' '! 0 # ( 0 >' -,? +,+!+''+'*! 4# #!'K*+&-&=&R +,+!!+' 0! 9 '*;8?!!'* '+ #' 98'+'!!!+' 0''#' #(,9* 098*!+,!+'(!( 0!+( ' #'(+9'0+'! 9 D K*+&% +& +% +/ &+& *-R 31-1+%R L0 +' &M 8'##' +!'! #!'( '! *!8?+,+!9-'!': +,9+'*!9'!'+9'0+'! +R+9'0+'! +'! '!8 +'9 ;' 0 & &*3 &+ *!8 '!+'!8-0+0''8'+'+,8! ' +' +, ( 8 +-8'* +'* 25

26 ' ()*+*& ' = -'#89!'+;8+9#*!+'*!9F,?'( 8' 6J66B# +,+ ' 4'#8 H 8''( ' +,+ #'0 + P#' ' ,+'8 '+' F '+9'#+,+'8 +' 8? '#8+,+'8 0 '+'D (+,+E'E26 ( 'E'E$66 4# '8! '0'(+':8'!+'! 9:8'( A!8'#N B++ 1-9K K8 KM9 K66B GN$ A * & 2 ) 2 $ ) ). 1 %6 &+- H1&R 9 & ) / 2 ) % 1 /.. 6$ 9 & / % / ) / 2 2 ) / *3= ;2 : # # ' 26

27 ' D$J$I6B$DF9C$AI(DKC<>DE(DKCGC6AG6CI D%-1+=*-!R. 43&)=4 *&" G) 43 =4 *& C''8 -' ' '',?'E -'+'+( FQ4&7 +,+'8 #!' 5( ' #'' '+' +(, L+', ' -+,+E'E26]"M +', +,+'8 -' A,! I5#!'(5(' 5+'A,? # (+'8#-'' (9:( (+(8 ZZZ( (+N JZZZ8+ 5%-=*-+ && ;;N K \ /, +'', / ' 66) +'#'! '' -Z : +!+'+ 0+, ( 09 D D &\ /D'0'+ +'8*#-/9:+!9) &+*&+*1! 14 *&+5$!+ZA(9KX14 *&+9+& +Z$(AX 14 *&&!ZA$$9K/=R=4 =&*3!* X #!'( ' #(** 4AA' '?, ' #(*#!'&==R=4 R ]K '?, #(*+'=R=4 1!&3& 5!!&&6789/+&&!-&+ D 43%4.)-&-= & 4 43)+*+ 1 G?0&+4 +? '''!3#' +? '!I0WZZZ!' +3K+''! ' 0 +? +'(''!'* =55F3P K(0 **3-&!'' + '!C B90-& %-3*++ K7'] 1(=+&W+? '!+'!(( ( 9K7'+,ZZZ( (<(S& 3 *3)-& '!I' :+'+'8 ^4!(( _R 0+95F3P!+'*!9 ('!#! 9WI!'+ +'+!'' '( '?,'( +' *A ' 4(,66)# #''+(,+,+'8 '#85('#8':' 8'? +'?!"#+,+'8 '+''''+(, D L+,+'8 (M+, ''''' ''+0#+,+,!E'E26:%6:$66B' 0+'88+,+'8 8 '8('#! "#: 4;' '? ' '! "# 8' +,+'8 +',!' : +, 9 '+('! ( ' +'? &7 +' 8+''7#+'? G5B'F+ 27

28 E -' ' 66) +'8'!',? +'8 E ^33= '#_:# +'' C37=5 E ' 8 0'8 + ^/!'_!#' - +'8 ' *# +' +'!+' +'+( *9 ' 0 9 0!''0 F' - #! *( 8 ZZZ +: *# +''( ' '0 L'M 0 *# = -' L *9: 0+ ''!',8 -' M G(! +'*! #!' '-8'+#'#!'# 0,? 8 0 '+0>C>LFC>3:P>ML8 = M 4'66)!'?'!?+'!E5>F4'!'#8! "# +,+'8 9N :"#: B' 7 >'('+''!E5>F 8?D8 '' +'' +,+'8! ' '!'# '' ( * 8! '0+'898'! ZZZ( (!* E L+N JZZZ M ' 80H8CD(D?/G$9HLDC5$78 >A' '7''!'#'(8, (#!'( +' / ' +-': 8 +' '( '! 9 +, '?( +, +','( '! 9 +9# G 8' / ' 8 8! '0!(+'?:8-(A, $-*.***-/**0)+1- > 8! '0 '( +8 + ' '/-' +'?D L, 8' +(!'! ' BHC+'!('.J665#8'(! ' +' 0 ' -'!MN 5,!'!0 -'& '( ' ' L! %%6J66M: I ' & *'! L!'!!M: I ' &*'' +',! L! %2J66M:,! '!'- L!%1J66M:I ', 0'#L!2)J66)M, B9HU$LDEAD($DEKDB6 I ' '66)11 ' 8! ''!#.9+'! ++'+'!'#:'0+' ' 8! '+,(2.666L#)MI ' -'! 8!'+;'( '+' ' : '0 +',!9: 0 ' +#!: ' '* +',! +,( I4 ' &#0#!'( +' (#!!+'9 $-*.***-/**0)+1- * ;; K8 K66B KM9 9K GN$ R"& **)+* )$ %).6 )..1 %$6 #'# A) *.) 1$) $$1 62$ 6% :22' 28

29 9 & 13&&+"= * /- $ %) 11 %$2 $ '2 /' L'!!M $ $66 6 #;;; & 1&3 L-M % 2 %$ )6 2' 9 &1 3="4 * 161. %$.6. %% )6 22,' 9 &+& " ). $.$2.)1 16 ';2; 9 &&+4& )6 % )1 6 '' 9 &*"+&%3 %62 6.$2 %%66 6% ',;2 31%+ M C' +'' '! 0! '' +'' ''?' ' : 0 ( 8!?'!'#!'#8! '0+''9 8` F^-_'''# (? ' : '' (' M 4+'' %M *8 (? ' :0+';R!!(, '*# *# ', BG69DG 5BC7P Z(DG8CD8G S (DGCD8GX * +'' '* ' *,! ' 0 -'!'89 +'>= -' -0N >6)6%% = -'!'8 +' ' '0 0 L75=& E+ 5'' : = 4Z\Ma >6)6. ''( " +'! a >6)6$6 I' '( +,+ (! ''0'0-'!'89+'( L3&FR:3=!RC'+22/21):P'3 Ma>6))( ' -'!'8'# 0+' 0+,'!!+'!0 L5 7:IZ:5+":\= Ma>6)27#(K5E/!'8!0 -' +' +' '#'a >6))) B +!'\#'- I 'Z!L+,+!'\#'-5 ' E' C+'Ma>6)1$B +'8? ' +,++,'!'! 0-'!'89L '>K: ' 5 b '' B 7#:P'K:P'C-:I 'M7'+ ++'66)+#!'+ 8? -'!'8 ' ' +'"= = -'!'8 +'! 0 L!#( 'c 666: '! E' =!R: E>K: 5+'!: F'E7: 5+':5+'Z:d= ' '!7':R-'C- M 7? -'!'8 # +,+;'( E7/CB LH( ('! ##'-: 35=: '+!'-!' 8M #' Z#'0( ( ' L ''?'0- +:'!# 0+'!: '0+,99M, 4? ' '(! ' '/-' *#L##'!$MB ' 0+98 *#' #' J!'80 ' H +# ' $ : J!' !! #8?D'( *#^!'!_L' '+ ( 9M: +',! >('! ' : 4( +' ' ' +!' ' 4/(,66)+'## C'#84=I5: * 8,! ' &, 4!!,! 0' 0*#L'#' 0': ' ''M #'66)8''(''8''+'8^C''8-' ' '' _+,+ ' ' ' &5:&O&:'*;8(-'' -'!'0+98(+',!,' I ' A '( ^K, = _^F0! ' e' (,9 +' * + ' 0 -'!'89!'+ 0 : 29

30 !((!#(: * +'' : (* +' ' * 8 4!',! ' &!0#'0G(! ' ##'-,, 4 ' ( +8 % +' 9 L+,+' +' 6:M: '' 6 ''?'0!(! ' +' A '!#' 0 (,9?' +',(! 0 8 >('! ' ':5( ' ' ':5 ' 9-' +' 9:5''!' ' ' 0+' I', 2 BHVEAG($(GI/CP5DF 4'+! 66) # ' & +'' ''8'' +'8 ^C''8 '' ' ' ' ' &_+'! +!'' ' ' 'F/ ' - /:Z%:5"RL+'66)+!'+ ' &5: &7&OMG FQ4',0+98 '!+''' 0 ' &', E=(!+!#(!!+'9 4+'>= -' -0#+,8+'8>6))1^= -'!'8+' '#- +: +0 '' 8 +,+' 0 (9_ L,? 7 K'*8*+',?+'8>6)))B +!'\#'-I 'Z!M 4 ' (&O&#( *9 2 $3*+34 2 HG($O5A6<6$O$78/DAG8CF867895<JN678 G, 0 00'8'0'''!8,,? 0 0(9 W.,? +'89!' 0!#( E W (!8 +,! 8! ''(N 9 *!)*+& B'!'! ' '(''0''' ' -'N' +R = #' '0+'!+!9#!9*'+',! 3+ +''0 '! +'! : -(/0 '+,+'+'(9 '(9 = -'!'8 +' '# & +: +0 '' 8 +,+' 0(9 >8? '(+! H > '!'( 0+'9 '-, K''+'9F!''' 5'! ' ' 0 - '#H8''(+'+'''''+ 30

31 G!'' -'' '#' ' #''0 9 +'!! #!9 +' ''!#' 0 8 8'8! +98'+,+ '+' = K*+&!% **! ' '+''8! ' 8 5''' '00'8' (+' 8 K*+&&=&R!;'( # 0' 0+' 9'!+''+ 0'# 9 I'*'+',!88'!;'( '!+''+ 0'# 9 3+ ' ('A P'- '( '-( 0'0'8 0+'( H:B' 5 K*+&+&+% + F*? &7 8 ( ' 4! ' +,!?!!8 ',8 0 '# ' ',!''+' 0 '!8 '#'(+! H && *-R '*+9'#!'!(++,#'? F'''#(# ' (* >'00+,+''#N+''* 0:'( ('' +',! &*0!*3&+ >' +' 'H(1)1/2) 40 8!(, (8 '/ '/' ' : +, +'+(: +'# ' '#!'# '#: ' ( ''#!'# "*5# &&*3&+ 5'! ':* G5(8'8 '66): #+'8 *(! E+'8> ('80 '## #:-'+'+ 2 4' 66) +''',? 0 0 (9: 0# +' ( +'!+' '0?2I (&&+!) $3*+3!% =&R *-Z& AX 40 '+' (*5'' LB5B% /= B'C:C=>P:7M C''8'# +' '8'+'!+9 '- ' ''8 +' ''. 4'('(:E5M 5! '+:+'0 '': +'!' 088' %. LB5B%)%6666/7'C>75 >'(:E5M 5'(+! H +,'/' (' ' 0 0!'- "# %. LB5B%)%6666/7'7F'(?40:E5M 31

32 3 ' +' ( * 6789 %. ': 2 6D(ALGDE 9C $O5A6< $O$7/ $I$8DE/ D87$O5D<DJ7VE$OH8BAI 9 *!)*+&! (+,!?'!-L0 0!'#- '+''+ +':- 0 '+'9: ' ''M:#'' L'# * -'' ='' '8'#' '*#' '9+ ''+ '( +,!+'( M'L0'/09'!,!' * +'!'# '! M 4# ' +'?D 8 '!+'!8 A' ?0!+'8!' 0',? 00 0(9+'89!' 0!#(E K*+&!% **! 40 +(: ( +' 0 ' -:!!'+'!!'8 ' (: +,'! (:* '',' ( +' +'?D:!08' -:*!!'' 0 ' 9 ''!: 8?!'- + ''8 ''!+' 8-,!' 0-''+'# K*+&&=&R &O +' 66) '( ' '* ' 40 ' +, F "# +' ' 34 HC 40 0 A ' :!"# K*+&+&+% + E ' ',!''+'!!8 ' &7 E ' ',!''+' ' 66) +',(!' ('! 0 +'8 H W 7 A ' 0 ' I K' ' 0 ' B' && *-R 31- ( ', ' +'? +' 0#'? '?#' # ' +'+ +'' 9 +',!9 4' 66)#'! +'!!' W, +'' ' ', ', G, #' ' I: ('! ( 0, :08'*! '' ' FQ4G, 8 '!'#+,?'( '8'*0' >+'?,! '0+' 9!A ' '+'(+'#'? 2 9 *!)*+& 4?!-A+'+8'(''0?'H+#: 8'80, #4(HC8! (+,!?'3!!>+,N 0+'9$:!- 8! -Q*:!- ' #'':! & 34HC:!-' &''0A:!#'' '''0AH0K!8':!#'' K' 0A9' :!#'' ''8H0K!8':!#'' B'#''0AF,#' :!#'' R+ (!:'!! ''!#'' +'80:!#' 32

33 +'':!#' 5' 0A34HC:!#' 5'''0A:!'- 0+'934HC 40 0A '!"# +'(!::!' B9A::!+' 0! K*+&!% **! &+'+'8 N 5'''0A3!!HC 3 '' ('''8'' "#L3CC"M '+'!(,''''++ K*+&&=&R &O+'+88 N 34HC ''8K B*''+',!HC: #'','-'7G ''834HCHK!8' -'-34HC -'34HC #'','-'7G ''834HCHK!8' 7?8''8 (!80 0A' N (!"#:#'',' ' ( F+ 40 0A'' +9!G# B:5(*+'!C 40 0A' 0'#WC 40 0A!' ' H0''0A 40 0A ' :!"# 5+'+''0'#:!"# EGK' H0!''''0A!"# ''!,:+E'' ''!"#:+ && *-R 31- FQ4+'+8N +9'0+'! +'?'8 '''0?'HC <'!3'B!(K': +'! '8WI' "#:KB7F+:B!"#! 40+'(! +'0'# -',0'#80+'E#'!K (! ' &&*3&+ G5+''66):'! 98 :+' '0 0:'#''+,# 0 +'? ( HC: 0# ' ', +' D 4 '' '! ' *(! '0 '+'+(!?#8HC 2 ' 9 *!)*+& f'' gb' LI!M 33

34 @ + 3,LF'M 4=,*L& M P LKM "#''!P!'!!d= ' &!C-/BR:"L& M "#''!!E'B:=!BR C'R> L& M "#''!P g!f'':5f"l& M 40 0A(,0KL5' 'M = ''9C!!= 'B' = -S\-/!5'! U\ = -SP:F U7! "!-S3U''5 :7! :E'E':BS 3 /P!:BS 5!!3:BS F /FR/3:C # = -SP'+F U7! :5+''(+#>' 4(+!'( :4:" &' ('+( '( 3!' ' \'Z:'' K*+&&=&R &'! +' 66) ++8 ('! 0 +'8 ^>F>_ +'8 8' +',?!'!' (9 +'89 $ ('' +( / >Z'' P' ''' C+!= '' C!R+'' '-P' K*+&+&+% + >00 09E55&7+'+''66)'NP -SG VI "+:5C>h''i'' -'' +'P:C'' && *-R 31-4' 66)# ', +,!+'! +' #? +'8!' 0 G A = +'#'0 0 +'? ' B'' "+'' > '' +'? '! +'! ' 66) +'! 0: 0 ( +'#( +'?A &*0!*3&+ 4'66)+'#!?(,'/0!8+': '(, 0 '212 ++'+(5U3!-S"-'#! 2, $O5D<DF 9C78AGI $O5A6<6 $O$78 9B9C$DF 9CGN8BAPGLGDEC59>G6 5=4 -*.*-R. =4 *&"==3W 3=&R *" D! =+ 9 & B& AQ=+ ==-3*++34 =4 *&" Z& AX ILB<BFM '!+'8+' 90 )1% >LB<BFM = -' E5FLB<BFM '('! +'+( %6 ELBOM I8!#!' ' 2%2 LB54M B'! +' '88+'.$2 FLP334HCM = -' +' ' 1 &FWF3LBM F! $. P3 5!! +'8P3HC * % $% 34

35 A;;'$3*+=+&="1+!*-*=-=R1+.,?NB B ( K&. *.*3 '(''#N= 'N!"#/ FQ4!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N66%W66) A;'3 &*3""&*&+*&++& *3&,?NB CDB '(''#N< <&V 'N!"#/&!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N66)W66 D;#()4 =1&)-*-=&+/=&*3& 4 =R=3&!",?N9B ( * ';&++& *3=- & =K<4 &&*- =&+,?NCDB 'N!"#/&!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N666W66 7;;#T;< &*! **3+& ** &) & =*,?NB CDB &!W &&,?NB ( 'N!"#/&O!NB'*''+',!HC:'#!'#N66)W66 KG0GT;#:((S& &1 *3-&= & *= &" 1" &=&R,?N( (4A 4 +',?N< 7<3 'N= =8I8/>P=>C=>P!NB'+9'#'!HC:'#!'#N66)W66$ 8G;;2;;:=* =*3+ &=&++&+*&+-/)-*!%0 *3&&=R=-*=&&!"&!",?N9) CDB (D 1 /B +',?NB CDB &D!* +,8N 0+'934HC +'+,8N!"#W&!N3!!HC:'#!'#N66)W661?&! &+>C 4'66)P ' HC '0 90?6$):!8,?: 0?)6:!8+',? E#',? ' 9'0?%.I 35

36 &=4 *&" 14 & * R.& =+R.& R.& =+R.& & $ 1 % & &O % )1 1 )2 FQ4 6 6 & P * ' #: 2#, 2',! 9,? 0'66)N?;T;T;;G 1!1%&!,?N B ( K&. *.*3/B 'N!"#/ FQ4!N P '( HC:'#!'#N66/66)? ;,T;T;#' 13 4-* 4* 4 = *&" 4-*= & +& "!*&R.*,?N < A%&C-&!R! 'N!"#W&!N P '( HC:'#!'#N66W66)?;:T;T;#& *+==((,?N B 9B 5 'N!"#W&!N P '( HC:'#!'#N66W66)?;T;T#&_!-13*3=+&&"-== 3 1 &",?N B ( 9 'N!"#W&O!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T;:A-&=&R 4 4&_!-== 3 1 &",?N B ( +',?N B ( 9 'N 4'(?''/ ''(:F (:!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T28**= *&-4 %&& **4,?N B ( 'N!"#/&5!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T, **334!=&*& **4 & ;;;0;;,?N CDB <V. 'N!"#/&5!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T,:9 ) 1&> *4*+!&= =&++& =*& 36

37 ,?N CDB $&7!*/9 B +',?N CDB <7 R!1 */9B 'N I':,'!'!(-:3#'$:!N P '( HC:'#!'#N66%W66?'T;T;,': 5* )&-& &* 1 + 1*3& &" = +& &* + 1"+ *= -,?N ( A A +',?N < 7<3 'N G!00 0AI',*:'!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;'T;T;'#D+ *! &*3= " + &)R,?N < <$-/9 B 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;,T;T;'' =+*" G + ZH A/#22X Z / G & X,?N B CDB 74 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;T;T;,&&&* &- %&&,?N 9) CDB 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66 ;T;T;,8R`D 4&.%&**-!= > a,?n 9B < +1!/9 B 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;:T;T;#:D = &>!##0:,?N 9B A&A! 'N!"#/ 5P5!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;'T;T;###? )! *&)*! 3 &*3 4 *3 =!> /<- *,?N 9) ( +$ */B +',?N ( $" 'N H' :F('.:$$2$!N P '( HC:'#!'#N66)W66$ 5=4 -*.*- R. =4 *&" ==3 43 4" >C AQ D! =+ 9 & B& =+ ==-3*++34 =4 *&" Z& AX '!+'0 0'8' '!* '! ( '' +!* F0 'N 40'8: ( +( +'(9 +''' 0!* ''N&'!''8!* *

38 ?&%&&H1 '!!"#'66) 0?16I,? $+'89 N.& D! &+ 9! ==ZAX 5+' 0+'8!'-&'(' ' B'+'#'0(, *'' K:7: '# 9!"# K("!:!7: ++8'''' 7 (!* )2666 K*+&&=&R &0B':!'= : "#('! 880 +'' E5!"# $666 B!'(" :!!"# 0?!0'' *!)*+& >'(" :C>7: E5 <!(,'(':!7:E5 F''(' :! G+,+!!#''!'-!"#,8' G;'( *(9! 9/ 9!'0? 8 ''E+ '(!"#'#!' ' % * #;;;; 22 '66)..%IL&5/6I:&O/%I:&/)16I: FQ4/1IM 9 *!)*+& = ' (+'!+'#(+'*# +'?D?+'' ''*;8!?!'0 ' 'E'((#'! 8!,?90 0(9: 8! +'!+',? 9:!(!#'':-:':+!': +'':+' 0!:E 8'+,+,! ' &+'!'': 8 '#'!'89+'! K*+&!% **! ',!# '! ' 0 +! * 8 : ' - '! A+? 0!0+' 9 K*+&&=&R ',!#*+9#'66)!'0 0+,0'#8- #+( ' + (-''( && *-R 31- ',! 0?' I# * +,,? ( 0#(,0 +! '!(?'B<BF 2 # 9 *!)*+& ( '88! ' 9 '! 9!0+' 9! 0 0'!!# 0''88'8-''#'0 L' :0M K*+&+&+% + & * *-=!+ 38

39 #+ 0 '+'40! &7 '0WA 07 #'6) B'?>WA 07 #'6)aA 03b7'' :>('! A! 9 0P7&7;aA! 9 07 #'6)aA! 9 03b7'' :>('! & * =8KWA +'00(I &'" -!:B-SI! B 4(!'( W ' 0 P &!"# P B!0 K ' 0! 9P!H("+ & & b&&1- &' ]/,8(+ '! '#! 9R'#>('!!'!"# 0! 9R'#P>#' >' & =R&!" A! 9+,'! (9 =K (8:4# 0! 9 +!'9 +,'! ( 5!' G# B'5' W = '* (,# 660'0'#''#9 B!K' & )&) BF '(W'0P<+8E'':P& PC''Z7(*j 0! 9+!'93-''-k1:6-''-&*'!!"#B!"# 0! 9+!'9-''-!(!PB'' 7(*j & )* + IB?W'0PK' =''* 8! '0(+''K ' 0! 9+!'9^7!'(* W!!+(_I'4 0! 9+!'9-'! PB'' 7(*j & &! <+( <'( W A 0(N E F: K!'- P "' 3 a F 3 :P"FK 0! 9+!'93!(!-''-PB'' : 7(*j & +&)*- &WA B('! # (+(4?66)=\'!P+7 K :F( I,<'(WA 3!4'#'(WA F (+''+(B' :K # 5%&+ &- # 8 = &* ;; $%* =) R & 1 & & & * 39

40 : & / / 1 1 ) '; ;0: & / 1$ % 1 :# ;0: &.6 / # ';0':& $ %6 $) / ;,;0,: & 1 1 $ / / 2 2; & %. / * 2 # #, # 9R =& 3= &%66) $%* =) R & 1 & & & * : & / / :2 :6 %: / ;0: & / :6.):2 :) 1:6 #,/ ;0: & 6:2 6:1 2: / 6:. 2/' ';0':& %:1 $:% ): / :6 #,/,;0,: & %: :$ :6 / / '2/ 2; & 2: 2:$ ):) / / * 2/2,:/ 2/' 2/ /,,/ # I%66) A& +' 9K K8 KM9 K66B GN$ ! % ) % % % 2 9) R +,+' 0.:2 :) :$ :. :. 6:) 2/2! ) / # B & +,+' 0 ):6.: 1:$ 1:6 %: /,:/ 1! $$ )1 %1 $ % / # & & +,+' 0 ):) ):% ):) ):6 :) / 2/'! 1 6 / / & & +,+' 0 :. :6 1:. / :6 / 2/! ) / / /, H *&R +,+' 0 : :6 / :6 / / /!,,', # * +,+' 0 / '/: / '/2 ;/, ;/,,/ # A ;; * &= 9 1 =) R & & & *&R * &! ) $. % 1 % ' 99 M,+' 0 :) 2:. :$ $:) :% /! % $ 1 % % : $99 M,+' 0 $:% 2:$ :2 :2 /2! 2 # #, *,+' 0 2/2,:/ 2/' 2/ /,,/ +' +'a M 4/!8?+' +' # 5-.!*)* * *3=*"==%+ ;; 40

41 7 A& /& G&+/&+*! 9 *!)*+& B3C' &:7!# 0' 7:) 7G :7!# 0' 7:) +!' 7:2 7 B ':7 +'' 7: B'C''0:7 ' 7:+'!7= K'(/H+'(:7 +(!(( 7:$ 7C <'(:7 +(!(( 7:7:) K*+&!% **! = *:7 - A 7:. K*+&&=&R = B>!:7 +,'!! 7:%% K*+&+&+% + 7'=8K 7':) 9&-* *3=*"&++4*&*&++* ;; K*+&/W& 9 &=*"*&*&++!'(-. &'(' '(. &*''+',! % &*'!., 0'# )!'0! * #' D9 *)*+&%=1%W=%.%1&R 8 'N 7BK%*:E5:7 +'?N H0''0A '+!' F''8 '( #'A '! )66) 8 'N!7B( 7 *:7 +'?N!'(- BKK K '+!' F''8 '( #'A '! 666) 91%4 4 R 8 'N 7'7 &&:E5 - ('!A0 K '+!' '( +'-'! 666) C *&6789+%&&+8 &=) '-7F'(?K:E5!'(-:!!# 0' '-7,G":E5!'(-:!' #, 41

42 4(+' 9'#00'8#''66)+ ' '! ( +,+266)26I'!'# 8? (!8#N +!& 94 *&- >!*- B*&*/ 1& =) *R A)!R $-= * A 9K %)6)66 6%)6 % '2; K %6666 :';;; KM9 1%)66 $ #,, K66B 6 6 % ;;;; GN$ )666 %) 6 6 2? * '#;; :,:; #;;;; #;;; :;;:; 42

43 : & : 4? '( ' ' 66) ' 0 '! '!0 +' 9 5 (!''!'#' ( '( '#8 '! '!( '!0+' 9:'! '!:0 :0'8':!? 9 '!0 +' 9: '! ' ('! +'+(!? I, '! '!0 +' 9 '' 88 +# '# +, &+'* '0'!K"=I!#(''''# ##'-!#(K7 ' C'!'!! 66)'! '+ 37''!'#' (+''66):+''!9'! + A'L$lM:8' +,!' ' ( 'Y,!, 0 0': +,+' 8! '0 +,+9!'+''*# +''+'0',!?+'! +' ''! ' 0! 8'',!+!' 7' +38+' '! ' +,? ''#8%(! '(:! '!+'!8F ' +!' 8!'+ 0+'?! F+!' K8+''! ' ' ' +,!: ' +!' '8 8! ' +,!:!' 8!!( 9*'#' 6 ' +'#( +'' ' ' 5C3PL!8!M'#+!' 98' ' 4'66)#''! ' +'+', '+'' :(':*+'l 9 +,!9 ',' '! '!' '!' 9 3 *' : l! 9 I' ''' '! ' +'(! '! ' 0! +'! '! &7 FQ4 : 4 8? '! ' +'#( +,(*! '0! #' '?,! (8!8 +'9 3! ' (! HC 4' 66)#'!'( ' +#(,0!8 +'9: 8! 0 8!!''0!8 +' 0'# 8?' '! ' '#!08'0!0#'', 0 (+'66$W662:!# '+,!'* (, 'N8!!'+E:8!!'+7:! : > 8!(( +!'0 +' 9 '( ( +'' ' >' +8! +' +!!'!' *, +8!!''0!8 +' 4! +,!(8 ' ' +' +' 9!8!''!8+''!L M:+,*88''66%7' 6!0+' 9 4' 66) *(! 0!0 +'!'/+!'0 +'-': 8! +'!'/+!'0!' = ' 66) +'+'' +'! 5!: 0 ' '! ' +, ';'(!0 +' 9 +,* A+?!'' +'-'', :# ',!'''!588'+,!'#! '!':0 '' '+'!+' L +')M 43

44 ; <!=+=! %!! ; 6 I%66)+'+' (=R+%=! =+=! '0?' K, '( ': ' F ' ''G' :' 88+'L U7'!: <-(I'?M +-=+=!6789 -*3.** ;; K!45/c / /T <c* >(&m' :\-!5'Z = -SV''C Z 4:F7! F U7! D* ' 9* 3!!' I'8!8>'!'Z8:I'Z 3!5n B8ZI'Z 3!5n Z\Z oz'z\p5'qgz'!'z:\q# 4p5'q!' ZEn''Z C+*!) rstuvwxuyzsw{ }~w vv y{vu ~wu{~uƒ }ux{~s~vszs } } u u~wxuyzsw{ }~w vv y }zszutwxuy{vu ~wu *! =+1* I' C*'#?'(?' F ( 'G' B8KK 8K EB'!F 4'(?'0 0 K V* I! 6 5 '->ZT'E'E'! 4 ( ' +'# ' 66)! 0 : ' - : +' (?:(,:' :R+'+('#+# ' 6 4' 66) ( ' +'!+' ''8 ' C43 =" <V<G- +',! (! 9 ( =R 44

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )">>9C<;D. E>?!A+""+"!A$(FB" "! A$(>%+$!@+>"?

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )>>9C<;D. E>?!A++!A$(FB ! A$(>%+$!@+>? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í!"#"#$!%&' ()#*+ $!&%"!& #%&#,-./0 123/2 1-.45-.6.2,7885-.1512. 53 /3-5/ 9&:# ;?"(@* "%&>"( >?$$!A$"!'+ B!>>#-1 -++"!C )">>9C?!A+""+"!A$(FB"

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2015. ajská soutěž ve. Palk ice. let. na 16. místě. Štěpán Zeman na

Obecního úřadu v Palkovicích 06/2015. ajská soutěž ve. Palk ice. let. na 16. místě. Štěpán Zeman na O ú P 06/2015 15 N 4 ů - P 7 Š Z 16 P 625 1390 2015 ó ů M D T R ú R V ú ů 27 A ů f A V g T fg ů ů T ů N Š ů V 15 V J fgf K R G f J f T ů T N ú V K ó A S ů - S ů ů ů ů A B M M D K R ů ů Z K B V ů V g D

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A PZLÚ - číselník VZP (v.811) Platnost: od

HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A PZLÚ - číselník VZP (v.811) Platnost: od Ě VYÁBĚÉ ÉČIVÉ ŘÍVKY ZÚ - číselník VZ (v.8) latnost: od. 7. K Z ES F BEI SI B VY ZE Z ZE Z 0059399 0,9% SI IE VES FS B BE 0003344 0.9% SI IE WE F JE FESEIS 00348 0.9% SI IE WE F JE FESEIS 003483 0.9% SI

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 04/2015. dil 16. místo. hájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 04/2015. dil 16. místo. hájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve řž, Kž žň - P 16 Hř, Lš K 14 é M M O úř P 04/2015 ž 15 č ž Nš ý 4 žů, č J P, Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 , S V -1 V D, é E 803 B Č, é V ř ž ř ú 5 01 ý ů ř S š š č ů ů č 2 č é M 2015 N O ř 3 ř ř P P ř ž ů

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve

Palk ice. let. Obecního úřadu v Palkovicích 05/2015. va vybojoval v. bhájil tak putovní. Martina Mertová. ajská soutěž ve K š VP FM V 19 P š F Mš K 21 M M O ú P 05/2015 15 Nš 4 ů J P Š Z Mň 16 P 625 1390 2015 š ó š ú š V R š ú 27 f V š g fg T MŠ ZŠ ů š š N Š š ů P š 15 V š J fgf R G š J š f ů š ů N š ů A T ů ú V K T š D M

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0008 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A Název a místo opravy: Stupeň dokumentace: N á v r h o p r a v y - r e a l i z a c e Předpokládaný rok výstavby: 2 0 16 Akce obsahuje: 1) Veřejné osvětlení P R Ů V O D N Í Z P R Á V A k opravě Investor

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($ !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($ ! " #$ ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3... 3 DATA OICA, 3... 3 DATA ACEA, 3... 11 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3... 1

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02-0104 CZ Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 0,04-18,5 kw Katalog K 02-0104 CZ Výrobní program Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavøené 1LA7 Obsah Všeobecné údaje Normy 3 Základní provedení

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s kotvou nakrátko (řady ARN,1AN3, 1AN4) Čtvrté aktualizované vydání PA0904-373-376 BB Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory velkých výkonů

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2015 č. 329 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března 2015 do 31. března 2015 Vláda I. souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGACA Oblast použití Robustní snímače hladiny řady VEGACA se používají k měření sypkých látek a homogenních kapalin, které vykazují stabilní elektrické podmínky měření. U plně izolovaného provedení

Více

Festival Evolution, stánek LK83 - ukázka z nabídky

Festival Evolution, stánek LK83 - ukázka z nabídky Festival Evolution, stánek LK83 - ukázka z nabídky Níže najdete pro ilustraci část antikvárních knih (200 ks) se slevou 50 %, které bereme na festival Evolution. Knihy budou k dispozici od 17. 4., 10:00

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08

Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl Ověřená technologie montáže motokáry INDOOR 08 Petr

Více

Návod pro editaci LIN souborů

Návod pro editaci LIN souborů Návod pro editaci LIN souborů Obsah: Seznam tagů:... 1 Vugraph... 1 Oddělovače... 2 Textové a editační tagy... 2 Barvy... 4 Rozdání... 6 Dražební tagy... 7 Sehrávka... 7 Příklad... 8 Seznam tagů: Soubor

Více

# $ % "%!" %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! % " /!' 0!12 # / % "!'! " ( 3! "!%! ) 3! "!%!% &!! * 3% &!! + 4 % "!%& + -"!%&!&% % "!%& + 1%&!! % % "!

# $ % %! %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! %  /!' 0!12 # / % !'!  ( 3! !%! ) 3! !%!% &!! * 3% &!! + 4 % !%& + -!%&!&% % !%& + 1%&!! % % ! " # $ % "%" %&' ( ) %& * +, -.%'' % " /' 012 # / % " ' " ( 3 " % ) 3 " %% & * 3% & + 4 % " %& + -" %& &% % " %& + 1%& % % " %& 5 -" %& &% % ' 5 3" "%&"&% % ' 6 3" % 0%7%%%" %& 0 /8/ %" 9%& :;< 3% % # 3%&"

Více

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A

Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 - Průmyslové časové relé 8-12 - 16 A Řada 83 multinapěťové a multifunkční časové relé pro průmyslové použití 83.01 83.02 83.52 multifunkčni: 8 časových funkcí 83.91 se 4 blikacími funkcemi : (12...240)

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM

NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM PROHLÁŠENÍ O ROZDĚLENÍ PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM podle ustanovení 1166 zák. č. 89/2012 Sb. Článek I. Údaje o vlastníkovi, pozemku a domu Bytové družstvo Vánek IČ: 24142255 se

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

verze 1.1.2 Katalog autožárovek (verze 1.1.2) Car bulb catalogue (Issue 1.1.2)

verze 1.1.2 Katalog autožárovek (verze 1.1.2) Car bulb catalogue (Issue 1.1.2) verze 1.1.2 CZ Katalog autožárovek (verze 1.1.2) GB Car bulb catalogue (Issue 1.1.2) Datum: 18. říjen 21 Date: October 18th, 21 Obsah Strana 1 19 2 38 39 94 95 Sortiment Žárovky (podle voltů, wattů a

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

A1 ~ A14. Přehled VBD. Výběr VBD. Druhy Sumitomo... A2-3

A1 ~ A14. Přehled VBD. Výběr VBD. Druhy Sumitomo... A2-3 A A1 ~ A14 Výběr y Sumitomo... A2-3 Podle Obráběného Materiálu Ocel... A4-5 Nerezová Ocel... A6 Litina... A7 Neželezné Kovy... A8 Exotické Kovy... A8 Kalená Ocel... A9 Podle Typu Utvařeče... A10-11 Výběr

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2

Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R. 10-3 10-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení R4V*P2 R4R*P2 Obsah Kapitola : Ventily pro montáž do potrubí Řada Popis Velikost Těleso Strana Tlakové ventily, manuální řízení R4V R4R Pojistné funkce Tlakové redukční funkce -3-9 Tlakové ventily, proporcionální řízení

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 4. května 2014 Název zpracovaného celku: STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI STEREOMETRIE geometrie

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne R/1279/10 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. R/1280/10 Hospodaření Pardubického kraje v 1. pololetí

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1471/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1471/ jednání konané dne R/1471/10 Informace hejtmana a radních o činnosti Rada Pk projednala předloženou zprávu a 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. R/1472/10

Více

67198287 CZ500630004 23.01.12

67198287 CZ500630004 23.01.12 67198287 CZ500630004 23.01.12 dodavatel IČ DIČ datum vystavení objednávka ze dne odběratele Václav Souček-Mechanik.. Václav Souček 00000 Polní 411 417 31 Novosedlice 67198287 CZ500630004 odběratel IČ DIČ

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw

Katalog K03-0403 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko. 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Katalog K03-0403 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní nízkonapěťové motory nakrátko Katalog v zajištěném K 15-0308 provedení CZ EEx e II 1MA7 osová výška 63 až 160 0,18 až 13,5 kw Obsah Všeobecné údaje

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O ú P 01/2014 ů ý, ý, Š,, g fgf ) - J B, A B,, D K, D ý , V A, A ů ý 014, 2 5 S V B T B 4 R, Z ý V, Ž ý V P Fý N ý, ů, P ů D V f ý ů, ý gf L 97, D F w ň ť ww, Z Z V ý ý K, 8K, www g ý f 7 ů F w T C S 3

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45%

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45% Sd n n Nbdk p d d nb d pdn b Od b MTR V hk phdn kě k én dn - hn Mh ng h pdšk: -D Tx Mfb VENh Fp pdš: gpx Gk EVA Dk Pnk PO U K ÁZ K -% NE J C E NA NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: A TENTO PODZIM VÁS ROZHÝBE INTERSPORT!

Více

POLEDNÍ MENU 2.11. - 6.11.2015

POLEDNÍ MENU 2.11. - 6.11.2015 .11. - 6.11.2015 02.11.2015 É UIC JCM HZ M, J M, BŇÉ FZ, CHÉB, U YUÉ MUŇMI, YÉ UHU FF, M CHF /UŇ/MZZ/J/JC/ UC ŠUU M, Ž, BH 03.11.2015 É FCUZ HC, IY HZ MU, Ž Š, JC, BMBY I, HUY C /MZZ/J/BZ/ BI, HY, BH É

Více

ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV

ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV ODVODNNÍ SOUBORU ZMN.02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HÝSKOV ( ) * +,!-.+, ", $/&0#(1(' *, 2.,340#( 5"+.", *.-+',.+6 6+.+'7 * 8+.+" +' 8(+, *7,"9,'-+' " : 2' *, 1 +..+", *)*2",,'2";" *

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

CENÍK ČERPADEL 2015 / 01

CENÍK ČERPADEL 2015 / 01 CENÍK ČERPADEL 015 / 01 PK PKS Monobloková jednostupňová čerpadla s periperální - turbínový oběžný kole Monobloková jednostupňová čerpadla - litinové provedení PK 60 PK 60-MD PK 65 PK 70 PK 60-MD PK 100

Více

1. Rozsah projektovaného souboru

1. Rozsah projektovaného souboru 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 1.1 Podklady pro vypracování... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 3 4. Prostředí - Stanovení

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é

é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é Á ň ž ý é ž é ú é ý ů ý ů ý ů ý ý ý Ž Č Š ž Ť ď ý ú é ž š ž ž Č ý ý é ý ž Ž š é ýé ý ů ý ý žů ž ů ý ů ý Ú ý ž š ž ú š š é ů ž š é é ď é é é ů ž ú Č ž ý š ú é š Ť é é ť é é ú é ŠÍ é é ů ž ú š ď Í Ž é ů

Více

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Rok výroby 2006 Najeto: 131 500 km Technická kontrola do: 2013 Vozidlo je nehavarované, ve velmi dobrém stavu,

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Držitel certifikátu č. 2631 TÜV CZ podle systému managementu jakosti, odpovídající ČSN EN ISO 1. Držitel certifikátu č. EMS 0932 TÜV CZ podle

Více

Ě Ý Č ř é Ž ů Á á á Ž á ů ů ž é š č š Ž é ř á é ář š č á Ž č ář é á č ů Š Ý š ř é š á é é Žďá ů á á Ž š ů ŽďáÍ á Ž á é áš š éůž š é Ž á é ž á č á ů á á é Š áž á á ů ř ř šř Č ů á ř ň ů á ů á é č é á š á

Více

á ě ř š ě š Ů Ž Ž Ů Ů á á á ŠÍ ř ě ř á á ř ě á Ů á ěř Š á á Ů ř ŠÍ Í Í Éá á ú á ř á ě ěž á ň á á Š á Ů á ó ř ň Ž á ň Č ů ř á Íě á ů ú ě á á á É ě Ý ě á á ě Ž ě ěř Ú čá Ů ě š á áž Ů Ž ř á ě ň á á á Ž Š

Více

České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování

V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování Technická zpráva Technická zpráva Úvod V 12/13 požádal investor zastoupen panem starostou Mgr. Stanislavem Pečou o zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení nového parkoviště v ul. Brigádnická

Více

Téma mìsíce: Situace kolem menz

Téma mìsíce: Situace kolem menz È P, ø L 2008 4., 2. ://..b.z/f R D A K M é : S z á 10 DE! S D Rz K S ú I Aj. Z é é j jž é øáš š š bbé (fá). Náš j z, z ž j j bz šéf. Dfá, ž b ý z j. J j jž z, š á b Pø á ø. K b záj, j øá š wb. Pø, ž j

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

ŠKOLNÍ DEN PRÁZDNINY DOVOLENÁ

ŠKOLNÍ DEN PRÁZDNINY DOVOLENÁ 0 1 Náměstí Míru af 25H 40H 55H af 25H 55H af 25H 55H af af 3 Na výstavišti ag 10H 25H 40H 55H ag 25H 55H ag 25H 55H ag ag 5 Václava Klementa ah 10H 25H 40H 55H ah 25H 55H ah 25H 55H ah ah 7 Městský stadion

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I.

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Ivančice - Oslavany Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Miroslav (I. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016 Troubsko dolní ± 404 ± 154, letovisko (z), město ± 430 Rapotice ± 431,

Více

Světelné zdroje. Světelné zdroje

Světelné zdroje. Světelné zdroje Světelné zdroje Světelné zdroje 27 strana Světelné zdroje 489 542 Zdroje G4 & GY6, 35 7103A 7103 7101AL/W 7101L/W 7103A 35W G4 Stmívatelné 30mm 9mm 7103 35W GY6,35 Stmívatel. 7105 50W GY6,35 Stmívatel.

Více

ě ý úř ý š úř é á ý š ě ý Č š ě á ě á Úř á Ř Á ÁŠ ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě Žá á č é ú é ý š á čá ř čá ř čá ř čí ě á á ř é Ó ú áš ý š ě á á áš č ě šú ě ú á ú ř řá ě ě š ř ů

Více

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné

Ceník. Platný od 01. 07. 2014. Laboratorní standardy a chemikálie. Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Ceník Platný od 01. 07. 2014 Laboratorní standardy a chemikálie Ceny uvedené v tomto ceníku nezahrnují 21% DPH, balné a dopravné Změna cen vyhrazena bez předchozího upozornění K objednávkám v ceně zboží

Více

ý č Í É Ě Í š Č č ý Ú ť š č ú š ý š ď č č ý Š Š č č Á ý ť ť Í ý ť č Ť É Ě Í š Č Č Ý ť Í ý ý č Ý É Ě Í č š ý ň č ý Í ď Í ú Ě Í č É Ě Í š č č Í ý ý úč č É Ě Í ý č ň š č ý ď ť ť ž ý č č É š Ě Í č š Ě š čď

Více

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ Katalog K12-0701 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Klasifikace struktur

Klasifikace struktur Klasifikace struktur typ vazby iontové, kovové, kovalentní, molekulové homodesmické x heterodesmické stechiometrie prvky, binární: X, X, m X n, ternární: m B k X n,... Title page symetrie prostorové grupy

Více