!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!"

Transkript

1 1

2 !"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!.!" # % 3!0 ( 1 % 4!(! 2 %% 5+(! 6 %) 7+( ' 6 $%!& ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ) )% 5!8+'' '!' ) )) 4*(!':+!' ) ''*''!(( )$,':, '8! '09 $ ). 40!+,8',. )1 '! 9#(,':'!'''! 1 )2 '! 9#(,':'!'''!+' 1 )6 '#' 9#(,':'!'''!+' 2 ) = '8*;' 0!8+'9 6 ) >'!8+' 6 )% >'+,++!'0+' 9?+;9?' ' #!!8'#'9'! + #' 9 +( ) 5!8 A+? ' )$ B'* '!!+' 0! 9 % ' ()*+*& 50+' :-' ' '' ) >'#!' +-' - ) % C' ' '0 +,+'8 +'?D E5>F : +'8!' '+0 +'89''' ) / :+( ''8, $-*.***-/**0)+1-, $ 7'+;'( ' '-'! $ $ 7'+ '' 0-'!'89 $ $% G#+ ' '/-' *#. $) ' *#. $ 4!(( 0'*9. $$ ' /- :'*'!((. $. 7?:9. 2 $3*+34 #. #00'8:,8 1. G, 0 0(9 2 2

3 .% ( +'? '?' +' 0 0'8: 88 # : ?0! 2.) 40 (+'+(00'8#8HC %6. 40 (('! +'+(00'8 %.$ 40 (+'800'8+'!+'' A+',!9('+' %.. I' *' (+'!+'+-'0 %.1 ( ' %$ # 5%& I- '(!0+' 9 %. 1 E'0+,+' 0+'!0+' 9 %. 1% '+' 9!8?+' +' %. 1) 4!((!0+' 9 %1 8 ', %1 1$ 5+' 9'#00'8 %2 : & ; 2 4, '! ' ) ?'! ' )6 ' +,++!'0+' 9 )6 ; <!=+=! %!! 6,(('! +'+('0?' ) 6 G+'8 '0?'!'('! +'9 ) 6% G '#! 9!0+' 9 ) & ' '/( 0! ). E -' ). % I + )1 B.*&&- : 40 ' - :(,:0':' '+ )2 E '!(( 6 % 4!( ' ) E ' 4! 9 &+ &- ', % #', $ % 5', $ %% '' (+!. %) = -' +'! *# 1 % F'0' (:+'' :(!? '! 9 1 C46789,; ) (''+' - '( +'!8 $6 ) 7? $6 )% # 'A!*#'#89 $6 )) G+'8!'+'89&C4< $ ) G+'8!'''8'0+'9 $ ' >&=!-6789,, 5!%, 3

4 4 40' +(' '!"#'66)8 +,!(!( '!(' J215#''0?'(K+'( +,! ('' '' ' '0?' ' 66): '!' B<BF,!(!( 8??,8'A!8' ''8+9'# ('''?'! '+'0' +(8 ( ''8 ' 66)

5 !"#LM'66),-N& '( ' '' L&5M:& *'! L&7M:&*'' +',! L&OM:!''- L&M, ''?' AN ' '/( 0! L 5P5M:, 0'#L FQ4M!'0!L G5M 4 '88'( +,!':0'!(' '' +'! +!'' ': +'' +' ''8 -' +'' +'! C': +'',:! -:,! FQ4 G5: '+,!!3!' (','' 4-'8! :0'!(' -8 8+'! 8 -'! '(! -8'! &!!: :'!! :+,+!!?A+'08+-+',#- 4A9'8,!:0'!, +,!+8 8(++'!-' ' '# ' 5

6

7 3!0 ( '?B' & '( ' '( ''+'''8 -' E -' & *'! 5+(! ''+'!: 0 ' '/ ( 0! & *'' +',! 5( ' =!' C'!'( - C- +'*( ' : #+ +( '#, 0'# 4!(! ''+'! +!'' ' +'!!'0! I' ' '0'!#' G 0'!#' '' 0 '!#' I + 5+('8 7

8 6D($8C5(G7D8$D?8H(GI96CAIDJ$GEDBH8< 4!!'266) ' '-C>7,E(,:E5 +''+'''8-' 7'= =C'(:E5 +''+'!:0 7'C>7F'(?G!(:E5 +''+'!+!'' ' B,40 ' 4! '!%66) ' 7'= F'(?"':E5 +''+'!+!'' ' 7'= ' 0:7 +''+'''8-' 7'= =C'(:E5 +''+'!:0 B,40 ' 4! -!'166)N 7'= G! <+( :E5! +'! +'! =?:E5 +'! +'''8-' C>7B'<?:E5 +'! +'! C!' "'! 8 4! -'!266)N '-= G! :75! '(:E5 +'! +'''8-' '-= G! <:75 +'! +'! 4'('(:E5 +'! +'! C!' "'! 8 L!'%.6)M = 7I#?'( 8 L'!16)M KA6HG6M(GF6<JDEB8(?D6 7'4!<! 5'+'I? +'! +'!''8 BBI':7 +'! +'! B58? +'! +'-' BB'B'? 8 'KA6HGM($GDE9CGN8BE 4! -!'%6)66)N 7'= F'(?"':E5! = F'(?7' 0 +'! +'''8-' = '( +'! +'! = B'C:C=>P +'! +'! 4! -'!66)N 7'= '-58(:E5! 7'C>7B'K*'(:7 +'! +'! = F'(?7' 0 +'! +'''8-' = B'C:C=>P +'! +'! 8

9 4! -!'266)N 7'= 5 >'(:E5!!7= K'(/H+'(:7 +'! +'!+ G< +'! +'''8:-'0# C>73 E('(:E5 +'! +'+! 7'C>7':E5 +'! +'! BG :7 +'! +''-'! = = K 8 4! -'!%66)N 7'7G! C! '0:E5!!7= K'(/H+'(:7 +'! +'!EO4 C>73 E('(:E5 +'! +'+! +'! +'''8:-'0# 7'C>7F'(?G!(:E5 +'! +'! = = K 8 7'7E!I:E5,! 7'= '-= 3R!P ':75 (+,!+'! B ' (+,!+'! 7'= ' 0:7 (+,!+'''8-' B H 0 8 7'B7"!? 0:E5,! (+,!+'! B7 <'( (+,!+'! 9

10 !" 3!0 (+''!! 66)+'! '','- ''#!'# '* N,!!N '-C>7 B:E5 & B'+,!!N & &O 3!+' N =8K:!, &7 = H( &O = &5L!'$26)M B ' FQ4 =!, &5 = I &5 = B>! &O 73?>(:7 &7L'!6%6)M!7&?>''0 &!77G! 8:7 & = '-5'+:E5 FQ4 BBF '( &7L!'.66)M '(4(!'( &7L!'.6)M FB7B G &O 5! N!,?K('( & BK' FQ4 KB'7! &5L!'6)M C!& &5L!'$6)M & &O I '? &7 7I &O C? & B'5' &7 I+'66)#' '03!0 (N,!!N 7B'P:7 &5 B'+,!!N K "'? '( &5 3!+' N BBK8 & 7'!',=8K &7 10

11 = H( &O 7B'P7 &5 & G5 = FQ4 7'= '?:E5 &O =!, &5 7 B ':7 & = B>!:7 &O 73?>(:7 &7 3?>'( &7 = 4(>''0:E5 &5 B >''0 FQ4 = '<+ FQ4 BI,4 '( G5 4'-'( G5 5! N 4(K &7 KC!& &5 & &O & I8 & "+ FQ4 K "'? '( &5 #! &O #''0 G5 ' 5'( G5 B(?4 &7 G '( FQ4 ' = 'N '-,K9 &:I44 '-C>7,E(,:E5 &:IB3 7'= FQ4 7'= F'(?"':E5 +''+'!+!'' ' 7'IB? &7 '-C>7='>#!:75 &:I&T 7'C>75 >'(:E5 &:I&T '-= G! :75! &5 7'= ' 0:7 +''+'''8-' 7'B7"!? 0:E5,! G5 7'7G! C! '0:E5! & 7'= =C'(:E5 +''+'! '-7'-Q 7'= '-58(:E5! &O 7'4!<! &7 7'740:E5 IP& R 'N 7'= G! 3 '?:E5 '!#''0?'B<BF BP!' +(' " :75:7 'HG 11

12 '-=,I-:E5 +'! '-C>7= B4B:75,! ''8:34HC '-= &??'(:7 7'+ -:!# = +' 0 8: U 7'! = +' -'' R+ ( +'-'':!7"#'5 +' (,!P#E <#'(:E5,!:E +'!4< 7'75 <:E5 +''+'''8I '-B4B# *(!''!'( '- 4!! 66) 9CL$DECB,!!N = 4!&R (,!:H0+'( : B'+,!!'N = C' K!0 (,!5'+ ( : : " = "'?>,!!#''!' '+'?,! +'+'( (8'0 " H 'N = KV,!,!+(!"# =,K'!0 'B''#'! "W 5 F B 7?,!3' : = :E5,!'!#'+'900'8: B<BF BF'(? (+('B " =,"(!?,!+'#'H (# " = '-B' +' (,!5'0!'9:!7B'Q# + '8!7"#'5 +' (,!P#E: 7'= G! K:E5 FQ4 H 'N = >?>(+'( FQ4 "(?E-'! FQ4 E(!'(! G5 I'! FQ4 B"!"+''( G5 B<!! FQ4 BI,4 '( G5 12

13 $%!& K*+&!% **! AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ K$61 ' ' $61C61$ K$.% 5'(+''( +( >$61 ' ' $61F61$ D! &+41+ '! '(' ' &1 &+ * *3 K&+ M </D 9 K % I $.%C6 5'(+( % I '! '(' ' K*+&+&+% + AQ &+40 = + D! &+4 =+ K16$ 40 ( >16$ 40 ( K*+&&=&R AQ &+40 = + K$6 D! &+4 =+ ''' +',! K%26) = * 0('' >$6 ''' +',! AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K 16)C6$ &''- ) 16$ C6$) * ) 16)F6$ &''- 16$F6$) * AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K $6)C66. *''+',! % I *''+',! %26)C6 % I +9 %26)C6% 4'! '+'!(, % I $6)F66)!+!''+'!(, 13

14 B$6 ''' %2)F662 C8 XM +',! $6)F66)!+!''+'!(, XM 6789S&& *-R 31- AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K K%6% 5'8 ( '' %6%C661 Q 0'# % I 6789S&&*3&+ AQ &+40 = + D! &+4 =+ K%)?,' K%) 5+!' 9 *!)*+& AQ &+40 = + D! &+4 =+ AQ &+4 1+ D! &+4 1+ ''! %)C66. L5G< 4G<B'M 4?'# ( %)C662 L5G<4G< "M %)C66 '+ L5G<4G<F+M %)C66) &'+ L5G<4G<F+M AQ &+4 1+ D! &+41+ &1 &+ * *3 K&+ </D 9 K % % % % &1 &+ * *3 K&+ </D 9 &5 K.6 & '''!'( 16C6) - % K16 3+' (-' 16C66$ = -' % F ' * K16 E ( 16.C66!+'8 % +,# '#' XM ' ', K%)$!' %)$C66?,'0 XM %: I G(!! '+ % ( $6.C6 G(!! '+ % +'''( I '(.6C6%) ' % K.%6 &''.%6C. #'!? % K.)6 F (0'+'.)6C66 F (0'+' % I K !' $61C6 <'0 % I 14

15 .%C66 +',?' % I I '(.6F6%) ' B.6 & 16F6. '''!'(!.6%F61 -+' G< XM ).6)F6) -+'5< XM B.6% +'(!?'.6%F6). +'G< ) I.6%F6 89+' ) G</ 08.6%F6. 89+' ) G<W 08.6%F6. +'G< 8 XM.6%F6$6 +'G< I XM +(?'.6%F ) +'G<.6%F6 K''+'G< ).6%F62 H08+' ) G<.6%F6% 78++'G< ).6%F6%6 P'-+'G< 0'+' ) G<.6%F6%$ E+'G< ).6%F6%2 B+'G< ).6%F6) >08 ) +'G<.6%F6) # (0'+' ) G<.6%F61 -+' ) +;G<.6%F621 F (0'+' ) G<.6%F66 F (0'+' G< ).6%F 40 (0'+' ) G< B.6) +',!?'.6)F6% 3 08X M.6)F61 K''.6)F6%2 H08.6)F6) 78+.6)F61 ('8 16F6.1 5#''.6)F G+/Y'.6)F6.) E.6)F611 B.6)F62 >08.6)F6) -+'5<.6)F2 F (0' 15

16 .6)F1 40+'.6)F$ 40 (0'.6)F$) G(!+' 0!.6)F66!!# 0'+'G<:5<:G<.6)F6!0 0'+'G<:5<:G<.6)F62!' 8+' G<5< B.6 4' 4'+( ) I.6F6 +!''X M.6F6) 4'+'+( ) I,.6 & '''!! % I.6. ' % I !'.646) F'0 0' % I 4N M B W 0!8 +': > W 0!8+' 8 #(,0!8+':W!''0!8+'W+ -'!:IW'#' (-'! XM 7'#8! '#': '+( ' ('Y '?!'7 1-1&4 '+!' 9&-&+4="1"6789= *+=* 31" *+=-1" AQ*+=- * 1" * 1* *& & = T1" =R%-+*- 0# %J% J J J.J6 & *%- +*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0: %J) %J) '0' %J %J,/,'/,2/20 2 J$ J $J. *, J J J = */+& &! = %-+*- *+&+R +% 2' J %J) J J) #0# J J * # #T22 4'66)!'! #!8+'G''#'. #(,0: 0:) 8!''!8+'E 8! ('2,!8'#'9 G6B(7DE9C?C<I?CDG$DF67896A6G8>U$DFD$V 16

17 4''!'0! # ' 66)!'(!'!8 +': 88* 0 +'#(!'!'0?'( 8 > 5G< 4G< F+ +'#( 0!8' +' 5+!' '#' &'+ '+ >5G< 4G<B'+'#(0!8'+'?,''#'''! 7?!8'#'+'?,' (4?'# (#!'( ' ' 66)8'0!'66J66$ 5G<4G<!"# G6B(7DE9C?C<IC8H(5$DF<(<EBH6789 4'66);'!'!'N E'' / 5,! +9'?' 4??'!#'?'#(,0'#' Q 0'#'#' -'!: 8'*0+'! FQ4'! 9' 66)#2 "' / #(,0 '#' 4'! '+'!(, + '#' -'! 5!8 +' 8!'( &O '! 9 ' 66)#6$ B'/ '?B'#(,0'#' *''+',!+ '#' -'!5!8+'8!'( &O'! 9' 66) # 61 > '* +'? +'# ' 66) +,! (? ( '*''!(( :' '!'(-'A9'66) #6 B'/'#' G5#'!) F+/'#' G5#'!) $I6ME$LDEAC8B(GDEIGF<6/GI9AC8B(GDEIGF<6 ' -' '! ' +9#! #(,00!8+' ;' 0 *( 8! '0! : 0 8 '+# EF5 580! 8 +'*(!8 +'9 ' 8' 0 + +,!(! 0 3! '(!HC ' E'*'!(( ' 8*!('(' 9 *!)*+& (!' 0!8+'9 ' +'0'!( '!(!*'L)M 5+' 0+' +'-' ' ''L)M '(!' 0!8+'9 7'+;8+!'!+'L%M 7'+;8+!'!+''!#' '0'L%M >(#'0+(+!'+'+' +(, LM 7'+;8 +!'! +' +'- +8 0'! 0 + +'+ L)M C'?,8!+'+(?'L$9M H08+'L6'!M C'?,8! '8+'=+;G<L$9M C'?,8! '8+' =+;G<L$9M C'?,8! '8+' =+;G<5< L$9M 17

18 <'0 L)M = '?''*'( L)'!M = '?'' 'Z#'!L)'!M = ' L)'!M C- EE7"+',!+( "L6'!M C- ' +'!8!'! ' (! -' +',! +(!"#L6'!M K*+&!% **! (!' 0!8+'9 '! '(' ' L)M 5'(+(L)M '(!' 0!8+'9 C- W3 '(+LM C- W3 +'! '' LM >08+''! &5LM 3 08+''! &5LM B+''! &5LM 4!(+'+'!'A,!,8+(!'A,!9A '+( 0 9L)1'!M 4!(( +' +'* L'!M 4!(( '+(L)'!M K*+&+&+% + '(!' 0!8+'9 40 ( L# +,!MW && *-R 31- '(!' 0!8+'9 B, L'!M 9&-=" &%!!-*.*- AQ*+=- *+=-1" * &39 * * 1" 1 =& = +,'!! *1! *%2!':,-! *% +'!: *# $:$:$.:./.) 6 ' ' $ % +!':'(. +! ', * # ' # 9&-W&*"=" &%!!-*.* *+=-1" AQ*+=- * &39 * * 1" 1 =& = +,'!! *1! *%2!':,-! *% 18

19 +'!: *#$:$:$.:./.). $%.6 ' ' $ ) )1 )$ +!':'(. $6 ) $) +! ', * # : ', #, 4('*''!(( +'#( 8*'!!''22)J2,' +' '!9'!' :, 8 ',!'?' #' ''?'!(,' +'#(!'0 : =4,' # (8! '66%J66)408! '0! ''8?D8*!8! '( 4' 66) 8?D' 0!' ' 66%J66)!'(-0 8?D'& *'! 40' (+!8! (:# )+,! (?R E'(!'86'! 4'!'#?8,'16A9 2 9 &+ "= *+=* 31" AQ*+=- *+=-1" * 31" 93 =R!. * X 9R!. 0 3 X 9 * # ###; #, 2;,:,#: +,'!! * $1. $1% )1! *%2 ). ). %6 %6 )1!',-! *% 1 $ % % 6$ +'!: $:$:$.: *#.*.).$..1 )%% )% %)1 ' ' $ $ $61...$1 2 +!': '+. %%6% %6) %1 %2 2)2! ', 1:1 )6 %22 $$ $$ $ 4N M'?+'! 0+,(? M'9'!48!,8+'-0''#:+('#'98' ('# +,(? %M'?!, 0+,(? )M'+,809!88!,8+'-0''#:+('#'98' ('# +,8 M'+,80! 9:,+! > (! (? B<BF %)%J66 5#: +'!8? A+: '+'+ +'!(+,,8 +9#+,8', '0?'(:8'? +'*!' A!8L[M+,8', +'!0'66%J6)! '!N +N J8+JJ+8J!R 9R4 & X 9R4&3 X 5= 'X 19

20 9 &+ "0=R =+!& R!. 3 9R4&3 +!& " 1 * 1 5A *+.0 0 *+! 5=3 + " 0 1 & % 9K ))2% %.22 66% )61 )% $) 6.2 ) K8.6% $. 2$ $.1.% 6 2% $$1 K66B )6 %22 $$ $$ $ KM9 $2$ $%1 %2 6 %2 6 6 % $ % 6 6 % 6$ GN$ %6 %66 2$ 6 $ 2 * ###;#; 2; :# 2, ',#: # 9>GIG6B8DGPAHLNAF/<?(G8CAFBAGCAFG6B( 9&-&+ &*"6789* ; ;; * 9 &-=+=+ 1*!R & & 9 )-&+ *& = *1 9K )$ 26 %$. %6 %1..6 K8.%6 21 % 6 $2 KM9 16 $.1 6% ) ) 1 K66B 2 %$ GN$ %2 %2 $ %% # #;; 2#, ; '#:: : 9&-&+ &"6789= *+=* 31* ; ; AQ*+=- &+4=-1- *+=-1" * 1" 1* * =R%-+*- 0# 1 %) ) % 26 & *%-+*- 0: 2 2 %% 0 & %-+*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0 '0' 1 1,/,'/,2/ 202.2). 1$$ *, 1 % %6 = */+& &! = 2' %%.$. %1 20

21 %-+*-*+&+R #0# 6 %$ 2 * # #;; 2#, ; 2# : 9>GI G6B8DGP AHLNAF/ <?(G8CAF BAGCAFG6B(7DE9C?C<6 9&-&+ &"* ; ;; 9 &-=+=+ K*+&/W& * 1*!R & 9K %.. )) K8 6 6 KM9 K66B % % 67890GN$ * ' :,; 9&-&+ &"0"= *+=* 31"* ; ;; AQ*+=- &+4=-1- *+=-1" * 1" 1* * =R%-+*- 0# ) $ & *%- +*- /*R ) %-+*- = *%-/ +*-+1-0: '0',/,'/,2/20 2 %$ %$ *, 2 2 = */+& &! = %-+*- *+&+R +% 2' #0# % * # ' :,; ; 9>GI H$8DGP AHLNAF/ <?(G8CAF BAGCAF G6B(7DE9C?C<6 9&-1 &"* ;; * 9 &-=+=+ 1*!R & & 9 )-&+ *& = *1 9K $6 %) )$% )1 % K8 %6 ). 1 2.$ KM9 6$ ) $ 1) K66B

22 67890GN$ ;2# 2 ' 2: #, 9&-1 &"= *+=* 31"* ;; *+=-1" AQ*+=- * 1" 1 & &+4=+ 1* * 1 & +,'!! /1 $.. %1! /%2 2 2!:,-! +'!: *# *% ). ). $:$:$.:./.) %% ) ' ' $.1 1 %$ +!': '(+! ',. )% ) 1:1 2 * # 2 ' 2: ;2# = ' 8* ;' 0 +'9# 9 *)*+&% +'8! # 0!8 +'9 '#'9 4!(!!'- ''( (!!8 +( #(,' G(!! 'W++'''((#(,'+'&!8'#''''!'( - +' ' +' -''-0: + +'''0 '! 0 9!8' +( #,'(,8? +'- #' +''# 8'+''':++ 4+,+! #(,'!8' +' & # '!8' +( +'8 '#* 0 '(!'' ' +' '#' '' '!'(! 4! ':*!'(- (! +'!''0!8 +'&:# '#(,'+'&+,+' 8'' +'', +'!+'!'* A+',+;'''!''#! 4 ( ' +' 0+'*!'!'((!+'!'' - *8 +,+! 0! 7 '! '' ( +,8 K'';!, +' + ' 0!8 +'9 +' B<BF ' 66) E +' +,+ 0!8 '!( #!:# '(!'+;'(+,+ 9 ' ' +!( +,+ 4'' ' +' 4' # +'! +,+ '0 #(,0 +' 4'!8'#'!'''!:(!*!'+0 >K*+&%!% **!'?''66)(! 'R8!8 +'9K(8 +( (!-+,+ '0!8 '#'9 (!8 +'9 ' ' 5'(+''(+( A' #(,''! 4#(,!8 +' K*+&- & =&R # 66) '?,'( #! 0#'0 9 > (! +'! 9 +R#! +'' ' +,+ +' '0 +,!,+: '! ' +'89:

23 ,!' 0'+ 8*'! '!' ' 66)J E 8 '* '!?''!#' '+'-'(! 9!(+',#+RHC8' ' : +'! (89! 9: '?, ' '#' #+',! '8 +'( 0#(,0 #'!+''0+:+,+! '* '*?+'! '#( +''! 3!0 (K*+&-+&+% +( ' (+'+N 7 : P-0! =: P-0! =!( (, ' +N'!'0! :7 4(! >(!8! ( +9'0+'! +'! 0!8+'9# &+ & *- R 31-+'! '!8'+'5'8 ( ''4' 66)# +'!'*! '''!8' +'!' ' 66 4( +'!'*!#+ '#+,!9+'! 8'8?+' 9 &+4=-* &03+*!4 1*!R*=- 1- )&+ K%)?,' ''! &'+ K%)5+!' '+ K.)6F (0'+' F (0'+' I & *=- 1- >$6''' +',!!+!''+'!(, *&*=- 1- )&+.6& '''!! :I &+4=-* &03+*=R=! 1*!R*=- 1- )&+ K%6P'- P'-,! '+ K%)?,' 4?'# ( 4N /+ -'! I/'#' (-'! 4''!( (' ' +!'0 +' +' 9 *+)*+&+ ' *8 8 #!!( +,*'!' ( '!#' - +'''# ' (8+,'+!'' '> 8! #!+,+ '(!, ( +,+# 0'+!'0+' 9:!#'!?,+,+'( '#' -' ' '(!8 +' ( '!#' - '# +'! +,+ #(,0!8+'5++!'!8'#'5'(+!'+' ( '!#' - +!' '' #(,0!8 +' 4'!8'#'!'''!:(!*!'+0 ' '?, #!!8 '#' -'!'(!( '#'!'#' 89+'(!?'W 08+'8+'*!'!(( 9 '8+'8'?'+(' (8''? DEBAI CP H8B8< D 69HGDJDE 4! #!!8 +' 8! ' ' +!'0 +' 9 # 9 *)*+&% ' 66) '?, #! +'- ' ' 0#(,0!!!#(,!8 +' P'-!8'#' P'- 23

24 ,! '+ +,#!'!' 0!'#': 0 +'8?'0! ' (# 8'' # ' +,+8'!#' +''#('! +, +'+( 3#' '#' + -, ( +(: '+'!(, A +R L( A,!: '+'!(, '': +'? : '!#' ' (' ''8 A ' +( '( : ('! M:!( -, L+'! : M -, ( L*#' M + #' 9 K*+&-!% ** +(!A,!9+( 8! '0'9 '8+'#'#(,'#'!8+'9:* 0, L8 ' ''M 08+'!('!'#,+' '?, #! ' 0!8'#'9 ( (8!8 +'9-8 +(!+HC!' 7+9#* 0-'( 0A,!9+( '88',#' K*+&- & =&R 88! : ' +' +' '!:! +( 8( #''!(!8 (+ +'?9+(! (H(#' 9( ' *+'##'( +'? #'!'8*! :*8' #! ( '! 4!''8'8 0'#+,'9 8:!'(0? (8 +( ' #' 0 '#'9! #' #(,'! &+ & *-R 31-8'!'#+'! 0(8:A?88! ' +'! # #' 9! + > (! 8! ( +9'0 +'! 8' +'*!'( #' '+! 4'' +,+' (! ' '0!'0'#'9 # ( 666 +'!?'' ' 0: ' -' (! + #!' #' 9 +( G( ( +( '! '!!'0'#'9 ' G6B(7DED89JVDG '!'#''( +,? '!8'+''66)L%66):+'! [(' J2215#M +!&6789 < D< * 9K.$ $... 1$6 K KM9 6$ $ K66B $ 67890GN$ * 2,# ; 2 B"-+* &+4 &3+!& B"- 9K K8 KM9 K66B 6890GN$ < D< B < D< < D< D< < D B 5!&+ = Y',!* T::#1.) % 1 6) $ % )2 % %.. 6* = =%= * 6 %)) 2 $ %2$ %) 24

25 9R &+=43 &+4= Z)*+&+/.*+X. ). &[X ) ) XM%''#:8! ''#!'!+' &(';+' FQ4 ' A+? 0! 9+'!+ '0'#'9 AQ*+=- D W=%.&+ & &+ =+ *+=-1" * 1" 1* *& D W=%. &+ & * +,'!! *1.. $ )%%! *%2 6 6!:,-! +'!: *# *% / $:$:$.:./.) 2). 6 ' ' $ )% 1 +!': '(+! ',... %) 1:1 * # 2,# ; 2, L'(,M89 *)*+&%L#!'H(!*M '*!' ' ' ' #!' &##'0 '! +:! 8 +' '! ' '(, L\EM '!'# '(, 8 8? ) +, 7' 8! '0+'!*#!'! '00:!' +9! +'':! +'#(0:8+,+'* +'#0+'?+''(, '!0:8!'*'?+''+'!+'! :#K*+&%!% ** '( L##'0 +,+M, '( ''!8!, D'( '! 9!' '! 0 # ( 0 >' -,? +,+!+''+'*! 4# #!'K*+&-&=&R +,+!!+' 0! 9 '*;8?!!'* '+ #' 98'+'!!!+' 0''#' #(,9* 098*!+,!+'(!( 0!+( ' #'(+9'0+'! 9 D K*+&% +& +% +/ &+& *-R 31-1+%R L0 +' &M 8'##' +!'! #!'( '! *!8?+,+!9-'!': +,9+'*!9'!'+9'0+'! +R+9'0+'! +'! '!8 +'9 ;' 0 & &*3 &+ *!8 '!+'!8-0+0''8'+'+,8! ' +' +, ( 8 +-8'* +'* 25

26 ' ()*+*& ' = -'#89!'+;8+9#*!+'*!9F,?'( 8' 6J66B# +,+ ' 4'#8 H 8''( ' +,+ #'0 + P#' ' ,+'8 '+' F '+9'#+,+'8 +' 8? '#8+,+'8 0 '+'D (+,+E'E26 ( 'E'E$66 4# '8! '0'(+':8'!+'! 9:8'( A!8'#N B++ 1-9K K8 KM9 K66B GN$ A * & 2 ) 2 $ ) ). 1 %6 &+- H1&R 9 & ) / 2 ) % 1 /.. 6$ 9 & / % / ) / 2 2 ) / *3= ;2 : # # ' 26

27 ' D$J$I6B$DF9C$AI(DKC<>DE(DKCGC6AG6CI D%-1+=*-!R. 43&)=4 *&" G) 43 =4 *& C''8 -' ' '',?'E -'+'+( FQ4&7 +,+'8 #!' 5( ' #'' '+' +(, L+', ' -+,+E'E26]"M +', +,+'8 -' A,! I5#!'(5(' 5+'A,? # (+'8#-'' (9:( (+(8 ZZZ( (+N JZZZ8+ 5%-=*-+ && ;;N K \ /, +'', / ' 66) +'#'! '' -Z : +!+'+ 0+, ( 09 D D &\ /D'0'+ +'8*#-/9:+!9) &+*&+*1! 14 *&+5$!+ZA(9KX14 *&+9+& +Z$(AX 14 *&&!ZA$$9K/=R=4 =&*3!* X #!'( ' #(** 4AA' '?, ' #(*#!'&==R=4 R ]K '?, #(*+'=R=4 1!&3& 5!!&&6789/+&&!-&+ D 43%4.)-&-= & 4 43)+*+ 1 G?0&+4 +? '''!3#' +? '!I0WZZZ!' +3K+''! ' 0 +? +'(''!'* =55F3P K(0 **3-&!'' + '!C B90-& %-3*++ K7'] 1(=+&W+? '!+'!(( ( 9K7'+,ZZZ( (<(S& 3 *3)-& '!I' :+'+'8 ^4!(( _R 0+95F3P!+'*!9 ('!#! 9WI!'+ +'+!'' '( '?,'( +' *A ' 4(,66)# #''+(,+,+'8 '#85('#8':' 8'? +'?!"#+,+'8 '+''''+(, D L+,+'8 (M+, ''''' ''+0#+,+,!E'E26:%6:$66B' 0+'88+,+'8 8 '8('#! "#: 4;' '? ' '! "# 8' +,+'8 +',!' : +, 9 '+('! ( ' +'? &7 +' 8+''7#+'? G5B'F+ 27

28 E -' ' 66) +'8'!',? +'8 E ^33= '#_:# +'' C37=5 E ' 8 0'8 + ^/!'_!#' - +'8 ' *# +' +'!+' +'+( *9 ' 0 9 0!''0 F' - #! *( 8 ZZZ +: *# +''( ' '0 L'M 0 *# = -' L *9: 0+ ''!',8 -' M G(! +'*! #!' '-8'+#'#!'# 0,? 8 0 '+0>C>LFC>3:P>ML8 = M 4'66)!'?'!?+'!E5>F4'!'#8! "# +,+'8 9N :"#: B' 7 >'('+''!E5>F 8?D8 '' +'' +,+'8! ' '!'# '' ( * 8! '0+'898'! ZZZ( (!* E L+N JZZZ M ' 80H8CD(D?/G$9HLDC5$78 >A' '7''!'#'(8, (#!'( +' / ' +-': 8 +' '( '! 9 +, '?( +, +','( '! 9 +9# G 8' / ' 8 8! '0!(+'?:8-(A, $-*.***-/**0)+1- > 8! '0 '( +8 + ' '/-' +'?D L, 8' +(!'! ' BHC+'!('.J665#8'(! ' +' 0 ' -'!MN 5,!'!0 -'& '( ' ' L! %%6J66M: I ' & *'! L!'!!M: I ' &*'' +',! L! %2J66M:,! '!'- L!%1J66M:I ', 0'#L!2)J66)M, B9HU$LDEAD($DEKDB6 I ' '66)11 ' 8! ''!#.9+'! ++'+'!'#:'0+' ' 8! '+,(2.666L#)MI ' -'! 8!'+;'( '+' ' : '0 +',!9: 0 ' +#!: ' '* +',! +,( I4 ' &#0#!'( +' (#!!+'9 $-*.***-/**0)+1- * ;; K8 K66B KM9 9K GN$ R"& **)+* )$ %).6 )..1 %$6 #'# A) *.) 1$) $$1 62$ 6% :22' 28

29 9 & 13&&+"= * /- $ %) 11 %$2 $ '2 /' L'!!M $ $66 6 #;;; & 1&3 L-M % 2 %$ )6 2' 9 &1 3="4 * 161. %$.6. %% )6 22,' 9 &+& " ). $.$2.)1 16 ';2; 9 &&+4& )6 % )1 6 '' 9 &*"+&%3 %62 6.$2 %%66 6% ',;2 31%+ M C' +'' '! 0! '' +'' ''?' ' : 0 ( 8!?'!'#!'#8! '0+''9 8` F^-_'''# (? ' : '' (' M 4+'' %M *8 (? ' :0+';R!!(, '*# *# ', BG69DG 5BC7P Z(DG8CD8G S (DGCD8GX * +'' '* ' *,! ' 0 -'!'89 +'>= -' -0N >6)6%% = -'!'8 +' ' '0 0 L75=& E+ 5'' : = 4Z\Ma >6)6. ''( " +'! a >6)6$6 I' '( +,+ (! ''0'0-'!'89+'( L3&FR:3=!RC'+22/21):P'3 Ma>6))( ' -'!'8'# 0+' 0+,'!!+'!0 L5 7:IZ:5+":\= Ma>6)27#(K5E/!'8!0 -' +' +' '#'a >6))) B +!'\#'- I 'Z!L+,+!'\#'-5 ' E' C+'Ma>6)1$B +'8? ' +,++,'!'! 0-'!'89L '>K: ' 5 b '' B 7#:P'K:P'C-:I 'M7'+ ++'66)+#!'+ 8? -'!'8 ' ' +'"= = -'!'8 +'! 0 L!#( 'c 666: '! E' =!R: E>K: 5+'!: F'E7: 5+':5+'Z:d= ' '!7':R-'C- M 7? -'!'8 # +,+;'( E7/CB LH( ('! ##'-: 35=: '+!'-!' 8M #' Z#'0( ( ' L ''?'0- +:'!# 0+'!: '0+,99M, 4? ' '(! ' '/-' *#L##'!$MB ' 0+98 *#' #' J!'80 ' H +# ' $ : J!' !! #8?D'( *#^!'!_L' '+ ( 9M: +',! >('! ' : 4( +' ' ' +!' ' 4/(,66)+'## C'#84=I5: * 8,! ' &, 4!!,! 0' 0*#L'#' 0': ' ''M #'66)8''(''8''+'8^C''8-' ' '' _+,+ ' ' ' &5:&O&:'*;8(-'' -'!'0+98(+',!,' I ' A '( ^K, = _^F0! ' e' (,9 +' * + ' 0 -'!'89!'+ 0 : 29

30 !((!#(: * +'' : (* +' ' * 8 4!',! ' &!0#'0G(! ' ##'-,, 4 ' ( +8 % +' 9 L+,+' +' 6:M: '' 6 ''?'0!(! ' +' A '!#' 0 (,9?' +',(! 0 8 >('! ' ':5( ' ' ':5 ' 9-' +' 9:5''!' ' ' 0+' I', 2 BHVEAG($(GI/CP5DF 4'+! 66) # ' & +'' ''8'' +'8 ^C''8 '' ' ' ' ' &_+'! +!'' ' ' 'F/ ' - /:Z%:5"RL+'66)+!'+ ' &5: &7&OMG FQ4',0+98 '!+''' 0 ' &', E=(!+!#(!!+'9 4+'>= -' -0#+,8+'8>6))1^= -'!'8+' '#- +: +0 '' 8 +,+' 0 (9_ L,? 7 K'*8*+',?+'8>6)))B +!'\#'-I 'Z!M 4 ' (&O&#( *9 2 $3*+34 2 HG($O5A6<6$O$78/DAG8CF867895<JN678 G, 0 00'8'0'''!8,,? 0 0(9 W.,? +'89!' 0!#( E W (!8 +,! 8! ''(N 9 *!)*+& B'!'! ' '(''0''' ' -'N' +R = #' '0+'!+!9#!9*'+',! 3+ +''0 '! +'! : -(/0 '+,+'+'(9 '(9 = -'!'8 +' '# & +: +0 '' 8 +,+' 0(9 >8? '(+! H > '!'( 0+'9 '-, K''+'9F!''' 5'! ' ' 0 - '#H8''(+'+'''''+ 30

31 G!'' -'' '#' ' #''0 9 +'!! #!9 +' ''!#' 0 8 8'8! +98'+,+ '+' = K*+&!% **! ' '+''8! ' 8 5''' '00'8' (+' 8 K*+&&=&R!;'( # 0' 0+' 9'!+''+ 0'# 9 I'*'+',!88'!;'( '!+''+ 0'# 9 3+ ' ('A P'- '( '-( 0'0'8 0+'( H:B' 5 K*+&+&+% + F*? &7 8 ( ' 4! ' +,!?!!8 ',8 0 '# ' ',!''+' 0 '!8 '#'(+! H && *-R '*+9'#!'!(++,#'? F'''#(# ' (* >'00+,+''#N+''* 0:'( ('' +',! &*0!*3&+ >' +' 'H(1)1/2) 40 8!(, (8 '/ '/' ' : +, +'+(: +'# ' '#!'# '#: ' ( ''#!'# "*5# &&*3&+ 5'! ':* G5(8'8 '66): #+'8 *(! E+'8> ('80 '## #:-'+'+ 2 4' 66) +''',? 0 0 (9: 0# +' ( +'!+' '0?2I (&&+!) $3*+3!% =&R *-Z& AX 40 '+' (*5'' LB5B% /= B'C:C=>P:7M C''8'# +' '8'+'!+9 '- ' ''8 +' ''. 4'('(:E5M 5! '+:+'0 '': +'!' 088' %. LB5B%)%6666/7'C>75 >'(:E5M 5'(+! H +,'/' (' ' 0 0!'- "# %. LB5B%)%6666/7'7F'(?40:E5M 31

32 3 ' +' ( * 6789 %. ': 2 6D(ALGDE 9C $O5A6< $O$7/ $I$8DE/ D87$O5D<DJ7VE$OH8BAI 9 *!)*+&! (+,!?'!-L0 0!'#- '+''+ +':- 0 '+'9: ' ''M:#'' L'# * -'' ='' '8'#' '*#' '9+ ''+ '( +,!+'( M'L0'/09'!,!' * +'!'# '! M 4# ' +'?D 8 '!+'!8 A' ?0!+'8!' 0',? 00 0(9+'89!' 0!#(E K*+&!% **! 40 +(: ( +' 0 ' -:!!'+'!!'8 ' (: +,'! (:* '',' ( +' +'?D:!08' -:*!!'' 0 ' 9 ''!: 8?!'- + ''8 ''!+' 8-,!' 0-''+'# K*+&&=&R &O +' 66) '( ' '* ' 40 ' +, F "# +' ' 34 HC 40 0 A ' :!"# K*+&+&+% + E ' ',!''+'!!8 ' &7 E ' ',!''+' ' 66) +',(!' ('! 0 +'8 H W 7 A ' 0 ' I K' ' 0 ' B' && *-R 31- ( ', ' +'? +' 0#'? '?#' # ' +'+ +'' 9 +',!9 4' 66)#'! +'!!' W, +'' ' ', ', G, #' ' I: ('! ( 0, :08'*! '' ' FQ4G, 8 '!'#+,?'( '8'*0' >+'?,! '0+' 9!A ' '+'(+'#'? 2 9 *!)*+& 4?!-A+'+8'(''0?'H+#: 8'80, #4(HC8! (+,!?'3!!>+,N 0+'9$:!- 8! -Q*:!- ' #'':! & 34HC:!-' &''0A:!#'' '''0AH0K!8':!#'' K' 0A9' :!#'' ''8H0K!8':!#'' B'#''0AF,#' :!#'' R+ (!:'!! ''!#'' +'80:!#' 32

33 +'':!#' 5' 0A34HC:!#' 5'''0A:!'- 0+'934HC 40 0A '!"# +'(!::!' B9A::!+' 0! K*+&!% **! &+'+'8 N 5'''0A3!!HC 3 '' ('''8'' "#L3CC"M '+'!(,''''++ K*+&&=&R &O+'+88 N 34HC ''8K B*''+',!HC: #'','-'7G ''834HCHK!8' -'-34HC -'34HC #'','-'7G ''834HCHK!8' 7?8''8 (!80 0A' N (!"#:#'',' ' ( F+ 40 0A'' +9!G# B:5(*+'!C 40 0A' 0'#WC 40 0A!' ' H0''0A 40 0A ' :!"# 5+'+''0'#:!"# EGK' H0!''''0A!"# ''!,:+E'' ''!"#:+ && *-R 31- FQ4+'+8N +9'0+'! +'?'8 '''0?'HC <'!3'B!(K': +'! '8WI' "#:KB7F+:B!"#! 40+'(! +'0'# -',0'#80+'E#'!K (! ' &&*3&+ G5+''66):'! 98 :+' '0 0:'#''+,# 0 +'? ( HC: 0# ' ', +' D 4 '' '! ' *(! '0 '+'+(!?#8HC 2 ' 9 *!)*+& f'' gb' LI!M 33

34 @ + 3,LF'M 4=,*L& M P LKM "#''!P!'!!d= ' &!C-/BR:"L& M "#''!!E'B:=!BR C'R> L& M "#''!P g!f'':5f"l& M 40 0A(,0KL5' 'M = ''9C!!= 'B' = -S\-/!5'! U\ = -SP:F U7! "!-S3U''5 :7! :E'E':BS 3 /P!:BS 5!!3:BS F /FR/3:C # = -SP'+F U7! :5+''(+#>' 4(+!'( :4:" &' ('+( '( 3!' ' \'Z:'' K*+&&=&R &'! +' 66) ++8 ('! 0 +'8 ^>F>_ +'8 8' +',?!'!' (9 +'89 $ ('' +( / >Z'' P' ''' C+!= '' C!R+'' '-P' K*+&+&+% + >00 09E55&7+'+''66)'NP -SG VI "+:5C>h''i'' -'' +'P:C'' && *-R 31-4' 66)# ', +,!+'! +' #? +'8!' 0 G A = +'#'0 0 +'? ' B'' "+'' > '' +'? '! +'! ' 66) +'! 0: 0 ( +'#( +'?A &*0!*3&+ 4'66)+'#!?(,'/0!8+': '(, 0 '212 ++'+(5U3!-S"-'#! 2, $O5D<DF 9C78AGI $O5A6<6 $O$78 9B9C$DF 9CGN8BAPGLGDEC59>G6 5=4 -*.*-R. =4 *&"==3W 3=&R *" D! =+ 9 & B& AQ=+ ==-3*++34 =4 *&" Z& AX ILB<BFM '!+'8+' 90 )1% >LB<BFM = -' E5FLB<BFM '('! +'+( %6 ELBOM I8!#!' ' 2%2 LB54M B'! +' '88+'.$2 FLP334HCM = -' +' ' 1 &FWF3LBM F! $. P3 5!! +'8P3HC * % $% 34

35 A;;'$3*+=+&="1+!*-*=-=R1+.,?NB B ( K&. *.*3 '(''#N= 'N!"#/ FQ4!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N66%W66) A;'3 &*3""&*&+*&++& *3&,?NB CDB '(''#N< <&V 'N!"#/&!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N66)W66 D;#()4 =1&)-*-=&+/=&*3& 4 =R=3&!",?N9B ( * ';&++& *3=- & =K<4 &&*- =&+,?NCDB 'N!"#/&!NB'?':(!*'0'HC:'#!'#N666W66 7;;#T;< &*! **3+& ** &) & =*,?NB CDB &!W &&,?NB ( 'N!"#/&O!NB'*''+',!HC:'#!'#N66)W66 KG0GT;#:((S& &1 *3-&= & *= &" 1" &=&R,?N( (4A 4 +',?N< 7<3 'N= =8I8/>P=>C=>P!NB'+9'#'!HC:'#!'#N66)W66$ 8G;;2;;:=* =*3+ &=&++&+*&+-/)-*!%0 *3&&=R=-*=&&!"&!",?N9) CDB (D 1 /B +',?NB CDB &D!* +,8N 0+'934HC +'+,8N!"#W&!N3!!HC:'#!'#N66)W661?&! &+>C 4'66)P ' HC '0 90?6$):!8,?: 0?)6:!8+',? E#',? ' 9'0?%.I 35

36 &=4 *&" 14 & * R.& =+R.& R.& =+R.& & $ 1 % & &O % )1 1 )2 FQ4 6 6 & P * ' #: 2#, 2',! 9,? 0'66)N?;T;T;;G 1!1%&!,?N B ( K&. *.*3/B 'N!"#/ FQ4!N P '( HC:'#!'#N66/66)? ;,T;T;#' 13 4-* 4* 4 = *&" 4-*= & +& "!*&R.*,?N < A%&C-&!R! 'N!"#W&!N P '( HC:'#!'#N66W66)?;:T;T;#& *+==((,?N B 9B 5 'N!"#W&!N P '( HC:'#!'#N66W66)?;T;T#&_!-13*3=+&&"-== 3 1 &",?N B ( 9 'N!"#W&O!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T;:A-&=&R 4 4&_!-== 3 1 &",?N B ( +',?N B ( 9 'N 4'(?''/ ''(:F (:!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T28**= *&-4 %&& **4,?N B ( 'N!"#/&5!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T, **334!=&*& **4 & ;;;0;;,?N CDB <V. 'N!"#/&5!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;T;T,:9 ) 1&> *4*+!&= =&++& =*& 36

37 ,?N CDB $&7!*/9 B +',?N CDB <7 R!1 */9B 'N I':,'!'!(-:3#'$:!N P '( HC:'#!'#N66%W66?'T;T;,': 5* )&-& &* 1 + 1*3& &" = +& &* + 1"+ *= -,?N ( A A +',?N < 7<3 'N G!00 0AI',*:'!N P '( HC:'#!'#N66%W66?;'T;T;'#D+ *! &*3= " + &)R,?N < <$-/9 B 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;,T;T;'' =+*" G + ZH A/#22X Z / G & X,?N B CDB 74 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;T;T;,&&&* &- %&&,?N 9) CDB 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66 ;T;T;,8R`D 4&.%&**-!= > a,?n 9B < +1!/9 B 'N!"#/&!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;:T;T;#:D = &>!##0:,?N 9B A&A! 'N!"#/ 5P5!N P '( HC:'#!'#N66)/66$ ;'T;T;###? )! *&)*! 3 &*3 4 *3 =!> /<- *,?N 9) ( +$ */B +',?N ( $" 'N H' :F('.:$$2$!N P '( HC:'#!'#N66)W66$ 5=4 -*.*- R. =4 *&" ==3 43 4" >C AQ D! =+ 9 & B& =+ ==-3*++34 =4 *&" Z& AX '!+'0 0'8' '!* '! ( '' +!* F0 'N 40'8: ( +( +'(9 +''' 0!* ''N&'!''8!* *

38 ?&%&&H1 '!!"#'66) 0?16I,? $+'89 N.& D! &+ 9! ==ZAX 5+' 0+'8!'-&'(' ' B'+'#'0(, *'' K:7: '# 9!"# K("!:!7: ++8'''' 7 (!* )2666 K*+&&=&R &0B':!'= : "#('! 880 +'' E5!"# $666 B!'(" :!!"# 0?!0'' *!)*+& >'(" :C>7: E5 <!(,'(':!7:E5 F''(' :! G+,+!!#''!'-!"#,8' G;'( *(9! 9/ 9!'0? 8 ''E+ '(!"#'#!' ' % * #;;;; 22 '66)..%IL&5/6I:&O/%I:&/)16I: FQ4/1IM 9 *!)*+& = ' (+'!+'#(+'*# +'?D?+'' ''*;8!?!'0 ' 'E'((#'! 8!,?90 0(9: 8! +'!+',? 9:!(!#'':-:':+!': +'':+' 0!:E 8'+,+,! ' &+'!'': 8 '#'!'89+'! K*+&!% **! ',!# '! ' 0 +! * 8 : ' - '! A+? 0!0+' 9 K*+&&=&R ',!#*+9#'66)!'0 0+,0'#8- #+( ' + (-''( && *-R 31- ',! 0?' I# * +,,? ( 0#(,0 +! '!(?'B<BF 2 # 9 *!)*+& ( '88! ' 9 '! 9!0+' 9! 0 0'!!# 0''88'8-''#'0 L' :0M K*+&+&+% + & * *-=!+ 38

39 #+ 0 '+'40! &7 '0WA 07 #'6) B'?>WA 07 #'6)aA 03b7'' :>('! A! 9 0P7&7;aA! 9 07 #'6)aA! 9 03b7'' :>('! & * =8KWA +'00(I &'" -!:B-SI! B 4(!'( W ' 0 P &!"# P B!0 K ' 0! 9P!H("+ & & b&&1- &' ]/,8(+ '! '#! 9R'#>('!!'!"# 0! 9R'#P>#' >' & =R&!" A! 9+,'! (9 =K (8:4# 0! 9 +!'9 +,'! ( 5!' G# B'5' W = '* (,# 660'0'#''#9 B!K' & )&) BF '(W'0P<+8E'':P& PC''Z7(*j 0! 9+!'93-''-k1:6-''-&*'!!"#B!"# 0! 9+!'9-''-!(!PB'' 7(*j & )* + IB?W'0PK' =''* 8! '0(+''K ' 0! 9+!'9^7!'(* W!!+(_I'4 0! 9+!'9-'! PB'' 7(*j & &! <+( <'( W A 0(N E F: K!'- P "' 3 a F 3 :P"FK 0! 9+!'93!(!-''-PB'' : 7(*j & +&)*- &WA B('! # (+(4?66)=\'!P+7 K :F( I,<'(WA 3!4'#'(WA F (+''+(B' :K # 5%&+ &- # 8 = &* ;; $%* =) R & 1 & & & * 39

40 : & / / 1 1 ) '; ;0: & / 1$ % 1 :# ;0: &.6 / # ';0':& $ %6 $) / ;,;0,: & 1 1 $ / / 2 2; & %. / * 2 # #, # 9R =& 3= &%66) $%* =) R & 1 & & & * : & / / :2 :6 %: / ;0: & / :6.):2 :) 1:6 #,/ ;0: & 6:2 6:1 2: / 6:. 2/' ';0':& %:1 $:% ): / :6 #,/,;0,: & %: :$ :6 / / '2/ 2; & 2: 2:$ ):) / / * 2/2,:/ 2/' 2/ /,,/ # I%66) A& +' 9K K8 KM9 K66B GN$ ! % ) % % % 2 9) R +,+' 0.:2 :) :$ :. :. 6:) 2/2! ) / # B & +,+' 0 ):6.: 1:$ 1:6 %: /,:/ 1! $$ )1 %1 $ % / # & & +,+' 0 ):) ):% ):) ):6 :) / 2/'! 1 6 / / & & +,+' 0 :. :6 1:. / :6 / 2/! ) / / /, H *&R +,+' 0 : :6 / :6 / / /!,,', # * +,+' 0 / '/: / '/2 ;/, ;/,,/ # A ;; * &= 9 1 =) R & & & *&R * &! ) $. % 1 % ' 99 M,+' 0 :) 2:. :$ $:) :% /! % $ 1 % % : $99 M,+' 0 $:% 2:$ :2 :2 /2! 2 # #, *,+' 0 2/2,:/ 2/' 2/ /,,/ +' +'a M 4/!8?+' +' # 5-.!*)* * *3=*"==%+ ;; 40

41 7 A& /& G&+/&+*! 9 *!)*+& B3C' &:7!# 0' 7:) 7G :7!# 0' 7:) +!' 7:2 7 B ':7 +'' 7: B'C''0:7 ' 7:+'!7= K'(/H+'(:7 +(!(( 7:$ 7C <'(:7 +(!(( 7:7:) K*+&!% **! = *:7 - A 7:. K*+&&=&R = B>!:7 +,'!! 7:%% K*+&+&+% + 7'=8K 7':) 9&-* *3=*"&++4*&*&++* ;; K*+&/W& 9 &=*"*&*&++!'(-. &'(' '(. &*''+',! % &*'!., 0'# )!'0! * #' D9 *)*+&%=1%W=%.%1&R 8 'N 7BK%*:E5:7 +'?N H0''0A '+!' F''8 '( #'A '! )66) 8 'N!7B( 7 *:7 +'?N!'(- BKK K '+!' F''8 '( #'A '! 666) 91%4 4 R 8 'N 7'7 &&:E5 - ('!A0 K '+!' '( +'-'! 666) C *&6789+%&&+8 &=) '-7F'(?K:E5!'(-:!!# 0' '-7,G":E5!'(-:!' #, 41

42 4(+' 9'#00'8#''66)+ ' '! ( +,+266)26I'!'# 8? (!8#N +!& 94 *&- >!*- B*&*/ 1& =) *R A)!R $-= * A 9K %)6)66 6%)6 % '2; K %6666 :';;; KM9 1%)66 $ #,, K66B 6 6 % ;;;; GN$ )666 %) 6 6 2? * '#;; :,:; #;;;; #;;; :;;:; 42

43 : & : 4? '( ' ' 66) ' 0 '! '!0 +' 9 5 (!''!'#' ( '( '#8 '! '!( '!0+' 9:'! '!:0 :0'8':!? 9 '!0 +' 9: '! ' ('! +'+(!? I, '! '!0 +' 9 '' 88 +# '# +, &+'* '0'!K"=I!#(''''# ##'-!#(K7 ' C'!'!! 66)'! '+ 37''!'#' (+''66):+''!9'! + A'L$lM:8' +,!' ' ( 'Y,!, 0 0': +,+' 8! '0 +,+9!'+''*# +''+'0',!?+'! +' ''! ' 0! 8'',!+!' 7' +38+' '! ' +,? ''#8%(! '(:! '!+'!8F ' +!' 8!'+ 0+'?! F+!' K8+''! ' ' ' +,!: ' +!' '8 8! ' +,!:!' 8!!( 9*'#' 6 ' +'#( +'' ' ' 5C3PL!8!M'#+!' 98' ' 4'66)#''! ' +'+', '+'' :(':*+'l 9 +,!9 ',' '! '!' '!' 9 3 *' : l! 9 I' ''' '! ' +'(! '! ' 0! +'! '! &7 FQ4 : 4 8? '! ' +'#( +,(*! '0! #' '?,! (8!8 +'9 3! ' (! HC 4' 66)#'!'( ' +#(,0!8 +'9: 8! 0 8!!''0!8 +' 0'# 8?' '! ' '#!08'0!0#'', 0 (+'66$W662:!# '+,!'* (, 'N8!!'+E:8!!'+7:! : > 8!(( +!'0 +' 9 '( ( +'' ' >' +8! +' +!!'!' *, +8!!''0!8 +' 4! +,!(8 ' ' +' +' 9!8!''!8+''!L M:+,*88''66%7' 6!0+' 9 4' 66) *(! 0!0 +'!'/+!'0 +'-': 8! +'!'/+!'0!' = ' 66) +'+'' +'! 5!: 0 ' '! ' +, ';'(!0 +' 9 +,* A+?!'' +'-'', :# ',!'''!588'+,!'#! '!':0 '' '+'!+' L +')M 43

44 ; <!=+=! %!! ; 6 I%66)+'+' (=R+%=! =+=! '0?' K, '( ': ' F ' ''G' :' 88+'L U7'!: <-(I'?M +-=+=!6789 -*3.** ;; K!45/c / /T <c* >(&m' :\-!5'Z = -SV''C Z 4:F7! F U7! D* ' 9* 3!!' I'8!8>'!'Z8:I'Z 3!5n B8ZI'Z 3!5n Z\Z oz'z\p5'qgz'!'z:\q# 4p5'q!' ZEn''Z C+*!) rstuvwxuyzsw{ }~w vv y{vu ~wu{~uƒ }ux{~s~vszs } } u u~wxuyzsw{ }~w vv y }zszutwxuy{vu ~wu *! =+1* I' C*'#?'(?' F ( 'G' B8KK 8K EB'!F 4'(?'0 0 K V* I! 6 5 '->ZT'E'E'! 4 ( ' +'# ' 66)! 0 : ' - : +' (?:(,:' :R+'+('#+# ' 6 4' 66) ( ' +'!+' ''8 ' C43 =" <V<G- +',! (! 9 ( =R 44

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Ě Ý Č ř é Ž ů Á á á Ž á ů ů ž é š č š Ž é ř á é ář š č á Ž č ář é á č ů Š Ý š ř é š á é é Žďá ů á á Ž š ů ŽďáÍ á Ž á é áš š éůž š é Ž á é ž á č á ů á á é Š áž á á ů ř ř šř Č ů á ř ň ů á ů á é č é á š á

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ě ČÁ Š š š éč Š ď Í Í Í č ů é ý éč Š ž é é č ú Š é ř š ž é ř ž č Č š ž ú č ý č ť é é é é é Č ž é č é ž é ž č ý ý ň č ž ž č č úč ř ů ř ř š ř č ý ý ů č é Š Í Ž é ž é ý ů č Š ý Č éč č ů ý ý ú Ť ž Í é Č é

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

CENÍK. široký sortiment pneu a disků pro osobní, terénní a lehké užitkové automobily

CENÍK. široký sortiment pneu a disků pro osobní, terénní a lehké užitkové automobily ce a ceny, které jsou ponížené. Veškeré akce a slevy jsou kalkulovány z nižších Chára cen. Informujte se o momentálně probíhajících akcích a slevách široký sortiment pneu a disků pro osobní, terénní a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

Ď ř ť Ú ř ě ý č ů ě ě ř ě č ů Ů ě Ž ě Ó ř ů ř ř ů ě ě ř Ž ř Ž Ž Ž ř Š ý č ů ě ě ěř Š ěř ř ěř č č č ř ě ř č ř ř č č ř ě Í ó ř ť Á ě č č ř č ř ř ř Š ě ú Ú Ú ř ě ó ř Ó ř Ó ř ó ř ř ě ř č ó ř Š ě ě č ř ě Ž

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ÁŘ É š Ž ůž ž ů ů ž š Š Ž Č Ž ů Ž Ž ž ů ů Ž š Ž Ž Ž ž š Ž ů ž Ž ů ž Ž Ž š Ž Ů ž Ž ůž Ů š Š š š ů ů š Ž Ž š š š Ž š š ů ůž Š š ú Ž Š ť ň Š ů É š š š š š Ž š ů š Ž ůš š Š š Ž Ú š ž š ú š Č Ž Ž ů Ž Ž Ů š

Více

Č Č Č Č ř ř ď ěř ř ú ě ě ů ú ě ů ů ř ň ř ř ř ř ř ú š ě Č ň Č ě Č ěř ě Č É Ě Ř Ě Ý ě ú ě ěř ř ú ě ť Č Č Í ř ÚČ ř ě ř ěž Í ě ÚČ Í Č ť ě ř ú ě ě ú ú ě ú ě ú ř ť ť ě Š ť ě ú ě Ó ů ň ÚČ ě ř ěř ú ě šú ě ÚČ ě

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

š ě ě ů ú ě ě š ř ů ú Ř ú Á Ě ÉÚ úč Č ú ř ě ó ů ř ů ě ě ó ž š ů ů ě ú ě ž ú ě Ý ú ř ú ř ř ú ž Á ú Ý Í Í Ú ž ú š š ň ň ř ě ž ř ř Ě Á Ě ů ř Ě Á Á ů Á Á Ý Ř ČÍ Ů Á Ů ú ě ú ř ú Ů ě ě ů ů ž ň ě ě Ň ú Ý Á Ř

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ř á á ü č ů á ř ř á ě ř ý á á ě á á ř á Č á á á ě řč á Č á ě á ř ř á ě ý ů á ě ř á á Ř Ě Ě Ř É Á ř á á ř ř á á Ž ř ř ř ě ě ř á á ě ěá ě ř á á ě ě ě ěá ř ě ě ř á á čá ř ě ě ř á ý ů č ě šíř č Š á ř á á

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

š ó ř ú ÚČ Í ř ČÍ ř š Č ř ú ú ž ž ó ž ř ů ž ř ž ř ž ů ž ů ň ž ů ů ů ů ů ž ř ů ř ú ú ž ž ř ž ž ž ň ř ů ř ň ň ř š ú ú ů ú ů ž ů ú ž ó ž ú ř ž ňš ř řš ž ř ú ú ž ž ň ř ů ř ž ř ř ř ž ž ú ř ú ú ž ú ř ů ů ř š

Více

Í ž ě ě Á Á É Š ó Á ĚŘ Í Ý Í Á ě Č ú ě Ž Í ě Í ě š ú ě ě ú ě ě Ž ů Č ž ě ě Ž Ž ě Ž Ž ě Í ú ě š Š Ú ě ě Ž ě ě ě š ě Č š š ú Á ĚŘ Í Á Ý ě ě ú ů ě Í ě Č Ť š ú ě ě ě Í ě ů Č ž ě Ž Ú ě ě š ů ě ů ě ě ú ů ě Žš

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

PRODEJNÍ CENÍK datum: 26.02.2013. firma: Václav Souček-Mechanik,prodej ložisek Novosedlická 3153,415 01 Teplice

PRODEJNÍ CENÍK datum: 26.02.2013. firma: Václav Souček-Mechanik,prodej ložisek Novosedlická 3153,415 01 Teplice PRODEJNÍ CENÍK datum: 26.02.2013 firma: Václav Souček-Mechanik,prodej ložisek Novosedlická 3153,415 01 Teplice Číslo Název -1- Klasifikace Jedn Cena 3 *1203 ložisko Lož.17x40x12 ks 77.00 3 *17x47x22 ložisko

Více

č úč ř ú úč é š ř úč ř ář ž úč úč ř ň á č á á á ř á ř ř ř úč Č ář é úč é á á ř á č úč š ř áš á á á č úč š ř úč ř č á úč é úč á č á á š ř á č Í š ř č úč č ž á é á é š é úč ď ž č Ýé ř á é ř úč úč ř ž ď š

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ú ú ú ú úč Š ú Š ú š Č š ú Š š Ř Ý Č ž Š ú Č ó ú ž š šť ž Š ž ž ž Š ž ú ó ž ú Š š š ú š Š Š Š ú ť ú š Š ú ú ú Ř Ý Á Š É š Č Ó Ó Ť Ě Ť š Ý Ů Č Š Ř Š Ě Ý š Č ó ó ú ď Á ó ž ú ž ú Ó Á Ý Á Á š Ť ť ť ť Ť š

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Výroční zpráva. organizace. www.nsmascr.cz Výroční zpráva organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. www.nsmascr.cz 2014 výroční zpráva www.nsmascr.cz výroční zpráva 2014!" #$%$& '()*+, - -. $ %$ - /.- - " "+, " " - -.-

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

Ú Ú Ú š ě š ě Ú ž ů ě ž ů š ě Š Ě ú Á Ř Ř š Ě ň Ú Ú ě ě Ú ě ú ů Ú ú ě ě ú ú š Ú Ú š ě Ú Ú ú ž Ú ů ě Ú Ú š ů š ú Ú ě ž ů Ú ě ú ů ů ů ň ě ú ž ě ůú ě ú ů ů Ř Ř Ú ú ě š ě ž Ú ě š ě ě ú ě ě ú ě Ú Ú š ě ě ú

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

É ď ú ť ŽŽ ť ť ť Ž ď ď Ů ď ř ř ť ú Č ď Ž ú ú ú ď ť Ú ř ď Ů Č ú Ů Ú ť ú Ž Ž ÚŘ ť Ž Ž ť Ú Ú Ú Ž Ž Ý Č Ň Ř ť ť Á Č Ů Ě Ž ú Ž ř Ž Ů Ů É ď ř Ó ú ď ť Č ť Ó Č ř Ý Č Ú ď ť ď ď ď ďů Ž ř ú ť ř ť ď ť ú ř ť ř ť Č

Více

Á Í Ě č ě š č č ž ě ě š č ě ě ě š ů ě ě š ů č ě ě ě ě š ů ě š ě ě ě š ů ě Ž Í ě ž ň ů úč ě Č č ž š ě ě ž ň ů ů č ě ď č č č č ú š ě č č Í Š ě č ť ě ě ů š č ů č ů ů ů ů ě ů ů ě ě š ů úč č š ě č ě ě ň š ě

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

2. Stolový program FORM

2. Stolový program FORM 2. Stolový program FORM Stoly FORM jsou dodávány ve 4 variantách podnoží pro každý tvar stolové desky XX v ceníku nahrazuje kód varianty - FF, DF, PF, TF FF Free Form * ergonomický tvar LTD * podnož v

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ROZPOČET A KLÍČ 2012. VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012. Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV

ROZPOČET A KLÍČ 2012. VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012. Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV ROZPOČET A KLÍČ 2012 VALNÁ HROMADA ČASPV Olomouc 21.4.2012 Ing. Karel Coufal místopředseda ČASPV Podklady pro rozpočet Známe státní finance Snížený počet členů Vrácení půjčky Samofinancování soutěží Snížený

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Chemické názvosloví anorganika Nápověda

Chemické názvosloví anorganika Nápověda Chemické názvosloví anorganika Nápověda Jan Hrnčíř janhrncir@seznam.cz Gymnázium F. X. Šaldy Liberec 2006 Obsah 0 Úvod...2 1 Základní rozvržení...3 2 Testování...4 3 Sloučeniny...8 4 Prvky... 11 5 Pro

Více

ř č Á ú Ě Í š é é ř Ž Č č ř ě é Š ž č é ž č č é Č š ě ůš š Č š ě ůš š Ť é Č ř ň ř ě ž úč ě Ů úč ž ř ž ř é š é ů ž č ů ř ě ř ě ů č ů ě Š é ř ě é Š š Č ř č ě š č ř ů š ě é ř Á úč ř ě é Š ž é ž č é Š ž č

Více

áš š ř ř á ž ď š á š ó á á š á á ů Ž ť á á ř ň á ř á š á š ó š á šť ř ž é ž ř á ž ď é ý ó ý úř ř á ž ř Ň á É ž ř č ář Á Ě šť Ř á č á ů ž ř ý á ů á á ů ž ř š ř ů č ú á š á š Ó Á š á š Ó Á á ý řč č š š ř

Více

Přehled výrobků společnosti Danfoss

Přehled výrobků společnosti Danfoss JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti Danfoss www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů pokrývá

Více

uvedení do problematiky i Bezpečnostní kódy: detekční kódy = kódy zjišťující chyby samoopravné kódy = kódy opravující chyby příklady kódů:

uvedení do problematiky i Bezpečnostní kódy: detekční kódy = kódy zjišťující chyby samoopravné kódy = kódy opravující chyby příklady kódů: I. Bezpečnostníkódy úvod základní pojmy počet zjistitelných a opravitelných chyb 2prvkové těleso a lineární prostor jednoduché bezpečnostní kódy lineární kódy Hammingův kód smysluplnost bezpečnostních

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

BLUETOOTH KOMPATIBILITA R-LINK 2 (MM14) Seznam zařízení s ověřenou funkčností. verze 5/2015 - - Podpora DTMF. (tónová volba) Verze systému Renault

BLUETOOTH KOMPATIBILITA R-LINK 2 (MM14) Seznam zařízení s ověřenou funkčností. verze 5/2015 - - Podpora DTMF. (tónová volba) Verze systému Renault BLACKBERRY APPLE ALCATEL ACER ALLV IEW BLUETOOTH KOMPATIBILITA R-LINK 2 (MM14) Seznam zařízení s ověřenou funkčností verze 5/2015 Poznámka: červeně vyznačený model telefonu byl řádně otestován, ale není

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING

Označovací karty. SES-Markers označovací karty. Produkt skupiny SES-STERLING SES-Markers označovací karty SES- MARKERS Produkt skupiny SES-STERLING B1 Označovací karty TEV označovací karty se skládají ze samolepící bavlněné tkaniny opatřené vrstvou plastu, natažené na speciálním

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Í Á Ř É Á Š Ž ř č ě ě š ř ů Č Č Ú Č ě č ě ž č ř č Žš Ž č ě ě Ž úč É Á ř ě Č úč Č úč ý ř ě Ž Ž ě ý Ž Úč ě ý ř ě ř š Í ý č Č ť č ě Ž š č Í ť Ř Ě ř ě ú ň š ě Í Ž ú č ě č Úř Č ř ě ž ě Úč č ě ř š ř ž š Ž ě

Více

Á Á Í Á Í ř ú Č ř řů Č ř ů Č Č ú Ň ř Ť Č Č Á Ř ř ř ř Š ř ř ň ř Ý ř ů ú ř ú ř ů ř ř ú ř ů ň ř ň ú ř ů ú ř ř ů Č Á Í ů ú ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů Ý ř ů ň ř ř Í Í ú Í Ř Á Á ů ř ř ř ú ú ú Č Ď Á ř ř ř ď ř ř ú ů

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více