Manaţerská komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manaţerská komunikace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha Duben, 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací.. Regina Buriánová Karlovy Vary dne

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Mgr. Ing. Tomáši Prekopovi za kvalifikované vedení mé bakalářské práce, za cenné rady, odbornou pomoc, čas i podporu, kterou mi věnoval při jejím zpracování.

4 Anotace Cílem mé bakalářské práce je poukázat na to, jak by měl vypadat v dnešní době moderní manaţer, jeho dovednosti, schopnosti, umění komunikovat a řídit. Zabývám se úlohou manaţera, nejen jako řídícího pracovníka, ale i jako obyčejného člověka. Na dnešní manaţery jsou stále kladeny vyšší nároky. Aby mohli podávat co nejlepší výkon, je potřeba se rovněţ zaměřovat na efektivní vyuţití volného času. Klíčové pojmy: Manaţer, komunikace, hygiena duševní práce, relaxace, frustrace, stres, konflikt

5 Annotation The aim of this thesis is to show how the modern current manager should look like with his skills, abilities, communication skills and their drive. I am trying to asses the task of the manager not only as a manager but also as an ordinary person. Current managers are subjects of higher claims in order to give the best possible performance in consequence of that it is also important to focus on effective using of their leisure time. Key words Manager, communication, head-work hygiene, relaxation, frustration, stress, conflict

6 OBSAH ÚVOD VŠEOBECNÝ POHLED NA KOMUNIKACI KOMUNIKACE OBECNĚ DRUHY KOMUNIKACE ÚSTNÍ KOMUNIKACE NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT PÍSEMNĚ TELEFONNÍ KOMUNIKACE INTERNET ETIKETA A KOMUNIKACE KOMUNIKACE V ORGANIZACI DUŠEVNÍ HYGIENA MANAŢERA HYGIENA DUŠEVNÍ PRÁCE ŢIVOTOSPRÁVA Z HLEDISKA DUŠEVNÍ HYGIENY ODPOČINEK POHYBOVÉ AKTIVITY STRAVOVÁNÍ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ VLASTNÍCH ZLOZVYKŮ RELAXAČNÍ TECHNIKY DUŠEVNÍ ZDRAVÍ FRUSTRACE, STRES, KONFLIKT FRUSTRACE ČILI ZMAŘENÍ STRES STRESORY SYNDROM VYHOŘENÍ KONFLIKT ZÁKLADNÍ DĚLENÍ KONFLIKTŮ MANAŢEŘI VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ A PÍSEMNÁ PREZENTACE MANAŢERA STRUKTURA PREZENTACE ŘÍZENÝ ROZHOVOR VEDENÍ PORAD DELEGOVÁNÍ POJETÍ DELEGOVÁNÍ CÍLE DELEGOVÁNÍ PRAKTICKÝ VÝZKUM ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ... 52

7 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA.

8 ÚVOD Cílem mé bakalářské práce je poukázat na to, jak by měl vypadat v dnešní době moderní manaţer, jaké by měl mít dovednosti, schopnosti, jak by měl komunikovat a řídit. Základem úspěchu moderního manaţera musí být vysoká úroveň jeho odborné kompetentnosti. Výkonem základních rolí (informační role, interpersonální role, rozhodovací role), které v organizaci manaţer plní, můţe svoji vlastní kompetentnost zdůraznit, nebo ji můţe také zpochybnit. Je důleţité, aby v těchto rolích vystupoval nejen přirozeně, ale především přesvědčivě. Manaţerovo veřejné působení se opírá jednak o jeho odbornou úroveň a o dojem, kterým jeho vystupování působí na okolí. Aby mohl všechny tyto role co nejlépe vykonávat, je potřeba, aby se zabýval také sám sebou, rozvíjel se a regeneroval své síly při aktivním odpočinku. V současné době jsou na manaţery kladeny vysoké nároky a úspěch organizace na trhu je z velké části zásluhou jejich práce. Chování manaţera vůči podřízeným, by mělo být takové, aby se cítili v zaměstnání příjemně, práci vykonávali rádi, cítili oporu a manaţer jim byl vzorem a zdrojem motivace. Hlavním cílem manaţerů je, aby vyvíjeli dostatečnou motivaci ke svým spolupracovníkům a podřízeným, nepřenášeli na ně svoji špatnou náladu a byli vţdy v dobré formě, jak fyzické, tak i psychické. Téma své práce jsem si vybrala proto, ţe v dnešní hektické době, kdy se kaţdý zajímá více o svojí kariéru neţ volný čas, je téma aktivního odpočinku ve společnosti stále více diskutované. Přibývá chorob způsobených stresem a vyčerpáním z práce. Umění odpočívat a zorganizovat si svůj čas, aby v něm zbylo místo i na regeneraci duševních sil, je důleţitým poţadavkem na současného moderního manaţera. Pro svoji práci jsem čerpala teoretické poznatky z odborné literatury uvedené v seznamu. V praktické části jsem vyuţila znalostí a zkušeností několika manaţerů, kteří odpověděli na otázky v dotazníku, který jsem k tomuto tématu sestavila. 8

9 1. VŠEOBECNÝ POHLED NA KOMUNIKACI 1.1. KOMUNIKACE OBECNĚ Komunikací můţeme nazvat proces předávání informací mezi dvěma subjekty, který se řídí určitými pravidly. Umět dobře komunikovat je velmi důleţité, protoţe člověk je součástí společnosti, nemůţe ţít sám v izolaci. Někdy však nastanou v ţivotě chvíle, kdy se ocitne o samotě, ale většinou zasáhne touha po ostatních a velmi rychle ho vrátí mezi lidi. Komunikace je svým způsobem umění, musí se na ní pracovat, pěstovat ji. Je pravda, ţe někomu byla tato schopnost dána uţ při narození. Takový člověk je výřečný, lehce navazuje kontakt, dokáţe vyvolávat důvěru. Pro ty méně obdařené však není nic ztraceno. Dobře komunikovat se svým okolím a stát se zajímavým člověkem, ať uţ v soukromém ţivotě, nebo zaměstnání, se můţe naučit kaţdý. Stojí to však trochu úsilí. Je třeba, aby si člověk věřil, otevřel se, jednal poctivě a v neposlední řadě znal i několik triků. Vytváření mezilidských vztahů z velké části spočívá v přijetí toho druhého. To určitě neznamená, ţe vztahy se všemi lidmi v našem okolí boudou úplně harmonické. To samé platí i o pracovišti, kde je moţné si vytvářet dobré vztahy. Podmínkou je, aby vedení i zaměstnanci byli ochotni pro příjemné pracovní prostředí, vstřícnou atmosféru, kde kaţdý bude mít pocit sounáleţitosti, něco udělat. Pro úspěšnou komunikaci v zaměstnání je vţdycky lepší nezdůrazňovat chyby, ale naopak vyzdvihnout schopnosti, zásluhy a úspěchy. Pro dobrou komunikaci v pracovním prostředí se vyplatí stavět se k chybám druhých s ohledem a klást spíše důraz na jejich kvality, zásluhy a schopnosti. Jen za těchto podmínek lidé různých povahových vlastností a ţivotních zkušeností, pocházející z rozdílných prostředí mohou dospět ke shodě ve společné práci, a hlavně vytvořit jednotnou skupinu, kde rozdíly mezi individualitami nebudou překáţkou vzájemné solidarity. 9

10 1.2 DRUHY KOMUNIKACE Mezi nejběţněji pouţívané druhy komunikace v oblasti mezilidských vztahů, jak osobních, tak pracovních, patří: - ústní komunikace, - neverbální komunikace, - písemná komunikace, - telefonní komunikace, - internet ÚSTNÍ KOMUNIKACE Chceme-li být v jednání s lidmi úspěšní, je nezbytně nutné umět se vyjadřovat. Jedině tak budeme schopni přesvědčovat, vyjednávat, odpovídat na otázky, hájit své zájmy na obchodních schůzkách, přednášet na konferencích, chválit daný produkt, obhajovat určité myšlenky nebo prosazovat návrh. Ústní komunikace je svým způsobem uměním, je to však také dar, který do vínku dostáváme všichni. Jak tento báječný nástroj dokonale ovládneme, záleţí jen na nás. Rozdíl mezi dobrým a průměrným nebo přímo ubíjejícím řečníkem závisí na mnoha faktorech. Člověk, který chce zaujmout posluchače a je jedno jestli jich je pět, nebo tisíc, by se měl řídit několika zásadami. Především se vhodným způsobem představit, osoby, které jsou přítomné pozdravit a vzbudit jejich důvěru, dbát na správné drţení těla, mimiku a gesta. Svůj projev by měl mít člověk dokonale připraven a zároveň působit přirozeně a spontánně. A co je nejdůleţitější, musí umět mluvit a zvládat techniku mluveného projevu. Pokud chceme techniku zvládat, měli bychom si dávat pozor na: - dýchání, - hlas, - modulace, - intonace, - artikulace. 10

11 Existuje řada technik, díky kterým můţeme mluvený projev ovládat. Dobrý manaţer by měl alespoň některé z technik ovládat a neustále se zdokonalovat, aby mohl dobře vést tým a být vzorem pro své spolupracovníky NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Bylo zjištěno, ţe verbální část projevu se podílí pouze sedmi procenty na míře upoutání pozornosti. Zbylá část patří upoutání hlasovému a gestikulačnímu. Pokud chceme působit důvěryhodně a zaujmout, musí gesta a mimika obličeje odpovídat tomu, co se právě snaţíme sdělit. Mnoho z velkých podniků organizuje pro své zaměstnance speciální školení, kde je učí význam gest dekódovat, a pak následně uplatnit při své profesi. Pohyby a výrazy těla vţdy přirozeně odráţejí podstatu sdělení a instinktivně vyjadřují, co si skutečně myslíme. Nedílnou součástí neverbální komunikace je pohled přímo do očí. Jestliţe se někomu díváme do očí, dáváme tím najevo, ţe jednáme upřímně, a ţe se s ním chceme podělit o své názory a pocity. Tím máme větší naději, ţe ho o dané záleţitosti přesvědčíme. Pohled by ale neměl být příliš intenzivní a upřený, neboť by mohl být vnímán jako provokace. Někdy je nutné občas pohledem uhnout. Neznamená to ale, ţe bychom měli příliš pohybovat očima, coţ by mohlo znamenat, ţe jsme nervózní, nebo nevyrovnaní. Měli bychom si zapamatovat, ţe při vyjadřování svých sdělení, se nemáme neverbálním projevům vyhýbat. Gesta by měla být energická a ţivá. Naopak se musíme vyvarovat např.: - opakovaně zasunovat a vytahovat ruce z kapes, - nechávat paţe zkříţené, - pohrávat si s různými předměty, - přecházet tam a zpět, - hrbit se při chůzi, - okusovat si nehty, - ţvýkat. 11

12 1.2.3 JAK SPRÁVNĚ KOMUNIKOVAT PÍSEMNĚ V písemné komunikaci není adresát přítomen, proto musí být sdělení kompletní, ukončené, čitelné a úprava pečlivá. Písemný projev by měl odpovídat jazykové normě, jako interpunkce nebo pravopis. Je kladen větší důraz na volbu slov a výrazů, vše je více promyšlené a propracované neţ u ústního projevu. Při písemné komunikaci je potřeba si uvědomit, ţe sdělení musí být nanejvýš srozumitelné, jelikoţ informace není vţdy moţné znovu vysvětlovat. Veškerou pozornost věnujeme obsahu sdělení, ale nesmíme vynechat úpravu, takový dokument by na příjemce nemusel působit příjemně a mohl by letět rovnou do koše, aniţ by si ho přečetl. Všechny formy komunikace musí mít určitou strukturu, a proto tomu není u písemné komunikace jinak. Pokud má být dopis, zpráva nebo jiná písemnost jasná a dobře srozumitelná, musí být dobře sestavena a uspořádána. Struktura sdělení v písemné formě komunikace je přibliţně stejná jako u komunikace ústní: - úvod, sděluje, o co se v dokumentu bude jednat, měl by obsahovat jednu aţ tři hlavní myšlenky, je formulován v samostatném odstavci, - hlavní část, rozvíjí myšlenky, fakta, specifikuje poţadavky nebo přímo nabízí řešení, - poslední část patří závěru, ukončuje písemnost, připomíná hlavní myšlenky, - po závěru následuje pozdrav. V profesní sféře musíme dobře zvolit slova, která pouţijeme, tak abychom s minimem slov dosáhli maximálního výsledku. Slova by měla být jednoduchá, krátká, výstiţná, odpovídající jazykové normě a vţdy taková, která co nejvíce odpovídají tomu, co chceme vyjádřit. Nápomocí nám mohou být jazykové a synonymické slovníky. V jednoduchosti je krása, a proto bychom se měli vyhnout sloţitým souvětím, v nichţ se čtenář ztrácí a neví, co četl na začátku textu. 12

13 Neţ začneme psát samotný dopis, je třeba si to, co chceme napsat důkladně promyslet a někdy s hodně velkým předstihem. Jestli má být text jasný, musí být jasná i myšlenka. Například si vezmeme list papíru a zaznamenáme si na něj naše myšlenky, které nás napadnou. Můţeme je nechat volně plynout. Teprve ve druhém kroku si myšlenky uspořádáme a vytvoříme osnovu. A poté si text napíšeme. Kdyţ uţ máme koncept hotový, opravíme chyby, upřesníme myšlenky, vylepšíme formulace. A psaný text můţe putovat TELEFONNÍ KOMUNIKACE Chceme-li rychle komunikovat na dálku zůstává nejuniverzálnějším prostředkem telefon i přes masivní nástup internetu. Dnes má telefon neuvěřitelné moţnosti, které se rozvinuly v posledních deseti letech. Řada telekomunikačních společností nabízí velké mnoţství sluţeb a mnoho z nich je zaměřena na pracovní sféru. Tím ulehčují svým klientům pracovní povinnosti. I v budoucnu ale nesmíme zapomínat na několik důleţitých pravidel telefonické komunikace v zaměstnání. Ta stojí na třech pilířích: zdvořilost, stručnost a jasnost sdělení INTERNET ETIKETA A KOMUNIKACE Ráda bych se ještě ve stručnosti zmínila o rozšířené komunikaci v rámci internetu. Na internetu se dostaneme na nekonečné mnoţství sítí a stránek v něm propojených. Pokud internet pouţíváme v rámci pracovních činností, měli bychom si dávat pozor, jaké stránky navštěvujeme. Činnosti, které jsou na jedněch stránkách běţné, na druhých mohou být nebezpečné. Výhodou elektronické komunikace je rychlost. Moţnost velmi rychlé zpětné vazby. ovou zprávu mohu například poslat jednomu nebo více uţivatelům najednou. Proto se y staly během krátké doby nezbytným komunikačním nástrojem. 13

14 V profesní sféře ho můţeme pouţívat ve formálním, ale i méně formálním styku, kde můţeme volit uvolněnější styl komunikace, neţ například obchodní dopis. Při takové časté neformální komunikaci v zaměstnání je běţné, ţe se při oslovování vytrácejí tituly a to i tehdy, kdyţ si oba partneři vzájemně vykají. Neformálnost nikoho při velmi častém styku neurazí, ale i přes to si musíme dát pozor, aby se v textu neobjevily gramatické chyby. A dále se sluší na zprávy reagovat. Pokud chce dobrý manaţer komunikovat a působit navenek seriozně, měl by dodrţovat všechna pravidla, která byla shrnuta a navíc dodrţovat určité normy, které je třeba znát, jako například: přijímání pracovních návštěv, udrţovat kancelář v pořádku, být dochvilný, nebo také umět zvolit vhodné místo pro pracovní oběd. 1.3 KOMUNIKACE V ORGANIZACI Jak jiţ bylo řečeno, komunikace je především o předávání informací. Přenos informací se uskutečňuje po takzvaných přenosových cestách. Komunikací mezi účastníky pracovního procesu se odstraní neurčitosti v jejich znalostech o určitých objektech, procesech nebo osobách, které jsou s tímto procesem spojeny. Komunikační spojení v organizaci mezi pracovníky, které se mezi nimi při výkonu pracovních činností vytváří, je dáno uspořádáním organizační struktury, v jejímţ rámci se komunikace uskutečňuje ve směru: - shora dolů - jedná se o komunikaci, kdy zdrojem zprávy je nadřízený a jejím příjemcem je jeho podřízený. Tato komunikace slouţí k předávání pokynů, instrukcí a příkazů, k objasňování plánů a záměrů managementu, k informování o pracovní výkonnosti a o jejím odměňování, k motivování podřízených. Iniciátorem této komunikace je vţdy nadřízený, ten volí místo a čas předání zprávy. Pro komunikační proces je moţné volit ústní nebo písemnou formu, - zdola nahoru - jde o komunikační proces, kdy zdrojem zprávy je podřízený. Nadřízený je informován o postupu realizace uloţených pracovních úkolů, o dosaţených výsledcích, o vzniklých potíţích a problémech při plnění pracovních činností. Zároveň jsou tyto zprávy upozorněním pro vedení organizace o nedostatcích a moţných problémech, které vyţadují zásah manaţera. 14

15 Komunikace je v tomto případě vţdy iniciována podřízeným, ale nadřízený určuje místo, čas a způsob předání zprávy. Při komunikačním procesu v tomto směru existují velké formální bariéry pro přístup podřízeného k nadřízenému, - horizontálně - komunikace probíhá mezi jednotlivci na stejné organizační úrovni. Usnadňuje provádění pracovních činností, slouţí k vzájemné dohodě o postupu prací na společných úkolech. Horizontální komunikace v organizaci dává často podnět pro vznik neformálních informačních spojení, po nichţ se šíří zprávy, které nesouvisí s výkonem pracovních činností. Komunikační procesy jsou často poznamenány chybami v přenosu informací. Abychom se vyvarovali těchto chyb, je nezbytné precizně zprávy formulovat jiţ při jejich vzniku, chránit zprávy proti šumu z okolí, pozorně vnímat obsah přijímaných zpráv. Je nutné v organizaci vytvářet podmínky pro optimální intenzitu komunikace a příznivé prostředí pro komunikační proces. Kaţdý manaţer by se měl řídit heslem: Pokud je to moţné, komunikuj přímo s autorem zpráv! Forma komunikace, kterou jsou posilovány mezilidské vazby mezi autorem a příjemcem určité informace, se nazývá pozitivní komunikace. Vize a záměry, které vrcholový management sleduje, musejí být vhodným způsobem sdělovány těm, kteří je budou v praxi realizovat a jejichţ pracovních podmínek se týkají. Při pozitivní komunikaci by se měl manaţer zaměřit nejen na to, co má být provedeno (obsah), ale i na to, jak to má být provedeno (proces). Výsledkem pozitivní komunikace by mělo být zvýšení úrovně vzájemného porozumění mezi komunikujícími subjekty, posílení přátelství a důvěry uvnitř pracovního týmu. Pokud nejsou principy pozitivní komunikace správně uplatňovány, mohou vzniknout zásadní problémy, které obecně znemoţňují efektivní komunikaci. Jedná se o negativní reakci příjemce vyjadřovanou obrannými a odmítavými postoji. 15

16 Aby bylo sdělení efektivní a přineslo očekávané výsledky, musí být respektováno osm základních principů komunikace: - komunikace je zaměřena na problémy (ne na osoby), - forma komunikace ( jazyk ) je přizpůsoben osobnosti příjemce, - komunikace je popisná (ne hodnotící), - zaměřuje se na pochvalu, nikoliv na výtky, - obsah informace je konkrétní, nikoliv obecný, - komunikace je obsahově jednotná, - je vedena v osobní rovině (sdělení má autora), - je dvoustranná, vyţaduje i přijímání (naslouchání), ne jen předávání informací. Jedním z dalších významných aspektů úspěšné pozitivní komunikace je její kontinuita, to znamená, ţe setkání manaţera se spolupracovníky se musejí plánovat dlouho dopředu jako pevná součást pracovního programu. Pozitivní komunikace je účinná pouze tehdy, pokud manaţer motivuje pracovníky v prosazování a realizaci záměrů osobním příkladem. Dle mého názoru je umění komunikace tím hlavním základem úspěchu kaţdého manaţera. Správně reagovat na své okolí a pozitivně s ním komunikovat můţe jen člověk duševně zdravý, vyrovnaný, psychicky odolný vůči zátěţi, který dodrţuje základní zásady ţivotosprávy a je se svým ţivotem celkově spokojen. 16

17 2. DUŠEVNÍ HYGIENA MANAŢERA Duševní hygienu chápeme jako vědní disciplínu na rozhraní věd lékařských, psychologických a sociálních. Zabývá se prevencí duševních poruch a zásadami, které slouţí k udrţení duševní rovnováhy a duševního zdraví. Dosaţení ideálního stavu je výsledkem dodrţování zásad duševní hygieny. V této souvislosti můţeme mluvit o správné adaptaci, coţ je proces, kterým se dosahuje jiţ zmíněného duševního zdraví. Proč praktikovat duševní hygienu? Duševně zdravý, vyrovnaný člověk bývá odolnější vůči civilizačním i všem dalším chorobám, jako jsou například ţaludeční vředy, angina pectoris, migréna, alergie. Jak se pozná nevyrovnaný člověk? Z pozorování: dotyčný je příliš napjatý, cítí se stísněn otázkami jiných, potí se, třesou se mu ruce, není schopen sedět v klidu. Z písemného projevu: malá vzdálenost mezi slovy a řádky, slova končí náhle. 2.1 HYGIENA DUŠEVNÍ PRÁCE Duševní práce klade zcela specifické nároky na celkovou duševní vyrovnanost. Pracovník se známkami duševní nevyrovnanosti podává ve své profesi podstatně niţší výkon, vyčerpává se a můţe stresovat i lidi kolem sebe. Kdyţ má člověk práci jako své hobby, vyčerpává ho podstatně méně neţ práce, kde má zvýšenou osobní odpovědnost, krátký čas na jejich vypracování úkolů, nebo neúměrné mnoţství informací. 17

18 2.1.1 ŢIVOTOSPRÁVA Z HLEDISKA DUŠEVNÍ HYGIENY Základním prvkem ţivotosprávy z hlediska duševní hygieny je spánek. Spánek je nejvydatnější nejčastěji v prvních dvou aţ třech hodinách po usnutí. Jednou z důleţitých spánkových fází je tzv. REM fáze (rapid eye movement = rychlý pohyb očí). Je to fáze, ve které probíhají sny. Člověk v této fázi spí velmi tvrdě a skoro nic ho neprobudí. Spánek v délce 6-8 hodin je ideální k poţadavkům správné ţivotosprávy manaţera. Jak by měl manaţer zvyšovat psychickou odolnost Pociťuje-li člověk stres v některé oblasti svého ţivota (kdyţ mluvíme o manaţerech, tak v jejich práci), věnuje této oblasti více pozornosti a času neţ těm, které jsou pro něho v daném okamţiku bezproblémové oblasti. Manaţer, který věnuje v dostatečné míře pozornost rodině, kulturnímu ţivotu, vzdělávání, cvičení, sportu, má mnohem lepší pracovní výsledky a pracuje produktivněji neţ tzv. workholik. Můţeme tedy říci, ţe vyrovnanost ţivotního stylu přispívá k větší psychické odolnosti jedince vůči zátěţi a i k jeho vyšší pracovní výkonnosti. Prostředky k zvýšení psychické odolnosti: - fyziologické (ţivotospráva), - psychologické (duševní hygiena), - sociální (rodina a přátelské vztahy). Ţivotospráva a duševní hygiena jsou navzájem propojeny, kvalita jedné sloţky není moţná bez kvality sloţky druhé. Pokud manaţer nedodrţuje zásady správné ţivotosprávy, relaxační techniky jsou mnohem méně účinné. 18

19 U manaţera se mohou vyskytnout kritické prvky. Proto musí upravit své ţivotní podmínky tak, aby u něj vyvolaly pocit spokojenosti, osobního štěstí, fyzické a psychické zdatnosti a výkonnosti. Jde o uspořádání jeho: - odpočinku, - pohybových aktivit, cvičení, sport, - stravování - o odstraňování nepřiměřených návyků a zlozvyků ODPOČINEK Je nejlepší rozfázovat do kratších intervalů, neţ pracovat do samého vyčerpání. Vyţaduje celkové uklidnění organismu, fyzické i duševní. Manaţer by se měl soustředit pouze na to, ţe odpočívá a ne na své pracovní problémy. Aby byl odpočinek kvalitní, je lepší změnit prostředí, neţ ve kterém se denně při práci pohybujeme. Měl by být aktivní, nicnedělání není odpočinek POHYBOVÉ AKTIVITY Fyzické aktivity, pohyb, cvičení manaţerům rozvíjí silnou vůli a pocit sebedůvěry. Ti, co pravidelně sportují a udrţují si fyzickou kondici, jsou také v lepší kondici psychické a i svým vzhledem se odlišují od těch, kteří tělesné aktivity zanedbávají. Manaţer by se měl snaţit, aby si vytvořil návyky k individuálním pohybovým aktivitám, jako jsou: - běh, jízda na kole, - posilovací cviky, - plavání. Tyto činnosti jsou pro manaţera snadno organizovatelné. Manaţer by se měl dále naučit, jak se rychle zbavit únavy ze stereotypních činností. Toho můţe dosáhnout krátkými sestavami gymnastických cviků, které můţe provádět i 19

20 ve své kanceláři. Pohybové aktivity manaţera přispívají také k odstraňováním zlozvyků, jako je kouření, přejídání se STRAVOVÁNÍ Správným stravováním je moţné upevnit nejen duševní rovnováhu člověka, ale i zvýšit odolnost proti onemocněním a třeba i infekcím, zvýšit pracovní výkonnost a v neposlední řadě prodlouţit ţivot. Nejvíce se ve stravování vyskytují tyto chyby: - sklon k přejídání nemělo by se jíst, pokud člověk nemá hlad, - nesprávné sloţení stravy preferujeme rostlinné tuky místo ţivočišných, méně konzumovat tučné jídla, - nepravidelnost stravy a nesoustředění se na jídlo nevyhovující nebo ţádná snídaně, rychle snězený oběd a pozdní vydatná a bohatá večeře. Pokud si manaţer chce zachovat duševní rovnováhu, musí se zbavit vlastních zlozvyků. Jedná se především o následující zlozvyky nebo nepřiměřené návyky: a) v ţivotosprávě: - pozdní a nepravidelné uléhání ke spánku, - nadměrné poţívání alkoholu, - kouření, - pozdní jídlo a přejídání. b) v myšlení a poznávacích procesech: - nesoustředěnost, - ukvapené úsudky, - v citových projevech, - výbušnost, - prudké reakce na slabé podněty, - strach. c) v etických projevech: - neplněný daného slova, - pomlouvání jiných, - intrikování a politikaření. 20

21 Čím je zlozvyk starší, tím horší je se ho zbavit. Nejdůleţitější je, abychom si zlozvyk přiznali a uvědomili si ho, coţ je pro mnoho lidí velice obtíţné. Pokud se s ním ztotoţníme, musíme si uvědomit výhody přiznaných zlozvyků, a tím se motivovat k jejich potlačení nebo odstranění METODY ODSTRAŇOVÁNÍ VLASTNÍCH ZLOZVYKŮ - svalová relaxace, - hluboké dýchání, - fantazijní imaginace, - divadelní zkouška, - posuv situačního rámce. Metody jsou zaloţeny na uplatnění silné vůle jedince. Mezi ty nejčastěji pouţívané patří: - odnaučit se neuţíváním (např. přestat kouřit), - interference (např. objednávat si poloviční porce k jídlu v zájmu odstranění tendence k přejídání se), - sociální napodobování (např. neprojevovat vlastní strach ve skupině, ve které se členové nebojí, nebo to jen třeba nedávají najevo), - negativní praxe (např. opakovaně se rozčilovat nad určitým jevem tak dlouho, aţ si uvědomíme nevhodnost své zvykové reakce). 21

22 3. RELAXAČNÍ TECHNIKY Pravidla duševní hygieny se zaměřují na moţnost autoregulace jedince, na jeho aktivní přetváření sama sebe i prostředí, ve kterém se právě pohybuje. V dnešní době je toto prostředí vnímáno zvýšeným neklidem, vyvolávaným změnami jeho stavu. Pokud se v něm chce manaţer úspěšně pohybovat, musí reagovat na veliké mnoţství podnětů, které vyplynuly z průběhu změn prostředí a přitom musí zvládat jimi vyvolaný neklid. U mnoha jedinců tento neklid způsobuje svalové napětí způsobené staţením krátkých svalových vláken. Vhodnou relaxací neutralizujeme tyto tenze. Vyuţívání a zvládání technik krátkodobé relaxace prováděných přímo na pracovišti zvyšuje manaţerovu odolnost proti působení stresu. Svalová relaxace je fyziologickou technikou, při které krátkodobě zapínáme určitou skupinu svalů přibliţně 5 aţ 10 sekund a následně je plynule uvolňujeme. Výsledkem by měl být pocit uvolnění svalového napětí a znovunabytí duševní energie. Hluboké dýchání je také fyziologickou technikou, provádí se tak, ţe po hlubokém nadechnutí se zadrţí po dobu 5 aţ 10 sekund dech a poté úplně vydechujeme. Nutná je plná koncentrace a soustředění se na vlastní proces dýchání, aby tím došlo k pročištění mysli po dobu tělesného uvolňování. Fantazijní imaginace je psychologickou relaxační technikou. A cílem je uvolnit duševní napětí jedince, tím ţe se posune ohnisko koncentrace jeho myšlenek. Zaměřujeme se na minulé příjemné záţitky a představujeme si je. Divadelní zkouška je další psychologickou technikou, která se zaměřuje na tvorbu alternativního scénáře chování člověka před nebo také v průběhu stresové situace. Přehrávání si určitých situací, které mohou nastat, umoţňují manaţerovi znovu získat kontrolu nad vlastním jednáním. 22

23 Posuv situačního rámce je další psychologická technika, která vychází z optimistického přeladění jedince tak, ţe stresovou situaci povaţuje za zvládnutelnou. Tohoto stavu dosáhne tím, ţe si neustále opakuje věty typu: - v situaci se plně orientuji, - podobný problém jsem nedávno vyřešil, - vím, kdo mi pomůţe, abych tuto situaci úspěšně překonal, - situace není tak kritická, jak se jeví, - z této situace mohu čerpat do budoucnosti. 3.1 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Duševně zdravý jedinec je emocionálně vyrovnaný, se schopností normálně proţívat a přiměřeně své emoce korigovat rozumem. Je schopen přijímat a zpracovávat informace, řešit efektivně problémy, postupovat podle pravidel logiky a vytvářet aktivně nové věci. Dále je schopen a ochoten komunikovat, adaptovat se na změny a reportovat normy sociální dohody. Je schopen pouţívat svou agresi spíše k obranným neţ útočným účelům, má dobrý vztah k sobě a respekt k druhým, má rozvinuté sociální a kulturní hodnoty směřuje k seberealizaci (Höschl, 1996) 1. Jako velmi uţitečný a inspirativní v souvislosti s pojetím hranic duševního zdraví a nemoci se jeví koncept autorů Kinstona a Cohena (1988), kteří tvrdí, ţe kaţdý z nás se v průběhu ţivota pohybuje střídavě mezi čtyřmi stavy mysli 2 : - otevřeným, - neurotickým, - objektivně narcistickým, - stavem primárního vytěsnění. 1 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje : Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní ţivotní styl. Praha : Management Press, s.r.o., Psychické poruchy, s. 83. ISBN BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje : Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní ţivotní styl. Praha : Management Press, s.r.o., Psychické poruchy, s. 83. ISBN

24 Otevřený stav vţdy odpovídá duševnímu zdraví, kdy jedinec ţije v subjektivní pohodě, ve stavu naprosté fyzické psychické a sociální pohody. Neurotický stav je stavem, kde se jedinec přibliţuje takovým proţitkům, kterým nerozumí, ještě se s nimi nesetkal, cítí se tím zmatený a ohroţený. Mnohdy cítí vinu za něco, co sám nezpůsobil, nebo nemohl ovlivnit. Těmito myšlenkami obrací svou obrannou agresi proti sobě a vykazuje neurotické symptomy (nespavost, deprese, fobie, úzkost). Objektivně narcistické stavy jsou jiţ stavy nejvyšší nouze, které chrání osobu před propuknutím psychózy. Stavy primárního vytěsnění jsou povaţovány za nejhlubší psychické poruchy, kde jiţ není jedinec schopen základní orientace, je mnohdy zmatený, objevují se masivní poruchy myšlení, emocí a vnímání. Osoba ztrácí kontakt s realitou, cítí se smrtelně ohroţen. Duševní poruchy jsou důsledkem jak dispozičních příčin, tak také důsledkem tlaku kulturních stereotypů v dané společnosti. V dnešní době se často setkáme s pojmy: hektická doba, turbulentní, doba informačního přetíţení. A jejím produktem jsou tzv. civilizační choroby s často psychosomatickou podstatou. Zaměstnanci jsou mnohdy pod velkým tlakem, aby podávali enormní výkon, pracovní normy jsou často na hranici reálné splnitelnosti, později se výkon ne 100% ale 120% stává novou normou a v dalším plná se hranice výkonu opět posouvá vpřed. U manaţerů se stává běţným syndromem vyhoření a prevence je chápána většinou jako zbytečný luxus, který si v trţním prostředí nemůţeme dovolit 3. Konečným důsledkem jsou pak nejrůznější psychické poruchy, které mohou být jak příčinou, tak i důsledkem selhání v principech duševní hygieny jedince 4. 3 BEDRNOVÁ, Eva. Management osobního rozvoje : Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní ţivotní styl. Praha : Management Press, s.r.o., Psychické poruchy, s. 85. ISBN BEDRNOVÁ, Eva. Management osobní rozvoje : Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní ţivotní styl. Praha : Management Press, s.r.o., Psychické poruchy, s. 83. ISBN

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Kompetenční modelování v praxi část 5

Kompetenční modelování v praxi část 5 Kompetenční modelování v praxi část 5 Projekt: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště Uherské Hradiště, 9. 6. 2011, 16.6. 2011 Ing. Milan Půček, MBA, PhD. Tento projekt je spolufinancován ESF prostřednictvím

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Politika interní komunikace ČSÚ

Politika interní komunikace ČSÚ Politika interní komunikace ČSÚ Český statistický úřad, 2016 obsah ÚVOD... 3 Strategický kontext komunikace... 3 Účel Politiky interní komunikace... 3 Cíle interní komunikace... 3 Základní principy interní

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Management. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Management Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky?

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY

VLIV PODNIKOVÉ KULTURY VLIV PODNIKOVÉ KULTURY NA PRACOVNÍ SPOKOJENOST A EMOCIONÁLNÍ POHODU ZAMĚSTNANCŮ 1 Ing. Luiza Šeďa Tadevosyanová OSNOVA I. Teoretická část Základní pojmy Vliv podnikové kultury na organizaci Funkce podnikové

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

MD-10- Organizování-5.Delegování

MD-10- Organizování-5.Delegování MD-10- Organizování-5.Delegování 5. Delegování 1. ÚVOD Rozložení kompetencí formou centralizace, nebo decentralizace má poměrně trvalý charakter. Manažerská praxe však nutně potřebuje organizační nástroj,

Více

Manažerská psychologie 1

Manažerská psychologie 1 Manažerská psychologie 1 7. přednáška Time management Mgr. Petra Halířová Literatura Pacovský, Petr: Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha, Grada 2006. Gruber, David: Time management. Praha,

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více