ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed assets BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Autor: doc. Ing. Jaroslav SEDLÁČEK, CSc. Jana DVOŘÁKOVÁ Brno 2011

2

3 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce panu doc. Ing. Jaroslavovi Sedláčkovi, CSc. za jeho odborné a cenné rady při vypracovávání mé bakalářské práce. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy a Přírodovědecké fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora univerzity

4 Název bakalářské práce: Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku Autor: Jana Dvořáková Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, MU Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Katedra financí, Ekonomicko-správní fakulta, MU Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dlouhodobého majetku. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku, jeho zařazení do rozvahy podniku a jeho členění. Druhá část je věnována účetním postupům. Je zde zahrnuto pořízení a ocenění majetku, vyřazení majetku z evidence a odpisování majetku. Jednotlivé účetní operace jsou vedeny v rámci české účetní legislativy, a proto se také třetí část týká srovnání českých účetních standardů s mezinárodními účetními standardy. Klíčová slova dlouhodobý majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, ocenění, odpis, účet, mezinárodní účetní standardy Title: Analysis of methods of accounting fixed assets Author: Jana Dvořáková Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, MU Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Department of Finance, Faculty of Economics and Management, MU Abstract This bachelor thesis deals with fixed assets. The first part is focused on general characteristics of fixed assets, its inclusion in the company's balance and its segmentation. The second part is devoted to accounting procedures. There is the the acquisition and asset valuation, disposal of property evidence and depreciation of assets. The individual accounting transactions are conducted in the Czech accounting legislation, and therefore the third part is concerned the comparison of Czech accounting standards with International Accounting Standards. Keywords Fixed assets, fixed intangible property, fixed tangible property, fixed financial property, evaluation, depreciation, account, International Accounting Standards

5 Obsah Úvod Charakteristika dlouhodobého majetku Rozvaha podniku Klasifikace dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Účtování o dlouhodobém majetku Oceňování dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy Časová metoda odpisu Výkonová metoda odpisu Komponentní metoda odpisu Odpisování technického zhodnocení Vyřazování dlouhodobého majetku Opravné položky a rezervy Srovnání české účetní legislativy s mezinárodními účetními standardy Harmonizace účetnictví v rámci EU Rozdíly mezi IAS/IFRS a ČÚL...44 Závěr...49 Seznam literatury...50 Seznam zkratek...52 Seznam tabulek a obrázků...52 Seznam příloh...52 Příloha

6 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku. Zvolení daného tématu pro mě nebylo nijak obtížné. Oblast účetnictví mě velmi zaujala při mém studiu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a již fakt, že jsem studentkou oboru matematika ekonomie, nahrává k tomu, že jsou mně blízké oblasti s matematickým podtextem. V účetnictví je třeba hledat logiku, kterou právě matematika má. Dlouhodobý majetek má v podniku svoji důležitou roli. Charakteristickým rysem dlouhodobého majetku je doba jeho použití, která je delší než jeden rok. Prakticky žádný podnik se neobejde bez budov, pozemků a různého vybavení. Vzhledem k technické vyspělosti dnešního světa firmy v hojné míře využívají výpočetní techniku. Jedná se zejména o software, což je podoba nehmotného dlouhodobého majetku. V neposlední řadě firma vede ve svém účetnictví ještě dlouhodobý finanční majetek. Z tohoto hlediska se může jednat o majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry a podíly. Cílem této práce je provést analýzu metod účtování o dlouhodobém majetku. Srovnat jednotlivé metody účtování v rámci českých účetních standardů a mezinárodních účetních standardů. Zjistit, zda se někde shodují nebo se naopak rozcházejí. První část bakalářské práce je věnována charakteristice dlouhodobého majetku, jeho členění a zařazení do rozvahy podniku. Druhá část se zaměřuje na účtování o dlouhodobém majetku, jeho pořízení a ocenění. Na základě doby jeho použitelnosti je důležitá část týkající se účetních odpisů. A pokud například dojde k prodeji nebo k likvidaci dlouhodobého majetku mluvíme o vyřazení majetku z evidence. Tam, kde je to opodstatněné a v rámci dané problematiky nutné, jsou v jednotlivých podkapitolách uvedeny praktické příklady. Poslední část se zabývá srovnáním českých a mezinárodních účetních standardů. V této kapitole nechybí ani stručná charakteristika mezinárodních účetních standardů. Čísla syntetických účtů, která využívám ve své bakalářské práci, vychází z účtového rozvrhu, který je uveden v příloze. 6

7 1. Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je charakteristický zejména svojí dobou použití, která je delší než jeden rok. Jeho spotřeba obvykle neprobíhá jednorázově, tedy účetní a daňová spotřeba dlouhodobého majetku bývá rozložena do několika účetních a zdaňovacích období. Můžeme rozlišovat dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. Dlouhodobý majetek z daňového hlediska je stanoven zákonem o daních z příjmů a dlouhodobý majetek z účetního hlediska je stanoven zákonem o účetnictví. Daňový pohled není totožný s pohledem účetním. Zákon o daních z příjmů definuje pojmy,,hmotný majetek a,,nehmotný majetek a přímo nestanovuje pojem,,dlouhodobý majetek. Dále platí, že z hlediska účetních předpisů se v případě majetku, který není automaticky dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění1, není jednoznačně stanoven limit vstupní ceny. Je tedy dovoleno stanovit si výši ocenění majetkových položek ve svém vnitřním účetním předpisu a přikazují pouze nahlédnout k principu významnosti2 a věrného a poctivého zobrazení skutečnosti Rozvaha podniku Dlouhodobý majetek by měl představovat nejvýnosnější formu aktiv podniku. Jak již bylo výše zmíněno, spotřebovává se postupně prostřednictvím odpisů. V některých případech k jeho spotřebě nedochází, neztrácí hodnotu, ba naopak ji získává (např. pozemky, umělecké sbírky). Dlouhodobý majetek patří mezi nejméně likvidní aktiva podniku, a proto je v rozvaze umístěn na začátku aktiv a často se označuje jako stálá aktiva. 1 Pozemky, stavby, goodwill atd. 2 Tato zásada požaduje, aby účetní výkazy obsahovaly takové informace, které jsou pro uživatele významné. Přičemž za významnou se považuje taková informace, která kdyby nebyla uvedena v účetních výkazech, nebo by byla uvedena chybně, mohla by ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací. 3 Tato zásada vyžaduje vést účetnictví tak, aby účetní závěrka, která je sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Zobrazení je věrné, pokud obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu. Zobrazení je poctivé, pokud jsou účetní metody použity takovým způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 7

8 Tab. 1 Vykazování dlouhodobého majetku v rozvaze podniku ROZVAHA AKTIVA PASIVA A Pohledávky za upsaný základní kapitál A Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek B I. Dlouhodobý nehmotný majetek B Cizí zdroje II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C Oběžná aktiva D Časové rozlišení D Časové rozlišení Celkem aktiva Celkem pasiva Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Klasifikace dlouhodobého majetku Jak již z výše uvedené tabulky vyplývá, dělíme dlouhodobý majetek na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dle účtového rozvrhu, který je uveden v příloze, účtuji o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0 Dlouhodobý majetek. Tato účtová třída je dále rozdělena do účtových skupin: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 Dlouhodobý majetek hmotný odpisovaný, 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, 06 Dlouhodobý finanční majetek, 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku. 8

9 1.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a záleží také na výši jeho ocenění určitou částkou. Tento limit si stanovuje jednotlivý podnik sám (s výjimkou goodwillu) na základě principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Za nehmotný dlouhodobý majetek považuji takový, který nelze uchopit. Do dlouhodobého nehmotného majetku řadíme ta aktiva, která jsou uvedena v účtové skupině 01 Dlouhodobý nehmotný majetek na syntetických účtech: 011 Zřizovací výdaje (náklady spojené se založením obchodní společnosti), 012 Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti, 013 Software, 014 Ocenitelná práva (výrobně-technické poznatky, licence aj.), 015 Goodwill4 (rozdíl mezi tržní hodnotou a sumou individuálně přeceněného majetku, který byl koupen nabyvatelem, sníženého o závazky převzaté od prodávajícího jedná se o případ, kdy došlo k přecenění majetku znalcem), 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Za dlouhodobý hmotný majetek považuji ten, který mohu uchopit. Délka jeho použitelnosti je delší než jeden rok a opět zde záleží na výši jeho ocenění, kterou si stanoví podnik sám v souladu s principem významnosti a věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví, jsou vymezeny dvě účtové skupiny pro dlouhodobý hmotný majetek: 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. 4 Goodwil může být samozřejmě i záporný a to v případě, kdy tržní hodnota majetku je nižší než účetní či přeceněná hodnota majetku. Pak se hovoří o badwillu.,,ekonomicky představuje goodwill či badwill hodnotu jména podniku nebo také cenu, kterou hradí kupující (nabyvatel) za získání výhodnějšího postavení na trhu, za získání know-how, za dopravní výhody atp. (Sedláček a kol., 2005). 9

10 Do dlouhodobého hmotného majetku patří: 021 Stavby, 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 025 Pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 hektaru, o hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na jeden hektar), 026 Základní stádo a tažná zvířata, 027 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (rozdíl mezi oceněním podniku nabytého koupí, vkladem nebo při přeměně společnosti), 029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek, 031 Pozemky, 032 Umělecká díla a sbírky Dlouhodobý finanční majetek Podnik pořizuje nebo vlastní tato aktiva za účelem dlouhodobého uložení volných prostředků se záměrem získat ekonomický prospěch. Buď za účelem získání vlivu v jiné společnosti, a nebo za účelem dosažení vyšších výnosů při investování. Charakteristická je opět doba použitelnosti, která je delší než jeden rok. Do účtové skupiny 06 Dlouhodobý finanční majetek patří: 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách (účetní jednotka vlastní více jak 40 % na základním kapitálu), 062 Podíly v podnicích pod podstatným vlivem (účetní jednotka vlastní 20 % a více, maximálně však 40 % na základním kapitálu), 063 Realizovatelné cenné papíry a podíly (cenné papíry a podíly, které nezakládají rozhodující ani podstatný vliv), 065 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 066 Půjčky ovládaným a řízeným osobám a podnikům pod podstatným vlivem, 067 Ostatní dlouhodobé půjčky, 069 Jiný dlouhodobý finanční majetek. 10

11 2. Účtování o dlouhodobém majetku Základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku stanovuje Český účetní standard pro podnikatele č Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. V rámci dlouhodobého finančního majetku se vychází z Českého účetního standardu pro podnikatele č Oceňování dlouhodobého majetku Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. jsou účetní jednotky povinny oceňovat majetek. Následně jsou tyto hodnoty majetku důležité z hlediska účetních a daňových odpisů, z nichž budou postupně odpisovány a dále je také důležitý okamžik, ke kterému se hmotný a nehmotný majetek skutečně stává dlouhodobým majetkem z účetního a daňového hlediska. Tedy jde o okamžik, kdy je dlouhodobý majetek zařazen do užívání. Účetní jednotky oceňují majetek vzhledem ke dvěma základním okamžikům: a) k okamžiku uskutečnění účetního případu (podle 25 zákona o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje (podle 27 zákona o účetnictví). Z výše uvedeného 25 zákona o účetnictví vyplývá, že k oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se mohou použít tyto základní typy cen: a) pořizovací cena toto ocenění se použije, je-li dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek pořizován za úplatu, b) vlastní náklady takto se ocení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný vlastní činností, c) reprodukční pořizovací cena tímto způsobem se ocení dlouhodobý hmotný majetek, který jsme pořídili bezúplatně (dary, přebytky při inventarizaci nebo majetek, u kterého nelze zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností). Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady, které s jeho pořízením souvisejí. Do pořizovací ceny vstupují např. výdaje na: dopravu, montáž, clo, 11

12 průzkumné geologické, projektové a geodetické práce, technické zhodnocení, umělecká díla jako součást stavebních objektů, přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, úroky z úvěru, které souvisejí s pořízením majetku, pokud tak účetní jednotka rozhodne. Do pořizovací ceny naopak nepatří: výdaje na opravy a údržbu5, náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, výdaje na biologickou rekultivaci, náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, smluvní penále, peněžní náhrady škod a poplatky z prodlení, náklady související s přípravou a zabezpečením výstavby, které vznikly po uvedení pořizovaného majetku do užívání. Do vlastních nákladů patří přímé i nepřímé náklady související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností. Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl nabyt darováním, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nově zjištěný a dosud v účetnictví nebyl zachycen, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností za podmínky, kdy reprodukční cena je nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý z finančního leasingu, vklad dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který není podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny oceněn jinak. Kromě uvedeného typu ocenění zavádí zákon o účetnictví v 27 možnost oceňování 5 Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 12

13 některých finančních aktiv reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou). Pokud pořizujeme cenné papíry a podíly, oceníme je pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé náklady související s pořízením. Do pořizovací ceny nejsou zahrnuty zejména úroky na pořízení cenných papírů a náklady spojené s jejich držbou. Dle zákona o účetnictví v 27 odst. 1 se z jednotlivých složek majetku k datu sestavení účetní závěrky podniku reálnou hodnotou oceňují: a) cenné papíry, kromě cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v prvotních emisích neurčených k obchodování, cenných papírů, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem6, a cenných papírů, které jsou emitovány podnikem, b) deriváty7, c) technické rezervy a finanční umístění u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, toto ovšem neplatí v případech, ve kterých zákon o přeměnách obchodních společností a družstev ukládá povinnost ocenit obchodní majetek při přeměně společnosti, pak se majetek a závazky oceňují reálnou hodnotou k datu sestavení účetní závěrky, e) pohledávky, které byly účetní jednotkou zakoupeny k obchodování, f) závazky z prodeje cenných papírů, které nejsou majetkem podniku, g) u vybraných účetních jednotek majetek, který je určen k prodeji, s výjimkou zásob. Za reálnou hodnotu se považuje: 1) tržní hodnota8, 2) ocenění buď kvalifikovaným odhadem, nebo posudkem znalce (není-li tržní hodnota k dispozici nebo nevyjadřuje tato hodnota reálnou hodnotu dostatečně), 3) ocenění stanovené dle zvláštních předpisů (pokud nelze použít 1) nebo 2)). Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, na které se reálná hodnota nevztahuje, se oceňují v okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, pořizovací cenou 6 Jedná se o tzv. majetkové účasti. 7 Finanční instrument, který má tři chrakteristické rysy: (1) v jeho základě leží jiný instrument, tzv. bazický instrument, který ovlivňuje hodnotu derivátu, (2) jedná se o termínované obchody, tzn. doba od vypořádání obchodu je vzdálená od doby sjednání obchodu, (3) při sjednání obvykle nevyžadují žádnou popř. malou investici. 8 Hodnota, která je vyhlášena na tuzemské nebo zahraniční burze či na jiném organizovaném trhu. 13

14 zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy popřípadě náklady. Majetkové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou).,,ekvivalence vyjadřuje míru účasti podniku na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má majetkovou účast (Sedláček, 2005). U realizovatelných9 cenných papírů a majetkových účastí, které jsou oceněny ekvivalencí, se změna reálné hodnoty účtuje následovně: změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub (ve prospěch) analytického účtu příslušného finančního majetku souvztažně s účtem 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, pokud dojde k prodeji či k jinému úbytku, pak se tento zúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku, u dlužných cenných papírů se o úrokovém výnosu účtuje výsledkově. Dále je uveden příklad na určení ocenění majetku. Příklad 1: Určete typy ocenění majetku. Limity stanovené firmou jsou Kč pro dlouhodobý hmotný majetek a Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek. Majetek a jeho pořízení Typ ocenění 1) Osobní automobil zakoupený za Kč 2) Lisovací stroj zhotovený vlastními zaměstnanci, materiálové a mzdové náklady činily Kč 3) Firma získala darem uměleckou sbírku, ocenění znalcem bylo stanoveno na Kč 4) Státní dluhopisy zakoupené za Kč, splatné za 2 roky, drženy budou do splatnosti Užitkový automobil, pořizovací cena Kč, 5) pronajatý od leasingové společnosti na 36 měsíců, měsíční splátky činí Kč 6) Užitkový automobil v hodnotě Kč (případ č.5)bezplatný převod po skončení leasingové smlouvy 7) Nákup software v hodnotě Kč 9 Jsou to cenné papíry, které nejsou cennými papíry k obchodování ani nejsou cennými papíry drženými do splatnosti, ani majetkovou účastí. 14

15 Řešení: Majetek a jeho pořízení Typ ocenění 1) Osobní automobil zakoupený za Kč Pořizovací cena 2) Lisovací stroj zhotovený vlastními zaměstnanci, Vlastní náklady materiálové a mzdové náklady činily Kč 3) Firma získala darem uměleckou sbírku, ocenění znalcem Reprodukční pořizovací cena bylo stanoveno na Kč 4) Státní dluhopisy zakoupené za Kč, splatné za Pořizovací cena 2 roky, drženy budou do splatnosti Užitkový automobil, pořizovací cena Kč, 5) pronajatý od leasingové společnosti na 36 měsíců, měsíční splátky činí Kč 6) Užitkový automobil v hodnotě Kč (případ č.5)reprodukční pořizovací cena bezplatný převod po skončení leasingové smlouvy 7) Nákup software v hodnotě Kč Pořizovací cena 2.2 Pořizování dlouhodobého majetku Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, dlouhodobý majetek hraje v podniku důležitou roli. Firma prakticky nemůže fungovat bez budov, pozemků a různých jiných příslušenství, které se řadí do dlouhodobého majetku. Majetek může pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, darem, převodem do podniku z osobního vlastnictví podnikatele nebo společníka. Pořizování dlouhodobého majetku se sleduje v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, konkrétně na syntetických účtech: 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Dále jsou uvedena schémata naznačující postup zaúčtování při pořízení dlouhodobého majetku u tuzemského a zahraničního dodavatele. 15

16 Obr. 1 Schéma pořizování dlouhodobého majetku tuzemský dodavatel 321 Závazky z obchod... 04X Pořízení DNM a DHM cena pořízení majetku < > náklady související s pořízením < > DPH u plátce DPH < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Obr. 2 Schéma pořizování dlouhodobého majetku zahraniční dodavatel 379 Jiné závazky 04X Pořízení DNM a DHM neplátci vyměřena DPH < > clo < > 321 Závazky z obchod... cena pořízení majetku < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Pokud pořizujeme dlouhodobý majetek, můžeme dodavateli poskytnout zálohu v době, kdy investice stále ještě není dokončena a firma neobdržela fakturu s konečnou cenou. Než obdržíme konečnou fakturu, představuje záloha částečnou úhradu ještě nevyfakturované dodávky a tuto zálohu tedy zaúčtujeme na vrub účtu z účtové skupiny 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a ve prospěch účtu, ze kterého je záloha hrazena. Může se jednat o bankovní účet, platbu v hotovosti nebo je záloha hrazena z úvěrového účtu. Poté, co účetní jednotka obdrží fakturu, se záloha převede na účet dodavatelů, kde sníží hodnotu 16

17 celkového závazku. Příklad 2: Společnost SAC (plátce DPH) se rozhodla zakoupit tiskařský stroj v hodnotě Kč + DPH. Firma poskytla dodavateli zálohu v hodnotě Kč, dodací lhůta je dva měsíce. Dodavatel zaslal do 10 dnů daňový doklad na zúčtování DPH ze zálohy. Faktura byla přijata 2 měsíce po úhradě zálohy. Dále společnost zakoupila lisovací stroj z Ruska v pořizovací ceně Kč (clo je ve výši Kč), doprava stroje byla zajištěna od tuzemského dopravce v ceně Kč. Instalaci stroje firma provedla ve vlastní režii v částce Kč. Jelikož je stroj ve firmě nový, bylo nutné zařídit speciální kurz pro zaškolení obsluhy v částce Kč. Zaúčtujte. Řešení: Účetní operace Částka v Kč MD 1) Úhrada zálohy dodavateli stroje z bankovního účtu ) Daňový doklad na zúčtování DPH ze zálohy DPH 3) Přijatá faktura na stroj: celkem cena stroje Pořízení... DPH DPH 4) Zúčtování DPH Poskytnuté zálohy na DHM 343 DPH 5) Zúčtování zaplacené zálohy za stroj Závazky z obchod Poskytnuté zálohy na DHM 6) Úhrada přijaté faktury z bankovního účtu Závazky z obchod Bankovní účet 7) Nákup lisovaního stroje z Ruska Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 8) Přijatá faktura za dopravu stroje Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 9) Instalace stroje ve vlastní režii Pořízení DHM 622 Aktivace Ostatní služby 321 Závazky z obchod... 10) Přijatá faktura za speciální kurz Poskytnuté zálohy na DHM D 221 Bankovní účet 052 Poskytnuté zálohy na DHM 321 Závazky...

18 Celní deklarace ke stroji z Ruska: 11) clo DPH Pořízení DPH 379 Jiné záv DPH Protokoly o převzetí: 12) a) tiskařský stroj b) lisovací stroj Samostatné Samostatné Pořízení Pořízení... Úhrada z bankovního účtu: a) ruskému dodavateli stroje 13) b) tuzemskému dopravci c) celnici d) školící firmě Bankovní Bankovní Bankovní Bankovní Závazky Závazky Jiné závazky 321 Závazky... V předchozím příkladě je firma SAC registrovaným plátcem DPH, pokud by jím nebyla, účetní operace 2) a 4) by byly vynechány. Pořizovací cena stroje by byla uveda v plné výši Kč. Ostatní operace by byly stejné. Na tomto příkladě si můžeme uvědomit, že v případě neplátce DPH firma odepíše do nákladů sumu o Kč vyšší, než by to bylo u registrovaného plátce DPH. Také je určitě důležitý fakt, že v případě obchodování se zahraniční zemí, která není součástí EU, se do pořizovací ceny majetku zahrnuje i clo, které zvýší ocenění majetku. Po ukončení pořizovacího procesu je majetek uveden do užívání10, tzn. že se investice do dlouhodobého majetku převede do účtových skupin 01, 02 nebo 03 a dále jsou splněny všechny technické předpoklady a povinnosti vyplývající z právních předpisů k jeho užívání. Majetek nemusí být pořízen pouze koupí, ale podnik jej může zhotovit vlastní činností. Takový postup pořizování dlouhodobého majetku zvyšuje aktiva podniku, a proto se tento způsob nazývá aktivace. Pokud si např. firma pořídí dlouhodobý majetek, u kterého je nutná následná instalace, pak tuto instalaci mohou provést zaměstnanci podniku. Taková situace se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 04 a ve prospěch účtu 622 Aktivace vnitropodnikových služeb (viz příklad 2). Jak se postupuje při účtování pořizování majetku vlastní činností, znázorňuje následující schéma. 10 Pokud uvedeme majetek do užívání, tak jsou splněny všechny technické funkce nutné k jeho použití a dále jsou splněny povinnosti, které vyplývají z právních předpisů (ekologických, stavebních, hygienických, bezpečnostních a požárních). Je-li majetek uveden do užívání, ještě neznamená, že je fakticky využíván, ale je připraven k použití. 18

19 Obr. 3 Pořizování dlouhodobého majetku vlastní činností 62X Aktivace DNM a DHM 04X Pořízení DNM a DHM vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností < > 321 Závazky z obchod... externí náklady související s pořízením < > DPH plátce DPH < > 622 Aktivace vnitropod... vnitropodnikové služby související s pořízením < > 041 Pořízení DNM Pořízení DHM 01X DNM 02X, 03X - DHM převod dlouhodobého majetku do používání < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Někdy se může stát, že při inventarizaci majetku je zjištěn přebytek11, který nelze doložit žádným účetním dokladem, či prokázat jej jiným zákonným způsobem. Takovýto přebytek se nepovažuje za výnos, ale je zobrazen na vrubu příslušného účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch oprávek k tomuto majetku. Pokud se zjistí přebytek při inventarizaci u dlouhodobého majetku, který se neodpisuje, pak se tato skutečnost zachytí na vrub účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. Společnost také může obdržet darem určitý druh majetku, tuto situaci zaúčtuje na vrub účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 11 V případě přebytku dochází k tomu, že skutečný stav určité majetkové složky je vyšší než stav uveden v účetnictví. 19

20 finanční majetek a ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V některých případech je podniku na pořizovaný dlouhodobý majetek poskytnuta investiční dotace. O výši této dotace se poté snižuje vstupní cena pořizovacího majetku. Při zaúčtování se dotace projeví jako vznik pohledávky za poskytovatelem dotace (na vrub účtu 346 Dotace ze státního rozpočtu nebo 347 Ostatní dotace) a snížením výdajů na investice (ve prospěch účtů účtové skupiny 04 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.). Z toho tedy vyplývá, že podnik může reprodukovat pouze tu část investic, jež je financována z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů, které jsou však návratné. Příklad 3: Společnost DASO vykazuje tyto účetní případy. Zaúčtujte. Účetní operace Částka v Kč 1) Spotřeba mezd na výrobu vlastního lisovacího stroje ) Spotřeba materiálu na výrobu lisovacího stroje ) Převedení lisovacího stroje do majetku společnosti DASO 4) Uvedení lisovacího stroje do užívání 5) Společnost obdržela darem osobní automobil ) Převedení automobilu do majetku společnosti ) Při inventarizaci zjištěn přebytek software ) Firma zakoupila pozemek na výstavbu elektrárny 9) Na nákup pozemku firma obdržela investiční dotaci 10) Přijetí dotace na bankovní účet ) Uvedení pozemku do majetku Úhrada faktury za nákup pozemku ) 20 MD D

21 Řešení: Účetní operace Částka v Kč MD D 1) Spotřeba mezd na výrobu vlastního lisovacího stroje Mzdové náklady Zaměstnanci 2) Spotřeba materiálu na výrobu lisovacího stroje Spotřeba materiálu 112 Materiál na skladě 3) Převedení lisovacího stroje do majetku společnosti DASO Pořízení DHM 624 Aktivace DHM 4) Uvedení lisovacího stroje do užívání Samostatné movité věci 042 Pořízení DHM 5) Společnost obdržela darem osobní automobil Pořízení DHM 413 Ostatní kapitálové fondy 6) Převedení automobilu do majetku společnosti Samostatné movité věci 042 Pořízení DHM 7) Při inventarizaci zjištěn přebytek software Software 073 Oprávky k softwaru 8) Firma zakoupila pozemek na výstavbu elektrárny Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 9) Na nákup pozemku firma obdržela investiční dotaci Dotace ze státního rozpočtu 042 Pořízení DHM 10) Přijetí dotace na bankovní účet Bankovní účet 346 Dotace ze státního rozpočtu 11) Uvedení pozemku do majetku Pozemky 042 Pořízení DHM Úhrada faktury za nákup pozemku Závazky z obchod Bankovní účet 12) 2.3 Odpisování dlouhodobého majetku Odpisování je neodmyslitelnou součástí dlouhodobého majetku. Aktiva, která jsou ekonomickými jednotkami užívány dlouhodobě, se postupně opotřebovávají. Může se jednat o opotřebení budovy v rámci otřesů při výrobě, opotřebení auta jeho ojetím aj. Dochází k postupnému snižování hodnoty dlouhodobého majetku jeho používáním. Následně jsou tyto částky převáděny formou tzv. odpisů do provozních nákladů podniku. Takovýto proces se nazývá odpisování. Důležité je zmínit, že některá aktiva postupem času získávají na své 21

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5.1 Majetek (aktiva) a jeho oceňování v účetnictví Zdroje majetku (pasiva) Náklady a výnosy 5.2 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 5.3 Účet podstata a

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více