ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed assets BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Autor: doc. Ing. Jaroslav SEDLÁČEK, CSc. Jana DVOŘÁKOVÁ Brno 2011

2

3 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce panu doc. Ing. Jaroslavovi Sedláčkovi, CSc. za jeho odborné a cenné rady při vypracovávání mé bakalářské práce. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy a Přírodovědecké fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora univerzity

4 Název bakalářské práce: Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku Autor: Jana Dvořáková Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, MU Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Katedra financí, Ekonomicko-správní fakulta, MU Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dlouhodobého majetku. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku, jeho zařazení do rozvahy podniku a jeho členění. Druhá část je věnována účetním postupům. Je zde zahrnuto pořízení a ocenění majetku, vyřazení majetku z evidence a odpisování majetku. Jednotlivé účetní operace jsou vedeny v rámci české účetní legislativy, a proto se také třetí část týká srovnání českých účetních standardů s mezinárodními účetními standardy. Klíčová slova dlouhodobý majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, ocenění, odpis, účet, mezinárodní účetní standardy Title: Analysis of methods of accounting fixed assets Author: Jana Dvořáková Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, MU Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Department of Finance, Faculty of Economics and Management, MU Abstract This bachelor thesis deals with fixed assets. The first part is focused on general characteristics of fixed assets, its inclusion in the company's balance and its segmentation. The second part is devoted to accounting procedures. There is the the acquisition and asset valuation, disposal of property evidence and depreciation of assets. The individual accounting transactions are conducted in the Czech accounting legislation, and therefore the third part is concerned the comparison of Czech accounting standards with International Accounting Standards. Keywords Fixed assets, fixed intangible property, fixed tangible property, fixed financial property, evaluation, depreciation, account, International Accounting Standards

5 Obsah Úvod Charakteristika dlouhodobého majetku Rozvaha podniku Klasifikace dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Účtování o dlouhodobém majetku Oceňování dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy Časová metoda odpisu Výkonová metoda odpisu Komponentní metoda odpisu Odpisování technického zhodnocení Vyřazování dlouhodobého majetku Opravné položky a rezervy Srovnání české účetní legislativy s mezinárodními účetními standardy Harmonizace účetnictví v rámci EU Rozdíly mezi IAS/IFRS a ČÚL...44 Závěr...49 Seznam literatury...50 Seznam zkratek...52 Seznam tabulek a obrázků...52 Seznam příloh...52 Příloha

6 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku. Zvolení daného tématu pro mě nebylo nijak obtížné. Oblast účetnictví mě velmi zaujala při mém studiu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a již fakt, že jsem studentkou oboru matematika ekonomie, nahrává k tomu, že jsou mně blízké oblasti s matematickým podtextem. V účetnictví je třeba hledat logiku, kterou právě matematika má. Dlouhodobý majetek má v podniku svoji důležitou roli. Charakteristickým rysem dlouhodobého majetku je doba jeho použití, která je delší než jeden rok. Prakticky žádný podnik se neobejde bez budov, pozemků a různého vybavení. Vzhledem k technické vyspělosti dnešního světa firmy v hojné míře využívají výpočetní techniku. Jedná se zejména o software, což je podoba nehmotného dlouhodobého majetku. V neposlední řadě firma vede ve svém účetnictví ještě dlouhodobý finanční majetek. Z tohoto hlediska se může jednat o majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry a podíly. Cílem této práce je provést analýzu metod účtování o dlouhodobém majetku. Srovnat jednotlivé metody účtování v rámci českých účetních standardů a mezinárodních účetních standardů. Zjistit, zda se někde shodují nebo se naopak rozcházejí. První část bakalářské práce je věnována charakteristice dlouhodobého majetku, jeho členění a zařazení do rozvahy podniku. Druhá část se zaměřuje na účtování o dlouhodobém majetku, jeho pořízení a ocenění. Na základě doby jeho použitelnosti je důležitá část týkající se účetních odpisů. A pokud například dojde k prodeji nebo k likvidaci dlouhodobého majetku mluvíme o vyřazení majetku z evidence. Tam, kde je to opodstatněné a v rámci dané problematiky nutné, jsou v jednotlivých podkapitolách uvedeny praktické příklady. Poslední část se zabývá srovnáním českých a mezinárodních účetních standardů. V této kapitole nechybí ani stručná charakteristika mezinárodních účetních standardů. Čísla syntetických účtů, která využívám ve své bakalářské práci, vychází z účtového rozvrhu, který je uveden v příloze. 6

7 1. Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je charakteristický zejména svojí dobou použití, která je delší než jeden rok. Jeho spotřeba obvykle neprobíhá jednorázově, tedy účetní a daňová spotřeba dlouhodobého majetku bývá rozložena do několika účetních a zdaňovacích období. Můžeme rozlišovat dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. Dlouhodobý majetek z daňového hlediska je stanoven zákonem o daních z příjmů a dlouhodobý majetek z účetního hlediska je stanoven zákonem o účetnictví. Daňový pohled není totožný s pohledem účetním. Zákon o daních z příjmů definuje pojmy,,hmotný majetek a,,nehmotný majetek a přímo nestanovuje pojem,,dlouhodobý majetek. Dále platí, že z hlediska účetních předpisů se v případě majetku, který není automaticky dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění1, není jednoznačně stanoven limit vstupní ceny. Je tedy dovoleno stanovit si výši ocenění majetkových položek ve svém vnitřním účetním předpisu a přikazují pouze nahlédnout k principu významnosti2 a věrného a poctivého zobrazení skutečnosti Rozvaha podniku Dlouhodobý majetek by měl představovat nejvýnosnější formu aktiv podniku. Jak již bylo výše zmíněno, spotřebovává se postupně prostřednictvím odpisů. V některých případech k jeho spotřebě nedochází, neztrácí hodnotu, ba naopak ji získává (např. pozemky, umělecké sbírky). Dlouhodobý majetek patří mezi nejméně likvidní aktiva podniku, a proto je v rozvaze umístěn na začátku aktiv a často se označuje jako stálá aktiva. 1 Pozemky, stavby, goodwill atd. 2 Tato zásada požaduje, aby účetní výkazy obsahovaly takové informace, které jsou pro uživatele významné. Přičemž za významnou se považuje taková informace, která kdyby nebyla uvedena v účetních výkazech, nebo by byla uvedena chybně, mohla by ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací. 3 Tato zásada vyžaduje vést účetnictví tak, aby účetní závěrka, která je sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Zobrazení je věrné, pokud obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu. Zobrazení je poctivé, pokud jsou účetní metody použity takovým způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 7

8 Tab. 1 Vykazování dlouhodobého majetku v rozvaze podniku ROZVAHA AKTIVA PASIVA A Pohledávky za upsaný základní kapitál A Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek B I. Dlouhodobý nehmotný majetek B Cizí zdroje II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C Oběžná aktiva D Časové rozlišení D Časové rozlišení Celkem aktiva Celkem pasiva Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Klasifikace dlouhodobého majetku Jak již z výše uvedené tabulky vyplývá, dělíme dlouhodobý majetek na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dle účtového rozvrhu, který je uveden v příloze, účtuji o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0 Dlouhodobý majetek. Tato účtová třída je dále rozdělena do účtových skupin: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 Dlouhodobý majetek hmotný odpisovaný, 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, 06 Dlouhodobý finanční majetek, 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku. 8

9 1.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a záleží také na výši jeho ocenění určitou částkou. Tento limit si stanovuje jednotlivý podnik sám (s výjimkou goodwillu) na základě principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Za nehmotný dlouhodobý majetek považuji takový, který nelze uchopit. Do dlouhodobého nehmotného majetku řadíme ta aktiva, která jsou uvedena v účtové skupině 01 Dlouhodobý nehmotný majetek na syntetických účtech: 011 Zřizovací výdaje (náklady spojené se založením obchodní společnosti), 012 Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti, 013 Software, 014 Ocenitelná práva (výrobně-technické poznatky, licence aj.), 015 Goodwill4 (rozdíl mezi tržní hodnotou a sumou individuálně přeceněného majetku, který byl koupen nabyvatelem, sníženého o závazky převzaté od prodávajícího jedná se o případ, kdy došlo k přecenění majetku znalcem), 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Za dlouhodobý hmotný majetek považuji ten, který mohu uchopit. Délka jeho použitelnosti je delší než jeden rok a opět zde záleží na výši jeho ocenění, kterou si stanoví podnik sám v souladu s principem významnosti a věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví, jsou vymezeny dvě účtové skupiny pro dlouhodobý hmotný majetek: 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. 4 Goodwil může být samozřejmě i záporný a to v případě, kdy tržní hodnota majetku je nižší než účetní či přeceněná hodnota majetku. Pak se hovoří o badwillu.,,ekonomicky představuje goodwill či badwill hodnotu jména podniku nebo také cenu, kterou hradí kupující (nabyvatel) za získání výhodnějšího postavení na trhu, za získání know-how, za dopravní výhody atp. (Sedláček a kol., 2005). 9

10 Do dlouhodobého hmotného majetku patří: 021 Stavby, 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 025 Pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 hektaru, o hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na jeden hektar), 026 Základní stádo a tažná zvířata, 027 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (rozdíl mezi oceněním podniku nabytého koupí, vkladem nebo při přeměně společnosti), 029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek, 031 Pozemky, 032 Umělecká díla a sbírky Dlouhodobý finanční majetek Podnik pořizuje nebo vlastní tato aktiva za účelem dlouhodobého uložení volných prostředků se záměrem získat ekonomický prospěch. Buď za účelem získání vlivu v jiné společnosti, a nebo za účelem dosažení vyšších výnosů při investování. Charakteristická je opět doba použitelnosti, která je delší než jeden rok. Do účtové skupiny 06 Dlouhodobý finanční majetek patří: 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách (účetní jednotka vlastní více jak 40 % na základním kapitálu), 062 Podíly v podnicích pod podstatným vlivem (účetní jednotka vlastní 20 % a více, maximálně však 40 % na základním kapitálu), 063 Realizovatelné cenné papíry a podíly (cenné papíry a podíly, které nezakládají rozhodující ani podstatný vliv), 065 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 066 Půjčky ovládaným a řízeným osobám a podnikům pod podstatným vlivem, 067 Ostatní dlouhodobé půjčky, 069 Jiný dlouhodobý finanční majetek. 10

11 2. Účtování o dlouhodobém majetku Základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku stanovuje Český účetní standard pro podnikatele č Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. V rámci dlouhodobého finančního majetku se vychází z Českého účetního standardu pro podnikatele č Oceňování dlouhodobého majetku Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. jsou účetní jednotky povinny oceňovat majetek. Následně jsou tyto hodnoty majetku důležité z hlediska účetních a daňových odpisů, z nichž budou postupně odpisovány a dále je také důležitý okamžik, ke kterému se hmotný a nehmotný majetek skutečně stává dlouhodobým majetkem z účetního a daňového hlediska. Tedy jde o okamžik, kdy je dlouhodobý majetek zařazen do užívání. Účetní jednotky oceňují majetek vzhledem ke dvěma základním okamžikům: a) k okamžiku uskutečnění účetního případu (podle 25 zákona o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje (podle 27 zákona o účetnictví). Z výše uvedeného 25 zákona o účetnictví vyplývá, že k oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se mohou použít tyto základní typy cen: a) pořizovací cena toto ocenění se použije, je-li dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek pořizován za úplatu, b) vlastní náklady takto se ocení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný vlastní činností, c) reprodukční pořizovací cena tímto způsobem se ocení dlouhodobý hmotný majetek, který jsme pořídili bezúplatně (dary, přebytky při inventarizaci nebo majetek, u kterého nelze zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností). Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady, které s jeho pořízením souvisejí. Do pořizovací ceny vstupují např. výdaje na: dopravu, montáž, clo, 11

12 průzkumné geologické, projektové a geodetické práce, technické zhodnocení, umělecká díla jako součást stavebních objektů, přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, úroky z úvěru, které souvisejí s pořízením majetku, pokud tak účetní jednotka rozhodne. Do pořizovací ceny naopak nepatří: výdaje na opravy a údržbu5, náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, výdaje na biologickou rekultivaci, náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, smluvní penále, peněžní náhrady škod a poplatky z prodlení, náklady související s přípravou a zabezpečením výstavby, které vznikly po uvedení pořizovaného majetku do užívání. Do vlastních nákladů patří přímé i nepřímé náklady související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností. Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl nabyt darováním, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nově zjištěný a dosud v účetnictví nebyl zachycen, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností za podmínky, kdy reprodukční cena je nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý z finančního leasingu, vklad dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který není podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny oceněn jinak. Kromě uvedeného typu ocenění zavádí zákon o účetnictví v 27 možnost oceňování 5 Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 12

13 některých finančních aktiv reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou). Pokud pořizujeme cenné papíry a podíly, oceníme je pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé náklady související s pořízením. Do pořizovací ceny nejsou zahrnuty zejména úroky na pořízení cenných papírů a náklady spojené s jejich držbou. Dle zákona o účetnictví v 27 odst. 1 se z jednotlivých složek majetku k datu sestavení účetní závěrky podniku reálnou hodnotou oceňují: a) cenné papíry, kromě cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v prvotních emisích neurčených k obchodování, cenných papírů, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem6, a cenných papírů, které jsou emitovány podnikem, b) deriváty7, c) technické rezervy a finanční umístění u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, toto ovšem neplatí v případech, ve kterých zákon o přeměnách obchodních společností a družstev ukládá povinnost ocenit obchodní majetek při přeměně společnosti, pak se majetek a závazky oceňují reálnou hodnotou k datu sestavení účetní závěrky, e) pohledávky, které byly účetní jednotkou zakoupeny k obchodování, f) závazky z prodeje cenných papírů, které nejsou majetkem podniku, g) u vybraných účetních jednotek majetek, který je určen k prodeji, s výjimkou zásob. Za reálnou hodnotu se považuje: 1) tržní hodnota8, 2) ocenění buď kvalifikovaným odhadem, nebo posudkem znalce (není-li tržní hodnota k dispozici nebo nevyjadřuje tato hodnota reálnou hodnotu dostatečně), 3) ocenění stanovené dle zvláštních předpisů (pokud nelze použít 1) nebo 2)). Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, na které se reálná hodnota nevztahuje, se oceňují v okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, pořizovací cenou 6 Jedná se o tzv. majetkové účasti. 7 Finanční instrument, který má tři chrakteristické rysy: (1) v jeho základě leží jiný instrument, tzv. bazický instrument, který ovlivňuje hodnotu derivátu, (2) jedná se o termínované obchody, tzn. doba od vypořádání obchodu je vzdálená od doby sjednání obchodu, (3) při sjednání obvykle nevyžadují žádnou popř. malou investici. 8 Hodnota, která je vyhlášena na tuzemské nebo zahraniční burze či na jiném organizovaném trhu. 13

14 zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy popřípadě náklady. Majetkové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou).,,ekvivalence vyjadřuje míru účasti podniku na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má majetkovou účast (Sedláček, 2005). U realizovatelných9 cenných papírů a majetkových účastí, které jsou oceněny ekvivalencí, se změna reálné hodnoty účtuje následovně: změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub (ve prospěch) analytického účtu příslušného finančního majetku souvztažně s účtem 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, pokud dojde k prodeji či k jinému úbytku, pak se tento zúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku, u dlužných cenných papírů se o úrokovém výnosu účtuje výsledkově. Dále je uveden příklad na určení ocenění majetku. Příklad 1: Určete typy ocenění majetku. Limity stanovené firmou jsou Kč pro dlouhodobý hmotný majetek a Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek. Majetek a jeho pořízení Typ ocenění 1) Osobní automobil zakoupený za Kč 2) Lisovací stroj zhotovený vlastními zaměstnanci, materiálové a mzdové náklady činily Kč 3) Firma získala darem uměleckou sbírku, ocenění znalcem bylo stanoveno na Kč 4) Státní dluhopisy zakoupené za Kč, splatné za 2 roky, drženy budou do splatnosti Užitkový automobil, pořizovací cena Kč, 5) pronajatý od leasingové společnosti na 36 měsíců, měsíční splátky činí Kč 6) Užitkový automobil v hodnotě Kč (případ č.5)bezplatný převod po skončení leasingové smlouvy 7) Nákup software v hodnotě Kč 9 Jsou to cenné papíry, které nejsou cennými papíry k obchodování ani nejsou cennými papíry drženými do splatnosti, ani majetkovou účastí. 14

15 Řešení: Majetek a jeho pořízení Typ ocenění 1) Osobní automobil zakoupený za Kč Pořizovací cena 2) Lisovací stroj zhotovený vlastními zaměstnanci, Vlastní náklady materiálové a mzdové náklady činily Kč 3) Firma získala darem uměleckou sbírku, ocenění znalcem Reprodukční pořizovací cena bylo stanoveno na Kč 4) Státní dluhopisy zakoupené za Kč, splatné za Pořizovací cena 2 roky, drženy budou do splatnosti Užitkový automobil, pořizovací cena Kč, 5) pronajatý od leasingové společnosti na 36 měsíců, měsíční splátky činí Kč 6) Užitkový automobil v hodnotě Kč (případ č.5)reprodukční pořizovací cena bezplatný převod po skončení leasingové smlouvy 7) Nákup software v hodnotě Kč Pořizovací cena 2.2 Pořizování dlouhodobého majetku Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, dlouhodobý majetek hraje v podniku důležitou roli. Firma prakticky nemůže fungovat bez budov, pozemků a různých jiných příslušenství, které se řadí do dlouhodobého majetku. Majetek může pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, darem, převodem do podniku z osobního vlastnictví podnikatele nebo společníka. Pořizování dlouhodobého majetku se sleduje v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, konkrétně na syntetických účtech: 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Dále jsou uvedena schémata naznačující postup zaúčtování při pořízení dlouhodobého majetku u tuzemského a zahraničního dodavatele. 15

16 Obr. 1 Schéma pořizování dlouhodobého majetku tuzemský dodavatel 321 Závazky z obchod... 04X Pořízení DNM a DHM cena pořízení majetku < > náklady související s pořízením < > DPH u plátce DPH < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Obr. 2 Schéma pořizování dlouhodobého majetku zahraniční dodavatel 379 Jiné závazky 04X Pořízení DNM a DHM neplátci vyměřena DPH < > clo < > 321 Závazky z obchod... cena pořízení majetku < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Pokud pořizujeme dlouhodobý majetek, můžeme dodavateli poskytnout zálohu v době, kdy investice stále ještě není dokončena a firma neobdržela fakturu s konečnou cenou. Než obdržíme konečnou fakturu, představuje záloha částečnou úhradu ještě nevyfakturované dodávky a tuto zálohu tedy zaúčtujeme na vrub účtu z účtové skupiny 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a ve prospěch účtu, ze kterého je záloha hrazena. Může se jednat o bankovní účet, platbu v hotovosti nebo je záloha hrazena z úvěrového účtu. Poté, co účetní jednotka obdrží fakturu, se záloha převede na účet dodavatelů, kde sníží hodnotu 16

17 celkového závazku. Příklad 2: Společnost SAC (plátce DPH) se rozhodla zakoupit tiskařský stroj v hodnotě Kč + DPH. Firma poskytla dodavateli zálohu v hodnotě Kč, dodací lhůta je dva měsíce. Dodavatel zaslal do 10 dnů daňový doklad na zúčtování DPH ze zálohy. Faktura byla přijata 2 měsíce po úhradě zálohy. Dále společnost zakoupila lisovací stroj z Ruska v pořizovací ceně Kč (clo je ve výši Kč), doprava stroje byla zajištěna od tuzemského dopravce v ceně Kč. Instalaci stroje firma provedla ve vlastní režii v částce Kč. Jelikož je stroj ve firmě nový, bylo nutné zařídit speciální kurz pro zaškolení obsluhy v částce Kč. Zaúčtujte. Řešení: Účetní operace Částka v Kč MD 1) Úhrada zálohy dodavateli stroje z bankovního účtu ) Daňový doklad na zúčtování DPH ze zálohy DPH 3) Přijatá faktura na stroj: celkem cena stroje Pořízení... DPH DPH 4) Zúčtování DPH Poskytnuté zálohy na DHM 343 DPH 5) Zúčtování zaplacené zálohy za stroj Závazky z obchod Poskytnuté zálohy na DHM 6) Úhrada přijaté faktury z bankovního účtu Závazky z obchod Bankovní účet 7) Nákup lisovaního stroje z Ruska Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 8) Přijatá faktura za dopravu stroje Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 9) Instalace stroje ve vlastní režii Pořízení DHM 622 Aktivace Ostatní služby 321 Závazky z obchod... 10) Přijatá faktura za speciální kurz Poskytnuté zálohy na DHM D 221 Bankovní účet 052 Poskytnuté zálohy na DHM 321 Závazky...

18 Celní deklarace ke stroji z Ruska: 11) clo DPH Pořízení DPH 379 Jiné záv DPH Protokoly o převzetí: 12) a) tiskařský stroj b) lisovací stroj Samostatné Samostatné Pořízení Pořízení... Úhrada z bankovního účtu: a) ruskému dodavateli stroje 13) b) tuzemskému dopravci c) celnici d) školící firmě Bankovní Bankovní Bankovní Bankovní Závazky Závazky Jiné závazky 321 Závazky... V předchozím příkladě je firma SAC registrovaným plátcem DPH, pokud by jím nebyla, účetní operace 2) a 4) by byly vynechány. Pořizovací cena stroje by byla uveda v plné výši Kč. Ostatní operace by byly stejné. Na tomto příkladě si můžeme uvědomit, že v případě neplátce DPH firma odepíše do nákladů sumu o Kč vyšší, než by to bylo u registrovaného plátce DPH. Také je určitě důležitý fakt, že v případě obchodování se zahraniční zemí, která není součástí EU, se do pořizovací ceny majetku zahrnuje i clo, které zvýší ocenění majetku. Po ukončení pořizovacího procesu je majetek uveden do užívání10, tzn. že se investice do dlouhodobého majetku převede do účtových skupin 01, 02 nebo 03 a dále jsou splněny všechny technické předpoklady a povinnosti vyplývající z právních předpisů k jeho užívání. Majetek nemusí být pořízen pouze koupí, ale podnik jej může zhotovit vlastní činností. Takový postup pořizování dlouhodobého majetku zvyšuje aktiva podniku, a proto se tento způsob nazývá aktivace. Pokud si např. firma pořídí dlouhodobý majetek, u kterého je nutná následná instalace, pak tuto instalaci mohou provést zaměstnanci podniku. Taková situace se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 04 a ve prospěch účtu 622 Aktivace vnitropodnikových služeb (viz příklad 2). Jak se postupuje při účtování pořizování majetku vlastní činností, znázorňuje následující schéma. 10 Pokud uvedeme majetek do užívání, tak jsou splněny všechny technické funkce nutné k jeho použití a dále jsou splněny povinnosti, které vyplývají z právních předpisů (ekologických, stavebních, hygienických, bezpečnostních a požárních). Je-li majetek uveden do užívání, ještě neznamená, že je fakticky využíván, ale je připraven k použití. 18

19 Obr. 3 Pořizování dlouhodobého majetku vlastní činností 62X Aktivace DNM a DHM 04X Pořízení DNM a DHM vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností < > 321 Závazky z obchod... externí náklady související s pořízením < > DPH plátce DPH < > 622 Aktivace vnitropod... vnitropodnikové služby související s pořízením < > 041 Pořízení DNM Pořízení DHM 01X DNM 02X, 03X - DHM převod dlouhodobého majetku do používání < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Někdy se může stát, že při inventarizaci majetku je zjištěn přebytek11, který nelze doložit žádným účetním dokladem, či prokázat jej jiným zákonným způsobem. Takovýto přebytek se nepovažuje za výnos, ale je zobrazen na vrubu příslušného účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch oprávek k tomuto majetku. Pokud se zjistí přebytek při inventarizaci u dlouhodobého majetku, který se neodpisuje, pak se tato skutečnost zachytí na vrub účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. Společnost také může obdržet darem určitý druh majetku, tuto situaci zaúčtuje na vrub účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 11 V případě přebytku dochází k tomu, že skutečný stav určité majetkové složky je vyšší než stav uveden v účetnictví. 19

20 finanční majetek a ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V některých případech je podniku na pořizovaný dlouhodobý majetek poskytnuta investiční dotace. O výši této dotace se poté snižuje vstupní cena pořizovacího majetku. Při zaúčtování se dotace projeví jako vznik pohledávky za poskytovatelem dotace (na vrub účtu 346 Dotace ze státního rozpočtu nebo 347 Ostatní dotace) a snížením výdajů na investice (ve prospěch účtů účtové skupiny 04 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.). Z toho tedy vyplývá, že podnik může reprodukovat pouze tu část investic, jež je financována z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů, které jsou však návratné. Příklad 3: Společnost DASO vykazuje tyto účetní případy. Zaúčtujte. Účetní operace Částka v Kč 1) Spotřeba mezd na výrobu vlastního lisovacího stroje ) Spotřeba materiálu na výrobu lisovacího stroje ) Převedení lisovacího stroje do majetku společnosti DASO 4) Uvedení lisovacího stroje do užívání 5) Společnost obdržela darem osobní automobil ) Převedení automobilu do majetku společnosti ) Při inventarizaci zjištěn přebytek software ) Firma zakoupila pozemek na výstavbu elektrárny 9) Na nákup pozemku firma obdržela investiční dotaci 10) Přijetí dotace na bankovní účet ) Uvedení pozemku do majetku Úhrada faktury za nákup pozemku ) 20 MD D

21 Řešení: Účetní operace Částka v Kč MD D 1) Spotřeba mezd na výrobu vlastního lisovacího stroje Mzdové náklady Zaměstnanci 2) Spotřeba materiálu na výrobu lisovacího stroje Spotřeba materiálu 112 Materiál na skladě 3) Převedení lisovacího stroje do majetku společnosti DASO Pořízení DHM 624 Aktivace DHM 4) Uvedení lisovacího stroje do užívání Samostatné movité věci 042 Pořízení DHM 5) Společnost obdržela darem osobní automobil Pořízení DHM 413 Ostatní kapitálové fondy 6) Převedení automobilu do majetku společnosti Samostatné movité věci 042 Pořízení DHM 7) Při inventarizaci zjištěn přebytek software Software 073 Oprávky k softwaru 8) Firma zakoupila pozemek na výstavbu elektrárny Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 9) Na nákup pozemku firma obdržela investiční dotaci Dotace ze státního rozpočtu 042 Pořízení DHM 10) Přijetí dotace na bankovní účet Bankovní účet 346 Dotace ze státního rozpočtu 11) Uvedení pozemku do majetku Pozemky 042 Pořízení DHM Úhrada faktury za nákup pozemku Závazky z obchod Bankovní účet 12) 2.3 Odpisování dlouhodobého majetku Odpisování je neodmyslitelnou součástí dlouhodobého majetku. Aktiva, která jsou ekonomickými jednotkami užívány dlouhodobě, se postupně opotřebovávají. Může se jednat o opotřebení budovy v rámci otřesů při výrobě, opotřebení auta jeho ojetím aj. Dochází k postupnému snižování hodnoty dlouhodobého majetku jeho používáním. Následně jsou tyto částky převáděny formou tzv. odpisů do provozních nákladů podniku. Takovýto proces se nazývá odpisování. Důležité je zmínit, že některá aktiva postupem času získávají na své 21

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zemědělského družstva Šatov SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více