ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed assets BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Autor: doc. Ing. Jaroslav SEDLÁČEK, CSc. Jana DVOŘÁKOVÁ Brno 2011

2

3 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce panu doc. Ing. Jaroslavovi Sedláčkovi, CSc. za jeho odborné a cenné rady při vypracovávání mé bakalářské práce. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy a Přírodovědecké fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora univerzity

4 Název bakalářské práce: Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku Autor: Jana Dvořáková Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecká fakulta, MU Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Katedra financí, Ekonomicko-správní fakulta, MU Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dlouhodobého majetku. První část je zaměřena na obecnou charakteristiku dlouhodobého majetku, jeho zařazení do rozvahy podniku a jeho členění. Druhá část je věnována účetním postupům. Je zde zahrnuto pořízení a ocenění majetku, vyřazení majetku z evidence a odpisování majetku. Jednotlivé účetní operace jsou vedeny v rámci české účetní legislativy, a proto se také třetí část týká srovnání českých účetních standardů s mezinárodními účetními standardy. Klíčová slova dlouhodobý majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, ocenění, odpis, účet, mezinárodní účetní standardy Title: Analysis of methods of accounting fixed assets Author: Jana Dvořáková Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, MU Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Department of Finance, Faculty of Economics and Management, MU Abstract This bachelor thesis deals with fixed assets. The first part is focused on general characteristics of fixed assets, its inclusion in the company's balance and its segmentation. The second part is devoted to accounting procedures. There is the the acquisition and asset valuation, disposal of property evidence and depreciation of assets. The individual accounting transactions are conducted in the Czech accounting legislation, and therefore the third part is concerned the comparison of Czech accounting standards with International Accounting Standards. Keywords Fixed assets, fixed intangible property, fixed tangible property, fixed financial property, evaluation, depreciation, account, International Accounting Standards

5 Obsah Úvod Charakteristika dlouhodobého majetku Rozvaha podniku Klasifikace dlouhodobého majetku Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Účtování o dlouhodobém majetku Oceňování dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého majetku Účetní odpisy Časová metoda odpisu Výkonová metoda odpisu Komponentní metoda odpisu Odpisování technického zhodnocení Vyřazování dlouhodobého majetku Opravné položky a rezervy Srovnání české účetní legislativy s mezinárodními účetními standardy Harmonizace účetnictví v rámci EU Rozdíly mezi IAS/IFRS a ČÚL...44 Závěr...49 Seznam literatury...50 Seznam zkratek...52 Seznam tabulek a obrázků...52 Seznam příloh...52 Příloha

6 Úvod Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala Analýza metod účtování o dlouhodobém majetku. Zvolení daného tématu pro mě nebylo nijak obtížné. Oblast účetnictví mě velmi zaujala při mém studiu na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a již fakt, že jsem studentkou oboru matematika ekonomie, nahrává k tomu, že jsou mně blízké oblasti s matematickým podtextem. V účetnictví je třeba hledat logiku, kterou právě matematika má. Dlouhodobý majetek má v podniku svoji důležitou roli. Charakteristickým rysem dlouhodobého majetku je doba jeho použití, která je delší než jeden rok. Prakticky žádný podnik se neobejde bez budov, pozemků a různého vybavení. Vzhledem k technické vyspělosti dnešního světa firmy v hojné míře využívají výpočetní techniku. Jedná se zejména o software, což je podoba nehmotného dlouhodobého majetku. V neposlední řadě firma vede ve svém účetnictví ještě dlouhodobý finanční majetek. Z tohoto hlediska se může jednat o majetkové cenné papíry, dlužné cenné papíry a podíly. Cílem této práce je provést analýzu metod účtování o dlouhodobém majetku. Srovnat jednotlivé metody účtování v rámci českých účetních standardů a mezinárodních účetních standardů. Zjistit, zda se někde shodují nebo se naopak rozcházejí. První část bakalářské práce je věnována charakteristice dlouhodobého majetku, jeho členění a zařazení do rozvahy podniku. Druhá část se zaměřuje na účtování o dlouhodobém majetku, jeho pořízení a ocenění. Na základě doby jeho použitelnosti je důležitá část týkající se účetních odpisů. A pokud například dojde k prodeji nebo k likvidaci dlouhodobého majetku mluvíme o vyřazení majetku z evidence. Tam, kde je to opodstatněné a v rámci dané problematiky nutné, jsou v jednotlivých podkapitolách uvedeny praktické příklady. Poslední část se zabývá srovnáním českých a mezinárodních účetních standardů. V této kapitole nechybí ani stručná charakteristika mezinárodních účetních standardů. Čísla syntetických účtů, která využívám ve své bakalářské práci, vychází z účtového rozvrhu, který je uveden v příloze. 6

7 1. Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je charakteristický zejména svojí dobou použití, která je delší než jeden rok. Jeho spotřeba obvykle neprobíhá jednorázově, tedy účetní a daňová spotřeba dlouhodobého majetku bývá rozložena do několika účetních a zdaňovacích období. Můžeme rozlišovat dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. Dlouhodobý majetek z daňového hlediska je stanoven zákonem o daních z příjmů a dlouhodobý majetek z účetního hlediska je stanoven zákonem o účetnictví. Daňový pohled není totožný s pohledem účetním. Zákon o daních z příjmů definuje pojmy,,hmotný majetek a,,nehmotný majetek a přímo nestanovuje pojem,,dlouhodobý majetek. Dále platí, že z hlediska účetních předpisů se v případě majetku, který není automaticky dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění1, není jednoznačně stanoven limit vstupní ceny. Je tedy dovoleno stanovit si výši ocenění majetkových položek ve svém vnitřním účetním předpisu a přikazují pouze nahlédnout k principu významnosti2 a věrného a poctivého zobrazení skutečnosti Rozvaha podniku Dlouhodobý majetek by měl představovat nejvýnosnější formu aktiv podniku. Jak již bylo výše zmíněno, spotřebovává se postupně prostřednictvím odpisů. V některých případech k jeho spotřebě nedochází, neztrácí hodnotu, ba naopak ji získává (např. pozemky, umělecké sbírky). Dlouhodobý majetek patří mezi nejméně likvidní aktiva podniku, a proto je v rozvaze umístěn na začátku aktiv a často se označuje jako stálá aktiva. 1 Pozemky, stavby, goodwill atd. 2 Tato zásada požaduje, aby účetní výkazy obsahovaly takové informace, které jsou pro uživatele významné. Přičemž za významnou se považuje taková informace, která kdyby nebyla uvedena v účetních výkazech, nebo by byla uvedena chybně, mohla by ovlivnit rozhodování uživatelů účetních informací. 3 Tato zásada vyžaduje vést účetnictví tak, aby účetní závěrka, která je sestavená na jeho základě, podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Zobrazení je věrné, pokud obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu. Zobrazení je poctivé, pokud jsou účetní metody použity takovým způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 7

8 Tab. 1 Vykazování dlouhodobého majetku v rozvaze podniku ROZVAHA AKTIVA PASIVA A Pohledávky za upsaný základní kapitál A Vlastní kapitál Dlouhodobý majetek B I. Dlouhodobý nehmotný majetek B Cizí zdroje II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C Oběžná aktiva D Časové rozlišení D Časové rozlišení Celkem aktiva Celkem pasiva Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Klasifikace dlouhodobého majetku Jak již z výše uvedené tabulky vyplývá, dělíme dlouhodobý majetek na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek. Dle účtového rozvrhu, který je uveden v příloze, účtuji o dlouhodobém majetku v účtové třídě 0 Dlouhodobý majetek. Tato účtová třída je dále rozdělena do účtových skupin: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 Dlouhodobý majetek hmotný odpisovaný, 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, 06 Dlouhodobý finanční majetek, 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku, 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku, 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku. 8

9 1.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují majetkové položky s dobou použitelnosti delší než jeden rok a záleží také na výši jeho ocenění určitou částkou. Tento limit si stanovuje jednotlivý podnik sám (s výjimkou goodwillu) na základě principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Za nehmotný dlouhodobý majetek považuji takový, který nelze uchopit. Do dlouhodobého nehmotného majetku řadíme ta aktiva, která jsou uvedena v účtové skupině 01 Dlouhodobý nehmotný majetek na syntetických účtech: 011 Zřizovací výdaje (náklady spojené se založením obchodní společnosti), 012 Nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti, 013 Software, 014 Ocenitelná práva (výrobně-technické poznatky, licence aj.), 015 Goodwill4 (rozdíl mezi tržní hodnotou a sumou individuálně přeceněného majetku, který byl koupen nabyvatelem, sníženého o závazky převzaté od prodávajícího jedná se o případ, kdy došlo k přecenění majetku znalcem), 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Za dlouhodobý hmotný majetek považuji ten, který mohu uchopit. Délka jeho použitelnosti je delší než jeden rok a opět zde záleží na výši jeho ocenění, kterou si stanoví podnik sám v souladu s principem významnosti a věrného a poctivého zobrazení aktiv v účetnictví podniku. Dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví, jsou vymezeny dvě účtové skupiny pro dlouhodobý hmotný majetek: 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný, 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. 4 Goodwil může být samozřejmě i záporný a to v případě, kdy tržní hodnota majetku je nižší než účetní či přeceněná hodnota majetku. Pak se hovoří o badwillu.,,ekonomicky představuje goodwill či badwill hodnotu jména podniku nebo také cenu, kterou hradí kupující (nabyvatel) za získání výhodnějšího postavení na trhu, za získání know-how, za dopravní výhody atp. (Sedláček a kol., 2005). 9

10 Do dlouhodobého hmotného majetku patří: 021 Stavby, 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 025 Pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné stromy, keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 hektaru, o hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na jeden hektar), 026 Základní stádo a tažná zvířata, 027 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (rozdíl mezi oceněním podniku nabytého koupí, vkladem nebo při přeměně společnosti), 029 Jiný dlouhodobý hmotný majetek, 031 Pozemky, 032 Umělecká díla a sbírky Dlouhodobý finanční majetek Podnik pořizuje nebo vlastní tato aktiva za účelem dlouhodobého uložení volných prostředků se záměrem získat ekonomický prospěch. Buď za účelem získání vlivu v jiné společnosti, a nebo za účelem dosažení vyšších výnosů při investování. Charakteristická je opět doba použitelnosti, která je delší než jeden rok. Do účtové skupiny 06 Dlouhodobý finanční majetek patří: 061 Podíly v ovládaných a řízených osobách (účetní jednotka vlastní více jak 40 % na základním kapitálu), 062 Podíly v podnicích pod podstatným vlivem (účetní jednotka vlastní 20 % a více, maximálně však 40 % na základním kapitálu), 063 Realizovatelné cenné papíry a podíly (cenné papíry a podíly, které nezakládají rozhodující ani podstatný vliv), 065 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti, 066 Půjčky ovládaným a řízeným osobám a podnikům pod podstatným vlivem, 067 Ostatní dlouhodobé půjčky, 069 Jiný dlouhodobý finanční majetek. 10

11 2. Účtování o dlouhodobém majetku Základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku stanovuje Český účetní standard pro podnikatele č Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, základní postupy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. V rámci dlouhodobého finančního majetku se vychází z Českého účetního standardu pro podnikatele č Oceňování dlouhodobého majetku Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. jsou účetní jednotky povinny oceňovat majetek. Následně jsou tyto hodnoty majetku důležité z hlediska účetních a daňových odpisů, z nichž budou postupně odpisovány a dále je také důležitý okamžik, ke kterému se hmotný a nehmotný majetek skutečně stává dlouhodobým majetkem z účetního a daňového hlediska. Tedy jde o okamžik, kdy je dlouhodobý majetek zařazen do užívání. Účetní jednotky oceňují majetek vzhledem ke dvěma základním okamžikům: a) k okamžiku uskutečnění účetního případu (podle 25 zákona o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje (podle 27 zákona o účetnictví). Z výše uvedeného 25 zákona o účetnictví vyplývá, že k oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se mohou použít tyto základní typy cen: a) pořizovací cena toto ocenění se použije, je-li dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek pořizován za úplatu, b) vlastní náklady takto se ocení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný vlastní činností, c) reprodukční pořizovací cena tímto způsobem se ocení dlouhodobý hmotný majetek, který jsme pořídili bezúplatně (dary, přebytky při inventarizaci nebo majetek, u kterého nelze zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností). Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady, které s jeho pořízením souvisejí. Do pořizovací ceny vstupují např. výdaje na: dopravu, montáž, clo, 11

12 průzkumné geologické, projektové a geodetické práce, technické zhodnocení, umělecká díla jako součást stavebních objektů, přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, úroky z úvěru, které souvisejí s pořízením majetku, pokud tak účetní jednotka rozhodne. Do pořizovací ceny naopak nepatří: výdaje na opravy a údržbu5, náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami, výdaje na biologickou rekultivaci, náklady na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, smluvní penále, peněžní náhrady škod a poplatky z prodlení, náklady související s přípravou a zabezpečením výstavby, které vznikly po uvedení pořizovaného majetku do užívání. Do vlastních nákladů patří přímé i nepřímé náklady související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností. Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl nabyt darováním, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nově zjištěný a dosud v účetnictví nebyl zachycen, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností za podmínky, kdy reprodukční cena je nižší než vlastní náklady, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý z finančního leasingu, vklad dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který není podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny oceněn jinak. Kromě uvedeného typu ocenění zavádí zákon o účetnictví v 27 možnost oceňování 5 Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 12

13 některých finančních aktiv reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou). Pokud pořizujeme cenné papíry a podíly, oceníme je pořizovací cenou, jejíž součástí jsou přímé náklady související s pořízením. Do pořizovací ceny nejsou zahrnuty zejména úroky na pořízení cenných papírů a náklady spojené s jejich držbou. Dle zákona o účetnictví v 27 odst. 1 se z jednotlivých složek majetku k datu sestavení účetní závěrky podniku reálnou hodnotou oceňují: a) cenné papíry, kromě cenných papírů držených do splatnosti, dluhopisů pořízených v prvotních emisích neurčených k obchodování, cenných papírů, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem6, a cenných papírů, které jsou emitovány podnikem, b) deriváty7, c) technické rezervy a finanční umístění u účetních jednotek, které provozují činnost pojištění nebo zajištění, d) majetek a závazky v případech, kdy ocenění reálnou hodnotou ukládá zvláštní právní předpis, toto ovšem neplatí v případech, ve kterých zákon o přeměnách obchodních společností a družstev ukládá povinnost ocenit obchodní majetek při přeměně společnosti, pak se majetek a závazky oceňují reálnou hodnotou k datu sestavení účetní závěrky, e) pohledávky, které byly účetní jednotkou zakoupeny k obchodování, f) závazky z prodeje cenných papírů, které nejsou majetkem podniku, g) u vybraných účetních jednotek majetek, který je určen k prodeji, s výjimkou zásob. Za reálnou hodnotu se považuje: 1) tržní hodnota8, 2) ocenění buď kvalifikovaným odhadem, nebo posudkem znalce (není-li tržní hodnota k dispozici nebo nevyjadřuje tato hodnota reálnou hodnotu dostatečně), 3) ocenění stanovené dle zvláštních předpisů (pokud nelze použít 1) nebo 2)). Dluhopisy a ostatní cenné papíry s pevným výnosem, na které se reálná hodnota nevztahuje, se oceňují v okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, pořizovací cenou 6 Jedná se o tzv. majetkové účasti. 7 Finanční instrument, který má tři chrakteristické rysy: (1) v jeho základě leží jiný instrument, tzv. bazický instrument, který ovlivňuje hodnotu derivátu, (2) jedná se o termínované obchody, tzn. doba od vypořádání obchodu je vzdálená od doby sjednání obchodu, (3) při sjednání obvykle nevyžadují žádnou popř. malou investici. 8 Hodnota, která je vyhlášena na tuzemské nebo zahraniční burze či na jiném organizovaném trhu. 13

14 zvýšenou nebo sníženou o úrokové výnosy popřípadě náklady. Majetkové účasti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem mohou být oceněny ekvivalencí (protihodnotou).,,ekvivalence vyjadřuje míru účasti podniku na vlastním kapitálu ve společnosti, v níž má majetkovou účast (Sedláček, 2005). U realizovatelných9 cenných papírů a majetkových účastí, které jsou oceněny ekvivalencí, se změna reálné hodnoty účtuje následovně: změna reálné hodnoty se zaúčtuje na vrub (ve prospěch) analytického účtu příslušného finančního majetku souvztažně s účtem 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků, pokud dojde k prodeji či k jinému úbytku, pak se tento zúčtovaný rozdíl zruší souvztažně s analytickým účtem příslušného finančního majetku, u dlužných cenných papírů se o úrokovém výnosu účtuje výsledkově. Dále je uveden příklad na určení ocenění majetku. Příklad 1: Určete typy ocenění majetku. Limity stanovené firmou jsou Kč pro dlouhodobý hmotný majetek a Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek. Majetek a jeho pořízení Typ ocenění 1) Osobní automobil zakoupený za Kč 2) Lisovací stroj zhotovený vlastními zaměstnanci, materiálové a mzdové náklady činily Kč 3) Firma získala darem uměleckou sbírku, ocenění znalcem bylo stanoveno na Kč 4) Státní dluhopisy zakoupené za Kč, splatné za 2 roky, drženy budou do splatnosti Užitkový automobil, pořizovací cena Kč, 5) pronajatý od leasingové společnosti na 36 měsíců, měsíční splátky činí Kč 6) Užitkový automobil v hodnotě Kč (případ č.5)bezplatný převod po skončení leasingové smlouvy 7) Nákup software v hodnotě Kč 9 Jsou to cenné papíry, které nejsou cennými papíry k obchodování ani nejsou cennými papíry drženými do splatnosti, ani majetkovou účastí. 14

15 Řešení: Majetek a jeho pořízení Typ ocenění 1) Osobní automobil zakoupený za Kč Pořizovací cena 2) Lisovací stroj zhotovený vlastními zaměstnanci, Vlastní náklady materiálové a mzdové náklady činily Kč 3) Firma získala darem uměleckou sbírku, ocenění znalcem Reprodukční pořizovací cena bylo stanoveno na Kč 4) Státní dluhopisy zakoupené za Kč, splatné za Pořizovací cena 2 roky, drženy budou do splatnosti Užitkový automobil, pořizovací cena Kč, 5) pronajatý od leasingové společnosti na 36 měsíců, měsíční splátky činí Kč 6) Užitkový automobil v hodnotě Kč (případ č.5)reprodukční pořizovací cena bezplatný převod po skončení leasingové smlouvy 7) Nákup software v hodnotě Kč Pořizovací cena 2.2 Pořizování dlouhodobého majetku Jak již bylo uvedeno v úvodu práce, dlouhodobý majetek hraje v podniku důležitou roli. Firma prakticky nemůže fungovat bez budov, pozemků a různých jiných příslušenství, které se řadí do dlouhodobého majetku. Majetek může pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, darem, převodem do podniku z osobního vlastnictví podnikatele nebo společníka. Pořizování dlouhodobého majetku se sleduje v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek, konkrétně na syntetických účtech: 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku, 043 Pořízení dlouhodobého finančního majetku. Dále jsou uvedena schémata naznačující postup zaúčtování při pořízení dlouhodobého majetku u tuzemského a zahraničního dodavatele. 15

16 Obr. 1 Schéma pořizování dlouhodobého majetku tuzemský dodavatel 321 Závazky z obchod... 04X Pořízení DNM a DHM cena pořízení majetku < > náklady související s pořízením < > DPH u plátce DPH < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Obr. 2 Schéma pořizování dlouhodobého majetku zahraniční dodavatel 379 Jiné závazky 04X Pořízení DNM a DHM neplátci vyměřena DPH < > clo < > 321 Závazky z obchod... cena pořízení majetku < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Pokud pořizujeme dlouhodobý majetek, můžeme dodavateli poskytnout zálohu v době, kdy investice stále ještě není dokončena a firma neobdržela fakturu s konečnou cenou. Než obdržíme konečnou fakturu, představuje záloha částečnou úhradu ještě nevyfakturované dodávky a tuto zálohu tedy zaúčtujeme na vrub účtu z účtové skupiny 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a ve prospěch účtu, ze kterého je záloha hrazena. Může se jednat o bankovní účet, platbu v hotovosti nebo je záloha hrazena z úvěrového účtu. Poté, co účetní jednotka obdrží fakturu, se záloha převede na účet dodavatelů, kde sníží hodnotu 16

17 celkového závazku. Příklad 2: Společnost SAC (plátce DPH) se rozhodla zakoupit tiskařský stroj v hodnotě Kč + DPH. Firma poskytla dodavateli zálohu v hodnotě Kč, dodací lhůta je dva měsíce. Dodavatel zaslal do 10 dnů daňový doklad na zúčtování DPH ze zálohy. Faktura byla přijata 2 měsíce po úhradě zálohy. Dále společnost zakoupila lisovací stroj z Ruska v pořizovací ceně Kč (clo je ve výši Kč), doprava stroje byla zajištěna od tuzemského dopravce v ceně Kč. Instalaci stroje firma provedla ve vlastní režii v částce Kč. Jelikož je stroj ve firmě nový, bylo nutné zařídit speciální kurz pro zaškolení obsluhy v částce Kč. Zaúčtujte. Řešení: Účetní operace Částka v Kč MD 1) Úhrada zálohy dodavateli stroje z bankovního účtu ) Daňový doklad na zúčtování DPH ze zálohy DPH 3) Přijatá faktura na stroj: celkem cena stroje Pořízení... DPH DPH 4) Zúčtování DPH Poskytnuté zálohy na DHM 343 DPH 5) Zúčtování zaplacené zálohy za stroj Závazky z obchod Poskytnuté zálohy na DHM 6) Úhrada přijaté faktury z bankovního účtu Závazky z obchod Bankovní účet 7) Nákup lisovaního stroje z Ruska Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 8) Přijatá faktura za dopravu stroje Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 9) Instalace stroje ve vlastní režii Pořízení DHM 622 Aktivace Ostatní služby 321 Závazky z obchod... 10) Přijatá faktura za speciální kurz Poskytnuté zálohy na DHM D 221 Bankovní účet 052 Poskytnuté zálohy na DHM 321 Závazky...

18 Celní deklarace ke stroji z Ruska: 11) clo DPH Pořízení DPH 379 Jiné záv DPH Protokoly o převzetí: 12) a) tiskařský stroj b) lisovací stroj Samostatné Samostatné Pořízení Pořízení... Úhrada z bankovního účtu: a) ruskému dodavateli stroje 13) b) tuzemskému dopravci c) celnici d) školící firmě Bankovní Bankovní Bankovní Bankovní Závazky Závazky Jiné závazky 321 Závazky... V předchozím příkladě je firma SAC registrovaným plátcem DPH, pokud by jím nebyla, účetní operace 2) a 4) by byly vynechány. Pořizovací cena stroje by byla uveda v plné výši Kč. Ostatní operace by byly stejné. Na tomto příkladě si můžeme uvědomit, že v případě neplátce DPH firma odepíše do nákladů sumu o Kč vyšší, než by to bylo u registrovaného plátce DPH. Také je určitě důležitý fakt, že v případě obchodování se zahraniční zemí, která není součástí EU, se do pořizovací ceny majetku zahrnuje i clo, které zvýší ocenění majetku. Po ukončení pořizovacího procesu je majetek uveden do užívání10, tzn. že se investice do dlouhodobého majetku převede do účtových skupin 01, 02 nebo 03 a dále jsou splněny všechny technické předpoklady a povinnosti vyplývající z právních předpisů k jeho užívání. Majetek nemusí být pořízen pouze koupí, ale podnik jej může zhotovit vlastní činností. Takový postup pořizování dlouhodobého majetku zvyšuje aktiva podniku, a proto se tento způsob nazývá aktivace. Pokud si např. firma pořídí dlouhodobý majetek, u kterého je nutná následná instalace, pak tuto instalaci mohou provést zaměstnanci podniku. Taková situace se zaúčtuje na vrub účtů účtové skupiny 04 a ve prospěch účtu 622 Aktivace vnitropodnikových služeb (viz příklad 2). Jak se postupuje při účtování pořizování majetku vlastní činností, znázorňuje následující schéma. 10 Pokud uvedeme majetek do užívání, tak jsou splněny všechny technické funkce nutné k jeho použití a dále jsou splněny povinnosti, které vyplývají z právních předpisů (ekologických, stavebních, hygienických, bezpečnostních a požárních). Je-li majetek uveden do užívání, ještě neznamená, že je fakticky využíván, ale je připraven k použití. 18

19 Obr. 3 Pořizování dlouhodobého majetku vlastní činností 62X Aktivace DNM a DHM 04X Pořízení DNM a DHM vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností < > 321 Závazky z obchod... externí náklady související s pořízením < > DPH plátce DPH < > 622 Aktivace vnitropod... vnitropodnikové služby související s pořízením < > 041 Pořízení DNM Pořízení DHM 01X DNM 02X, 03X - DHM převod dlouhodobého majetku do používání < > Zdroj: SEDLÁČEK, J. A KOL.: Základy finančního účetnictví. Ekopress, Praha, vydání, 331 s., ISBN , str Někdy se může stát, že při inventarizaci majetku je zjištěn přebytek11, který nelze doložit žádným účetním dokladem, či prokázat jej jiným zákonným způsobem. Takovýto přebytek se nepovažuje za výnos, ale je zobrazen na vrubu příslušného účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch oprávek k tomuto majetku. Pokud se zjistí přebytek při inventarizaci u dlouhodobého majetku, který se neodpisuje, pak se tato skutečnost zachytí na vrub účtu dlouhodobého majetku a ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. Společnost také může obdržet darem určitý druh majetku, tuto situaci zaúčtuje na vrub účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý 11 V případě přebytku dochází k tomu, že skutečný stav určité majetkové složky je vyšší než stav uveden v účetnictví. 19

20 finanční majetek a ve prospěch účtu 413 Ostatní kapitálové fondy. V některých případech je podniku na pořizovaný dlouhodobý majetek poskytnuta investiční dotace. O výši této dotace se poté snižuje vstupní cena pořizovacího majetku. Při zaúčtování se dotace projeví jako vznik pohledávky za poskytovatelem dotace (na vrub účtu 346 Dotace ze státního rozpočtu nebo 347 Ostatní dotace) a snížením výdajů na investice (ve prospěch účtů účtové skupiny 04 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.). Z toho tedy vyplývá, že podnik může reprodukovat pouze tu část investic, jež je financována z vlastních zdrojů nebo z cizích zdrojů, které jsou však návratné. Příklad 3: Společnost DASO vykazuje tyto účetní případy. Zaúčtujte. Účetní operace Částka v Kč 1) Spotřeba mezd na výrobu vlastního lisovacího stroje ) Spotřeba materiálu na výrobu lisovacího stroje ) Převedení lisovacího stroje do majetku společnosti DASO 4) Uvedení lisovacího stroje do užívání 5) Společnost obdržela darem osobní automobil ) Převedení automobilu do majetku společnosti ) Při inventarizaci zjištěn přebytek software ) Firma zakoupila pozemek na výstavbu elektrárny 9) Na nákup pozemku firma obdržela investiční dotaci 10) Přijetí dotace na bankovní účet ) Uvedení pozemku do majetku Úhrada faktury za nákup pozemku ) 20 MD D

21 Řešení: Účetní operace Částka v Kč MD D 1) Spotřeba mezd na výrobu vlastního lisovacího stroje Mzdové náklady Zaměstnanci 2) Spotřeba materiálu na výrobu lisovacího stroje Spotřeba materiálu 112 Materiál na skladě 3) Převedení lisovacího stroje do majetku společnosti DASO Pořízení DHM 624 Aktivace DHM 4) Uvedení lisovacího stroje do užívání Samostatné movité věci 042 Pořízení DHM 5) Společnost obdržela darem osobní automobil Pořízení DHM 413 Ostatní kapitálové fondy 6) Převedení automobilu do majetku společnosti Samostatné movité věci 042 Pořízení DHM 7) Při inventarizaci zjištěn přebytek software Software 073 Oprávky k softwaru 8) Firma zakoupila pozemek na výstavbu elektrárny Pořízení DHM 321 Závazky z obchod... 9) Na nákup pozemku firma obdržela investiční dotaci Dotace ze státního rozpočtu 042 Pořízení DHM 10) Přijetí dotace na bankovní účet Bankovní účet 346 Dotace ze státního rozpočtu 11) Uvedení pozemku do majetku Pozemky 042 Pořízení DHM Úhrada faktury za nákup pozemku Závazky z obchod Bankovní účet 12) 2.3 Odpisování dlouhodobého majetku Odpisování je neodmyslitelnou součástí dlouhodobého majetku. Aktiva, která jsou ekonomickými jednotkami užívány dlouhodobě, se postupně opotřebovávají. Může se jednat o opotřebení budovy v rámci otřesů při výrobě, opotřebení auta jeho ojetím aj. Dochází k postupnému snižování hodnoty dlouhodobého majetku jeho používáním. Následně jsou tyto částky převáděny formou tzv. odpisů do provozních nákladů podniku. Takovýto proces se nazývá odpisování. Důležité je zmínit, že některá aktiva postupem času získávají na své 21

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Tato účetní třída zahrnuje veškeré účty složek hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oprávky a opravné položky k majetku. Obsahuje tyto účetní skupiny: 01 -

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více