Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoka škola Praha Katedra financí a účetnictví Odpisy hmotného a nehmotného majetku Bakalářská práce Autor: Ivana Štruncová Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Odborný konzultant: Ing. Pavel Hampejs VALENTA-NOCAR, s. r. o., U Radbuzy 4, Plzeň Praha Červen

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Přešticích dne 10. června 2009 Ivana Štruncová 2

3 Anotace Bakalářská práce Odpisy hmotného a nehmotného majetku teoreticky vysvětluje základní pojmy týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisování, to, jaké jsou podmínky a způsoby účetního a daňového odpisování, jak zařazení majetku a výběr metody odpisování ovlivňuje výši odpisů v jednotlivých letech. Objasňuje specifika účetního a daňového odpisování, jednotlivých metod odpisování. V závěru práce je věnována pozornost účtování majetku a odpisů. Annotation The bachelor diploma work entitled Depreciation of tangible and untangible assets explatins in theory the basic concepts of tangible assets and untangible assets and depreciation this assets, depreciation conditions and patterns. The bachelor diploma work explains how subsumption of assets and select of dereciation method amount of depreciation in years. The work illuminates the specifics of book depreciation and tax rebate, depreciation method. The end of the work attend to assets accounting and depreciation accounting. 3

4 Obsah 1 Odpisování majetku základní pojmy Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska Dlouhodobý majetek z účetního hlediska Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek z daňového hlediska Hmotný majetek Nehmotný majetek Technické zhodnocení Základní pojmy Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Zásady účetního odpisování Odpisovaný a neodpisovaný dlouhodobý majetek Postupy účetního odpisování Časová metoda účetního odpisování Výkonová metoda odpisování Účetní odpisy technického zhodnocení Jednorázové odpisy zůstatkové ceny a vyřazování majetku z evidence Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Zásady daňového odpisování Odpisovaný a neodpisovaný majetek z daňového hlediska Postupy daňového odpisování Rovnoměrné daňové odpisy hmotného majetku Vyuţití niţších neţ max. ročních odpisových sazeb Technické zhodnocení při rovnoměrném daňovém odpisování Zrychlené daňové odpisy hmotného majetku Technické zhodnocení při zrychleném daňovém odpisování Leasingové odpisování Daňové odpisy nehmotného majetku Odpisy v účetní závěrce

5 4 Evidence majetku, účtování Evidence majetku Odpisy v daňové evidenci Účtování majetku

6 Úvod Nedílnou součástí kaţdého podniku jsou stálá aktiva, nazývaná také dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek umoţňuje podniku vyrábět, tvoři a poskytovat sluţby. Téma dlouhodobého majetku velmi úzce souvisí s další specializovanou oblastí, kterou je odpisování majetku. Problematika odpisování patří mezi nejzávaţnější problémy v účetnictví, především z pohledu věrného zobrazení opotřebení majetku a stanovení základu daně z příjmů. Podstatou odpisování je postupné přenášení hodnoty majetku do nákladů, tak dochází k ovlivňování základu daně několik let, dokud nedojde k úplnému odepsání ceny majetku. Vzhledem k výrazné úloze odpisů jsou stanovena přesná pravidla, kterými se účetní a daňové odpisování majetku řídí. Tato na pohled přesná a jasná pravidla však mohou v praxi způsobit velké mnoţství otázek a problémů. Cílem této bakalářské práce je přiblíţit problematiku odpisování hmotného a nehmotného majetku a vysvětlení základních pojmů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají hmotného a nehmotného majetku, včetně rozlišení daňového a účetního pohledu na majetek, dále pojmy vztahující se k technickému zhodnocení, oceňování a odpisování majetku. Druhá kapitola je zaměřena na účetní odpisy, vysvětlení zásad a metod účetního odpisování. Třetí kapitola se zabývá úpravou daňového odpisování majetku, podmínkami a také metodami tohoto odpisování. Vychází především ze zákona o daních z příjmů. Čtvrtou kapitolu tvoří téma evidence majetku při pořízení, během odpisování a při vyřazení. Při evidenci majetku nám v dnešní době mnoho věcí ulehčují počítačové programy, avšak podstata této administrativy tkví stále především v přesnosti a pozornosti. V poslední kapitole jsou také uvedeny základní postupy účtování majetku a metody účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 6

7 1 Odpisování majetku základní pojmy Dlouhodobý majetek je podstatnou sloţkou v obchodních, výrobních, ale i u všech dalších typech společností. Tato kapitola nás seznámí se základními charakteristikami dlouhodobého majetku, s jeho tříděním, oceňováním a odpisováním. 1.1 Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska Podnikatelé vyuţívají ke své podnikatelské činnosti dvě základní sloţky majetku, a to majetek krátkodobý a majetek dlouhodobý. Krátkodobý majetek je charakteristický především tím, ţe jeho spotřeba probíhá jednorázově. Dlouhodobý majetek je podstatná skupina, která tvoří základ ve všech typech společností. Stálá aktiva, nazývaná také fixní, jsou nejznámější pod pojmem dlouhodobý majetek. Ten umoţňuje podniku vyrábět, tvořit a poskytovat sluţby. Dlouhodobý majetek zahrnuje výrobní prostředky, pracovní nástroje, programy, ale také majetkové účasti v jiných společnostech. U dlouhodobého majetku je jeho účetní a daňová spotřeba rozloţena do několika účetních a zdaňovacích období. V tomto případě není moţné zahrnout celou pořizovací cenu do nákladů v jediném období, nýbrţ tato pořizovací cena je do nákladů přenášena postupně ve více obdobích. Prakticky se tak děje prostřednictvím odpisů dlouhodobého majetku. Odpisy dlouhodobého majetku se dělí do dvou skupin, a to na odpisy: účetní, daňové. Oba druhy odpisů jsou specifické a neměly by být zaměňovány. Například drobní podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci příjmů a výdajů, obvykle vyuţívají jen odpisy daňové, protoţe tyto osoby nejsou účetní jednotkou a účetní předpisy se na ně vztahují pouze nepřímo. V případě drobných podnikatelů vedoucích daňovou evidenci tedy není nutné, aby byly účetní odpisy rozdílné od odpisů daňových. Účetní odpisy jsou upraveny především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále na tento zákon navazujícími předpisy. 7

8 Účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, by měly vyjadřovat účetní a daňové odpisy zvlášť. Účetní odpisy u podnikatelů vedoucích podvojné účetnictví obvykle představují pouze účetní náklad, který vyjadřuje skutečné opotřebení majetku, a který sniţuje účetní výsledek hospodaření. Základ daně z příjmů však ovlivňují odpisy daňové. Ty se počítají podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňové odpisy jsou daňovým nákladem, který se vykazuje v přiznání k dani z příjmů. 1.2 Dlouhodobý majetek z účetního hlediska Problematika odpisů se týká především dlouhodobého majetku. Proto je důleţité správně vymezit pojem dlouhodobý majetek. Tento pojem vymezují účetní a daňové předpisy odlišně. Dle zákona o účetnictví se majetek člení na: dlouhodobý, krátkodobý. Dlouhodobý je majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. Ostatní majetek je povaţován za krátkodobý. Pokud s ohledem na charakter majetku nelze pouţít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky, s kterým majetek pořizuje. Dlouhodobý majetek se z účetního hlediska dále člení na: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý finanční majetek se ale neodpisuje. Jeho odpisování zakazuje 56 odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., také z hlediska daňových odpisů platí, ţe se dlouhodobý finanční majetek neodpisuje, neboť zákon o daních z příjmů pojem odpisy finančního majetku nezná. Účetní a daňové odpisy se tedy týkají pouze dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. 1 1 Valouch, P., Účetní a daňové odpisy 2009, GRADA Publishing, a. s., 2009, ISBN

9 1.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Daňový i účetní pohled na dlouhodobý majetek prošel v minulosti poměrně sloţitým vývojem. Nehmotný majetek jako daňová sloţka byl definován do konce roku Mezi lety se jednalo pouze o účetní kategorii, ale od byl opět zaveden do zákona o daních z příjmů. To se však týkalo nehmotného majetku zaevidovaného do majetku ve zdaňovacím období, které započalo rokem Za dlouhodobý nehmotný majetek se z účetního hlediska povaţují zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, ocenitelná práva a goodwill s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem o účetnictví. Dobou pouţitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek vyuţitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo můţe slouţit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 2 Od se za dlouhodobý nehmotný majetek povaţují také povolenky na emise a preferenční listy. Druhy dlouhodobého nehmotného majetku Zřizovací výdaje Jedná se o výdaje spojené se zaloţením nového podniku, resp. o výdaje vynaloţené před jeho zřízením, např. úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, nájemné, v době před otevřením účetních knih. Zřizovacími výdaji nejsou výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku, zásob ani výdaje na reprezentaci. Software Programové vybavení se účtuje na účtu pro software. Musí však být splněny podmínky, ţe programové vybavení je zakoupeno samostatně nebo vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování a splňuje časový a finanční limit, účtuje se o něm v účtové skupině Valouch, P., Účetní a daňové odpisy 2009, GRADA Publishing, a. s., 2009, ISBN

10 Ocenitelná práva Jedná se o výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi nebo nabyty od jiných osob. Goodwill Tj. kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky. Povolenky na emise a preferenční listy Povolenka je majetková hodnota, která odpovídá právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého. S povolenkami lze obchodovat a neodepisují se. Preferenčními listy se rozumí především individuální referenční mnoţství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění Dlouhodobý hmotný majetek Za dlouhodobý hmotný majetek se dle zákona o účetnictví povaţují pozemky bez ohledu na výši pořizovací ceny, dále bez ohledu na dobu pouţitelnosti a výši ocenění stavby, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory a předměty z drahých kovů. Další sloţkou jsou samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Samostatné movité věci, jejichţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok, avšak nesplňují limit ocenění stanovený účetní jednotkou se povaţují za drobný hmotný majetek a účtuje se o něm jako o zásobách. To znamená, ţe takový hmotný majetek jiţ není chápán z účetního hlediska jako dlouhodobý hmotný majetek, a nemusí tedy být účetně odpisován postupně v průběhu jeho pouţívání. Jeho spotřeba tak můţe být zaúčtována jednorázově podobně jako spotřeba zásob. To ovšem neznamená, ţe se účetní jednotka nemůţe v rámci 10

11 zajištění věrného a pravdivého vykazování skutečného opotřebení majetku rozhodnout převádět do nákladů postupně pouze tu část hodnoty drobného hmotného majetku v jednotlivých letech pouţívání. Prakticky se však v tomto případě nejedná o zaúčtování odpisů, nýbrţ o zaúčtování spotřeby části zásob. 3 Další sloţkou dlouhodobého majetku jsou dospělá zvířata a jejich skupiny, s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. O dospělých zvířatech s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok nevykázaných jako dlouhodobý hmotný majetek, se účtuje jako o zásobách. Speciální sloţkou jsou pěstitelské celky trvalých porostů, jimiţ se rozumí: 4 ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. Sloţkou dlouhodobého majetku je také tzv. jiný dlouhodobý hmotný majetek, jimţ se rozumí bez ohledu na výši ocenění: 5 loţiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v 56 odst. 2 písm. d) a odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popř. jejich soubory. U účetních odpisů platí, ţe u majetku, který není automaticky dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění, není jednoznačně stanoven limit vstupní ceny, od něhoţ by byla účetní jednotka povinna automaticky zařazovat. Výši ocenění si stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu, musejí pouze přihlédnout k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 3 Valouch, P., Účetní a daňové odpisy 2009, GRADA Publishing, a. s., 2009, ISBN Dle zákona o účetnictví. 5 Dle zákona o účetnictví. 11

12 1.3 Dlouhodobý majetek z daňového hlediska Daňový pohled na dlouhodobý majetek se liší v některých věcech od pohledu účetního. Například zákon o daních z příjmů nedefinuje přímo pojem dlouhodobý majetek, ale zná jen pojmy hmotný majetek a nehmotný majetek. Z jejich definice lze však snadno vyvodit, ţe se jedná o majetek dlouhodobý. Hmotný majetek definuje 26 odst. 2 a 3 zákona o daních z příjmů. Nehmotný majetek je vymezen v 32 zákona o daních z příjmů a odvolává se na účetní předpisy, avšak zpřísňuje vymezení nehmotného majetku Hmotný majetek Hmotným majetkem se rozumí: 6 samostatné movité věci, popřípadě soubory samostatných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ Kč a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem, stavby, s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemních komunikacích určených k plnění funkcí lesa, slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5m, oplocení slouţícího k zajišťování lesní výrob a myslivosti, které je drobnou stavbou, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ 3 roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ Kč, jiný majetek odst. 2 zákona o daních z příjmů. 12

13 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Do této skupiny patří movité věci, jejich vstupní cena je vyšší neţ Kč a doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok. Aby samostatné věci byly hmotným majetkem, musí splňovat obě tyto podmínky současně. Samostatné movité věci, i kdyţ by splňovaly podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění by nepřekročilo limit Kč, nepatří do dlouhodobého majetku. Je o nich účtováno jako drobném dlouhodobém hmotném majetku nebo jako o zásobách, které se při uvedení do uţívání účtují přímo do nákladů na účet 501 Spotřeba materiálu. Do této skupiny řadíme především stroje, přístroje, dopravní prostředky a inventář, pokud doba jejich pouţívání přesáhne jeden rok. Za samostatné movité věci se povaţují i výrobní zařízení, která s budovou nebo stavbou tvoří jeden funkční celek, i kdyţ jsou s ní pevně spojeny. Souborem se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Tento soubor je potřeba evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny správné údaje (technické i hodnotové) o jednotlivých věcech souborů, tj. včetně údajů o datu a rozsahu změny, vstupních cenách přírůstků či úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn. Soubor se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k uţívání. Tímto stavem se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí stanovených zvláštními předpisy pro uţívání. Tento postup se nepouţívá, pokud se jedná o věci, které byly před nabytím uvedeny to stavu způsobilého k uţívání a nevyţadují montáţ u nabyvatele. Hmotným dlouhodobým majetkem se stávají věci uvedené do uţívání, coţ se doloţí například protokolem o uvedení do uţívání nebo jiným obdobným dokladem Nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek, který je moţno daňově odpisovat, definuje 32, odst. 1 zákona o daních z příjmů. Odpisují se zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je v účetnictví veden jako nehmotný, pokud: 13

14 byl nabyt úplatně, vkladem společníka, darováním nebo zděděním, byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, jeho vstupní cena převýší částku Kč, je doba pouţitelnosti delší neţ 1 rok. Za nehmotný majetek se však z daňového hlediska nepovaţuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloţku a také povolenka na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit. Účetní i daňový pohled na majetek prodělal v minulosti poměrně sloţitý vývoj. Nehmotný majetek byl definován zákonem o daních z příjmů do konce roku V letech byl nehmotný majetek jen účetní kategorií. A od byl novelou zákona o daních z příjmů nehmotný majetek opět zaveden Příklad č. 1 Společnost XY s. r. o., si pořídila v roce 2008 účetní program k vedení podvojného účetnictví za Kč. Ve vnitřní směrnici má společnost stanoveno, ţe z účetního hlediska za dlouhodobý nehmotný majetek povaţuje také software od hodnoty vstupní ceny vyšší neţ Kč. Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek také z daňového hlediska? Řešení: Protoţe vstupní cena softwaru nepřesáhla částku stanovenou zákonem o daních z příjmů, tj Kč, nemusí být účetní program odpisován pomocí daňových odpisů. Z účetního hlediska je však program povaţován za dlouhodobý nehmotný majetek, proto budou jako daňové náklady uplatňovány účetní odpisy softwaru. 1.4 Technické zhodnocení Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí u jednotlivého majetku za účetní období částku Kč. 7 7 V roce 1995 byl tento limit Kč, v roce 1996 a 1997 se zvýšil na částku Kč. 14

15 V takovém případě se technické zhodnocení zahrnuje do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď: zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němţ se technické zhodnocení provádělo, nebo tvoří samostatnou poloţku (pokud bylo provedeno nájemcem na pronajatém majetku), vyuţijeme samostatné, ale obdobné syntetické účty, na nichţ by byl zaúčtován majetek, jenţ je zhodnocován. V praxi je poměrně sloţité odlišit rekonstrukce a modernizace od oprav a udrţování. Je to však velmi důleţité. Důsledek případné záměny je daňový. Opravy a udrţování se účtují jednorázově na nákladové účty, takţe ihned ovlivní výsledek hospodaření. Kdeţto technické zhodnocení se do nákladů zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů. Rozhodující pro správné rozlišení není cena, ale podstata změny. Rekonstrukce majetku má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Za modernizaci se povaţuje rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního stavu. Udrţováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější závady. Dokončené technické zhodnocení, které u jednoho majetku za účetní období nepřekročí hranici Kč a účetní jednotka ho nezahrne do dlouhodobého majetku, se zaúčtuje na vrub nákladů. Technické zhodnocení je velmi často pod daňovým drobnohledem. Zkoumá se, zda některé poloţky nemají zvyšovat pořizovací cenu, a není, je tedy moţné ponechat v provozních nákladech. Nejedná-li se o technické zhodnocení, poloţky související s nehmotným majetkem zaúčtujeme na účet 518, hmotným majetkem na účet 548. Cenný zdroj informací pro správné rozhodování představuje účtová skupina 04, na níţ je vhodné průběţně účtovat nabíhající poloţky, které budou nebo nebudou technickým zhodnocením. V rámci dokladové inventury těchto účtů se zjistí, jestli stav za účetní období odpovídá věcnému rozsahu technické zhodnocení a provedou se příslušné operace. 15

16 Technické zhodnocení pronajatého majetku Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazené nájemcem, můţe na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce, pokud není vstupní cena u vlastníka hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje, nebo majitel. V případě, ţe bude odpisovat nájemce, musí zatřídit technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý majetek, a pokračovat v odpisování. 8 Pokud nájemce hradí technické zhodnocení, které zároveň odpisuje, pak se o jeho zůstatkovou cenu zvyšuje vstupní (zůstatková) cena hmotného majetku vlastníka, a to ve zdaňovacím období, ve kterém je pronájem ukončen. Pokud nájemce provede technické zhodnocení, ale neodpisuje ho, pak jeho hodnota vstupuje do vstupní (zůstatkové) ceny příslušného hmotného majetku u vlastníka ve zdaňovacím období, v němţ bylo technické zhodnocení uvedeno do uţívání. Technické zhodnocení finančního leasingu V případě, kdy nájemce provede technické zhodnocení na majetku, který je předmětem finančního leasingu a odpisuje ho. Při odkupu pronajatého majetku po skončení leasingové smlouvy, přičemţ technické zhodnocení nebylo dosud plně odepsáno, zvýší o pořizovací cenu odkoupeného majetku vstupní (zůstatkovou) cenu jiţ odpisovaného majetku. K tomuto zvýšení dojde v tom období, kdy je majetek odkoupen, a pokračuje v započatém odpisování. V tomto případě se nebude jednat o zvýšení vstupní ceny v důsledku provedeného technického zhodnocení, proto se nepouţijí roční odpisové sazby či koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu, ale bude se pokračovat v odpisování ze změněné vstupní ceny při zachování platné sazby. Technické zhodnocení nehmotného majetku Aţ do platilo, ţe technické zhodnocení ukončené na jiţ odepsaném nehmotném majetku se odpisuje samostatně po dobu 9, 18 nebo 36 měsíců. Toto pravidlo bylo od zrušeno a podle nyní platí, ţe technické zhodnocení na nehmotném majetku, jehoţ daňové odpisování bylo započato před , se doodepíše v samostatném odpisovém reţimu. Zrušením této speciální úpravy daňového odpisování technického zhodnocení na odepsaném nehmotném majetku se sjednotila metodika 8 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů 16

17 odpisování nehmotného majetku s majetkem hmotným ve stejné situaci. Předchozí reţim přinášel zbytečné administrativní zátěţe, protoţe na kaţdé technické zhodnocení bylo nutné vést samostatnou evidenční kartu a odpisovat jej zvlášť. Nově je technické zhodnocení odpisováno stejně jako při ukončení na neodepsaném majetku. 1.5 Základní pojmy Vstupní cena majetku Pro správný výpočet účetních i daňových odpisů je nutné správně určit hodnotu majetku, ze které bude odpisován. K ocenění majetku nejčastěji pouţíváme tyto typy cen: pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů spojených s jeho pořízením. Vedlejšími náklady mohou být např. náklady na dopravu, montáţ, clo, geologické a geodetické práce, náklady na zabezpečení. Naopak do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků, kurzové rozdíly nebo výdaje na opravy. Reprodukční pořizovací cenu označujeme jako cenu odhadní. Vyjadřuje hodnotu, kterou bychom za majetek zaplatili, kdyby byl pořízen koupí. Pouţívá se při bezúplatném pořízení majetku. Vlastními náklady se oceňuje majetek vytvořený vlastní činností, tj. přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo na jinou činnost, nepřímé náklady, které se k výrobě nebo jiné činnosti vztahují. Pro oceňování dlouhodobého majetku platí dále tyto zásady: Pořizovací cena dlouhodobého majetku se sniţuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení a to vţdy v roce dokončení a převzetí těchto prací do uţívání. 17

18 Opotřebení majetku Jednou z hlavních charakteristik dlouhodobého majetku je, ţe se postupně opotřebovává a dochází u něj k postupnému přenášení jeho hodnoty do nákladů výrobku nebo jiného výkonu. Opotřebení nastává nejen pouţíváním majetku (fyzické opotřebení), ale i v důsledku morálního zastarávání (morální opotřebení), tj. po stránce technické. Odpisy Odpisy jsou nástrojem, jímţ se vyjadřuje trvalé sníţení hodnoty majetku. Představují opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období v peněţních jednotkách. Tak dochází ke korekci původního ocenění majetku ve vazbě na jeho vyuţívání a rozvaha tak lépe vyjadřuje finanční situaci účetní jednotky. Odpisový plán Odpisový plán je velmi důleţitým účetním záznamem, na jehoţ základě se nepřímo odpisuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V odpisovém plánu jsou stanoveny zásady pro stanovení odpisů, doba upotřebitelnosti a odpisová sazba pro jednotlivé odpisové skupiny, do nichţ jsou předměty zařazovány. Oprávky Úhrn odpisů za celou dobu uţívání dlouhodobého majetku představuje oprávky k dlouhodobému hmotnému nebo nehmotnému majetku. Vyjadřují tedy celkové znehodnocení majetku. V účetnictví jsou korekční poloţkou k aktivům. Zůstatková cena majetku Cena, v níţ je majetek oceněn v účetnictví po odečtení oprávek, se nazývá zůstatková cena Standardní klasifikace produkce (SKP) Standardní klasifikace produkce je závazná pro statistická zjišťování. Jejím předmětem je základní třídění všech výrobků, prací výrobní povahy, sluţeb, údrţby a instalace. SKP zahrnuje výrobky tuzemské výroby i produkci dováţenou. U kaţdé poloţky klasifikace je uveden název, který obsahově vymezuje náplň poloţky odpisové skupiny. 18

19 2 Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Účetní odpisování dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku se řídí účetními předpisy. Jejich cílem je oprávkami vyjádřit objektivní hodnotu odpisovaného majetku. Zobrazují míru znehodnocení dlouhodobého majetku. Spolu s dalšími nástroji, jako jsou opravné poloţky dlouhodobého majetku, se účetní odpisy podílejí na věrném zobrazení účetnictví. 2.1 Zásady účetního odpisování Povinnost účetně odpisovat majetek mají jak účetní jednotky vedoucí účetnictví v plném rozsahu, tak i účetní jednotky vedoucí účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Podnikatelé, fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, nejsou účetními předpisy přímo vázáni a z tohoto důvodu účetní odpisy evidovat nemusí. V praxi se poměrně často vyskytují situace, kdy si účetní jednotky volí odpisový plán tak, ţe se účetní a daňové odpisy rovnají. Tuto variantu si zvolí především menší podniky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Jedná se sice o nejjednodušší způsob, ale není zcela správný, protoţe takto zvolený odpis neodpovídá podmínkám a stavu opotřebení jednotlivých sloţek dlouhodobého majetku. Smyslem daňových odpisů je pouze sníţit daňový základ společnosti o část vstupní ceny dlouhodobého majetku bez ohledu na skutečnou míru opotřebení. Účetní jednotky by tak měly vést oba druhy odpisů zvlášť. Účetní odpisy pak budou ovlivňovat účetní výsledek hospodaření podniku a odpisy daňové budou daňovým nákladem ovlivňujícím základ daně. Účelem účetních odpisů je vyjádření trvalého sníţení hodnoty majetku. Vyjádření opotřebení musí odpovídat skutečné míře opotřebovanosti majetku. Dlouhodobý majetek účetně odpisuje především jeho vlastník nebo účetní jednotka, která jej na základě smlouvy, např. o nájmu nebo poskytuje jiné osobě k uţívání. Nájemce účetně odpisuje především technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku, které provedl na svůj účet. V případě dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví odpisuje kaţdý spoluvlastník svůj vlastnický podíl. 19

20 Dlouhodobý majetek lze opisovat jen do výše jeho ocenění v účetnictví, nikdy ne více. Jestliţe majetek bude pořízen v průběhu účetního období, bude potřeba spočítat příslušnou část odpisu týkající se daného účetního období. Účetní jednotky mají povinnost sestavovat odpisový plán, na jehoţ základně provádějí účetní odpisování majetku v průběhu jeho pouţívání. Tento plán se musí uschovat minimálně 5 let po ukončení období, kterého se týká Odpisovaný a neodpisovaný dlouhodobý majetek Z hlediska účetního odpisování dlouhodobého majetku je nutno především správně určit, který majetek lze účetně odpisovat a který nikoli. Mezi majetek, který se účetně neodepisuje, patří především: pozemky, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky nebo movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k uţívání, finanční majetek, zásoby, najatý či obdobně uţívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, pohledávky, preferenční limity a povolenky na emise. 9 Výše uvedené sloţky majetku tedy odpisovat nelze. Ostatní sloţky majetku, jsou v zásadě odepisovatelným majetkem. Odepisovatelným majetkem je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který není z opisování vyloučen. Ten je poté účetně zatříděn do účtových skupin 01 Dlouhodobý nehmotný majetek a 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. 2.2 Postupy účetního odpisování Účetní odpisy se počítají podle odpisového plánu. V něm by měla být stanovena metoda odpisování, sazby účetních odpisů a podle zvolené metody také doba odpisování majetku. Zvolená doba odpisů by měla co nejvěrněji odpovídat skutečné době pouţívání majetku, tj. 9 Dle 56 odst. 9 vyhlášky. 20

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

KOMPARACE DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH ODPISŮ VE FIRMĚ IMPRIM, S. R. O.

KOMPARACE DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH ODPISŮ VE FIRMĚ IMPRIM, S. R. O. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU KOMPARACE DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH ODPISŮ VE FIRMĚ IMPRIM, S. R. O. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martina Šimková VEDOUCÍ PRÁCE:

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová.

Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý majetek Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Pospíšilová Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha duben,

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Edice Účetnictví a daně

Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. Petr Valouch, Ph.D. Účetní a daňové odpisy 2011 Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Prohlášení... 3. Anotace... 4. Anotation... 4. Poděkování... 5. Úvod... 6. 1. Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku...

Prohlášení... 3. Anotace... 4. Anotation... 4. Poděkování... 5. Úvod... 6. 1. Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku... Obsah Prohlášení... 3 Anotace... 4 Anotation... 4 Poděkování... 5 Úvod... 6 1. Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku... 8 1.1 Dlouhodobý majetek... 8 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek... 9 1.3

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 6/2009, kterým se vydává směrnice o správě majetku zpracoval: finanční oddělení odpovídá: vedoucí organizačních

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depriciation of fixed asset from accounting and taxation perspective Veronika

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

Dlouhodobý hmotný majetek (pořizování, oceňování, odpisy)

Dlouhodobý hmotný majetek (pořizování, oceňování, odpisy) SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Dlouhodobý hmotný majetek (pořizování, oceňování,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Dlouhodobý majetek a jeho vliv na výsledek hospodaření

Dlouhodobý majetek a jeho vliv na výsledek hospodaření Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Dlouhodobý majetek a jeho vliv na výsledek hospodaření Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Koubová, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i.

Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II, č.1401, 141 31 Praha 4, IČO:68378289 Směrnice č.3 Pro evidenci, účtování, oceňování a odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a evidenci a

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více