Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoka škola Praha Katedra financí a účetnictví Odpisy hmotného a nehmotného majetku Bakalářská práce Autor: Ivana Štruncová Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Odborný konzultant: Ing. Pavel Hampejs VALENTA-NOCAR, s. r. o., U Radbuzy 4, Plzeň Praha Červen

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Přešticích dne 10. června 2009 Ivana Štruncová 2

3 Anotace Bakalářská práce Odpisy hmotného a nehmotného majetku teoreticky vysvětluje základní pojmy týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho odpisování, to, jaké jsou podmínky a způsoby účetního a daňového odpisování, jak zařazení majetku a výběr metody odpisování ovlivňuje výši odpisů v jednotlivých letech. Objasňuje specifika účetního a daňového odpisování, jednotlivých metod odpisování. V závěru práce je věnována pozornost účtování majetku a odpisů. Annotation The bachelor diploma work entitled Depreciation of tangible and untangible assets explatins in theory the basic concepts of tangible assets and untangible assets and depreciation this assets, depreciation conditions and patterns. The bachelor diploma work explains how subsumption of assets and select of dereciation method amount of depreciation in years. The work illuminates the specifics of book depreciation and tax rebate, depreciation method. The end of the work attend to assets accounting and depreciation accounting. 3

4 Obsah 1 Odpisování majetku základní pojmy Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska Dlouhodobý majetek z účetního hlediska Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek z daňového hlediska Hmotný majetek Nehmotný majetek Technické zhodnocení Základní pojmy Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Zásady účetního odpisování Odpisovaný a neodpisovaný dlouhodobý majetek Postupy účetního odpisování Časová metoda účetního odpisování Výkonová metoda odpisování Účetní odpisy technického zhodnocení Jednorázové odpisy zůstatkové ceny a vyřazování majetku z evidence Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Zásady daňového odpisování Odpisovaný a neodpisovaný majetek z daňového hlediska Postupy daňového odpisování Rovnoměrné daňové odpisy hmotného majetku Vyuţití niţších neţ max. ročních odpisových sazeb Technické zhodnocení při rovnoměrném daňovém odpisování Zrychlené daňové odpisy hmotného majetku Technické zhodnocení při zrychleném daňovém odpisování Leasingové odpisování Daňové odpisy nehmotného majetku Odpisy v účetní závěrce

5 4 Evidence majetku, účtování Evidence majetku Odpisy v daňové evidenci Účtování majetku

6 Úvod Nedílnou součástí kaţdého podniku jsou stálá aktiva, nazývaná také dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek umoţňuje podniku vyrábět, tvoři a poskytovat sluţby. Téma dlouhodobého majetku velmi úzce souvisí s další specializovanou oblastí, kterou je odpisování majetku. Problematika odpisování patří mezi nejzávaţnější problémy v účetnictví, především z pohledu věrného zobrazení opotřebení majetku a stanovení základu daně z příjmů. Podstatou odpisování je postupné přenášení hodnoty majetku do nákladů, tak dochází k ovlivňování základu daně několik let, dokud nedojde k úplnému odepsání ceny majetku. Vzhledem k výrazné úloze odpisů jsou stanovena přesná pravidla, kterými se účetní a daňové odpisování majetku řídí. Tato na pohled přesná a jasná pravidla však mohou v praxi způsobit velké mnoţství otázek a problémů. Cílem této bakalářské práce je přiblíţit problematiku odpisování hmotného a nehmotného majetku a vysvětlení základních pojmů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají hmotného a nehmotného majetku, včetně rozlišení daňového a účetního pohledu na majetek, dále pojmy vztahující se k technickému zhodnocení, oceňování a odpisování majetku. Druhá kapitola je zaměřena na účetní odpisy, vysvětlení zásad a metod účetního odpisování. Třetí kapitola se zabývá úpravou daňového odpisování majetku, podmínkami a také metodami tohoto odpisování. Vychází především ze zákona o daních z příjmů. Čtvrtou kapitolu tvoří téma evidence majetku při pořízení, během odpisování a při vyřazení. Při evidenci majetku nám v dnešní době mnoho věcí ulehčují počítačové programy, avšak podstata této administrativy tkví stále především v přesnosti a pozornosti. V poslední kapitole jsou také uvedeny základní postupy účtování majetku a metody účtování odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 6

7 1 Odpisování majetku základní pojmy Dlouhodobý majetek je podstatnou sloţkou v obchodních, výrobních, ale i u všech dalších typech společností. Tato kapitola nás seznámí se základními charakteristikami dlouhodobého majetku, s jeho tříděním, oceňováním a odpisováním. 1.1 Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska Podnikatelé vyuţívají ke své podnikatelské činnosti dvě základní sloţky majetku, a to majetek krátkodobý a majetek dlouhodobý. Krátkodobý majetek je charakteristický především tím, ţe jeho spotřeba probíhá jednorázově. Dlouhodobý majetek je podstatná skupina, která tvoří základ ve všech typech společností. Stálá aktiva, nazývaná také fixní, jsou nejznámější pod pojmem dlouhodobý majetek. Ten umoţňuje podniku vyrábět, tvořit a poskytovat sluţby. Dlouhodobý majetek zahrnuje výrobní prostředky, pracovní nástroje, programy, ale také majetkové účasti v jiných společnostech. U dlouhodobého majetku je jeho účetní a daňová spotřeba rozloţena do několika účetních a zdaňovacích období. V tomto případě není moţné zahrnout celou pořizovací cenu do nákladů v jediném období, nýbrţ tato pořizovací cena je do nákladů přenášena postupně ve více obdobích. Prakticky se tak děje prostřednictvím odpisů dlouhodobého majetku. Odpisy dlouhodobého majetku se dělí do dvou skupin, a to na odpisy: účetní, daňové. Oba druhy odpisů jsou specifické a neměly by být zaměňovány. Například drobní podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci příjmů a výdajů, obvykle vyuţívají jen odpisy daňové, protoţe tyto osoby nejsou účetní jednotkou a účetní předpisy se na ně vztahují pouze nepřímo. V případě drobných podnikatelů vedoucích daňovou evidenci tedy není nutné, aby byly účetní odpisy rozdílné od odpisů daňových. Účetní odpisy jsou upraveny především zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále na tento zákon navazujícími předpisy. 7

8 Účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, by měly vyjadřovat účetní a daňové odpisy zvlášť. Účetní odpisy u podnikatelů vedoucích podvojné účetnictví obvykle představují pouze účetní náklad, který vyjadřuje skutečné opotřebení majetku, a který sniţuje účetní výsledek hospodaření. Základ daně z příjmů však ovlivňují odpisy daňové. Ty se počítají podle ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Daňové odpisy jsou daňovým nákladem, který se vykazuje v přiznání k dani z příjmů. 1.2 Dlouhodobý majetek z účetního hlediska Problematika odpisů se týká především dlouhodobého majetku. Proto je důleţité správně vymezit pojem dlouhodobý majetek. Tento pojem vymezují účetní a daňové předpisy odlišně. Dle zákona o účetnictví se majetek člení na: dlouhodobý, krátkodobý. Dlouhodobý je majetek, jehoţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. Ostatní majetek je povaţován za krátkodobý. Pokud s ohledem na charakter majetku nelze pouţít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky, s kterým majetek pořizuje. Dlouhodobý majetek se z účetního hlediska dále člení na: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobý finanční majetek se ale neodpisuje. Jeho odpisování zakazuje 56 odst. 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., také z hlediska daňových odpisů platí, ţe se dlouhodobý finanční majetek neodpisuje, neboť zákon o daních z příjmů pojem odpisy finančního majetku nezná. Účetní a daňové odpisy se tedy týkají pouze dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. 1 1 Valouch, P., Účetní a daňové odpisy 2009, GRADA Publishing, a. s., 2009, ISBN

9 1.2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Daňový i účetní pohled na dlouhodobý majetek prošel v minulosti poměrně sloţitým vývojem. Nehmotný majetek jako daňová sloţka byl definován do konce roku Mezi lety se jednalo pouze o účetní kategorii, ale od byl opět zaveden do zákona o daních z příjmů. To se však týkalo nehmotného majetku zaevidovaného do majetku ve zdaňovacím období, které započalo rokem Za dlouhodobý nehmotný majetek se z účetního hlediska povaţují zejména zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, ocenitelná práva a goodwill s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem o účetnictví. Dobou pouţitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek vyuţitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo můţe slouţit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 2 Od se za dlouhodobý nehmotný majetek povaţují také povolenky na emise a preferenční listy. Druhy dlouhodobého nehmotného majetku Zřizovací výdaje Jedná se o výdaje spojené se zaloţením nového podniku, resp. o výdaje vynaloţené před jeho zřízením, např. úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, nájemné, v době před otevřením účetních knih. Zřizovacími výdaji nejsou výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku, zásob ani výdaje na reprezentaci. Software Programové vybavení se účtuje na účtu pro software. Musí však být splněny podmínky, ţe programové vybavení je zakoupeno samostatně nebo vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování a splňuje časový a finanční limit, účtuje se o něm v účtové skupině Valouch, P., Účetní a daňové odpisy 2009, GRADA Publishing, a. s., 2009, ISBN

10 Ocenitelná práva Jedná se o výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi nebo nabyty od jiných osob. Goodwill Tj. kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky. Povolenky na emise a preferenční listy Povolenka je majetková hodnota, která odpovídá právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny oxidu uhličitého. S povolenkami lze obchodovat a neodepisují se. Preferenčními listy se rozumí především individuální referenční mnoţství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění Dlouhodobý hmotný majetek Za dlouhodobý hmotný majetek se dle zákona o účetnictví povaţují pozemky bez ohledu na výši pořizovací ceny, dále bez ohledu na dobu pouţitelnosti a výši ocenění stavby, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, technické rekultivace, byty a nebytové prostory a předměty z drahých kovů. Další sloţkou jsou samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Samostatné movité věci, jejichţ doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok, avšak nesplňují limit ocenění stanovený účetní jednotkou se povaţují za drobný hmotný majetek a účtuje se o něm jako o zásobách. To znamená, ţe takový hmotný majetek jiţ není chápán z účetního hlediska jako dlouhodobý hmotný majetek, a nemusí tedy být účetně odpisován postupně v průběhu jeho pouţívání. Jeho spotřeba tak můţe být zaúčtována jednorázově podobně jako spotřeba zásob. To ovšem neznamená, ţe se účetní jednotka nemůţe v rámci 10

11 zajištění věrného a pravdivého vykazování skutečného opotřebení majetku rozhodnout převádět do nákladů postupně pouze tu část hodnoty drobného hmotného majetku v jednotlivých letech pouţívání. Prakticky se však v tomto případě nejedná o zaúčtování odpisů, nýbrţ o zaúčtování spotřeby části zásob. 3 Další sloţkou dlouhodobého majetku jsou dospělá zvířata a jejich skupiny, s dobou pouţitelnosti delší neţ jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. O dospělých zvířatech s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok nevykázaných jako dlouhodobý hmotný majetek, se účtuje jako o zásobách. Speciální sloţkou jsou pěstitelské celky trvalých porostů, jimiţ se rozumí: 4 ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. Sloţkou dlouhodobého majetku je také tzv. jiný dlouhodobý hmotný majetek, jimţ se rozumí bez ohledu na výši ocenění: 5 loţiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v 56 odst. 2 písm. d) a odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popř. jejich soubory. U účetních odpisů platí, ţe u majetku, který není automaticky dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění, není jednoznačně stanoven limit vstupní ceny, od něhoţ by byla účetní jednotka povinna automaticky zařazovat. Výši ocenění si stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu, musejí pouze přihlédnout k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. 3 Valouch, P., Účetní a daňové odpisy 2009, GRADA Publishing, a. s., 2009, ISBN Dle zákona o účetnictví. 5 Dle zákona o účetnictví. 11

12 1.3 Dlouhodobý majetek z daňového hlediska Daňový pohled na dlouhodobý majetek se liší v některých věcech od pohledu účetního. Například zákon o daních z příjmů nedefinuje přímo pojem dlouhodobý majetek, ale zná jen pojmy hmotný majetek a nehmotný majetek. Z jejich definice lze však snadno vyvodit, ţe se jedná o majetek dlouhodobý. Hmotný majetek definuje 26 odst. 2 a 3 zákona o daních z příjmů. Nehmotný majetek je vymezen v 32 zákona o daních z příjmů a odvolává se na účetní předpisy, avšak zpřísňuje vymezení nehmotného majetku Hmotný majetek Hmotným majetkem se rozumí: 6 samostatné movité věci, popřípadě soubory samostatných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ Kč a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem, stavby, s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemních komunikacích určených k plnění funkcí lesa, slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5m, oplocení slouţícího k zajišťování lesní výrob a myslivosti, které je drobnou stavbou, pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ 3 roky, dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ Kč, jiný majetek odst. 2 zákona o daních z příjmů. 12

13 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Do této skupiny patří movité věci, jejich vstupní cena je vyšší neţ Kč a doba pouţitelnosti delší neţ jeden rok. Aby samostatné věci byly hmotným majetkem, musí splňovat obě tyto podmínky současně. Samostatné movité věci, i kdyţ by splňovaly podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění by nepřekročilo limit Kč, nepatří do dlouhodobého majetku. Je o nich účtováno jako drobném dlouhodobém hmotném majetku nebo jako o zásobách, které se při uvedení do uţívání účtují přímo do nákladů na účet 501 Spotřeba materiálu. Do této skupiny řadíme především stroje, přístroje, dopravní prostředky a inventář, pokud doba jejich pouţívání přesáhne jeden rok. Za samostatné movité věci se povaţují i výrobní zařízení, která s budovou nebo stavbou tvoří jeden funkční celek, i kdyţ jsou s ní pevně spojeny. Souborem se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Tento soubor je potřeba evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny správné údaje (technické i hodnotové) o jednotlivých věcech souborů, tj. včetně údajů o datu a rozsahu změny, vstupních cenách přírůstků či úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn. Soubor se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu. Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k uţívání. Tímto stavem se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí stanovených zvláštními předpisy pro uţívání. Tento postup se nepouţívá, pokud se jedná o věci, které byly před nabytím uvedeny to stavu způsobilého k uţívání a nevyţadují montáţ u nabyvatele. Hmotným dlouhodobým majetkem se stávají věci uvedené do uţívání, coţ se doloţí například protokolem o uvedení do uţívání nebo jiným obdobným dokladem Nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek, který je moţno daňově odpisovat, definuje 32, odst. 1 zákona o daních z příjmů. Odpisují se zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je v účetnictví veden jako nehmotný, pokud: 13

14 byl nabyt úplatně, vkladem společníka, darováním nebo zděděním, byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, jeho vstupní cena převýší částku Kč, je doba pouţitelnosti delší neţ 1 rok. Za nehmotný majetek se však z daňového hlediska nepovaţuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloţku a také povolenka na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit. Účetní i daňový pohled na majetek prodělal v minulosti poměrně sloţitý vývoj. Nehmotný majetek byl definován zákonem o daních z příjmů do konce roku V letech byl nehmotný majetek jen účetní kategorií. A od byl novelou zákona o daních z příjmů nehmotný majetek opět zaveden Příklad č. 1 Společnost XY s. r. o., si pořídila v roce 2008 účetní program k vedení podvojného účetnictví za Kč. Ve vnitřní směrnici má společnost stanoveno, ţe z účetního hlediska za dlouhodobý nehmotný majetek povaţuje také software od hodnoty vstupní ceny vyšší neţ Kč. Jedná se o dlouhodobý nehmotný majetek také z daňového hlediska? Řešení: Protoţe vstupní cena softwaru nepřesáhla částku stanovenou zákonem o daních z příjmů, tj Kč, nemusí být účetní program odpisován pomocí daňových odpisů. Z účetního hlediska je však program povaţován za dlouhodobý nehmotný majetek, proto budou jako daňové náklady uplatňovány účetní odpisy softwaru. 1.4 Technické zhodnocení Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud překročí u jednotlivého majetku za účetní období částku Kč. 7 7 V roce 1995 byl tento limit Kč, v roce 1996 a 1997 se zvýšil na částku Kč. 14

15 V takovém případě se technické zhodnocení zahrnuje do účtové třídy 0 mezi dlouhodobý majetek. Jeho hodnota buď: zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němţ se technické zhodnocení provádělo, nebo tvoří samostatnou poloţku (pokud bylo provedeno nájemcem na pronajatém majetku), vyuţijeme samostatné, ale obdobné syntetické účty, na nichţ by byl zaúčtován majetek, jenţ je zhodnocován. V praxi je poměrně sloţité odlišit rekonstrukce a modernizace od oprav a udrţování. Je to však velmi důleţité. Důsledek případné záměny je daňový. Opravy a udrţování se účtují jednorázově na nákladové účty, takţe ihned ovlivní výsledek hospodaření. Kdeţto technické zhodnocení se do nákladů zúčtovává postupně prostřednictvím odpisů. Rozhodující pro správné rozlišení není cena, ale podstata změny. Rekonstrukce majetku má za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Za modernizaci se povaţuje rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního stavu. Udrţováním se zpomaluje fyzické opotřebení a odstraňují se drobnější závady. Dokončené technické zhodnocení, které u jednoho majetku za účetní období nepřekročí hranici Kč a účetní jednotka ho nezahrne do dlouhodobého majetku, se zaúčtuje na vrub nákladů. Technické zhodnocení je velmi často pod daňovým drobnohledem. Zkoumá se, zda některé poloţky nemají zvyšovat pořizovací cenu, a není, je tedy moţné ponechat v provozních nákladech. Nejedná-li se o technické zhodnocení, poloţky související s nehmotným majetkem zaúčtujeme na účet 518, hmotným majetkem na účet 548. Cenný zdroj informací pro správné rozhodování představuje účtová skupina 04, na níţ je vhodné průběţně účtovat nabíhající poloţky, které budou nebo nebudou technickým zhodnocením. V rámci dokladové inventury těchto účtů se zjistí, jestli stav za účetní období odpovídá věcnému rozsahu technické zhodnocení a provedou se příslušné operace. 15

16 Technické zhodnocení pronajatého majetku Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku, je-li hrazené nájemcem, můţe na základě písemné smlouvy odpisovat nájemce, pokud není vstupní cena u vlastníka hmotného majetku zvýšena o tyto výdaje, nebo majitel. V případě, ţe bude odpisovat nájemce, musí zatřídit technické zhodnocení do odpisové skupiny, ve které je zatříděn pronajatý majetek, a pokračovat v odpisování. 8 Pokud nájemce hradí technické zhodnocení, které zároveň odpisuje, pak se o jeho zůstatkovou cenu zvyšuje vstupní (zůstatková) cena hmotného majetku vlastníka, a to ve zdaňovacím období, ve kterém je pronájem ukončen. Pokud nájemce provede technické zhodnocení, ale neodpisuje ho, pak jeho hodnota vstupuje do vstupní (zůstatkové) ceny příslušného hmotného majetku u vlastníka ve zdaňovacím období, v němţ bylo technické zhodnocení uvedeno do uţívání. Technické zhodnocení finančního leasingu V případě, kdy nájemce provede technické zhodnocení na majetku, který je předmětem finančního leasingu a odpisuje ho. Při odkupu pronajatého majetku po skončení leasingové smlouvy, přičemţ technické zhodnocení nebylo dosud plně odepsáno, zvýší o pořizovací cenu odkoupeného majetku vstupní (zůstatkovou) cenu jiţ odpisovaného majetku. K tomuto zvýšení dojde v tom období, kdy je majetek odkoupen, a pokračuje v započatém odpisování. V tomto případě se nebude jednat o zvýšení vstupní ceny v důsledku provedeného technického zhodnocení, proto se nepouţijí roční odpisové sazby či koeficienty pro zvýšenou vstupní cenu, ale bude se pokračovat v odpisování ze změněné vstupní ceny při zachování platné sazby. Technické zhodnocení nehmotného majetku Aţ do platilo, ţe technické zhodnocení ukončené na jiţ odepsaném nehmotném majetku se odpisuje samostatně po dobu 9, 18 nebo 36 měsíců. Toto pravidlo bylo od zrušeno a podle nyní platí, ţe technické zhodnocení na nehmotném majetku, jehoţ daňové odpisování bylo započato před , se doodepíše v samostatném odpisovém reţimu. Zrušením této speciální úpravy daňového odpisování technického zhodnocení na odepsaném nehmotném majetku se sjednotila metodika 8 28 odst. 3 zákona o daních z příjmů 16

17 odpisování nehmotného majetku s majetkem hmotným ve stejné situaci. Předchozí reţim přinášel zbytečné administrativní zátěţe, protoţe na kaţdé technické zhodnocení bylo nutné vést samostatnou evidenční kartu a odpisovat jej zvlášť. Nově je technické zhodnocení odpisováno stejně jako při ukončení na neodepsaném majetku. 1.5 Základní pojmy Vstupní cena majetku Pro správný výpočet účetních i daňových odpisů je nutné správně určit hodnotu majetku, ze které bude odpisován. K ocenění majetku nejčastěji pouţíváme tyto typy cen: pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů spojených s jeho pořízením. Vedlejšími náklady mohou být např. náklady na dopravu, montáţ, clo, geologické a geodetické práce, náklady na zabezpečení. Naopak do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků, kurzové rozdíly nebo výdaje na opravy. Reprodukční pořizovací cenu označujeme jako cenu odhadní. Vyjadřuje hodnotu, kterou bychom za majetek zaplatili, kdyby byl pořízen koupí. Pouţívá se při bezúplatném pořízení majetku. Vlastními náklady se oceňuje majetek vytvořený vlastní činností, tj. přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo na jinou činnost, nepřímé náklady, které se k výrobě nebo jiné činnosti vztahují. Pro oceňování dlouhodobého majetku platí dále tyto zásady: Pořizovací cena dlouhodobého majetku se sniţuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku. Pořizovací cena dlouhodobého majetku se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení a to vţdy v roce dokončení a převzetí těchto prací do uţívání. 17

18 Opotřebení majetku Jednou z hlavních charakteristik dlouhodobého majetku je, ţe se postupně opotřebovává a dochází u něj k postupnému přenášení jeho hodnoty do nákladů výrobku nebo jiného výkonu. Opotřebení nastává nejen pouţíváním majetku (fyzické opotřebení), ale i v důsledku morálního zastarávání (morální opotřebení), tj. po stránce technické. Odpisy Odpisy jsou nástrojem, jímţ se vyjadřuje trvalé sníţení hodnoty majetku. Představují opotřebení dlouhodobého majetku za účetní období v peněţních jednotkách. Tak dochází ke korekci původního ocenění majetku ve vazbě na jeho vyuţívání a rozvaha tak lépe vyjadřuje finanční situaci účetní jednotky. Odpisový plán Odpisový plán je velmi důleţitým účetním záznamem, na jehoţ základě se nepřímo odpisuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. V odpisovém plánu jsou stanoveny zásady pro stanovení odpisů, doba upotřebitelnosti a odpisová sazba pro jednotlivé odpisové skupiny, do nichţ jsou předměty zařazovány. Oprávky Úhrn odpisů za celou dobu uţívání dlouhodobého majetku představuje oprávky k dlouhodobému hmotnému nebo nehmotnému majetku. Vyjadřují tedy celkové znehodnocení majetku. V účetnictví jsou korekční poloţkou k aktivům. Zůstatková cena majetku Cena, v níţ je majetek oceněn v účetnictví po odečtení oprávek, se nazývá zůstatková cena Standardní klasifikace produkce (SKP) Standardní klasifikace produkce je závazná pro statistická zjišťování. Jejím předmětem je základní třídění všech výrobků, prací výrobní povahy, sluţeb, údrţby a instalace. SKP zahrnuje výrobky tuzemské výroby i produkci dováţenou. U kaţdé poloţky klasifikace je uveden název, který obsahově vymezuje náplň poloţky odpisové skupiny. 18

19 2 Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a dlouhodobého hmotného majetku Účetní odpisování dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku se řídí účetními předpisy. Jejich cílem je oprávkami vyjádřit objektivní hodnotu odpisovaného majetku. Zobrazují míru znehodnocení dlouhodobého majetku. Spolu s dalšími nástroji, jako jsou opravné poloţky dlouhodobého majetku, se účetní odpisy podílejí na věrném zobrazení účetnictví. 2.1 Zásady účetního odpisování Povinnost účetně odpisovat majetek mají jak účetní jednotky vedoucí účetnictví v plném rozsahu, tak i účetní jednotky vedoucí účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Podnikatelé, fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, nejsou účetními předpisy přímo vázáni a z tohoto důvodu účetní odpisy evidovat nemusí. V praxi se poměrně často vyskytují situace, kdy si účetní jednotky volí odpisový plán tak, ţe se účetní a daňové odpisy rovnají. Tuto variantu si zvolí především menší podniky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Jedná se sice o nejjednodušší způsob, ale není zcela správný, protoţe takto zvolený odpis neodpovídá podmínkám a stavu opotřebení jednotlivých sloţek dlouhodobého majetku. Smyslem daňových odpisů je pouze sníţit daňový základ společnosti o část vstupní ceny dlouhodobého majetku bez ohledu na skutečnou míru opotřebení. Účetní jednotky by tak měly vést oba druhy odpisů zvlášť. Účetní odpisy pak budou ovlivňovat účetní výsledek hospodaření podniku a odpisy daňové budou daňovým nákladem ovlivňujícím základ daně. Účelem účetních odpisů je vyjádření trvalého sníţení hodnoty majetku. Vyjádření opotřebení musí odpovídat skutečné míře opotřebovanosti majetku. Dlouhodobý majetek účetně odpisuje především jeho vlastník nebo účetní jednotka, která jej na základě smlouvy, např. o nájmu nebo poskytuje jiné osobě k uţívání. Nájemce účetně odpisuje především technické zhodnocení provedené na pronajatém majetku, které provedl na svůj účet. V případě dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v podílovém spoluvlastnictví odpisuje kaţdý spoluvlastník svůj vlastnický podíl. 19

20 Dlouhodobý majetek lze opisovat jen do výše jeho ocenění v účetnictví, nikdy ne více. Jestliţe majetek bude pořízen v průběhu účetního období, bude potřeba spočítat příslušnou část odpisu týkající se daného účetního období. Účetní jednotky mají povinnost sestavovat odpisový plán, na jehoţ základně provádějí účetní odpisování majetku v průběhu jeho pouţívání. Tento plán se musí uschovat minimálně 5 let po ukončení období, kterého se týká Odpisovaný a neodpisovaný dlouhodobý majetek Z hlediska účetního odpisování dlouhodobého majetku je nutno především správně určit, který majetek lze účetně odpisovat a který nikoli. Mezi majetek, který se účetně neodepisuje, patří především: pozemky, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky nebo movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k uţívání, finanční majetek, zásoby, najatý či obdobně uţívaný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, pohledávky, preferenční limity a povolenky na emise. 9 Výše uvedené sloţky majetku tedy odpisovat nelze. Ostatní sloţky majetku, jsou v zásadě odepisovatelným majetkem. Odepisovatelným majetkem je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který není z opisování vyloučen. Ten je poté účetně zatříděn do účtových skupin 01 Dlouhodobý nehmotný majetek a 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. 2.2 Postupy účetního odpisování Účetní odpisy se počítají podle odpisového plánu. V něm by měla být stanovena metoda odpisování, sazby účetních odpisů a podle zvolené metody také doba odpisování majetku. Zvolená doba odpisů by měla co nejvěrněji odpovídat skutečné době pouţívání majetku, tj. 9 Dle 56 odst. 9 vyhlášky. 20

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 4 7 Edice Účetnictví a daně

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové odpisování majetku Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doplnění příkladů Ing. Yvona Legierská Obsah předmětu 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Struktura majetku obcí ve vazbě na účetní předpisy - hmotný, nehmotný a jiný majetek - odpisování majetku u obcí dle ČUS 708

Struktura majetku obcí ve vazbě na účetní předpisy - hmotný, nehmotný a jiný majetek - odpisování majetku u obcí dle ČUS 708 Seminář: Majetek obcí a jeho odepisování v souvislosti s ekonomickou činností I. Obce a jejich ekonomická činnost - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - veřejnoprávní činnost obcí II. Struktura majetku

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY Anna Pelikánová SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY nezbytná pomůcka pro účetní nestátních neziskových organizací ucelený přehled účetních souvztažností pro nestátní neziskové organizace vybrané

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 1 2. KAPITOLA: MAJETEK PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Účetní a daňové odpisy 2012

Účetní a daňové odpisy 2012 PROČ PRÁVĚ ÚČETNÍ PORADCE Průběžné aktualizace prostřednictvím internetu Fulltextové vyhledávání slov, slovních spojení a frází 19 let zkušeností, více jak 9000 spokojených uživatelů Unikátní systém uspořádání

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Opotřebení dlouhodobého majetku, účetní a daňové vyjádření

Opotřebení dlouhodobého majetku, účetní a daňové vyjádření MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Opotřebení dlouhodobého majetku, účetní a daňové vyjádření Bakalářská práce Vypracovala: Vedoucí bakalářské

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů Odpisování dlouhodobého majetku 1. Vymezení pojmů Pro účely tohoto standardu se rozumí a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého

Více

Vzorová směrnice o účtování majetku

Vzorová směrnice o účtování majetku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 32 197/2005-44 Vzorová směrnice o účtování majetku V Praze dne 7. prosince 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015 410/2009 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

Více

Účetní a daňové odpisy 2012

Účetní a daňové odpisy 2012 PROČ PRÁVĚ ÚČETNÍ PORADCE Průběžné aktualizace prostřednictvím internetu Fulltextové vyhledávání slov, slovních spojení a frází 19 let zkušeností, více jak 9000 spokojených uživatelů Unikátní systém uspořádání

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

500/2002 Sb podvojného účetnictví. Sb., č. 413/2011 Sb., č. 467/2013 Sb., č. 293/2014 Sb. a č. 250/2015 Sb.

500/2002 Sb podvojného účetnictví. Sb., č. 413/2011 Sb., č. 467/2013 Sb., č. 293/2014 Sb. a č. 250/2015 Sb. 500/2002 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odepisování dlouhodobého majetku Depreciation of fixed assets Ivana Horáčková Plzeň 2015 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Depreciation of fixet assets Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-4/2015/EK-001-Q Plzeňský kraj Vydání číslo: 1 Počet stran: 11 Počet příloh: 5 SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Odpisový plán a odpisování dlouhodobého majetku účetních

Více

Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetního i daňového

Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetního i daňového Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetního i daňového Vypracovala: Michaela Marková Vedoucí

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku ze dne 3. 7. 12 č. 09/12 1 Čl. 1 Vymezení působnosti a předmětu (1) Tato

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Nepředpokládá

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více