Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D. Praha duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Prostějově dne Bc. Kateřina Šňupárková

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. za ochotu, věcné i odborné připomínky, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Zdeňku Krčmářovi za praktické rady z oblasti firemního účtování, které mi byly také velice užitečné.

4 Jméno a příjmení autora: Bc. Kateřina Šňupárková Název diplomové práce: Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Název práce v angličtině: The tax depreciation and its use in corporate income tax base optimization Katedra: Finančnictví a ekonomických disciplín Vedoucí diplomové práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D. Rok obhajoby: 2013 Anotace Cílem diplomové práce Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně z příjmů právnických osob je analyzovat daňové odpisy ve vztahu k účetním a definovat možnosti, jak pomocí daňových odpisů optimalizovat základ daně z příjmů vybrané společnosti. Teoretická část je zaměřena na vymezení majetku z účetního a daňového hlediska, na účetní a daňové odpisy a na různé techniky a postupy při výpočtu daňových odpisů sloužících k optimalizaci základu daně. Praktická část se zabývá konkrétním příkladem, na kterém je znázorněno, jak pomocí daňových odpisů optimalizovat základ daně. Klíčová slova: daň z příjmů, daňové odpisy, odpisové sazby, hmotný majetek, nehmotný majetek, oceňování hmotného majetku Annotation The aim of the thesis "The tax depreciation and its use in corporate income tax base optimization" is to analyze tax depreciation in relation to accounting and define ways to optimize the tax depreciation tax base selected company. The theoretical part is focused on the definition of assets for accounting and tax purposes, for accounting and tax depreciation and the various techniques and procedures for calculating tax depreciation which optimize the tax base. The practical part deals with an illustrative example is presented showing how to use tax deductions to optimize the tax base. Key words: income tax, tax depreciation, depreciations rates, tangible assets, intangible assets, evaluation of property

5 Obsah Úvod Daňový a účetní pohled na dlouhodobý majetek Účetní pohled na dlouhodobý majetek Daňový pohled na dlouhodobý majetek Oceňování dlouhodobého majetku Oceňování z účetního hlediska Oceňování z daňového hlediska Účetní odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek odpisovaný a neodpisovaný Postupy účetního odpisování Časová metoda účetního odpisování Výkonová metoda odpisování Metoda komponentního odpisování Účetní odpisy technického zhodnocení Zůstatková cena a vyřazování dlouhodobého majetku Daňové odpisy dlouhodobého majetku Odpisovaný a neodpisovaný majetek z daňového hlediska Postupy odpisování hmotného majetku Rovnoměrné daňové odpisy Zrychlené daňové odpisy Technické zhodnocení u daňových odpisů Technické zhodnocení při rovnoměrném daňovém odpisování Technické zhodnocení při zrychleném daňovém odpisování Mimořádné odpisy Poloviční roční odpis Daňové odpisy nehmotného majetku Využití daňových odpisů při optimalizaci základu daně z příjmů Neuplatnění daňových odpisů Přerušení daňových odpisů

6 4.3 Využití nižších než maximálních ročních odpisových sazeb u rovnoměrných daňových odpisů Uplatnění vyšších ročních odpisových sazeb pro prvního vlastníka Použití zrychlených daňových odpisů Použití mimořádných odpisů Optimalizace základu daně z příjmů společnosti DPS, a.s Závěr Seznam použité literatury Seznam použitých zkratek Seznam použitých tabulek Seznam použitých grafů Seznam použitých příloh

7 Úvod I když to mnozí z nás neví, daňové odpisy mají silnou finanční funkci ovlivňují investiční aktivity tržního subjektu, reflektují reprodukční procesy. Znalost zákonných možností daňového odpisování nám velmi významně může pomoci při optimalizaci základu daně, tzn. cílevědomé a zákonné snižování daňového zatížení, či pro poplatníka výhodnější rozložení tohoto zatížení v jednotlivých zdaňovacích obdobích na základě možností, jež jsou dány daňovými zákony. Výsledkem této daňové optimalizace bude dosažení minimální výše všech placených daní daňovým subjektem. Toto téma jsem si vybrala, protože je jednak zajímavé, neustále prochází vývojem, inovacemi a změnami, ve kterých se laik málokdy orientuje. Proto doufám, že tato práce bude možná i někomu sloužit jako jednoduchá pomůcka pro orientování se v této daňové problematice. Ve své práci se budu snažit vysvětlit jednak daňové odpisy, ale i účetní. Budu se souhrnně zabývat oběmi metodami odpisování, ale především se budu snažit názorně předvést, jak pomocí daňových odpisů dosáhnout daňové optimalizace základu daně, a to konkrétně u právnických osob. Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují. V teoretické části se zaměřím na vymezení majetku z účetního a daňového hlediska, na účetní a daňové odpisy a na různé techniky a postupy při výpočtu daňových odpisů sloužících k optimalizaci základu daně. A poslední kapitola bude zaměřená na konkrétní optimalizaci základu daně z příjmů společnosti DPS, a.s. V kapitole první až čtvrté bude použita především metoda analýzy. Poslední pátá kapitola bude obsahovat syntézu a komparaci poznatků. Cíl Analyzovat daňové odpisy ve vztahu k účetním a definovat možnosti, jak pomocí daňových odpisů optimalizovat základ daně z příjmů vybrané společnosti. 7

8 1 Daňový a účetní pohled na dlouhodobý majetek Všichni lidé a potažmo i podnikatelé (fyzické a právnické osoby) potřebují ke svému životu, ke své činnosti majetek krátkodobý a majetek dlouhodobý. Krátkodobý majetek je charakteristický tím, že se spotřebovává jednorázově, tzn., jde ihned celý do nákladů. Zatímco spotřeba (účetní a daňová) dlouhodobého majetku bývá rozložena do několika účetních a zdaňovacích období. Proto nelze u dlouhodobého majetku zahrnout celou pořizovací cenu do účetních a daňových nákladů (výdajů) v jediném účetním a zdaňovacím období, nýbrž tato cena musí být rozložena ve více obdobích. Prakticky se tak děje prostřednictvím tzv. odpisů dlouhodobého majetku, které lze rozdělit do dvou skupin, a to na odpisy: účetní, daňové. Účetní odpisy definuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Podle tohoto zákona jsou účetní jednotky povinny sestavit vlastní odpisový plán pro účetní odpisy. Výpočet účetních odpisů slouží podniku k zachycení faktickému trvalému opotřebení majetku. Naproti tomu odpisy daňové, jakožto součást daně z příjmů, jsou důležitým nástrojem daňové politiky státu. Daňové odpisování definuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě daňových odpisů hmotného majetku jsou závazně stanoveny sazby a odpisové skupiny, kam musí poplatník jednotlivý majetek zatřídit. Dále v případě rovnoměrného odpisování můžeme využít i nižší sazby, než jaké jsou v ZDP uvedeny. Jedním z nejvýznamnějších rozdílů účetních a daňových odpisů je to, že zatímco účetní jednotka je povinna vést evidenci účetních odpisů, tvorba a uplatnění daňových odpisů u hmotného majetku je právem nikoliv povinností, tzn., že poplatník může, ale i nemusí využít tvorby daňových odpisů. Dlouhodobý majetek má odlišné vymezení u účetních předpisů a daňových předpisů. 8

9 1.1 Účetní pohled na dlouhodobý majetek Majetek účetních jednotek se člení dle 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví na majetek dlouhodobý a krátkodobý. Dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek, jehož doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti je delší než 1 rok. Ostatní majetek je považován za krátkodobý. Případně, mimo uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky projevený při pořízení majetku. Dlouhodobý majetek z účetního hlediska je pak dále podrobněji vymezen ve vyhlášce Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., v platném znění, a to konkrétně v 6 8. Dle těchto ustanovení se dlouhodobý majetek z účetního hlediska člení na skupiny: 1. dlouhodobý nehmotný majetek 2. dlouhodobý hmotný majetek 3. dlouhodobý finanční majetek Účetní a daňové odpisy se však týkají pouze dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku. Odpisování finančního majetku zakazuje 56 odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Také z hlediska daňových odpisů platí, že se dlouhodobý finanční majetek neodpisuje, neboť ZDP pojem odpisy finančního majetku nezná. 1.2 Daňový pohled na dlouhodobý majetek Daňový pohled na dlouhodobý majetek je trochu odlišný od účetního pohledu. Pro účely stanovení základu daně z příjmů je potřeba vymezit, co vlastně tvoří hmotný majetek. Dle 26 odst. 2 ZDP se hmotným majetkem rozumí: a) samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než Kč a mají provoznětechnické funkce delší než jeden rok. Hlavním znakem souborů movitých věcí je, že tvoří pouze část výrobního celku, a tak jsou evidovány zvlášť, aby se zachovaly jejich 9

10 technické a hodnotové údaje. Za samostatné movité věci jsou považovány výrobní zařízení, zařízení a předměty k provozování služeb, a to i přesto, pokud jsou pevně spojeny s budovou. Jedná se zejména o stroje, přístroje, zařízení, konstrukce a příslušné technologické rozvody. b) budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Byty a nebytové prostory jsou chápany jako vymezené části domu. c) stavby, s výjimkou 1) provozních důlních děl, 2) drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5 m, 3) oplocení sloužícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou, d) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v 26 odst. 9 ZDP, e) dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena podle 29 ZDP je vyšší než Kč, f) jiný majetek vymezení v 26 odst. 3 ZDP. Tímto majetkem se myslí technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku, s výjimkou uvedenou v 29 odst. 1 písm. f) ZDP 1, dále technická rekultivace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů nebo podle daňové evidence tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu Kč. Hmotný majetkem pro účely ZDP však nejsou zásoby. Vymezení odpisovaného nehmotného majetku se nachází v 32a odst. 1 ZDP. V případě nehmotného dlouhodobého majetku se odpisují zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako 1 Touto výjimkou se myslí hodnota technického zhodnocení dokončeného počínaje 1. lednem 2001 na hmotném majetku, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle 24 odst. 2 písm. v) bodu 1, zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle 24 odst. 2 písm. v) bodu 1. 10

11 nehmotný majetek vymezený zvláštním předpisem. Tento majetek však musí být buď nabyt úplatně, a to vkladem společníka, tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, darováním, či zděděním, nebo být vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování. Dále musí být jeho vstupní cena vyšší než Kč a jeho doba použitelnosti delší než jeden rok. 2 Nehmotný majetek může odpisovat vlastník nebo poplatník, který k majetku nabyl právo užívání za úplatu. Je však třeba zdůraznit, že nehmotný majetek nemají právo odpisovat subjekty vedoucí daňovou evidenci. Ti však mohou do daňových výdajů přímo zařadit výdaje na pořízení nehmotného majetku. Dle 32a odst. 2 ZDP se však za nehmotný majetek z daňového hlediska nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky (goodwill) a dále povolenka na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zvláštního právního předpisu. Daňový, ale také účetní pohled na dlouhodobý nehmotný majetek prošel v minulých letech poměrně složitým vývojem. Nehmotný majetek jako daňová kategorie byl definován ZDP do konce roku V průběhu let se jednalo pouze o účetní kategorii. Novelou ZDP č. 438/2003 Sb. byl do ZDP nehmotný majetek opět zaveden s účinností od Dle čl. II bodu 25 zákona č. 438/2003 Sb. (přechodná ustanovení) se to týká nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo rokem 2004 (Valouch, 2012, s ). 1.3 Oceňování dlouhodobého majetku Abychom mohli správně vypočítat účetní a daňové odpisy, je především důležité správně určit hodnotu odpisovaného majetku. Rozlišujeme oceňování z účetního a daňového hlediska. 2 Doba použitelnosti je doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost a uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 11

12 1.3.1 Oceňování z účetního hlediska Oceňování majetku z účetního hlediska upravuje zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tato ustanovení pro dlouhodobý majetek rozvádí dále 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Dle 24 odst. 2 zákona o účetnictví platí, že účetní jednotky oceňují majetek ke dvěma základním okamžikům: a) k okamžiku uskutečnění účetního případu způsobem podle 25 zákona o účetnictví, b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, a to způsoby podle 27 zákona o účetnictví. Z 25 zákona o účetnictví vyplývá, že k ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku lze použít tyto základní typy cen: a) pořizovací cenu touto cenou se ocení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný za úplatu, b) vlastní náklady tímto způsobem se ocení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný vlastní činnosti, c) reprodukční pořizovací cenu touto cenou se ocení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný bezúplatně (dary, inventarizační přebytky) nebo majetek v případech, kdy nelze zjistit vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností. Abychom dokázali správně ocenit majetek pořizovací cenou, musíme správně vymezit náklady související s jeho pořízením, které vstupují do pořizovací ceny. Tyto náklady jsou vymezeny v 47 vyhlášky č. 500/200 Sb. Ocenění DNM a DHM se případně může navýšit o technické zhodnocení. Z hlediska určení správného okamžiku, od něhož je možno hmotný a nehmotný majetek považovat účetně za DHM a DNM a zahájit tak jeho případné odpisování, je nutno postupovat 12

13 dle ustanovení 6 odst. 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v případě nehmotného majetku a 7 odst. 11 vyhlášky v případě dlouhodobého hmotného majetku Oceňování z daňového hlediska Oceňování dlouhodobého majetku z daňového hlediska je daleko obsáhlejší a složitější než je tomu u účetních předpisů. Toto oceňování je upraveno 29 ZDP. Zde jsou vymezeny následující možnosti ocenění hmotného majetku: pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, cena stanovená pro účely daně dědické a darovací, hodnota technického zhodnocení, hodnota nesplacené pohledávky, přepočtená zahraniční cena. ZDP se také částečně odvolává na účetní předpisy (zejména 25 odst. 5 zákona o účetnictví) a dále na jiné právní předpisy, a to zejména na zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění. Dle 29 odst. 1 ZDP se rozumí vstupní cenou hmotného majetku: a) pořizovací cena ZDP v případě vymezení pořizovací ceny odkazuje na účetní předpisy, a to na 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Za majetek oceněný pořizovací cenou se považuje majetek nabytý koupí nebo směnou. Do pořizovací ceny se započítají i náklady související s pořízením majetku. Těmito náklady mohou být např. náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, úroky z úvěrů, pokud se tak účetní jednotka rozhodne, licence, patenty, zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého užívání atd. (Sedláková, 2009, s. 35). Pořizovací cenu použije jako vstupní cenu poplatník uvedený v 2 ZDP (fyzická osoba) u nemovitého majetku, který pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu. Přitom se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení. U movitého majetku, který poplatník uvedený v 2 ZDP pořídil úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, se také použije jako vstupní cena 13

14 pořizovací cena. Pokud tedy např. podnikatel vložil do obchodního majetku budovu, kterou koupil před 2 lety, použije k odpisování pořizovací cenu. Pokud by však tento majetek vložil do obchodního majetku až po 5 letech od jeho koupě, odpisoval by budovu z reprodukční pořizovací ceny. Při odkoupení najatého majetku, u něhož nájemce odpisoval technické zhodnocení podle 28 odst. 3 ZDP, je součástí vstupní ceny, s výjimkou uvedenou v odst. 4, i zůstatková cena tohoto technického zhodnocení. b) vlastní náklady Ocenění pomocí vlastních nákladů použijeme u majetku, který byl pořízen nebo vyroben ve vlastní režii. Toto ustanovení se použije i u poplatníků, kteří nevedou účetnictví. Musíme si však uvědomit, že výdaje, které vznikají při tvorbě nového hmotného majetku, nejsou daňovými náklady, do daňových nákladů je lze zapsat pouze formou odpisů. Pokud použije účetní jednotka k tvorbě např. zásoby materiálu, které byly zařazeny do výdajů již v minulém zdaňovacím období, musí výdaje tohoto zdaňovacího období o příslušnou částku zásob snížit. Ocenění vlastními náklady se použije u nemovitostí, které poplatník uvedený v 2 ZDP pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jejich vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu. Tato cena se dále zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení. c) hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva Dlouhodobý majetek se může ocenit také hodnotou nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva, a to u hmotného movitého majetku, který zůstává ve vlastnictví věřitele. Toto právo vzniká v momentě, kdy dlužník neuhradí věřiteli dluh, a tak zůstává předmětný majetek ve vlastnictví věřitele, který pokud se tak rozhodne ho může odpisovat. d) reprodukční pořizovací cena Reprodukční pořizovací cenu použijeme v ostatních případech, a to byla-li zjištěná podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. 14

15 Reprodukční cena se použije k ocenění takového nemovitého majetku, od jehož nabytí nebo zařazení do obchodního majetku uplynulo více jak 5 let. U nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena stanoví jako cena stavby zjištěná podle zvláštního právního předpisu bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky a k ceně uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby. U poplatníka, který má příjmy z pronájmu podle 9 ZDP, je třeba reprodukční pořizovací cenu stanovit již při zahájení pronájmu. e) cena stanovená podle zvláštního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí Při oceňování majetku nabytého zděděním nebo darováním se postupuje podle zvláštního právního předpisu, kterým se rozumí zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. K ocenění se využívá cena stanovená pro účely daně dědické ke dni nabytí majetku, s výjimkou majetku odpisovaného podle 30 odst. 10 písm. a) ZDP, nebo daně darovací, pokud neuplynula od nabytí doba delší než 5 let. Tato cena je u nemovitostí zvýšená o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení. Pokud se však doba nabytí zvýší na více než 5 let, použije poplatník jako vstupní cenu reprodukční pořizovací cenu. f) hodnota technického zhodnocení Podle 29 odst. 1 ZDP je součástí vstupní ceny hmotného majetku i hodnota technického zhodnocení provedeného na hmotném majetku po jeho uvedení do stavu způsobilého k obvyklému užívání, nejpozději však v prvním roce odpisování. S výjimkou technického zhodnocení provedeného na nemovité kulturní památce a hmotném majetku ( 27 ZDP) vyloučeném z odpisování. Toto technické zhodnocení tak zvyšuje vstupní cenu (u majetku odpisovaného i zůstatkovou cenu). Poplatník, který samostatně eviduje a odpisuje technické zhodnocení hmotného majetku podle 26 odst. 3 písm. a) ZDP nebo výdaje vymezené v 26 odst. 3 písm. c) ZDP zvyšuje o každé další technické zhodnocení dokončené na původním majetku vstupní cenu (u odpisovaného majetku zůstatkovou cenu) již evidovaného jiného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání. 15

16 Technické zhodnocení, vymezuje 33 odst. 1 ZDP. Ten říká, že pod technické zhodnocení náleží výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč. g) přepočtená zahraniční cena ( 23 odst. 17 ZDP). V případě, že je majetek ve vlastnictví (spoluvlastnictví) více subjektů, rozumí se vstupní cenou majetku u jednotlivých spoluvlastníků výše vstupní ceny vypočtená podle předchozích pravidel, a to ve výši příslušného spoluvlastnického podílu. Nejprve se tedy zjistí celková vstupní cena majetku a následně dojde k jejímu rozdělení mezi spoluvlastníky dle výše jejich spoluvlastnických podílů (v souladu s 29 odst. 5 ZDP). 16

17 2 Účetní odpisy dlouhodobého majetku Účetní odpisy nám vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku, které musí odpovídat skutečné míře opotřebovanosti. Účetní odpisování DHM a DNM se řídí účetními předpisy, které se přímo vztahují na účetní jednotky definované v 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Podnikatelé, kteří nejsou účetními jednotkami (fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci, případně uplatňující výdaje procentem příjmů), nejsou účetními předpisy přímo vázáni a z tohoto důvodu účetní odpisy evidovat nemusí. Povinnost účetně odpisovat majetek mají jak účetní jednotky vedoucí účetnictví v plném rozsahu, tak i účetní jednotky vedoucí účetnictví v zjednodušeném rozsahu (tato povinnost vyplývá z 13a odst. 1 písm. c) zákona o účetnictví). Účetní jednotky mají obecně povinnost sestavovat odpisový plán, na jehož základě provádějí účetní odpisování majetku v průběhu jeho používání. Na základě 39 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb. má účetní jednotka povinnost zveřejnit informace o způsobech odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření v příloze účetní závěrce. Stejně tak by měly být v příloze k účetní závěrce zveřejněny na základě principu významnosti údaje o způsobu stanovení oprávek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše oprávek na základě 39 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 500/2002 Sb. Odpisový plán musí být v souladu s 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Vždy platí, že dlouhodobý majetek lze odpisovat jen do výše jeho ocenění v účetnictví. 2.1 Dlouhodobý majetek odpisovaný a neodpisovaný Ze zákona o účetnictví z 28 vyplývá, že se účetně neodpisují pozemky. A další složky majetku, které nelze odpisovat, vymezuje 56 odst. 10 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Dle tohoto ustanovení se dále neodpisují: 17

18 a) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání, c) finanční majetek, d) zásoby, e) najatý či obdobně užívaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, není-li zákonem o účetnictví nebo vyhláškou č. 500/2002 Sb. stanoveno jinak, f) pohledávky, g) preferenční limity, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a povolenky na emise. V 56 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. lze pak najít výčet složek majetku, které také lze odpisovat (mimo těch, které vyplývají přímo z 28 zákona o účetnictví). Těmito složkami majetku jsou: a) dlouhodobý nehmotný majetek, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od vlastníka, majitele nebo jiné oprávněné osoby; majetek odpisuje též oprávněná osoba, pokud o majetku účtuje, b) technické zhodnocení u účetní jednotky, která dlouhodobý odpisovaný majetek úplatně nebo bezúplatně užívá a provedla na tomto majetku technické zhodnocení na svůj účet, c) technické zhodnocení drobného nehmotného a hmotného majetku, d) ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část na pozemku koupeném nebo nabytém vkladem po 1. lednu 1997, e) soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením jako jeden celek, a to i v případě, že je sestaven z movitých věcí, u kterých je od počátku známo jejich ocenění, f) preferenční limit, který lze odpisovat podle času nebo výkonů. 18

19 2.2 Postupy účetního odpisování Ze všeho nejdůležitější je vytvoření odpisového plánu ve smyslu 28 zákona o účetnictví. V odpisovém plánu by měla být stanovena především metoda odpisování a doba odpisování. Doba odpisování by měla co nejvěrněji odpovídat skutečné době, po kterou bude majetek používán. Z hlediska účetních předpisů není u většiny odpisovatelného majetku stanovena konkrétní doba odpisování. Tuto dobu si stanovuje účetní jednotka sama s cílem, aby účetnictví podávalo poctivý obraz skutečné majetkové hodnoty podniku. Podle 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. může účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. Výjimku, kdy je nutno respektovat z hlediska doby účetního odpisování zákonné předpisy, tvoří zřizovací výdaje, goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Účetní předpisy vymezují tři základní metody odpisování: 1. metoda časová, 2. metoda výkonová, 3. metoda komponentního odpisování. U časové metody dochází k účetnímu odpisování majetku v závislosti na délce jeho používání. Při uplatňování výkonové metody v závislosti na výkonech (např. na počtu výrobků), kterých bylo pomocí uvedeného majetku skutečně dosaženo. Metoda komponentního odpisování se řídí 56a vyhlášky č. 500/2002 Sb., přičemž tuto metodu lze použít pouze pro stavby, byty a nebytové prostory a samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Dále pak z hlediska časových metod je možno využít tři základní varianty účetního odpisování: a) rovnoměrné účetní odpisy, b) zrychlené účetní odpisy, 19

20 c) zpomalené účetní odpisy. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Vypočtené účetní odpisy se účtují podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Časová metoda účetního odpisování Při uplatňování účetních odpisů časovou metodou je důležité určit správně okamžik, od kterého je možno začít DM odpisovat. Tím je v zásadě okamžik, ke kterému se daný majetek stává účetně dlouhodobým hmotným či nehmotným majetkem. Účetní odpisy je tak možno počítat buď s přesností na dny, nebo na kalendářní měsíce (častější případ). V zásadě tedy lze z hlediska účetních odpisů považovat za přiměřené, pokud bude účetní odpisování zahájeno od počátku měsíce následujícího po měsíci, v němž se majetek účetně stává DNM či DHM dle 6 odst. 8 a 7 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Rovnoměrné účetní odpisy Uplatňování rovnoměrných účetních odpisů je nejvhodnější u majetku, k jehož opotřebovávání dochází rovnoměrně po celou dobu používání (např. osobní automobil). Při uplatňování rovnoměrných účetních odpisů je v každém roce odpisování odepsána a do účetních nákladů přenesena stejná výše vstupní ceny daného majetku. K výpočtu ročního odpisu lze využít následující vzorec: O= VC t kde: VC vstupní cena majetku, z níž bude odpisováno, t doba odpisování. (Valouch, 2012, s. 45) 20

21 V případě, že majetek bude pořízen v průběhu účetního období, bude nutno spočítat příslušnou část odpisu týkající se daného účetního období. Zrychlené (degresivní) účetní odpisy Zrychlené účetní odpisy se využívají u majetku, který ztrácí hodnotu (morálně zastarává) především v prvních letech odpisování (např. výpočetní technika). Při uplatnění zrychlených účetních odpisů je vždy v následujícím roce odpisování odepsána nižší část hodnoty majetku než v roce předchozím. Největší roční odpis je tedy vykázán v prvním roce odpisování, nejnižší naopak v roce posledním. Pro výpočet zrychlených účetních odpisů lze využít např. následující vzorec: kde: VC vstupní cen, t doba odpisování, i rok odpisování. O = 2 VC t ( t + 1 i) ( t + 1) (Valouch, 2012, s. 47) Zpomalené (progresivní) účetní odpisy Zpomalené účetní odpisy je vhodné využít u majetku, který bude ztrácet hodnotu především na konci své životnosti a v prvních letech používání bude jeho opotřebování minimální. Při uplatnění zpomalených účetních odpisů platí, že z hodnoty DM je v každém roce odpisování odepsána vyšší částka než v roce předchozím. Pro výpočet zpomalených účetních odpisů může být využit např. následující vzorec: kde: VC vstupní cena, t doba odpisování, i rok odpisování. O = 2 VC i t ( t + 1) (Valouch, 2012, s. 49) 21

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Struktura majetku obcí ve vazbě na účetní předpisy - hmotný, nehmotný a jiný majetek - odpisování majetku u obcí dle ČUS 708

Struktura majetku obcí ve vazbě na účetní předpisy - hmotný, nehmotný a jiný majetek - odpisování majetku u obcí dle ČUS 708 Seminář: Majetek obcí a jeho odepisování v souvislosti s ekonomickou činností I. Obce a jejich ekonomická činnost - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - veřejnoprávní činnost obcí II. Struktura majetku

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život Komponentní odpisování RNDr. Ivan BRYCHTA z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život 1 Základní účetní principy účetní principy dané zákonem č. 563/1991

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 4 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Opotřebení dlouhodobého majetku, účetní a daňové vyjádření

Opotřebení dlouhodobého majetku, účetní a daňové vyjádření MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní Opotřebení dlouhodobého majetku, účetní a daňové vyjádření Bakalářská práce Vypracovala: Vedoucí bakalářské

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňové odpisování majetku Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Doplnění příkladů Ing. Yvona Legierská Obsah předmětu 1. Pojmy odpisování, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů Odpisování dlouhodobého majetku 1. Vymezení pojmů Pro účely tohoto standardu se rozumí a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed assets in terms of accounting and tax Jana Hovorková Plzeň

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Depreciation of fixet assets Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve

pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve Strana 7841 471 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Daňová optimalizace prostřednictvím odpisů. Veronika Hoffmannová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu. Daňová optimalizace prostřednictvím odpisů. Veronika Hoffmannová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Daňová optimalizace prostřednictvím odpisů Veronika Hoffmannová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku ze dne 3. 7. 12 č. 09/12 1 Čl. 1 Vymezení působnosti a předmětu (1) Tato

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-4/2015/EK-001-Q Plzeňský kraj Vydání číslo: 1 Počet stran: 11 Počet příloh: 5 SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Odpisový plán a odpisování dlouhodobého majetku účetních

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU A JEJICH DAŇOVÝ DOPAD Depreciation of fixed assets and their tax impact Bakalářská práce Vedoucí

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetního i daňového

Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetního i daňového Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Dlouhodobý hmotný majetek z hlediska účetního i daňového Vypracovala: Michaela Marková Vedoucí

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 495 ze dne 22.06.2015 Návrh Směrnice - odpisový plán s c h v a l u j e II. u k l á d á

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 495 ze dne 22.06.2015 Návrh Směrnice - odpisový plán s c h v a l u j e II. u k l á d á č.j.: 523/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 495 ze dne 22.06.2015 Návrh Směrnice - odpisový plán Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici rady městské části

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více