Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu. The new model of business and development of paradigma of management and marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu. The new model of business and development of paradigma of management and marketing"

Transkript

1 Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu The new model of business and development of paradigma of management and marketing Jaroslav Drábek Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62, Moravský Písek Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na hodnocení postindustriální (informační, znalostní) společnosti, jakožto třetí civilizační vlny implikující nové přístupy (modely) k podnikání a zcela novou filosofii (nové principy, originální vzory, paradigma) managementu jako nové multidisciplinární vědní disciplíny, která zcela novým způsobem profiluje manažerskou profesi a její roli v podnikové exekutivní praxi. Příspěvek dále popisuje význam toho trendu nejen v současném krizovém, ale i v pokrizovém období z pohledu globalizačních, informačních a znalostních aspektů podnikového managementu. Upozorňuje na fakt, že systémy a struktury mohou v současné době (a zvláště pak v budoucnu) existovat pouze za předpokladu, že se dokáží průběžně transformovat v souladu s požadavky měnící se situace. Dále je naznačen základní princip nového modelu podnikání a tomu odpovídající požadavky na profil tzv. globalního manažera. V závěru příspěvku je připomenuta nutnost profesionálního vypracování modelu profilu manažera jako standardu pro nové zaměření vysokoškolské výuky. Klíčové slova: krize, model podnikání, paradigma, postindustriální společnost, profil manažera, společenský prospěch, znalost. Abstract: The text of contribution is focused on evaluation of post-industrial (information, knowledge) society of a third-wave civilisation, indicating new approaches (models) to the business and a totaly new philosophy (new principles, original patterns, paradigma) of management as a multidisciplinary scientific field, that newly profiles managerial profession and its role into the executive practise in the company. The text further tries to describe importancy of this trend, not only in today s crisiss period, but also in post-crisiss period in the optics of globalisation, information and knowledge aspects of companies management. It out-lines the fact, that the systems and structures can exist only on condition that they are able to transform themselves regularly according to requirements of nowadays turbulent conditions. Further, there is describtion of basic princip of new business model including relevant requirements for profile of global manager. At the end of contribution it is noticed necessity of creating of manager professional profile as a new standard for university teaching orientation. Key words: crisiss, business model, paradigm, post-industrial society, profile manager, social benefits, knowledge. 1 Úvod Politické, hospodářské, sociální, národnostní, ekologické, morální a další symptomy globálního krizového vývoje zvýraznily znovu otázku relevantnosti současného neoliberálního modelu kapitalismu, který po dobu 350 let představoval základní paradigma vývoje převážné části planetární společnosti. Tyto symptomy označily také slabá místa tohoto modelu (např. selhání elit státní i podnikohospodářské sféry v podmínkách nestabilního vývoje, rovněž potvrzení teze, že neviditelná ruka trhu nenese žádnou 309

2 odpovědnost a nemůže být tudíž jediným regulátorem společenského vývoje. Selhání neoklasického pojetí homo oeconomicus ( který v čisté podobě má uspořádané preference a na základě dokonalých informací vybírá akci se zřetelem k maximalizaci vlastního užitku, chamtivosti, tranzitivity a kontinuity), vyžaduje zcela nové přístupy na úrovni nového paradigmatu vývoje jak celé společnosti, tak i jejích komponent na bázi podnikání. Navzdory některým signálům o postupném odeznívání krize spočívá překonávání jejích následků a start dalšího rozvoje světové ekonomiky na dosud jen vratkých základech. Rozvírající se nůžky výše příjmů jednotlivých společenských skupin, přetrvávající vysoká úroveň nezaměstnanosti, tragické propojení byznysu a politiky a rostoucí deficity státních rozpočtů vyvolávají společenské pnutí, spojené s nepřátelskými postoji vůči představitelům podnikohospodářské sféry. Vlády západních zemí na tyto společenské nálady reagují populistickým zaváděním přísnějších nesystémových regulací podnikání, které se sice míjejí zamýšleným stabilizačním účinkem (nepřinášejí a ani nemohou přinést nápravu nedostatků dílčího charakteru), ale zato výrazně znesnadňují úspěch západních společností v konkurenční soutěži se subjekty z nově se rozvíjejících ekonomik (BRICS Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika). Největší překážku pro vznik pevnější základny pro další rozvoj kapitalistického systému však představuje přetrvávající většinový model podnikání současných organizací, zaměřený na dosahování krátkodobých finančních cílů (obvykle kvantifikovaných mírou zisku). Setrvačnost myšlení představitelů dnešních organizací (podporovaná dosud převládajícími způsoby hodnocení jejich výkonnosti a způsobů odměňování) udržuje při životě mechanismy čtvrtletního kapitalismu přestože jsou jednou z příčin poslední krize. Zatímco vedoucí představitelé organizací rozvojových ekonomik, především z Číny a Indie, uvažují o rozvojových programech na období 10 až 15 let, strategické úvahy představitelů západních organizací jsou vesměs omezeny časovým horizontem tří až čtyř nejbližších čtvrtletí. Ve snaze vylepšit krátkodobě hospodaření svých organizací tak oslabují jejich dlouhodobou konkurenční pozici v soutěži se subjekty z rozvojových ekonomik BRICS. Na aktuální potřebu změn již v předkrizovém období upozorňovala řada světových osobností veřejné i podnikohospodářské sféry. Obecně lze říci, že na konci první dekády 21. století se objevuje v akademické i podnikatelské sféře již ostrá kritická odezva na dosavadní celospolečenský vývoj. 2 Trendy ve vývoji podnikání a managementu Na změny principů podnikání mají vliv především následující celospolečenské faktory: 1. Globalizace - velké části řetězce tvorby hodnot se přemísťují na Dálný Východ a zvláště do Číny. Často se však přehlíží, že globalizace nyní neprobíhá podle tradičních představ: přesun výroby do zemí s levnou pracovní silou a udržení vysoce kvalifikované práce, výzkumu a vývoje v Evropě. Žádaná je nyní globální produkční struktura, která optimalizuje strukturu firmy v celosvětovém měřítku. Cílem je dostat celkové náklady na konkurenčně výhodnou úroveň. Firmy, které mají vyšší náklady než konkurence, musí nabízet zvláštní schopnosti, výkony a služby, které umožní kompenzovat nákladovou nevýhodu. Může jít např. o výrobky a služby šité na míru podle potřeb zákazníka nebo o udržení věrnosti zákazníků. Pokud jde o podstatu globalizace a její často citované pozitivní faktory (široké podnikání na mezinárodních trzích, překonání izolovaných trhů a stírání jejich rozdílů, srůstání obchodního, finančního a výrobního kapitálu, růst koncentrace a centralizace rozhodování, vznik multinacionálních firem a tvorba strategických aliancí, nové pojetí vztahu mezi výrobou, obchodem a zákazníkem), je třeba, aby si manažeři uvědomili, že se jedná pouze o Evropu, Severní Ameriku, Japonsko a některé státy, které tuto triádu doplňují (především Jižní Korea, Honkong, Tchaj-wan, Singapur, Austrálie a státy BRICS), nikoliv však zbytek světa. Z hlediska teoretiků Laissez-faire je pravděpodobné, že tyto země získají významnou úlohu tehdy, až se poučí z vyspělých tržních ekonomik a osvojí si rysy, které jim umožní obstát v konkurenci světa bez hranic, to znamená stav kdy budou mít vzdělané obyvatelstvo, vysoce rozvinutou finanční infrastrukturu, dobře fungující komunikace, velké zálohy vědění (knihovny, laboratoře, počítače, telekomunikace), dostatečný kapitál a eticky myslící podnikatele a případně i nadnárodní společnosti. 310

3 2. Tlak na inovace produktů a procesů na většině vyspělých trhů platí nepřetržitý sled inovací. Kdo chce v takových podmínkách přežít, musí urychlit vlastní inovační cyklus. Začíná se stále více uplatňovat trend tzv. Open Innovation, kde několik firem (dokonce i konkurenčních) vyvíjí nové výrobky, služby a procesy společně. Zatím lze tento trend pozorovat především ve spotřebním průmyslu, telekomunikacích a v chemickém průmyslu. Jako další strategie v konkurenčním boji je proto uváděna nejvyšší možná rychlost zavádění inovací. Zisk z uplatnění inovace na trhu lze totiž realizovat jen do té doby, než konkurence umístí na trh srovnatelný výrobek. 3. Tlak na náklady tento tlak nutí podniky k outsorcingu (vyčleňování činností z firmy) a soustředění na klíčové činnosti firmy. Možnou strategií reagující na tento trend je vertikální desintegrace. Tento trend vyžaduje ode všech dosáhnout ve stagnující ekonomice poklesu nákladů a přírůstku produktivity práce včetně lepšího porozumění trhům a zákazníkům a na základě toho vyvíjet špičkové výrobky a služby. Jedině tímto způsobem lze zastavit pokles ziskových marží. 4. Cenový tlak rozvoj trhu vede k neustávajícímu tlaku na snižování cen. Vyzrálá odvětví, jako jsou např. některé oblasti maloobchodu, se dostávají pod masivní cenový tlak. K možným reakcím na cenový tlak patří : - přísná nízkonákladová strategie, - rychlá inovační strategie, - soustředění na tržní segment nejnáročnějších zákazníků. Nízkonákladová strategie předpokládá štíhlé organizační struktury, přímý prodej zákazníkům, standardizaci produkce a optimalizaci nákupu. Vzniká soutěž ve snižování nákladů, přičemž firma se musí naučit využívat příležitosti k nákupům surovin, materiálů a polotovarů za snížené ceny. Orientace na segment nejnáročnějších zákazníků naproti tomu vyžaduje značnou flexibilitu a individuální péči o zákazníka s důrazem na poradenské a konsultační služby. Při obou druzích strategie, ale hraje rozhodující úlohu silná značka. 5. Institucionální regulace zavedená národní pravidla jsou nahrazovány mezinárodními standardy. Výdaje z tohoto důvodu pro všechny tržní subjekty porostou. Soulad se standardy se ale pro firmy (zejména nadnárodní) stal existenční nutností, neboť na tom bude záviset pověst firmy. Experti doporučují zahrnout dodržování těchto standardů do managementu interních rizik firmy. 6. Rychlost změn životní cykly výrobků i technologií se zkracují, počet patentových přihlášek roste. Prognózy o chování zákazníků nemohou extrapolovat data z minulosti, protože záliby a potřeby zákazníků se stávají stále více proměnlivé. Je třeba hledat nové formy a metody předvídání očekávaného prodeje a spotřebitelské poptávky (např. metoda scénářů) na trhu. Objevují se stále nové hodnoty a faktory úspěchu. Vše nasvědčuje tomu, že se firma bude znovu vracet ke svému poslání a zvažovat rizika a hrozby (PEST a SWOT analýza apod.), které ho ohrožují nebo naopak podporují. Toto vše je založeno na rozsáhlé informační podpoře rozhodování manažerů. 7. Hlavním demografickým trendem příštích desetiletí je stárnutí populace. V souvislosti s tím se bude měnit spotřebitelské chování. Firmy by se měly včas připravit na konzumní chování generace seniorů, zejména vývojem odpovídajících výrobků a služeb. Porostou požadavky na změny struktury zaměstnanců, včetně většího zapojení žen a seniorů do pracovního procesu v multiprofesní a adaptabilní profesní struktuře. Vyšší podíl starších zaměstnanců bude nutně znamenat růst mzdových nákladů a vznikne tím tlak na dosažení úspor v jiných oblastech 311

4 8. Liberalizace a deregulace tento trend vytváří podmínky pro vstup dalších subjektů na trh. Pocítí to zejména podniky veřejné dopravy, poštovních služeb, energetiky, telekomunikací, ale nepřímo i jejich obchodní partneři (zejména dodavatelé a distributoři). Na tento trend je účelné reagovat optimalizací nákladové struktury, vývojem nových výrobků a služeb, orientací na ziskové tržní segmenty a orientací na internacionalizaci podnikatelské činnosti. 9. Proměnlivost kapitálových trhů globalizace přináší jejich nejistotu a nestabilitu s velmi omezenými možnostmi předpovědi jejich dlouhodobého vývoje. Přitom se však zvýší nároky na objektivitu nezávislých analytiků a investorů. Podniky budou muset podávat zprávy o své činnosti prakticky kontinuálně. Profesionální vztahy k investorům jsou dalším nutným přístupem, přičemž transparentnost firmy musí být samozřejmostí. Půjde zde více než kdy jindy i o udržování dobré pověsti firmy u veřejnosti. 10. Digitalizace trhů a podnikání rychlý vývoj informačních a telekomunikačních technologií přináší nové formy podnikání (e-business a další formy) a zostření konkurence. Cílem by mělo být prosadit firmu jako digitálního dodavatele na internetu. Firma, která to nedokáže, bude odsouzena k přežívání v omezeném prostoru tradičního podnikání a trvalé degeneraci. Tyto technologie totiž kromě rychlého kontaktu s trhem působí jako účinný nástroj prosazení inovace výrobků a služeb. Podmínkou jejich účinného uplatnění je však mimo jiné transparentnost pro zaměstnance i zákazníky. 11. Sociální odpovědnost se v podmínkách zostřené konkurence stává pro řadu firem bohužel brzdou pro zvyšování jejich konkurenceschopnosti na světových trzích. Svoji konkurenceschopnost posilují pomocí vnější a vnitřní flexibility. Vnější flexibilita přitom znamená, že firma přechází z hierarchické formy organizace na formu síťovou, kdy její stabilní centrum je propojeno se sérií pružně se obměňujících subdodavatelů, kteří nejsou zaměstnanci firmy. Veškerá tržní nejistota se tímto přesunuje právě na tyto subdodavatele. Doprovodným jevem proto bude vzrůst neplnohodnotných kontraktů a vysoké riziko nezaměstnanosti na periférii firemních sítí. Strategie vnitřní flexibility spočívá v tom, že firmy formují vlastní personál tak, aby pružně reagoval na požadavky trhu. Cenou za to je eliminace těch, kteří nejsou schopni se rychle přizpůsobit. Nebezpečné je, že obě strategie neumožňují podnikům plně pokračovat v sociálně integrační funkci. Firmy, puzené tlaky globalizace, porušují často pakt solidarity jak se svými zaměstnanci, tak také se státem a snaží se přenášet své vlastní náklady na oba bývalé partnery. Ukazuje se, že jednostranné a nekritické vzývání trhu a podceňování státu i občanské společnosti by mohlo rychle vést k eskalaci sociálního napětí. 12. Evropské země již delší dobu procházejí krizí sociálního státu, přičemž jako o jedné z alternativ se hovoří o sociální ekonomice (social economy), resp. o sociálních podnicích (social enterprises). Podstatnou roli zde hraje nová podnikatelská filosofie zaměřená na sociální cíle lišící se od kapitálově orientovaných subjektů. Sociální podnikání se vyznačuje vysokým stupněm kreativity, inovacemi, diverzitou nejen technickou, ale i sociální přitom škála možností sociálního podnikání je široká, nejsou to jen sociální služby, mohou sem zapadat ty činnosti, které by bez zvláštních okolností, sociálně-ekonomických vztahů a přítomnosti sociálního kapitálu nemohly být předmětem čistě tržního podnikání. Sociální podnik nabízí nové produkty s novou kvalitou, vycházející vstříc potřebám, které nejsou uspokojovány či nedostatečně uspokojovány tržním i veřejným sektorem. Podle zastánců sociální ekonomiky právě tato struktura může vést k dosahování vyšší efektivnosti a legitimity podnikání. 13. Etické principy podnikání - vývojový trend managementu se v souvislosti se stále intenzivnějším pronikáním nežádoucích praktik (korupce, tunelování, neplnění uzavřených smluv, zkreslování hospodářských výsledků, nesplácení úvěrů atd.) do ekonomiky, začal orientovat na budování kultury organizace, jejíž součástí je i manažerská etika. Ta by měla zabezpečit existenci alespoň takového tržního hospodářství, kde obchodníci a podnikatelé nebudou vystavováni jakékoli diskriminaci. Jde o to aby byly 312

5 vyloučeny ortodoxní doktríny a podpořila se svoboda bádání a experimentování, víra v morální růst, orientace spíše na praktické než abstraktní řešení, vzpírající se ekonomickým dogmatům. 14. Globální populační exploze demografové nabízejí 3 varianty vývoje populace (vysokou, střední, nízkou). Potvrdí-li se správnost vysoké varianty, stoupne populace ve srovnání s dneškem (7 miliard obyvatel) do konce dekády na 10 miliard, což je podle OSN kritická hranice populačního vývoje lidstva na této planetě. Podle optimistických výpočtů Světové banky se možná celkový počet obyvatel ustálí mezi 10 a 11 miliardami lidí, avšak někteří prognostici odhadují 14,5 miliardy i více. Přírůstky budou v naprosté většině zaznamenávány v rozvojových zemích. Růst populace ovlivňuje přírodní prostředí a může ovlivnit při současném modelu a úrovni spotřeby i společenský řád a mezinárodní systém. Manažeři musí počítat s řešením demografické nerovnováhy mezi bohatými a chudými a to i za situace, kdy tato oblast je převážně doménou státu, protože globální společnosti budou zřejmě stále více přebírat i některé funkce státu. 15. Finanční revoluce finanční liberalizace sice pomohla rozšířit světový obchod, ale způsobila narůstající oddělování finančních trhů od obchodování ve výrobě a službách. Stále větší měrou se mezinárodní transakce uskutečňují nikoliv proto, že by nějaká společnost platila za zahraniční zboží či v zahraničí investovala, ale proto, že investoři prostřednictvím určité měny nebo jiných finančních nástrojů pouze spekulují. Tento prudký růst globálních kapitálových trhů na úroveň vyšší, než je potřeba pro financování průmyslu a obchodu je úzce spojen se dvěma událostmi, a to deregulací světových peněžních trhů a revolucí v oblasti komunikací. Kdyby totiž nedošlo k prudkému rozmachu v oblasti počítačových sítí, softwaru, satelitů a vysokorychlostních přenosů, nemohly by se globální trhy chovat jako jeden celek a ekonomické i další informace by nemohly být současně přenášeny do milionů terminálů napojených na tento finanční globální systém. Pohyb papírových peněz vystřídaly elektronické transakce a manažeři s tím musí počítat stejně tak, jako s vývojem měn, nerovnoměrným hospodářským růstem a politickými zásahy. 16. Evropská unie jako celek bohužel ztrácí schopnost držet krok se změnami a reagovat na ekonomické a politické výzvy, které předkládá globální svět. Ztráta konkurenceschopnosti Evropské unie může sklouznout do spirály hospodářského a sociálního úpadku, ztráty moderní průmyslové společnosti a s tím spojených politických a občanských nepokojů a to i přesto, že revitalizace konkurenceschopnosti Evropské unie a vytváření pracovních míst prostřednictvím ekonomiky založené na znalostech byla deklarována již Lisabonskou strategií v roce Například americké strategické zájmy začínají být soustředěny na asijsko-pacifický region (od Indie až po západní pobřeží USA, tj. rychle rostoucí ekonomiky jako je Indie, Indonésie, Čína, Japonsko a Jižní Korea), který začíná být dominantní v dalším globálním ekonomickém vývoji. Z tohoto hlediska se Evropa stává pro USA potenciální ekonomickou zátěží. 3. Nový model podnikání a změna paradigmatu managementu Naznačené změny principů podnikání v postindustriální společnosti implikují následující základní rysy nového modelu podnikání: 3.1 Změna vnějšího a vnitřního prostředí podniku Lze předpokládat, že v post-krizovém období dojde k nevratnému vývoji v okolí podniku a k radikální změně pravidel konkurenční soutěže. Na změny okolí musí podnikatelský subjekt reagovat zásadní změnou podnikatelského chování, tedy výrazně měnit své vnitřní prostředí (model podnikání), chce-li v nových podmínkách prosperovat. Pro současné vnější prostředí (okolí), ve kterém jednotlivé podniky operují, je totiž charakteristické rychlé zvyšování dynamiky tržního prostředí, kdy turbulence, neurčitost, riziko, změna, nárůst permanentních konkurenčních střetů se stupňují až na hranici chaosu. Jako reakce na 313

6 tuto dynamiku prostředí se podnikové řízení stává managementem změny. Přitom nestabilita okolí se stává ideálním podnikatelským prostředím pro připravený, proaktivní a kreativní management, pracující na bázi zcela nového modelu podnikání, zahrnujícího tři základní kritické faktory podnikání: účelnost (efectiveness), účinnost (efficiency) a přizpůsobivost (adaptability). 3.2 Optimalizace společenského prospěchu Jedním z významných poučení z krize by mělo být narůstající vědomí manažerů dnešních organizací o tom, že současné trhy jsou definovány výhradně společenskou potřebou, nikoliv ekonomickými zájmy a podnikatelským chování na nich působících podnikatelských subjektů. Mohli se totiž přesvědčit na průběhu krize, že nerespektování této zásady poškozuje nejen společnost, ale také zbytečně zvyšuje náklady jimi vedených organizací, které usilují o dosažení podnikatelských úspěchů na dnešních globálních trzích. Východiskem pro vznik vhodného modelu podnikání je správná specifikace hodnoty pro zákazníka, jejíž součástí je také získání společenského prospěchu jedná se o nabídku hodnoty, která vyvolává spokojenost zákazníka a tím také určité formy společenského prospěchu oslovením další (společenské) kategorie potřeb, přání a požadavků cílových zákazníků. Koncept navyšování společenského prospěchu (CSV Creating Shared Value) se výrazně liší od dosud značně frekventovaného konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR - Corporate Social Responsibility). 3.3 Nová pravidla podnikání K zavedení nového modelu podnikání je třeba realizovat následující opatření: - zavést důslednou strategickou orientaci na dlouhodobé cíle podnikání včetně jejich transformace do vnitřního prostředí organizace spojené se sofistikovanými a sociálně citlivými formami hodnocení podnikatelské výkonnosti a sofistikovaným, sociálně spravedlivým systémem hodnocení a odměňování pracovníků (zejména členů vrcholového managementu), - přesvědčit akcionáře a investory o tom, že model podnikání založený na optimalizaci společenského prospěchu z podnikatelských aktivit organizace je účinnějším nástrojem pro zhodnocení vloženého kapitálu do podnikání, než je model založený na konceptu maximalizace výnosů (hodnoty pro akcionáře), - zvýšit úlohu statutárních orgánů při implementaci strategie nového modelu podnikání, sladit procesy vlastnického a podnikatelského řízení organizace, rozšiřovat spolupráci statutárních orgánů a vrcholového managementu při rozhodování (princip win win) o dlouhodobých programech dalšího rozvoje organizace i o plnění společenských závazků, zavést nové formy spolupráce ve strategických aliancích nabídka společenského prospěchu nemůže být v uspokojivém rozsahu generována pouze organizací samotnou, některé složky přidané hodnoty totiž může generovat pouze díky využití zdrojů, schopností a znalostí svých strategických partnerů (synergické efekty sítě), - zabezpečit synergické zřetězení zájmů, cílů, hodnot, idejí a morálky mezi vlastníky, statutárním a exekutivním managementem, pracovníky a vnějším okolím podniku, - formou celoživotního vzdělávání zabezpečit rozvoj profesních kompetencí členů vrcholového managementu, který povede k získání znalostí a dovedností, umožňující holistický přístup k tvorbě podnikatelské strategie organizace, realizaci kombinovaných implementačních opatření včetně získání 314

7 znalostí a dovedností k efektivnímu uplatnění nových teoretických poznatků, nových podnikatelských principů i nástrojů, metod, technik a technologií manažerské práce. 4. Nový profil moderního manažera Změny principů podnikání v postindustriální společnosti, promítnuté do nového modelu podnikání, kladou na profil osobnosti manažera následující, rozsáhlé požadavky: orientace na špičkové výsledky a produkty, schopnost budování konkurenční výhody, vysoká výkonnost, produktivita, efektivita, inteligence, empatie, temperament a schopnost tvůrčího systémového myšlení arozhodování, schopnost divergence myšlenkových procesů a tvorby alternativ, scénářů a vizí, proinovační postoje a hodnotová orientace na rozvoj, komunikační dovednosti a schopnost sociální interakce, tělesná a duševní kondice, odolnost proti psychické zátěži, schopnost vytvářet efektivní zákaznické portfolio výrobků a služeb, schopnost využívání znalostního kapitálu jako konkurenční výhody a dlouhodobého přežití firmy, budování učící se organizace vytváření efektivního výkonnostního motivačního systému, respektování zásad Corporate Governance, principů etiky v podnikání, společenské odpovědnosti firmy a ekologičnosti všech aktivit a produktů firmy, vytváření relativně jednoduché, flexibilní a ploché organizační architektury podniku zmocnění zaměstnanců k samostatnému jednání podle jejich schopností a na základě vlastních rozhodnutí, uplatnění synergetiky jako vědecké discipliny podpora talentů a silných osobností (šampiónů), vytváření týmů a podpora týmové práce, schopnost zvládání multikulturních rozdílů a diverzity (rozdílnosti, různorodosti) pracovní síly, schopnost práce v síťových strukturách, citlivost vůči zájmům a potřebám stakeholders, sladění cílů manažerů a investorů emocionální inteligence jakožto obecná schopnost člověka efektivně řídit sám sebe a své vztahy k druhým lidem 315

8 Manažeři by měli proto mít pro výkon své práce v nových vysoce náročných podmínkách následující kompetence: Odborná kompetence, která se projevuje ve všech organizačních, procesních, úkolových znalostech a dovednostech. Patří k ní např. znalost pracovních postupů, strojů a zařízení, procesů a možností jednání uvnitř organizace. Odborná kompetence se projevuje ve schopnosti identifikovat, analyzovat a řešit problémy, navrhovat a v praxi uplatňovat fungující řešení. Metodická kompetence je schopnost osvojovat si pružně a efektivně nové znalosti a nové pracovní metody. Je to umění strukturovat složité odborné znalosti, postupovat s orientací na cíle, rozlišovat priority a soustředit se na dosažení cílových výsledků. Sociální kompetence nachází svůj výraz ve schopnosti navazovat konstruktivní vztahy, dlouhodobě je udržovat v zájmu uskutečňování společných záměrů a cílů. Znakem sociální kompetence je např. aktivní naslouchání, otevřené vyjadřování vlastních pocitů, respektování odlišných názorů, tolerance. Osobní kompetence, ke které patří sebereflexe, schopnost hodnotit z nadhledu sám sebe a své jednání v určitých situacích, pozitivní přístup ke změnám, osobní iniciativa, připravenost brát na sebe osobní odpovědnost. V manažerské praxi můžeme konstatovat, že kompetence (způsobilost) bude funkcí několika proměnných, zejména odbornosti, manažerských znalostí a dovedností, profilu osobnosti manažera, schopnosti vůdcovství (leadership) a manažerských rolí (interpersonálních, informačních, rozhodovacích a řídících). 5 Závěr Šance na dlouhodobý úspěch ve světové ekonomice jsou dány kvalitním, rychlým a cenově dostupným přístupem k informacím a rovněž schopností tyto informace efektivně využít jak při běžných ekonomických aktivitách, tak při generování nových znalostí. Řada analýz a odborných statí, hodnotící úroveň českého terciálního vzdělávání, hovoří o řadě současných problémů jako např. tlaky na to, aby všechny vysoké školy (VŠ) byly považovány za výzkumné instituce, neexistující funkční a akceptovatelná diferenciace VŠ dle jejich funkce a charakteru, nevyjasněná role a pozice vyšších odborných škol (VOŠ), provázanost VOŠ a VŠ na celoživotní vzdělávání, teoretické zakonzervování VŠ bez kontaktu se současnou praxí. Strategie kvantitativního růstu počtu studentů vedoucí ke snižování kvality výstupního vzdělání, vzdělání je málo flexibilní a silně pokulhává za potřebami trhu, chybí uznání celospolečenské prestiže vzdělání, neexistuje dostatečná motivace k celoživotnímu vzdělávání, neexistují informační systémy usnadňující orientaci v nabídce této komodity na trhu, není dosud k dispozici ucelený mechanismus hodnocení a rozvoje kvality vzdělávání, řada podniků ČR nepovažuje dosud vzdělávání a znalosti za prioritní součást své personální politiky, jejich výdaje do vzdělávání nedosahují ani poloviny analogických výdajů podniků západní Evropy atd. Z dosud probíhající veřejné diskuse také vyplynulo, že naše školství rovněž nepochopilo skutečnost, že za posledních 15 let se podnikatelské prostředí komplexně změnilo a nelze tedy vychovávat manažery stejným způsobem jako v druhé polovině minulého století. Management se stal totiž tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním. Svobodným proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrostí a vůdčích schopností, uměním proto, že jde o obor praktický a aplikační. Manažeři čerpají ze všech znalostí a poznatků společenských věd psychologie, sociologie, filosofie, ekonomie, historie, etiky ale stejně tak i věd přírodních to vše se zaměřením na efektivnost, výsledky a osobní odpovědnost. Management se však zároveň zabývá lidmi, jejich hodnotami, jejich růstem a rozvojem, jejich schopnostmi a dovednostmi a to z něj v podstatě dělá obor humanitní. Totéž platí pro jeho vliv na sociální strukturu a společnost. Management se dokonce 316

9 hluboce týká duchovních kategorií podstaty člověka, dobra a zla. Takové pojetí managementu také silně akceleruje požadavek systémové jak teoretické, tak i praktické přípravy manažerů lokálního i globálního formátu a vytváří tím současně konceptuální rámec modelu profilu manažera jako standardu výuky. Chceme-li být tedy v budoucnu úspěšní (nikoliv pouze nízkonákladovou subdodavatelskou a montážní linkou výrobců v EU), je nejvyšší čas změnit systém výuky manažerských oborů a celoživotního vzdělávání managementu. Management musí být odekonomizován a polidštěn. Pracovníci (resp. jejich znalosti) již nejsou pouhé prostředky, ale naopak zdroje úspěšnosti podniku. Noví manažeři musí být zejména odborníci na vedení týmů, řízení změn, mít schopnost účinné motivace a efektivní komunikace, musí mít schopnost týmových tvůrců a koučů, musí mít jasné představy o etice podnikání a potřebě společenské odpovědnosti. Současná krize nám totiž ukázala, že etická a morální selhání nelze léčit pouze ekonomickými nástroji. Trh a ekonomika nejsou funkční v případě absence etiky, morálky a odpovědnosti. Toho ale nelze dosáhnout pouhým učením a předkládaním teoretických poznatků od sebelepších autorů. Musí se dále prohlubovat propojení vzdělávání a praxe. Součástí výuky se musí stát jak účast odborníků z praxe na výuce, tak zejména širší zapojení do podnikové praxe během studia. Znalosti (nikoliv jen hromadění informací) je nutno propojit se schopnostmi praktického řízení procesů a lidí, budovat silná vzdělanostní a inovační centra, zvyšovat technickou/technologickou a informační gramotnost managementu, kombinovat veřejné a soukromé úsilí. Pouze za těchto předpokladů lze také naplnit potřebu kooperace tří základních složek společenského progresu: vzdělávací, podnikatelské a veřejné sféry. Platí zde velmi pravdivý výrok, že veškeré vzdělávání souvisí s uplatněním na trhu práce. Literatura (1) CASADEUS-MANASEL, R., RICART, J. E How to Design a Winning Business Model. In Harvard Business Review. January-February 2011, p Website: ISSN (2) EYRING, M. J., JOHNSON, M. W., NAIR, H New Business Models in Emerging Markets. In Harward Business Review. January-February 2011, p Website: ISSN (3) GIBSON, R Nový obraz budoucnosti. Praha : Management Press, s. ISBN (4) KIM CHAN W., MAUBORGNE R., Strategie modrého oceánu. Brno : Management Press, s. ISBN 978-8O (5) ŘEZÁČ, J Moderní management. Manažer pro 21. století. Brno : Computer Press, s. ISBN (6) TOMAN, M Řízení změn. Praha : Alfa Publishing, s. ISBN (7) TRUNEČEK, J Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, ISBN Kontakt: Ing. Jaroslav Drábek Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská Moravský Písek 317

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ PRINCIPY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ J. Hron Katedra řízení, PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Nové přístupy k řízení národního hospodářství jsou charakteristické i novými metodologickými

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava

HUMAN CAPITAL IN ICT. Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava HUMAN CAPITAL IN ICT Petr Doucek, Lea Nedomová Informační technologie pro praxi 1. září 2009, Ostrava Obsah LIDSKÉ ZDROJE V ICT BUDOUCNOST ICT V ČESKÉ REPUBLICE Cíle projektu 3 Budu hovořit o business

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů.

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán Cíl: Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. Mapování

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více