Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu. The new model of business and development of paradigma of management and marketing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu. The new model of business and development of paradigma of management and marketing"

Transkript

1 Nový model podnikání a vývoj paradigmatu managementu a marketingu The new model of business and development of paradigma of management and marketing Jaroslav Drábek Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská 62, Moravský Písek Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na hodnocení postindustriální (informační, znalostní) společnosti, jakožto třetí civilizační vlny implikující nové přístupy (modely) k podnikání a zcela novou filosofii (nové principy, originální vzory, paradigma) managementu jako nové multidisciplinární vědní disciplíny, která zcela novým způsobem profiluje manažerskou profesi a její roli v podnikové exekutivní praxi. Příspěvek dále popisuje význam toho trendu nejen v současném krizovém, ale i v pokrizovém období z pohledu globalizačních, informačních a znalostních aspektů podnikového managementu. Upozorňuje na fakt, že systémy a struktury mohou v současné době (a zvláště pak v budoucnu) existovat pouze za předpokladu, že se dokáží průběžně transformovat v souladu s požadavky měnící se situace. Dále je naznačen základní princip nového modelu podnikání a tomu odpovídající požadavky na profil tzv. globalního manažera. V závěru příspěvku je připomenuta nutnost profesionálního vypracování modelu profilu manažera jako standardu pro nové zaměření vysokoškolské výuky. Klíčové slova: krize, model podnikání, paradigma, postindustriální společnost, profil manažera, společenský prospěch, znalost. Abstract: The text of contribution is focused on evaluation of post-industrial (information, knowledge) society of a third-wave civilisation, indicating new approaches (models) to the business and a totaly new philosophy (new principles, original patterns, paradigma) of management as a multidisciplinary scientific field, that newly profiles managerial profession and its role into the executive practise in the company. The text further tries to describe importancy of this trend, not only in today s crisiss period, but also in post-crisiss period in the optics of globalisation, information and knowledge aspects of companies management. It out-lines the fact, that the systems and structures can exist only on condition that they are able to transform themselves regularly according to requirements of nowadays turbulent conditions. Further, there is describtion of basic princip of new business model including relevant requirements for profile of global manager. At the end of contribution it is noticed necessity of creating of manager professional profile as a new standard for university teaching orientation. Key words: crisiss, business model, paradigm, post-industrial society, profile manager, social benefits, knowledge. 1 Úvod Politické, hospodářské, sociální, národnostní, ekologické, morální a další symptomy globálního krizového vývoje zvýraznily znovu otázku relevantnosti současného neoliberálního modelu kapitalismu, který po dobu 350 let představoval základní paradigma vývoje převážné části planetární společnosti. Tyto symptomy označily také slabá místa tohoto modelu (např. selhání elit státní i podnikohospodářské sféry v podmínkách nestabilního vývoje, rovněž potvrzení teze, že neviditelná ruka trhu nenese žádnou 309

2 odpovědnost a nemůže být tudíž jediným regulátorem společenského vývoje. Selhání neoklasického pojetí homo oeconomicus ( který v čisté podobě má uspořádané preference a na základě dokonalých informací vybírá akci se zřetelem k maximalizaci vlastního užitku, chamtivosti, tranzitivity a kontinuity), vyžaduje zcela nové přístupy na úrovni nového paradigmatu vývoje jak celé společnosti, tak i jejích komponent na bázi podnikání. Navzdory některým signálům o postupném odeznívání krize spočívá překonávání jejích následků a start dalšího rozvoje světové ekonomiky na dosud jen vratkých základech. Rozvírající se nůžky výše příjmů jednotlivých společenských skupin, přetrvávající vysoká úroveň nezaměstnanosti, tragické propojení byznysu a politiky a rostoucí deficity státních rozpočtů vyvolávají společenské pnutí, spojené s nepřátelskými postoji vůči představitelům podnikohospodářské sféry. Vlády západních zemí na tyto společenské nálady reagují populistickým zaváděním přísnějších nesystémových regulací podnikání, které se sice míjejí zamýšleným stabilizačním účinkem (nepřinášejí a ani nemohou přinést nápravu nedostatků dílčího charakteru), ale zato výrazně znesnadňují úspěch západních společností v konkurenční soutěži se subjekty z nově se rozvíjejících ekonomik (BRICS Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika). Největší překážku pro vznik pevnější základny pro další rozvoj kapitalistického systému však představuje přetrvávající většinový model podnikání současných organizací, zaměřený na dosahování krátkodobých finančních cílů (obvykle kvantifikovaných mírou zisku). Setrvačnost myšlení představitelů dnešních organizací (podporovaná dosud převládajícími způsoby hodnocení jejich výkonnosti a způsobů odměňování) udržuje při životě mechanismy čtvrtletního kapitalismu přestože jsou jednou z příčin poslední krize. Zatímco vedoucí představitelé organizací rozvojových ekonomik, především z Číny a Indie, uvažují o rozvojových programech na období 10 až 15 let, strategické úvahy představitelů západních organizací jsou vesměs omezeny časovým horizontem tří až čtyř nejbližších čtvrtletí. Ve snaze vylepšit krátkodobě hospodaření svých organizací tak oslabují jejich dlouhodobou konkurenční pozici v soutěži se subjekty z rozvojových ekonomik BRICS. Na aktuální potřebu změn již v předkrizovém období upozorňovala řada světových osobností veřejné i podnikohospodářské sféry. Obecně lze říci, že na konci první dekády 21. století se objevuje v akademické i podnikatelské sféře již ostrá kritická odezva na dosavadní celospolečenský vývoj. 2 Trendy ve vývoji podnikání a managementu Na změny principů podnikání mají vliv především následující celospolečenské faktory: 1. Globalizace - velké části řetězce tvorby hodnot se přemísťují na Dálný Východ a zvláště do Číny. Často se však přehlíží, že globalizace nyní neprobíhá podle tradičních představ: přesun výroby do zemí s levnou pracovní silou a udržení vysoce kvalifikované práce, výzkumu a vývoje v Evropě. Žádaná je nyní globální produkční struktura, která optimalizuje strukturu firmy v celosvětovém měřítku. Cílem je dostat celkové náklady na konkurenčně výhodnou úroveň. Firmy, které mají vyšší náklady než konkurence, musí nabízet zvláštní schopnosti, výkony a služby, které umožní kompenzovat nákladovou nevýhodu. Může jít např. o výrobky a služby šité na míru podle potřeb zákazníka nebo o udržení věrnosti zákazníků. Pokud jde o podstatu globalizace a její často citované pozitivní faktory (široké podnikání na mezinárodních trzích, překonání izolovaných trhů a stírání jejich rozdílů, srůstání obchodního, finančního a výrobního kapitálu, růst koncentrace a centralizace rozhodování, vznik multinacionálních firem a tvorba strategických aliancí, nové pojetí vztahu mezi výrobou, obchodem a zákazníkem), je třeba, aby si manažeři uvědomili, že se jedná pouze o Evropu, Severní Ameriku, Japonsko a některé státy, které tuto triádu doplňují (především Jižní Korea, Honkong, Tchaj-wan, Singapur, Austrálie a státy BRICS), nikoliv však zbytek světa. Z hlediska teoretiků Laissez-faire je pravděpodobné, že tyto země získají významnou úlohu tehdy, až se poučí z vyspělých tržních ekonomik a osvojí si rysy, které jim umožní obstát v konkurenci světa bez hranic, to znamená stav kdy budou mít vzdělané obyvatelstvo, vysoce rozvinutou finanční infrastrukturu, dobře fungující komunikace, velké zálohy vědění (knihovny, laboratoře, počítače, telekomunikace), dostatečný kapitál a eticky myslící podnikatele a případně i nadnárodní společnosti. 310

3 2. Tlak na inovace produktů a procesů na většině vyspělých trhů platí nepřetržitý sled inovací. Kdo chce v takových podmínkách přežít, musí urychlit vlastní inovační cyklus. Začíná se stále více uplatňovat trend tzv. Open Innovation, kde několik firem (dokonce i konkurenčních) vyvíjí nové výrobky, služby a procesy společně. Zatím lze tento trend pozorovat především ve spotřebním průmyslu, telekomunikacích a v chemickém průmyslu. Jako další strategie v konkurenčním boji je proto uváděna nejvyšší možná rychlost zavádění inovací. Zisk z uplatnění inovace na trhu lze totiž realizovat jen do té doby, než konkurence umístí na trh srovnatelný výrobek. 3. Tlak na náklady tento tlak nutí podniky k outsorcingu (vyčleňování činností z firmy) a soustředění na klíčové činnosti firmy. Možnou strategií reagující na tento trend je vertikální desintegrace. Tento trend vyžaduje ode všech dosáhnout ve stagnující ekonomice poklesu nákladů a přírůstku produktivity práce včetně lepšího porozumění trhům a zákazníkům a na základě toho vyvíjet špičkové výrobky a služby. Jedině tímto způsobem lze zastavit pokles ziskových marží. 4. Cenový tlak rozvoj trhu vede k neustávajícímu tlaku na snižování cen. Vyzrálá odvětví, jako jsou např. některé oblasti maloobchodu, se dostávají pod masivní cenový tlak. K možným reakcím na cenový tlak patří : - přísná nízkonákladová strategie, - rychlá inovační strategie, - soustředění na tržní segment nejnáročnějších zákazníků. Nízkonákladová strategie předpokládá štíhlé organizační struktury, přímý prodej zákazníkům, standardizaci produkce a optimalizaci nákupu. Vzniká soutěž ve snižování nákladů, přičemž firma se musí naučit využívat příležitosti k nákupům surovin, materiálů a polotovarů za snížené ceny. Orientace na segment nejnáročnějších zákazníků naproti tomu vyžaduje značnou flexibilitu a individuální péči o zákazníka s důrazem na poradenské a konsultační služby. Při obou druzích strategie, ale hraje rozhodující úlohu silná značka. 5. Institucionální regulace zavedená národní pravidla jsou nahrazovány mezinárodními standardy. Výdaje z tohoto důvodu pro všechny tržní subjekty porostou. Soulad se standardy se ale pro firmy (zejména nadnárodní) stal existenční nutností, neboť na tom bude záviset pověst firmy. Experti doporučují zahrnout dodržování těchto standardů do managementu interních rizik firmy. 6. Rychlost změn životní cykly výrobků i technologií se zkracují, počet patentových přihlášek roste. Prognózy o chování zákazníků nemohou extrapolovat data z minulosti, protože záliby a potřeby zákazníků se stávají stále více proměnlivé. Je třeba hledat nové formy a metody předvídání očekávaného prodeje a spotřebitelské poptávky (např. metoda scénářů) na trhu. Objevují se stále nové hodnoty a faktory úspěchu. Vše nasvědčuje tomu, že se firma bude znovu vracet ke svému poslání a zvažovat rizika a hrozby (PEST a SWOT analýza apod.), které ho ohrožují nebo naopak podporují. Toto vše je založeno na rozsáhlé informační podpoře rozhodování manažerů. 7. Hlavním demografickým trendem příštích desetiletí je stárnutí populace. V souvislosti s tím se bude měnit spotřebitelské chování. Firmy by se měly včas připravit na konzumní chování generace seniorů, zejména vývojem odpovídajících výrobků a služeb. Porostou požadavky na změny struktury zaměstnanců, včetně většího zapojení žen a seniorů do pracovního procesu v multiprofesní a adaptabilní profesní struktuře. Vyšší podíl starších zaměstnanců bude nutně znamenat růst mzdových nákladů a vznikne tím tlak na dosažení úspor v jiných oblastech 311

4 8. Liberalizace a deregulace tento trend vytváří podmínky pro vstup dalších subjektů na trh. Pocítí to zejména podniky veřejné dopravy, poštovních služeb, energetiky, telekomunikací, ale nepřímo i jejich obchodní partneři (zejména dodavatelé a distributoři). Na tento trend je účelné reagovat optimalizací nákladové struktury, vývojem nových výrobků a služeb, orientací na ziskové tržní segmenty a orientací na internacionalizaci podnikatelské činnosti. 9. Proměnlivost kapitálových trhů globalizace přináší jejich nejistotu a nestabilitu s velmi omezenými možnostmi předpovědi jejich dlouhodobého vývoje. Přitom se však zvýší nároky na objektivitu nezávislých analytiků a investorů. Podniky budou muset podávat zprávy o své činnosti prakticky kontinuálně. Profesionální vztahy k investorům jsou dalším nutným přístupem, přičemž transparentnost firmy musí být samozřejmostí. Půjde zde více než kdy jindy i o udržování dobré pověsti firmy u veřejnosti. 10. Digitalizace trhů a podnikání rychlý vývoj informačních a telekomunikačních technologií přináší nové formy podnikání (e-business a další formy) a zostření konkurence. Cílem by mělo být prosadit firmu jako digitálního dodavatele na internetu. Firma, která to nedokáže, bude odsouzena k přežívání v omezeném prostoru tradičního podnikání a trvalé degeneraci. Tyto technologie totiž kromě rychlého kontaktu s trhem působí jako účinný nástroj prosazení inovace výrobků a služeb. Podmínkou jejich účinného uplatnění je však mimo jiné transparentnost pro zaměstnance i zákazníky. 11. Sociální odpovědnost se v podmínkách zostřené konkurence stává pro řadu firem bohužel brzdou pro zvyšování jejich konkurenceschopnosti na světových trzích. Svoji konkurenceschopnost posilují pomocí vnější a vnitřní flexibility. Vnější flexibilita přitom znamená, že firma přechází z hierarchické formy organizace na formu síťovou, kdy její stabilní centrum je propojeno se sérií pružně se obměňujících subdodavatelů, kteří nejsou zaměstnanci firmy. Veškerá tržní nejistota se tímto přesunuje právě na tyto subdodavatele. Doprovodným jevem proto bude vzrůst neplnohodnotných kontraktů a vysoké riziko nezaměstnanosti na periférii firemních sítí. Strategie vnitřní flexibility spočívá v tom, že firmy formují vlastní personál tak, aby pružně reagoval na požadavky trhu. Cenou za to je eliminace těch, kteří nejsou schopni se rychle přizpůsobit. Nebezpečné je, že obě strategie neumožňují podnikům plně pokračovat v sociálně integrační funkci. Firmy, puzené tlaky globalizace, porušují často pakt solidarity jak se svými zaměstnanci, tak také se státem a snaží se přenášet své vlastní náklady na oba bývalé partnery. Ukazuje se, že jednostranné a nekritické vzývání trhu a podceňování státu i občanské společnosti by mohlo rychle vést k eskalaci sociálního napětí. 12. Evropské země již delší dobu procházejí krizí sociálního státu, přičemž jako o jedné z alternativ se hovoří o sociální ekonomice (social economy), resp. o sociálních podnicích (social enterprises). Podstatnou roli zde hraje nová podnikatelská filosofie zaměřená na sociální cíle lišící se od kapitálově orientovaných subjektů. Sociální podnikání se vyznačuje vysokým stupněm kreativity, inovacemi, diverzitou nejen technickou, ale i sociální přitom škála možností sociálního podnikání je široká, nejsou to jen sociální služby, mohou sem zapadat ty činnosti, které by bez zvláštních okolností, sociálně-ekonomických vztahů a přítomnosti sociálního kapitálu nemohly být předmětem čistě tržního podnikání. Sociální podnik nabízí nové produkty s novou kvalitou, vycházející vstříc potřebám, které nejsou uspokojovány či nedostatečně uspokojovány tržním i veřejným sektorem. Podle zastánců sociální ekonomiky právě tato struktura může vést k dosahování vyšší efektivnosti a legitimity podnikání. 13. Etické principy podnikání - vývojový trend managementu se v souvislosti se stále intenzivnějším pronikáním nežádoucích praktik (korupce, tunelování, neplnění uzavřených smluv, zkreslování hospodářských výsledků, nesplácení úvěrů atd.) do ekonomiky, začal orientovat na budování kultury organizace, jejíž součástí je i manažerská etika. Ta by měla zabezpečit existenci alespoň takového tržního hospodářství, kde obchodníci a podnikatelé nebudou vystavováni jakékoli diskriminaci. Jde o to aby byly 312

5 vyloučeny ortodoxní doktríny a podpořila se svoboda bádání a experimentování, víra v morální růst, orientace spíše na praktické než abstraktní řešení, vzpírající se ekonomickým dogmatům. 14. Globální populační exploze demografové nabízejí 3 varianty vývoje populace (vysokou, střední, nízkou). Potvrdí-li se správnost vysoké varianty, stoupne populace ve srovnání s dneškem (7 miliard obyvatel) do konce dekády na 10 miliard, což je podle OSN kritická hranice populačního vývoje lidstva na této planetě. Podle optimistických výpočtů Světové banky se možná celkový počet obyvatel ustálí mezi 10 a 11 miliardami lidí, avšak někteří prognostici odhadují 14,5 miliardy i více. Přírůstky budou v naprosté většině zaznamenávány v rozvojových zemích. Růst populace ovlivňuje přírodní prostředí a může ovlivnit při současném modelu a úrovni spotřeby i společenský řád a mezinárodní systém. Manažeři musí počítat s řešením demografické nerovnováhy mezi bohatými a chudými a to i za situace, kdy tato oblast je převážně doménou státu, protože globální společnosti budou zřejmě stále více přebírat i některé funkce státu. 15. Finanční revoluce finanční liberalizace sice pomohla rozšířit světový obchod, ale způsobila narůstající oddělování finančních trhů od obchodování ve výrobě a službách. Stále větší měrou se mezinárodní transakce uskutečňují nikoliv proto, že by nějaká společnost platila za zahraniční zboží či v zahraničí investovala, ale proto, že investoři prostřednictvím určité měny nebo jiných finančních nástrojů pouze spekulují. Tento prudký růst globálních kapitálových trhů na úroveň vyšší, než je potřeba pro financování průmyslu a obchodu je úzce spojen se dvěma událostmi, a to deregulací světových peněžních trhů a revolucí v oblasti komunikací. Kdyby totiž nedošlo k prudkému rozmachu v oblasti počítačových sítí, softwaru, satelitů a vysokorychlostních přenosů, nemohly by se globální trhy chovat jako jeden celek a ekonomické i další informace by nemohly být současně přenášeny do milionů terminálů napojených na tento finanční globální systém. Pohyb papírových peněz vystřídaly elektronické transakce a manažeři s tím musí počítat stejně tak, jako s vývojem měn, nerovnoměrným hospodářským růstem a politickými zásahy. 16. Evropská unie jako celek bohužel ztrácí schopnost držet krok se změnami a reagovat na ekonomické a politické výzvy, které předkládá globální svět. Ztráta konkurenceschopnosti Evropské unie může sklouznout do spirály hospodářského a sociálního úpadku, ztráty moderní průmyslové společnosti a s tím spojených politických a občanských nepokojů a to i přesto, že revitalizace konkurenceschopnosti Evropské unie a vytváření pracovních míst prostřednictvím ekonomiky založené na znalostech byla deklarována již Lisabonskou strategií v roce Například americké strategické zájmy začínají být soustředěny na asijsko-pacifický region (od Indie až po západní pobřeží USA, tj. rychle rostoucí ekonomiky jako je Indie, Indonésie, Čína, Japonsko a Jižní Korea), který začíná být dominantní v dalším globálním ekonomickém vývoji. Z tohoto hlediska se Evropa stává pro USA potenciální ekonomickou zátěží. 3. Nový model podnikání a změna paradigmatu managementu Naznačené změny principů podnikání v postindustriální společnosti implikují následující základní rysy nového modelu podnikání: 3.1 Změna vnějšího a vnitřního prostředí podniku Lze předpokládat, že v post-krizovém období dojde k nevratnému vývoji v okolí podniku a k radikální změně pravidel konkurenční soutěže. Na změny okolí musí podnikatelský subjekt reagovat zásadní změnou podnikatelského chování, tedy výrazně měnit své vnitřní prostředí (model podnikání), chce-li v nových podmínkách prosperovat. Pro současné vnější prostředí (okolí), ve kterém jednotlivé podniky operují, je totiž charakteristické rychlé zvyšování dynamiky tržního prostředí, kdy turbulence, neurčitost, riziko, změna, nárůst permanentních konkurenčních střetů se stupňují až na hranici chaosu. Jako reakce na 313

6 tuto dynamiku prostředí se podnikové řízení stává managementem změny. Přitom nestabilita okolí se stává ideálním podnikatelským prostředím pro připravený, proaktivní a kreativní management, pracující na bázi zcela nového modelu podnikání, zahrnujícího tři základní kritické faktory podnikání: účelnost (efectiveness), účinnost (efficiency) a přizpůsobivost (adaptability). 3.2 Optimalizace společenského prospěchu Jedním z významných poučení z krize by mělo být narůstající vědomí manažerů dnešních organizací o tom, že současné trhy jsou definovány výhradně společenskou potřebou, nikoliv ekonomickými zájmy a podnikatelským chování na nich působících podnikatelských subjektů. Mohli se totiž přesvědčit na průběhu krize, že nerespektování této zásady poškozuje nejen společnost, ale také zbytečně zvyšuje náklady jimi vedených organizací, které usilují o dosažení podnikatelských úspěchů na dnešních globálních trzích. Východiskem pro vznik vhodného modelu podnikání je správná specifikace hodnoty pro zákazníka, jejíž součástí je také získání společenského prospěchu jedná se o nabídku hodnoty, která vyvolává spokojenost zákazníka a tím také určité formy společenského prospěchu oslovením další (společenské) kategorie potřeb, přání a požadavků cílových zákazníků. Koncept navyšování společenského prospěchu (CSV Creating Shared Value) se výrazně liší od dosud značně frekventovaného konceptu společenské odpovědnosti organizací (CSR - Corporate Social Responsibility). 3.3 Nová pravidla podnikání K zavedení nového modelu podnikání je třeba realizovat následující opatření: - zavést důslednou strategickou orientaci na dlouhodobé cíle podnikání včetně jejich transformace do vnitřního prostředí organizace spojené se sofistikovanými a sociálně citlivými formami hodnocení podnikatelské výkonnosti a sofistikovaným, sociálně spravedlivým systémem hodnocení a odměňování pracovníků (zejména členů vrcholového managementu), - přesvědčit akcionáře a investory o tom, že model podnikání založený na optimalizaci společenského prospěchu z podnikatelských aktivit organizace je účinnějším nástrojem pro zhodnocení vloženého kapitálu do podnikání, než je model založený na konceptu maximalizace výnosů (hodnoty pro akcionáře), - zvýšit úlohu statutárních orgánů při implementaci strategie nového modelu podnikání, sladit procesy vlastnického a podnikatelského řízení organizace, rozšiřovat spolupráci statutárních orgánů a vrcholového managementu při rozhodování (princip win win) o dlouhodobých programech dalšího rozvoje organizace i o plnění společenských závazků, zavést nové formy spolupráce ve strategických aliancích nabídka společenského prospěchu nemůže být v uspokojivém rozsahu generována pouze organizací samotnou, některé složky přidané hodnoty totiž může generovat pouze díky využití zdrojů, schopností a znalostí svých strategických partnerů (synergické efekty sítě), - zabezpečit synergické zřetězení zájmů, cílů, hodnot, idejí a morálky mezi vlastníky, statutárním a exekutivním managementem, pracovníky a vnějším okolím podniku, - formou celoživotního vzdělávání zabezpečit rozvoj profesních kompetencí členů vrcholového managementu, který povede k získání znalostí a dovedností, umožňující holistický přístup k tvorbě podnikatelské strategie organizace, realizaci kombinovaných implementačních opatření včetně získání 314

7 znalostí a dovedností k efektivnímu uplatnění nových teoretických poznatků, nových podnikatelských principů i nástrojů, metod, technik a technologií manažerské práce. 4. Nový profil moderního manažera Změny principů podnikání v postindustriální společnosti, promítnuté do nového modelu podnikání, kladou na profil osobnosti manažera následující, rozsáhlé požadavky: orientace na špičkové výsledky a produkty, schopnost budování konkurenční výhody, vysoká výkonnost, produktivita, efektivita, inteligence, empatie, temperament a schopnost tvůrčího systémového myšlení arozhodování, schopnost divergence myšlenkových procesů a tvorby alternativ, scénářů a vizí, proinovační postoje a hodnotová orientace na rozvoj, komunikační dovednosti a schopnost sociální interakce, tělesná a duševní kondice, odolnost proti psychické zátěži, schopnost vytvářet efektivní zákaznické portfolio výrobků a služeb, schopnost využívání znalostního kapitálu jako konkurenční výhody a dlouhodobého přežití firmy, budování učící se organizace vytváření efektivního výkonnostního motivačního systému, respektování zásad Corporate Governance, principů etiky v podnikání, společenské odpovědnosti firmy a ekologičnosti všech aktivit a produktů firmy, vytváření relativně jednoduché, flexibilní a ploché organizační architektury podniku zmocnění zaměstnanců k samostatnému jednání podle jejich schopností a na základě vlastních rozhodnutí, uplatnění synergetiky jako vědecké discipliny podpora talentů a silných osobností (šampiónů), vytváření týmů a podpora týmové práce, schopnost zvládání multikulturních rozdílů a diverzity (rozdílnosti, různorodosti) pracovní síly, schopnost práce v síťových strukturách, citlivost vůči zájmům a potřebám stakeholders, sladění cílů manažerů a investorů emocionální inteligence jakožto obecná schopnost člověka efektivně řídit sám sebe a své vztahy k druhým lidem 315

8 Manažeři by měli proto mít pro výkon své práce v nových vysoce náročných podmínkách následující kompetence: Odborná kompetence, která se projevuje ve všech organizačních, procesních, úkolových znalostech a dovednostech. Patří k ní např. znalost pracovních postupů, strojů a zařízení, procesů a možností jednání uvnitř organizace. Odborná kompetence se projevuje ve schopnosti identifikovat, analyzovat a řešit problémy, navrhovat a v praxi uplatňovat fungující řešení. Metodická kompetence je schopnost osvojovat si pružně a efektivně nové znalosti a nové pracovní metody. Je to umění strukturovat složité odborné znalosti, postupovat s orientací na cíle, rozlišovat priority a soustředit se na dosažení cílových výsledků. Sociální kompetence nachází svůj výraz ve schopnosti navazovat konstruktivní vztahy, dlouhodobě je udržovat v zájmu uskutečňování společných záměrů a cílů. Znakem sociální kompetence je např. aktivní naslouchání, otevřené vyjadřování vlastních pocitů, respektování odlišných názorů, tolerance. Osobní kompetence, ke které patří sebereflexe, schopnost hodnotit z nadhledu sám sebe a své jednání v určitých situacích, pozitivní přístup ke změnám, osobní iniciativa, připravenost brát na sebe osobní odpovědnost. V manažerské praxi můžeme konstatovat, že kompetence (způsobilost) bude funkcí několika proměnných, zejména odbornosti, manažerských znalostí a dovedností, profilu osobnosti manažera, schopnosti vůdcovství (leadership) a manažerských rolí (interpersonálních, informačních, rozhodovacích a řídících). 5 Závěr Šance na dlouhodobý úspěch ve světové ekonomice jsou dány kvalitním, rychlým a cenově dostupným přístupem k informacím a rovněž schopností tyto informace efektivně využít jak při běžných ekonomických aktivitách, tak při generování nových znalostí. Řada analýz a odborných statí, hodnotící úroveň českého terciálního vzdělávání, hovoří o řadě současných problémů jako např. tlaky na to, aby všechny vysoké školy (VŠ) byly považovány za výzkumné instituce, neexistující funkční a akceptovatelná diferenciace VŠ dle jejich funkce a charakteru, nevyjasněná role a pozice vyšších odborných škol (VOŠ), provázanost VOŠ a VŠ na celoživotní vzdělávání, teoretické zakonzervování VŠ bez kontaktu se současnou praxí. Strategie kvantitativního růstu počtu studentů vedoucí ke snižování kvality výstupního vzdělání, vzdělání je málo flexibilní a silně pokulhává za potřebami trhu, chybí uznání celospolečenské prestiže vzdělání, neexistuje dostatečná motivace k celoživotnímu vzdělávání, neexistují informační systémy usnadňující orientaci v nabídce této komodity na trhu, není dosud k dispozici ucelený mechanismus hodnocení a rozvoje kvality vzdělávání, řada podniků ČR nepovažuje dosud vzdělávání a znalosti za prioritní součást své personální politiky, jejich výdaje do vzdělávání nedosahují ani poloviny analogických výdajů podniků západní Evropy atd. Z dosud probíhající veřejné diskuse také vyplynulo, že naše školství rovněž nepochopilo skutečnost, že za posledních 15 let se podnikatelské prostředí komplexně změnilo a nelze tedy vychovávat manažery stejným způsobem jako v druhé polovině minulého století. Management se stal totiž tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním. Svobodným proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrostí a vůdčích schopností, uměním proto, že jde o obor praktický a aplikační. Manažeři čerpají ze všech znalostí a poznatků společenských věd psychologie, sociologie, filosofie, ekonomie, historie, etiky ale stejně tak i věd přírodních to vše se zaměřením na efektivnost, výsledky a osobní odpovědnost. Management se však zároveň zabývá lidmi, jejich hodnotami, jejich růstem a rozvojem, jejich schopnostmi a dovednostmi a to z něj v podstatě dělá obor humanitní. Totéž platí pro jeho vliv na sociální strukturu a společnost. Management se dokonce 316

9 hluboce týká duchovních kategorií podstaty člověka, dobra a zla. Takové pojetí managementu také silně akceleruje požadavek systémové jak teoretické, tak i praktické přípravy manažerů lokálního i globálního formátu a vytváří tím současně konceptuální rámec modelu profilu manažera jako standardu výuky. Chceme-li být tedy v budoucnu úspěšní (nikoliv pouze nízkonákladovou subdodavatelskou a montážní linkou výrobců v EU), je nejvyšší čas změnit systém výuky manažerských oborů a celoživotního vzdělávání managementu. Management musí být odekonomizován a polidštěn. Pracovníci (resp. jejich znalosti) již nejsou pouhé prostředky, ale naopak zdroje úspěšnosti podniku. Noví manažeři musí být zejména odborníci na vedení týmů, řízení změn, mít schopnost účinné motivace a efektivní komunikace, musí mít schopnost týmových tvůrců a koučů, musí mít jasné představy o etice podnikání a potřebě společenské odpovědnosti. Současná krize nám totiž ukázala, že etická a morální selhání nelze léčit pouze ekonomickými nástroji. Trh a ekonomika nejsou funkční v případě absence etiky, morálky a odpovědnosti. Toho ale nelze dosáhnout pouhým učením a předkládaním teoretických poznatků od sebelepších autorů. Musí se dále prohlubovat propojení vzdělávání a praxe. Součástí výuky se musí stát jak účast odborníků z praxe na výuce, tak zejména širší zapojení do podnikové praxe během studia. Znalosti (nikoliv jen hromadění informací) je nutno propojit se schopnostmi praktického řízení procesů a lidí, budovat silná vzdělanostní a inovační centra, zvyšovat technickou/technologickou a informační gramotnost managementu, kombinovat veřejné a soukromé úsilí. Pouze za těchto předpokladů lze také naplnit potřebu kooperace tří základních složek společenského progresu: vzdělávací, podnikatelské a veřejné sféry. Platí zde velmi pravdivý výrok, že veškeré vzdělávání souvisí s uplatněním na trhu práce. Literatura (1) CASADEUS-MANASEL, R., RICART, J. E How to Design a Winning Business Model. In Harvard Business Review. January-February 2011, p Website: ISSN (2) EYRING, M. J., JOHNSON, M. W., NAIR, H New Business Models in Emerging Markets. In Harward Business Review. January-February 2011, p Website: ISSN (3) GIBSON, R Nový obraz budoucnosti. Praha : Management Press, s. ISBN (4) KIM CHAN W., MAUBORGNE R., Strategie modrého oceánu. Brno : Management Press, s. ISBN 978-8O (5) ŘEZÁČ, J Moderní management. Manažer pro 21. století. Brno : Computer Press, s. ISBN (6) TOMAN, M Řízení změn. Praha : Alfa Publishing, s. ISBN (7) TRUNEČEK, J Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, ISBN Kontakt: Ing. Jaroslav Drábek Artech Moravia spol. s r.o. Kovodělská Moravský Písek 317

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Franchising 4.0. Trendy sdíleného podnikání v době digitální. Jaroslav Tamchyna

Franchising 4.0. Trendy sdíleného podnikání v době digitální. Jaroslav Tamchyna Franchising 4.0 Trendy sdíleného podnikání v době digitální Jaroslav Tamchyna Soumrak nebo proměna franchisingu? Jsme svědky konce franšízingu? nebo jen konce tradičního pojetí franšízingu? Proč je franšízing

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

Specializace Kognitivní informatika

Specializace Kognitivní informatika Specializace Kognitivní informatika Otevřené dveře specializace Kognitivní informatika, 10.5.2007 V rámci projektu, financovaného Evropským sociálním fondem pod č. 3206 Multi- a transdisciplinární obor

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou

Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou Inovační fórum Sekce B: Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích a spolupráce s podnikatelskou sférou 10. 1. 2008 Výzkum a inovace na VŠ a výzkumných pracovištích Roztříštěnost financování snižuje

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

JAK PŘIBLÍŽIT VĚDU PODNIKATELSKÉ PRAXI VÝZNAM PROPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ

JAK PŘIBLÍŽIT VĚDU PODNIKATELSKÉ PRAXI VÝZNAM PROPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ JAK PŘIBLÍŽIT VĚDU PODNIKATELSKÉ PRAXI aneb VÝZNAM PROPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ Růžena PETŘÍKOV KOVÁ, Rada kvality ČR 2. celostátní konference Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe, Brno, 22.

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě

Úvod 1 Podstata problému a východiska jeho řešení 2 Smart Administration jako rámec pro řízení změn ve veřejné správě OBSAH Úvod........................................................... 11 1 Podstata problému a východiska jeho řešení........................ 13 1.1 Vymezení pojmu efektivní řízení ve veřejné správě..............

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Petr Zuna ČVUT v Praze, Fakulta strojní Inženýrská akademie ČR V současnosti je v ČR 26 veřejných vysokých škol (z toho lze 7 pokládat za ryze technické), 37 soukromých a 2 vojenské vysoké školy. Očekávaný

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně

Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně Podnikatelská univerzita - nejen univerzitní perspektiva, ale i nutnost nového tisíciletí. Karel Rais Vysoké učení technické v Brně 2 role podnikatelské univerzity (Entrepreneurial University) roli klasické

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Michal Karpíšek Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 28. dubna 2011 Obsah Diverzifikace Postřehy za zahraničních zkušeností Poznámky k diverzifikaci

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ

ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství STRATEGIE A INOVACE V ŘÍZENÍ PRO GLOBÁLNÍ SÍŤOVOU EKONOMIKU Výroční konference SSŘIP 2001 ČESKÁ ŠKOLA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INTEGRACE KONCEPTŮ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více