ŠTÍR Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324"

Transkript

1 Placeno pøevodem è Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to a už svým zjevem, povahou, zájmy a nebo prostì tím, že se narodili ve stejném hvìzdném znamení. Zdravíme tedy u našeho pravidelného horoskopového povídání všechny naše pravidelné i nepravidelné ètenáøe a pøedevším všechny Štíry. Už minule jsme avizovali, že se spolu vypravíme do 16. a 17. století a povíme si nìco málo o horoskopii té doby. Období renesance pøineslo mimo jiné také rozkvìt rafinované horoskopie, provázené èetnými pøíklady vlivu hvìzd na prince a papeže. Pøíkladnì John Dee zvolil mimoøádný den pro korunovaci Alžbìty I. podle uskupení planet a Slunce (15. leden 1559). A opravdu zvolil správnì, protože Alžbìta I. skuteènì úspìšnì vládla Anglii po celých 44 let. Dalším z øady významných astrologù své doby byl Johannes Kepler ( ), který se díky své moderní teorii obìžných drah planet stal hrdinou vìdy, ale duší i tìlem byl rovnìž mystickým astrologem. Svìt se rychle mìnil a 17. století bylo svìdkem posledního rozkvìtu astrologie. Na tomto místì je tøeba pøipomenout dva významné astrology. Prvním byl Morin de Villefranche ( ), který uskuteènil reformu horoskopie v klasickém aristotelovsko-ptolemaiovském pojetí. Druhým pak byl William Lilly ( ) jehož vypracované úvahy s výkladem se zasloužily o to, že úèinná metoda dotazové astrologie pøežila až do souèasnosti. Samozøejmì nesmíme zapomenout na všechny zrozence znamení Štíra, které bude nyní vládnout hvìzdné obloze. Všichni Štíøi jsou velmi bystøí, nezávislí, ale také podezíraví a nedùvìøiví. Jsou obdaøeni mimoøádným dùvtipem, všímavostí a velmi silnou vùlí. Jakmile si nìco usmyslí, nic na svìtì je nezastaví. Proto také èasto zùstávají nepochopeni. Jsou to vìèní buøièi a bytostní individualisté. Dokáží být opravdu tiší a tajnùstkáøští, ale jakmile se rozhodnou jednat, jsou agresivní, dominantní, plnì pøipravení bojovat za svou vìc. Jsou mistøi velmi ostré kritiky. Štíøi jsou vodní znamení a planeta Mars jim dodává na dùstojnosti a nespoutanosti. Jedná se o jedno z nejsilnìjších znamení zvìrokruhu. Lichotky a sladké øeèi jsou pod jejich úroveò. Jsou však velmi oddáni rodinným svazkùm a øíká se o nich, že jsou králové milostných her. Povaha tohoto znamení je velmi hrdinská a snad právì proto mají všichni Štíøi silnou touhu reformovat. Také všem fyzickým bolestem dokáží èelit velmi stateènì. Až do pozdního vìku jsou velmi aktivní a plní života. K významným zrozencùm Štíra patøily pøíkladnì ženy jako Marie Curie èi Marie Antoinetta. Z mužù pak Voltaire èi M. Luther. Š astnými dny jsou pro Štíry pondìlí a úterý a barvu nech nosí pøedevším èervenou èi hnìdou, protože jim bude také pøinášet štìstí. Pøíštì si povíme o zániku horoskopie a vezmeme si na paškál všechny Støelce. Do té doby se všichni mìjte krásnì.

2 MP Pøímé telefonní èíslo: Tísòová linka: Http: 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 MÌSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Oznámení o pohybu podezøelých osob nebere MP na lehkou váhu. Díky všímavosti obèanù, ve spojení s profesionálním zákrokem strážníkù, byli zadrženi pachatelé pøímo pøi trestném èinu krádeže. Pìt jízdních kol, které si zlodìji vypùjèili ze zahrad a sklepù v èásti Volenství, tak mohlo být vráceno majitelùm Pro problémové chování mládeže musela být pøedèasnì ukonèena tzv. technopárty v restauraci Spoleèenská rubrika V mìsíci øíjnu 2003 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: Renata Tolaszová, ul. Morušová Františka Kuchaøová, ul. Stará cesta Štìpánka Tomanová, ul. Tìšínská Zdenka Otypková, ul. Datyòská Božena Kochová, ul. Morušová Bohumír Šebesta, ul. Škrbeòská Alena Lipinová, ul. Rodinná Jarmila Botorová, ul. Støední Ludmila Wölfelová, ul. Bøezová Anna Tomanová, ul. Spodní Ján Onèo, ul. K trati Ludmila Kleèková, ul. Sousedská Marie Janitorová, ul. Škrbeòská Bohumila Holeèková, ul. U zahrádek Zdeòka Vojtasíková, ul. Petøvaldská Èestmír Durák, ul. Frýdecká Bohuslav Staš, ul. Okrajová Leokadie Pìtvalská, ul. Rodinná Zdeòka Brháèková, K trati Marta Kaloèová, ul. Úzká Rostislav Vichnar, ul. Kaštanová Jana Korèová, ul. Na Šimšce Jubilea Zlaté svatby si v tomto mìsíci pøipomenou manželé: Alois a Jarmila Volní, ul. U školky Všem jubilantùm pøejeme do dalších let hlavnì mnoho zdraví, rodinné pohody a osobní spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. v mìsíci. na Horakùvce. Pøi zásahu proti rozvášnìnému davu spolupracovali strážníci MP s policií ÈR z FM, Vratimova, Havíøova a Ostravy Opìt ochota obèanù spolupracovat s mìstskou a státní policií vedla k odhalení pachatelù trestného èinu krádeže. Výteèníci, kteøí v odcizeném vozidle po krátké noèní vyjížïce nabourali do oplocení RD, z místa nehody sice utekli, ale za zpùsobenou škodu a své jednání ponesou odpovìdné následky. Vyzýváme obèany, aby pøi spatøení podezøelých osob v místì svého bydlištì, ale i v kterékoliv jiné èásti mìsta, vyrozumìli neprodlenì hlídku MP na tel nebo na tísòovou linku 156. T Telegraficky z MìÚ T Jednání Slezské brány - Prezentace ostravské agentury, výbìrové øízení na zhotovitele propagaèní brožury Slezské brány Místní šetøení Stará škola Kontrola ÈOV Alejský dvùr Hygienou FM bez závad - Jednání se zástupci fa DOMUS ve vìci poskytování zdravotnických a rehabil. služeb Semináø k dotacím Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy v Praze zasedání rady mìsta mimo jiné projednáno: - informace stavebního úøadu ke zmìnì ú- zemního plánu - výsledky výbìrového øízení na zhotovitele stavby Okružní køižovatka - poøadník žadatelù do DPS - nájemní smlouvy o nebytových prostorech - rozpoètové zmìny - vyhodnocení zajiš ování dodávek tepla fa Dalkia - složení inventarizaèní a likvidaèní komise Rožnov pod Radhoštìm semináø k získávání finanèních prostøedkù z EU Informace nových majitelù Mlýnù Šenov Jednání se zástupci fa Dalkia, vyhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti telpeného hospodáøství zasedání zastupitelstva projednáno: - doplnìná zpráva o stavu životního prostøedí ve mìstì - zpráva o èinnosti školských zaøízení a spoleèenských akcích a o zdravotním a sociálním zajištìní obyvatel - zprávy finanèního a kontrolního výboru - rozpoètové zmìny - kupní smlouva o prodeji nemovitosti è.p. 377 vèetnì pøilehlých pozemkù - smlouvy a dohoda k realizaci stavby Silnice II/473 Šenov okružní køižovatka - Spoleèné zasedání Správní rady a Dozorèí rady VZP ve F-M Magistrát mìsta Ostravy koordinace dalšího postupu pøi pøípravì výstavby kanalizace Šenov Jednání spoleèníkù KODIS

3 Víte, že? Zajímavosti z kultury a sportu n K významným sportovním aktivitám patøil volejbalový turnaj ve Štítinì, kterého se 4. záøí zúèastnila družstva zastupitelù pìti mìst a obcí Moravskoslezského kraje. Naše družstvo, které hrálo ve složení: ing. Pavel Dìdic, Mgr. Darja Kuchaøová, ing. Antonín Ševèík, ing. Zdenìk Stach, Mgr. Martin Stolaø, Mgr. Miluše Valová a senátor ing. František Kopecký jako host, vybojovalo na turnaji 1. místo a nechalo za sebou zkušený Havíøov i domácí Štítinu. Odmìnou získali šenovští nejen krásný pocit z vítìzství, ale i neménì krásný pohár, který je umístìn na MìÚ v kanceláøi starosty. Srdeènì blahopøejeme! n Lukostøelci ze Šenova byli na mistrovství ÈR na zámku Kozel u Plznì mistøi? Martin Kobylka a Jana Byrtusová v dospìlých a Jan Glinz v žácích. n I naše mìsto chce mít svùj smíšený pìvecký sbor dospìlých. Kdy se veøejnosti pøedstaví, však záleží i na vás. Pokud rádi zpíváte a chcete svùj volný èas trávit smysluplnì a aktivnì, zajdìte se nìkterý ètvrtek podívat do šenovské základní školy. Možná se právì vy stanete èleny vznikajícího pìveckého sboru. Termín pravidelných zkoušek pod odborným vedením uèitelek p. S. Trèkové-Lipkové a I. Ferfecké již byl odstartován a pravidelná setkání jsou plánována vždy na ètvrtek v 18 hodin. Telefonní kontakt I. Ferfecká. Držíme palce rodící se myšlence a vìøíme, že se zpìvákùm brzy podaøí navázat na úspìšnou tradici. Ostatní zajímavosti n Že gamblerství je zhoubné, není tøeba zdùrazòovat. My však chceme informovat, že v Šenovì poprvé po 6 letech byla v loòském roce vsazena do výherních hracích automatù nejnižší èástka, která pøedstavuje finanèní objem tis. Kè, což je o témìø celý 1 mil. Kè ménì než v r a o 2 mil. Kè ménì než v r. 1998, kdy bylo naopak vsazeno nejvíce za sledované období. Co zbývá k této informaci dodat? Podnikatelé sice vydìlají v Šenovì ménì, ale to je jistì menším zlem, než lidé závislí na automatech! E Sociální zabezpeèení v ÈR Z dùvodu vìtší orientace v systému sociálního zabezpeèení obèanù, jsme pro vás pøipravili seriál na pokraèování, který se bude tomuto tématu vìnovat. Díl I. všeobecné informace o sociálním zabezpeèení Obèané ÈR jsou v pøípadì potøeby zabezpeèeni tøemi systémy sociálního zabezpeèení, a to: sociálním pojištìním (pojištìní v nezamìstnanosti, nemocenské a dùchodové) státní sociální podpora (pøídavek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, pøíspìvek na dopravu, rodièovský pøíspìvek, zaopatøovací pøíspìvek, dávky pìstounské péèe, porodné a pohøebné) netestuje se majetek rodiny, u nìkterých dávek se však zkoumá pøíjem sociální péèe. V našem seriálu se právì budeme podrobnìji zabývat zmiòovanou sociální péèí, a to konkrétnì jednotlivými dávkami sociální péèe. Sociální péèe zahrnuje péèi o: rodinu a dìti obèany tìžce zdravotnì postižené staré obèany obèany, kteøí potøebují zvláštní pomoc obèany spoleèensky nepøizpùsobivé. Stát zajiš uje èásteènou pomoc obèanùm, jejichž životní potøeby nejsou dostateènì kryty pøíjmy z pracovní èinnosti nebo jinými pøíjmy a obèanùm, kteøí ji potøebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo vìku. Pomoc se poskytuje formou penìžitých dávek, vìcných dávek, ústavní sociální péèe, peèovatelské služby, mimoøádných výhod pro obèany tìžce zdravotnì postižené apod. Dávky sociální péèe Jedná se o: dávky poskytované z dùvodu nízkého pøíjmu, upravené zákonem o sociální potøebnosti (zák. 482/91 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù) pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou osobu dávky poskytované zdravotnì postiženým obèanùm a starým sociálnì potøebným obèanùm, dávky sociální péèe pro rodiny a dìti ostatní dávky. V pøíštím díle dávky poskytované z dùvodu nízkého pøíjmu dle zákona o sociální potøebnosti. Evidence obyvatel NOVÍ OBÈÁNCI Marek Žáèek, Karina Skupníková, Vojtìch Herman, Tomáš Klimsza, Claudia Karin Tichá, Vít Pastròák, Anna Marie Pekárková, Barbora Ožanová, Zuzana Pavlíková, Lenka Ježová. K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Robert Kožušník, František Kaufmann. Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. œ œ œ Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 3

4 Informace pro obèany Evidence vozidel i øidièské prùkazy od již v Ostravì Odbor dopravy Magistrátu mìsta Ostravy zajiš uje pro naše mìsto výkon státní správy, mj. také ve vìcech provozu na pozemních komunikacích, získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a v oblasti evidence silnièních vozidel. Odbor dopravy, oddìlení dopravnì správních èinností, Dopravní inspektorát, evidence vozidel, øidièských prùkazù, sídlí v Ostravì-Vítkovicích, ul. Výstavní 55. Telefonní spojení: oddìlení dopravnì správních èinností øidièské prùkazy ; správní øízení ; registr vozidel Styk s veøejností: Pondìlí a hod.; úterý a hod.; støeda a hod.; ètvrtek a hod.; pátek hod. Zpracováno podle informací u- veøejnìných na internetové adrese Magistrátu mìsta Ostravy (viz Pøestavba køižovatky Dne byla pøedáním staveništì po dlouhém úsilí mìsta Šenova zahájena stavba prùseèné køižovatky silnic II/479 ul. Tìšínské se silnicí II/473 ul. Kaštanové a ul. Petøvaldské. Stávající køižovatka je kolizním bodem v bezpeènosti silnièního provozu. Byla zde øada dopravních nehod s tragickými následky. Proto bylo nutné provést takové stavebnì technické opatøení, které výraznì zlepší dopravní situaci tak, aby na tomto kolizním bodì došlo k maximálnímu zvýšení bezpeènosti silnièního provozu i bezpeènosti chodcù. Jedná se o stavbu nové okružní køižovatky vèetnì vybudování vnitøního ostrùvku, úpravy jednotlivých vìtví køižovatky, navazujících chodníkù, pøechodù pro pìší a veøejného osvìtlení. (pokraèování na str. 5) 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 Pøehled platných obecnì závazných vyhlášek mìsta Šenov (nové èíslování schváleno na základì zák. è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní zastupitelstvem mìsta dne : Nové Staré Název Datum Datum èíslování èíslo- OZV schválení úèinnosti vání 1/ OZV o obecní policii / OZV o parkování, odtahování vozidel a odstraòování vrakù na území obce Šenova /1997 OZV o regulativech územního rozvoje obce Šenov / OZV o místním poplatku za provozovaný VHP / OZV Požární øád obce Šenova / OZV o místním poplatku za provozovaný VHP, doplnìk OZV è / OZV o schùdnosti místních komunikací / OZV o místních poplatcích / OZV o zrušení OZV è. 29 a / OZV o nakládání s komunálním odpadem na území mìsta Šenov / OZV o místním poplatku za KO / OZV o regulativech územního rozvoje mìsta Šenov doplnìk / OZV o místních poplatcích zmìna OZV è / OZV k ochranì životního prostøedí / OZV o zajištìní veøejného poøádku pøi poøádání veøejných hudebních produkcí / OZV o nìkterých omezujících opatøeních pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací / OZV o zrušení OZV è / OZV o doplnìní OZV è /2003 OZV o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù MŠ a školních družin /2003 OZV, kterou se mìní OZV è /2002 OZV, kterou se zrušuje OZV è /2003 OZV o provedení speciální ochranné deratizace Znìní vyhlášek k nahlédnutí na správním odboru MìÚ Šenov a internetových stránkách Èeská televize Šenovské muzeum informuje širokou veøejnost, že v pátek 3. øíjna se v prostorách Šenovského muzea natáèel poøad Toulavá kamera. Poøad se vysílá vždy v nedìli v 9.30 hod. na ÈT1. Bohužel nevíme, kdy bude pøíspìvek o našem muzeu odvysílán, a proto doufáme, že se zájmem budete tento poøad sledovat.

5 Pøestavba køižovatky (pokraèování ze str. 4) Celkové realizaèní náklady stavby èiní vèetnì DPH Kè, z toho mìsto Šenov, které do svého majetku pøevezme chodníky a veøejné osvìtlení, se na této cenì bude podílet èástkou Kè vèetnì DPH a finanèní rezervy stavebních nákladù. Celé dílo by mìlo být stavebnì dokonèeno do a bude realizováno v pìti etapách tak, aby pìší i silnièní provoz zùstal v maximální možné míøe zachován. Vìøíme, že realizací této stavby dojde k výraznému zkvalitnìní dopravních podmínek v této èásti mìsta. IV. roèník šenovského turnaje Dne probìhl IV. roèník Šenovského turnaje, který byl letos opìt zamìøený na volejbal. Turnaj se uskuteènil v tìlocviènách ZŠ Šenov støed. Za vysoké úèasti pøihlížejících se turnaje zúèastnila družstva: Zastupitelé mìsta Šenova, Žáci a uèitelé ZŠ Šenov, SRPDŠ pøi ZŠ Šenov, Hasièi Šenov a Mìstská Policie Šenov. Na turnaji bylo k vidìní nìkolik pìkných utkání ve vysokém tempu, turnaj byl velmi vyrovnaný. I když tento turnaj byl zamìøen na rozvoj a podporu sportovních aktivit dìtí a mládeže v mìstì Šenov, družstva vzala tento turnaj naprosto vážnì od pøípravy, rozcvièení až po samotný výkon v zápase. Každé družstvo se snažilo získat pro sebe nìjaký ten bodík. I když výsledek nebyl dùležitý, pro poøádek, zvítìzili Zastupitelé mìsta Šenova. K výborné náladì pøispìly roztleskávaèky, žákynì 1. a 9. tøíd. Turnaj ukázal dìtem a mládeži, jak je možno trávit volný èas. Tímto chceme podìkovat všem zúèastnìným družstvùm za sportovní zážitek i za nemalou pomoc dìtem a mládeži ZŠ Šenov. Celkové poøadí: 1. místo Zastupitelé Šenova; 2. místo SRPDŠ pøi ZŠ Šenov; 3. místo ZŠ Šenov; 4. místo Hasièi Šenov; 5. místo Mìstská policie Šenov. KAM za kulturou, zábavou a sportem od 15. øíjna 2003 ŠENOV Šenovské muzeum výstavy: Historie Šenova, 5. výroèí povýšení obce na mìsto, 95 let SDH Šenova. Provoz knihovny, muzea: Po ; Út, Èt, Pá ; St zavøeno; So hod. Pozvánka k sousedùm FRÝDEK-MÍSTEK, frýdecký zámek hod. Vernisáž výstavy 4. roèník mezinárodního trienále smaltu obrazy, objekty, zajímavé šperky, dekorativní pøedmìty až hod. Veèerní prohlídka zámku pøi svìtle svíèek HUKVALDY pøipravují Ondøejská pou v oparu vaøonky HAVÍØOV, KD Petra Bezruèe hod. Žalman a spol. koncert kapely hod. Zkázy a zázraky další setkání s autorem televizního seriálu Planeta záhad Arnoštem Vašíèkem nerozluštìné archeolog. nálezy, nevysvìtlitelné úkazy, tajemné jevy, kontakty s jinými svìty. KD Petra Bezruèe, loutkový sál vždy od 15 hod., pohádky pro dìti 25. a Kašpárek mezi piráty Divadlo Oblázek Ostrava KD Leoše Janáèka hod. Setkání Stretnutie. Bohumil Smejkal housle, Vladimír Hollý klavír, Ladislav Chudík recitace hod. Politické harašení. Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková OSTRAVA, Divadlo P. Bezruèe hod. T. Williams: Sklenìný zvìøinec generaèní konflikt matky a jejich dvou dìtí hod. W. Mastrosimone: Jako naprostý šílenec smrt režiséra j. h. Olomouc hod. F. M. Dostojevskij: Idiot témìø detektivní pøíbìh novodobého Krista 12., 13. a hostují Studio Hoøící žirafy Olomouc a Èinoherní studio Liberec Pøivítání prvòáèkù 2. záøí se otevøely po prázdninách dveøe naší školy. Na tento den se tìšili hlavnì noví prvòáèci, kteøí pøišli v doprovodu svých rodièù. V novém školním roce je pøišli pøivítat starosta mìsta Šenova ing. Pavel Dìdic a za naši školu paní øeditelka Mgr. Nadìžda Pavlisková a zástupce øeditele Mgr. Radim Žižka. Na nové žáèky se nejvíce tìšily jejich tøídní uèitelky Mgr. Simona Kundelová a Mgr. Lenka Tomiczková. Svým mladším spolužákùm pøipravili na uvítanou krátké vystoupení s øíkankami a písnièkou žáci 2.A pod vedením Mgr. Ivy Tomigové. Poté zasedli žáci poprvé do školních lavic vyzbrojeni odhodláním a touhou poznat svìt školních radostí a starostí. Mgr. Karla Polášková ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 5

6 Informace ZŠ Zajímavosti ze školy slavnostní pøivítání prvòáèkù n draví ptáci n historická exkurze n fotografování prvòáèkù n volejbalový turnaj n exkurze ke dni jazykù n Den jazykù n schùzka SRPDŠ. Oznámení rodièùm strávníkù ŠJ Pøi platbách stravného z bankovních úètù dochází poèínaje øíjnem 2003 k soustøedìní veškerých plateb do jedné položky, takže pøeplatky za minulý mìsíc budou odeèteny ze zálohy a z úètu bude stažena jen jedna položka. U sourozencù jsou seèteny všechny zálohy a odeèteny všechny pøeplatky. Tímto krokem vám chceme maximálnì ušetøit poplatky za zúètování, které byly mnohdy vyšší, než vrácená èástka stravného. V pøípadì nejasností se obra te na vedoucí ŠJ, tel Program Školní mléko Základní školy v Šenovì se již nìkolik let zapojují do programu Školní mléko, ve kterém je dìtem prodáváno prostøednictvím školní jídelny mléko v balení tetrapack o obsahu 0,25 l ve ètyøech pøíchutích. Tento program je dotován státem. Dìti si zakoupí poukázku k odbìru 10 ks mléka v cenì 30 Kè a pak si podle chuti vyzvedávají mléko ve školní jídelnì. Mléko mùže odebírat každé dítì, které školu navštìvuje, tedy i dìti, které do jídelny nechodí. Bližší informace podají zamìstnanci školní kuchynì. vedoucí ŠJ Výpovìdi nájmu pozemkù Oznamujeme všem vlastníkùm, kteøí pronajímali své pozemky Družstvu VASE, že z dùvodu ukonèení provozování družstva, ukonèuje správce konkurzní podstaty nájemní vztah k pøedmìtným pozemkùm výpovìdí, a to ke dni Bc. Antonín Jureèka, správce konkurzní podstaty Šachový klub MìÚ Šenov Rozpis mistrovských soutìží družstev Krajská soutìž ŠK Šenov A ètvrtek NH Ostrava D ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A H Fuchs Ostrava sobota 9.00 VOKD Poruba C ŠK Šenov A sobota 9.00 VOKD Poruba B ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A Kopøivnice C sobota 9.00 Vagónka Studénka ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A NH Ostrava C ètvrtek Slavoj Poruba C ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A TJ Fulnek A sobota 9.00 TJ Nový Jièín ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A ŠK Svinov B Mìstský pøebor Ostrava ŠK Šenov B a C Hrací den úterý v hod., doma v hod HTJ Odra A ŠK Šenov B ŠK Šenov C Unie Hlubina A ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO B ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO A ŠK Šenov B Hoš álkovice A Slovan A ŠK Šenov C TJ Mar. Hory A ŠK Šenov B ŠK Šenov C ŠK Svinov C ŠK Šenov B NH Ostrava E HTJ Odra A ŠK Šenov C ŠK Šenov B NH Ostrava E HTJ Odra A ŠK Šenov C Unie Hlubina A ŠK Šenov B ŠK Šenov C TJ VOKD D VOKD Poruba D ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO B ŠK Šenov B DPMO A Hoš álkovice A ŠK Šenov C Slovan A ŠK Šenov B ŠK Šenov C TJ Mar. Hory A ŠK Šenov B ŠK Svinov C NH Ostrava E ŠK Šenov C Mìstská soutìž I. ŠK Šenov D Hrací den úterý v hod., doma v hod ŠK Šenov D Slovan B DPMO C ŠK Šenov D ŠK Šenov D VOKD Poruba E Unie Hlubina B ŠK Šenov D ŠK Šenov D Slavoj Poruba D DPMO D ŠK Šenov D ŠK Šenov D TJ Mar. Hory B ŠK Šenov D Sokol Vítkovice Polanka A ŠK Šenov D Mìstská soutìž II. ŠK Šenov E Hrací den ètvrtek (v bøeznu také úterý) v hod., doma v hod ŠK Šenov E Polanka B ŠK Svinov D ŠK Šenov E ŠK Šenov E VOKD Poruba F NH Ostrava F ŠK Šenov E v o l n o ŠK Šenov E HTJ Odra B Hoš álkovice ŠK Šenov E Polanka B ŠK Šenov E ŠK Šenov E ŠK Svinov D VOKD Poruba F ŠK Šenov E ŠK Šenov E NH Ostrava F v o l n o HTJ Odra B ŠK Šenov E ŠK Šenov E Hoš álkovice B 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003

7 Turnaj ve florbalu Další roèník ministrantského turnaje ve florbalu uspoøádala jednota Orla ve spolupráci s šenovskou farností. Byl urèen pro kategorii žákù. Na turnaj pøijelo 7 týmù. Pøi zahájení promluvil do duše úèastníkùm P. Marcel Krajzl. Na turnaji se družstva utkala každý s každým. Až poslední utkání rozhodlo o poøadí na stupních vítìzù. 1. místo a putovní pohár Orla Šenov získalo družstvo Elfi Stará Bìlá. 2. místo obsadili Salesiáni Ostrava a 3. bylo pøekvapivì mladé družstvo Šenova. Další poøadí: 4. Hnojník, 5. Radvanice, 6. Sedlištì, 7. Ostrava-Stará Bìlá. Nejlepším brankáøem byl vyhlášen Marcel Mika ze Salesiánù, nejlepším støelcem hráè domácího Šenova Martin Matas, autor 14 gólù a nejlepším hráèem Daniel Zuštík z vítìzného celku. Lehká atletika mistrovství Orla Naše jednota mìla zástupce i na mistrovství Orla v lehké atletice v Olomouci. Již tradiènì si vedl výbornì Martin Stoláø, který vybojoval ve všech 4 disciplinách, kde soutìžil, místo na stupních vítìzù. Byl 1x 1. (oštìp), 1x 2. (koule), 2x 3. (dálka, výška). Jedenáct Jednota Orla informuje úèastníkù obdrželo zvláštní ocenìní za nejkvalitnìjší pøedvedené výkony. M. Stoláø jej dostal za hod oštìpem. Dìkujeme za vzornou reprezentaci naší jednoty Orla a vìøíme, že nám pomùže vychovat i stejnì kvalitní atlety mezi žáky. Setkání rodin Poslední èervnovou nedìli se uskuteènilo v Zámeckém parku za spolupráce více organizací Setkání rodin. Vìøíme, že zvláštì dìti byly mile pøekvapeny programem a zvláštì pohádkovým lesem s Karkulkou, za který dìkujeme organizátorùm. Rovnìž dìkujeme za sponzorství technického programu ing. Martinu Tomisovi. Fotbalový turnaj Jednota Orla a šenovská farnost vás zvou na halový fotbalový turnaj, který se uskuteèní v sobotu 25. øíjna v tìlocviènách ZŠ Šenov støed. Je urèen pro kategorii dorostu, juniorù, ministranty. Zahájení v 9 hodin, zveme pøíznivce kvalitního sportu. Další orelskou akcí bude 22. listopadu Den sportu pro všechny s Orelským míèkem. Oznámení uzavírky køižovatky silnic II/473 s II/479 Ve dnech od 7.00 hod. do do hod. bude pro individuální dopravu vylouèen provoz v køižovatce silnic II/473 a II/479 v souvislosti s frézováním a kladením nového živièného povrchu. Úprava tras autobusové dopravy Linka è. 28: zastávky zùstanou zachovány v obou smìrech, bude doprava odklonìna pøes ul. Lipovou. Linka è. 29: zastávky zùstanou zachovány v obou smìrech, 8. a bude doprava odklonìna pøes ul. Lipovou. Linka è. 18: zastávky zùstanou zachovány mimo zastávku Høbitovní (bude pøemístìna na zastávku Šenov škola) a zastávku U køižovatky (bude z ulice Kaštanové pøemístìna na Petøvaldskou). Trasa bude odklonìna pøes ulici Lipovou, Bøezovou, V družstvu, a to v obou smìrech ve dnech 8. a Linka è (FM Havíøov): dne bude spoj jezdit pøes ul. Lipovou a budou vynechány zastávky u restaurace Na špici a v opaèném smìru U køižovatky (ul. Kaštanová). Linky , a 303: nebudou stavbou dotèeny. Na objízdné trase v ulicích Lipová, Bøezová, V družstvu budou umístìny pøenosné dopravní znaèky upravující vjezd na tyto ulice a upozoròující na zákaz zastavení v tìchto ulicích. Ulice U Alejského dvora bude uzavøena zcela pro vjezd a výjezd všech vozidel z ul. Tìšínské. Žádáme vás, aby jste v uvedeném termínu využívali jiné místní komunikace ke své individuální pøepravì tak, aby nedocházelo ke kolizím s hromadnou veøejnou dopravou. Dodržování dopravního omezení na komunikacích bude dùslednì kontrolováno mìstskou i státní policií. Výstavba okružní køižovatky pøispìje k výraznému zvýšení bezpeènosti silnièního provozu v tamní lokalitì. Doufáme, že chápete nutnost výrazného omezení dopravy pøi dokonèení výstavby této akce. Naší snahou je v uvedeném termínu zachovat v maximální míøe hromadnou autobusovou pøepravu našich obèanù. Dìkujeme za pochopení. Bližší informace vám poskytne odbor dopravy na MìÚ v Šenovì. Místní sdružení ODS v Šenovì poøádá pøátelský veèer v pátek dne 7. listopadu 2003 v hodin v sále restaurace na Lapaèce Vstupné 30 Kè Pohoštìní (boršè) zdarma. Úèastník s rozžatým lampiónem polovinu. Bohatá tombola symbolù totality. Dražba busty V. I. Lenina. K tanci a poslechu živá hudba. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 7

8 Zveme všechny dìti ve vìku od 6 do 14 let na své pravidelné schùzky, které se konají vždy ve ètvrtek ve staré škole nebo v tìlocviènì ZŠ Šenov støed. Jako další aktivity poøádá naše PS pro dìti i víkendové pobyty, jednodenní výlety, závody, soutìže, tábory, na které se mohou dìti rovnìž pøihlásit. Rozpis schùzek do (informace pro rodièe: Renata Chrastková tel domù, zamìst.). Øíjen klubovna od do hod. program: uvnitø výtvarka technika dekupáže (nutné malé nùžky manikurní a 10 Kè na výtvarné potøeby (zajištìny), tj. papírový ubrousek, plátìný ubrousek, dekupážní lak, štìtec) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: trampolína, kruhy, opièí dráha klubovna od do hod. program: venku nápisy krále Ašóky šifry v terénu, obrázkový závod tìlocvièna ZŠ od do hod. program: míèové hry, závodivky s míèi. Listopad klubovna od do hod. program: uvnitø stolní hry, turnaje (dìti mohou pøinést pexeso, èlovìèe nezlob se, karty, kostky apod.) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: kolektivní hry pøes sí pøehazovaná, volejbal, ringo, chaos klubovna od do hod. program: venku malý závod Orinž nìkolik závodivek dohromady (lomovka, ètverec, šatnáøka aj.) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: hry s malými míèi házená, pyramida, apod. Prosinec klubovna od do hod. program: uvnitø výtvarka výroba vánoèních ozdob a vánoèních pøání (nutné nùžky, pastelky, voskovky, kousek vánoèního papíru a ozdobné stužky) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: cvièení na náøadí žínìnky, žebøiny, koza, švédská bedna, kladina, apod klubovna od do hod. program: uvnitø vánoèní schùzka se stromeèkem 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 Pionýrská skupina Šenov (svíèku, malý dáreèek pro kamarády v hodnotì max. 30 Kè a trochu cukroví). Do tìlocvièny si vzít sportovní obleèení a obuv s nebarvící podrážkou, pití a malou svaèinu. Do klubovny si vzít pøezùvky (je možno si je nechat v klubovnì), zápisník, tužku, pastelky a vìci podle rozpisu jednotlivých schùzek. Pokud je uvedeno venku, pak je schùzka v parku nebo na høišti (mimo deštivé poèasí v klubovnì) se srazem u klubovny; nutno mít náležité obleèení. S pozdravem za PS Šenov Tomáš Revenda a Renata Chrástková. AKCE PS ŠENOV DO OTEVØENÉ VŠEM DÌTEM Podzimní prázdniny Nýdek. Termín: až (pátek støeda). Místo: Nýdek ubytovací zaøízení DDM Tøinec. Ubytování: v budovì. Strava: zajištìna. Odjezd: pátek od bývalého DDM v 17 hod., sraz v hod. køižovatka ulic Na sedlácích a Fýdecké. Doprava: objednaným autobusem pøímo ze Šenova. Vzít s sebou: spacák, sportovní a radìji teplejší obleèení, pyžamo, hygienické potøeby, papuèe, poøádné boty, uzlovaèka, zápisník, tužka, drobné hry (karty, èlovìèe, pexeso apod.). Program: výlet na hory, soutìže na louce a v lese, stolní hry: Riskuj, Milionáø apod. Návrat: støeda odpoledne kolem až 17 hod. Cena: 550 Kè na osobu (celkem 6 dní) a zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, odmìny pro dìti. Mikulášská (asi Dobratice pod Prašivou). Termín: až (pátek až nedìle). Místo: Dobratice pod Prašivou ubytovací zaøízení SMTu Frýdek-Místek (Višòovka). Ubytování: v budovì. Strava: zajištìna. Odjezd: pátek od bývalého DDM v 17 hod., sraz v hod. køižovatka ulic Na sedlácích a Frýdecká. Doprava: autobusem pøímo ze Šenova. Vzít s sebou: spacák, zimní a sportovní obleèení (nezapomenout èepice, rukavice), pyžamo, hygienické potøeby, papuèe, poøádné zimní boty, uzlovaèka, zápisník, tužka, drobné hry (karty, èlovìèe, pexeso apod.). Program: hrátky s èerty, veselé hry, diskotéka apod.). Návrat: nedìle odpoledne kolem 16. hodiny. Cena 350 Kè na osobu a zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, odmìny pro dìti nadílka. Informaci o všech akcích mùžete získat u Renaty Chrástkové na tel. è nebo veèer (domù) nebo (práce). Pøihlásit dìti mùžete osobnì na schùzkách PS Šenov nebo telefonicky nejpozdìji 10 dní pøed každou akcí. Cvièební hodiny ÈOS Sokol Šenov Tìlocvièna na Podlesí Den Zaè. Konec Oddíl Pondìlí ženy aerobik Pondìlí ženy Ètvrtek žáci mladší Pátek florbal žáci Pátek žaèky mladší Pátek žaèky starší Malá tìlocvièna škola støed Støeda ženy Ètvrtek dùchodci Velká tìlocvièna škola støed Pondìlí florbal žáci Ètvrtek nohejbal; sál. kopaná Ètvrtek volejbal Ètvrtek florbal muži Nedìle florbal dorost Nedìle nohejbal; sál. kopaná Upozornìní Upozoròujeme obèany, že firma provádìjící sklenáøské práce v prostorách Mìstského podniku služeb ukonèila svou èinnost k MìPOS Šenov

9 I N Z E R C E n Prodám sedací soupravu Pavlína rozkládací. Zn. levnì. Tel.: po 20. hodinì. n Prodám stavební parcelu Šenov-Podlesí, veškeré inženýrské sítì. Tel.: n Slušná, vysokoškolsky vzdìlaná žena støedního vìku s dospìlou dcerou hledají podnájem. Adresa na MìÚ Šenov podatelna. VÝLOV RYBNÍKU PRODEJ RYB (kapr, amur, tolstolobik, štika, bolen, lín, sumec) Dne od hod. naproti mlýnu v Šenovì ul. U rybníkù. Dále prodej každou sobotu a nedìli od 8 do 13 hodin. Tel.: , Pozemek ke stavbì RD v Šenovì m 2. veškeré inž. sítì na pozemku, krásné a klidné místo v dosahu MHD, pøíjezdová cesta, cena 150 Kè/m 2, dohoda možná. Tel.: ZVEDNE SE VÁM SEBEVÌDOMÍ KUCHYNÌ za velice pøíznivé ceny konzultace, vymìøení, návrh a odborná montáž zdarma NÁBYTEK ALFA Radnièní námìstí 30, Šenov Tel.: Dohodnìte si odbornou konzultaci u vás doma nebo navštivte naši hlavní prodejnu v Ostravì v Polyfunkèním domì Zelená 32, 300 m od ÚAN. Tel.: Dále nabízíme: kuchynì standardních provedení 1,6/1,8 m za nejnižší ceny slevy sedacích souprav válendy dvojlùžka matrace obývací stìny TV stolky skøínì Tìšíme se na vaši navštìvu Zdraví není vše, ale bez draví je vše nièím. A. Schopenhauer DEN ZDRAVÍ V ŠENOVÌ V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU ve støedu 22. øíjna 2003 od 10 do 15 hodin Èlenové klubu Projekt zdraví firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost provìøit si svùj zdravotní stav, a tak si zajistit cílenou prevenci pøed vážnými civilizaèními chorobami. Pro vaše konkrétní potøeby nabízíme: mìøení cholesterolu mìøení krevního cukru mìøení krevního tluku zdarma mìøení tìlního tuku zdarma poradna pro výživu zdarma ochutnávka èeských nutraceutik doplòkù stravy zdarma Srdeènì vás zvou èlenové klubu Projekt zdraví FYZICKÁ KONDICE ZDRAVOTNÍ CVIÈENÍ RELAXACE FILOZOFIE TRADICE INTELIGENTNÍ SEBEOBRANA ŠKOLA LOK YIU WING CHUN KUNG FU TEL.: Ing. Richard Šot geodetické práce Vilová 311, Vratimov, Horní Datynì Tel.: , , vytyèování staveb pro potøeby stavebního povolení zhotovování geometrických plánù pro úèely kolaudace zamìøování skuteèného provedení staveb vyhotovování geometrických plánù pro potøeby dìlení pozemkù vytyèování vlastnických hranic vyhotovování geometrických plánù vìcných bøemen inženýrská geodézie kompletní servis spojený se zmìnami vlastnických vztahù prodej, darování, smìna, vypoøádání podílového vlastnictví atd., vèetnì veškerých návazných daòových pøiznání ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 9

10 soudní znalec obor ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel David ZVEJŠKA vypracování znaleckých posudkù pro úèely pøevodù (prodej, pozùstalost, dìdictví) Adresa: Šenov, Bartovická 1581 mobil: MODELÁŽ NEHTÙ prodlužování a zpevòování, novì manikúra a p - Shine parafínové zábaly Miroslava Edelsbergerová, Šenov, Na široké 924 Objednávky a inf. na tel.: Výhodné ceny! Vaše ruce - vaše vizitka! Obchodní dùm, Radnièní nám. 30, Šenov ŠENOVSKÁ BAŠTA Podlesí u školy, naproti Violy zveme vás do pøíjemného prostøedí na sklenièku dobrého vína a na naše speciality: grilované koleno šenovská topinka s kuøeèím masem pohádkový špíz Dále nabízíme: výbìr ze 100 druhù jídel losování grilovaného kolena vždy PO, ST ve 20 hod. do konce listopadu velký výbìr kvalitních vín Rezervace: , l indické kobereèky l prostírání, polštáøe l ratanový nábytek nabízí: l dárkové zboží l svíèky, svícny l doplòky z masivu ANTÉNNÍ SERVIS Montáž a opravy televizních a satelitních antén fa: MOTLOCH JAROSLAV Tìšínská 285, ŠENOV tel.: Nabízí: zámkové dlažby betonové výrobky betonové ploty výrobu, dodávku a montáž schodiš dle vašeho pøání MIMOØÁDNÉ CENY! Excel plus, s. r. o. Ke Kameninì 89/ Ostrava-Hrušov tel./fax: MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV , Kè Kupón na slevu z jízdného do konce listopadu. Dìkuji všem pøátelùm a známým, kteøí projevili soustrast s úmrtím pana Františka Kaufmanna syn Jiøí s rodinou Pùjèit si peníze je nyní jednoduché! Britská spoleènost se 120 letou tradicí vám nabízí krátkodobé pùjèky k jakémukoliv úèelu do Kè! l splácíte pevnì stanovené èástky l nepotøebujete žádného ruèitele l hotovost obdržíte maximálnì do dvou dnù Kontaktujte našeho obchodního zástupce: p. Kosòovská, tel.: Máte se na koho obrátit Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta ing. Pavel Dìdic, místostarosta Mgr. Darja Kuchaøová, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Mìstys Dub nad Moravou

Mìstys Dub nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00298867 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mìstys Dub nad Moravou

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v tis. Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

STØELEC 23. 11. 24. 21. 12.

STØELEC 23. 11. 24. 21. 12. Placeno pøevodem è. 70324 Listopad 2003 do každého domu èíslo 11 STØELEC 23. 11. 24. 21. 12. Krásný listopadový pozdrav posíláme všem našim vìrným ètenáøùm, kteøí nám vìnovali pøízeò po celý rok. Ano už

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00578401 Název: Obec Kovaè A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 75021498 Název: ZŠ Hrubèice AKTIVA CELKEM 2 094 583,48 1 611 827,42 482 756,06 462 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 52 Prosinec 2013 Vá ení spoluobèané, v dy závìrem roku a s nadcházejícími vánoèními svátky nastává i èas na malé ohlédnutí a zamyšlení nad tím, co

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - P O U Strana: 1 PVY 201101508 00244309 Sociální dávky OSVaZ 29 335,00 CZK 0,00-29 335,00 05.12.2011 PVY 201101509 00244309 Sociální dávky OSVaZ 19 893,00 CZK 0,00-19

Více

LEDEN 2004. Leden 2004 do každého domu èíslo 1. Placeno pøevodem è. 70324

LEDEN 2004. Leden 2004 do každého domu èíslo 1. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Leden 2004 do každého domu èíslo 1 Nový rok pøišel oèekáván všemi lidmi s nadìjí, že pøinese jen vìci dobré a ještì lepší. A i ti nejzatvrzelejší skeptici, kteøí tvrdí, že rok

Více

Centrum pro komunitní práci, 2006 ISBN

Centrum pro komunitní práci, 2006 ISBN 1 Centrum pro komunitní práci, 2006 ISBN 80-86902-29-3 2 úvod Vážení, 3 dostává se Vám do rukou materiál, který se má stát užiteènou pomùckou, díky níž se budete lépe orientovat v sociálních službách na

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

skupina UZAVÍRKASILNICEI/124

skupina UZAVÍRKASILNICEI/124 skupina DOPRAVNĚ INŽ ENÝRSKÉ OPATŘ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 UZAVÍRKASILNICEI/124 -FRANTIŠ KOV Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Srpen2012 DIO - silnice II/124 - M. Vožice - Františkov 1. ÚVOD

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

110< K platbì celkem 3854,40 = = = = 3 8 5 4 4 0 ==3854= 110 X. Daòový doklad èíslo: 18820112 Fakturaèní období: 10.10.2002-09.11.2002.

110< K platbì celkem 3854,40 = = = = 3 8 5 4 4 0 ==3854= 110 X. Daòový doklad èíslo: 18820112 Fakturaèní období: 10.10.2002-09.11.2002. Vyúètování za Oskarovy služby Daòový doklad èíslo: 18820112 Strana: 1/8 Odbìratel: David Hùla - GPRS Forum test sim card Èeský Mobil a.s. Marketing Vinohradká 167 10000 Praha 10 Pøíjemce: David Hùla -

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více