ŠTÍR Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324"

Transkript

1 Placeno pøevodem è Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to a už svým zjevem, povahou, zájmy a nebo prostì tím, že se narodili ve stejném hvìzdném znamení. Zdravíme tedy u našeho pravidelného horoskopového povídání všechny naše pravidelné i nepravidelné ètenáøe a pøedevším všechny Štíry. Už minule jsme avizovali, že se spolu vypravíme do 16. a 17. století a povíme si nìco málo o horoskopii té doby. Období renesance pøineslo mimo jiné také rozkvìt rafinované horoskopie, provázené èetnými pøíklady vlivu hvìzd na prince a papeže. Pøíkladnì John Dee zvolil mimoøádný den pro korunovaci Alžbìty I. podle uskupení planet a Slunce (15. leden 1559). A opravdu zvolil správnì, protože Alžbìta I. skuteènì úspìšnì vládla Anglii po celých 44 let. Dalším z øady významných astrologù své doby byl Johannes Kepler ( ), který se díky své moderní teorii obìžných drah planet stal hrdinou vìdy, ale duší i tìlem byl rovnìž mystickým astrologem. Svìt se rychle mìnil a 17. století bylo svìdkem posledního rozkvìtu astrologie. Na tomto místì je tøeba pøipomenout dva významné astrology. Prvním byl Morin de Villefranche ( ), který uskuteènil reformu horoskopie v klasickém aristotelovsko-ptolemaiovském pojetí. Druhým pak byl William Lilly ( ) jehož vypracované úvahy s výkladem se zasloužily o to, že úèinná metoda dotazové astrologie pøežila až do souèasnosti. Samozøejmì nesmíme zapomenout na všechny zrozence znamení Štíra, které bude nyní vládnout hvìzdné obloze. Všichni Štíøi jsou velmi bystøí, nezávislí, ale také podezíraví a nedùvìøiví. Jsou obdaøeni mimoøádným dùvtipem, všímavostí a velmi silnou vùlí. Jakmile si nìco usmyslí, nic na svìtì je nezastaví. Proto také èasto zùstávají nepochopeni. Jsou to vìèní buøièi a bytostní individualisté. Dokáží být opravdu tiší a tajnùstkáøští, ale jakmile se rozhodnou jednat, jsou agresivní, dominantní, plnì pøipravení bojovat za svou vìc. Jsou mistøi velmi ostré kritiky. Štíøi jsou vodní znamení a planeta Mars jim dodává na dùstojnosti a nespoutanosti. Jedná se o jedno z nejsilnìjších znamení zvìrokruhu. Lichotky a sladké øeèi jsou pod jejich úroveò. Jsou však velmi oddáni rodinným svazkùm a øíká se o nich, že jsou králové milostných her. Povaha tohoto znamení je velmi hrdinská a snad právì proto mají všichni Štíøi silnou touhu reformovat. Také všem fyzickým bolestem dokáží èelit velmi stateènì. Až do pozdního vìku jsou velmi aktivní a plní života. K významným zrozencùm Štíra patøily pøíkladnì ženy jako Marie Curie èi Marie Antoinetta. Z mužù pak Voltaire èi M. Luther. Š astnými dny jsou pro Štíry pondìlí a úterý a barvu nech nosí pøedevším èervenou èi hnìdou, protože jim bude také pøinášet štìstí. Pøíštì si povíme o zániku horoskopie a vezmeme si na paškál všechny Støelce. Do té doby se všichni mìjte krásnì.

2 MP Pøímé telefonní èíslo: Tísòová linka: Http: 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 MÌSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Oznámení o pohybu podezøelých osob nebere MP na lehkou váhu. Díky všímavosti obèanù, ve spojení s profesionálním zákrokem strážníkù, byli zadrženi pachatelé pøímo pøi trestném èinu krádeže. Pìt jízdních kol, které si zlodìji vypùjèili ze zahrad a sklepù v èásti Volenství, tak mohlo být vráceno majitelùm Pro problémové chování mládeže musela být pøedèasnì ukonèena tzv. technopárty v restauraci Spoleèenská rubrika V mìsíci øíjnu 2003 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: Renata Tolaszová, ul. Morušová Františka Kuchaøová, ul. Stará cesta Štìpánka Tomanová, ul. Tìšínská Zdenka Otypková, ul. Datyòská Božena Kochová, ul. Morušová Bohumír Šebesta, ul. Škrbeòská Alena Lipinová, ul. Rodinná Jarmila Botorová, ul. Støední Ludmila Wölfelová, ul. Bøezová Anna Tomanová, ul. Spodní Ján Onèo, ul. K trati Ludmila Kleèková, ul. Sousedská Marie Janitorová, ul. Škrbeòská Bohumila Holeèková, ul. U zahrádek Zdeòka Vojtasíková, ul. Petøvaldská Èestmír Durák, ul. Frýdecká Bohuslav Staš, ul. Okrajová Leokadie Pìtvalská, ul. Rodinná Zdeòka Brháèková, K trati Marta Kaloèová, ul. Úzká Rostislav Vichnar, ul. Kaštanová Jana Korèová, ul. Na Šimšce Jubilea Zlaté svatby si v tomto mìsíci pøipomenou manželé: Alois a Jarmila Volní, ul. U školky Všem jubilantùm pøejeme do dalších let hlavnì mnoho zdraví, rodinné pohody a osobní spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. v mìsíci. na Horakùvce. Pøi zásahu proti rozvášnìnému davu spolupracovali strážníci MP s policií ÈR z FM, Vratimova, Havíøova a Ostravy Opìt ochota obèanù spolupracovat s mìstskou a státní policií vedla k odhalení pachatelù trestného èinu krádeže. Výteèníci, kteøí v odcizeném vozidle po krátké noèní vyjížïce nabourali do oplocení RD, z místa nehody sice utekli, ale za zpùsobenou škodu a své jednání ponesou odpovìdné následky. Vyzýváme obèany, aby pøi spatøení podezøelých osob v místì svého bydlištì, ale i v kterékoliv jiné èásti mìsta, vyrozumìli neprodlenì hlídku MP na tel nebo na tísòovou linku 156. T Telegraficky z MìÚ T Jednání Slezské brány - Prezentace ostravské agentury, výbìrové øízení na zhotovitele propagaèní brožury Slezské brány Místní šetøení Stará škola Kontrola ÈOV Alejský dvùr Hygienou FM bez závad - Jednání se zástupci fa DOMUS ve vìci poskytování zdravotnických a rehabil. služeb Semináø k dotacím Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy v Praze zasedání rady mìsta mimo jiné projednáno: - informace stavebního úøadu ke zmìnì ú- zemního plánu - výsledky výbìrového øízení na zhotovitele stavby Okružní køižovatka - poøadník žadatelù do DPS - nájemní smlouvy o nebytových prostorech - rozpoètové zmìny - vyhodnocení zajiš ování dodávek tepla fa Dalkia - složení inventarizaèní a likvidaèní komise Rožnov pod Radhoštìm semináø k získávání finanèních prostøedkù z EU Informace nových majitelù Mlýnù Šenov Jednání se zástupci fa Dalkia, vyhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti telpeného hospodáøství zasedání zastupitelstva projednáno: - doplnìná zpráva o stavu životního prostøedí ve mìstì - zpráva o èinnosti školských zaøízení a spoleèenských akcích a o zdravotním a sociálním zajištìní obyvatel - zprávy finanèního a kontrolního výboru - rozpoètové zmìny - kupní smlouva o prodeji nemovitosti è.p. 377 vèetnì pøilehlých pozemkù - smlouvy a dohoda k realizaci stavby Silnice II/473 Šenov okružní køižovatka - Spoleèné zasedání Správní rady a Dozorèí rady VZP ve F-M Magistrát mìsta Ostravy koordinace dalšího postupu pøi pøípravì výstavby kanalizace Šenov Jednání spoleèníkù KODIS

3 Víte, že? Zajímavosti z kultury a sportu n K významným sportovním aktivitám patøil volejbalový turnaj ve Štítinì, kterého se 4. záøí zúèastnila družstva zastupitelù pìti mìst a obcí Moravskoslezského kraje. Naše družstvo, které hrálo ve složení: ing. Pavel Dìdic, Mgr. Darja Kuchaøová, ing. Antonín Ševèík, ing. Zdenìk Stach, Mgr. Martin Stolaø, Mgr. Miluše Valová a senátor ing. František Kopecký jako host, vybojovalo na turnaji 1. místo a nechalo za sebou zkušený Havíøov i domácí Štítinu. Odmìnou získali šenovští nejen krásný pocit z vítìzství, ale i neménì krásný pohár, který je umístìn na MìÚ v kanceláøi starosty. Srdeènì blahopøejeme! n Lukostøelci ze Šenova byli na mistrovství ÈR na zámku Kozel u Plznì mistøi? Martin Kobylka a Jana Byrtusová v dospìlých a Jan Glinz v žácích. n I naše mìsto chce mít svùj smíšený pìvecký sbor dospìlých. Kdy se veøejnosti pøedstaví, však záleží i na vás. Pokud rádi zpíváte a chcete svùj volný èas trávit smysluplnì a aktivnì, zajdìte se nìkterý ètvrtek podívat do šenovské základní školy. Možná se právì vy stanete èleny vznikajícího pìveckého sboru. Termín pravidelných zkoušek pod odborným vedením uèitelek p. S. Trèkové-Lipkové a I. Ferfecké již byl odstartován a pravidelná setkání jsou plánována vždy na ètvrtek v 18 hodin. Telefonní kontakt I. Ferfecká. Držíme palce rodící se myšlence a vìøíme, že se zpìvákùm brzy podaøí navázat na úspìšnou tradici. Ostatní zajímavosti n Že gamblerství je zhoubné, není tøeba zdùrazòovat. My však chceme informovat, že v Šenovì poprvé po 6 letech byla v loòském roce vsazena do výherních hracích automatù nejnižší èástka, která pøedstavuje finanèní objem tis. Kè, což je o témìø celý 1 mil. Kè ménì než v r a o 2 mil. Kè ménì než v r. 1998, kdy bylo naopak vsazeno nejvíce za sledované období. Co zbývá k této informaci dodat? Podnikatelé sice vydìlají v Šenovì ménì, ale to je jistì menším zlem, než lidé závislí na automatech! E Sociální zabezpeèení v ÈR Z dùvodu vìtší orientace v systému sociálního zabezpeèení obèanù, jsme pro vás pøipravili seriál na pokraèování, který se bude tomuto tématu vìnovat. Díl I. všeobecné informace o sociálním zabezpeèení Obèané ÈR jsou v pøípadì potøeby zabezpeèeni tøemi systémy sociálního zabezpeèení, a to: sociálním pojištìním (pojištìní v nezamìstnanosti, nemocenské a dùchodové) státní sociální podpora (pøídavek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, pøíspìvek na dopravu, rodièovský pøíspìvek, zaopatøovací pøíspìvek, dávky pìstounské péèe, porodné a pohøebné) netestuje se majetek rodiny, u nìkterých dávek se však zkoumá pøíjem sociální péèe. V našem seriálu se právì budeme podrobnìji zabývat zmiòovanou sociální péèí, a to konkrétnì jednotlivými dávkami sociální péèe. Sociální péèe zahrnuje péèi o: rodinu a dìti obèany tìžce zdravotnì postižené staré obèany obèany, kteøí potøebují zvláštní pomoc obèany spoleèensky nepøizpùsobivé. Stát zajiš uje èásteènou pomoc obèanùm, jejichž životní potøeby nejsou dostateènì kryty pøíjmy z pracovní èinnosti nebo jinými pøíjmy a obèanùm, kteøí ji potøebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo vìku. Pomoc se poskytuje formou penìžitých dávek, vìcných dávek, ústavní sociální péèe, peèovatelské služby, mimoøádných výhod pro obèany tìžce zdravotnì postižené apod. Dávky sociální péèe Jedná se o: dávky poskytované z dùvodu nízkého pøíjmu, upravené zákonem o sociální potøebnosti (zák. 482/91 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù) pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou osobu dávky poskytované zdravotnì postiženým obèanùm a starým sociálnì potøebným obèanùm, dávky sociální péèe pro rodiny a dìti ostatní dávky. V pøíštím díle dávky poskytované z dùvodu nízkého pøíjmu dle zákona o sociální potøebnosti. Evidence obyvatel NOVÍ OBÈÁNCI Marek Žáèek, Karina Skupníková, Vojtìch Herman, Tomáš Klimsza, Claudia Karin Tichá, Vít Pastròák, Anna Marie Pekárková, Barbora Ožanová, Zuzana Pavlíková, Lenka Ježová. K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Robert Kožušník, František Kaufmann. Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. œ œ œ Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 3

4 Informace pro obèany Evidence vozidel i øidièské prùkazy od již v Ostravì Odbor dopravy Magistrátu mìsta Ostravy zajiš uje pro naše mìsto výkon státní správy, mj. také ve vìcech provozu na pozemních komunikacích, získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a v oblasti evidence silnièních vozidel. Odbor dopravy, oddìlení dopravnì správních èinností, Dopravní inspektorát, evidence vozidel, øidièských prùkazù, sídlí v Ostravì-Vítkovicích, ul. Výstavní 55. Telefonní spojení: oddìlení dopravnì správních èinností øidièské prùkazy ; správní øízení ; registr vozidel Styk s veøejností: Pondìlí a hod.; úterý a hod.; støeda a hod.; ètvrtek a hod.; pátek hod. Zpracováno podle informací u- veøejnìných na internetové adrese Magistrátu mìsta Ostravy (viz Pøestavba køižovatky Dne byla pøedáním staveništì po dlouhém úsilí mìsta Šenova zahájena stavba prùseèné køižovatky silnic II/479 ul. Tìšínské se silnicí II/473 ul. Kaštanové a ul. Petøvaldské. Stávající køižovatka je kolizním bodem v bezpeènosti silnièního provozu. Byla zde øada dopravních nehod s tragickými následky. Proto bylo nutné provést takové stavebnì technické opatøení, které výraznì zlepší dopravní situaci tak, aby na tomto kolizním bodì došlo k maximálnímu zvýšení bezpeènosti silnièního provozu i bezpeènosti chodcù. Jedná se o stavbu nové okružní køižovatky vèetnì vybudování vnitøního ostrùvku, úpravy jednotlivých vìtví køižovatky, navazujících chodníkù, pøechodù pro pìší a veøejného osvìtlení. (pokraèování na str. 5) 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 Pøehled platných obecnì závazných vyhlášek mìsta Šenov (nové èíslování schváleno na základì zák. è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní zastupitelstvem mìsta dne : Nové Staré Název Datum Datum èíslování èíslo- OZV schválení úèinnosti vání 1/ OZV o obecní policii / OZV o parkování, odtahování vozidel a odstraòování vrakù na území obce Šenova /1997 OZV o regulativech územního rozvoje obce Šenov / OZV o místním poplatku za provozovaný VHP / OZV Požární øád obce Šenova / OZV o místním poplatku za provozovaný VHP, doplnìk OZV è / OZV o schùdnosti místních komunikací / OZV o místních poplatcích / OZV o zrušení OZV è. 29 a / OZV o nakládání s komunálním odpadem na území mìsta Šenov / OZV o místním poplatku za KO / OZV o regulativech územního rozvoje mìsta Šenov doplnìk / OZV o místních poplatcích zmìna OZV è / OZV k ochranì životního prostøedí / OZV o zajištìní veøejného poøádku pøi poøádání veøejných hudebních produkcí / OZV o nìkterých omezujících opatøeních pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací / OZV o zrušení OZV è / OZV o doplnìní OZV è /2003 OZV o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù MŠ a školních družin /2003 OZV, kterou se mìní OZV è /2002 OZV, kterou se zrušuje OZV è /2003 OZV o provedení speciální ochranné deratizace Znìní vyhlášek k nahlédnutí na správním odboru MìÚ Šenov a internetových stránkách Èeská televize Šenovské muzeum informuje širokou veøejnost, že v pátek 3. øíjna se v prostorách Šenovského muzea natáèel poøad Toulavá kamera. Poøad se vysílá vždy v nedìli v 9.30 hod. na ÈT1. Bohužel nevíme, kdy bude pøíspìvek o našem muzeu odvysílán, a proto doufáme, že se zájmem budete tento poøad sledovat.

5 Pøestavba køižovatky (pokraèování ze str. 4) Celkové realizaèní náklady stavby èiní vèetnì DPH Kè, z toho mìsto Šenov, které do svého majetku pøevezme chodníky a veøejné osvìtlení, se na této cenì bude podílet èástkou Kè vèetnì DPH a finanèní rezervy stavebních nákladù. Celé dílo by mìlo být stavebnì dokonèeno do a bude realizováno v pìti etapách tak, aby pìší i silnièní provoz zùstal v maximální možné míøe zachován. Vìøíme, že realizací této stavby dojde k výraznému zkvalitnìní dopravních podmínek v této èásti mìsta. IV. roèník šenovského turnaje Dne probìhl IV. roèník Šenovského turnaje, který byl letos opìt zamìøený na volejbal. Turnaj se uskuteènil v tìlocviènách ZŠ Šenov støed. Za vysoké úèasti pøihlížejících se turnaje zúèastnila družstva: Zastupitelé mìsta Šenova, Žáci a uèitelé ZŠ Šenov, SRPDŠ pøi ZŠ Šenov, Hasièi Šenov a Mìstská Policie Šenov. Na turnaji bylo k vidìní nìkolik pìkných utkání ve vysokém tempu, turnaj byl velmi vyrovnaný. I když tento turnaj byl zamìøen na rozvoj a podporu sportovních aktivit dìtí a mládeže v mìstì Šenov, družstva vzala tento turnaj naprosto vážnì od pøípravy, rozcvièení až po samotný výkon v zápase. Každé družstvo se snažilo získat pro sebe nìjaký ten bodík. I když výsledek nebyl dùležitý, pro poøádek, zvítìzili Zastupitelé mìsta Šenova. K výborné náladì pøispìly roztleskávaèky, žákynì 1. a 9. tøíd. Turnaj ukázal dìtem a mládeži, jak je možno trávit volný èas. Tímto chceme podìkovat všem zúèastnìným družstvùm za sportovní zážitek i za nemalou pomoc dìtem a mládeži ZŠ Šenov. Celkové poøadí: 1. místo Zastupitelé Šenova; 2. místo SRPDŠ pøi ZŠ Šenov; 3. místo ZŠ Šenov; 4. místo Hasièi Šenov; 5. místo Mìstská policie Šenov. KAM za kulturou, zábavou a sportem od 15. øíjna 2003 ŠENOV Šenovské muzeum výstavy: Historie Šenova, 5. výroèí povýšení obce na mìsto, 95 let SDH Šenova. Provoz knihovny, muzea: Po ; Út, Èt, Pá ; St zavøeno; So hod. Pozvánka k sousedùm FRÝDEK-MÍSTEK, frýdecký zámek hod. Vernisáž výstavy 4. roèník mezinárodního trienále smaltu obrazy, objekty, zajímavé šperky, dekorativní pøedmìty až hod. Veèerní prohlídka zámku pøi svìtle svíèek HUKVALDY pøipravují Ondøejská pou v oparu vaøonky HAVÍØOV, KD Petra Bezruèe hod. Žalman a spol. koncert kapely hod. Zkázy a zázraky další setkání s autorem televizního seriálu Planeta záhad Arnoštem Vašíèkem nerozluštìné archeolog. nálezy, nevysvìtlitelné úkazy, tajemné jevy, kontakty s jinými svìty. KD Petra Bezruèe, loutkový sál vždy od 15 hod., pohádky pro dìti 25. a Kašpárek mezi piráty Divadlo Oblázek Ostrava KD Leoše Janáèka hod. Setkání Stretnutie. Bohumil Smejkal housle, Vladimír Hollý klavír, Ladislav Chudík recitace hod. Politické harašení. Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková OSTRAVA, Divadlo P. Bezruèe hod. T. Williams: Sklenìný zvìøinec generaèní konflikt matky a jejich dvou dìtí hod. W. Mastrosimone: Jako naprostý šílenec smrt režiséra j. h. Olomouc hod. F. M. Dostojevskij: Idiot témìø detektivní pøíbìh novodobého Krista 12., 13. a hostují Studio Hoøící žirafy Olomouc a Èinoherní studio Liberec Pøivítání prvòáèkù 2. záøí se otevøely po prázdninách dveøe naší školy. Na tento den se tìšili hlavnì noví prvòáèci, kteøí pøišli v doprovodu svých rodièù. V novém školním roce je pøišli pøivítat starosta mìsta Šenova ing. Pavel Dìdic a za naši školu paní øeditelka Mgr. Nadìžda Pavlisková a zástupce øeditele Mgr. Radim Žižka. Na nové žáèky se nejvíce tìšily jejich tøídní uèitelky Mgr. Simona Kundelová a Mgr. Lenka Tomiczková. Svým mladším spolužákùm pøipravili na uvítanou krátké vystoupení s øíkankami a písnièkou žáci 2.A pod vedením Mgr. Ivy Tomigové. Poté zasedli žáci poprvé do školních lavic vyzbrojeni odhodláním a touhou poznat svìt školních radostí a starostí. Mgr. Karla Polášková ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 5

6 Informace ZŠ Zajímavosti ze školy slavnostní pøivítání prvòáèkù n draví ptáci n historická exkurze n fotografování prvòáèkù n volejbalový turnaj n exkurze ke dni jazykù n Den jazykù n schùzka SRPDŠ. Oznámení rodièùm strávníkù ŠJ Pøi platbách stravného z bankovních úètù dochází poèínaje øíjnem 2003 k soustøedìní veškerých plateb do jedné položky, takže pøeplatky za minulý mìsíc budou odeèteny ze zálohy a z úètu bude stažena jen jedna položka. U sourozencù jsou seèteny všechny zálohy a odeèteny všechny pøeplatky. Tímto krokem vám chceme maximálnì ušetøit poplatky za zúètování, které byly mnohdy vyšší, než vrácená èástka stravného. V pøípadì nejasností se obra te na vedoucí ŠJ, tel Program Školní mléko Základní školy v Šenovì se již nìkolik let zapojují do programu Školní mléko, ve kterém je dìtem prodáváno prostøednictvím školní jídelny mléko v balení tetrapack o obsahu 0,25 l ve ètyøech pøíchutích. Tento program je dotován státem. Dìti si zakoupí poukázku k odbìru 10 ks mléka v cenì 30 Kè a pak si podle chuti vyzvedávají mléko ve školní jídelnì. Mléko mùže odebírat každé dítì, které školu navštìvuje, tedy i dìti, které do jídelny nechodí. Bližší informace podají zamìstnanci školní kuchynì. vedoucí ŠJ Výpovìdi nájmu pozemkù Oznamujeme všem vlastníkùm, kteøí pronajímali své pozemky Družstvu VASE, že z dùvodu ukonèení provozování družstva, ukonèuje správce konkurzní podstaty nájemní vztah k pøedmìtným pozemkùm výpovìdí, a to ke dni Bc. Antonín Jureèka, správce konkurzní podstaty Šachový klub MìÚ Šenov Rozpis mistrovských soutìží družstev Krajská soutìž ŠK Šenov A ètvrtek NH Ostrava D ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A H Fuchs Ostrava sobota 9.00 VOKD Poruba C ŠK Šenov A sobota 9.00 VOKD Poruba B ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A Kopøivnice C sobota 9.00 Vagónka Studénka ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A NH Ostrava C ètvrtek Slavoj Poruba C ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A TJ Fulnek A sobota 9.00 TJ Nový Jièín ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A ŠK Svinov B Mìstský pøebor Ostrava ŠK Šenov B a C Hrací den úterý v hod., doma v hod HTJ Odra A ŠK Šenov B ŠK Šenov C Unie Hlubina A ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO B ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO A ŠK Šenov B Hoš álkovice A Slovan A ŠK Šenov C TJ Mar. Hory A ŠK Šenov B ŠK Šenov C ŠK Svinov C ŠK Šenov B NH Ostrava E HTJ Odra A ŠK Šenov C ŠK Šenov B NH Ostrava E HTJ Odra A ŠK Šenov C Unie Hlubina A ŠK Šenov B ŠK Šenov C TJ VOKD D VOKD Poruba D ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO B ŠK Šenov B DPMO A Hoš álkovice A ŠK Šenov C Slovan A ŠK Šenov B ŠK Šenov C TJ Mar. Hory A ŠK Šenov B ŠK Svinov C NH Ostrava E ŠK Šenov C Mìstská soutìž I. ŠK Šenov D Hrací den úterý v hod., doma v hod ŠK Šenov D Slovan B DPMO C ŠK Šenov D ŠK Šenov D VOKD Poruba E Unie Hlubina B ŠK Šenov D ŠK Šenov D Slavoj Poruba D DPMO D ŠK Šenov D ŠK Šenov D TJ Mar. Hory B ŠK Šenov D Sokol Vítkovice Polanka A ŠK Šenov D Mìstská soutìž II. ŠK Šenov E Hrací den ètvrtek (v bøeznu také úterý) v hod., doma v hod ŠK Šenov E Polanka B ŠK Svinov D ŠK Šenov E ŠK Šenov E VOKD Poruba F NH Ostrava F ŠK Šenov E v o l n o ŠK Šenov E HTJ Odra B Hoš álkovice ŠK Šenov E Polanka B ŠK Šenov E ŠK Šenov E ŠK Svinov D VOKD Poruba F ŠK Šenov E ŠK Šenov E NH Ostrava F v o l n o HTJ Odra B ŠK Šenov E ŠK Šenov E Hoš álkovice B 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003

7 Turnaj ve florbalu Další roèník ministrantského turnaje ve florbalu uspoøádala jednota Orla ve spolupráci s šenovskou farností. Byl urèen pro kategorii žákù. Na turnaj pøijelo 7 týmù. Pøi zahájení promluvil do duše úèastníkùm P. Marcel Krajzl. Na turnaji se družstva utkala každý s každým. Až poslední utkání rozhodlo o poøadí na stupních vítìzù. 1. místo a putovní pohár Orla Šenov získalo družstvo Elfi Stará Bìlá. 2. místo obsadili Salesiáni Ostrava a 3. bylo pøekvapivì mladé družstvo Šenova. Další poøadí: 4. Hnojník, 5. Radvanice, 6. Sedlištì, 7. Ostrava-Stará Bìlá. Nejlepším brankáøem byl vyhlášen Marcel Mika ze Salesiánù, nejlepším støelcem hráè domácího Šenova Martin Matas, autor 14 gólù a nejlepším hráèem Daniel Zuštík z vítìzného celku. Lehká atletika mistrovství Orla Naše jednota mìla zástupce i na mistrovství Orla v lehké atletice v Olomouci. Již tradiènì si vedl výbornì Martin Stoláø, který vybojoval ve všech 4 disciplinách, kde soutìžil, místo na stupních vítìzù. Byl 1x 1. (oštìp), 1x 2. (koule), 2x 3. (dálka, výška). Jedenáct Jednota Orla informuje úèastníkù obdrželo zvláštní ocenìní za nejkvalitnìjší pøedvedené výkony. M. Stoláø jej dostal za hod oštìpem. Dìkujeme za vzornou reprezentaci naší jednoty Orla a vìøíme, že nám pomùže vychovat i stejnì kvalitní atlety mezi žáky. Setkání rodin Poslední èervnovou nedìli se uskuteènilo v Zámeckém parku za spolupráce více organizací Setkání rodin. Vìøíme, že zvláštì dìti byly mile pøekvapeny programem a zvláštì pohádkovým lesem s Karkulkou, za který dìkujeme organizátorùm. Rovnìž dìkujeme za sponzorství technického programu ing. Martinu Tomisovi. Fotbalový turnaj Jednota Orla a šenovská farnost vás zvou na halový fotbalový turnaj, který se uskuteèní v sobotu 25. øíjna v tìlocviènách ZŠ Šenov støed. Je urèen pro kategorii dorostu, juniorù, ministranty. Zahájení v 9 hodin, zveme pøíznivce kvalitního sportu. Další orelskou akcí bude 22. listopadu Den sportu pro všechny s Orelským míèkem. Oznámení uzavírky køižovatky silnic II/473 s II/479 Ve dnech od 7.00 hod. do do hod. bude pro individuální dopravu vylouèen provoz v køižovatce silnic II/473 a II/479 v souvislosti s frézováním a kladením nového živièného povrchu. Úprava tras autobusové dopravy Linka è. 28: zastávky zùstanou zachovány v obou smìrech, bude doprava odklonìna pøes ul. Lipovou. Linka è. 29: zastávky zùstanou zachovány v obou smìrech, 8. a bude doprava odklonìna pøes ul. Lipovou. Linka è. 18: zastávky zùstanou zachovány mimo zastávku Høbitovní (bude pøemístìna na zastávku Šenov škola) a zastávku U køižovatky (bude z ulice Kaštanové pøemístìna na Petøvaldskou). Trasa bude odklonìna pøes ulici Lipovou, Bøezovou, V družstvu, a to v obou smìrech ve dnech 8. a Linka è (FM Havíøov): dne bude spoj jezdit pøes ul. Lipovou a budou vynechány zastávky u restaurace Na špici a v opaèném smìru U køižovatky (ul. Kaštanová). Linky , a 303: nebudou stavbou dotèeny. Na objízdné trase v ulicích Lipová, Bøezová, V družstvu budou umístìny pøenosné dopravní znaèky upravující vjezd na tyto ulice a upozoròující na zákaz zastavení v tìchto ulicích. Ulice U Alejského dvora bude uzavøena zcela pro vjezd a výjezd všech vozidel z ul. Tìšínské. Žádáme vás, aby jste v uvedeném termínu využívali jiné místní komunikace ke své individuální pøepravì tak, aby nedocházelo ke kolizím s hromadnou veøejnou dopravou. Dodržování dopravního omezení na komunikacích bude dùslednì kontrolováno mìstskou i státní policií. Výstavba okružní køižovatky pøispìje k výraznému zvýšení bezpeènosti silnièního provozu v tamní lokalitì. Doufáme, že chápete nutnost výrazného omezení dopravy pøi dokonèení výstavby této akce. Naší snahou je v uvedeném termínu zachovat v maximální míøe hromadnou autobusovou pøepravu našich obèanù. Dìkujeme za pochopení. Bližší informace vám poskytne odbor dopravy na MìÚ v Šenovì. Místní sdružení ODS v Šenovì poøádá pøátelský veèer v pátek dne 7. listopadu 2003 v hodin v sále restaurace na Lapaèce Vstupné 30 Kè Pohoštìní (boršè) zdarma. Úèastník s rozžatým lampiónem polovinu. Bohatá tombola symbolù totality. Dražba busty V. I. Lenina. K tanci a poslechu živá hudba. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 7

8 Zveme všechny dìti ve vìku od 6 do 14 let na své pravidelné schùzky, které se konají vždy ve ètvrtek ve staré škole nebo v tìlocviènì ZŠ Šenov støed. Jako další aktivity poøádá naše PS pro dìti i víkendové pobyty, jednodenní výlety, závody, soutìže, tábory, na které se mohou dìti rovnìž pøihlásit. Rozpis schùzek do (informace pro rodièe: Renata Chrastková tel domù, zamìst.). Øíjen klubovna od do hod. program: uvnitø výtvarka technika dekupáže (nutné malé nùžky manikurní a 10 Kè na výtvarné potøeby (zajištìny), tj. papírový ubrousek, plátìný ubrousek, dekupážní lak, štìtec) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: trampolína, kruhy, opièí dráha klubovna od do hod. program: venku nápisy krále Ašóky šifry v terénu, obrázkový závod tìlocvièna ZŠ od do hod. program: míèové hry, závodivky s míèi. Listopad klubovna od do hod. program: uvnitø stolní hry, turnaje (dìti mohou pøinést pexeso, èlovìèe nezlob se, karty, kostky apod.) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: kolektivní hry pøes sí pøehazovaná, volejbal, ringo, chaos klubovna od do hod. program: venku malý závod Orinž nìkolik závodivek dohromady (lomovka, ètverec, šatnáøka aj.) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: hry s malými míèi házená, pyramida, apod. Prosinec klubovna od do hod. program: uvnitø výtvarka výroba vánoèních ozdob a vánoèních pøání (nutné nùžky, pastelky, voskovky, kousek vánoèního papíru a ozdobné stužky) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: cvièení na náøadí žínìnky, žebøiny, koza, švédská bedna, kladina, apod klubovna od do hod. program: uvnitø vánoèní schùzka se stromeèkem 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 Pionýrská skupina Šenov (svíèku, malý dáreèek pro kamarády v hodnotì max. 30 Kè a trochu cukroví). Do tìlocvièny si vzít sportovní obleèení a obuv s nebarvící podrážkou, pití a malou svaèinu. Do klubovny si vzít pøezùvky (je možno si je nechat v klubovnì), zápisník, tužku, pastelky a vìci podle rozpisu jednotlivých schùzek. Pokud je uvedeno venku, pak je schùzka v parku nebo na høišti (mimo deštivé poèasí v klubovnì) se srazem u klubovny; nutno mít náležité obleèení. S pozdravem za PS Šenov Tomáš Revenda a Renata Chrástková. AKCE PS ŠENOV DO OTEVØENÉ VŠEM DÌTEM Podzimní prázdniny Nýdek. Termín: až (pátek støeda). Místo: Nýdek ubytovací zaøízení DDM Tøinec. Ubytování: v budovì. Strava: zajištìna. Odjezd: pátek od bývalého DDM v 17 hod., sraz v hod. køižovatka ulic Na sedlácích a Fýdecké. Doprava: objednaným autobusem pøímo ze Šenova. Vzít s sebou: spacák, sportovní a radìji teplejší obleèení, pyžamo, hygienické potøeby, papuèe, poøádné boty, uzlovaèka, zápisník, tužka, drobné hry (karty, èlovìèe, pexeso apod.). Program: výlet na hory, soutìže na louce a v lese, stolní hry: Riskuj, Milionáø apod. Návrat: støeda odpoledne kolem až 17 hod. Cena: 550 Kè na osobu (celkem 6 dní) a zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, odmìny pro dìti. Mikulášská (asi Dobratice pod Prašivou). Termín: až (pátek až nedìle). Místo: Dobratice pod Prašivou ubytovací zaøízení SMTu Frýdek-Místek (Višòovka). Ubytování: v budovì. Strava: zajištìna. Odjezd: pátek od bývalého DDM v 17 hod., sraz v hod. køižovatka ulic Na sedlácích a Frýdecká. Doprava: autobusem pøímo ze Šenova. Vzít s sebou: spacák, zimní a sportovní obleèení (nezapomenout èepice, rukavice), pyžamo, hygienické potøeby, papuèe, poøádné zimní boty, uzlovaèka, zápisník, tužka, drobné hry (karty, èlovìèe, pexeso apod.). Program: hrátky s èerty, veselé hry, diskotéka apod.). Návrat: nedìle odpoledne kolem 16. hodiny. Cena 350 Kè na osobu a zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, odmìny pro dìti nadílka. Informaci o všech akcích mùžete získat u Renaty Chrástkové na tel. è nebo veèer (domù) nebo (práce). Pøihlásit dìti mùžete osobnì na schùzkách PS Šenov nebo telefonicky nejpozdìji 10 dní pøed každou akcí. Cvièební hodiny ÈOS Sokol Šenov Tìlocvièna na Podlesí Den Zaè. Konec Oddíl Pondìlí ženy aerobik Pondìlí ženy Ètvrtek žáci mladší Pátek florbal žáci Pátek žaèky mladší Pátek žaèky starší Malá tìlocvièna škola støed Støeda ženy Ètvrtek dùchodci Velká tìlocvièna škola støed Pondìlí florbal žáci Ètvrtek nohejbal; sál. kopaná Ètvrtek volejbal Ètvrtek florbal muži Nedìle florbal dorost Nedìle nohejbal; sál. kopaná Upozornìní Upozoròujeme obèany, že firma provádìjící sklenáøské práce v prostorách Mìstského podniku služeb ukonèila svou èinnost k MìPOS Šenov

9 I N Z E R C E n Prodám sedací soupravu Pavlína rozkládací. Zn. levnì. Tel.: po 20. hodinì. n Prodám stavební parcelu Šenov-Podlesí, veškeré inženýrské sítì. Tel.: n Slušná, vysokoškolsky vzdìlaná žena støedního vìku s dospìlou dcerou hledají podnájem. Adresa na MìÚ Šenov podatelna. VÝLOV RYBNÍKU PRODEJ RYB (kapr, amur, tolstolobik, štika, bolen, lín, sumec) Dne od hod. naproti mlýnu v Šenovì ul. U rybníkù. Dále prodej každou sobotu a nedìli od 8 do 13 hodin. Tel.: , Pozemek ke stavbì RD v Šenovì m 2. veškeré inž. sítì na pozemku, krásné a klidné místo v dosahu MHD, pøíjezdová cesta, cena 150 Kè/m 2, dohoda možná. Tel.: ZVEDNE SE VÁM SEBEVÌDOMÍ KUCHYNÌ za velice pøíznivé ceny konzultace, vymìøení, návrh a odborná montáž zdarma NÁBYTEK ALFA Radnièní námìstí 30, Šenov Tel.: Dohodnìte si odbornou konzultaci u vás doma nebo navštivte naši hlavní prodejnu v Ostravì v Polyfunkèním domì Zelená 32, 300 m od ÚAN. Tel.: Dále nabízíme: kuchynì standardních provedení 1,6/1,8 m za nejnižší ceny slevy sedacích souprav válendy dvojlùžka matrace obývací stìny TV stolky skøínì Tìšíme se na vaši navštìvu Zdraví není vše, ale bez draví je vše nièím. A. Schopenhauer DEN ZDRAVÍ V ŠENOVÌ V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU ve støedu 22. øíjna 2003 od 10 do 15 hodin Èlenové klubu Projekt zdraví firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost provìøit si svùj zdravotní stav, a tak si zajistit cílenou prevenci pøed vážnými civilizaèními chorobami. Pro vaše konkrétní potøeby nabízíme: mìøení cholesterolu mìøení krevního cukru mìøení krevního tluku zdarma mìøení tìlního tuku zdarma poradna pro výživu zdarma ochutnávka èeských nutraceutik doplòkù stravy zdarma Srdeènì vás zvou èlenové klubu Projekt zdraví FYZICKÁ KONDICE ZDRAVOTNÍ CVIÈENÍ RELAXACE FILOZOFIE TRADICE INTELIGENTNÍ SEBEOBRANA ŠKOLA LOK YIU WING CHUN KUNG FU TEL.: Ing. Richard Šot geodetické práce Vilová 311, Vratimov, Horní Datynì Tel.: , , vytyèování staveb pro potøeby stavebního povolení zhotovování geometrických plánù pro úèely kolaudace zamìøování skuteèného provedení staveb vyhotovování geometrických plánù pro potøeby dìlení pozemkù vytyèování vlastnických hranic vyhotovování geometrických plánù vìcných bøemen inženýrská geodézie kompletní servis spojený se zmìnami vlastnických vztahù prodej, darování, smìna, vypoøádání podílového vlastnictví atd., vèetnì veškerých návazných daòových pøiznání ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 9

10 soudní znalec obor ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel David ZVEJŠKA vypracování znaleckých posudkù pro úèely pøevodù (prodej, pozùstalost, dìdictví) Adresa: Šenov, Bartovická 1581 mobil: MODELÁŽ NEHTÙ prodlužování a zpevòování, novì manikúra a p - Shine parafínové zábaly Miroslava Edelsbergerová, Šenov, Na široké 924 Objednávky a inf. na tel.: Výhodné ceny! Vaše ruce - vaše vizitka! Obchodní dùm, Radnièní nám. 30, Šenov ŠENOVSKÁ BAŠTA Podlesí u školy, naproti Violy zveme vás do pøíjemného prostøedí na sklenièku dobrého vína a na naše speciality: grilované koleno šenovská topinka s kuøeèím masem pohádkový špíz Dále nabízíme: výbìr ze 100 druhù jídel losování grilovaného kolena vždy PO, ST ve 20 hod. do konce listopadu velký výbìr kvalitních vín Rezervace: , l indické kobereèky l prostírání, polštáøe l ratanový nábytek nabízí: l dárkové zboží l svíèky, svícny l doplòky z masivu ANTÉNNÍ SERVIS Montáž a opravy televizních a satelitních antén fa: MOTLOCH JAROSLAV Tìšínská 285, ŠENOV tel.: Nabízí: zámkové dlažby betonové výrobky betonové ploty výrobu, dodávku a montáž schodiš dle vašeho pøání MIMOØÁDNÉ CENY! Excel plus, s. r. o. Ke Kameninì 89/ Ostrava-Hrušov tel./fax: MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV , Kè Kupón na slevu z jízdného do konce listopadu. Dìkuji všem pøátelùm a známým, kteøí projevili soustrast s úmrtím pana Františka Kaufmanna syn Jiøí s rodinou Pùjèit si peníze je nyní jednoduché! Britská spoleènost se 120 letou tradicí vám nabízí krátkodobé pùjèky k jakémukoliv úèelu do Kè! l splácíte pevnì stanovené èástky l nepotøebujete žádného ruèitele l hotovost obdržíte maximálnì do dvou dnù Kontaktujte našeho obchodního zástupce: p. Kosòovská, tel.: Máte se na koho obrátit Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta ing. Pavel Dìdic, místostarosta Mgr. Darja Kuchaøová, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324

RAK 22. 6. 22. 7. Èerven 2003 do každého domu èíslo 6. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Èerven 2003 do každého domu èíslo 6 RAK 22. 6. 22. 7. Veškerá lidská moudrost vychází z pøírody, jejíž je èlovìk nedílnou souèástí. A je to tedy pøíroda, která vám podle data

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Hvìzdárna a planetárium Johanna

Hvìzdárna a planetárium Johanna Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy Kdo z nás nìkdy neslyšel pojmy vesmír, galaxie, mlhovina, èerná díra? Ne všichni vìdí, co tyto pojmy znamenají.

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

VÁHY 24. 9. 23. 10. Pozvání. Záøí 2003 do každého domu èíslo 9. Placeno pøevodem è. 70324

VÁHY 24. 9. 23. 10. Pozvání. Záøí 2003 do každého domu èíslo 9. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Záøí 2003 do každého domu èíslo 9 VÁHY 24. 9. 23. 10. Se znamením Vah vstupujeme do druhé poloviny zvìrokruhu a také do druhé poloviny našeho letošního úvodníkového povídání,

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více