ŠTÍR Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324"

Transkript

1 Placeno pøevodem è Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to a už svým zjevem, povahou, zájmy a nebo prostì tím, že se narodili ve stejném hvìzdném znamení. Zdravíme tedy u našeho pravidelného horoskopového povídání všechny naše pravidelné i nepravidelné ètenáøe a pøedevším všechny Štíry. Už minule jsme avizovali, že se spolu vypravíme do 16. a 17. století a povíme si nìco málo o horoskopii té doby. Období renesance pøineslo mimo jiné také rozkvìt rafinované horoskopie, provázené èetnými pøíklady vlivu hvìzd na prince a papeže. Pøíkladnì John Dee zvolil mimoøádný den pro korunovaci Alžbìty I. podle uskupení planet a Slunce (15. leden 1559). A opravdu zvolil správnì, protože Alžbìta I. skuteènì úspìšnì vládla Anglii po celých 44 let. Dalším z øady významných astrologù své doby byl Johannes Kepler ( ), který se díky své moderní teorii obìžných drah planet stal hrdinou vìdy, ale duší i tìlem byl rovnìž mystickým astrologem. Svìt se rychle mìnil a 17. století bylo svìdkem posledního rozkvìtu astrologie. Na tomto místì je tøeba pøipomenout dva významné astrology. Prvním byl Morin de Villefranche ( ), který uskuteènil reformu horoskopie v klasickém aristotelovsko-ptolemaiovském pojetí. Druhým pak byl William Lilly ( ) jehož vypracované úvahy s výkladem se zasloužily o to, že úèinná metoda dotazové astrologie pøežila až do souèasnosti. Samozøejmì nesmíme zapomenout na všechny zrozence znamení Štíra, které bude nyní vládnout hvìzdné obloze. Všichni Štíøi jsou velmi bystøí, nezávislí, ale také podezíraví a nedùvìøiví. Jsou obdaøeni mimoøádným dùvtipem, všímavostí a velmi silnou vùlí. Jakmile si nìco usmyslí, nic na svìtì je nezastaví. Proto také èasto zùstávají nepochopeni. Jsou to vìèní buøièi a bytostní individualisté. Dokáží být opravdu tiší a tajnùstkáøští, ale jakmile se rozhodnou jednat, jsou agresivní, dominantní, plnì pøipravení bojovat za svou vìc. Jsou mistøi velmi ostré kritiky. Štíøi jsou vodní znamení a planeta Mars jim dodává na dùstojnosti a nespoutanosti. Jedná se o jedno z nejsilnìjších znamení zvìrokruhu. Lichotky a sladké øeèi jsou pod jejich úroveò. Jsou však velmi oddáni rodinným svazkùm a øíká se o nich, že jsou králové milostných her. Povaha tohoto znamení je velmi hrdinská a snad právì proto mají všichni Štíøi silnou touhu reformovat. Také všem fyzickým bolestem dokáží èelit velmi stateènì. Až do pozdního vìku jsou velmi aktivní a plní života. K významným zrozencùm Štíra patøily pøíkladnì ženy jako Marie Curie èi Marie Antoinetta. Z mužù pak Voltaire èi M. Luther. Š astnými dny jsou pro Štíry pondìlí a úterý a barvu nech nosí pøedevším èervenou èi hnìdou, protože jim bude také pøinášet štìstí. Pøíštì si povíme o zániku horoskopie a vezmeme si na paškál všechny Støelce. Do té doby se všichni mìjte krásnì.

2 MP Pøímé telefonní èíslo: Tísòová linka: Http: 2 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 MÌSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ Oznámení o pohybu podezøelých osob nebere MP na lehkou váhu. Díky všímavosti obèanù, ve spojení s profesionálním zákrokem strážníkù, byli zadrženi pachatelé pøímo pøi trestném èinu krádeže. Pìt jízdních kol, které si zlodìji vypùjèili ze zahrad a sklepù v èásti Volenství, tak mohlo být vráceno majitelùm Pro problémové chování mládeže musela být pøedèasnì ukonèena tzv. technopárty v restauraci Spoleèenská rubrika V mìsíci øíjnu 2003 oslaví významná životní jubilea tito šenovští obèané: Renata Tolaszová, ul. Morušová Františka Kuchaøová, ul. Stará cesta Štìpánka Tomanová, ul. Tìšínská Zdenka Otypková, ul. Datyòská Božena Kochová, ul. Morušová Bohumír Šebesta, ul. Škrbeòská Alena Lipinová, ul. Rodinná Jarmila Botorová, ul. Støední Ludmila Wölfelová, ul. Bøezová Anna Tomanová, ul. Spodní Ján Onèo, ul. K trati Ludmila Kleèková, ul. Sousedská Marie Janitorová, ul. Škrbeòská Bohumila Holeèková, ul. U zahrádek Zdeòka Vojtasíková, ul. Petøvaldská Èestmír Durák, ul. Frýdecká Bohuslav Staš, ul. Okrajová Leokadie Pìtvalská, ul. Rodinná Zdeòka Brháèková, K trati Marta Kaloèová, ul. Úzká Rostislav Vichnar, ul. Kaštanová Jana Korèová, ul. Na Šimšce Jubilea Zlaté svatby si v tomto mìsíci pøipomenou manželé: Alois a Jarmila Volní, ul. U školky Všem jubilantùm pøejeme do dalších let hlavnì mnoho zdraví, rodinné pohody a osobní spokojenosti. Poznámka k naší rubrice: Všechny oslavence v této spoleèenské rubrice zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, že si nìkterý jubilant nepøeje být v Obìžníku uveden. To samozøejmì respektujeme požadavek na nezveøejnìní jména je však nutno uplatnit u redakèní rady (tel ) nejpozdìji do uzávìrky Obìžníku, tj. do 6. v mìsíci. na Horakùvce. Pøi zásahu proti rozvášnìnému davu spolupracovali strážníci MP s policií ÈR z FM, Vratimova, Havíøova a Ostravy Opìt ochota obèanù spolupracovat s mìstskou a státní policií vedla k odhalení pachatelù trestného èinu krádeže. Výteèníci, kteøí v odcizeném vozidle po krátké noèní vyjížïce nabourali do oplocení RD, z místa nehody sice utekli, ale za zpùsobenou škodu a své jednání ponesou odpovìdné následky. Vyzýváme obèany, aby pøi spatøení podezøelých osob v místì svého bydlištì, ale i v kterékoliv jiné èásti mìsta, vyrozumìli neprodlenì hlídku MP na tel nebo na tísòovou linku 156. T Telegraficky z MìÚ T Jednání Slezské brány - Prezentace ostravské agentury, výbìrové øízení na zhotovitele propagaèní brožury Slezské brány Místní šetøení Stará škola Kontrola ÈOV Alejský dvùr Hygienou FM bez závad - Jednání se zástupci fa DOMUS ve vìci poskytování zdravotnických a rehabil. služeb Semináø k dotacím Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy v Praze zasedání rady mìsta mimo jiné projednáno: - informace stavebního úøadu ke zmìnì ú- zemního plánu - výsledky výbìrového øízení na zhotovitele stavby Okružní køižovatka - poøadník žadatelù do DPS - nájemní smlouvy o nebytových prostorech - rozpoètové zmìny - vyhodnocení zajiš ování dodávek tepla fa Dalkia - složení inventarizaèní a likvidaèní komise Rožnov pod Radhoštìm semináø k získávání finanèních prostøedkù z EU Informace nových majitelù Mlýnù Šenov Jednání se zástupci fa Dalkia, vyhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti telpeného hospodáøství zasedání zastupitelstva projednáno: - doplnìná zpráva o stavu životního prostøedí ve mìstì - zpráva o èinnosti školských zaøízení a spoleèenských akcích a o zdravotním a sociálním zajištìní obyvatel - zprávy finanèního a kontrolního výboru - rozpoètové zmìny - kupní smlouva o prodeji nemovitosti è.p. 377 vèetnì pøilehlých pozemkù - smlouvy a dohoda k realizaci stavby Silnice II/473 Šenov okružní køižovatka - Spoleèné zasedání Správní rady a Dozorèí rady VZP ve F-M Magistrát mìsta Ostravy koordinace dalšího postupu pøi pøípravì výstavby kanalizace Šenov Jednání spoleèníkù KODIS

3 Víte, že? Zajímavosti z kultury a sportu n K významným sportovním aktivitám patøil volejbalový turnaj ve Štítinì, kterého se 4. záøí zúèastnila družstva zastupitelù pìti mìst a obcí Moravskoslezského kraje. Naše družstvo, které hrálo ve složení: ing. Pavel Dìdic, Mgr. Darja Kuchaøová, ing. Antonín Ševèík, ing. Zdenìk Stach, Mgr. Martin Stolaø, Mgr. Miluše Valová a senátor ing. František Kopecký jako host, vybojovalo na turnaji 1. místo a nechalo za sebou zkušený Havíøov i domácí Štítinu. Odmìnou získali šenovští nejen krásný pocit z vítìzství, ale i neménì krásný pohár, který je umístìn na MìÚ v kanceláøi starosty. Srdeènì blahopøejeme! n Lukostøelci ze Šenova byli na mistrovství ÈR na zámku Kozel u Plznì mistøi? Martin Kobylka a Jana Byrtusová v dospìlých a Jan Glinz v žácích. n I naše mìsto chce mít svùj smíšený pìvecký sbor dospìlých. Kdy se veøejnosti pøedstaví, však záleží i na vás. Pokud rádi zpíváte a chcete svùj volný èas trávit smysluplnì a aktivnì, zajdìte se nìkterý ètvrtek podívat do šenovské základní školy. Možná se právì vy stanete èleny vznikajícího pìveckého sboru. Termín pravidelných zkoušek pod odborným vedením uèitelek p. S. Trèkové-Lipkové a I. Ferfecké již byl odstartován a pravidelná setkání jsou plánována vždy na ètvrtek v 18 hodin. Telefonní kontakt I. Ferfecká. Držíme palce rodící se myšlence a vìøíme, že se zpìvákùm brzy podaøí navázat na úspìšnou tradici. Ostatní zajímavosti n Že gamblerství je zhoubné, není tøeba zdùrazòovat. My však chceme informovat, že v Šenovì poprvé po 6 letech byla v loòském roce vsazena do výherních hracích automatù nejnižší èástka, která pøedstavuje finanèní objem tis. Kè, což je o témìø celý 1 mil. Kè ménì než v r a o 2 mil. Kè ménì než v r. 1998, kdy bylo naopak vsazeno nejvíce za sledované období. Co zbývá k této informaci dodat? Podnikatelé sice vydìlají v Šenovì ménì, ale to je jistì menším zlem, než lidé závislí na automatech! E Sociální zabezpeèení v ÈR Z dùvodu vìtší orientace v systému sociálního zabezpeèení obèanù, jsme pro vás pøipravili seriál na pokraèování, který se bude tomuto tématu vìnovat. Díl I. všeobecné informace o sociálním zabezpeèení Obèané ÈR jsou v pøípadì potøeby zabezpeèeni tøemi systémy sociálního zabezpeèení, a to: sociálním pojištìním (pojištìní v nezamìstnanosti, nemocenské a dùchodové) státní sociální podpora (pøídavek na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, pøíspìvek na dopravu, rodièovský pøíspìvek, zaopatøovací pøíspìvek, dávky pìstounské péèe, porodné a pohøebné) netestuje se majetek rodiny, u nìkterých dávek se však zkoumá pøíjem sociální péèe. V našem seriálu se právì budeme podrobnìji zabývat zmiòovanou sociální péèí, a to konkrétnì jednotlivými dávkami sociální péèe. Sociální péèe zahrnuje péèi o: rodinu a dìti obèany tìžce zdravotnì postižené staré obèany obèany, kteøí potøebují zvláštní pomoc obèany spoleèensky nepøizpùsobivé. Stát zajiš uje èásteènou pomoc obèanùm, jejichž životní potøeby nejsou dostateènì kryty pøíjmy z pracovní èinnosti nebo jinými pøíjmy a obèanùm, kteøí ji potøebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo vìku. Pomoc se poskytuje formou penìžitých dávek, vìcných dávek, ústavní sociální péèe, peèovatelské služby, mimoøádných výhod pro obèany tìžce zdravotnì postižené apod. Dávky sociální péèe Jedná se o: dávky poskytované z dùvodu nízkého pøíjmu, upravené zákonem o sociální potøebnosti (zák. 482/91 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù) pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou osobu dávky poskytované zdravotnì postiženým obèanùm a starým sociálnì potøebným obèanùm, dávky sociální péèe pro rodiny a dìti ostatní dávky. V pøíštím díle dávky poskytované z dùvodu nízkého pøíjmu dle zákona o sociální potøebnosti. Evidence obyvatel NOVÍ OBÈÁNCI Marek Žáèek, Karina Skupníková, Vojtìch Herman, Tomáš Klimsza, Claudia Karin Tichá, Vít Pastròák, Anna Marie Pekárková, Barbora Ožanová, Zuzana Pavlíková, Lenka Ježová. K narození dì átka rodièùm srdeènì blahopøejeme. ROZLOUÈILI JSME SE Robert Kožušník, František Kaufmann. Pozùstalým vyjadøujeme upøímnou soustrast. œ œ œ Žádáme rodièe novorozencù, aby narození oznámili na evidenci obyvatel správní odbor MìÚ, rodný list dítìte vezmìte s sebou. Prosíme tímto pozùstalé o oznamování úmrtí svého rodinného pøíslušníka na evidenci obyvatel. Pøedložením úmrtního listu zemøelého zajistíte vèasné odhlášení osoby z registru obyvatel. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 3

4 Informace pro obèany Evidence vozidel i øidièské prùkazy od již v Ostravì Odbor dopravy Magistrátu mìsta Ostravy zajiš uje pro naše mìsto výkon státní správy, mj. také ve vìcech provozu na pozemních komunikacích, získávání a zdokonalování odborné zpùsobilosti k øízení motorových vozidel a v oblasti evidence silnièních vozidel. Odbor dopravy, oddìlení dopravnì správních èinností, Dopravní inspektorát, evidence vozidel, øidièských prùkazù, sídlí v Ostravì-Vítkovicích, ul. Výstavní 55. Telefonní spojení: oddìlení dopravnì správních èinností øidièské prùkazy ; správní øízení ; registr vozidel Styk s veøejností: Pondìlí a hod.; úterý a hod.; støeda a hod.; ètvrtek a hod.; pátek hod. Zpracováno podle informací u- veøejnìných na internetové adrese Magistrátu mìsta Ostravy (viz Pøestavba køižovatky Dne byla pøedáním staveništì po dlouhém úsilí mìsta Šenova zahájena stavba prùseèné køižovatky silnic II/479 ul. Tìšínské se silnicí II/473 ul. Kaštanové a ul. Petøvaldské. Stávající køižovatka je kolizním bodem v bezpeènosti silnièního provozu. Byla zde øada dopravních nehod s tragickými následky. Proto bylo nutné provést takové stavebnì technické opatøení, které výraznì zlepší dopravní situaci tak, aby na tomto kolizním bodì došlo k maximálnímu zvýšení bezpeènosti silnièního provozu i bezpeènosti chodcù. Jedná se o stavbu nové okružní køižovatky vèetnì vybudování vnitøního ostrùvku, úpravy jednotlivých vìtví køižovatky, navazujících chodníkù, pøechodù pro pìší a veøejného osvìtlení. (pokraèování na str. 5) 4 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 Pøehled platných obecnì závazných vyhlášek mìsta Šenov (nové èíslování schváleno na základì zák. è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní zastupitelstvem mìsta dne : Nové Staré Název Datum Datum èíslování èíslo- OZV schválení úèinnosti vání 1/ OZV o obecní policii / OZV o parkování, odtahování vozidel a odstraòování vrakù na území obce Šenova /1997 OZV o regulativech územního rozvoje obce Šenov / OZV o místním poplatku za provozovaný VHP / OZV Požární øád obce Šenova / OZV o místním poplatku za provozovaný VHP, doplnìk OZV è / OZV o schùdnosti místních komunikací / OZV o místních poplatcích / OZV o zrušení OZV è. 29 a / OZV o nakládání s komunálním odpadem na území mìsta Šenov / OZV o místním poplatku za KO / OZV o regulativech územního rozvoje mìsta Šenov doplnìk / OZV o místních poplatcích zmìna OZV è / OZV k ochranì životního prostøedí / OZV o zajištìní veøejného poøádku pøi poøádání veøejných hudebních produkcí / OZV o nìkterých omezujících opatøeních pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací / OZV o zrušení OZV è / OZV o doplnìní OZV è /2003 OZV o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù MŠ a školních družin /2003 OZV, kterou se mìní OZV è /2002 OZV, kterou se zrušuje OZV è /2003 OZV o provedení speciální ochranné deratizace Znìní vyhlášek k nahlédnutí na správním odboru MìÚ Šenov a internetových stránkách Èeská televize Šenovské muzeum informuje širokou veøejnost, že v pátek 3. øíjna se v prostorách Šenovského muzea natáèel poøad Toulavá kamera. Poøad se vysílá vždy v nedìli v 9.30 hod. na ÈT1. Bohužel nevíme, kdy bude pøíspìvek o našem muzeu odvysílán, a proto doufáme, že se zájmem budete tento poøad sledovat.

5 Pøestavba køižovatky (pokraèování ze str. 4) Celkové realizaèní náklady stavby èiní vèetnì DPH Kè, z toho mìsto Šenov, které do svého majetku pøevezme chodníky a veøejné osvìtlení, se na této cenì bude podílet èástkou Kè vèetnì DPH a finanèní rezervy stavebních nákladù. Celé dílo by mìlo být stavebnì dokonèeno do a bude realizováno v pìti etapách tak, aby pìší i silnièní provoz zùstal v maximální možné míøe zachován. Vìøíme, že realizací této stavby dojde k výraznému zkvalitnìní dopravních podmínek v této èásti mìsta. IV. roèník šenovského turnaje Dne probìhl IV. roèník Šenovského turnaje, který byl letos opìt zamìøený na volejbal. Turnaj se uskuteènil v tìlocviènách ZŠ Šenov støed. Za vysoké úèasti pøihlížejících se turnaje zúèastnila družstva: Zastupitelé mìsta Šenova, Žáci a uèitelé ZŠ Šenov, SRPDŠ pøi ZŠ Šenov, Hasièi Šenov a Mìstská Policie Šenov. Na turnaji bylo k vidìní nìkolik pìkných utkání ve vysokém tempu, turnaj byl velmi vyrovnaný. I když tento turnaj byl zamìøen na rozvoj a podporu sportovních aktivit dìtí a mládeže v mìstì Šenov, družstva vzala tento turnaj naprosto vážnì od pøípravy, rozcvièení až po samotný výkon v zápase. Každé družstvo se snažilo získat pro sebe nìjaký ten bodík. I když výsledek nebyl dùležitý, pro poøádek, zvítìzili Zastupitelé mìsta Šenova. K výborné náladì pøispìly roztleskávaèky, žákynì 1. a 9. tøíd. Turnaj ukázal dìtem a mládeži, jak je možno trávit volný èas. Tímto chceme podìkovat všem zúèastnìným družstvùm za sportovní zážitek i za nemalou pomoc dìtem a mládeži ZŠ Šenov. Celkové poøadí: 1. místo Zastupitelé Šenova; 2. místo SRPDŠ pøi ZŠ Šenov; 3. místo ZŠ Šenov; 4. místo Hasièi Šenov; 5. místo Mìstská policie Šenov. KAM za kulturou, zábavou a sportem od 15. øíjna 2003 ŠENOV Šenovské muzeum výstavy: Historie Šenova, 5. výroèí povýšení obce na mìsto, 95 let SDH Šenova. Provoz knihovny, muzea: Po ; Út, Èt, Pá ; St zavøeno; So hod. Pozvánka k sousedùm FRÝDEK-MÍSTEK, frýdecký zámek hod. Vernisáž výstavy 4. roèník mezinárodního trienále smaltu obrazy, objekty, zajímavé šperky, dekorativní pøedmìty až hod. Veèerní prohlídka zámku pøi svìtle svíèek HUKVALDY pøipravují Ondøejská pou v oparu vaøonky HAVÍØOV, KD Petra Bezruèe hod. Žalman a spol. koncert kapely hod. Zkázy a zázraky další setkání s autorem televizního seriálu Planeta záhad Arnoštem Vašíèkem nerozluštìné archeolog. nálezy, nevysvìtlitelné úkazy, tajemné jevy, kontakty s jinými svìty. KD Petra Bezruèe, loutkový sál vždy od 15 hod., pohádky pro dìti 25. a Kašpárek mezi piráty Divadlo Oblázek Ostrava KD Leoše Janáèka hod. Setkání Stretnutie. Bohumil Smejkal housle, Vladimír Hollý klavír, Ladislav Chudík recitace hod. Politické harašení. Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková OSTRAVA, Divadlo P. Bezruèe hod. T. Williams: Sklenìný zvìøinec generaèní konflikt matky a jejich dvou dìtí hod. W. Mastrosimone: Jako naprostý šílenec smrt režiséra j. h. Olomouc hod. F. M. Dostojevskij: Idiot témìø detektivní pøíbìh novodobého Krista 12., 13. a hostují Studio Hoøící žirafy Olomouc a Èinoherní studio Liberec Pøivítání prvòáèkù 2. záøí se otevøely po prázdninách dveøe naší školy. Na tento den se tìšili hlavnì noví prvòáèci, kteøí pøišli v doprovodu svých rodièù. V novém školním roce je pøišli pøivítat starosta mìsta Šenova ing. Pavel Dìdic a za naši školu paní øeditelka Mgr. Nadìžda Pavlisková a zástupce øeditele Mgr. Radim Žižka. Na nové žáèky se nejvíce tìšily jejich tøídní uèitelky Mgr. Simona Kundelová a Mgr. Lenka Tomiczková. Svým mladším spolužákùm pøipravili na uvítanou krátké vystoupení s øíkankami a písnièkou žáci 2.A pod vedením Mgr. Ivy Tomigové. Poté zasedli žáci poprvé do školních lavic vyzbrojeni odhodláním a touhou poznat svìt školních radostí a starostí. Mgr. Karla Polášková ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 5

6 Informace ZŠ Zajímavosti ze školy slavnostní pøivítání prvòáèkù n draví ptáci n historická exkurze n fotografování prvòáèkù n volejbalový turnaj n exkurze ke dni jazykù n Den jazykù n schùzka SRPDŠ. Oznámení rodièùm strávníkù ŠJ Pøi platbách stravného z bankovních úètù dochází poèínaje øíjnem 2003 k soustøedìní veškerých plateb do jedné položky, takže pøeplatky za minulý mìsíc budou odeèteny ze zálohy a z úètu bude stažena jen jedna položka. U sourozencù jsou seèteny všechny zálohy a odeèteny všechny pøeplatky. Tímto krokem vám chceme maximálnì ušetøit poplatky za zúètování, které byly mnohdy vyšší, než vrácená èástka stravného. V pøípadì nejasností se obra te na vedoucí ŠJ, tel Program Školní mléko Základní školy v Šenovì se již nìkolik let zapojují do programu Školní mléko, ve kterém je dìtem prodáváno prostøednictvím školní jídelny mléko v balení tetrapack o obsahu 0,25 l ve ètyøech pøíchutích. Tento program je dotován státem. Dìti si zakoupí poukázku k odbìru 10 ks mléka v cenì 30 Kè a pak si podle chuti vyzvedávají mléko ve školní jídelnì. Mléko mùže odebírat každé dítì, které školu navštìvuje, tedy i dìti, které do jídelny nechodí. Bližší informace podají zamìstnanci školní kuchynì. vedoucí ŠJ Výpovìdi nájmu pozemkù Oznamujeme všem vlastníkùm, kteøí pronajímali své pozemky Družstvu VASE, že z dùvodu ukonèení provozování družstva, ukonèuje správce konkurzní podstaty nájemní vztah k pøedmìtným pozemkùm výpovìdí, a to ke dni Bc. Antonín Jureèka, správce konkurzní podstaty Šachový klub MìÚ Šenov Rozpis mistrovských soutìží družstev Krajská soutìž ŠK Šenov A ètvrtek NH Ostrava D ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A H Fuchs Ostrava sobota 9.00 VOKD Poruba C ŠK Šenov A sobota 9.00 VOKD Poruba B ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A Kopøivnice C sobota 9.00 Vagónka Studénka ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A NH Ostrava C ètvrtek Slavoj Poruba C ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A TJ Fulnek A sobota 9.00 TJ Nový Jièín ŠK Šenov A sobota 9.00 ŠK Šenov A ŠK Svinov B Mìstský pøebor Ostrava ŠK Šenov B a C Hrací den úterý v hod., doma v hod HTJ Odra A ŠK Šenov B ŠK Šenov C Unie Hlubina A ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO B ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO A ŠK Šenov B Hoš álkovice A Slovan A ŠK Šenov C TJ Mar. Hory A ŠK Šenov B ŠK Šenov C ŠK Svinov C ŠK Šenov B NH Ostrava E HTJ Odra A ŠK Šenov C ŠK Šenov B NH Ostrava E HTJ Odra A ŠK Šenov C Unie Hlubina A ŠK Šenov B ŠK Šenov C TJ VOKD D VOKD Poruba D ŠK Šenov B ŠK Šenov C DPMO B ŠK Šenov B DPMO A Hoš álkovice A ŠK Šenov C Slovan A ŠK Šenov B ŠK Šenov C TJ Mar. Hory A ŠK Šenov B ŠK Svinov C NH Ostrava E ŠK Šenov C Mìstská soutìž I. ŠK Šenov D Hrací den úterý v hod., doma v hod ŠK Šenov D Slovan B DPMO C ŠK Šenov D ŠK Šenov D VOKD Poruba E Unie Hlubina B ŠK Šenov D ŠK Šenov D Slavoj Poruba D DPMO D ŠK Šenov D ŠK Šenov D TJ Mar. Hory B ŠK Šenov D Sokol Vítkovice Polanka A ŠK Šenov D Mìstská soutìž II. ŠK Šenov E Hrací den ètvrtek (v bøeznu také úterý) v hod., doma v hod ŠK Šenov E Polanka B ŠK Svinov D ŠK Šenov E ŠK Šenov E VOKD Poruba F NH Ostrava F ŠK Šenov E v o l n o ŠK Šenov E HTJ Odra B Hoš álkovice ŠK Šenov E Polanka B ŠK Šenov E ŠK Šenov E ŠK Svinov D VOKD Poruba F ŠK Šenov E ŠK Šenov E NH Ostrava F v o l n o HTJ Odra B ŠK Šenov E ŠK Šenov E Hoš álkovice B 6 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003

7 Turnaj ve florbalu Další roèník ministrantského turnaje ve florbalu uspoøádala jednota Orla ve spolupráci s šenovskou farností. Byl urèen pro kategorii žákù. Na turnaj pøijelo 7 týmù. Pøi zahájení promluvil do duše úèastníkùm P. Marcel Krajzl. Na turnaji se družstva utkala každý s každým. Až poslední utkání rozhodlo o poøadí na stupních vítìzù. 1. místo a putovní pohár Orla Šenov získalo družstvo Elfi Stará Bìlá. 2. místo obsadili Salesiáni Ostrava a 3. bylo pøekvapivì mladé družstvo Šenova. Další poøadí: 4. Hnojník, 5. Radvanice, 6. Sedlištì, 7. Ostrava-Stará Bìlá. Nejlepším brankáøem byl vyhlášen Marcel Mika ze Salesiánù, nejlepším støelcem hráè domácího Šenova Martin Matas, autor 14 gólù a nejlepším hráèem Daniel Zuštík z vítìzného celku. Lehká atletika mistrovství Orla Naše jednota mìla zástupce i na mistrovství Orla v lehké atletice v Olomouci. Již tradiènì si vedl výbornì Martin Stoláø, který vybojoval ve všech 4 disciplinách, kde soutìžil, místo na stupních vítìzù. Byl 1x 1. (oštìp), 1x 2. (koule), 2x 3. (dálka, výška). Jedenáct Jednota Orla informuje úèastníkù obdrželo zvláštní ocenìní za nejkvalitnìjší pøedvedené výkony. M. Stoláø jej dostal za hod oštìpem. Dìkujeme za vzornou reprezentaci naší jednoty Orla a vìøíme, že nám pomùže vychovat i stejnì kvalitní atlety mezi žáky. Setkání rodin Poslední èervnovou nedìli se uskuteènilo v Zámeckém parku za spolupráce více organizací Setkání rodin. Vìøíme, že zvláštì dìti byly mile pøekvapeny programem a zvláštì pohádkovým lesem s Karkulkou, za který dìkujeme organizátorùm. Rovnìž dìkujeme za sponzorství technického programu ing. Martinu Tomisovi. Fotbalový turnaj Jednota Orla a šenovská farnost vás zvou na halový fotbalový turnaj, který se uskuteèní v sobotu 25. øíjna v tìlocviènách ZŠ Šenov støed. Je urèen pro kategorii dorostu, juniorù, ministranty. Zahájení v 9 hodin, zveme pøíznivce kvalitního sportu. Další orelskou akcí bude 22. listopadu Den sportu pro všechny s Orelským míèkem. Oznámení uzavírky køižovatky silnic II/473 s II/479 Ve dnech od 7.00 hod. do do hod. bude pro individuální dopravu vylouèen provoz v køižovatce silnic II/473 a II/479 v souvislosti s frézováním a kladením nového živièného povrchu. Úprava tras autobusové dopravy Linka è. 28: zastávky zùstanou zachovány v obou smìrech, bude doprava odklonìna pøes ul. Lipovou. Linka è. 29: zastávky zùstanou zachovány v obou smìrech, 8. a bude doprava odklonìna pøes ul. Lipovou. Linka è. 18: zastávky zùstanou zachovány mimo zastávku Høbitovní (bude pøemístìna na zastávku Šenov škola) a zastávku U køižovatky (bude z ulice Kaštanové pøemístìna na Petøvaldskou). Trasa bude odklonìna pøes ulici Lipovou, Bøezovou, V družstvu, a to v obou smìrech ve dnech 8. a Linka è (FM Havíøov): dne bude spoj jezdit pøes ul. Lipovou a budou vynechány zastávky u restaurace Na špici a v opaèném smìru U køižovatky (ul. Kaštanová). Linky , a 303: nebudou stavbou dotèeny. Na objízdné trase v ulicích Lipová, Bøezová, V družstvu budou umístìny pøenosné dopravní znaèky upravující vjezd na tyto ulice a upozoròující na zákaz zastavení v tìchto ulicích. Ulice U Alejského dvora bude uzavøena zcela pro vjezd a výjezd všech vozidel z ul. Tìšínské. Žádáme vás, aby jste v uvedeném termínu využívali jiné místní komunikace ke své individuální pøepravì tak, aby nedocházelo ke kolizím s hromadnou veøejnou dopravou. Dodržování dopravního omezení na komunikacích bude dùslednì kontrolováno mìstskou i státní policií. Výstavba okružní køižovatky pøispìje k výraznému zvýšení bezpeènosti silnièního provozu v tamní lokalitì. Doufáme, že chápete nutnost výrazného omezení dopravy pøi dokonèení výstavby této akce. Naší snahou je v uvedeném termínu zachovat v maximální míøe hromadnou autobusovou pøepravu našich obèanù. Dìkujeme za pochopení. Bližší informace vám poskytne odbor dopravy na MìÚ v Šenovì. Místní sdružení ODS v Šenovì poøádá pøátelský veèer v pátek dne 7. listopadu 2003 v hodin v sále restaurace na Lapaèce Vstupné 30 Kè Pohoštìní (boršè) zdarma. Úèastník s rozžatým lampiónem polovinu. Bohatá tombola symbolù totality. Dražba busty V. I. Lenina. K tanci a poslechu živá hudba. ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 7

8 Zveme všechny dìti ve vìku od 6 do 14 let na své pravidelné schùzky, které se konají vždy ve ètvrtek ve staré škole nebo v tìlocviènì ZŠ Šenov støed. Jako další aktivity poøádá naše PS pro dìti i víkendové pobyty, jednodenní výlety, závody, soutìže, tábory, na které se mohou dìti rovnìž pøihlásit. Rozpis schùzek do (informace pro rodièe: Renata Chrastková tel domù, zamìst.). Øíjen klubovna od do hod. program: uvnitø výtvarka technika dekupáže (nutné malé nùžky manikurní a 10 Kè na výtvarné potøeby (zajištìny), tj. papírový ubrousek, plátìný ubrousek, dekupážní lak, štìtec) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: trampolína, kruhy, opièí dráha klubovna od do hod. program: venku nápisy krále Ašóky šifry v terénu, obrázkový závod tìlocvièna ZŠ od do hod. program: míèové hry, závodivky s míèi. Listopad klubovna od do hod. program: uvnitø stolní hry, turnaje (dìti mohou pøinést pexeso, èlovìèe nezlob se, karty, kostky apod.) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: kolektivní hry pøes sí pøehazovaná, volejbal, ringo, chaos klubovna od do hod. program: venku malý závod Orinž nìkolik závodivek dohromady (lomovka, ètverec, šatnáøka aj.) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: hry s malými míèi házená, pyramida, apod. Prosinec klubovna od do hod. program: uvnitø výtvarka výroba vánoèních ozdob a vánoèních pøání (nutné nùžky, pastelky, voskovky, kousek vánoèního papíru a ozdobné stužky) tìlocvièna ZŠ od do hod. program: cvièení na náøadí žínìnky, žebøiny, koza, švédská bedna, kladina, apod klubovna od do hod. program: uvnitø vánoèní schùzka se stromeèkem 8 ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 Pionýrská skupina Šenov (svíèku, malý dáreèek pro kamarády v hodnotì max. 30 Kè a trochu cukroví). Do tìlocvièny si vzít sportovní obleèení a obuv s nebarvící podrážkou, pití a malou svaèinu. Do klubovny si vzít pøezùvky (je možno si je nechat v klubovnì), zápisník, tužku, pastelky a vìci podle rozpisu jednotlivých schùzek. Pokud je uvedeno venku, pak je schùzka v parku nebo na høišti (mimo deštivé poèasí v klubovnì) se srazem u klubovny; nutno mít náležité obleèení. S pozdravem za PS Šenov Tomáš Revenda a Renata Chrástková. AKCE PS ŠENOV DO OTEVØENÉ VŠEM DÌTEM Podzimní prázdniny Nýdek. Termín: až (pátek støeda). Místo: Nýdek ubytovací zaøízení DDM Tøinec. Ubytování: v budovì. Strava: zajištìna. Odjezd: pátek od bývalého DDM v 17 hod., sraz v hod. køižovatka ulic Na sedlácích a Fýdecké. Doprava: objednaným autobusem pøímo ze Šenova. Vzít s sebou: spacák, sportovní a radìji teplejší obleèení, pyžamo, hygienické potøeby, papuèe, poøádné boty, uzlovaèka, zápisník, tužka, drobné hry (karty, èlovìèe, pexeso apod.). Program: výlet na hory, soutìže na louce a v lese, stolní hry: Riskuj, Milionáø apod. Návrat: støeda odpoledne kolem až 17 hod. Cena: 550 Kè na osobu (celkem 6 dní) a zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, odmìny pro dìti. Mikulášská (asi Dobratice pod Prašivou). Termín: až (pátek až nedìle). Místo: Dobratice pod Prašivou ubytovací zaøízení SMTu Frýdek-Místek (Višòovka). Ubytování: v budovì. Strava: zajištìna. Odjezd: pátek od bývalého DDM v 17 hod., sraz v hod. køižovatka ulic Na sedlácích a Frýdecká. Doprava: autobusem pøímo ze Šenova. Vzít s sebou: spacák, zimní a sportovní obleèení (nezapomenout èepice, rukavice), pyžamo, hygienické potøeby, papuèe, poøádné zimní boty, uzlovaèka, zápisník, tužka, drobné hry (karty, èlovìèe, pexeso apod.). Program: hrátky s èerty, veselé hry, diskotéka apod.). Návrat: nedìle odpoledne kolem 16. hodiny. Cena 350 Kè na osobu a zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, odmìny pro dìti nadílka. Informaci o všech akcích mùžete získat u Renaty Chrástkové na tel. è nebo veèer (domù) nebo (práce). Pøihlásit dìti mùžete osobnì na schùzkách PS Šenov nebo telefonicky nejpozdìji 10 dní pøed každou akcí. Cvièební hodiny ÈOS Sokol Šenov Tìlocvièna na Podlesí Den Zaè. Konec Oddíl Pondìlí ženy aerobik Pondìlí ženy Ètvrtek žáci mladší Pátek florbal žáci Pátek žaèky mladší Pátek žaèky starší Malá tìlocvièna škola støed Støeda ženy Ètvrtek dùchodci Velká tìlocvièna škola støed Pondìlí florbal žáci Ètvrtek nohejbal; sál. kopaná Ètvrtek volejbal Ètvrtek florbal muži Nedìle florbal dorost Nedìle nohejbal; sál. kopaná Upozornìní Upozoròujeme obèany, že firma provádìjící sklenáøské práce v prostorách Mìstského podniku služeb ukonèila svou èinnost k MìPOS Šenov

9 I N Z E R C E n Prodám sedací soupravu Pavlína rozkládací. Zn. levnì. Tel.: po 20. hodinì. n Prodám stavební parcelu Šenov-Podlesí, veškeré inženýrské sítì. Tel.: n Slušná, vysokoškolsky vzdìlaná žena støedního vìku s dospìlou dcerou hledají podnájem. Adresa na MìÚ Šenov podatelna. VÝLOV RYBNÍKU PRODEJ RYB (kapr, amur, tolstolobik, štika, bolen, lín, sumec) Dne od hod. naproti mlýnu v Šenovì ul. U rybníkù. Dále prodej každou sobotu a nedìli od 8 do 13 hodin. Tel.: , Pozemek ke stavbì RD v Šenovì m 2. veškeré inž. sítì na pozemku, krásné a klidné místo v dosahu MHD, pøíjezdová cesta, cena 150 Kè/m 2, dohoda možná. Tel.: ZVEDNE SE VÁM SEBEVÌDOMÍ KUCHYNÌ za velice pøíznivé ceny konzultace, vymìøení, návrh a odborná montáž zdarma NÁBYTEK ALFA Radnièní námìstí 30, Šenov Tel.: Dohodnìte si odbornou konzultaci u vás doma nebo navštivte naši hlavní prodejnu v Ostravì v Polyfunkèním domì Zelená 32, 300 m od ÚAN. Tel.: Dále nabízíme: kuchynì standardních provedení 1,6/1,8 m za nejnižší ceny slevy sedacích souprav válendy dvojlùžka matrace obývací stìny TV stolky skøínì Tìšíme se na vaši navštìvu Zdraví není vše, ale bez draví je vše nièím. A. Schopenhauer DEN ZDRAVÍ V ŠENOVÌ V BUDOVÌ MÌSTSKÉHO ÚØADU ve støedu 22. øíjna 2003 od 10 do 15 hodin Èlenové klubu Projekt zdraví firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost provìøit si svùj zdravotní stav, a tak si zajistit cílenou prevenci pøed vážnými civilizaèními chorobami. Pro vaše konkrétní potøeby nabízíme: mìøení cholesterolu mìøení krevního cukru mìøení krevního tluku zdarma mìøení tìlního tuku zdarma poradna pro výživu zdarma ochutnávka èeských nutraceutik doplòkù stravy zdarma Srdeènì vás zvou èlenové klubu Projekt zdraví FYZICKÁ KONDICE ZDRAVOTNÍ CVIÈENÍ RELAXACE FILOZOFIE TRADICE INTELIGENTNÍ SEBEOBRANA ŠKOLA LOK YIU WING CHUN KUNG FU TEL.: Ing. Richard Šot geodetické práce Vilová 311, Vratimov, Horní Datynì Tel.: , , vytyèování staveb pro potøeby stavebního povolení zhotovování geometrických plánù pro úèely kolaudace zamìøování skuteèného provedení staveb vyhotovování geometrických plánù pro potøeby dìlení pozemkù vytyèování vlastnických hranic vyhotovování geometrických plánù vìcných bøemen inženýrská geodézie kompletní servis spojený se zmìnami vlastnických vztahù prodej, darování, smìna, vypoøádání podílového vlastnictví atd., vèetnì veškerých návazných daòových pøiznání ŠENOVSKÝ OBÌŽNÍK 10/2003 9

10 soudní znalec obor ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel David ZVEJŠKA vypracování znaleckých posudkù pro úèely pøevodù (prodej, pozùstalost, dìdictví) Adresa: Šenov, Bartovická 1581 mobil: MODELÁŽ NEHTÙ prodlužování a zpevòování, novì manikúra a p - Shine parafínové zábaly Miroslava Edelsbergerová, Šenov, Na široké 924 Objednávky a inf. na tel.: Výhodné ceny! Vaše ruce - vaše vizitka! Obchodní dùm, Radnièní nám. 30, Šenov ŠENOVSKÁ BAŠTA Podlesí u školy, naproti Violy zveme vás do pøíjemného prostøedí na sklenièku dobrého vína a na naše speciality: grilované koleno šenovská topinka s kuøeèím masem pohádkový špíz Dále nabízíme: výbìr ze 100 druhù jídel losování grilovaného kolena vždy PO, ST ve 20 hod. do konce listopadu velký výbìr kvalitních vín Rezervace: , l indické kobereèky l prostírání, polštáøe l ratanový nábytek nabízí: l dárkové zboží l svíèky, svícny l doplòky z masivu ANTÉNNÍ SERVIS Montáž a opravy televizních a satelitních antén fa: MOTLOCH JAROSLAV Tìšínská 285, ŠENOV tel.: Nabízí: zámkové dlažby betonové výrobky betonové ploty výrobu, dodávku a montáž schodiš dle vašeho pøání MIMOØÁDNÉ CENY! Excel plus, s. r. o. Ke Kameninì 89/ Ostrava-Hrušov tel./fax: MÌSTSKÉ TAXI ŠENOV , Kè Kupón na slevu z jízdného do konce listopadu. Dìkuji všem pøátelùm a známým, kteøí projevili soustrast s úmrtím pana Františka Kaufmanna syn Jiøí s rodinou Pùjèit si peníze je nyní jednoduché! Britská spoleènost se 120 letou tradicí vám nabízí krátkodobé pùjèky k jakémukoliv úèelu do Kè! l splácíte pevnì stanovené èástky l nepotøebujete žádného ruèitele l hotovost obdržíte maximálnì do dvou dnù Kontaktujte našeho obchodního zástupce: p. Kosòovská, tel.: Máte se na koho obrátit Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì, vychází okolo 15. v mìsíci, reg. è. MK ÈR E Redakèní rada: starosta ing. Pavel Dìdic, místostarosta Mgr. Darja Kuchaøová, tajemník Ludmila Stavinohová, spr. odbor Radka Svobodová. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, Šenov. IÈO Grafická úprava, technická redakce a sazba firma VMCG, Zeyerova 11, Ostrava 1. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor.

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Historie porubského zámku

Historie porubského zámku Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku E-mail ÚMOb Poruba: info@moporuba.cz Internet: www.moporuba.cz OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky

NAPAJEDELSKE ÚNOR 2001. MUDr. Pavel Talaš. Muzeum v roce jedna. Pozvánka pro rodiče i děti Obžalována je lhostejnost. Napajedelské jarmarky NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. ÚNOR 2001 CENA 5 KČ Muzeum v roce jedna Muzeum bylo v Napajedlích po dlouhou dobu souèástí kulturního života mìsta. Vlivem mnoha okolnosti pøed lety zaniklo.

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více