OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření"

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

2 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci B. Rozbor hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost F. Pohledávky a závazky organizace G. Výsledky kontrol H. Zveřejnění zprávy o hospodaření I. Vyhodnocení povinného podílu J. Tabulková část

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČ DIČ CZ Příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bankovní účet: KB /0100 Příspěvková organizace sdružuje (stav od ) Střední škola IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna IZO Sídlo U Jezu 7, Nový Jičín Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Vedení Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupci ředitele: Zástupce pro ekonomiku: PaedDr. Bohumír Kusý RNDr. Jiří Trávníček Mgr. Josef Baláš Ing. Věra Nováková Ing. Jan Vícha Ing. Liduše Trčková Adresa pro dálkový přístup ID Datové schránky: vksxrrt STUDIJNÍ OBORY M / 001 Agropodnikání forma studia: denní, dobíhající obor M / 01 Agropodnikání školní vzdělávací program forma studia: denní M / 01 Ekologie a biolologe školní vzdělávací program forma studia: denní 1

4 L / 01 Mechanik strojů a zařízení Forma studia: denní M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní L / 524 Podnikání forma studia denní, dálková UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STROJÍRENSKÉ H / 01 Strojní mechanik (zámečník) H / 01 Nástrojař H / 01 Obráběč kovů H / 01 Opravář zemědělských strojů E / 01 Strojírenské práce UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ H / 01 Instalatér H / 01 Tesař H / 01 Truhlář H / 01 Zedník UČEBNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM DVOULETÝ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ E / 02 Stavební práce HLAVNÍ ČINNOST Teoretická část výuky probíhá : - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská ve Fulneku, 1. máje 62 do Praktická výuka probíhá: - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská v Novém Jičíně, ul. Jugoslávská 5 - v Suchdole nad Odrou, Za nádražím - ve Fulneku, 1. máje 62 do v Novém Jičíně, Sv. Čecha ( NOSTA) do

5 DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. V oblasti stravování dovoluje kapacita kuchyně zabezpečovat obědy pro městský úřad (rozvoz starobním důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Je využita volná kapacita kuchyně a částečně se snižují náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. V budově domova mládeže je možnost ubytovávání hostů v režimu ubytovny. Kapacita byla omezena vytvořením dvou učeben a kabinetu v přízemí budovy od Přestěhováním žáků oboru Mechanik strojů a zařízení se uvolnily prostory v Šenově u Nového Jičína, do kterých se po stavebních úpravách přestěhovaly dílny z Fulneku. V oblast kurzů svařování a přezkoušení je situace stabilní. Kurzy přezkoušení svářečů jsou realizovány převážně pro zaměstnance podniku Varroc Lighting Systems, s.r.o., a Halla Visteon Autopal, s.r.o. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění zisk ,93 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti zisk ,27 Kč. Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). 3

6 POČET ŽÁKŮ K (dle statistického výkazu) Obor Hoši Dívky Celkem Stavební práce Strojírenské práce Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů Truhlář Instalatér Tesař Zedník Opravář zemědělských strojů Ekologie a životní prostředí Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení Agropodnikání Podnikání - denní forma Podnikání - dálková forma CELKEM POČET ZAMĚSTNANCŮ k Pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci celkem 63,334 19,615 82,949 4

7 B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1. VÝNOSY Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Organizace dle přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7) vyčerpala příspěvky a dotace MŠMT a od zřizovatele v plné výši. závazný ukazatel stanoven zřizovatelem (Kč) čerpáno 2013 (Kč) Příspěvek na provoz organizace z toho přímé náklady dotace ze státního rozpočtu přímé náklady na vzdělávání (normativně) účelové prostředky na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků z toho provozní náklady dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční , ,57 Účelová investiční dotace Rozbor výnosů z vlastní činnosti viz příloha tab. č VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu v celkové výši Kč. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ: Neinvestiční dotace Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Účelové prostředky na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků ÚZ Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově přidělené prostředky byly čerpány v souladu s určeným účelem. Prostředky na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků nemohly být vyplaceny, neboť žáci nesplnili podmínky pro výplatu příspěvků. Celý tento program podpory je z dlouhodobého hlediska problematický. Lze jen těžko hodnotit přínos tohoto programu. 5

8 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT limit mzdových prostředků (vč. OON ) (Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (projekty dofinancování) jiné zdroje (malopočetné třídy) mzdové náklady doplňkové činnosti (Kč) produktivní práce žáků mzdové náklady celkem, (Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR 84,37 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 82,396 průměrná měsíční mzda (Kč) z celkových mezd DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Provozní náklady ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 132 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Strojní mechanik,obráběč kovů,truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník) ÚZ 131 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ Dotace celkem Veškeré prostředky byly organizací vyčerpány. Úhrada nákladů byla doplněna vlastními zdroji. 5. VLASTNÍ PŘÍJMY Z ČINNOSTI Vlastní příjmy z činnosti tvoří stravné zaměstnanců a žáků školy, produktivní práce žáků, kopírování, prodej kovového odpadu, náhrady od pojišťovny. K tomu celá část doplňkové činnosti. Z tabulky č. 1 je vidět, že právě v oblasti doplňkové činnosti v nájmech, došlo k výraznému poklesu výnosů. Jde o dopad prodeje dílen ve Studénce firmě PARS Komponenty. Škola tím ztratila nájem ve výši tisíc Kč. Srovnávací indexy let 2013 a 2012 jsou zkresleny, protože došlo ke sloučení Střední školy Šenov u Nového Jičína a Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. 6

9 6. NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ K tabulce č. 2 Významné náklady ovlivňující hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Podíl z celkových nákladů v % Materiálové ,74 náklady Energie ,75 Služby ,52 Opravy ,67 Mzdové náklady ,27 Odvody ,23 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkové náklady Přímé náklady- pokrývají mzdy, odvody, tvorbu FKSP a přímý ONIV ve výši 422 tisíc Kč ( 1,3%) Nejvýznamnějšími položkami provozních nákladů jsou materiálové náklady, náklady na energie, opravu a údržbu svěřeného majetku a náklady za služby. Meziroční srovnání není vypovídající z důvodu sloučení škol k K datu byla ukončena výuka v odloučeném pracovišti Fulnek. Žáci byli převedeni do Šenova u Nového Jičína. Budova dílen ve Fulneku byla navržena k prodeji. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. Doplňková činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek nájmy , , ,93 ubytování , , ,71 stravování , ,26 639,83 kurzy , , ,46 Celkem , , ,93 V oblasti nájmu nebytových prostor došlo k významné negativní změně. V únoru 2013 byl ukončen pronájem dílen firmě PARS Komponenty ve 7

10 Studénce. Objekt byl firmě odprodán. Výnosy z pronájmu se tímto rozhodnutím snížily o 1 v ročním objemu o tisíc Kč. Nadále zůstává pronajímána budova bývalého internátu ve Studénce, Poštovní 515. Dlouhodobě je zaznamenán nižší zájem o pronájem nebytových prostor. Dá se tedy předpokládat nižší výnos z nájemného. Příčinou je stagnace a pokles poptávky v oblasti služeb a prodeje. Firma PARS Komponenty s. r. o. uzavřela se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín darovací smlouvu na 800 tisíc Kč ve splátkách do roku 2017 na podporu vzdělávání. Svůj závazek pro rok 2013 splnila a darovala škole 400 tisíc Kč do rezervního fondu. V dalších čtyřech letech daruje ročně 100 tisíc Kč. Veškeré náklady a výnosy jsou podrobně vyčísleny v příloze tab. č. 1,2 a 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ viz příloha tab. č. 3 náklady Výnosy hospodářský výsledek Hlavní činnost , , ,27 Doplňková činnost , , ,93 nájmy , , ,93 ubytování , , ,71 stravování , ,26 639,83 kurzy , , ,46 za organizaci celkem , , ,20 Výši hospodářského výsledku hlavní činnosti ovlivnilo čerpání financí z Projektů EU a nižší náklady na energie. Přeplatky za rok ,00 Kč Pragoplyn ,53 Kč Lumius ,00 Kč Centropol Celkem ,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: V souladu s doporučením zřizovatele bude převeden celý hospodářský výsledek do rezervního fondu fond rezervní ,20 Kč 8

11 C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ Podrobný popis hospodaření s fondy viz příloha tab. č. 7 Použité prostředky z IF (tis.kč) Investiční fond byl během roku plněn přídělem z odpisů ve výši tisíc Kč. Část odpisů ve výši 322 tisíc Kč je vztažena k investičním transferům a zůstává nekryta. Vzhledem k plánovaným nákupům investic z projektů bude tato částka výrazně narůstat. Prostředky byly v roce 2013 použity na stavební úpravy v Šenově vyvolané stěhováním dílen z Fulneku 520 tisíc Kč, úprava vzduchotechniky v tělocvičně U Jezu 473 tisíc Kč, výměna oken na OP na Jugoslávské ulici 181 tisíc Kč, zakoupení jednostranné tloušťkovací frézky FWJ tisíc Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele nařízen nebyl. Použité prostředky z RF (tis.kč) 2 Do rezervního fondu byla přidělena část hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 799 tisíc Kč. Byl přijat dar 400 tisíc Kč od firmy PARS Komponenty a účelový dar 2 tisíce Kč na soutěž Šikovné ruce. Použity byly prostředky na Šikovné ruce ve výši daru. Použité prostředky z FKSP (tis.kč) 282 Základní příděl fondu z objemu mzdových prostředků byl 246 tisíc Kč. Použití: Příspěvek na stravování 71 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění 109 tisíc Kč, příspěvek na rekreace zaměstnanců 57 tisíc Kč, společné sportovní a kulturní akce 28 tisíc Kč, nepeněžní dary u příležitosti životního jubilea 16 tisíc Kč. Použité prostředky z FO (tis.kč) 0 Příděl z hospodářského výsledku za rok tisíc Kč. 9

12 D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zaměstnanci mají zajištěnou možnost stravování na všech pracovištích. Na odloučená pracoviště do Šenova u Nového Jičína jsou jídla dovážena do výdejny s jídelnou. Na odloučené pracoviště v Novém Jičíně, Jugoslávská ulice jsou dováženy obědy v jídlonosičích. Odloučené pracoviště v Suchdole nad Odrou odebírá obědy ze ZŠ Suchdol nad Odrou. V době, kdy školní kuchyně nevaří využívá organizace stravenky Gastro. Protože v rámci doplňkové činnosti kuchyně vaří pro cizí strávníky i v období prázdnin, je počet těchto stravenek minimální. 10

13 E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE (počet budov dle zřizovací listiny) Po sloučení škol má organizace budovy na těchto adresách: Žilina u Nového Jičína - 9 budov Fulnek 1 budova ( od ukončena výuka, záchovný program do doby prodeje, ke dni beze změny) Nový Jičín Dolní předměstí 1 budova Studénka Butovice 3 budovy, prodány dílny, zůstává budova internátu na Poštovní 515 Suchdol nad Odrou - 6 budov Šenov u Nového Jičína 1 budova 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ Prioritním úkolem byla oprava kotelny v budově školy Nový Jičín, U jezu 7. V souvislosti s ukončením výuky na odloučeném pracovišti ve Fulneku se stěhovali žáci strojírenských oborů do Šenova u Nového Jičína. Bylo nutné vytvořit pro žáky oboru Mechanik strojů a zařízení učebny v Novém Jičíně, U Jezu 7 a z původních učeben v Šenově u Nového Jičína vytvořit dílny. Poté přestěhovat stroje a vybavení dílen z Fulneku. Problematický opakovaný výskyt plísní v tělocvičně v Novém Jičíně U Jezu by měl být vyřešen úpravou vzduchotechniky zapojením rekuperační jednotky, která by měla zajistit odvětrávání prostor tělocvičny. V budově v Novém Jičíně na Jugoslávské ulici byla dokončena oprava střechy izolace. Byly vyměněny okna v přízemí budovy, opraveny šatny žáků. 11

14 Přehled významnějších akcí za rok 2013 areál Nový Jičín tis. Kč Oprava kotelny a projektová dokumentace ke kotelně 1200 Učebny na internátě stavební úpravy,malování, lino, 185 úprava el. rozvody Malování, nátěr schodiště, opravné nátěry 71 Výměna topidel laboratoře, dílny 43 Rekuperační jednotka 376 Elektrorevize budov 116 Opravy dopravních vozidel 122 Průkazy energetické náročnosti budov 156 Kontrola HP 30 areál Suchdol nad Odrou tis. Kč Opravy elektro 35 Připojení kanalizace 91 budova v Šenově u Nového Jičína tis. Kč Malování 10 Stavební úpravy, stěhování strojů a připojení strojů 688 Kontrola HP 15 Výměna bojleru 57 budova v Novém Jičíně OP Jugoslávská tis. Kč Oprava střechy-dokončení 2. a 3. část 117 Výměna oken-2. část

15 3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH V oblasti pojištění nedošlo k žádným podstatným změnám. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava sjednal pojistnou smlouvou č pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1. Účinnost smlouvy od do Škodové živelní pojištění Škodové pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeží Škodové pojištění věcí během silniční dopravy Škodové pojištění odpovědnosti za škodu Škodové pojištění elektroniky a elektronických zařízení Škodové pojištění strojů a strojních zařízení V roce 2013 byla organizaci pojišťovnou uhrazena škoda na poškozených šatních skříňkách ve výši 5 tisíc Kč. V rámci odpovědnosti za škodu bylo odškodněno: 7 úrazů žáků Kč ( z 27 registrovaných úrazů) 1 x poškození odložené věci poškozenému se spoluúčastí školy ( zaměstnanci) 2 x náhrada odložené věci se spoluúčastí školy ( žáci) 1x poškozené přední sklo ROOMSTER ( POV) Pracovní úraz v organizaci byl , odpovědnost dle Zákoníku práce, plnění Kooperativa ( Jiří Kranich). 13

16 4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU, VČETNĚ ZÁPISU HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Účetní jednotka : Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková Organizace, U Jezu Nový Jičín Číslo organizace : 1328 IČO: Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace za rok Na základě Pokynu ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. K provedení inventarizace byla jmenována ředitelem školy hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pro jednotlivé objekty a kategorie majetku. 2. Pokynem ředitele bylo uloženo : Ověřit účetní stav a ocenění majetku a závazků ke dni účetní závěrky - k Inventarizace byla zahájena ukončena O provedené periodické inventarizaci byl vyhotoven inventarizační zápis doložený rekapitulací a inventurními soupisy jednotlivých účtů podle středisek a místností. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zápis a jednotlivé soupisy jsou uloženy na ekonomickém úseku a u hospodářky Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín. 5. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 6. Inventarizační komise zhodnotila připravenost inventur, hospodaření se svěřeným majetkem, jeho stav a údržbu. Na základě provedené fyzické inventury navrhla komise zpracovat soupis majetku pro fyzickou likvidaci - poškozený, zničený, nepoužitelný pro další činnost - do konce února 2014, následně majetek vyřadit a zlikvidovat. 7. Závěrečná inventarizační zpráva je vyhotovena v Novém Jičíně Zpracovala Ing. Trčková L. Schválil PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů a inventurních rozdílů k

17 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k Číslo účtu Účetní stav Stav zjištěný Invent.rozdíl SÚ AÚ Název účtu k inventarizací manko -, přebyt DDNM - Šenov , ,00 0, DDNM - Žilina , ,90 0,00 DDNM celkem , ,90 0, Stavby - jiné nebytové domy , ,22 0, Stavby - jiné nebytové domy Žil , ,73 0, Stavby - jiné nebytové domy Such , ,52 0, Stavby - jiné nebytové domy Fuln , ,00 0, Stavby - jiné inž. sítě Žil , ,10 0, Stavby - ostatní stavby , ,00 0, Stavby - ostatní stavby Žil , ,10 0, Stavby - ostatní stavby Such , ,00 0, Stavby - ostatní stavby Fuln , ,00 0,00 Stavby celkem , ,67 0, Sam.mov.věci - ener.hnací stroje , ,00 0, Sam.mov.věci - stroje a zařízení , ,74 0, Sam.mov.věci - přístroje a zařízení , ,00 0, Sam.mov.věci - dopravní prostředky , ,00 0, Sam.mov.věci - inventář , ,00 0, Sam.mov.věci - OP Fulnek , ,00 0, Sam.mov.věci - Žilina , ,60 0, Sam.mov.věci - OP Suchdol , ,40 0, Sam.mov.věci - Žilina výuka , ,60 0, Sam.mov.věci - OP Suchdol výuka , ,53 0,00 Celkem , ,87 0, DDHM , ,73 0, DDHM OP Studénka 3 100, ,00 0, DDHM OP Fulnek , ,50 0, DDHM OP Žilina , ,23 0, DDHM OP Suchdol , ,96 0, DDHM Žilina uč.p , ,51 0, DDHM Suchdol uč.p , ,48 0,00 DDHM celkem , ,41 0, Pozemky - zahrady Žilina , ,60 0, Pozemky - zahrady OP Suchdol , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Žilina , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Suchdol , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Fulnek , ,00 0, Pozemky - ostatní pozemky , ,00 0, Pozemky - ostatní pozemky Žilina , ,30 0, Pozemky - ostatní pozemky Suchdol , ,00 0,00 Pozemky celkem , ,90 0, Nedok. dlo.hm.majetek , ,00 0,00 Nedok. majetek celkem , ,00 0, Sklad materiálu Šenov , ,21 0, Sklad ochranných pomůcek , ,66 0, Sklad potravin , ,73 0, Sklad čistících prostředků 6 590, ,94 0, Sklad materiálu OP Suchdol , ,18 0, Sklad PHM Žilina , ,80 0, Sklad PHM Šenov 2 298, ,00 0, Sklad materiálu OP Studénka 8 078, ,09 0, Sklad materiálu OP Fulnek , ,22 0,00 Sklady celkem , ,83 0,00 15

18 Běžný účet , ,71 0, Běžný účet - FO , ,53 0, Běžný účet - RF , ,15 0, Běžný účet - RF z ost. titulů , ,00 0, Běžný účet - FRM , ,66 0, Běžný účet spořící , ,54 0, Běžný účet - Žilina , ,99 0, Běžný účet - OPVK , ,13 0, Běžný účet NAT - TECH , ,10 0, Běžný účet devizový Leonardo , ,82 0,00 BÚ celkem , ,63 0, Běžný účet FKSP , ,20 0,00 BÚ FKSP celkem , ,20 0, Pokladna školy - Žilina , ,00 0, Pokladna školy - Šenov , ,00 0, Pokladna školy - ŠJ 2 218, ,00 0, Pokladna školy - OPVK 2 481, ,00 0, Pokladna školy - NAT - TECH 7 988, ,00 0,00 Pokladna celkem , ,00 0, Ceniny - poštovní známky Šenov 533,00 533,00 0,00 Ceniny celkem 533,00 533,00 0, Odběratelé , ,38 0,00 Odběratelé celkem , ,38 0, Záloha el. energie , ,00 0, Záloha plyn NJ , ,00 0, Záloha plyn Studénka , ,00 0, Záloha el. energie ČEZ Studénka - - 0, Záloha voda Studénka , ,00 0, Záloha plyn MK Žilina - - 0, Záloha el. energie Suchdol - - 0, Zálohy ostatní - - 0, Záloha mýtné 1 550, ,00 0, Záloha karty CCS , ,00 0,00 Krátkobobé zálohy celkem , ,00 0, Jiné pohledávky z HČ 200,00 200,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 200,00 200,00 0, Dodavatelé , ,63 0, Dodavatelé CCS 3 192, ,18 0,00 Dodavatelé celkem , ,81 0, Přijaté zálohy - služební byt nájemné 4 371, ,93 0, Přijaté zálohy - stravování , ,00 0, Přijaté zálohy - kopírovací karty 300,00 300,00 0,00 Zálohy celkem , ,93 0, Závazky vůči zaměstnancům , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Půjčky FKSP 3 999, ,98 0,00 Celkem 3 999, ,98 0, Zdravotní pojištění zam , ,00 0, Zdravotní pojištění org , ,00 0, Sociální pojištění zam , ,00 0, Sociální pojištění org , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Daň z příjmů organizace , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Daň za zaměstnance , ,00 0, Daň za zaměstnance - srážka 4 582, ,00 0,00 16

19 Celkem , ,00 0, DPH - vrátka FÚ , ,00 0, DPH - na vstupu 15% po ,20 467,20 0, DPH - na vstupu 21% po , ,87 0,00 Celkem , ,93 0, Jiné daně - silniční daň - - 0,00 Celkem - - 0, Závazek ke zřizovateli - rómští žáci 9 567, ,00 0,00 Celkem 9 567, ,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy , ,92 0,00 Celkem , ,92 0, Ostatní pohledávky - nájemné Studénka , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Ostatní závazky - exekuce 8 509, ,00 0, Ostatní závazky - penzijní připojištění 8 800, ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Náklady příštích období - předplatné , ,00 0, Náklady příštích období - ostatní , ,52 0,00 Celkem , ,52 0, Výnosy příštích období , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Dohadné účty aktivní - Nat-Tech , ,62 0, Dohadné účty aktivní - OPVK Žilina , ,94 0, Dohadné účty aktivní - EU PŠ Šenov , ,22 0, Dohadné účty aktivní - EU PŠ Žilina , ,27 0, Dohadné účty aktivní - Leonardo , ,00 0,00 Celkem , ,05 0, Doh.účty pas. - el.energie Jugoslávská , ,00 0, Doh.účty pas. - plyn NJ , ,36 0, Doh.účty pas. - plyn Studénka , ,08 0, Doh.účty pas. - el.energie Studénka , ,15 0, Doh.účty pas. - voda Studénka , ,00 0,00 Celkem , ,59 0, Jmění účetní jednotky - inv. transfer , ,80 0, Jmění účetní jednotky - ostatní 5 094, ,00 0, Jmění účetní jednotky - dlouh. majetek , ,47 0, Jmění účetní jednotky - ob. majetek , ,74 0,00 Celkem , ,41 0, Snížení investičního transferu , ,09 0, Snížení investičního transferu - OPVK , ,22 0, Transfer DHM MŠS , ,48 0, Transfer DHM OPVK , ,80 0,00 Celkem , ,97 0, Dooprávkování DHM Šenov , ,76 0, Dooprávkování DHM Žilina , ,99 0, Dooprávkování DHM Fulnek , ,73 0,00 Celkem , ,48 0, Opravy chyb předchozích období , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Fond odměn - počáteční stav , ,53 0, Fond odměn - příděl z HV , ,00 0,00 Celkem , ,53 0, FKSP - počáteční stav , ,40 0, FKSP - základní příděl , ,50 0, FKSP - čerpání - stravování , ,40 0,00 17

20 FKSP - čerpání - rekreace , ,00 0, FKSP - čerpání - kultura, sport , ,00 0, FKSP - čerpání - penzijní připojištění , ,00 0, FKSP - čerpání - nepeněžní dary , ,00 0,00 FKSP celkem , ,50 0, Rezervní fond počáteční stav , ,36 0, Rezervní fond - příděl z HV , ,79 0,00 Rezervní fond celkem , ,15 0, RF ost.t. - dary účel , ,00 0, RF ost.t. - dary neúčel , ,00 0, RF ost.t. - dary čerpání , ,00 0, , ,00 0, Fond reprod. majetku - počáteční stav , ,58 0, Tvorba fondu z odpisů , ,69 0, Transfer - - 0, Převod z rezervního fondu - - 0, Použití - výstavba a rekonstrukce , ,85 0, Použití - nákup strojů a zařízení , ,00 0,00 Fond reprodukce majetku celkem , ,42 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-opvk , ,13 0, Dlouh.přijaté zálohy na t. Nat-Tech , ,50 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš , ,00 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš , ,00 0,00 Celkem , ,63 0, DDNM - Šenov , ,00 0, DDNM - OP Fulnek 952,00 952,00 0, DDNM - OP Studénka 7 364, ,32 0,00 Celkem , ,32 0, DDHM - Šenov , ,40 0, DDHM - OP Fulnek , ,45 0, DDHM - OP Studénka , ,00 0, DDHM - Žilina E , ,51 0, DDHM - Žilina A , ,51 0, DDHM - OP Suchdol , ,59 0,00 Celkem , ,46 0, Ostatní majetek - stravenky 4 656, ,00 0, Kopírovací karty 137,00 137,00 0, Karty zapůjčené studenti 5,00 5,00 0, Karty zapůjčené zaměstnanci 37,00 37,00 0, Vysvědčení maturitní 253,00 253,00 0, Výuční listy 117,00 117,00 0, Vysvědčení o závěrečné zkoušce 75,00 75,00 0,00 Ostatní majetek celkem 5 280, ,00 0, Vyřazené pohledávky DČ , ,00 0, Vyřazené pohledávky HČ 1 153, ,28 0,00 Odepsané pohledávky celkem , ,28 0, Dlouhodobé pohledávky - OPVK , ,27 0, Dlouhodobé pohledávky - Nat-Tech , ,15 0, Dlouhodobé pohledávky - PŠ Šenov - - 0, Dlouhodobé pohledávky - PŠ Žilina - - 0,00 Celkem , ,42 0, Cizí majetek ve výpůjčce , ,00 0,00 Celkem , ,00 0,00 18

21 5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU (viz přílohy tabulka Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce výpis FaMa+) Organizace pronajímá nebytové prostory ve Studénce Poštovní 515, objekt bývalého internátu. V Šenově u Nového Jičína byla krátkodobě pronajata učebna pro výuku angličtiny. Bytové prostory: V Novém Jičíně organizace pronajímá dva byty, ve Studénce pronajímá jeden byt. Nájemní smlouvy jsou sjednávány na jeden rok. V objektu bývalého internátu ve Studénce má část nájemců smlouvu na dobu neurčitou se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje, usnesení č.99/6408 ze dne V Novém Jičíně, U Jezu 7 je pronajímána příležitostně tělocvična. Pronájem místnosti za účelem zřízení knihovny Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín byl ukončen k z důvodu rozšíření počtu učeben. V Suchdole nad Odrou byl ukončen nájem prostor firmě SOME Jindřichův Hradec z důvodu navýšení počtu žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Nájmy jsou v souladu se zřizovací listinou od roku 2012 provozovány v rámci doplňkové činnosti. F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. POHLEDÁVKY Organizace eviduje krátkodobé pohledávky v celkové výši tis. Kč. tis. Kč - pohledávky za odběrateli 43 - pohledávky krátkodobé poskytnuté zálohy (vyúčtování energií) pohledávka za FÚ Nový Jičín 57 - pohledávka za zaměstnanci půjčka z FKSP 4 - náklady příštích období ( předplatné, upgrade 2013) 60 -dohadné účty aktivní ( projekty, nevyúčtované zálohy na služby,dohad energie ) -ostatní krátkodobé pohledávky 10 19

22 2. ZÁVAZKY Organizace eviduje krátkodobé závazky v celkové výši tis. Kč. tis. Kč - závazky k dodavatelům krátkodobé přijaté zálohy 39 - zaměstnanci (vyúčtování mezd) sociální a zdravotní vyúčtování mezd) 988 -daň z příjmu a jiné přímé daně, poplatky 268 -daň z přidané hodnoty 105 -dohadné účty pasivní 853 -závazky k vybraným místním institucím (ROMA 2013) 9 -krátkodobé přijaté zálohy na transfery 597 -ostatní krátkodobé závazky 28 Závazky organizace jsou hrazeny v termínu splatnosti. G. VÝSLEDKY KONTROL V roce 2013 nebyla provedena v organizaci IČ: veřejnosprávní kontrola. H. ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Jeden kompletní výtisk zprávy bude k nahlédnutí ve škole. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva o hospodaření za rok 2013 bude projednána na poradě zaměstnanců dne Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání dne Odborová organizace na škole nepůsobí. Tato zpráva je rozborem hospodaření podle 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti školy podle 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 odst. 1i) vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších přepisů. 20

23 I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., (o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců celkem 82,63 povinný podíl 4% 3,31 plnění zaměstnáním osob se zdravotním postižením 3,81 Povinnost je splněna zaměstnáním osob se zdravotním postižením vyšším procentem než je povinný podíl. J. TABULKOVÁ ČÁST 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti + 6a ošetřovné 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Rozvaha 10. Výkaz zisků a ztrát 11. Příloha účetní závěrky 12. Rozbor plnění HV 13. Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce V Novém Jičíně Zpracovala: ing.liduše Trčková Schválil: PaedDr. Bohumír Kusý 21

24 22

OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci B. Rozbor hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D. Závodní stravování zaměstnanců

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2006 ÚNOR 2007 Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě vykonávající

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2011 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Vnitřní směrnice Č. 9 k

Vnitřní směrnice Č. 9 k Vnitřní směrnice Č. 9 k 9.1.2015 Účtový rozvrh 018 00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SW 021 10 Budovy, haly, stavby 022 00 Stroje, přístroje, zařízení 022 20 Stroje, přístroje, zařízení - škola 022

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

A. Identifikace ÚJ. Sídlo: Opava, Rolnická 24, B. Inventarizační komise. Jméno zaměstnance: Denisa Cihlářová Sylva Fusová Bc.

A. Identifikace ÚJ. Sídlo: Opava, Rolnická 24, B. Inventarizační komise. Jméno zaměstnance: Denisa Cihlářová Sylva Fusová Bc. Inventarizační zpráva za rok 2014: A. Identifikace ÚJ Účetní jednotka: Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace Sídlo: Opava, Rolnická 24, 747 05 Identifikační číslo: 71196943 B. Inventarizační komise

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ÚNOR 2009 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Část I: Počáteční a koncové

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb.

Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek 7 odst. 1 j) Vyhlášky 15/2005 Sb. PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2009-2010 podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Komentář k výroční zprávě za rok 2007

Komentář k výroční zprávě za rok 2007 Komentář k výroční zprávě za rok 2007 1. Tvorba hospodářského výsledku Výnosy hlavní Výnosy z hlavní a ostatní výnosy se zvýšily proti roku 2006 o 42,88 tis. Kč. Nižší výnosy byly u stravného, školného.

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2015

Zpráva o hospodaření za rok 2015 Zpráva o hospodaření za rok 2015 1. Zřizovatel školy: Město Kuřim Sídlo zřizovatele školy: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim IČ zřizovatele školy: 00281964 Část I. Základní charakteristika 2. Název školy:

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více