Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších"

Transkript

1 Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem ulovili jelena. Rozdlení koisti penechali oslovi. Osel rozdlil koist na ti naprosto stejné ásti. Lev se zachmuil, vycenil zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho. Potom se obrátil na lišku: Ukaž ty, jak se má správn dlit! Liška spojila všechny ti ásti koisti a dala je lvu. Spokojený lev se ptá lišky: Kdo t nauil tak moude dlit? Tam ten, odpovdla liška a ukázala pitom na zkrvavené pozstatky osla. Lidské djiny od chvíle prvotního híchu tvoili egoistití lvi, chytré lišky a spravedliví osli. Toto drama pokrauje. Kdo bude mít poslední slovo? Když se díváme na kíž, ptáme se, zda to není další vítzství silnjších nad slabším. Není to další prohra spravedlnosti? Hle, tak umírá spravedlivý... Naši pedci na Velké Morav dali vyrýt do kíže, který byl nalezen pi vykopávkách, jasné svdectví víry: Christos Fós Zóé Níké (Kristus Svtlo Život Vítzství). Jako kesan se tedy nemusím nechat zviklat tím, že má touha po spravedlnosti a pravd narazí na egoistického lva nebo vychytralou lišku. Tváí v tvá Ukižovanému stojíme vlastn ped Vítzným. Dokonáno jest totiž nebylo posledním slovem! (Z knihy Renaty Štolbové Kížová cesta, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství) Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti Farní dm v pražském Karlín má za sebou bezmála sedmiletou historii, která se díky událostem v srpnu 2002 dá rozdlit na období ped a po povodni. Jak Farní dm funguje dnes, co voda vzala a jestli naopak nco dala, jsme se zeptali faráe karlínské farnosti P. Miroslava Cútha. (Rozhovor na str. 2) Rekolekce pro služebníky eucharistie Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie (rozdlování eucharistie pi bohoslužb, donášení sv. pijímání nemocným) se koná v sobotu 12. bezna 2005 od 9:00 do 13:00 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha, Kolejní 4, Praha 6. Rekolekci na téma Eucharistie tajemství svtla povede P. Josef unek SJ. (Více na str. 9) Nová rubrika: Z redakní pošty... Díky jedné z našich tenáek, která nám zaslala následující píbh, vznikla rubrika Z redakní pošty.... Rádi bychom zde i nadále zveejovali Vaše píspvky, úvahy, postehy a podnty. Zárove uvítáme návrhy témat, která Vás zajímají nebo dotazy, na které samozejm zprostedkujeme odpov. Pište nám na adresu redakce: (Více na str. 5) Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky V letošním roce se sbírky zúastnil rekordní poet koledník. Skupinek bylo celkem 811, to znamená, že koledník bylo asi Do pokladniek se podailo vybrat dohromady K. To je o cca K více, než v minulém roce. (Více na str. 3) Vlašim žije! V sobotu 5. a v nedli 6. února se ve Vlašimi uskutenila duchovní obnova pro manželské páry. Pednášky probíhaly v sále kulturního domu Blaník, skupinky tamtéž, ale i na fae a po bytech úastník, mše svatá s obnovou manželských slib v kostele sv. Jiljí. (Více na str. 9) Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších organizací o Další zprávy o Z historického kalendáe o Oznámení Zpravodaj pražské arcidiecéze je k dispozici též na internetových stránkách pražské arcidiecéze v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj. 1

2 Z E Ž I V O T A A R C I D I E C É Z E Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti Farní dm v pražském Karlín má za sebou bezmála sedmiletou historii, která se díky událostem v srpnu 2002 dá rozdlit na období ped a po povodni. Jak Farní dm funguje dnes, co voda vzala a jestli naopak nco pinesla, jsme se zeptali faráe karlínské farnosti P. Miroslava Cútha. Kdo trochu sledoval dní v Karlín po povodni v lét 2002, ví, že Oáza byla prvním místem oberstvení a setkávání pro všechny, kteí pracovali na obnov Karlína. Oáza tedy vznikla jako reakce na povodn? Oáza mohla po povodni vzniknout, protože jsem ml pipravený prostor. To je tak. Už na jae roku 1997, když jsme zadávali vypracování projektu na pestavbu a dostavbu tohoto domu, aby mohl sloužit farnosti a jejím aktivitám, jsem panu architektovi íkal, že bych rád ml v pízemí takový prostor pro všechny, prostor, který bude farou a pitom nebude... Velmi otevený pro každého, aby se tam lidé nebáli chodit, takové posezení, kavárnika. A protože si uvdomuji, že tady žijí nejen eši, tak jsem ml ideu, že by ten prostor mohl sloužit na sbližování rzných etnik. Farní dm jsme dokonili v listopadu I pízemí bylo pipravené, ale chybli lidé. Ped pultem i za pultem. A já jsem se asi taky poteboval nadechnout. A pak pišla voda. A najednou byli lidé, kteí potebovali prostor, a byli lidé, kteí byli ochotni pomáhat. A dál už to znáte. Vzniklo toto obanské sdružení pro bezprostední pomoc po povodních, nebo už od zaátku bylo v plánu, že bude zajiš- ovat program Farního domu i po odstranní následk povodní? Na zaátku to byl takový fofr, že na plány, co bude za dva roky, nebylo ani pomyšlení. Žili jsme pítomnost. Ale to není nic mimoádného. Jen Bh ví pesn, co a jak. Je pravda, že o prospšnosti založení obanského sdružení jsme mluvili už ped povodní. Lidé ne kosteloví jdou snadnji do Oázy než na faru. I když je to v našem pípad totéž. Prost na otázku: kdes byla? se snadnji odpoví: v Oáze, než na fae. V echách to tak zatím prost je. Za druhé: nkteré firmy mají zákaz podporovat stranické organizace a církve. Farní dm, ve kterém Oáza psobí, fungoval již tedy ped povodní. Jaký program zde probíhal? Zmnil se díky povodním pvodní zámr pro jeho využití? Ped povodní i po ní se snažíme také podle rady pana kardinála Miloslava Vlka být domovem spoleenství. Takže se u nás schází nejrznjší skupiny lidí. Mladší i starší. Jsme blízko Florence, na hlavní vlakové nádraží je to jednu zastávku metrem. No a nájemníci tady bydleli ješt než jsme dm koupili. Bydlí tady dál. S rekonstrukcí Farního domu, která nebyla do povodní 2002 ješt dokonena, jste zaínali po povodních znovu. To muselo být velké zklamání a zkouška trplivosti? Co Vás v tu chvíli drželo nad vodou? Velká víra v to, že Bh je láska. To znamená, že i když dopouští tžké vci, je v tom njaký zámr. A to zámr lásky. Že to je prost k nemu dobré. Neprožil jsem kvli tomu, že nám povode zniila ást práv dokoneného díla, žádnou krizi. Jo unavený, to jsem byl hodn. Podailo se Vám zajistit obnovu Farního domu i kostela sv. Cyrila a Metodje. Dá se tedy íct, že už jsou následky povodní zažehnané? Když mi Moraváci, kteí zažili povode v roce 1997, íkali, že to je na léta, tak jsem jim moc nevil. Dnes už vidím, že to je opravdu bh na dlouhou tra. Jen tak pro ilustraci. Z jedné strany sousedíme s domem, který je od povodn neobydlený, vlhký, nkolikrát vykradený. Oáza dnes poádá pestrý program ve Farním dom pro dti, maminky, seniory, pracuje s rómskou mládeží, ale i mimo nj organizuje nap. dobrovolnickou službu pro osamlé. Na programu se podílí pomrn velké množství dobrovolník. Jak dobrovolníky sháníte a máte jich dostatek? Od zaátku spolupracujeme s Národním dobrovolnickým centrem Hestia. Na zaátku bylo dobrovolník dost, te je jich mén, ale jsou výborní. Zklamání v nkterých pípadech sice také nechyblo, ale tak už to na svt chodí. Nakonec Ježíš zažil Jidáše i Petra. I Jana. To víte, nám se sem nahrnulo dost Róm a to je silné kafe. Nco jiného je o nich psát, nco jiného je mít je pod jednou stechou. Každý týden nejmén jedenkrát mám chu s tím praštit. Zatím držíme. Je nám jich líto. Nevím, jak jinde, ale v Karlín jsme jediní, kteí pro n nco dláme. Je fakt, že krádeží jsme tady zažili už hodn. Ale také krásných chvil, které m zatím vždy usmíili. Co je nyní Vaší prioritou v plánech do budoucna farnosti? Dokonit opravu maleb kostela. Postavit nový kamenný oltá. Najít zpsob, jak docílit, aby kostel mohl být více otevený pro veejnost. Je krásný a dá-li Pán, bude ješt krásnjší. Starat se o rodiny ve farnosti. V nich je obnova i budoucnost. Co byste vzkázal našim tenám do postní doby? Naším cílem jsou Velikonoce, postní doba je cestou. Já nevím, snad abychom ze sebe neždímali pedsevzetí my sami, ale byli více vnímaví na to, co Pán si o našem prožívání postu myslí. Velmi hezky a drazn to napíklad dal najevo už ve Starém zákon skrze proroka Izaiáše: Pestaneš-li utlaovat, ukazovat prstem, kiv mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li laného, tehdy v temnot vzejde tvé svtlo a soumrak tvj se stane poledním jasem (Iz 58). (Další informace o Farním dom a obanském sdružení Oáza Karlín naleznete na adrese: (red.) Pokání, obrácení a smíení na knžském dnu Další z pravidelných knžských dn, na kterých se setkávají knží a biskupové naší arcidiecéze, se uskutenil ve tvrtek 3. února 2005 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha v Praze. Tématem setkání, které arcibiskup kardinál Miloslav Vlk v úvodu oznail jako pední bod programu svatohorských setkání nad procesem obnovy farností, bylo Pokání, obrácení a smíení. 2

3 Své píspvky k tématu pednesli P. Josef unek SJ (duchovní slovo), doc. Jií Skoblík (Pokání, obrácení a smíení), Mgr. Jií erný (Psychoterapie a zpovdnice) a Mons. ThDr. Michael Slavík (Nkteré právní otázky ve zpovdnici). Vybrali jsme zajímavé podnty z jednotlivých pednášek: - P. Josef unek: Žijeme v dob, kdy potebujeme vidt. (...) Je dležité vidt dovnit, do sebe, jestliže máme se sebou nco udlat. Svátost smíení stojí na tom, že vidím, že jsem uvidl nco ze sebe. (...) lovk je bytost, která ne že dokáže, ale mže se tšit a mže doufat, že opravdu pekroí svj vlastní stín. Tedy ten stín, který nás provází a kterého se nezbavíme do konce svta. Vidt Zmrtvýchvstalého je nco fantastického, protože nás ujišuje, že jsme s Boží pomocí peneseni do prostoru, kde už stín není a nebude. - doc. Jií Skoblík: Smíení je vcí ochoty dvou osob, ne jedné osoby. O smíení se má pochopiteln pachatelem požádat, ale smíení se mže a taky má poskytnout z druhé strany. Toto u lidí vbec není samozejmostí. (...) Všichni víme, že jedineností evangelijního poselství je ujištní o tom, že (...) Bh jako usmiovaná strana je vždycky ochotna požadavku smiující se strany vyhovt. A vytvoit, ne obnovit, ale vytvoit nový vztah. ili mžeme íci, že po provedeném procesu toho, emu íkáme pokání, obrácení atd., je lovk vlastníkem nového vztahu vi Bohu, ne obnoveného, ale nového, zdokonaleného vztahu. - Mgr. Jií erný: Svátost smíení z psychologického hlediska je vlastn takovým prostorem setkání a pomoci. Jako každé setkání dvou lidí disponuje potenciálem na jedné stran pozitivním, na druhé stran nechtn negativním. (...) Chci pipomenout nkteré pirozené prvky svátosti smíení, které psobí z psychologického hlediska blahodárn. Na prvním míst bych jmenoval docela obyejné pijetí. Pijetí lovka lovkem v situaci, která se týká slabosti, neúspchu, selhání. Tohle pijetí mže znamenat malý prlom do navyklých sebeznehodnocujících, sebeodmítajících zátžových vzorc chování a postoj k sob samému. (...) Další prvek spatuji v postoji zpovdníka, pokud je to postoj laskavý, chápavý, akceptující a empatický. Tyto tyi vlastnosti jako by vypadly z románového spodobnní moudrého, starého, venkovského faráe, ale ony také patí mezi základní vlastnosti psychoterapeutického pístupu. (...) V prostoru psychoterapie je tento typostoj cenn proto, že dokáže mobilizovat sebeúzdravný potenciál pacienta. Toto funguje kdekoli v psychoterapii, ve vztahu dvou lidí a samozejm to musí, mže fungovat a funguje ve zpovdnici. - Mons. ThDr. Michael Slavík: Kánony mají sloužit tomu cíli, ke kterému jsou svátosti ustanoveny, totiž spáse lovka. V pípad svátosti smíení bych byl opravdu nerad, kdybychom ztratili vdomí, k emu svátost smíení Pán Ježíš církvi dal, k emu nás jakožto služebníky povil. Myslím si, že když toto budeme mít ped oima, snadnji se propleteme mezi rznými, nkdy, zdá se, proti situaci jdoucími pedpisy, doporueními a zásadami. Udlovatel svátosti smíení je nkým, kdo má být pamtliv, že je soudcem i lékaem; služebníkem Boží spravedlnosti a souasn milosrdenství, ustanoveným od Boha. Soudcem rozumjme ne nad híšníkem, ale nad híchy. Jestliže pichází híšník sám odsuzujíce tyto híchy, stavíme se vlastn na jeho stranu. K Boží spravedlnosti a milosrdenství znovu bych tu poukázal na encykliku Dives in misericordia, kde papež úžasným zpsobem nalezl vyešení rovnice mezi spravedlností a láskou. Papež v encyklice íká, že naptí mezi spravedlností a láskou se eší nebo se nazývá milosrdenství. (red.) Našli jste složenku? Vážení odbratelé Zpravodaje pražské arcidiecéze, v tomto ísle jste našli vložené poštovní poukázky urené k úhrad roního píspvku za odbr Zpravodaje. Dovolujeme si pipomenout, že náklady na výrobu jednoho výtisku iní 8 K a poštovné za každý jednotliv zaslaný výtisk 12 K. Za jeden rok se distribuuje 10 ísel, takže základní ástka na píspvek iní = 200 K pro ty, kteí jej dostávají poštou (cena poštovného se ídí novým poštovním ceníkem za vnitrostátní služby, od ). Pokud odebíráte 2 ísla, iní poštovné 15 K za zásilku. Píspvky mžete poukázat také pevodem na úet Arcibiskupství pražského:.ú /2700, HVB Praha 1. V obou pípadech uvádjte laskav variabilní symbol 7 (farnosti z pražské arcidiecéze k nmu pipíší ješt kód farnosti podle Katalogu) a konstantní symbol 968. V pípad, že máte zájem odbr zvýšit, snížit nebo zrušit, obracejte se laskav na distribuci: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, Praha 6, tel.: , fax.: Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky (pokraování ze str. 1) Informace o penzích, které byly na sbírkové konto zaslány složenkami, budou jednotlivým diecézním charitám k dispozici pozdji. Po definitivním uzavení všech píjm letošní Tíkrálové sbírky bude komise na ADCH Praha posuzovat jednotlivé zámry farností, které se sbírky úastnily a požádali o ást vykoledovaných penz. Jedná se o možnost získání 65 % z ástky vybrané ve farnosti ve prospch místního sociálního projektu. Rozhodnutí komise bude publikováno. ADCH Praha má v úmyslu použít zbývající prostedky na financování dvou diecézních projekt: budování domova pro seniory v Praze Tebotov a rozvoj charitní domácí pée v Praze. Farnost ástka Praha 1, sv. Jiljí 3 827,50 Praha 1, sv. Josef 1 439,00 Praha 1, sv. Petr 2 970,50 Praha 1, sv. Tomáš ,50 Praha 1, Týn ,50 Praha 2, sv. Ignác ,00 Farnost ástka Praha 2, sv. Ludmila ,50 Praha 6, sv. Vojtch ,00 Praha 6, sv. Matj 8 298,50 Praha 9, erv. Kíž ,00 Praha ADCH ,50 Praha Bohnice ,00 3

4 Farnost ástka Praha Braník ,50 Praha Bevnov, skauti ,00 Praha Bevnov, sv. Markéta ,50 Praha akovice 2 348,00 Praha Dolní Poernice ,50 Praha Holešovice ,00 Praha Hostiva ,00 Praha Chodov ,00 Praha Chvaly 7 626,50 Praha Karlín 5 353,50 Praha Kobylisy ,50 Praha Kolodje 2 500,00 Praha Košíe ,00 Praha Kunratice ,50 Praha Lhotka ,50 Praha Lhotka, Toná ,00 Praha Liboc ,50 Praha Modany ,00 Praha Nejsv. Salvátor ,00 Praha Nusle 5 913,00 Praha Pankrác 5 902,00 Praha Petrovice ,50 Praha Radotín ,00 Praha epy ,50 Praha Smíchov ,50 Praha Stodlky ,50 Praha Strašnice ,00 Praha Stešovice ,50 Praha Suchdol ,00 Praha Vinohrady, skauti ,50 Praha Vršovice ,50 Praha Vyšehrad ,00 Praha Žižkov ,00 Praha, gymnázium Hostiva ,50 Praha, Kižovníci 1 428,00 Praha, P. M. Snžná ,50 Praha, Strahov 4 474,00 Praha, škola Jená ,00 Celkem v Praze ,50 Farnost ástka elákovice ,00 ervený Újezd 5 788,50 eský Brod ,00 estlice ,00 Divišov ,00 Dobíš ,00 Hostivice 9 550,00 Kladno Rozdlov ,00 Kladno, Nanebevzetí P. M ,00 Kolín ,50 Košice 3 180,00 Kralupy / Vltavou ,50 Krásná Hora / Vltavou ,00 Keovice ,50 Louovice pod Blaníkem ,00 Lysá / Labem ,50 Mníšek pod Brdy ,00 Neratovice ,00 Neveklov ,00 Nové Strašecí 7 438,00 Nymburk 8 968,00 Odolená Voda 6 809,50 Ondejov ,00 Oubnice 5 630,00 Petrovice u Sedlan ,00 Píbram ,50 Rakovník ,00 Roudnice / Labem ,50 Rudná 4 967,00 íany ,50 Sedlany 1 231,00 Sedlec Price ,00 Slaný ,00 Starý Knín ,00 Stochov ,00 Štchovice 9 522,00 Tachlovice 7 939,00 Tuchlovice 4 950,00 Týnec / Sázavou ,50 Uhlíské Janovice ,00 Vlašim ,00 Zbeno ,00 Zdice ,00 Celkem mimo Prahu ,50 Valuty 4 414,08 Farnost ástka Benátky / Jizerou ,00 Benešov ,50 Beroun ,00 Brandýs / L. St. Boleslav ,50 Bystice u Benešova ,50 Cerhovice (Újezd) ,00 CELKEM ,08 (Zdroj: ACAP 2/2005) 4

5 Z R E D A K N Í P O Š T Y... O prasklé nádob V ín ml jeden nosi vody dv velké hlinné nádoby. Visely na dvou koncích devné tye, kterou nosil na krku. Na jedné byla prasklina, zatímco ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoka až k domu, bylo v naprasklé nádob vody už jen do poloviny. Dva celé roky to tak šlo, že nosi vody nosil do domu každý den už jen jeden a pl nádoby vody. Samozejm dokonalá nádoba byla pyšná na svj výkon, vždy to dlala dokonale. Ale chudák naprasklá nádoba se stydla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože byla schopná jen poloviního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila nosie u potoka: Stydím se, protože voda vytéká po celé cest dom. Nosi jí takto odpovdl: Všimla sis, že kvty rostou jen na tvé stran chodníku a na druhé stran ne? To je proto, protože jsem vždy vdl o tvé nedostatenosti a na tu stranu jsem zasel semena kvtin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli dom. Dva roky sbírám tyto krásné kvty, abych si ozdobil stl. Kdybys nebyla taková jaká jsi, tak by tato krása nerozzáila mj domov. Všichni máme své vlastní chyby. Všichni jsme prasknuté hlinné nádoby. Ale tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dlají náš život tak velmi zajímavým a vzácným. Jen každého musíme pijmout takového, jaký je, a uvidt v nm to dobré. E u c h a r i s t i c k ý v ý s t a v v P r a z e DATUM KOSTEL AS sv. Ignáce na Karlov námstí 8:00 17: Panny Marie Pomocné v Nerudov ul. 14:00 18: Nanebevzetí Panny Marie v Modanech 8:45 17: Narození Panny Marie v Michli 8:00 16: sv. Josefa na Námstí Republiky 7:30 18: Neposkvrnného Poetí Panny Marie ve Strašnicích 7:00 18: sv. Jindicha na Novém Mst 15:00 18:00 Z B I S K U P S K Ý C H D I Á (V diáích uvádíme dlouhodob plánované akce našich biskup; mohou se tedy píležitostn zmnit.) Z diáe otce kardinála Liturgická komise BK, Brno :00 Mše sv., 90-tiny P. Bedich upa, kostel sv. Máí Magdalény, Benátky nad Jizerou, pastoraní návštva :00 Kolokvium KA, Praha Emauzy Interdiecézní liturgická komise, Praha :30 Mše sv., 60 let knžství Mons. Pilíka, kostel sv. Cyrila a Metodje, Praha Karlín 16:30 Mše sv., setkání hnutí Comunione e Liberazione, Praha, Emauzy :00 Mediální rada BK, Praha Dejvice :00 Mše sv., svcení kaple Misionáek Lásky, Zenklova 195, Praha 8 14:00 Arcidiecézní setkání mládeže, práce se skupinkou 16:15 Mše sv. pro mládež, Salesiánské centrum Praha 8 Kobylisy :30 Mše sv., Kvtná nedle, katedrála, Praha :00 Stálá rada BK, Praha Dejvice :00 Setkání sekretá Plenárního snmu, Praha Dejvice :00 Mše sv. se svcením olej, Zelený tvrtek, katedrála, Praha 18:00 Mše sv. na památku Veee Pán, katedrála, Praha :00 Modlitba se tením a ranní chvály (chórová kaple), katedrála, Praha 18:00 Památka umuení Pán, Velký pátek, katedrála, Praha :00 Modlitba se tením a ranní chvály (chórová kaple), katedrála, Praha 20:30 Mše sv., velikononí vigilie, Bílá sobota, katedrála, Praha :30 Mše sv., slavnost Vzkíšení Pán, katedrála, Praha :30 Delegace Evangelické zemské církve v Bavorsku, Praha Z diáe biskupa Malého : 00 seminá mše sv., Praha díví škola vizitace, Kolín :00 Praha Karlín Kesanská pedagogicko-psychologická poradna + Díví katolická škola vizitace :30 kostel sv. Ludmily, Praha Vinohrady mše sv. za knžská a eholní povolání :00 eský rozhlas Doteky víry :30 Brandýs n. L. mše sv Brusel zasedání COMECE :30 Praha Nusle mše sv. 5

6 :30 vikariátní konference 1. pražský vikariát :00 Missa Chrismatis, katedrála, Praha 16:00 Knžský domov Stará Boleslav mše sv :00 Úvaly mše sv. Z diáe biskupa Herbsta :30 mše sv. v kostele sv. Terezie od Dítte Ježíše v Praze Kobylisích :00 kanonická vizitace ve farnosti Praha Spoilov dopoledne - postní duchovní obnova v Kralupech nad Vltavou :00 mše sv. ve Všejanech :00 návštva Domova Svaté Rodiny na Petinách, Praha výjezdní den s Arcidiecézní charitou Praha rekolekce pro seminaristy Arcibiskupského semináe v Olomouci :00 mše sv. v eranech výjezdní den s Arcidiecézní charitou Praha :00 mše sv. v Arcibiskupském seminái v Praze úast na Diecézním setkání mládeže v Praze Kobylisích :45 mše sv. v Košicích Missa chrismatis (Zelený tvrtek), katedrála, Praha :00 velikononí vigilie v Popovicích :00 mše sv. v Popovicích (Boží hod velikononí) :00 mše sv. ve Fryštáku u píležitosti 100. výroí narození kardinála Trochty A C T A C U R I A E Vstník kanceláe pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradanské nám. 16, Praha 1 Hrad- any, tel.: , fax: Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení odpustk v Roce Eucharistie Eucharistie je nejvtší ze zázrak (viz: Slavnost Nejsvtjšího Tla a Krve Kristovy, modlitba se tením, tení druhé) a vrcholná památka vykoupení, které náš Pán Ježíš Kristus vykonal svou krví. Jakožto ob a svátost spojuje Boží církev vnitní a nezniitelnou jednotou. Udržuje ji silou nebeské milosti, zahrnuje ji nevyslovitelnou radostí a poskytuje jí nadpirozenou pomoc k podpoe zbožnosti vících kesan a k rozvoji kesanského života, ba i kesanské dokonalosti. Ve své starostlivosti o církev ustanovil Nejvyšší veleknz Jan Pavel II., aby se v celé církvi slavil Rok Eucharistie na povznesení úcty k Nejsvtjší svátosti, a už veejné, nebo soukromé. Uinil tak apoštolským listem Mane nobiscum Domine (Zsta s námi, Pane) vydaným dne 7. íjna Aby pak kesané v prbhu tohoto roku byli nabádáni k hlubšímu poznání a lásce vi nevýslovnému tajemství víry a aby odtud erpali bohatší duchovní užitek, udlil Svatý otec moderátorm Apoštolské penitenciárie audienci, pi které sdlil svou vli obdait urité úkony úcty a zbožnosti k Nejsvtjší svátosti tmito odpustky: Úplné odpustky se udlují všem a jednotlivým vícím kesanm za obvyklých podmínek (totiž: svatá zpov, svaté pijímání a modlitba na úmysl Svatého otce, ovšem s myslí, která naprosto odmítá zálibu v kterémkoli híchu), když se pozorn a zbožn zúastní nkterého liturgického úkonu anebo pobožnosti ke cti Nejsvtjší svátosti, a už slavnostn vystavené, nebo uchovávané ve svatostánku. Navíc klerikm, lenm institut zasvceného života a spoleností života apoštolského a také jiným vícím, kteí jsou vázáni recitováním Denní modlitby hodin, anebo obvykle recitují Božské oficium z osobní zbožnosti, udlují se úplné odpustky za uvedených podmínek, kdykoli se na sklonku dne zbožn modlí nešpory a kompletá ped Nejsvtjší svátostí, k úct vících vystavenou anebo uchovávanou ve svatostánku. Vící, kteí pro nemoc nebo z jiných oprávnných dvod nemohou navštívit Nejsvtjší svátost Eucharistie v kostele nebo v kapli, mohou získat úplné odpustky ve svém dom nebo tam, kde se pro njakou pekážku musejí zdržovat, jestliže jsou rozhodnuti odíkat se kteréhokoli híchu, jak bylo svrchu eeno, a jestliže projeví úmysl splnit ti obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, v duchu víry ve skutenou pítomnost Ježíše Krista v Oltání svátosti a s upímnou touhou vykonají duchovní návštvu této Svátosti a pomodlí se modlitbu Pán, Apoštolské vyznání víry a pidají njaké zbožné zvolání k Ježíši pítomnému v Nejsvtjší svátosti (nap. Velebena budiž bez ustání Nejsvtjší svátost oltání). Jestliže však tito lidé nebudou moci vykonat ani toto, pak dosáhnou úplných odpustk, jestliže se jen touhou duše pipojí k tm, kteí vykonávají pedepsaný úkon ádným zpsobem, a své nemoci a obtíže vlastního života nabídnou milosrdnému Bohu, rovnž s úmyslem splnit ti obvyklé podmínky, jakmile budou moci. (...) Dáno v ím v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. prosince 2004 o slavnosti Narození našeho Pána Ježíše Krista. Jakub František kardinál Stafford, Paenitentiarius Maior; Jan František Girotti, OFMConv., Regens Informace pro vící o vývoji vztahu církve a státu V souasné dob vrcholí naptí mezi státem a katolickou církví vznikající už delší dobu. Dvod ze strany Ministerstva kultury, které k tomu vedou, je ada: nesprávné zrušení Náboženské matice v r. 2002, nezákonné vylouení nkterých starších církevních subjekt ke dni z evidence ministerstva, neochota a odmítání ministerstva vzít do evidence nap. charity a jiné subjekty. V poslední dob pak svévolné snížení finanních prostedk na platy duchovních v rozporu s naízením 6

7 vlády, piemž i bez tohoto snížení je platový prmr duchovních velmi nízký, iní K msín. Arcibiskupství sehnalo peníze, aby nemuselo snížit plat knžím. Již nkolik let se ministerstvo snaží zúžit zákonný prostor náboženské svobody napíklad tím, že chce samo rozhodovat o právní subjektivit námi zakládaných institucí (farnosti, charity atd.). Tato snaha šla tak daleko, že do zákona o církvi. 3/2002 Sb. zaadili tyi ustanovení, která následn zrušil Ústavní soud jako protiústavní. V souasné dob ministerstvo kultury usiluje o novelu tohoto zákona. Její text je horší než znní stávajícího zákona. Znovu tam byla zaazena nkterá ustanovení, která byla díve Ústavním soudem zrušena. Církev cítí diskriminaní opatení napíklad v tom, že akoliv Ústavní soud se jasn vyslovil, že Ministerstvo kultury pouze eviduje církevní právnické osoby, Ministerstvo kultury neustále tvrdí, že církevní právnické osoby získají právní subjektivitu až evidencí na Ministerstvu kultury, to znamená, že Ministerstvo kultury rozhoduje o udlení právní subjektivity a nikoli píslušný církevní pedstavený. Otázka majetkového vyrovnání za majetek, který komunisté církvím ukradli, se vlee 15 let. Není dostatek politické vle vyrovnání ešit. Neoprávnným držením majetku se vlastn stát chová lhostejn ke komunistickému bezpráví proti církvi. Církev je proto dosud závislá na píspvku státu. Tuto situaci politici využívají v médiích proti církvi tím, že lživ uvádjí, že církev je placena z penz daových poplatník, zatímco stát vrací na píspvcích z výnosu církevního majetku, který neoprávnn drží, pouze ást ve form píspvk. Ministerstvo kultury 15 let protahuje ešení tchto otázek, v poslední dob navrhováním nesmyslných postup, jako je výtový zákon, který by ml mít ke vrácení v píloze desetitisíce položek objekt, parcel atd. Je snadné si pedstavit v takové píloze zákona mnoho možných chyb. Jestliže se nkterý pedstavitel církve ozve, bývá to i nedemokraticky zneužito, jakoby církev nemla právo vyslovit svobodn svj názor, nebo jsou naše názory oznaovány za desinformace. Kristus církvi neslíbil pohodlný život, ale mluvil o pronásledování. A tak je vše nutno brát podle jeho slov. kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský Missa Chrismatis Koncelebrovaná mše sv., které bude pedsedat kardinál Miloslav Vlk, bude slavena na Zelený tvrtek 24. bezna 2005 v 9:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtcha. Pi této mši sv. budou obnoveny závazky vyplývající ze služebného knžství a posvceny oleje k udílení svátostí. Pihlášky do knžského semináe pro školní rok 2005/2006 Pro školní rok 2005/2006 je teba odevzdat pihlášku do 15. dubna Pihlášky jsou k dispozici na pražském arcibiskupství v sekretariátu biskupa Malého. V kvtnu se bude konat v Arcibiskupském seminái v Praze setkání kandidát knžství s pedstavenými semináe a rozhovor s psychologem. Pijímací ízení pak probhne na arcibiskupství ped komisí, které pedsedá diecézní biskup, otec kardinál Vlk, za úasti rektora Arcibiskupského semináe v Praze, editele Teologického konviktu v Olomouci a dalších len urených panem arcibiskupem. Podle usnesení BK, v souladu s požadavkem»pastores DABO VOBIS«(l. 62), mají pijatí kandidáti nejdíve absolvovat pípravný roník v Teologickém konviktu v Olomouci. Sbírka na Arcidiecézní charitu Pi nedlních bohoslužbách 6. bezna 2005 probhne v kostelích pražské arcidiecéze sbírka na Arcidiecézní charitu. V roce 2004 bylo celkem vybráno ,75 K a celá ástka byla odeslána na úet Arcidiecézní charity Praha, Londýnská 44, Praha 2, íslo útu /0100. Pedem dkujeme všem, kteí Arcidiecézní charitu podpoíte i letos. Velkopátení sbírka na Svatou zemi Pipojme se, prosím, Velkopátení sbírkou i letos k celému svtu, který pispívá na život kesan ve Svaté zemi. Vící mohou dávat své píspvky do kasiky, umístné na vhodném míst u Božího hrobu. Pehled bohoslužeb o Velikonocích 2005 Každoron se ped Velikonocemi na Arcibiskupství pražské obrací velké množství zájemc o pehled velikononích bohoslužeb v kostelích naší arcidiecéze. Tyto informace zveejníme opt i na internetových stránkách pražské arcidiecéze Zrušení Duchovní správy u kostela sv. Václava Praha Dejvice Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, zrušil s úinností od 1. ledna 2005 ímskokatolickou duchovní správu u kostela sv. Václava Praha Dejvice, se sídlem: Proboštská 4/3, Praha 6, Dejvice, , I: , protože pastoraní poteba vících nadále nevyžaduje její existenci. Vzhledem k tomuto rozhodnutí vyhlásil arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, po projednání s generální pedstavenou S. Marií Thomou Píšovou AF, s úinností od téhož dne statut kostela sv. Václava Praha Dejvice jako klášterní kostel sv. Václava Praha Dejvice, jehož rektor bude rektorem klášterního kostela ve smyslu kán CIC. 7

8 Velikononí setkání mladých muž v Arcibiskupském seminái Velikononí setkání mladých muž od 15 let se koná v Arcibiskupském seminái v Praze ve dnech dubna (Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Arcibiskupského semináe Personalia Jubileá Výroí biskupské konsekrace kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský (15 let) Výroí svcení P. Jan Mára O.Cr (67 let) Mons. ThLic. Karel Pilík, prelát Jeho Svatosti, kanovník, notá kurie (60 let) Životní jubilea P. Bernardin Mráz OFMConv., osobní dkan, výpomocný duchovní u sv. Jakuba Staršího Praha Staré Msto (96 let) ThDr. Bedich upa, emeritní fará (90 let) ThMgr. Eduard Walczyk, výpomocný duchovní v Kralupech nad Vltavou (35 let) P. Josef Andreják O.Cr., fará ve Starém Knín (45 let) Gustav Novák, kanovník, výpomocný duchovní v Beroun (86 let) P. Augustin Ladislav Vik SDB, len Salesiánské komunity v Dolních Poernicích (82 let) Jubilantm srden blahopejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Ustanovení ThMgr. Jerzy Gapski byl ve smyslu kán. 539nn CIC s úinností od 1. února 2005 uvolnn z funkce administrátora excurrendo ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha Braník. Dosavadní ustanovení zstávají nadále v platnosti. Mgr. Marek Halas, knz košické arcidiecéze, byl na vlastní žádost ve smyslu kán. 552 CIC s úinností od 1. února 2005 uvolnn z funkce farního vikáe ímskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Modany, farního vikáe excurrendo ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha Braník a výpomocného duchovního III. pražského vikariátu. Opouští knžskou službu. Prosíme o modlitbu. P. Mgr. Metodj Karel Koí OP byl po projednání s generální pedstavenou S. Marií Thomou Píšovou AF ve smyslu kán. 556nn CIC s úinností od 1. ledna 2005 jmenován a ustanoven rektorem klášterního kostela sv. Václava Praha Dejvice. Dosavadní ustanovení zstávají nadále v platnosti. P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC byl se souhlasem svého eholního pedstaveného ve smyslu kán. 539nn CIC s úinností od 1. února 2005 jmenován a ustanoven administrátorem excurrendo ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha Braník. Dosavadní ustanovení zstávají nadále v platnosti. Tomáš Vlasák byl s úinností od 1. února 2005 zproštn ustanovení ve vzeské duchovní správ. Úmrtí Jií Šíp, knz pražské arcidiecéze ve výslužb, zemel dne 9. února 2005 v Knževsi u Rakovníka ve vku 72 let, v 35. roku svého knžství. Poslední rozlouení se konalo 17. února 2005 v Knževsi u Rakovníka. Zemelý byl lenem CCC. R. I. P. P R O G R A M Y F A R N O S T Í A D A L Š Í C H O R G A N I Z A C Í Pastoraní stedisko Kolejní 4, Praha 6, tel: , , fax: , :30 Píprava na život v manželství Centrum pro rodinu :30 Akademie nejen pro seniory Salesiánská spiritualita :00 Duchovní obnova pro farnost sv. Matje, duch. správu sv. Vojtcha a klášterní kostel sv. Václava v Praze Dejvicích. V programu obnovy se poítá také se mší svatou. Píležitost ke svátosti smíení zajištna. Zváni jsou nejen farníci, ale i ostatní vící :30 Biblické hodiny na téma Pokání v Písmu P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (4/6) :30 Píprava na život v manželství Centrum pro rodinu :00 Spoleenství maminek s dtmi :00 Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie na téma Eucharistie tajemství svtla. Povede ji P. Josef unek SJ :30 Biblické hodiny na téma Pokání v Písmu P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (5/6). 8

9 :30 Akademie nejen pro seniory domluvená prohlídka :00 Modlitba Taize :30 Biblické hodiny na téma Pokání v Písmu P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (6/6) :00 Spoleenství maminek s dtmi. Rekolekce pro služebníky eucharistie Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie (rozdlování eucharistie pi bohoslužb, donášení sv. pijímání nemocným) se koná v sobotu 12. bezna 2005 od 9:00 do 13:00 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha, Kolejní 4, Praha 6. Rekolekci na téma Eucharistie tajemství svtla povede P. Josef unek SJ. Na programu budou dv duchovní úvahy, eucharistická adorace, píležitost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíení a mše svatá. Arcidiecézní katechetické stedisko Thákurova 3, Praha 6 Dejvice, tel: , Katechetické úterý V únoru se na katechetickém úterý sešlo více katechet než obvykle, a i proto se rozvinula velmi pkná dlná diskuse. V beznu se sejdeme k tématu Vzkíšení radost a nadje s P. Bohumilem Koláem. Zaátek je jako obvykle v 17:00 v ADKS. Katechetický kurz Studenti katechetického kurzu vstoupili do posledního, tvrtého semestru. Potšitelný je jejich mimoádný zájem o všechna probíraná témata, který se projevuje velmi aktivní prací ve výuce, v plnní zadaných úkol nad urený rámec rozsahu a také v neekan poctivé docházce (tém tetina studujících dosahuje 100% úast!). Centrum pro rodinu Thákurova 3, Praha 6, tel: , Vlašim žije! V sobotu 5. a v nedli 6. února se ve Vlašimi uskutenila duchovní obnova pro manželské páry. Pednášky probíhaly v sále kulturního domu Blaník, skupinky tamtéž, ale i na fae a po bytech úastník, mše svatá s obnovou manželských slib v kostele sv. Jiljí. Na programu byly ti pednášky: P. Josef Kordík ze Železnice u Jiína hovoil na téma tyi stupn duchovního života podle Scotta Pecka. MUDr. Ludmila Bartšková v pednášce Cesta k dosplosti pro rodie a dti (nkdy nelehká a svízelná) pedstavila teorii sociální dlohy rodinných psychoterapeut Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály. A manželé Lenka a Jií Tkáovi z Kozlovic (pod Radhoštm!) ukázali ve svém povídání, jak se tato teorie potvrzuje na jejich sedmi dtech. Na skupinkách po tech až tyech manželských párech se rozbíraly úkolové listy, které vedly úastníky k osobnímu postoji k tématm a vzájemnému sdílení. Organizaní tým pevzal nejen formu, ale tentokrát i obsah loské podzimní obnovy pražských Manželských setkání a ukázalo se, že pro vysplá manželská spoleenství z Vlašimi a okolí to bylo velmi šastné ešení. Díky tomu, že bylo možné rzn intenzivní zapojení do obnovy (nkteí se zúastnili pouze pednášek nebo jen obnovy manželských slib), bylo akcí osloveno na tyicet manželských pár. K tomu pipotme perfektní organizaci hlídání dtí a v neposlední ad úzkou spolupráci laik s místními duchovními. Takže nezbývá než všem organizátorm podkovat a tšit se na další vlašimskou obnovu, která bude zase za rok. Pípravy na manželství Nejbližší spolená píprava na život v manželství zaíná v úterý v 19:30 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z ad snoubenc a se pihlašují co nejdíve na telefonním ísle nebo na mailové adrese Zájem bývá tradin znaný a kapacita je omezená. Pípravu tvoí osm veer zamených na konkrétní oblasti života v kesanském manželství. Bhem pípravy snoubence eká práce ve skupinách, pednášky i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují manželské páry, psycholog, jáhen a knz. Jarní píprava koní v úterý Termín podzimní spolené pípravy je Krom toho nabízíme pípravy na manželství, které probíhají v rodinném prostedí pod vedením manžel pro skupinky tí až šesti pár snoubenc. Vedoucí páry mají k této práci povení od arcibiskupa. Setkání probíhají jednou za 2 až 3 týdny. Programy pro mladé manžele Manželm z ad bývalých úastník spolených píprav na manželství nebo v rodinách v uplynulých 4 letech jsou ueny následující akce: Setkání s duchovním programem v sobotu 5. bezna od 9:30 do cca 13:00 v prostorách zázemí kostela sv. Ignáce v Praze 2, Jená 2. Krom zkušeného knze P. Josefa unka SJ se budou moci bývalí snoubenci setkat s manžely, kteí je provázeli pípravou. Ureno pro ty, kteí se nemohli zúastnit setkání v listopadu. 9

10 Setkání v sobotu v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha Nové Butovice (metro B Hrka) od 9:00 do 13:00 na téma Rodina pede dvemi a rodina za dvemi povede speciální pedagog, psycholog a rodinný terapeut v jedné osob Dr. Michael Chytrý. Mladým manželm tetího tisíciletí dále nabízíme dva termíny letních exercicií od do s P. Vladimírem Málkem a od do s P. Josefem unkem SJ. Zaíná se v pátek veeí a koní úterním obdem. Exercicie probhnou v objektu M Fatimy v Koclíov u Svitav; pítomen bude vedle knze i manželský pár, úast s dtmi je možná, pokud si zajistíte hlídání a vezmete s sebou. Hlaste se v Centru! Strun o dalších akcích, které probhly Dvouhodinový seminá pro knze eských diecézí o podprných programech pro manžele a rodiny, zvlášt o Manželských setkáních se konal v rámci programu celoživotního vzdlávání knží na KTF UK. Víkendového výcviku pímé komunikace Sebeúcta ekni to pímo ve Vranov u Brna se ve dnech ledna zúastnili tyi dobrovolní spolupracovníci Centra pro rodinu. Výcvik poádalo Centrum pro rodinu a sociální péi Brno probhla mimo zájem hlavních médií tisková konference k vyhlášení programu Obec pozorná rodin, kterou v Praze Kobylisích poádalo Sdružení salesiánských spolupracovník. Bližší informace o tomto užiteném projektu naleznete na adrese Pou rodin pražské arcidiecéze Pou rodin se letos uskutení v sobotu v pražské Loret a v pilehlém exerciním dom kapucínského kláštera. Mši svatou v 10:00 bude celebrovat pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny pipravujeme bohatý doprovodný program pro rodie (beseda se známou osobností na rodinné téma), dti (loutkové divadlo!) i náctileté (hudební vystoupení v nedalekém vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého). Podrobnosti o pouti prbžn doplujeme na adrese Osamlé maminky Tradiní víkendová duchovní obnova pro osamlé maminky se uskutení v Exerciním dom pi kapucínském kláštee v Praze 1, Loretánské nám. 6a od pátení veee do nedlního obda Obnovu povede P. Petr Blecha OCD. Úast dtí není možná. Pihlásit se mžete již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na základ vašeho zájmu vám pošleme bližší informace. Pihlášky pijímáme do 20. bezna. Katolická Charismatická obnova (KCHO) Koordinátor: P. Pavel Semela, Pastoraní stedisko, Kolejní 4, Praha 6, Otevená spoleenství Praha 5 Smíchov, úterý 20:00 21:30 na nové fae, která je za kostelem, nám. 14. íjna, kontaktní osoba: Hana Schmittová. Praha 10 Vršovice, úterý 19:00 21:00, zadní vchod do kostela sv. Václava, nám. Svat. echa, kontaktní osoba: Václav Novák. Arcidiecézní centrum pro mládež Kostelní nám. 16, Praha 4 Kunratice, tel: , fax: , Veery ve Stedu Konají se každou tetí stedu v msíci v areálu františkánského kláštera pi kostele Panny Marie Snžné na Jungmannov námstí (stanice metra Mstek). Zaínáme spolenou adorací v 18:30, následuje kulturní program (koncert, divadelní pedstavení, pednáška...). Bhem celého veera mžete posedt s páteli a oberstvit se v klubu nebo si prohlédnout výstavu. Je zde také možnost svátosti smíení a osobního rozhovoru s knzem. Program jednotlivých veer na Oslava XX. svtového dne mládeže V sobotu dne od 9:30 v Salesiánském stedisku mládeže, Praha 8, stanice metra C Kobylisy. Z programu: katecheze, dopolední pednáškové skupinky, sportovní odpoledne, mše svatá s otcem kardinálem Miroslavem Vlkem, koncert skupiny Veselá Zubatá. Více na Velikonoce v Nazaret Zveme všechny, kterým je let na spolené slavení Velikonoc do Nazareta. Je možné zdržet se do pondlka Více na 10

11 Víkendovka v Nazaret na téma: Bh, bohové,... V našem okolí se setkáváme s rznými náboženskými smry a s rznými pesvdeními. Co je jádrem jejich vyznání? Mají nco spoleného? V em je kesanství jedinené? Více na: Komunitní centrum sv. Prokopa V Hrkách 1292/8, Praha 5 Nové Butovice, tel.: , ABSTRAKATCE aneb Radost z tvoení Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií a kreseb Heleny Nelly Gaudekové. Souástí vernisáže je výtvarná dílnika pro dti i dosplé! K tvorb hraje živá hudba, na malé i velké výtvarníky eká oberstvení! V pátek v 17:00 v Komunitním centru sv. Prokopa. Výstava potrvá do Výstava Výstava obraz a kreseb akademické malíky Jany Šimákové na motivy Písma 2 Kor 3,18 a Ez 37,1-10. Výstava se koná od 20. února do 15. bezna Koncert Zveme vás na koncert sboru Gaudentus do Komunitního centra sv. Prokopa dne 31. bezna od 20 hod. Zazní skladby renesanní, duchovní i svtské. Kesanské centrum Jižní Msto Modletická 1401, Praha 4, tel./fax/zázn.: t :30 3BUTE TO 3NITY akustický veer trojice Jakub Alexa, Jakub König a Lukáš Landa (klub Na Dn, vchod E), vstup: 33 K Pá :30 GOROPIŠ ethno fusion & jam session (klub Na Dn, vchod E) Út :30 Jarní koncert SUŠ Altera Pars (klub Na Dn, vchod E) Po :00 Sdružení kesanských senior, Mgr. Pavel Urban: Velikononí rozjímání (Klub Na Dn, vchod E) Akce Kesanského sportovního klubu (informace Ing. J. Olšanský , Ne :00 Bachovy pašije (KD Opatov) Týdenní lyžaský výcvik (Krkonoše) Akademická farnost Praha a Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) Kostel Nejsvtjšího Slavátora, Kižovnické nám. 2, Praha 1, tel: , Pravidelný program kostela Nedle 14:00 mše sv. Nedle 20:00 studentská mše sv. Úterky 19:00 mše sv. studentských cech (1. 3. pírodovdc a medik, ekonom a právník, matematik, zemdlc a technik, umlc a humanitních obor, pírodovdc a medik) 20:00 následuje kurz Základy víry (píprava na kest a bimování v beznu nás eká zakonení Desatera a liturgie Velikonoc) tvrtky 20:00 adorace s možností svátosti smíení nebo duchovního rozhovoru Kurzy nmeckého jazyka pro zaáteníky je uren kurz každou stedu 16:00 17:30, zájemci o konverzaci mohou pijít každý tvrtek od 18:30-20:00 (vede J. Štefková). Bezen :00 Mlo by být Turecko souástí Evropské unie? Netradiní debata s hosty :00 II. ást cyklu seminá o rodin Rodina jako prostor osobní svobody PhDr. J. Zeman, CSc :00 Literárn hudební veer Rubáš svtla aneb Postní meditace s poezií Bohuslava Reynka (Pipravil Tomáš Jajtner, probíhá v krypt) :00 Pednáška na téma: Liturgie Velikonoc (P. T. Halík, P. Z. Králík) Program probíhá v sakristii nebo v krypt, kam se lze dostat z nádvoí Klementina. Velikononí bohoslužby Zelený tvrtek 18:00 Velký pátek 18:00 sobotní Vigilie s udlováním ktu dosplým 21:00 11

12 Nedle 14:00 a 20:00 Knihovna Betánie Vysokoškolské katolické hnutí (klub Betánie) má svoji knihovnu, která se nachází v chodb za sakristií kostela, a do které jste všichni srden zváni. Nebojte se využívat vyhledávání na www stránkách VKH, rezervaní schránky a elektronické adresy knihovny urené pedevším pro prodlužování výpjek a Vaše dotazy. Provozní doba: každé úterý v 18:30 19:00 a 20:00 20:30 hodin, nedle 19:30 20:00 a 21:00 21:30 hodin. Katalog dostupný z nebo z odkazu na Další informace na Teologický seminá nejen pro studenty Jedná se o úvod do systematické teologie zamený spirituáln ml by vést k teologickému prožívání víry. Seminá vede jezuita jáhen Jan Regner SJ, absolvent Gregoriánské papežské univerzity v ím. Koná se každou druhou stedu v kostele sv. Ignáce v Jené ulici v beznu to bude 2. 3., a od 17:00 do 18:30. Beznové téma pokraování Christologie. Zájemci nech se hlásí Tomáši Jajtnerovi na Poutní místo Svatá Hora ímskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Píbram Svatá Hora, Píbram II 591, tel.: , fax: , Pravidelné bohoslužby Pondlí sobota: 6:00, 7:00, 9:00, 17:00 Nedle: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30 Nedle a slavnosti 16:15 nešpory Píležitost ke svátosti smíení pl hodiny ped bohoslužbou, jinak na požádání. Exercicie pro manželské páry (P. Vladimír Málek) Postní duchovní obnovy vede Mons. Jan Baxant, generální viká z eských Budjovic vede P. Lukáš Evžen Martinec, OSA, opat ze Starého Brna Program bohoslužeb o Velikonocích Kvtná nedle mše svaté jako v nedli Zelený tvrtek 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 píležitost ke svátosti smíení. Od 15:30 píležitost ke svátosti smíení. V 17:00 mše svatá Velký pátek v 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 píležitost ke svátosti smíení. Od 15:30 píležitost ke svátosti smíení. V 17:00 velkopátení obady Bílá sobota v 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 píležitost ke svátosti smíení. Od 19:30 píležitost ke svátosti smíení. Ve 21:00 je Velikononí vigilie Boží Hod velikononí mše svaté jako v nedli Velikononí pondlí mše svaté jako v nedli. Hudba pi bohoslužbách a koncerty :00 J. I. Tma Stabat Mater, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík varhany :00 F. X. Tnuti Kížová cesta svatohorská Svatohorský chrámový sbor, Collegium Xaverium, ídí autor :00 J. I. Tma Stabat Mater, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík varhany :00 P. Šmolík Pašije podle sv. Matouše :00 A. Bruckner Mše sba Zelený tvrtek, St. Jelínek Mj Pane v Getsemanech a další :00 J. Hanuš Pašije podle Jana, K. Bíza Výitky Spasitelovy :00 B. Korejs responsoriální žalmy :00 J. Haydn Missa in tempore belli, St. Jelínek mešní proprium :30 Velikononí koncert Svatohorského chrámového sboru J. Haydn Missa in tempore belli, J. J. Ryba Vesel se, nebes Královno Divadlo Miriam Ke Strašnické 10, Praha 10 Strašnice, rezervace vstupenek na tel. ísle nebo na u: :00 Perutinka. Pohádka o holice Perutince, které se splnil její sen létat. Pohádka je urena dtem od 3 let :30 Eric-Emmanuel Schmitt: Návštvník. Setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštvníkem :30 Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a Ržová paní. Další pozoruhodný text francouzského dramatika hovoí 12

13 o základních otázkách lidské existence. eská kesanská akademie Vyšehradská 49, klášter Emauzy , Praha 2, tel.: , :30 Ekologická sekce. Ing. Lidmila Nmcová RNDr. Václav Nmec: Geoetika. Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha :00 Vysokoškolské katolické hnutí Praha. Cyklus seminá o rodin s PhDr. Josefem Zemanem, CSc.: Rodina jako vymezení prostoru osobní svobody. V sakristii kostela Nejsv. Salvátora na Kižovnickém námstí 2, Praha 1 (vchod z nádvoí Klementina) :00 Literární sekce. Všední tvá zázraku. Literární kompozice Jiího Haubera z verš a deníkových záznam básníka, esejisty a pekladatele Ivana Slavíka. Umlecký pednes: Rudolf Kvíz a Jií Schwarz. Sál B. Nmcové ve Strahovském kláštee :00 Umnovdná sekce. Prof. PhDr. Mojmír Horyna: Johann Bernard Fischer von Erlach, architekt vrcholného baroka v Rakousku. Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha :30 Kolegium katolických léka. Postní zamyšlení P. RNDr. Josef Šplíchal, SDB. v Klubu III. interní kliniky1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocnice 1 (bývalá jesuitská kolej na Karlov námstí vchod ze dvora) v 1. pate. YMCA Živá rodina obanské sdružení, Praha 1, Na Poíí 12, tel , Letní tábor kesanských rodin Na Pavlátov louce u Nového Msta nad Metují ( , ). Ubytování v šestilžkových chatkách a ve zdném domku. Cena: dosplý K, dti K, velká porce K, malé dti, které se nestravují, cca 500 K. Chystáme soutže, olympiádu, noní hru, táboráky, výlet, besedy o zajímavých tématech, batikování, savování, malování na hedvábí... Chceme, aby si s námi užili rodie i dti!!! Hledáme pomocníky na tábor Dále prosíme o pomoc pi hledání pomocník k dtem, kteí budou zajišovat dopolední program a pomáhat pi odpoledních a veerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. Bližší podrobnosti a pihlášky na adrese YMCA Živá rodina viz hlavika. YMCA Kluby kesanská zájmová innost pro dti a mládež, Na Poíí 12, Praha 1, tel.: , zázn., Velikononí zvykoslovná výstava s tvoivými dílnami :00 13:00, vhodné pro 1. stupe, nutno objednat. Vstupné: 20 K, pedagogický doprovod zdarma. Velikononí tvoivé dílny Zelený tvrtek od 9:30 do 12:00. Vstupné: 50 K, dti ZDARMA, vajíka s sebou! Táboíek pro rodie s dtmi od 3 let v Oldichov. Celotáborová hra, tvoivé dílny, výlety... Cena: K dti, K dosplí jídlo, pojištní, doprava, program. Letní tvoivý tábor v Sobšín na Sázav. Korálková zvíátka, hedvábí, ošatky z pediku, drátování, palikování, sláma. Cena: K jídlo, pojištní, doprava, materiál, program. Letní tábor s dance aerobic, bodystilling v Sobšín. Cena: K. Unie Katolických žen Thákurova 3, Praha 6, tel./fax: , :30 ecko pednášející: RNDr. Ondej Bartušek (pednáška s diapozitivy), Farní klub u P. Marie Snžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 13

14 Postní duchovní obnova pro ženy Srden vás zveme na naši již pravidelnou duchovní obnovu pro ženy, tentokrát opt v dob postní. Pijte se spolu s námi na jeden den zastavit, zamyslet, ztišit a uvažovat o smyslu Kristovy obti i o smyslu utrpení v našem život. Obnova zaíná v sobotu 12. bezna v 9:00 ve Farním klubu PMS vchod z františkánské zahrady, Jungmannovo nám. Praha 1, povede ji P. Václav Vacek, budou se stídat pednášky a diskuse, na závr bude mše sv. Píležitost ke svátosti smíení. Konec asi v 16:00 hod. Na obnovu mžete pijít i bez pedchozího pihlášení. Na spolený obd v refektái františkánského kláštera se ovšem pihlašujte nejpozdji do úterý 8. bezna. M. Koronthályová Kesanská poradna pro ženy nabízí kontakt s tmito odborníky: léka (interna, alergologie, gynekologie), psycholog (sebepijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodin i v zamstnání), právník (civilní, církevní právo), knz (morální problémy, otázky svdomí, duchovní pohovor, problematika sekt). Umožuje také kontakt s Poradnou pro ochranu nenarozeného života a s Poradnou domácí hospicové pée. Volat mžete každé úterý a tvrtek od 10:00 do 17:00 hod. na tel.: D A L Š Í Z P R Á V Y Farnost Panny Marie Snžné Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: , Klub u Panny Marie Snžné najdete pi vstupu do Františkánské zahrady vlevo t :19 Pednáška s besedou: Odpouštní Prof. Jaro Kivohlavý Po :19 Zpívání s kytarou (doprovází manželé Lutkovi) So :00 Duchovní obnova pro ženy (UKŽ) Út :19 Pednáška: Katolická církev po Bílé hoe P. Petr Alkantara OFM St :30 Pednáška s diapozitivy: ecko (UKŽ) 18:30 Veery ve stedu (nejen pro mládež poádá ADCM) Ne :30 Kížová cesta na Petín (sraz u prvního zastavení) Út :00 Kající bohoslužba Farnost u kostela sv. Tomáše Josefská 28/8, Praha 1 Malá Strana, tel.: , Kurz modlitby v sobotu 5. bezna 2005 v kláštee sv. Tomáše. Kurz povede P. Petr Šleich OCD. Informace a pihlášky v kostele sv. Tomáše (viz výše). Program: 10:00 Zahájení; 10:15 Kristus jako sted modlitby v kesanském umní a u sv. Terezie od Ježíše; 11:00 as pro modlitbu (škola modlitby); 12:15 Obd; 13:30 Kristus jako Boží Slovo k lovku; 14:15 as pro modlitbu (škola modlitby); 15:00 Závr: diskuse; 16:00 Mše sv. a zakonení. Knihovna KTF UK Centrální katolická knihovna Thákurova 3, Praha 6 a eská provincie Tovaryšstva Ježíšova vás zve na výstavu Jezuitský provinciál P. František Šilhan SJ, ve dnech Oteveno je denn od 9 do 17 hodin, v úterý a ve stedu do 20 hodin. Zvonkohra v Loret Postní písn zazní také letos z vže Pražské Lorety. Karionisté Mgr. Radek Rejšek a Alena Michálková jim dají zaznít o nedlích vždy ve 12:00 a v 18:00 a to: 6. bezna, 13. bezna a 20. bezna. V sobotu ve 12:00 zazní písn Dlníku Boží a Hospodine, uslyš mj hlas. Na Velký pátek a Bílou sobotu také zvonkohra zmlkne. O nedli Zmrtvýchvstání Pán a na Pondlí velikononí, tj. 27. a 28. bezna se zvonky opt ve 12:00 a 18:00 rozezní eskými velikononími písnmi. Hodinový stroj hraje každou celou hodinu od 9:00 do 18:00 píse Tisíckrát pozdravujeme tebe. K prohlídce je Loreta pístupná od úterý do nedle v 9:00 až 12:15 a ve 13:00 až 16:30 hod. K prohlídce i k poslechu vás srden zvou brati kapucíni. Exerciní dm kapucín Loretánské nám. 6a, Praha 1 Hradany, , tel.: Poádá duchovní cviení od pod vedením jáhna Štpána Fabera. Tématem jsou: Svátosti zdroj duchovního života. 14

15 Jindišská vž vás zve Rezervace vstupenek na tel. ísle , cena vstupenek: 150 K, dchodci a studenti 75 K :00 Znovuzrození Jindišské vže. Procházka historií JV s Ing. Janem Stnikou. Vstup 60 K. Festival ty roních období s Jindišskou vží Jaro Vážná hudba pevážn nevážn :00 Smycové Trio. K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, L. v. Beethoven Serenada op :00 Veer známých pídavk. David Pokorný housle, Alexej Aslamas housle, Jakub Novák viola, Petr Nouzovský violoncello, Patrik Vacík kytara. Monti, Rachmaninov, Bach, Fauré, Joplin, Kreisler, Bruch. Vstup: 50 K bžná, 20 K studenti, dchodci :00 Smycové Trio. K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, J. K. Vahal Allegro, J. Haydn Presto, P. Vranický Allegro, W. A. Mozart Menuet a Allegro, L. v. Beethoven Serenada op :00 eské dechové trio Pocta divertimentu. Jií Hlavá klarinet, Vlastimil Mareš klarinet, Svatopluk ech fagot. W. A. Mozart Divertimento B Dur c. 1, F. X. Dusek Parthia in Es, F. V. Kramá Trio F Dur, W. A. Mozart Divertimento B Dur c. 2. Prvodní slovo Jií Hlavá :00 Smycový Kvartet. J. Haydn Presto, W. A. Mozart Allegro vivace assai, W. A. Mozart Turecký pochod, W. A. Mozart árie Figara, G. Rossini árie Figara, E. Waldteufel Bruslai, A. Rázek Ráno v kurníku, Ko- ií dostaveníko, Žabí koncert, L. Anderson Psací stroj :00 Violoncello a cembalo. Petr Nouzovský violoncello, Monika Knoblochová cembalo. Johan Sebastian Bach. Vstup: 50 K bžná, 20 K studenti, dchodci :00 2x violoncello. Šimon Kaka violoncello, Petr Nouzovský violoncello. Bach, Haydn, Kodály, Kummer, Couperin. Vstup: 50 K bžná, 20 K studenti, dchodci. Kurz pro hlavní vedoucí tábor Asociace kesanských sdružení mládeže (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež BK organizuje kurz pro hlavní vedoucí tábor i jiných prázdninových pobyt pro dti (AKSM je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy pro poádání tohoto školení). Kurz se koná dubna 2005 v Praze 4 Kunraticích na fae (ADCM), zaátek je v pátek v 19:00, ukonení v nedli v 16:30. Cena: 300 K zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (ást dotována MŠMT). Náplní kurzu jsou právní pedpisy pi práci s dtmi, vetn hygienických pedpis, základy první pomoci, bezpenostní pravidla inností s dtmi a mládeží, táborové hospodaení a organizaní píprava tábora. Kurz je zakonen testem; úastníci dostanou osvdení s platností 5 let. Pihlášky: do 15. bezna (nebo do naplnní kapacity kurzu) na adresu: Sekce pro mládež BK, Ing. Marie Svtniková, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice nebo Pihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály. Z H I S T O R I C K É H O K A L E N D Á E 2. bezna 1810 Narozen papež Lev XIII., autor encyklik Grande munus a Rerum novarum ( ). 13. bezna 1880 Narozen Josef Goár, architekt, rektor AVU, autor kostela sv. Václava v Praze Vršovicích ( ). 15. bezna 1820 Zemel Klement Maria Hofbauer, první eský a slovanský redemptorista, pozdji svatoeen (nar ). 17. bezna 1620 V Olomouci umuen moravský knz sv. Jan Sarkander, který odmítl prozradit zpovdní tajemství (nar ). 22. bezna 1920 SR a Vatikán navázaly diplomatické styky na úrovni velvyslanectví (nunciatury). 24. bezna 1360 eský král Karel IV. založil na Novém Mst v Praze klášter servit. 26. bezna 1905 Narozen ThDr. Štpán Trochta, sídelní biskup litomický a kardinál. Organizátor katolické práce s mládeží ( ). 31. bezna 1950 Komunistický režim v SR zahájil v Praze politický proces s církevními hodnostái (proces trval do 4. dubna). Arnošt Kelnar O Z N Á M E N Í Pijme se zdravotní sestra Domov sv. Karla Boromejského v Praze epích hledá zdravotní sestru do tísmnného provozu na lžka LDN. Kontakt: pí Kemeková, , 15

16 Církevní mateská škola Srdíko zve všechna malá a vtší srdíka od (2,5 let) na den otevených dveí, spojený se zápisem v pátek 1. dubna (nebojte nejde o apríl) a ve tvrtek 7. dubna vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Co se u nás dje? U nás si hrajeme, povídáme, kreslíme, zpíváme, také chodíme ven a cviíme. Paní logopedka nám pomáhá správn mluvit. Kdo chce, mže se uit anglicky se slenou lektorkou a chodit na náboženství pro pedškolní dti a ješt více zpívat v hudebním kroužku a malovat ve výtvarném kroužku a tancovat s Rytmikem a hrát na flétnu s panem profesorem. Paní uitelky nám pomáhají hezky si hrát a radí, jak mít dobré srdce. Tšíme se na vás Vaše CMŠ, Podprova 1879/2, Praha 5, tel: , , Spojení: metro B stanice Lužiny. Úmysly apoštolátu modlitby na bezen 2005 Úmysl všeobecný Za vlády národ, aby ve svých programech a plánech mly vždy na mysli chudé, opomíjené a utlaované. Úmysl misijní Za místní církve, aby si byly stále více vdomy naléhavosti výchovy ke svatosti a tak byly schopny plnit poslání nové evangelizace. Úmysl národní Za vtší úctu k poatému, nenarozenému životu v naší zemi. Oprava V minulém ísle Zpravodaje pražské arcidiecéze jsme v Pehledu poutí a významných slavností na poutních místech pro pražskou arcidiecézi v r (na poslední stran) uvedli nesprávný název pražské katedrály a farnosti u katedrály. Oficiální názvy zní: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtcha; ímskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtcha. Dkujeme pozornému tenái a za chybu se omlouváme. Vydává Arcibiskupství pražské, Hradanské nám. 16, Praha 1, obsah pipravuje Pastoraní stedisko pi Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, tel.: , fax: Odpovdná redaktorka Anna Kopová. Uzávrka 15. každého msíce. Rozšiuje a objednávky pijímá: Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kolejní 4, Praha 6, tel , fax: Sazba: Vyšehrad, spol. s r. o., Bartolomjská 9, Praha 1. Tiskne: Fokus spol. s r. o. Vychází 10 x do roka. Registrace: MK R E Píspvek na 1 výtisk 8 K. 16

17 O B S A H Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti...1 Nová rubrika: Z redakní pošty...1 Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky...1 Rekolekce pro služebníky eucharistie...1 Vlašim žije!...1 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE...2 Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti...2 Pokání, obrácení a smíení na knžském dnu...2 Vybrali jsme zajímavé podnty z jednotlivých pednášek:...3 Našli jste složenku?...3 Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky...3 Z REDAKNÍ POŠTY...5 O prasklé nádob...5 EUCHARISTICKÝ VÝSTAV V PRAZE...5 Z BISKUPSKÝCH DIÁ...5 Z diáe otce kardinála...5 Z diáe biskupa Malého...5 Z diáe biskupa Herbsta...6 ACTA CURIAE...6 Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení odpustk v Roce Eucharistie...6 Informace pro vící o vývoji vztahu církve a státu...6 Missa Chrismatis...7 Pihlášky do knžského semináe pro školní rok 2005/ Sbírka na Arcidiecézní charitu...7 Velkopátení sbírka na Svatou zemi...7 Pehled bohoslužeb o Velikonocích Zrušení Duchovní správy u kostela sv. Václava Praha Dejvice...7 Velikononí setkání mladých muž v Arcibiskupském seminái...8 Personalia...8 Jubileá...8 Výroí biskupské konsekrace...8 Výroí svcení...8 Životní jubilea...8 Ustanovení...8 Úmrtí...8 PROGRAMY FARNOSTÍ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ...8 Pastoraní stedisko...8 Rekolekce pro služebníky eucharistie

18 Arcidiecézní katechetické stedisko...9 Katechetické úterý...9 Katechetický kurz...9 Centrum pro rodinu...9 Vlašim žije!...9 Pípravy na manželství...9 Programy pro mladé manžele...9 Strun o dalších akcích, které probhly...10 Pou rodin pražské arcidiecéze...10 Osamlé maminky...10 Arcidiecézní centrum pro mládež...10 Veery ve Stedu...10 Oslava XX. svtového dne mládeže Velikonoce v Nazaret Víkendovka v Nazaret...11 Katolická Charismatická obnova (KCHO)...Chyba! Záložka není definována. Otevená spoleenství...10 Komunitní centrum sv. Prokopa...11 ABSTRAKATCE aneb Radost z tvoení...11 Výstava...11 Koncert...11 Kesanské centrum Jižní Msto...11 Akce Kesanského sportovního klubu...11 Akademická farnost Praha a Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH)...11 Pravidelný program kostela...11 Bezen...11 Velikononí bohoslužby...11 Knihovna Betánie...12 Teologický seminá nejen pro studenty...12 Poutní místo Svatá Hora...12 Pravidelné bohoslužby...12 Exercicie...12 Postní duchovní obnovy...12 Program bohoslužeb o Velikonocích...12 Hudba pi bohoslužbách a koncerty...12 Divadlo Miriam...12 eská kesanská akademie...13 YMCA Živá rodina...13 Letní tábor kesanských rodin...13 Hledáme pomocníky na tábor

19 YMCA Kluby...13 Velikononí zvykoslovná výstava s tvoivými dílnami...13 Velikononí tvoivé dílny...13 Táboíek pro rodie s dtmi od 3 let...13 Letní tvoivý tábor...13 Letní tábor s dance aerobic, bodystilling...13 Unie Katolických žen...13 Postní duchovní obnova pro ženy...14 Kesanská poradna pro ženy...14 DALŠÍ ZPRÁVY...14 Farnost Panny Marie Snžné...14 Farnost u kostela sv. Tomáše...14 Knihovna KTF UK Centrální katolická knihovna...14 Zvonkohra v Loret...14 Exerciní dm kapucín...14 Jindišská vž vás zve...15 Festival ty roních období s Jindišskou vží...15 Kurz pro hlavní vedoucí tábor...15 Z HISTORICKÉHO KALENDÁE...15 OZNÁMENÍ...15 Pijme se zdravotní sestra...15 Církevní mateská škola Srdíko...16 Úmysly apoštolátu modlitby na bezen Úmysl všeobecný...16 Úmysl misijní...16 Úmysl národní...16 Oprava...16 OBSAH

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +.

# Pítomné paní a dívky pistoupily k volb výboru spolku. Novými lenkami výboru byly navrženy tyto dámy: $ % * +, -',. / +. 1. Zahájení 2. Seznámení s programem a jeho schválení 3. Pedstavení pípravného výboru a informace o registraci spolku 4. Volba výboru spolku 5. Projednání stanov Prvního libereckého spolku paní a dívek

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 Vážení a milí, je tu opt nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos se naše ady opt rozrostly, a to o nového kaplana,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

íslo 4, roník 17, duben 2011

íslo 4, roník 17, duben 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 4, roník 17, duben 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw

Slovo kněze 02/2014. Výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v naší farnosti. Otec Zdzislaw Slovo kněze Z obsahu: Hromnice to je také očištění Panny Marie čtyřicet dní po Narození Páně. Pán přikázal, aby chlapec byl čtyřicátého dne obětován v chrámu. Jeden důvod je ten, aby se podle toho pochopilo,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris)

DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (Directorium de Missis cum pueris) (1.11.1973) MCM OLOMOUC DIREKTORIUM PRO MŠE S DTMI (1.11.1973) (Directorium de Missis cum pueris) 1. Poktné dti (Pueros

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více