Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších"

Transkript

1 Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem ulovili jelena. Rozdlení koisti penechali oslovi. Osel rozdlil koist na ti naprosto stejné ásti. Lev se zachmuil, vycenil zuby, vrhl se na osla a roztrhal ho. Potom se obrátil na lišku: Ukaž ty, jak se má správn dlit! Liška spojila všechny ti ásti koisti a dala je lvu. Spokojený lev se ptá lišky: Kdo t nauil tak moude dlit? Tam ten, odpovdla liška a ukázala pitom na zkrvavené pozstatky osla. Lidské djiny od chvíle prvotního híchu tvoili egoistití lvi, chytré lišky a spravedliví osli. Toto drama pokrauje. Kdo bude mít poslední slovo? Když se díváme na kíž, ptáme se, zda to není další vítzství silnjších nad slabším. Není to další prohra spravedlnosti? Hle, tak umírá spravedlivý... Naši pedci na Velké Morav dali vyrýt do kíže, který byl nalezen pi vykopávkách, jasné svdectví víry: Christos Fós Zóé Níké (Kristus Svtlo Život Vítzství). Jako kesan se tedy nemusím nechat zviklat tím, že má touha po spravedlnosti a pravd narazí na egoistického lva nebo vychytralou lišku. Tváí v tvá Ukižovanému stojíme vlastn ped Vítzným. Dokonáno jest totiž nebylo posledním slovem! (Z knihy Renaty Štolbové Kížová cesta, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství) Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti Farní dm v pražském Karlín má za sebou bezmála sedmiletou historii, která se díky událostem v srpnu 2002 dá rozdlit na období ped a po povodni. Jak Farní dm funguje dnes, co voda vzala a jestli naopak nco dala, jsme se zeptali faráe karlínské farnosti P. Miroslava Cútha. (Rozhovor na str. 2) Rekolekce pro služebníky eucharistie Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie (rozdlování eucharistie pi bohoslužb, donášení sv. pijímání nemocným) se koná v sobotu 12. bezna 2005 od 9:00 do 13:00 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha, Kolejní 4, Praha 6. Rekolekci na téma Eucharistie tajemství svtla povede P. Josef unek SJ. (Více na str. 9) Nová rubrika: Z redakní pošty... Díky jedné z našich tenáek, která nám zaslala následující píbh, vznikla rubrika Z redakní pošty.... Rádi bychom zde i nadále zveejovali Vaše píspvky, úvahy, postehy a podnty. Zárove uvítáme návrhy témat, která Vás zajímají nebo dotazy, na které samozejm zprostedkujeme odpov. Pište nám na adresu redakce: (Více na str. 5) Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky V letošním roce se sbírky zúastnil rekordní poet koledník. Skupinek bylo celkem 811, to znamená, že koledník bylo asi Do pokladniek se podailo vybrat dohromady K. To je o cca K více, než v minulém roce. (Více na str. 3) Vlašim žije! V sobotu 5. a v nedli 6. února se ve Vlašimi uskutenila duchovní obnova pro manželské páry. Pednášky probíhaly v sále kulturního domu Blaník, skupinky tamtéž, ale i na fae a po bytech úastník, mše svatá s obnovou manželských slib v kostele sv. Jiljí. (Více na str. 9) Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších organizací o Další zprávy o Z historického kalendáe o Oznámení Zpravodaj pražské arcidiecéze je k dispozici též na internetových stránkách pražské arcidiecéze v rubrice Informace pod heslem Arcidiecézní zpravodaj. 1

2 Z E Ž I V O T A A R C I D I E C É Z E Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti Farní dm v pražském Karlín má za sebou bezmála sedmiletou historii, která se díky událostem v srpnu 2002 dá rozdlit na období ped a po povodni. Jak Farní dm funguje dnes, co voda vzala a jestli naopak nco pinesla, jsme se zeptali faráe karlínské farnosti P. Miroslava Cútha. Kdo trochu sledoval dní v Karlín po povodni v lét 2002, ví, že Oáza byla prvním místem oberstvení a setkávání pro všechny, kteí pracovali na obnov Karlína. Oáza tedy vznikla jako reakce na povodn? Oáza mohla po povodni vzniknout, protože jsem ml pipravený prostor. To je tak. Už na jae roku 1997, když jsme zadávali vypracování projektu na pestavbu a dostavbu tohoto domu, aby mohl sloužit farnosti a jejím aktivitám, jsem panu architektovi íkal, že bych rád ml v pízemí takový prostor pro všechny, prostor, který bude farou a pitom nebude... Velmi otevený pro každého, aby se tam lidé nebáli chodit, takové posezení, kavárnika. A protože si uvdomuji, že tady žijí nejen eši, tak jsem ml ideu, že by ten prostor mohl sloužit na sbližování rzných etnik. Farní dm jsme dokonili v listopadu I pízemí bylo pipravené, ale chybli lidé. Ped pultem i za pultem. A já jsem se asi taky poteboval nadechnout. A pak pišla voda. A najednou byli lidé, kteí potebovali prostor, a byli lidé, kteí byli ochotni pomáhat. A dál už to znáte. Vzniklo toto obanské sdružení pro bezprostední pomoc po povodních, nebo už od zaátku bylo v plánu, že bude zajiš- ovat program Farního domu i po odstranní následk povodní? Na zaátku to byl takový fofr, že na plány, co bude za dva roky, nebylo ani pomyšlení. Žili jsme pítomnost. Ale to není nic mimoádného. Jen Bh ví pesn, co a jak. Je pravda, že o prospšnosti založení obanského sdružení jsme mluvili už ped povodní. Lidé ne kosteloví jdou snadnji do Oázy než na faru. I když je to v našem pípad totéž. Prost na otázku: kdes byla? se snadnji odpoví: v Oáze, než na fae. V echách to tak zatím prost je. Za druhé: nkteré firmy mají zákaz podporovat stranické organizace a církve. Farní dm, ve kterém Oáza psobí, fungoval již tedy ped povodní. Jaký program zde probíhal? Zmnil se díky povodním pvodní zámr pro jeho využití? Ped povodní i po ní se snažíme také podle rady pana kardinála Miloslava Vlka být domovem spoleenství. Takže se u nás schází nejrznjší skupiny lidí. Mladší i starší. Jsme blízko Florence, na hlavní vlakové nádraží je to jednu zastávku metrem. No a nájemníci tady bydleli ješt než jsme dm koupili. Bydlí tady dál. S rekonstrukcí Farního domu, která nebyla do povodní 2002 ješt dokonena, jste zaínali po povodních znovu. To muselo být velké zklamání a zkouška trplivosti? Co Vás v tu chvíli drželo nad vodou? Velká víra v to, že Bh je láska. To znamená, že i když dopouští tžké vci, je v tom njaký zámr. A to zámr lásky. Že to je prost k nemu dobré. Neprožil jsem kvli tomu, že nám povode zniila ást práv dokoneného díla, žádnou krizi. Jo unavený, to jsem byl hodn. Podailo se Vám zajistit obnovu Farního domu i kostela sv. Cyrila a Metodje. Dá se tedy íct, že už jsou následky povodní zažehnané? Když mi Moraváci, kteí zažili povode v roce 1997, íkali, že to je na léta, tak jsem jim moc nevil. Dnes už vidím, že to je opravdu bh na dlouhou tra. Jen tak pro ilustraci. Z jedné strany sousedíme s domem, který je od povodn neobydlený, vlhký, nkolikrát vykradený. Oáza dnes poádá pestrý program ve Farním dom pro dti, maminky, seniory, pracuje s rómskou mládeží, ale i mimo nj organizuje nap. dobrovolnickou službu pro osamlé. Na programu se podílí pomrn velké množství dobrovolník. Jak dobrovolníky sháníte a máte jich dostatek? Od zaátku spolupracujeme s Národním dobrovolnickým centrem Hestia. Na zaátku bylo dobrovolník dost, te je jich mén, ale jsou výborní. Zklamání v nkterých pípadech sice také nechyblo, ale tak už to na svt chodí. Nakonec Ježíš zažil Jidáše i Petra. I Jana. To víte, nám se sem nahrnulo dost Róm a to je silné kafe. Nco jiného je o nich psát, nco jiného je mít je pod jednou stechou. Každý týden nejmén jedenkrát mám chu s tím praštit. Zatím držíme. Je nám jich líto. Nevím, jak jinde, ale v Karlín jsme jediní, kteí pro n nco dláme. Je fakt, že krádeží jsme tady zažili už hodn. Ale také krásných chvil, které m zatím vždy usmíili. Co je nyní Vaší prioritou v plánech do budoucna farnosti? Dokonit opravu maleb kostela. Postavit nový kamenný oltá. Najít zpsob, jak docílit, aby kostel mohl být více otevený pro veejnost. Je krásný a dá-li Pán, bude ješt krásnjší. Starat se o rodiny ve farnosti. V nich je obnova i budoucnost. Co byste vzkázal našim tenám do postní doby? Naším cílem jsou Velikonoce, postní doba je cestou. Já nevím, snad abychom ze sebe neždímali pedsevzetí my sami, ale byli více vnímaví na to, co Pán si o našem prožívání postu myslí. Velmi hezky a drazn to napíklad dal najevo už ve Starém zákon skrze proroka Izaiáše: Pestaneš-li utlaovat, ukazovat prstem, kiv mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li laného, tehdy v temnot vzejde tvé svtlo a soumrak tvj se stane poledním jasem (Iz 58). (Další informace o Farním dom a obanském sdružení Oáza Karlín naleznete na adrese: (red.) Pokání, obrácení a smíení na knžském dnu Další z pravidelných knžských dn, na kterých se setkávají knží a biskupové naší arcidiecéze, se uskutenil ve tvrtek 3. února 2005 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha v Praze. Tématem setkání, které arcibiskup kardinál Miloslav Vlk v úvodu oznail jako pední bod programu svatohorských setkání nad procesem obnovy farností, bylo Pokání, obrácení a smíení. 2

3 Své píspvky k tématu pednesli P. Josef unek SJ (duchovní slovo), doc. Jií Skoblík (Pokání, obrácení a smíení), Mgr. Jií erný (Psychoterapie a zpovdnice) a Mons. ThDr. Michael Slavík (Nkteré právní otázky ve zpovdnici). Vybrali jsme zajímavé podnty z jednotlivých pednášek: - P. Josef unek: Žijeme v dob, kdy potebujeme vidt. (...) Je dležité vidt dovnit, do sebe, jestliže máme se sebou nco udlat. Svátost smíení stojí na tom, že vidím, že jsem uvidl nco ze sebe. (...) lovk je bytost, která ne že dokáže, ale mže se tšit a mže doufat, že opravdu pekroí svj vlastní stín. Tedy ten stín, který nás provází a kterého se nezbavíme do konce svta. Vidt Zmrtvýchvstalého je nco fantastického, protože nás ujišuje, že jsme s Boží pomocí peneseni do prostoru, kde už stín není a nebude. - doc. Jií Skoblík: Smíení je vcí ochoty dvou osob, ne jedné osoby. O smíení se má pochopiteln pachatelem požádat, ale smíení se mže a taky má poskytnout z druhé strany. Toto u lidí vbec není samozejmostí. (...) Všichni víme, že jedineností evangelijního poselství je ujištní o tom, že (...) Bh jako usmiovaná strana je vždycky ochotna požadavku smiující se strany vyhovt. A vytvoit, ne obnovit, ale vytvoit nový vztah. ili mžeme íci, že po provedeném procesu toho, emu íkáme pokání, obrácení atd., je lovk vlastníkem nového vztahu vi Bohu, ne obnoveného, ale nového, zdokonaleného vztahu. - Mgr. Jií erný: Svátost smíení z psychologického hlediska je vlastn takovým prostorem setkání a pomoci. Jako každé setkání dvou lidí disponuje potenciálem na jedné stran pozitivním, na druhé stran nechtn negativním. (...) Chci pipomenout nkteré pirozené prvky svátosti smíení, které psobí z psychologického hlediska blahodárn. Na prvním míst bych jmenoval docela obyejné pijetí. Pijetí lovka lovkem v situaci, která se týká slabosti, neúspchu, selhání. Tohle pijetí mže znamenat malý prlom do navyklých sebeznehodnocujících, sebeodmítajících zátžových vzorc chování a postoj k sob samému. (...) Další prvek spatuji v postoji zpovdníka, pokud je to postoj laskavý, chápavý, akceptující a empatický. Tyto tyi vlastnosti jako by vypadly z románového spodobnní moudrého, starého, venkovského faráe, ale ony také patí mezi základní vlastnosti psychoterapeutického pístupu. (...) V prostoru psychoterapie je tento typostoj cenn proto, že dokáže mobilizovat sebeúzdravný potenciál pacienta. Toto funguje kdekoli v psychoterapii, ve vztahu dvou lidí a samozejm to musí, mže fungovat a funguje ve zpovdnici. - Mons. ThDr. Michael Slavík: Kánony mají sloužit tomu cíli, ke kterému jsou svátosti ustanoveny, totiž spáse lovka. V pípad svátosti smíení bych byl opravdu nerad, kdybychom ztratili vdomí, k emu svátost smíení Pán Ježíš církvi dal, k emu nás jakožto služebníky povil. Myslím si, že když toto budeme mít ped oima, snadnji se propleteme mezi rznými, nkdy, zdá se, proti situaci jdoucími pedpisy, doporueními a zásadami. Udlovatel svátosti smíení je nkým, kdo má být pamtliv, že je soudcem i lékaem; služebníkem Boží spravedlnosti a souasn milosrdenství, ustanoveným od Boha. Soudcem rozumjme ne nad híšníkem, ale nad híchy. Jestliže pichází híšník sám odsuzujíce tyto híchy, stavíme se vlastn na jeho stranu. K Boží spravedlnosti a milosrdenství znovu bych tu poukázal na encykliku Dives in misericordia, kde papež úžasným zpsobem nalezl vyešení rovnice mezi spravedlností a láskou. Papež v encyklice íká, že naptí mezi spravedlností a láskou se eší nebo se nazývá milosrdenství. (red.) Našli jste složenku? Vážení odbratelé Zpravodaje pražské arcidiecéze, v tomto ísle jste našli vložené poštovní poukázky urené k úhrad roního píspvku za odbr Zpravodaje. Dovolujeme si pipomenout, že náklady na výrobu jednoho výtisku iní 8 K a poštovné za každý jednotliv zaslaný výtisk 12 K. Za jeden rok se distribuuje 10 ísel, takže základní ástka na píspvek iní = 200 K pro ty, kteí jej dostávají poštou (cena poštovného se ídí novým poštovním ceníkem za vnitrostátní služby, od ). Pokud odebíráte 2 ísla, iní poštovné 15 K za zásilku. Píspvky mžete poukázat také pevodem na úet Arcibiskupství pražského:.ú /2700, HVB Praha 1. V obou pípadech uvádjte laskav variabilní symbol 7 (farnosti z pražské arcidiecéze k nmu pipíší ješt kód farnosti podle Katalogu) a konstantní symbol 968. V pípad, že máte zájem odbr zvýšit, snížit nebo zrušit, obracejte se laskav na distribuci: Karmelitánské nakladatelství, s.r.o., Kolejní 4, Praha 6, tel.: , fax.: Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky (pokraování ze str. 1) Informace o penzích, které byly na sbírkové konto zaslány složenkami, budou jednotlivým diecézním charitám k dispozici pozdji. Po definitivním uzavení všech píjm letošní Tíkrálové sbírky bude komise na ADCH Praha posuzovat jednotlivé zámry farností, které se sbírky úastnily a požádali o ást vykoledovaných penz. Jedná se o možnost získání 65 % z ástky vybrané ve farnosti ve prospch místního sociálního projektu. Rozhodnutí komise bude publikováno. ADCH Praha má v úmyslu použít zbývající prostedky na financování dvou diecézních projekt: budování domova pro seniory v Praze Tebotov a rozvoj charitní domácí pée v Praze. Farnost ástka Praha 1, sv. Jiljí 3 827,50 Praha 1, sv. Josef 1 439,00 Praha 1, sv. Petr 2 970,50 Praha 1, sv. Tomáš ,50 Praha 1, Týn ,50 Praha 2, sv. Ignác ,00 Farnost ástka Praha 2, sv. Ludmila ,50 Praha 6, sv. Vojtch ,00 Praha 6, sv. Matj 8 298,50 Praha 9, erv. Kíž ,00 Praha ADCH ,50 Praha Bohnice ,00 3

4 Farnost ástka Praha Braník ,50 Praha Bevnov, skauti ,00 Praha Bevnov, sv. Markéta ,50 Praha akovice 2 348,00 Praha Dolní Poernice ,50 Praha Holešovice ,00 Praha Hostiva ,00 Praha Chodov ,00 Praha Chvaly 7 626,50 Praha Karlín 5 353,50 Praha Kobylisy ,50 Praha Kolodje 2 500,00 Praha Košíe ,00 Praha Kunratice ,50 Praha Lhotka ,50 Praha Lhotka, Toná ,00 Praha Liboc ,50 Praha Modany ,00 Praha Nejsv. Salvátor ,00 Praha Nusle 5 913,00 Praha Pankrác 5 902,00 Praha Petrovice ,50 Praha Radotín ,00 Praha epy ,50 Praha Smíchov ,50 Praha Stodlky ,50 Praha Strašnice ,00 Praha Stešovice ,50 Praha Suchdol ,00 Praha Vinohrady, skauti ,50 Praha Vršovice ,50 Praha Vyšehrad ,00 Praha Žižkov ,00 Praha, gymnázium Hostiva ,50 Praha, Kižovníci 1 428,00 Praha, P. M. Snžná ,50 Praha, Strahov 4 474,00 Praha, škola Jená ,00 Celkem v Praze ,50 Farnost ástka elákovice ,00 ervený Újezd 5 788,50 eský Brod ,00 estlice ,00 Divišov ,00 Dobíš ,00 Hostivice 9 550,00 Kladno Rozdlov ,00 Kladno, Nanebevzetí P. M ,00 Kolín ,50 Košice 3 180,00 Kralupy / Vltavou ,50 Krásná Hora / Vltavou ,00 Keovice ,50 Louovice pod Blaníkem ,00 Lysá / Labem ,50 Mníšek pod Brdy ,00 Neratovice ,00 Neveklov ,00 Nové Strašecí 7 438,00 Nymburk 8 968,00 Odolená Voda 6 809,50 Ondejov ,00 Oubnice 5 630,00 Petrovice u Sedlan ,00 Píbram ,50 Rakovník ,00 Roudnice / Labem ,50 Rudná 4 967,00 íany ,50 Sedlany 1 231,00 Sedlec Price ,00 Slaný ,00 Starý Knín ,00 Stochov ,00 Štchovice 9 522,00 Tachlovice 7 939,00 Tuchlovice 4 950,00 Týnec / Sázavou ,50 Uhlíské Janovice ,00 Vlašim ,00 Zbeno ,00 Zdice ,00 Celkem mimo Prahu ,50 Valuty 4 414,08 Farnost ástka Benátky / Jizerou ,00 Benešov ,50 Beroun ,00 Brandýs / L. St. Boleslav ,50 Bystice u Benešova ,50 Cerhovice (Újezd) ,00 CELKEM ,08 (Zdroj: ACAP 2/2005) 4

5 Z R E D A K N Í P O Š T Y... O prasklé nádob V ín ml jeden nosi vody dv velké hlinné nádoby. Visely na dvou koncích devné tye, kterou nosil na krku. Na jedné byla prasklina, zatímco ta druhá byla dokonalá a vždy nesla plnou míru vody. Na konci dlouhé cesty, která trvala od potoka až k domu, bylo v naprasklé nádob vody už jen do poloviny. Dva celé roky to tak šlo, že nosi vody nosil do domu každý den už jen jeden a pl nádoby vody. Samozejm dokonalá nádoba byla pyšná na svj výkon, vždy to dlala dokonale. Ale chudák naprasklá nádoba se stydla za svoji nedokonalost a cítila se uboze, protože byla schopná jen poloviního výkonu. Po dvou letech soužení oslovila nosie u potoka: Stydím se, protože voda vytéká po celé cest dom. Nosi jí takto odpovdl: Všimla sis, že kvty rostou jen na tvé stran chodníku a na druhé stran ne? To je proto, protože jsem vždy vdl o tvé nedostatenosti a na tu stranu jsem zasel semena kvtin. To ty jsi je každý den zalévala, když jsme se vraceli dom. Dva roky sbírám tyto krásné kvty, abych si ozdobil stl. Kdybys nebyla taková jaká jsi, tak by tato krása nerozzáila mj domov. Všichni máme své vlastní chyby. Všichni jsme prasknuté hlinné nádoby. Ale tyto praskliny a chyby, které jsou v každém z nás, dlají náš život tak velmi zajímavým a vzácným. Jen každého musíme pijmout takového, jaký je, a uvidt v nm to dobré. E u c h a r i s t i c k ý v ý s t a v v P r a z e DATUM KOSTEL AS sv. Ignáce na Karlov námstí 8:00 17: Panny Marie Pomocné v Nerudov ul. 14:00 18: Nanebevzetí Panny Marie v Modanech 8:45 17: Narození Panny Marie v Michli 8:00 16: sv. Josefa na Námstí Republiky 7:30 18: Neposkvrnného Poetí Panny Marie ve Strašnicích 7:00 18: sv. Jindicha na Novém Mst 15:00 18:00 Z B I S K U P S K Ý C H D I Á (V diáích uvádíme dlouhodob plánované akce našich biskup; mohou se tedy píležitostn zmnit.) Z diáe otce kardinála Liturgická komise BK, Brno :00 Mše sv., 90-tiny P. Bedich upa, kostel sv. Máí Magdalény, Benátky nad Jizerou, pastoraní návštva :00 Kolokvium KA, Praha Emauzy Interdiecézní liturgická komise, Praha :30 Mše sv., 60 let knžství Mons. Pilíka, kostel sv. Cyrila a Metodje, Praha Karlín 16:30 Mše sv., setkání hnutí Comunione e Liberazione, Praha, Emauzy :00 Mediální rada BK, Praha Dejvice :00 Mše sv., svcení kaple Misionáek Lásky, Zenklova 195, Praha 8 14:00 Arcidiecézní setkání mládeže, práce se skupinkou 16:15 Mše sv. pro mládež, Salesiánské centrum Praha 8 Kobylisy :30 Mše sv., Kvtná nedle, katedrála, Praha :00 Stálá rada BK, Praha Dejvice :00 Setkání sekretá Plenárního snmu, Praha Dejvice :00 Mše sv. se svcením olej, Zelený tvrtek, katedrála, Praha 18:00 Mše sv. na památku Veee Pán, katedrála, Praha :00 Modlitba se tením a ranní chvály (chórová kaple), katedrála, Praha 18:00 Památka umuení Pán, Velký pátek, katedrála, Praha :00 Modlitba se tením a ranní chvály (chórová kaple), katedrála, Praha 20:30 Mše sv., velikononí vigilie, Bílá sobota, katedrála, Praha :30 Mše sv., slavnost Vzkíšení Pán, katedrála, Praha :30 Delegace Evangelické zemské církve v Bavorsku, Praha Z diáe biskupa Malého : 00 seminá mše sv., Praha díví škola vizitace, Kolín :00 Praha Karlín Kesanská pedagogicko-psychologická poradna + Díví katolická škola vizitace :30 kostel sv. Ludmily, Praha Vinohrady mše sv. za knžská a eholní povolání :00 eský rozhlas Doteky víry :30 Brandýs n. L. mše sv Brusel zasedání COMECE :30 Praha Nusle mše sv. 5

6 :30 vikariátní konference 1. pražský vikariát :00 Missa Chrismatis, katedrála, Praha 16:00 Knžský domov Stará Boleslav mše sv :00 Úvaly mše sv. Z diáe biskupa Herbsta :30 mše sv. v kostele sv. Terezie od Dítte Ježíše v Praze Kobylisích :00 kanonická vizitace ve farnosti Praha Spoilov dopoledne - postní duchovní obnova v Kralupech nad Vltavou :00 mše sv. ve Všejanech :00 návštva Domova Svaté Rodiny na Petinách, Praha výjezdní den s Arcidiecézní charitou Praha rekolekce pro seminaristy Arcibiskupského semináe v Olomouci :00 mše sv. v eranech výjezdní den s Arcidiecézní charitou Praha :00 mše sv. v Arcibiskupském seminái v Praze úast na Diecézním setkání mládeže v Praze Kobylisích :45 mše sv. v Košicích Missa chrismatis (Zelený tvrtek), katedrála, Praha :00 velikononí vigilie v Popovicích :00 mše sv. v Popovicích (Boží hod velikononí) :00 mše sv. ve Fryštáku u píležitosti 100. výroí narození kardinála Trochty A C T A C U R I A E Vstník kanceláe pražského arcibiskupství; Arcibiskupství pražské, Hradanské nám. 16, Praha 1 Hrad- any, tel.: , fax: Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení odpustk v Roce Eucharistie Eucharistie je nejvtší ze zázrak (viz: Slavnost Nejsvtjšího Tla a Krve Kristovy, modlitba se tením, tení druhé) a vrcholná památka vykoupení, které náš Pán Ježíš Kristus vykonal svou krví. Jakožto ob a svátost spojuje Boží církev vnitní a nezniitelnou jednotou. Udržuje ji silou nebeské milosti, zahrnuje ji nevyslovitelnou radostí a poskytuje jí nadpirozenou pomoc k podpoe zbožnosti vících kesan a k rozvoji kesanského života, ba i kesanské dokonalosti. Ve své starostlivosti o církev ustanovil Nejvyšší veleknz Jan Pavel II., aby se v celé církvi slavil Rok Eucharistie na povznesení úcty k Nejsvtjší svátosti, a už veejné, nebo soukromé. Uinil tak apoštolským listem Mane nobiscum Domine (Zsta s námi, Pane) vydaným dne 7. íjna Aby pak kesané v prbhu tohoto roku byli nabádáni k hlubšímu poznání a lásce vi nevýslovnému tajemství víry a aby odtud erpali bohatší duchovní užitek, udlil Svatý otec moderátorm Apoštolské penitenciárie audienci, pi které sdlil svou vli obdait urité úkony úcty a zbožnosti k Nejsvtjší svátosti tmito odpustky: Úplné odpustky se udlují všem a jednotlivým vícím kesanm za obvyklých podmínek (totiž: svatá zpov, svaté pijímání a modlitba na úmysl Svatého otce, ovšem s myslí, která naprosto odmítá zálibu v kterémkoli híchu), když se pozorn a zbožn zúastní nkterého liturgického úkonu anebo pobožnosti ke cti Nejsvtjší svátosti, a už slavnostn vystavené, nebo uchovávané ve svatostánku. Navíc klerikm, lenm institut zasvceného života a spoleností života apoštolského a také jiným vícím, kteí jsou vázáni recitováním Denní modlitby hodin, anebo obvykle recitují Božské oficium z osobní zbožnosti, udlují se úplné odpustky za uvedených podmínek, kdykoli se na sklonku dne zbožn modlí nešpory a kompletá ped Nejsvtjší svátostí, k úct vících vystavenou anebo uchovávanou ve svatostánku. Vící, kteí pro nemoc nebo z jiných oprávnných dvod nemohou navštívit Nejsvtjší svátost Eucharistie v kostele nebo v kapli, mohou získat úplné odpustky ve svém dom nebo tam, kde se pro njakou pekážku musejí zdržovat, jestliže jsou rozhodnuti odíkat se kteréhokoli híchu, jak bylo svrchu eeno, a jestliže projeví úmysl splnit ti obvyklé podmínky, jakmile to bude možné, v duchu víry ve skutenou pítomnost Ježíše Krista v Oltání svátosti a s upímnou touhou vykonají duchovní návštvu této Svátosti a pomodlí se modlitbu Pán, Apoštolské vyznání víry a pidají njaké zbožné zvolání k Ježíši pítomnému v Nejsvtjší svátosti (nap. Velebena budiž bez ustání Nejsvtjší svátost oltání). Jestliže však tito lidé nebudou moci vykonat ani toto, pak dosáhnou úplných odpustk, jestliže se jen touhou duše pipojí k tm, kteí vykonávají pedepsaný úkon ádným zpsobem, a své nemoci a obtíže vlastního života nabídnou milosrdnému Bohu, rovnž s úmyslem splnit ti obvyklé podmínky, jakmile budou moci. (...) Dáno v ím v sídle Apoštolské penitenciárie dne 25. prosince 2004 o slavnosti Narození našeho Pána Ježíše Krista. Jakub František kardinál Stafford, Paenitentiarius Maior; Jan František Girotti, OFMConv., Regens Informace pro vící o vývoji vztahu církve a státu V souasné dob vrcholí naptí mezi státem a katolickou církví vznikající už delší dobu. Dvod ze strany Ministerstva kultury, které k tomu vedou, je ada: nesprávné zrušení Náboženské matice v r. 2002, nezákonné vylouení nkterých starších církevních subjekt ke dni z evidence ministerstva, neochota a odmítání ministerstva vzít do evidence nap. charity a jiné subjekty. V poslední dob pak svévolné snížení finanních prostedk na platy duchovních v rozporu s naízením 6

7 vlády, piemž i bez tohoto snížení je platový prmr duchovních velmi nízký, iní K msín. Arcibiskupství sehnalo peníze, aby nemuselo snížit plat knžím. Již nkolik let se ministerstvo snaží zúžit zákonný prostor náboženské svobody napíklad tím, že chce samo rozhodovat o právní subjektivit námi zakládaných institucí (farnosti, charity atd.). Tato snaha šla tak daleko, že do zákona o církvi. 3/2002 Sb. zaadili tyi ustanovení, která následn zrušil Ústavní soud jako protiústavní. V souasné dob ministerstvo kultury usiluje o novelu tohoto zákona. Její text je horší než znní stávajícího zákona. Znovu tam byla zaazena nkterá ustanovení, která byla díve Ústavním soudem zrušena. Církev cítí diskriminaní opatení napíklad v tom, že akoliv Ústavní soud se jasn vyslovil, že Ministerstvo kultury pouze eviduje církevní právnické osoby, Ministerstvo kultury neustále tvrdí, že církevní právnické osoby získají právní subjektivitu až evidencí na Ministerstvu kultury, to znamená, že Ministerstvo kultury rozhoduje o udlení právní subjektivity a nikoli píslušný církevní pedstavený. Otázka majetkového vyrovnání za majetek, který komunisté církvím ukradli, se vlee 15 let. Není dostatek politické vle vyrovnání ešit. Neoprávnným držením majetku se vlastn stát chová lhostejn ke komunistickému bezpráví proti církvi. Církev je proto dosud závislá na píspvku státu. Tuto situaci politici využívají v médiích proti církvi tím, že lživ uvádjí, že církev je placena z penz daových poplatník, zatímco stát vrací na píspvcích z výnosu církevního majetku, který neoprávnn drží, pouze ást ve form píspvk. Ministerstvo kultury 15 let protahuje ešení tchto otázek, v poslední dob navrhováním nesmyslných postup, jako je výtový zákon, který by ml mít ke vrácení v píloze desetitisíce položek objekt, parcel atd. Je snadné si pedstavit v takové píloze zákona mnoho možných chyb. Jestliže se nkterý pedstavitel církve ozve, bývá to i nedemokraticky zneužito, jakoby církev nemla právo vyslovit svobodn svj názor, nebo jsou naše názory oznaovány za desinformace. Kristus církvi neslíbil pohodlný život, ale mluvil o pronásledování. A tak je vše nutno brát podle jeho slov. kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský Missa Chrismatis Koncelebrovaná mše sv., které bude pedsedat kardinál Miloslav Vlk, bude slavena na Zelený tvrtek 24. bezna 2005 v 9:00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtcha. Pi této mši sv. budou obnoveny závazky vyplývající ze služebného knžství a posvceny oleje k udílení svátostí. Pihlášky do knžského semináe pro školní rok 2005/2006 Pro školní rok 2005/2006 je teba odevzdat pihlášku do 15. dubna Pihlášky jsou k dispozici na pražském arcibiskupství v sekretariátu biskupa Malého. V kvtnu se bude konat v Arcibiskupském seminái v Praze setkání kandidát knžství s pedstavenými semináe a rozhovor s psychologem. Pijímací ízení pak probhne na arcibiskupství ped komisí, které pedsedá diecézní biskup, otec kardinál Vlk, za úasti rektora Arcibiskupského semináe v Praze, editele Teologického konviktu v Olomouci a dalších len urených panem arcibiskupem. Podle usnesení BK, v souladu s požadavkem»pastores DABO VOBIS«(l. 62), mají pijatí kandidáti nejdíve absolvovat pípravný roník v Teologickém konviktu v Olomouci. Sbírka na Arcidiecézní charitu Pi nedlních bohoslužbách 6. bezna 2005 probhne v kostelích pražské arcidiecéze sbírka na Arcidiecézní charitu. V roce 2004 bylo celkem vybráno ,75 K a celá ástka byla odeslána na úet Arcidiecézní charity Praha, Londýnská 44, Praha 2, íslo útu /0100. Pedem dkujeme všem, kteí Arcidiecézní charitu podpoíte i letos. Velkopátení sbírka na Svatou zemi Pipojme se, prosím, Velkopátení sbírkou i letos k celému svtu, který pispívá na život kesan ve Svaté zemi. Vící mohou dávat své píspvky do kasiky, umístné na vhodném míst u Božího hrobu. Pehled bohoslužeb o Velikonocích 2005 Každoron se ped Velikonocemi na Arcibiskupství pražské obrací velké množství zájemc o pehled velikononích bohoslužeb v kostelích naší arcidiecéze. Tyto informace zveejníme opt i na internetových stránkách pražské arcidiecéze Zrušení Duchovní správy u kostela sv. Václava Praha Dejvice Arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, zrušil s úinností od 1. ledna 2005 ímskokatolickou duchovní správu u kostela sv. Václava Praha Dejvice, se sídlem: Proboštská 4/3, Praha 6, Dejvice, , I: , protože pastoraní poteba vících nadále nevyžaduje její existenci. Vzhledem k tomuto rozhodnutí vyhlásil arcibiskup pražský, kardinál Miloslav Vlk, po projednání s generální pedstavenou S. Marií Thomou Píšovou AF, s úinností od téhož dne statut kostela sv. Václava Praha Dejvice jako klášterní kostel sv. Václava Praha Dejvice, jehož rektor bude rektorem klášterního kostela ve smyslu kán CIC. 7

8 Velikononí setkání mladých muž v Arcibiskupském seminái Velikononí setkání mladých muž od 15 let se koná v Arcibiskupském seminái v Praze ve dnech dubna (Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Arcibiskupského semináe Personalia Jubileá Výroí biskupské konsekrace kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup pražský (15 let) Výroí svcení P. Jan Mára O.Cr (67 let) Mons. ThLic. Karel Pilík, prelát Jeho Svatosti, kanovník, notá kurie (60 let) Životní jubilea P. Bernardin Mráz OFMConv., osobní dkan, výpomocný duchovní u sv. Jakuba Staršího Praha Staré Msto (96 let) ThDr. Bedich upa, emeritní fará (90 let) ThMgr. Eduard Walczyk, výpomocný duchovní v Kralupech nad Vltavou (35 let) P. Josef Andreják O.Cr., fará ve Starém Knín (45 let) Gustav Novák, kanovník, výpomocný duchovní v Beroun (86 let) P. Augustin Ladislav Vik SDB, len Salesiánské komunity v Dolních Poernicích (82 let) Jubilantm srden blahopejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Ustanovení ThMgr. Jerzy Gapski byl ve smyslu kán. 539nn CIC s úinností od 1. února 2005 uvolnn z funkce administrátora excurrendo ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha Braník. Dosavadní ustanovení zstávají nadále v platnosti. Mgr. Marek Halas, knz košické arcidiecéze, byl na vlastní žádost ve smyslu kán. 552 CIC s úinností od 1. února 2005 uvolnn z funkce farního vikáe ímskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha Modany, farního vikáe excurrendo ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha Braník a výpomocného duchovního III. pražského vikariátu. Opouští knžskou službu. Prosíme o modlitbu. P. Mgr. Metodj Karel Koí OP byl po projednání s generální pedstavenou S. Marií Thomou Píšovou AF ve smyslu kán. 556nn CIC s úinností od 1. ledna 2005 jmenován a ustanoven rektorem klášterního kostela sv. Václava Praha Dejvice. Dosavadní ustanovení zstávají nadále v platnosti. P. ThMgr. Mariusz Józef Sierpniak MIC byl se souhlasem svého eholního pedstaveného ve smyslu kán. 539nn CIC s úinností od 1. února 2005 jmenován a ustanoven administrátorem excurrendo ímskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa Praha Braník. Dosavadní ustanovení zstávají nadále v platnosti. Tomáš Vlasák byl s úinností od 1. února 2005 zproštn ustanovení ve vzeské duchovní správ. Úmrtí Jií Šíp, knz pražské arcidiecéze ve výslužb, zemel dne 9. února 2005 v Knževsi u Rakovníka ve vku 72 let, v 35. roku svého knžství. Poslední rozlouení se konalo 17. února 2005 v Knževsi u Rakovníka. Zemelý byl lenem CCC. R. I. P. P R O G R A M Y F A R N O S T Í A D A L Š Í C H O R G A N I Z A C Í Pastoraní stedisko Kolejní 4, Praha 6, tel: , , fax: , :30 Píprava na život v manželství Centrum pro rodinu :30 Akademie nejen pro seniory Salesiánská spiritualita :00 Duchovní obnova pro farnost sv. Matje, duch. správu sv. Vojtcha a klášterní kostel sv. Václava v Praze Dejvicích. V programu obnovy se poítá také se mší svatou. Píležitost ke svátosti smíení zajištna. Zváni jsou nejen farníci, ale i ostatní vící :30 Biblické hodiny na téma Pokání v Písmu P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (4/6) :30 Píprava na život v manželství Centrum pro rodinu :00 Spoleenství maminek s dtmi :00 Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie na téma Eucharistie tajemství svtla. Povede ji P. Josef unek SJ :30 Biblické hodiny na téma Pokání v Písmu P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (5/6). 8

9 :30 Akademie nejen pro seniory domluvená prohlídka :00 Modlitba Taize :30 Biblické hodiny na téma Pokání v Písmu P. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. (6/6) :00 Spoleenství maminek s dtmi. Rekolekce pro služebníky eucharistie Postní duchovní obnova pro služebníky eucharistie (rozdlování eucharistie pi bohoslužb, donášení sv. pijímání nemocným) se koná v sobotu 12. bezna 2005 od 9:00 do 13:00 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha, Kolejní 4, Praha 6. Rekolekci na téma Eucharistie tajemství svtla povede P. Josef unek SJ. Na programu budou dv duchovní úvahy, eucharistická adorace, píležitost k duchovnímu rozhovoru nebo svátosti smíení a mše svatá. Arcidiecézní katechetické stedisko Thákurova 3, Praha 6 Dejvice, tel: , Katechetické úterý V únoru se na katechetickém úterý sešlo více katechet než obvykle, a i proto se rozvinula velmi pkná dlná diskuse. V beznu se sejdeme k tématu Vzkíšení radost a nadje s P. Bohumilem Koláem. Zaátek je jako obvykle v 17:00 v ADKS. Katechetický kurz Studenti katechetického kurzu vstoupili do posledního, tvrtého semestru. Potšitelný je jejich mimoádný zájem o všechna probíraná témata, který se projevuje velmi aktivní prací ve výuce, v plnní zadaných úkol nad urený rámec rozsahu a také v neekan poctivé docházce (tém tetina studujících dosahuje 100% úast!). Centrum pro rodinu Thákurova 3, Praha 6, tel: , Vlašim žije! V sobotu 5. a v nedli 6. února se ve Vlašimi uskutenila duchovní obnova pro manželské páry. Pednášky probíhaly v sále kulturního domu Blaník, skupinky tamtéž, ale i na fae a po bytech úastník, mše svatá s obnovou manželských slib v kostele sv. Jiljí. Na programu byly ti pednášky: P. Josef Kordík ze Železnice u Jiína hovoil na téma tyi stupn duchovního života podle Scotta Pecka. MUDr. Ludmila Bartšková v pednášce Cesta k dosplosti pro rodie a dti (nkdy nelehká a svízelná) pedstavila teorii sociální dlohy rodinných psychoterapeut Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály. A manželé Lenka a Jií Tkáovi z Kozlovic (pod Radhoštm!) ukázali ve svém povídání, jak se tato teorie potvrzuje na jejich sedmi dtech. Na skupinkách po tech až tyech manželských párech se rozbíraly úkolové listy, které vedly úastníky k osobnímu postoji k tématm a vzájemnému sdílení. Organizaní tým pevzal nejen formu, ale tentokrát i obsah loské podzimní obnovy pražských Manželských setkání a ukázalo se, že pro vysplá manželská spoleenství z Vlašimi a okolí to bylo velmi šastné ešení. Díky tomu, že bylo možné rzn intenzivní zapojení do obnovy (nkteí se zúastnili pouze pednášek nebo jen obnovy manželských slib), bylo akcí osloveno na tyicet manželských pár. K tomu pipotme perfektní organizaci hlídání dtí a v neposlední ad úzkou spolupráci laik s místními duchovními. Takže nezbývá než všem organizátorm podkovat a tšit se na další vlašimskou obnovu, která bude zase za rok. Pípravy na manželství Nejbližší spolená píprava na život v manželství zaíná v úterý v 19:30 v Pastoraním stedisku sv. Vojtcha, Kolejní 4, Praha 6. Zájemci z ad snoubenc a se pihlašují co nejdíve na telefonním ísle nebo na mailové adrese Zájem bývá tradin znaný a kapacita je omezená. Pípravu tvoí osm veer zamených na konkrétní oblasti života v kesanském manželství. Bhem pípravy snoubence eká práce ve skupinách, pednášky i sdílení v páru. Na kurzu spolupracují manželské páry, psycholog, jáhen a knz. Jarní píprava koní v úterý Termín podzimní spolené pípravy je Krom toho nabízíme pípravy na manželství, které probíhají v rodinném prostedí pod vedením manžel pro skupinky tí až šesti pár snoubenc. Vedoucí páry mají k této práci povení od arcibiskupa. Setkání probíhají jednou za 2 až 3 týdny. Programy pro mladé manžele Manželm z ad bývalých úastník spolených píprav na manželství nebo v rodinách v uplynulých 4 letech jsou ueny následující akce: Setkání s duchovním programem v sobotu 5. bezna od 9:30 do cca 13:00 v prostorách zázemí kostela sv. Ignáce v Praze 2, Jená 2. Krom zkušeného knze P. Josefa unka SJ se budou moci bývalí snoubenci setkat s manžely, kteí je provázeli pípravou. Ureno pro ty, kteí se nemohli zúastnit setkání v listopadu. 9

10 Setkání v sobotu v Komunitním centru sv. Prokopa, Praha Nové Butovice (metro B Hrka) od 9:00 do 13:00 na téma Rodina pede dvemi a rodina za dvemi povede speciální pedagog, psycholog a rodinný terapeut v jedné osob Dr. Michael Chytrý. Mladým manželm tetího tisíciletí dále nabízíme dva termíny letních exercicií od do s P. Vladimírem Málkem a od do s P. Josefem unkem SJ. Zaíná se v pátek veeí a koní úterním obdem. Exercicie probhnou v objektu M Fatimy v Koclíov u Svitav; pítomen bude vedle knze i manželský pár, úast s dtmi je možná, pokud si zajistíte hlídání a vezmete s sebou. Hlaste se v Centru! Strun o dalších akcích, které probhly Dvouhodinový seminá pro knze eských diecézí o podprných programech pro manžele a rodiny, zvlášt o Manželských setkáních se konal v rámci programu celoživotního vzdlávání knží na KTF UK. Víkendového výcviku pímé komunikace Sebeúcta ekni to pímo ve Vranov u Brna se ve dnech ledna zúastnili tyi dobrovolní spolupracovníci Centra pro rodinu. Výcvik poádalo Centrum pro rodinu a sociální péi Brno probhla mimo zájem hlavních médií tisková konference k vyhlášení programu Obec pozorná rodin, kterou v Praze Kobylisích poádalo Sdružení salesiánských spolupracovník. Bližší informace o tomto užiteném projektu naleznete na adrese Pou rodin pražské arcidiecéze Pou rodin se letos uskutení v sobotu v pražské Loret a v pilehlém exerciním dom kapucínského kláštera. Mši svatou v 10:00 bude celebrovat pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Ve spolupráci s kapucíny pipravujeme bohatý doprovodný program pro rodie (beseda se známou osobností na rodinné téma), dti (loutkové divadlo!) i náctileté (hudební vystoupení v nedalekém vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého). Podrobnosti o pouti prbžn doplujeme na adrese Osamlé maminky Tradiní víkendová duchovní obnova pro osamlé maminky se uskutení v Exerciním dom pi kapucínském kláštee v Praze 1, Loretánské nám. 6a od pátení veee do nedlního obda Obnovu povede P. Petr Blecha OCD. Úast dtí není možná. Pihlásit se mžete již nyní telefonicky nebo mailem v Centru. Na základ vašeho zájmu vám pošleme bližší informace. Pihlášky pijímáme do 20. bezna. Katolická Charismatická obnova (KCHO) Koordinátor: P. Pavel Semela, Pastoraní stedisko, Kolejní 4, Praha 6, Otevená spoleenství Praha 5 Smíchov, úterý 20:00 21:30 na nové fae, která je za kostelem, nám. 14. íjna, kontaktní osoba: Hana Schmittová. Praha 10 Vršovice, úterý 19:00 21:00, zadní vchod do kostela sv. Václava, nám. Svat. echa, kontaktní osoba: Václav Novák. Arcidiecézní centrum pro mládež Kostelní nám. 16, Praha 4 Kunratice, tel: , fax: , Veery ve Stedu Konají se každou tetí stedu v msíci v areálu františkánského kláštera pi kostele Panny Marie Snžné na Jungmannov námstí (stanice metra Mstek). Zaínáme spolenou adorací v 18:30, následuje kulturní program (koncert, divadelní pedstavení, pednáška...). Bhem celého veera mžete posedt s páteli a oberstvit se v klubu nebo si prohlédnout výstavu. Je zde také možnost svátosti smíení a osobního rozhovoru s knzem. Program jednotlivých veer na Oslava XX. svtového dne mládeže V sobotu dne od 9:30 v Salesiánském stedisku mládeže, Praha 8, stanice metra C Kobylisy. Z programu: katecheze, dopolední pednáškové skupinky, sportovní odpoledne, mše svatá s otcem kardinálem Miroslavem Vlkem, koncert skupiny Veselá Zubatá. Více na Velikonoce v Nazaret Zveme všechny, kterým je let na spolené slavení Velikonoc do Nazareta. Je možné zdržet se do pondlka Více na 10

11 Víkendovka v Nazaret na téma: Bh, bohové,... V našem okolí se setkáváme s rznými náboženskými smry a s rznými pesvdeními. Co je jádrem jejich vyznání? Mají nco spoleného? V em je kesanství jedinené? Více na: Komunitní centrum sv. Prokopa V Hrkách 1292/8, Praha 5 Nové Butovice, tel.: , ABSTRAKATCE aneb Radost z tvoení Pozvánka na vernisáž výstavy fotografií a kreseb Heleny Nelly Gaudekové. Souástí vernisáže je výtvarná dílnika pro dti i dosplé! K tvorb hraje živá hudba, na malé i velké výtvarníky eká oberstvení! V pátek v 17:00 v Komunitním centru sv. Prokopa. Výstava potrvá do Výstava Výstava obraz a kreseb akademické malíky Jany Šimákové na motivy Písma 2 Kor 3,18 a Ez 37,1-10. Výstava se koná od 20. února do 15. bezna Koncert Zveme vás na koncert sboru Gaudentus do Komunitního centra sv. Prokopa dne 31. bezna od 20 hod. Zazní skladby renesanní, duchovní i svtské. Kesanské centrum Jižní Msto Modletická 1401, Praha 4, tel./fax/zázn.: t :30 3BUTE TO 3NITY akustický veer trojice Jakub Alexa, Jakub König a Lukáš Landa (klub Na Dn, vchod E), vstup: 33 K Pá :30 GOROPIŠ ethno fusion & jam session (klub Na Dn, vchod E) Út :30 Jarní koncert SUŠ Altera Pars (klub Na Dn, vchod E) Po :00 Sdružení kesanských senior, Mgr. Pavel Urban: Velikononí rozjímání (Klub Na Dn, vchod E) Akce Kesanského sportovního klubu (informace Ing. J. Olšanský , Ne :00 Bachovy pašije (KD Opatov) Týdenní lyžaský výcvik (Krkonoše) Akademická farnost Praha a Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH) Kostel Nejsvtjšího Slavátora, Kižovnické nám. 2, Praha 1, tel: , Pravidelný program kostela Nedle 14:00 mše sv. Nedle 20:00 studentská mše sv. Úterky 19:00 mše sv. studentských cech (1. 3. pírodovdc a medik, ekonom a právník, matematik, zemdlc a technik, umlc a humanitních obor, pírodovdc a medik) 20:00 následuje kurz Základy víry (píprava na kest a bimování v beznu nás eká zakonení Desatera a liturgie Velikonoc) tvrtky 20:00 adorace s možností svátosti smíení nebo duchovního rozhovoru Kurzy nmeckého jazyka pro zaáteníky je uren kurz každou stedu 16:00 17:30, zájemci o konverzaci mohou pijít každý tvrtek od 18:30-20:00 (vede J. Štefková). Bezen :00 Mlo by být Turecko souástí Evropské unie? Netradiní debata s hosty :00 II. ást cyklu seminá o rodin Rodina jako prostor osobní svobody PhDr. J. Zeman, CSc :00 Literárn hudební veer Rubáš svtla aneb Postní meditace s poezií Bohuslava Reynka (Pipravil Tomáš Jajtner, probíhá v krypt) :00 Pednáška na téma: Liturgie Velikonoc (P. T. Halík, P. Z. Králík) Program probíhá v sakristii nebo v krypt, kam se lze dostat z nádvoí Klementina. Velikononí bohoslužby Zelený tvrtek 18:00 Velký pátek 18:00 sobotní Vigilie s udlováním ktu dosplým 21:00 11

12 Nedle 14:00 a 20:00 Knihovna Betánie Vysokoškolské katolické hnutí (klub Betánie) má svoji knihovnu, která se nachází v chodb za sakristií kostela, a do které jste všichni srden zváni. Nebojte se využívat vyhledávání na www stránkách VKH, rezervaní schránky a elektronické adresy knihovny urené pedevším pro prodlužování výpjek a Vaše dotazy. Provozní doba: každé úterý v 18:30 19:00 a 20:00 20:30 hodin, nedle 19:30 20:00 a 21:00 21:30 hodin. Katalog dostupný z nebo z odkazu na Další informace na Teologický seminá nejen pro studenty Jedná se o úvod do systematické teologie zamený spirituáln ml by vést k teologickému prožívání víry. Seminá vede jezuita jáhen Jan Regner SJ, absolvent Gregoriánské papežské univerzity v ím. Koná se každou druhou stedu v kostele sv. Ignáce v Jené ulici v beznu to bude 2. 3., a od 17:00 do 18:30. Beznové téma pokraování Christologie. Zájemci nech se hlásí Tomáši Jajtnerovi na Poutní místo Svatá Hora ímskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Píbram Svatá Hora, Píbram II 591, tel.: , fax: , Pravidelné bohoslužby Pondlí sobota: 6:00, 7:00, 9:00, 17:00 Nedle: 6:00, 7:30, 9:00, 11:00, 15:30 Nedle a slavnosti 16:15 nešpory Píležitost ke svátosti smíení pl hodiny ped bohoslužbou, jinak na požádání. Exercicie pro manželské páry (P. Vladimír Málek) Postní duchovní obnovy vede Mons. Jan Baxant, generální viká z eských Budjovic vede P. Lukáš Evžen Martinec, OSA, opat ze Starého Brna Program bohoslužeb o Velikonocích Kvtná nedle mše svaté jako v nedli Zelený tvrtek 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 píležitost ke svátosti smíení. Od 15:30 píležitost ke svátosti smíení. V 17:00 mše svatá Velký pátek v 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 píležitost ke svátosti smíení. Od 15:30 píležitost ke svátosti smíení. V 17:00 velkopátení obady Bílá sobota v 6:00 vystavení milostné sošky. Od 6:00 do 10:00 píležitost ke svátosti smíení. Od 19:30 píležitost ke svátosti smíení. Ve 21:00 je Velikononí vigilie Boží Hod velikononí mše svaté jako v nedli Velikononí pondlí mše svaté jako v nedli. Hudba pi bohoslužbách a koncerty :00 J. I. Tma Stabat Mater, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík varhany :00 F. X. Tnuti Kížová cesta svatohorská Svatohorský chrámový sbor, Collegium Xaverium, ídí autor :00 J. I. Tma Stabat Mater, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík varhany :00 P. Šmolík Pašije podle sv. Matouše :00 A. Bruckner Mše sba Zelený tvrtek, St. Jelínek Mj Pane v Getsemanech a další :00 J. Hanuš Pašije podle Jana, K. Bíza Výitky Spasitelovy :00 B. Korejs responsoriální žalmy :00 J. Haydn Missa in tempore belli, St. Jelínek mešní proprium :30 Velikononí koncert Svatohorského chrámového sboru J. Haydn Missa in tempore belli, J. J. Ryba Vesel se, nebes Královno Divadlo Miriam Ke Strašnické 10, Praha 10 Strašnice, rezervace vstupenek na tel. ísle nebo na u: :00 Perutinka. Pohádka o holice Perutince, které se splnil její sen létat. Pohádka je urena dtem od 3 let :30 Eric-Emmanuel Schmitt: Návštvník. Setkání slavného psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštvníkem :30 Eric-Emmanuel Schmitt: Oskar a Ržová paní. Další pozoruhodný text francouzského dramatika hovoí 12

13 o základních otázkách lidské existence. eská kesanská akademie Vyšehradská 49, klášter Emauzy , Praha 2, tel.: , :30 Ekologická sekce. Ing. Lidmila Nmcová RNDr. Václav Nmec: Geoetika. Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha :00 Vysokoškolské katolické hnutí Praha. Cyklus seminá o rodin s PhDr. Josefem Zemanem, CSc.: Rodina jako vymezení prostoru osobní svobody. V sakristii kostela Nejsv. Salvátora na Kižovnickém námstí 2, Praha 1 (vchod z nádvoí Klementina) :00 Literární sekce. Všední tvá zázraku. Literární kompozice Jiího Haubera z verš a deníkových záznam básníka, esejisty a pekladatele Ivana Slavíka. Umlecký pednes: Rudolf Kvíz a Jií Schwarz. Sál B. Nmcové ve Strahovském kláštee :00 Umnovdná sekce. Prof. PhDr. Mojmír Horyna: Johann Bernard Fischer von Erlach, architekt vrcholného baroka v Rakousku. Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha :30 Kolegium katolických léka. Postní zamyšlení P. RNDr. Josef Šplíchal, SDB. v Klubu III. interní kliniky1. LF UK a VFN, Praha 2, U nemocnice 1 (bývalá jesuitská kolej na Karlov námstí vchod ze dvora) v 1. pate. YMCA Živá rodina obanské sdružení, Praha 1, Na Poíí 12, tel , Letní tábor kesanských rodin Na Pavlátov louce u Nového Msta nad Metují ( , ). Ubytování v šestilžkových chatkách a ve zdném domku. Cena: dosplý K, dti K, velká porce K, malé dti, které se nestravují, cca 500 K. Chystáme soutže, olympiádu, noní hru, táboráky, výlet, besedy o zajímavých tématech, batikování, savování, malování na hedvábí... Chceme, aby si s námi užili rodie i dti!!! Hledáme pomocníky na tábor Dále prosíme o pomoc pi hledání pomocník k dtem, kteí budou zajišovat dopolední program a pomáhat pi odpoledních a veerních akcích. Nabízíme jim pobyt a stravu zdarma. Bližší podrobnosti a pihlášky na adrese YMCA Živá rodina viz hlavika. YMCA Kluby kesanská zájmová innost pro dti a mládež, Na Poíí 12, Praha 1, tel.: , zázn., Velikononí zvykoslovná výstava s tvoivými dílnami :00 13:00, vhodné pro 1. stupe, nutno objednat. Vstupné: 20 K, pedagogický doprovod zdarma. Velikononí tvoivé dílny Zelený tvrtek od 9:30 do 12:00. Vstupné: 50 K, dti ZDARMA, vajíka s sebou! Táboíek pro rodie s dtmi od 3 let v Oldichov. Celotáborová hra, tvoivé dílny, výlety... Cena: K dti, K dosplí jídlo, pojištní, doprava, program. Letní tvoivý tábor v Sobšín na Sázav. Korálková zvíátka, hedvábí, ošatky z pediku, drátování, palikování, sláma. Cena: K jídlo, pojištní, doprava, materiál, program. Letní tábor s dance aerobic, bodystilling v Sobšín. Cena: K. Unie Katolických žen Thákurova 3, Praha 6, tel./fax: , :30 ecko pednášející: RNDr. Ondej Bartušek (pednáška s diapozitivy), Farní klub u P. Marie Snžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 13

14 Postní duchovní obnova pro ženy Srden vás zveme na naši již pravidelnou duchovní obnovu pro ženy, tentokrát opt v dob postní. Pijte se spolu s námi na jeden den zastavit, zamyslet, ztišit a uvažovat o smyslu Kristovy obti i o smyslu utrpení v našem život. Obnova zaíná v sobotu 12. bezna v 9:00 ve Farním klubu PMS vchod z františkánské zahrady, Jungmannovo nám. Praha 1, povede ji P. Václav Vacek, budou se stídat pednášky a diskuse, na závr bude mše sv. Píležitost ke svátosti smíení. Konec asi v 16:00 hod. Na obnovu mžete pijít i bez pedchozího pihlášení. Na spolený obd v refektái františkánského kláštera se ovšem pihlašujte nejpozdji do úterý 8. bezna. M. Koronthályová Kesanská poradna pro ženy nabízí kontakt s tmito odborníky: léka (interna, alergologie, gynekologie), psycholog (sebepijetí a sebehodnocení, vztahy a komunikace v rodin i v zamstnání), právník (civilní, církevní právo), knz (morální problémy, otázky svdomí, duchovní pohovor, problematika sekt). Umožuje také kontakt s Poradnou pro ochranu nenarozeného života a s Poradnou domácí hospicové pée. Volat mžete každé úterý a tvrtek od 10:00 do 17:00 hod. na tel.: D A L Š Í Z P R Á V Y Farnost Panny Marie Snžné Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: , Klub u Panny Marie Snžné najdete pi vstupu do Františkánské zahrady vlevo t :19 Pednáška s besedou: Odpouštní Prof. Jaro Kivohlavý Po :19 Zpívání s kytarou (doprovází manželé Lutkovi) So :00 Duchovní obnova pro ženy (UKŽ) Út :19 Pednáška: Katolická církev po Bílé hoe P. Petr Alkantara OFM St :30 Pednáška s diapozitivy: ecko (UKŽ) 18:30 Veery ve stedu (nejen pro mládež poádá ADCM) Ne :30 Kížová cesta na Petín (sraz u prvního zastavení) Út :00 Kající bohoslužba Farnost u kostela sv. Tomáše Josefská 28/8, Praha 1 Malá Strana, tel.: , Kurz modlitby v sobotu 5. bezna 2005 v kláštee sv. Tomáše. Kurz povede P. Petr Šleich OCD. Informace a pihlášky v kostele sv. Tomáše (viz výše). Program: 10:00 Zahájení; 10:15 Kristus jako sted modlitby v kesanském umní a u sv. Terezie od Ježíše; 11:00 as pro modlitbu (škola modlitby); 12:15 Obd; 13:30 Kristus jako Boží Slovo k lovku; 14:15 as pro modlitbu (škola modlitby); 15:00 Závr: diskuse; 16:00 Mše sv. a zakonení. Knihovna KTF UK Centrální katolická knihovna Thákurova 3, Praha 6 a eská provincie Tovaryšstva Ježíšova vás zve na výstavu Jezuitský provinciál P. František Šilhan SJ, ve dnech Oteveno je denn od 9 do 17 hodin, v úterý a ve stedu do 20 hodin. Zvonkohra v Loret Postní písn zazní také letos z vže Pražské Lorety. Karionisté Mgr. Radek Rejšek a Alena Michálková jim dají zaznít o nedlích vždy ve 12:00 a v 18:00 a to: 6. bezna, 13. bezna a 20. bezna. V sobotu ve 12:00 zazní písn Dlníku Boží a Hospodine, uslyš mj hlas. Na Velký pátek a Bílou sobotu také zvonkohra zmlkne. O nedli Zmrtvýchvstání Pán a na Pondlí velikononí, tj. 27. a 28. bezna se zvonky opt ve 12:00 a 18:00 rozezní eskými velikononími písnmi. Hodinový stroj hraje každou celou hodinu od 9:00 do 18:00 píse Tisíckrát pozdravujeme tebe. K prohlídce je Loreta pístupná od úterý do nedle v 9:00 až 12:15 a ve 13:00 až 16:30 hod. K prohlídce i k poslechu vás srden zvou brati kapucíni. Exerciní dm kapucín Loretánské nám. 6a, Praha 1 Hradany, , tel.: Poádá duchovní cviení od pod vedením jáhna Štpána Fabera. Tématem jsou: Svátosti zdroj duchovního života. 14

15 Jindišská vž vás zve Rezervace vstupenek na tel. ísle , cena vstupenek: 150 K, dchodci a studenti 75 K :00 Znovuzrození Jindišské vže. Procházka historií JV s Ing. Janem Stnikou. Vstup 60 K. Festival ty roních období s Jindišskou vží Jaro Vážná hudba pevážn nevážn :00 Smycové Trio. K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, L. v. Beethoven Serenada op :00 Veer známých pídavk. David Pokorný housle, Alexej Aslamas housle, Jakub Novák viola, Petr Nouzovský violoncello, Patrik Vacík kytara. Monti, Rachmaninov, Bach, Fauré, Joplin, Kreisler, Bruch. Vstup: 50 K bžná, 20 K studenti, dchodci :00 Smycové Trio. K. Ditters von Dittersdorf Trio D dur, J. K. Vahal Allegro, J. Haydn Presto, P. Vranický Allegro, W. A. Mozart Menuet a Allegro, L. v. Beethoven Serenada op :00 eské dechové trio Pocta divertimentu. Jií Hlavá klarinet, Vlastimil Mareš klarinet, Svatopluk ech fagot. W. A. Mozart Divertimento B Dur c. 1, F. X. Dusek Parthia in Es, F. V. Kramá Trio F Dur, W. A. Mozart Divertimento B Dur c. 2. Prvodní slovo Jií Hlavá :00 Smycový Kvartet. J. Haydn Presto, W. A. Mozart Allegro vivace assai, W. A. Mozart Turecký pochod, W. A. Mozart árie Figara, G. Rossini árie Figara, E. Waldteufel Bruslai, A. Rázek Ráno v kurníku, Ko- ií dostaveníko, Žabí koncert, L. Anderson Psací stroj :00 Violoncello a cembalo. Petr Nouzovský violoncello, Monika Knoblochová cembalo. Johan Sebastian Bach. Vstup: 50 K bžná, 20 K studenti, dchodci :00 2x violoncello. Šimon Kaka violoncello, Petr Nouzovský violoncello. Bach, Haydn, Kodály, Kummer, Couperin. Vstup: 50 K bžná, 20 K studenti, dchodci. Kurz pro hlavní vedoucí tábor Asociace kesanských sdružení mládeže (AKSM) spolu se Sekcí pro mládež BK organizuje kurz pro hlavní vedoucí tábor i jiných prázdninových pobyt pro dti (AKSM je držitelem akreditace Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy pro poádání tohoto školení). Kurz se koná dubna 2005 v Praze 4 Kunraticích na fae (ADCM), zaátek je v pátek v 19:00, ukonení v nedli v 16:30. Cena: 300 K zahrnuje ubytování, stravování a studijní materiály (ást dotována MŠMT). Náplní kurzu jsou právní pedpisy pi práci s dtmi, vetn hygienických pedpis, základy první pomoci, bezpenostní pravidla inností s dtmi a mládeží, táborové hospodaení a organizaní píprava tábora. Kurz je zakonen testem; úastníci dostanou osvdení s platností 5 let. Pihlášky: do 15. bezna (nebo do naplnní kapacity kurzu) na adresu: Sekce pro mládež BK, Ing. Marie Svtniková, Thákurova 3, Praha 6 Dejvice nebo Pihlášeným budou zaslány podrobné informace a studijní materiály. Z H I S T O R I C K É H O K A L E N D Á E 2. bezna 1810 Narozen papež Lev XIII., autor encyklik Grande munus a Rerum novarum ( ). 13. bezna 1880 Narozen Josef Goár, architekt, rektor AVU, autor kostela sv. Václava v Praze Vršovicích ( ). 15. bezna 1820 Zemel Klement Maria Hofbauer, první eský a slovanský redemptorista, pozdji svatoeen (nar ). 17. bezna 1620 V Olomouci umuen moravský knz sv. Jan Sarkander, který odmítl prozradit zpovdní tajemství (nar ). 22. bezna 1920 SR a Vatikán navázaly diplomatické styky na úrovni velvyslanectví (nunciatury). 24. bezna 1360 eský král Karel IV. založil na Novém Mst v Praze klášter servit. 26. bezna 1905 Narozen ThDr. Štpán Trochta, sídelní biskup litomický a kardinál. Organizátor katolické práce s mládeží ( ). 31. bezna 1950 Komunistický režim v SR zahájil v Praze politický proces s církevními hodnostái (proces trval do 4. dubna). Arnošt Kelnar O Z N Á M E N Í Pijme se zdravotní sestra Domov sv. Karla Boromejského v Praze epích hledá zdravotní sestru do tísmnného provozu na lžka LDN. Kontakt: pí Kemeková, , 15

16 Církevní mateská škola Srdíko zve všechna malá a vtší srdíka od (2,5 let) na den otevených dveí, spojený se zápisem v pátek 1. dubna (nebojte nejde o apríl) a ve tvrtek 7. dubna vždy od 13:00 do 18:00 hodin. Co se u nás dje? U nás si hrajeme, povídáme, kreslíme, zpíváme, také chodíme ven a cviíme. Paní logopedka nám pomáhá správn mluvit. Kdo chce, mže se uit anglicky se slenou lektorkou a chodit na náboženství pro pedškolní dti a ješt více zpívat v hudebním kroužku a malovat ve výtvarném kroužku a tancovat s Rytmikem a hrát na flétnu s panem profesorem. Paní uitelky nám pomáhají hezky si hrát a radí, jak mít dobré srdce. Tšíme se na vás Vaše CMŠ, Podprova 1879/2, Praha 5, tel: , , Spojení: metro B stanice Lužiny. Úmysly apoštolátu modlitby na bezen 2005 Úmysl všeobecný Za vlády národ, aby ve svých programech a plánech mly vždy na mysli chudé, opomíjené a utlaované. Úmysl misijní Za místní církve, aby si byly stále více vdomy naléhavosti výchovy ke svatosti a tak byly schopny plnit poslání nové evangelizace. Úmysl národní Za vtší úctu k poatému, nenarozenému životu v naší zemi. Oprava V minulém ísle Zpravodaje pražské arcidiecéze jsme v Pehledu poutí a významných slavností na poutních místech pro pražskou arcidiecézi v r (na poslední stran) uvedli nesprávný název pražské katedrály a farnosti u katedrály. Oficiální názvy zní: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtcha; ímskokatolická farnost u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtcha. Dkujeme pozornému tenái a za chybu se omlouváme. Vydává Arcibiskupství pražské, Hradanské nám. 16, Praha 1, obsah pipravuje Pastoraní stedisko pi Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, tel.: , fax: Odpovdná redaktorka Anna Kopová. Uzávrka 15. každého msíce. Rozšiuje a objednávky pijímá: Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kolejní 4, Praha 6, tel , fax: Sazba: Vyšehrad, spol. s r. o., Bartolomjská 9, Praha 1. Tiskne: Fokus spol. s r. o. Vychází 10 x do roka. Registrace: MK R E Píspvek na 1 výtisk 8 K. 16

17 O B S A H Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti...1 Nová rubrika: Z redakní pošty...1 Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky...1 Rekolekce pro služebníky eucharistie...1 Vlašim žije!...1 ZE ŽIVOTA ARCIDIECÉZE...2 Rozhovor: Oáza v karlínské spoušti...2 Pokání, obrácení a smíení na knžském dnu...2 Vybrali jsme zajímavé podnty z jednotlivých pednášek:...3 Našli jste složenku?...3 Tíkrálová sbírka 2005 v pražské arcidiecézi výsledky...3 Z REDAKNÍ POŠTY...5 O prasklé nádob...5 EUCHARISTICKÝ VÝSTAV V PRAZE...5 Z BISKUPSKÝCH DIÁ...5 Z diáe otce kardinála...5 Z diáe biskupa Malého...5 Z diáe biskupa Herbsta...6 ACTA CURIAE...6 Dekret Apoštolské penitenciárie o udílení odpustk v Roce Eucharistie...6 Informace pro vící o vývoji vztahu církve a státu...6 Missa Chrismatis...7 Pihlášky do knžského semináe pro školní rok 2005/ Sbírka na Arcidiecézní charitu...7 Velkopátení sbírka na Svatou zemi...7 Pehled bohoslužeb o Velikonocích Zrušení Duchovní správy u kostela sv. Václava Praha Dejvice...7 Velikononí setkání mladých muž v Arcibiskupském seminái...8 Personalia...8 Jubileá...8 Výroí biskupské konsekrace...8 Výroí svcení...8 Životní jubilea...8 Ustanovení...8 Úmrtí...8 PROGRAMY FARNOSTÍ A DALŠÍCH ORGANIZACÍ...8 Pastoraní stedisko...8 Rekolekce pro služebníky eucharistie

18 Arcidiecézní katechetické stedisko...9 Katechetické úterý...9 Katechetický kurz...9 Centrum pro rodinu...9 Vlašim žije!...9 Pípravy na manželství...9 Programy pro mladé manžele...9 Strun o dalších akcích, které probhly...10 Pou rodin pražské arcidiecéze...10 Osamlé maminky...10 Arcidiecézní centrum pro mládež...10 Veery ve Stedu...10 Oslava XX. svtového dne mládeže Velikonoce v Nazaret Víkendovka v Nazaret...11 Katolická Charismatická obnova (KCHO)...Chyba! Záložka není definována. Otevená spoleenství...10 Komunitní centrum sv. Prokopa...11 ABSTRAKATCE aneb Radost z tvoení...11 Výstava...11 Koncert...11 Kesanské centrum Jižní Msto...11 Akce Kesanského sportovního klubu...11 Akademická farnost Praha a Vysokoškolské katolické hnutí Praha (VKH)...11 Pravidelný program kostela...11 Bezen...11 Velikononí bohoslužby...11 Knihovna Betánie...12 Teologický seminá nejen pro studenty...12 Poutní místo Svatá Hora...12 Pravidelné bohoslužby...12 Exercicie...12 Postní duchovní obnovy...12 Program bohoslužeb o Velikonocích...12 Hudba pi bohoslužbách a koncerty...12 Divadlo Miriam...12 eská kesanská akademie...13 YMCA Živá rodina...13 Letní tábor kesanských rodin...13 Hledáme pomocníky na tábor

19 YMCA Kluby...13 Velikononí zvykoslovná výstava s tvoivými dílnami...13 Velikononí tvoivé dílny...13 Táboíek pro rodie s dtmi od 3 let...13 Letní tvoivý tábor...13 Letní tábor s dance aerobic, bodystilling...13 Unie Katolických žen...13 Postní duchovní obnova pro ženy...14 Kesanská poradna pro ženy...14 DALŠÍ ZPRÁVY...14 Farnost Panny Marie Snžné...14 Farnost u kostela sv. Tomáše...14 Knihovna KTF UK Centrální katolická knihovna...14 Zvonkohra v Loret...14 Exerciní dm kapucín...14 Jindišská vž vás zve...15 Festival ty roních období s Jindišskou vží...15 Kurz pro hlavní vedoucí tábor...15 Z HISTORICKÉHO KALENDÁE...15 OZNÁMENÍ...15 Pijme se zdravotní sestra...15 Církevní mateská škola Srdíko...16 Úmysly apoštolátu modlitby na bezen Úmysl všeobecný...16 Úmysl misijní...16 Úmysl národní...16 Oprava...16 OBSAH

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009

Zápis. 8. ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Zápis. 8 ze zasedání Akademického senátu PF UP dne 27. kvtna 2009 Pítomni: 16 len AS PF, dkan : prof. J. Ševík prodkani : prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, doc. J. Molnár tajemník : dr. P. Velecký hosté

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen

(p.. 62) íslo 2/2011 srpen (p.. 62) Redakce: J.Punochá íslo 2/2011 srpen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

47/duben A.D. 2007 z d a r m a

47/duben A.D. 2007 z d a r m a zpravodaj pražské akademické farnosti 47/duben A.D. 2007 z d a r m a LITURGIE SVATÉHO TÝDNE Pro ty z vás, kdo se zúastní obad Svatého týdne letos poprvé, uvádíme na tomto míst struný úvod do liturgie.

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle

Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Nedle Dny as Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 9:15 Za farníky 14:00 Svátostné požehnání Pondlí 29.12. Úterý 30.12. Steda 31.12. 17:00 Adorace na závr roku

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 159 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 16.7. 2014 Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pan Ing. Daniel Procházka paní MUDr.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník

2. Humanitární sklad ošacení a sociální šatník FARNÍ CHARITA JILEMNICE VÝRONÍ ZPRÁVA 2004 2 1. Úvod V roce 2004 pokraovala Farní charita Jilemnice (dále jen Charita ) v innostech z pedchozího roku (Mateské centrum Rodinka, humanitární sklad ošacení),

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Jií Novák, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z 1. zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, které se konalo dne 1.11.2006 v 17.00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006

zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 zpravodaj pražské akademické farnosti 41 /íjen A.D. 2006 Vážení a milí, je tu opt nový akademický rok a s ním se probouzí k životu i naše farnost. Letos se naše ady opt rozrostly, a to o nového kaplana,

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad

O Nás. Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad O Nás Stanovy Historické spolenosti Starý Velehrad P r e a m b u l e Historická spolenost Starý Velehrad (dále jen Spolenost) je dobrovolnou, zájmovou i odbornou organizací, která sdružuje jednotlivce

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE

Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, PARDUBICE Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Z á p i s z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva mstského obvodu Pardubice I, které se konalo dne 11.

Více

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011

SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: /2012/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV. I: za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_078996/2011/KUSK Stejnopis. 2 j.: 000781/2012/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce HRDLÍV I: 00234419 za rok 2011 Pezkoumání se uskutenilo dne: 2.3.2012

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report)

Mikroregion Hrádecko Chrastavsko. (Annual report) Mikroregion Hrádecko Chrastavsko (Annual report) Hrádek nad Nisou, Chotyn, Rynoltice, Janovice v Podještdí, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Nová Ves, Oldichov v Hájích, Mníšek, Kryštofovo Údolí Výroní

Více