Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice"

Transkript

1 Právní aspekty založení, vzniku a působení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice Mgr. Ivan Kejík KEY Publishing s.r.o. Ostrava

2 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Ivan Kejík 2012 Foto na obálce Guido Vrola/Fotky&Foto ISBN (KEY Publishing s.r.o.) ISBN (B.I.B.S., a.s.)

3 Abstrakt Postupující integrace členských států EU do jednoho celku vyvolává potřebu vzniku právnických osob, které nebudou respektovat území členských států, ale naopak využijí možností jednotného evropského prostoru. Právnické osoby navázané pouze na národní právo jednoho členského státu však nemohly a nemohou plně využít výhod jednotného prostoru EU, přede vším proto, že naráží na omezení daná právě jednotlivými právními řády členských států EU. Proto na úrovni orgánů ES, později EU, vznikají právní předpisy umožňující vznik právnických osob, které nebudou limitovány právními řády členského státu, ale naopak využijí možností jednotného evropského prostoru. Takto vznikají nařízení, které podávají základní úpravu nových typů právnických osob. Vzniká tak i nařízení upravující evropskou družstevní společnost, které je společným základem právní úpravy evropské družstevní společnosti. V kaž dém členském státě však vedle toho existuje právní předpis, či předpisy národní, které doplňují úpravu komunitární. V České republice je to vedle zákona o evropské družstevní společnosti i obchodní zákoník. Spojení těchto právních předpisů vytváří mozaiku právních předpisů, která určuje právní postavení evropské družstevní společnosti sídlící v České republice. Právě tímto právním postavením evropské družstevní společnosti v České republice se zabývá tato publikace. Publikace může být o to zajímavější, protože žádná evropská družstevní společnost v České republice nebyla založena, ani zde nepůsobí. Ambicí této publikace je proto podání komplexnější zprávy pro zájemce o založení evropské družstevní společnosti se sídlem v České republice a její provozování v podmínkách českého právního prostředí. Prezentovány budou všechny fáze existence evropské družstevní společnosti, počínaje založením, pokračuje působením SCE a konče zánikem této specifické právnické osoby, to vše v kontextu družstevní reality v České republice. Abstract The ongoing integration of the EU member states into one entity necessitates the establishment of legal entities that will not respect the territory of the member states, but will, on the contrary, take advantage of the opportunities of a single European area. However, the legal entities linked only to the national law of one member state were not able to and cannot take full advantage of the single EU area, in particular because they have to face the restrictions defined by individual systems of law of the EU member states. That is why legal regulations have been created on the level of EC, and later EU, bodies, to enable the establishment of legal entities that will not be limited by the systems of law of the member state, but on the contrary, will take advantage of the single European area. This is the way of creating provisions representing the basic regulations of new types of legal entities.

4 This is also how the provision regulating the European Cooperative Society is made, which is the common basis for the legal regulation of the European Cooperative Society. However, apart from that, each member state has its national legal provision or provisions that supplement the EU regulation. In the Czech Republic, this is, besides the Act on European Cooperative Society, the Commercial Code. A connection of these legal provisions creates a mosaic of legal provisions that determines the legal status of the European Cooperative Society having its seat in the Czech Republic. This publication deals precisely with the legal status of the European Cooperative Society in the Czech Republic. What makes this publication even more attractive is the fact that no European Cooperative Society has been established in the Czech Republic so far and there does not operate any either. The aim of this publication therefore is to provide a more complex report for the people interested in establishment of the European Cooperative Society with its seat in the Czech Republic and its operation under the conditions of the Czech legal environment. It is going to present all stages of existence of the European Cooperative Society, starting from its foundation, followed by operation of the SCE and ending with extinguishment of this unique legal entity, and all that within the context of the cooperative reality in the Czech Republic.

5 Obsah Abstrakt... 3 Použité zkratky...6 Seznam obrázků Úvod Vymezení řešeného problému Cíl publikace a její smysl Přehled použitých přístupů Metody shromáždění fakt a zdroje informací (výzkum) Použité informační zdroje v publikaci Poznámka k některým pojmům užívaným v této publikaci Obecný úvod do problematiky družstev Počátky družstevnictví Družstevní principy Působnost družstev Úvod do problematiky evropské družstevní společnosti Prameny Použití právních předpisů Evropská družstevní společnost Předmět činnosti SCE Členství v SCE Ručení a odpovědnost členů SCE Finanční nároky člena při vystoupení, či vyloučení Vypořádací podíl Založení a vznik SCE Založení SCE Založení nové SCE Založení fúzí Založení SCE změnou stávajícího družstva na SCE Vznik SCE Kapitálová struktura Základní kapitál Struktura orgánů SCE Monistická struktura Správní rada Generální ředitel Pověřený ředitel Společná ustanovení platná pro generálního i pověřeného ředitele Dualistická struktura Představenstvo SCE Kontrolní komise Společné ustanovení pro orgány v SCE Zastupování SCE Usnášení se orgánů SCE Ukončení členství v orgánu Důvěrnost údajů, se kterými se během výkonu seznámí členové orgánů SCE a zákaz konkurence... 72

6 4.5.3 Valná hromada Konání valné hromady Rozhodování na valné hromadě Schůze úseku nebo oddělení Stanovy Další pojmy a úkony související s fungováním SCE Rezervní fond Rozdělení zisku Příprava roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a audit Sídlo Zápisy do obchodního rejstříku Zrušení a zánik SCE Zrušení soudem nebo jiným příslušným orgánem členského státu sídla SCE Přeměna SCE na národní družstvo Ostatní způsoby zrušení Důvody zrušení uvedené ve stanovách SCE Likvidace Stručný popis průběhu likvidace dle ustanovení obchodního zákoníku Zapojení zaměstnanců Zapojení zaměstnanců při zakládání SCE nejméně dvěma právnickými osobami, nebo přeměnou Rozšíření SCE v současnosti Zhodnocení právní úpravy SCE Závěr Seznam použité literatury a zdrojů Použité zkratky EU Evropská unie ES Evropské společenství EHS Evropské hospodářské společenství SCE European cooperative society (evropská družstevní společnost) SE Europa societas (evropská společnost) ObchZ Obchodní zákoník Seznam obrázků Obr. 1-1 Výzkumný model bez hypotéz Obr. 1-2 Model výzkumu s hypotézami Obr. 3-1 Hiearchie použití právních předpisů u SCE se sídlem v České republice Obr. 3-2 Hiearchie použití právních předpisů u SCE se sídlem v České republice, která je spořitelním, či úvěrním družstvem Obr. 3-3 Hiearchie použití právních předpisů u SCE se sídlem v České republice, která je pojišťovnou

7 kapitola 2 Obecný úvod do problematiky družstev Ačkoliv při zpracování této publikace předpokládám u čtenáře alespoň základní znalost problematiky družstev, považuji pro lepší pochopení celé problematiky družstev a družstevnictví za nutné provést alespoň krátký exkurs k počátkům družstevnictví ve světě i v našich zemích, představení univerzálních družstevních principů i široké pole působnosti družstev. 2.1 Počátky družstevnictví Většina odborných prací věnujících se určité právní problematice ve svém úvodu obsahuje i část zabývající se historií popisovaného právního problému. Historický exkurz není samoúčelný, protože umožňuje hned na počátku pochopit okolnosti problematiky právní i neprávní a lépe se orientovat v následném odborném textu. Proto i tato publikace obsahuje základní historický exkurz k družstevnictví. Prvním skutečným družstvem byla Rochdale Society of Equitable Pioneer ve Velké Británii, založena roku 1844 drobnými textilními živnostníky (někdy se uvádí založení textilními dělníky). Důvodem jejich sdružení v družstvu byla především snaha těchto drobných živnostníků společně čelit velkým a ekonomicky silným podnikatelům. Prvním principem družstva tedy byla svépomoc a vzájemná spolupráce za účelem dosažení společných cílů. Druhým principem byla ochrana a vzájemná pomoc proti ekonomicky nepoměrně silnější konkurenci. A jednalo se o formu hospodářsky úspěšnou, toto družstvo se postupem času soustředilo na obchod s potravinami, 20

8 oblečením a tabákem, výstavbu a nákup domů, kde družstvo provozovalo své činnosti, vlastní výrobu, nájem, koupi a hospodaření na zemědělské půdě. Činnost družstva se velmi rychle rozrůstala a svým členům přinášela nejrůznější výhody levnější nákup potravin, vykupování zemědělské produkce, nabídka levnějších výrobků především textilních a potravinových a družstvo vyplácelo svým členům podíl na zisku. 21 Rochdalské principy se velmi rychle začaly šířit i mimo Velkou Británii a zásadním způsobem ovlivnily nejen vznik, ale i směřování družstevnictví ve světě. O tom, že tyto myšlenky měly velký ohlas mj. svědčí i skutečnost, že v českých zemích bylo založeno družstvo již roku 1847, jednalo se o Pražský potravní a spořitelní spolek. Na Slovensku byl ohlas rochdalských myšlenek ještě rychlejší, v Sobotišti byl roku 1845 založen Gazdovský spolek, jehož účelem byla ochrana drobných rolníků před lichváři. Není bez zajímavosti, že se jednalo o první družstvo v kontinentální Evropě. 22 Síla těchto původních myšlenek byla tedy velmi silná. Není tomu ani divu, pokud si uvědomíme, v jaké době vznikly. Jednalo se o konec 1. poloviny 19. století, kterou lze charakterizovat jako raný kapitalismus, bez jakýchkoliv regulací trhu a také bez jakékoliv ochrany zaměstnanců. Ekonomicky silné subjekty díky své síle drtily malé a drobné živnostníky, rolníky atd. Ti navíc ve většině neměli přístup k získání finančních prostředků z jiného zdroje než od lichvářů. Myšlenka soustředění kapitálu ekonomicky slabých osob, použití tohoto kapitálu k realizaci společných cílů a následné použití zisku pro uspokojení sociálních potřeb členů spojené s poměrně vysokou odolností družstev vůči vnějším vlivům musela mít v této době zákonitě úspěch. 2.2 Družstevní principy Historie družstev je samozřejmě velmi bohatá a sama o sobě by překročila rozsah této publikace. Jelikož považuji popis začátků působení družstev za dostatečný pro pochopení důvodů vzniku družstev, jejich cílů a směřování, rád bych se v následujícím textu soustředil na uvedení principů, na kterých družstevnictví stojí. Původní rochdalské družstvo se stalo nejen vzorem pro vznik dalších družstev, ale přijalo tzv. Rochdalské zásady, které později přejalo a dále rozšířilo mezinárodní družstevní hnutí. Mezi tyto zásady patřilo demokratické řízení (1 člen = 1 hlas), otevřené členství (vstup nových členů není nikterak omezen), pevný a limitovaný úrok z vloženého 21 poznámka Rochdalské družstvo působilo na britském trhu až do roku 1991 pod názvem Pioneers Co-operative Society Limited, kdy se spojilo s družstvem Norwest Pioneers Co-operative Society Limited, která se téhož roku stala součástí United Co-operatives. Stopa rochdalského družstva je tak viditelná dodnes, i když posledních téměř 20 let působí pod jménem jiného subjektu. zdroj: FSA Mutuals Public Register [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://mutuals.fsa.gov.uk/societydetails.aspx?number=73&suffix=r)>. 22 VACA, Jiří. Trvalý život [online] [cit ]. Historie družstevního hnutí. Dostupné z WWW: <http://www.trvalyzivot.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku= >. 21

9 kapitálu, distribuce přebytků jako dividenda z prodeje, kvalita zboží, vzdělávání a politická a náboženská neutralita. Jednalo se tedy o kombinaci ekonomických a sociálních výhod, které s mírnými úpravami platí dodnes. V pozdější době byly zdůrazněny další principy, především autonomie a nezávislost, informování veřejnosti o podstatě a výhodách družstevnictví, spolupráce družstev za účelem efektivnějšího prosazování cílů družstev nejdříve na místní úrovni, později i regionální a mezinárodní úrovni, společenský prospěch pro zdůraznění práce družstev ku prospěchu rozvoje svého širšího společenství, vnitřní solidarita založená na dobrovolné spolupráci na společné věci ve společném zájmu a vzájemná prospěšnost jako nekomerční užitek členů družstva. 23 K družstevním principům se hlásí i text nařízení Rady č. 1435/2003. Tradiční družstevní principy však postupem času prošly různými proměnami, které akcentovaly vývoj preferencí společnosti. Družstevní principy se projevují nejen v samotném textu, ale především je třeba odkázat na bod 10 úvodní části nařízení: Hlavním účelem evropské družstevní společnosti (dále jen SCE ) by mělo být uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jejich hospodářských nebo sociálních činností v souladu s těmito zásadami: - svou činnost by měla SCE vykonávat pro vzájemný prospěch jejích členů tak, aby každý člen měl užitek z její činnosti přiměřený k míře své účasti, - členové SCE by měli být také zákazníky, zaměstnanci nebo dodavateli, nebo by měli být jinak zapojeni do její činnosti, - členové by měli vykonávat kontrolu rovným dílem, i když může být povoleno také vážené hlasování, odrážející přispění každého člena do SCE, - měla by být omezena výše úroku z úvěru a členských vkladů SCE, - zisky by se měly rozdělovat v poměru k obchodům s SCE nebo využít na krytí potřeb jejích členů, - neměly by existovat žádné umělé překážky členství, - při zrušení SCE by čistý obchodní majetek a rezervy měly být převedeny v souladu se zásadou neziskového převodu, to jest na jiný družstevní subjekt, který sleduje podobné cíle nebo cíle obecného zájmu. Tato proklamace v sobě obsahuje řadu tradičních prvků a principů. Jak ale bude patrné z následujících textů, tyto principy a prvky jsou mnohdy chápány trochu jinak, než tomu bylo dosud a minimálně z českého pohledu je úprava SCE největší změnou v právní úpravě i samotném pojetí družstva za posledních 20 let. Znalost družstevních principů je základní. Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o principy nadčasové, prostupující celou historií družstev. Interpretaci úpravy družstev je třeba provádět vždy s ohledem na tyto principy. 23 HUNČOVÁ, Magdalena. Družstva a jejich role v tržní ekonomice. Ústí nad Labem: STUDIA OECONOMICA, s 22

10 2.3 Působnost družstev Pro podání komplexnějšího pohledu na družstva podává autor publikace i základní výčet oblasti lidské činnosti, ve kterých družstva působí. Činí tak jednak proto, aby demonstroval široké využití družstevní formy, jednak proto, aby vytvořil jakýsi základ pro zamyšlení nad reálným využitím evrop ské družstevní společnosti v současné době. Spotřební družstvo (též obchodní) již bylo prezentováno v popisu Rochdale Society of Equitable Pioneer. Je to velmi častá specializace družstev po celém světě. Vedle této formy jsou nejčastější formou zemědělská družstva a úvěrní družstva. Především úvěrní družstva hrály ve střední Evropě nevyjímaje Rakousko-Uhersko a následně Československo, historicky velmi významnou úlohu. Vedle těchto častých a obecnějších forem existují velmi často i specializovaná výrobní družstva a družstva bytová. V rozvojových zemích jsou to např. družstva zajišťující elektrifikaci, či zavádění telefonů na venkově ta mj. působila i v českých zemích v meziválečném období. 24 Ve vyspělých zemích se vedle již uvedených forem objevují i tzv. zdravotní družstva poskytující zdravotní péči, či především v Itálii velmi častá sociální družstva soustřeďující se na sociálně, či jinak znevýhodněné občany např. péči o seniory atd. 2.4 Úvod do problematiky evropské družstevní společnosti Dnem nabyly účinnosti jak nařízení Rady ES č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti, tak zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti. Tímto dnem se v České republice objevila možnost založit nový typ právnické osoby evropskou družstevní společnost. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti, evropská družstevní společnost je přeshraniční obchodní korporací založenou na principu nediskriminace občanů České republiky i občanů jiných členských států. 25 Evropská družstevní společnost představuje v pořadí třetí nadnárodní formu podnikání vytvořenou v rámci společného evropského prostoru. Rada ES k přijetí nařízení upravujícímu evropskou družstevní společnost přistoupila až po přijetí nařízení upravujících evropské hospodářské a zájmové sdružení a evropskou společnost. Učinila tak především z toho důvodu, že si byla vědoma zvláštností povahy družstevní formy a rovněž za účelem stanovení rovných podmínek družstev a ostatních forem právnických osob při přeshraniční spolupráci. Nařízení Rady ES č. 1435/2003 představuje jakýsi společný základ právní úpravy pro všechny členské státy, další úprava v národních právních 24 HELEŠIC, František. Evropské družstvo. Praha: Družstevní asociace ČR, s. 25 Zdroj: Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 307/2006 Sb. o evropské družstevní společnosti znění převzato z právnického informačního systému beck-online. 23

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Bc. Alena Peňázová SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Bc. Alena Peňázová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že odevzdáním diplomové práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE

SCE Evropskádružstevníspolečnost. Prameny práva (SCE) Důvody pro novou právní formu SCE SCE Evropskádružstevníspolečnost 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva (SCE) Nařízení 1453/2003 o statutu SCE Směrnice 2003/72/ES o zapojení zaměstnanců Zákon 307/2006

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Družstevnictví pro 21. století

Družstevnictví pro 21. století 05 Družstevnictví pro 21. století Pražská škola alternativ Sborník 05 Družstevnictví pro 21. století Pražská škola alternativ Sborník 05 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Sociální podniky v cestovním ruchu

Sociální podniky v cestovním ruchu Sociální podniky v cestovním ruchu Diplomová práce Ilnara Kuzbekova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Sdružování vlastníků lesů Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Sdružování vlastníků lesů ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2007 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Vymezení pojmů... 5 1.3 Právní

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku FÚZE A PROJEKT FÚZE V AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BAKALÁŘSKÁ

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Burzy cenných papírů ve střední. Evropě. Stock markets in Central Europe. Jaroslav Šedivý BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Burzy cenných papírů ve střední Evropě Jaroslav Šedivý Unicorn College 2011 Unicorn College, V kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v ČJ: Název práce v AJ: Autor: Jaroslav Šedivý

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více