SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013"

Transkript

1 Základná škola s materskou školou Školská 267, Veľká Lomnica SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Veľká Lomnica Mgr. Ladislav Husár riaditeľ školy

2 Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec Veľká Lomnica a ako samostatný právny subjekt začala svoju činnosť 1. júla Základná škola s materskou školou pozostáva zo 4. stredísk: 1. Základná škola (ďalej len ZŠ) 2. Materská škola (ďalej len MŠ) 3. Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) 4. Školský klub detí (ďalej len ŠKD). Základná škola s materskou školou zamestnávala k pracovníkov, z toho pedagogických 46, technicko-hospodárskych pracovníkov 14. Traja zamestnanci boli v kmeňovom stave. ZŠ s MŠ navštevovalo k spolu 609 žiakov. Na činnosť Základnej školy s materskou školou boli na mzdy, odvody, bežné výdavky a dávky v hmotnej núdzi poskytnuté originálne a prenesené kompetencie spolu vo výške ,33. Základná škola Materská škola Školská jedáleň Školský klub detí Spolu , , , , ,33 Výdavky Základnej školy s materskou školou boli spolu vo výške ,29. Základná škola Materská škola Školská jedáleň Školský klub detí Spolu , , , , ,29 Vrátené a nevyčerpané prostriedky boli spolu vo výške 1 959,16. Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov Vrátený príspevok na HN - strava pre ZŠ Vrátený príspevok na HN - strava pre MŠ Vrátený príspevok na dopravné - ZŠ Zostatok na výdavkovom účte - ŠJ Spolu 2 251,00 110,00 875,60 21, ,04 1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA Základná škola zamestnávala k zamestnancov, z toho 37 pedagogických zamestnancov a 7 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tom traja zamestnanci sú riadiacimi pracovníkmi. Traja zamestnanci boli v kmeňovom stave (materská dovolenka).

3 V školskom roku 2012/2013 navštevovalo ZŠ 468 žiakov a v školskom roku 2013/ žiakov. PRÍJMY ZŠ ZŠ mala v roku 2013 schválenú dotáciu na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške ,--, tá jej bola v školskom roku 2013/2014 upravená na ,--. Vo výške ,-- mala poskytnutú dotáciu na výchovu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške ,60, na stravu ,10 a na dopravné vo výške 1 875,20. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 6 469,83. V tom: príspevok od rodičov na stravu (HN) bol vo výške 5 639,90, príjem z vkladov bol vo výške 24,28 a príjem z dobropisov bol vo výške 806,65. Z vlastných príjmov bola poskytnutá dotácia spolu vo výške 5 656,52 na poskytnutie stravy pre deti v hmotnej núdzi, na penále a drobný nákup. Bežný transfer ,00 Sociálne znevýhodnené prostredie ,00 HN - školské pomôcky ,60 HN - strava ,10 HN - dopravné 1 875,20 Príspevok od rodičov na stravu pre deti v HN 5 639,90 Príjem z vkladov 16,62 Celkom ,42 VÝDAVKY ZŠ - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat ,71 Osobný príplatok ,81 Príplatok za riadenie 7 922,25 Príplatok za znevýhodnených žiakov 1 382,09 Príplatok za triednictvo 9 752,19 Príplatok za prácu nadčas 1 589,00 Kreditový príplatok 2 096,54 Odmeny ,50 Poistné - VšZP ,25 Poistné - Dôvera ,58 Poistné - Union 1 045,84 Sociálne poistenie ,26 Doplnkové dôchodkové poistenie 6 920,47 Spolu mzdy a odvody ,49 Bežné výdavky Cestovné 818,33 Energie (plyn a elektrická energia) ,89 Vodné a stočné 2 346,20

4 Telefónne poplatky a poštovné 1 500,84 Interiérové vybavenie ,13 Výpočtová technika 9 985,98 Telekomunikačná technika 209,00 Prevádzkové stroje a prístroje 1 911,59 Všeobecný materiál 9 613,57 Učebné pomôcky, pracovná literatúra ,37 Pracovné odevy 123,56 Softvér 2 967,76 Benzín do kosačky a malotraktora 200,84 Náklady na reprezentáciu 236,62 Prepravné 50,00 Údržba výpočtovej techniky 396,00 Údržba strojov a prístrojov 301,66 Údržba budov ,11 Údržba softvéru 166,00 Školenia 664,00 Podujatia 89,81 Všeobecné služby 4 623,53 Poplatky a odvody 1 175,70 Príspevok na stravu 5 181,68 Poistenie 1 031,88 Prídel do sociálneho fondu 3 849,37 Penále za oneskorené platby 8,31 Nemocenské dávky 2 736,40 Spolu bežné výdavky ,13 Dávky v hmotnej núdzi Strava ,00 Školské pomôcky ,60 Dopravné 999,60 Nevyčerpaný a vrátený príjem na HN - strava 2 251,00 Nevyčerpaný a vrátený príjem - dopravné 875,60 Spolu dávky v hmotnej núdzi ,80 Čerpanie rozpočtu celkom ,42 Na osobné náklady zamestnancov (mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie) bol použitý bežný transfer (BT) vo výške ,97 a príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) vo výške ,52. Cestovné náklady vo výške 818,33 boli hradené z BT. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške ,89, vodné a stočné vo výške 2 346,20 a a vo výške 1 500,84 telefónne poplatky a poštovné. Na interiérové vybavenie sa použil BT vo výške , (do tried sa zakúpili žiacke stoly a stoličky, uzamykacie skrine, žalúzie a nástenky, v školskej kuchynke a na sekretariáte riaditeľa sa kompletne vymenil nábytok) a príspevok SZP vo výške 6 859,13 na kúpu žiackych stolov a stoličiek a školskej tabule so zdvihom. Výpočtová technika vo výške 9 985,98 bola hradená z BT (kúpa počítačov do počítačovej triedy, server, notebook pre učiteľa a drobné prísl. k počítačom). Zástupkyniam riaditeľa boli z BT zakúpené telefónne prístroje vo výške 209, (telekomunikačná technika ). Na kúpu prevádzkových strojov a prístrojov (kuchynský sporák, chladnička, vysávač, data-

5 projektor, laminátor a drobné náradie na údržbu) sa použil BT vo výške 1 911,59. Kancelárske potreby, náplne do tačiarní, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na údržbu a drobné opravy budov a strojov, náplne do lekárničiek, výsadbový a postrekový materiál (všeobecný materiál ) boli hradené z BT vo výške 9 601,97, vo výške 3,29 z prostriedkov SZP (dezinfekčný prostriedok) a vo výške 8,31 z vlastných príjmov. Učebné pomôcky (interaktívne tabule, telovýchovné pomôcky, pomôcky na výučbu fyziky, prírodovedy, hudobnej výchovy, časopisy, pracovné zošity, výučbové CD, pracovná literatúra, didaktické pomôcky) boli vo výške ,31 zakúpené z BT a vo výške 4 753,06 z príspevku pre žiakov so SZP. Pracovné odevy vo výške 123,56 boli zakúené z BT. Softvér - operačné systémy WINDOWS 7 pre novozakúpené počítače, softvér Kerio control EDU a multilicencia WinPCGuard - bol vo výške 2 967,76 hradený z BT. Na terénnu údržbu priestranstva školy bol zakúpený benzín do kosačky a malotraktora vo vo výške 200,84 z BT (palivá ako zdroj energie ). Reprezentačné náklady vo výške 236,62 boli hradené z BT. Prepravné žiakov na lyžiarsky výcvik vo výške 50, bolo uhradené z BT. Údržba výpočtovej techniky vo výške 396, a údržba strojov (oprava školského rozhlasu, údržba kopírovacieho stroja) vo výške 301,66 bola hradená z BT. BT bol použitý vo výške ,11 na údržbu budov a objektov. V budove školy sa realizovala rekonštrukcia školských WC, elektroinštalačné a maliarske práce, čistenie odpadov a drobné opravy. Z BT boli ďalej hradené náklady na upgrade softvéru Urbis vo výške 166,, školenia zamestnancov vo výške 664, a náklady na podujatia a školské akcie vo výške 89,81. Na úhradu všeobecných služieb (služby požiarneho technika, správca počítačovej siete, povinné revízie, zhotovenie kľúčov, informačných tabúľ) bol použitý BT spolu vo výške 4 623,53. Bankové poplatky a prístupvé práva (virtuálna knižnica, ASC agenda, VSSR) vo výške 1 175,70 boli hradené z BT. Z BT vo výške 5 181,68 bolo zabezpečené stravovanie zamestnancov, vo výške 1 031,88 poistenie žiakov a majetku a vo výške 3 849,37 povinná tvorba sociálneho fondu. Z vlastných príjmov vo výške 8,31 boli uhradené penále za oneskorené úhrady. Na nemocenské dávky vo výške 2 736,40 bol použitý BT. Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške ,70 boli hradené zo štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok a z príspevku od rodičov vo výške 5 639,90. Dopravné vo výške 875,60 bolo vyplatené žiakom zo štátnych prostriedkov od OÚ, odbor školstva v Prešove. 2. MATERSKÁ ŠKOLA Materská škola k zamestnávala 12 pracovníkov, z toho 9 pedagogických a 3 technicko-hospodárskych pracovníkov. V tom jeden pracovník je vedúcim zamestnancom. Materskú školu k navštevovalo 92 detí. PRÍJMY MŠ MŠ mala na rok 2013 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške ,--. Tento jej bol upravený na ,--. Poslednou úpravou rozpočtu jej bola poskytnutá dotácia vo výške ,62. MŠ bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 3 860,. Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške 83,-- a na stravu 1 204,---.

6 Vlastné príjmy boli spolu vo výške ,82. Z toho príjem z prenájmu budovy a pozemku pre SŠ bol vo výške 2 720,--, príjem za energie od SŠ bol vo výške ,17, príspevok od rodičov bol vo výške 4 720,-- a príjem z dobropisov (za energie) bol vo výške 2 119,65. Z vlastných príjmov bola poskytnutá dotácia vo výške 4 720,-- na odmeny zamestnancov, učebné pomôcky, pracovné odevy, výpočtovú techniku a poistné. Zo štátneho rozpočtu boli poskytuté nerozpočtované príjmy na 5%-navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancv spolu vo výške 8 042,31. Bežný transfer ,62 Dotácia pre 5-ročné deti 3 860,00 HN - školské pomôcky 83,00 HN - strava 1 204,00 Príspevok od rodičov - školné 4 720,00 5%-né navýšenie platov 8 042,31 Celkom ,93 VÝDAVKY MŠ - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat ,41 Osobný príplatok 3 718,29 Príplatok za triednictvo 1 465,90 Príplatok za riadenie 1 945,47 Príplatok za zmennosť 1 033,08 Odmeny ,52 Poistné - VšZP 6 675,71 Poistné - Dôvera 2 200,36 Poistné - Union 405,48 Sociálne poistenie ,59 Doplnkové sociálne poistenie 1 592,84 Spolu mzdy a odvody ,65 Bežné výdavky Cestovné 395,04 Energie (plyn a elektrická energia) ,77 Vodné a stočné 1 653,50 Telefónne poplatky 286,32 Internetové pripojenie 215,88 Výpočtová technika 522,80 Všeobecný materiál 823,32 Učebné pomôcky, pracovná literatúra 2 779,65 Pracovné odevy 14,68 Softvér 90,00 Benzín do kosačky 36,32 Prepravné 543,88 Údržba budov 488,38 Všeobecné služby 1 149,82 Príspevok na stravu 2 766,40

7 Poistné 99,36 Prídel do sociálneho fondu 879,11 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 99,05 Spolu bežné výdavky ,28 Dávky v hmotnej núdzi Strava 1 094,00 Školské pomôcky 83,00 Nevyčerpaný a vrátený príjem na HN - strava 110,00 Spolu dávky v hmotnej núdzi 1 287,00 Čerpanie rozpočtu celkom ,93 Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške ,94, príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 2 191,20, príspevok od rodičov (školné) vo výške 2 191,20 a príspevok na 5%-né navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške ,31. Cestovné náklady vo výške 395,04 boli hradené z BT. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške ,77 a vodné a stočné vo výške 1 653,50. Telefónne poplatky vo výške 286,32 a internetové pripojenie vo výške 215,88 boli hradené z BT. Z príspevku od rodičov vo výške 522,80 bola zakúpená výpočtová technika (počítač k interaktívnej tabuli a USB kľúče). Nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb vo výške 671,56 bol hradený z BT a náplne do tlačiarní vo výške 151,76 boli hradené z príspevku od rodičov (všeobecný materiál ). Učebné pomôcky, ako pracovná literatúra vo výške 17, bola zakúpená z BT, knihy, časopisy, pracovné zošity a pracovná literatúra vo výške 965,65 z príspevku pre 5-ročné deti. Interaktívna tabuľa s prísl. bola vo výške 1 797, zakúpená z príspevku od rodičov. Na nákup pracovných odevov vo výške 14,68 bol použitý BT. Výučbový softvér vo výške 90, bol zakúpený z príspevku pre 5-ročné deti. Z BT vo výške 36,32 boli zakúpené palivá do kosačky. Príspevok pre 5-ročné deti vo výške 543,88 sa použil na úhradu prepravy detí na plavecký výcvik a školský výlet. Z BT bolo uhradené zasklievanie okien vo výške 488,38 (údržba budov ) a povinné revízie a služby BOZP vo výške 1 149,82 (všeobecné služby ). Povinný príspevok na stravu zamestnancov vo výške 2 766,40, poisteni e žiakov vo výške 56,80, povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 879,11 a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 99,05 boli hradené z BT. Poistenie žiakov bolo hradené aj zo školného výške 42,56. Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške 1 177, boli hradené zo štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok.

8 3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Školská jedáleň k zamestnávala 4 technicko-hospodárskych pracovníkov, z toho 1 vedúceho zamestnanca. K ŠJ poskytovala stravovanie 166 stravníkom. Rekapitulácia stravníkov Cena SL Počet Dospelí - zamestnanci 2,45 43 Dospelí - cudzí 2,45 21 Deti - žiaci MŠ 1,12 73 Deti - žiaci 1. stupňa 0,95 20 Deti - žiaci 2. stupňa 1,01 9 Spolu 166 PRÍJMY ŠJ ŠJ mala na rok 2013 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške ,--. Tento jej bol upravený na ,--. Poslednou úpravpu rozpočtu jej bola poskytnutá dotácia vo výške ,43. Vlastné príjmy boli spolu vo výške ,59, z toho príspevok od stravníkov bol vo výške ,87 a príjem z dobropisov bol vo výške 3,72. Z vlastných príjmov bola ŠJ poskytnutá dotácia vo výške ,21 na odmeny zamestnancov, na nákup čistiacich a hygienických potrieb, na interiérové vybavenie, cestovné, pracovnú literatúru a údržbu objektov. Zo štátneho rozpočtu boli poskytuté nerozpočtované príjmy na 5%-navýšenie platov pre pedagogických zamestnancv spolu vo výške 2 444,74. Bežný transfer ,43 Príspevok od stravníkov ,21 5%-né navýšenie platov 2 444,74 Celkom ,38 VÝDAVKY ŠJ - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat ,27 Osobný príplatok 889,19 Príplatok za riadenie 605,54 Odmeny 4 038,40 Poistné - VšZP 1 694,73 Poistné - Dôvera 582,66 Sociálne poistenie 5 967,04 Doplnkové sociálne poistenie 496,70 Spolu mzdy a odvody ,53 Bežné výdavky Cestovné 18,60 Energie (plyn a lektrická energia) 4 161,81

9 Vodné a stočné 1 102,31 Telefónne poplatky 59,96 Interiérové vybavenie 3 199,74 Všeobecný materiál 4 699,16 Pracovná literatúra 60,00 Údržba budov, objektov 5 167,83 Údržba softvéru 39,32 Všeobecné služby 118,48 Poplatky a odvody 129,47 Príspevok na stravu 1 028,09 Prídel do sociálneho fondu 232,64 Zostatok na výdavkovom účte (réžia ŠJ) 21,44 Spolu bežné výdavky ,25 Čerpanie rozpočtu celkom ,78 Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške ,78, príspevok od stravníkov (réžia ŠJ) vo výške 741,01 a príspevok na 5%-né navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške 2 444,74. Z réžie ŠJ bolo uhradené cestovné vo výške 18,60. Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške 4 161,81, vodné a stočné vo výške 1 102,31 a telefónne poplatky vo výške 59,96. Z réžie ŠJ boli zakúpené žalúzie do skladu, pracovný stôl do kancelárie vedúcej ŠJ a jedálenské stoly vo výške spolu 3 199,74 (interiérové vybavenie ). Na nákup náplní do tlačiarne a pracovných tlačív bol použitý BT vo výške 425,57. Z réžie ŠJ vo výške 4 273,59 sa nakúpili kancelárske, čistiace, a hygienické potreby, kuchynské potreby, materiál na údržbu strojov a budovy (v tom plastové okná vo výške 2 933,58 ) - všeobecný materiál. Z réžie ŠJ bola uhradená pracovná literatúra vo výške 60,. Údržba budovy vo výške 5 167,83 bola hradená z réžie ŠJ (kurenárske práce - výmena radiátorov v kychyni ŠJ, protiplesňové a maliarske práce). Aktuálizácia softvéru bola hradená vo výške 39,32 z BT. Na všeobecné služby vo výške 118,48 sa použil BT, z ktorého sa uhradili služby BOZP a povinné revízie. Bankové poplatky vo výške 129,47 boli hradené z BT. Povinný príspevok na stravu vo výške 1 028,09 a poviný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 232,64 bol hradený z BT. 4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ Školský klub detí zamestnával k jedného pedagogického zamestnanca a jeden zamestnancec bol v kmeňovom stave (materská dovolenka). ŠKD k navštevovalo 25 žiakov. PRÍJMY ŠKD ŠKD mal v roku 2013 schválený bežný rozpočet vo výške 7 852,. Tento mu mu bol upravený na výšku ,--. Poslednou úpravou rozpočtu mu bola poskytnutá dotácia vo ,65. Vlastné príjmy boli spolu vo výške 805,--, z toho príspevok od rodičov bol vo výške 805,. V tejto výške bola aj ŠKD poskytnutá dotácia na odmeny zamestnanca a na nákup učebných

10 pomôcok. Zo štátneho rozpočtu boli poskytuté nerozpočtované príjmy na 5%-navýšenie platov pre pedagogických zamestnancv spolu vo výške 834,95. Bežný transfer ,65 Príspevok od rodičov - školné 805,00 5%-né navýšenie platov 834,95 Celkom ,60 VÝDAVKY ŠKD - ČERPANIE ROZPOČTU Mzdy a odvody Tarifný plat 7 753,52 Odmeny 1 268,00 Poistné - Dôvera 920,13 Sociálne poistenie 1 889,84 Doplnkové sociálne poistenie 180,45 Spolu mzdy a odvody ,94 Bežné výdavky Všeobecný materiál 4,66 Učebné pomôcky 507,85 Príspevok na stravu 219,45 Prídel do sociálneho fondu 75,70 Spolu bežné výdavky 807,66 Čerpanie rozpočtu celkom ,60 Na osobné náklady zamestnanca bol použitý BT vo výške ,50, príspevok od rodičov (školné) vo výške 292,49 a príspevok na 5%-né navýšenie platov pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov vo výške 834,95. Všeobecný materiál (pracovné tlačivá) vo výške 4,66 a učebné pomôcky (spoločenské hry, hračky, písacie a kresliace potreby) boli zakúpené zo školného. Povinný príspevok na stravu vo výške 219,45 a povinný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 75,70 bol hradený z BT. 5. TVORBA A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU Organizácia v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. a Dodatku kolektívnej zmluvy č. 3 tvorí sociállny fond vo výške 1,05 % hrubých miezd zamestnancov. Z tvorby SF zametnávateľ poskytol zamestnancom príspevok na stravovanie vo výške 0,20 na jeden odobratý obed. Na záver roka každý zamestnanec dostal darčekové TESCO poukážky v priemernej hodnote 54,, z ktorých zákonné sociálne odvody boli taktiež hradené z tvorby SF.

11 Rekapitulácia tvorby a čerpania SF Zostatok tvorby SF k ,57 Tvorba SF v r ,87 Vrátená poskytnutá pôžička 600,00 Spolu tvorba SF 7 276,44 Stravovanie zamestnancov 1 355,60 TESCO poukážky 3 240,00 Odvody - zamestnávateľ 1 119,58 Odvody - zamestnanec 957,73 Spolu čerpanie SF 6 672,91 Zostatok tvorby SF k ,53

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 Základná škola s materskou školou Centrum voľného času Školská 267, 05952 Veľká Lomnica SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 Veľká Lomnica 28. 04. 2015 Mgr. Ladislav Husár riaditeľ školy Základná škola s materskou

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík

Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách

OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky

Více

Základná škola strana 1. Plnenie výdavkov kumulatívne za obdobie: ku dňu

Základná škola strana 1. Plnenie výdavkov kumulatívne za obdobie: ku dňu Základná škola strana 1 3 611 Mzdy z depozitu 0.00 0.00 0.00 0.00 15374.12 3 611 0.00 0.00 0.00 0.00 15374.12* 3 621 Všzp z depozitu 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.38 3 621 0.00 0.00 0.00 0.00 1649.38* 3 623

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE fax 056/ tel. 056/ mail: S P R Á V A o hospodárení za rok 2012

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE fax 056/ tel. 056/ mail: S P R Á V A o hospodárení za rok 2012 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KRYMSKÁ 5, 071 01 MICHALOVCE fax 056/6889265 tel. 056/6435879 mail: krym@zskrymmi.edu.sk S P R Á V A o hospodárení za rok 2012 Michalovce 19.03.2013 Mgr. Jozef P o r v a z riaditeľ školy

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

Dôvodová správa rok 2012

Dôvodová správa rok 2012 Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Nádražná 955, Partizánske má právnu subjektivitu od 01.01. 2002, hospodári ako rozpočtová organizácia podľa zákona NR RS

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011

Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č.tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení ZŠ Benice za rok 2011 Materiál obsahuje : Návrh

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30

Více

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce. Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce. Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016 Príloha - Komentár k 4. zmene rozpočtu na rok 2016 1. Úprava rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na prenesené kompetencie ZŠ 15363 na základe oznámenia výšky finančných prostriedkov na rok

Více

Mestská rada Partizánske

Mestská rada Partizánske Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske Mestská rada Partizánske S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014

S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2014 Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

Správa o hospodárení za rok 2012

Správa o hospodárení za rok 2012 Základná škola, Benice 96, 038 42 Príbovce IČO : 37811886, DIČ : 2021673841 e mail : riaditel@zsbenice.edu.sk, č. tel.: 043 / 4294128 Správa o hospodárení za rok 2012 Materiál obsahuje : Návrh na uznesenie

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske. S p r á v a

Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske. S p r á v a Základná škola R. Jašíka, Obuvnícka 432/23, 958 01 Partizánske Mestská rada P a r t i z á n s k e S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske Predkladá: PaedDr.

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD

Originálne kompetencie. Vlastné príjmy Réžia, nájom Dary ŠKD ŠJ, ŠKD Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Obec Malinovo, L. Svobodu 17, Malinovo, IČO: , DIČ: Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 Obec Malinovo, L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, IČO: 00304921, DIČ: 2020662171 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 V súlade s ustanovením par. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Více

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma

OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma OBEC Bartošovce Návrh rozpočtu obce na rok 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj An. Názov Suma Príjmy 1-Bežný rozpočet 111003 41 podielové dane samospráve 186 222,00 121001 41 Z pozemkov 10 400,00 121002

Více

Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ

Ing. Katarína Ditteová, vedúca FO MsÚ Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- K bodu: 9.zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku

Více

Návrh rozpočtu. obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky

Návrh rozpočtu. obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky Návrh rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2016-2018 kód Bežné príjmy Skutočnosť Skutočnosť Plán Očakávaný Plán Plán Plán AÚ zdroja 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Daňové príjmy - dane z príjmov,

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28

rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28 Základná škola Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie Základná škola, Dolinský potok 1114/28 na roky 2017-2019 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka ZŠ Návrh

Více

Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 V Ý D A V K Y

Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 V Ý D A V K Y Návrh rozpočtu obce Kostoľany nad Hornádom na rok 2017 Schválený OZ uznesením č. /2016 zo dňa 29.12.2016 V Ý D A V K Y 01.1.1. - Správa obce 122 020,00 610 Mzdy spolu 62 700,00 611 Základný plat 55 000,00

Více

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2018-2020 Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná 2015 2016 2017 skutočn. na rok na rok na rok zdroja klasifikácia

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 345 000 s p o l u : 345 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 2 600 02.Daň z pozemkov

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

220 Vlastný príjem ZŠ , , ,

220 Vlastný príjem ZŠ , , , Kateg ória Polož ka Podpolož ka Návrh rozpočtu Obce Rejdová na roky 2017-2019 v zmysle 10 ods.4 zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. Skutočnosť Skutočnosť Schválený

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY v EUR VÝYDAVKY. Skutočnosť Skutočnosť 2014 Výdaje 1 1-bežný 01.1 Výkonné a zákonodarné orgány NÁVRH ROZPOČTU OBCE NEMČICE NA ROKY -2018 v EUR 2018 01.1.1 611000 111 Hrubé mzdy obecný úrad 0 900 1889 01.1.1 611000 41 Hrubé mzdy obecný úrad 52212

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Správa o hospodárení za rok 2012

Správa o hospodárení za rok 2012 Príloha č. 5 Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 02201 Čadca Správa o hospodárení za rok 2012 Predkladá: Ing. Eva Gurová, riaditeľka školy Spracoval: Bc. Mária Jopeková, ekonómka školy Úvod

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy

Obec Raková - návrh rozpočtu na roky príjmy Obec Raková - návrh rozpočtu na roky - - príjmy plnenie za rok plnenie za rok rok rok rok BEŽNÉ PRÍJMY 111* Výnosy z podielových daní 1 222 088,89 1 355 343,70 1 400 000 1 498 124 1 550 000 1 550 000 1

Více

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015

S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske MESTSKÁ RADA P A R T I Z Á N S K E S p r á v a o výsledkoch hospodárenia ZŠ s MŠ, Veľká okružná 1089/19, Partizánske za rok

Více

Čerpanie finančných prostriedkov k

Čerpanie finančných prostriedkov k Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2015 Tarifný plat...vrátane náhrad ŠJ,, ZŠ 122 366,23 32 141,51 10 954,62 681,22 166 143,58 Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy. Osobný príplatok

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU GYMNÁZIA JURAJA FÁNDLYHO V ŠALI NA ROK 2014 ( Dodatok ku Kolektívnej zmluve ) ČLÁNOK 1

ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU GYMNÁZIA JURAJA FÁNDLYHO V ŠALI NA ROK 2014 ( Dodatok ku Kolektívnej zmluve ) ČLÁNOK 1 ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA SOCIÁLNEHO FONDU GYMNÁZIA JURAJA FÁNDLYHO V ŠALI NA ROK 2014 ( Dodatok ku Kolektívnej zmluve ) ČLÁNOK 1 Zamestnávate v súlade so Zákonom NR SR č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie Mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov : Základná škola Dr. Jozefa Dérera Sídlo: Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca:

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky

Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868

Více

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:

OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ: OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

2. úprava rozpočtu. Obce SEMEROVO a Základnej školy

2. úprava rozpočtu. Obce SEMEROVO a Základnej školy 2. úprava rozpočtu Obce SEMEROVO a Základnej školy Návrh zverejnený : 10. 11. 2011 Za schválenie 2. úpravy Rozpočtu Obce Semerovo a Základnej školy na rok 2011 h l a s o v a l i : Marián Kasák, Marián

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2016 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2019 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2019 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2018 2019 Podprogram

Více

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k O B E C V I N I C A R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet na rok 2013 (EUR) BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY - ŠKOLA VÝDAVKY CELKOM VÝDAVKY Schválený 1.úpr.

Více

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť

Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Návrh finančného rozpočtu obce Farná na roky

Návrh finančného rozpočtu obce Farná na roky PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU skutočnosť skutočnosť uprav.rozpo skutočnosť rozpčet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 30.09.2016 2017 2018 2019 Daňové príjmy 412 609 447 494 492 718 348 056 565 103 496 423 496

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015

O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET Očakávaná. Návrh na. Schválený rozpočet 2015 O B E C LOVINOBAŇA ROZPOČET - 2018 Programový výdavkov Obce Lovinobaňa podľa ekonomickej klasifikácie na rok - 2018 Bežné výdavky v EUR PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 2017 2018 Podprogram

Více

Finančný rozpočet 2018 Strana 1

Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok

NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok NÁVRH rozpočtu obce na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018, 2019 Výdaje druh ek.klas. zdroj 1-bežný rozpočet na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 1.BR 611 41 OÚ-mzdy 41 000,00 42 900,00 43 900,00 611 41 plat-starosta

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Komentár k rozpočtu na rok 2010

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Komentár k rozpočtu na rok 2010 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto Komentár k rozpočtu na rok 2010 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Položka 223 002 Za jasle, materské školy a ŠKD 7 247 Príjmy materskej školy tvoria príspevky

Více

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky

Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky 2014-2016 Sumarizácia: Bežné príjmy 1 148 908 Kapitálové príjmy 197 445 Prímové finančné operácie Príjmy - MŠ 8 500 Spolu: 1 354 853 Bežné výdavky 354 810

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

MATERSKÁ ŠKOLA. Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU. rozpočtovej organizácie. za rok 2017

MATERSKÁ ŠKOLA. Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU. rozpočtovej organizácie. za rok 2017 MATERSKÁ ŠKOLA Komenského 1162/38, 024 01 Kysucké Nové Mesto VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU rozpočtovej organizácie za rok 2017 Predkladá : Mgr. Ján Mišáni Riaditeľ MŠ Spracoval: Linda Slúčiková V Kysuckom

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015

Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Správa obsahuje : 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 za školské zariadenia

Více

Fin. výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k (v )

Fin. výkaz o plnení rozpočtu subjektu VS k (v ) Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 1.1.1 Príjmy bežného rozpočtu Strana 1 Zdroj Typ zdroja Položka Podpoložka Názov rozpočet po zmenách k 31.12.2014 a b c d e 1 2 3 72j 223 002

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

Návrh rozpočtu obce Preseľany na rok 2017,2018,2019

Návrh rozpočtu obce Preseľany na rok 2017,2018,2019 Návrh rozpočtu obce Preseľany na rok 2017,2018,2019 Príjmy Skutoč. 2014 Skutoč.2015 2016 2016 očak.skut. 2017 2018 2019 Zdroj Pol. Pod Text 41 111003 Podielové dane 371 818,29 423 492,31 418 500,00 475

Více