Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová

2 Úvod Minimálně preventivní program (dále jen MPP) je dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Problematika návykových látek je dnes celospolečenským problémem. Drogy a rizikové projevy chování se stále častěji dotýkají již dětí navštěvujících základní školu. Prevence rizikových projevů chování je v naší škole součástí vzdělávacího procesu již od 1. ročníku. Klademe důraz na smysluplné využití volného času dětí a význam zažití úspěchu. Podporujeme účast žáků v soutěžích, nabízíme volitelné předměty a zájmové kroužky, doplňujeme fond knihovny a modernizujeme výpočetní techniku užívanou žáky. Žáci se dle možností a nabídek speciálních pracovišť a dalších institucí účastní besed s odborníky a dalších vzdělávacích programů. Chceme žákům poskytnout co nejvíce informací o dané problematice a rizikových projevech chování podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. Vycházíme z předchozích preventivních aktivit, které byly ve škole úspěšně realizovány a z hodnocení jednotlivých aktivit žáky i pedagogy. Pedagogové se v rámci DVPP účastní seminářů zaměřených na protidrogovou prevenci a prevenci rizikových projevů chování. Pro vypracování tohoto programu byly využity následující závazné či doporučené podklady, které jsou využívány i při preventivní činnosti ve škole: 1) Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ) Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 3) Vybrané termíny primární prevence 4) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / s účinností k ) Školní preventivní strategie na období ) Úmluva o právech dítěte 7) Zákon o sociálně právní ochraně dětí a Zákon o rodině. 8) Metodické pokyny MŠMT: K prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / ) Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č. j / ) Pravidla pro rodiče a děti k internetu čj.: /

3 Cíle Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměří především na aktivity v těchto oblastech prevence: komunikace, kultury školy agrese, násilí a šikanování, včetně kyberšikany absence - záškoláctví kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek komerčního sexuálního zneužívání dětí syndromu týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických náboženských hnutí Dílčí cíle: Pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo. Informovanost všech žáků školy v oblasti rizikových projevů chování. Vedení žáků ke správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, poznání sebe sama, zvládání stresů, dovednostem řešit své problémy bez pomoci návykových látek a tím tak zvýšit své sebevědomí a odolnost vůči rizikovým projevům chování. Reakce na aktuální stav prevence rizikových projevů chování dotazníková šetření. Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu. Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy. Zajištění dostatečného množství aktivit pro volný čas středisko volného času. Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstraňování nevhodného chování mezi žáky. Začlenění žáků speciálních tříd mezi žáky ostatních tříd, spolupráce a tolerance v rámci vztahů mezi třídami různých vzdělávacích programů (společné akce, výuka TV). Včasné zajištění všech projevů fyzického a psychického násilí mezi žáky. Zapojení celého pedagogického sboru školy a ostatních zaměstnanců do systému prevence. Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti. Vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima a zdravý pracovní režim žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. Optimalizace vztahů mezi žáky, učiteli a ostatními pracovníky školy. Pravidelné informace pedagogům o všech problémech, které se vyskytnou u žáků školy. Odborné vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence. Podání žádosti o grant. Spolupráce s různými institucemi a organizacemi v oblasti prevence. 3

4 Koordinace preventivních aktivit na škole Za realizaci Preventivního programu a koordinaci preventivních aktivit na škole odpovídá metodik prevence Mgr. Marie Kaiserová. V rámci své činnosti spolu s preventivním týmem se podílí i na jeho přípravě. Spolupracuje s vedením školy,školní psycholožkou, výchovnými poradci, třídními i ostatními učiteli,okresním metodikem prevence PPP v Sokolově a Chebu, příslušnými orgány sociálně právní ochrany a dalšími institucemi a organizacemi ( Policie ČR, Kotec, Centrum protidrogové prevence, PMS a další). Personální zajištění prevence ve školním roce 2011/2012 Preventivní tým Zástupce vedení školy Mgr. Lenka Hrušková Bursová Mgr. Štěpánka Neubergová Zástupce 1.stupně Mgr. Miluše Švédová Zástupce 2.stupně Mgr. Karel Adamec pan Robert Šefl Školní psycholog Mgr. Veronika Zemanová Zástupce SVČ paní Jana Tomsová Vedoucí týmu metodik prevence Mgr. Marie Kaiserová Preventivní tým se bude scházet pravidelně vždy třetí čtvrtek v měsíci. V případě potřeby bude svolána operativní schůzka. Konzultační hodiny výchovných poradců, metodika prevence, školního psychologa a učitelů jsou uvedeny v žákovských knížkách, na informačních nástěnkách a na webu školy. Rodiče budou informováni na informativních třídních schůzkách, žáci na prvních třídnických chvilkách. Žákovský parlament se bude scházet pravidelně vždy čtvrtý pátek v měsíci v 7,15 hodin. Tvoří ho zástupci jednotlivých tříd ( od 3. ročníku). Práce žákovského parlamentu je velmi efektivní a přínosná. Žáci se učí komunikovat a spolupracovat v týmu, přesně se vyjadřovat a nést odpovědnost za informovanost spolužáků. Analýza současného stavu Podle vyhodnocení realizace preventivního programu ve školním roce 2010/11 jsme dosáhli těchto výsledků: Zvyšuje se informovanost žáků v oblasti rizikových projevů chování. Jednotlivé oblasti prevence rizikových projevů chování jsou zařazeny do ŠVP Poznáváme sebe a svět. V preventivním týmu pracuje školní psycholožka. Pracujeme s počítačovým programem pro vyhodnocování dotazníku B-3, B-4. ( Diagnostika vztahů v třídním kolektivu). Získali jsme dotaci na projekt Pojďme si rozumět. Rozvinuli jsme spolupráci s PČR, PMS zorganizovali besedy. 4

5 Zapojili jsme se do okresních i krajských vědomostních, praktických a sportovních soutěží, v mnohých jsme se umístili na předních místech (viz výroční zpráva školy). Nadále jsme rozvíjeli spolupráci s Dětským domovem v Horním Slavkově. Úspěšně jsme zorganizovali plánované akce a aktivity zaměřené na rizikové projevy chování (viz hodnocení preventivní činnosti ve školním roce 2010/2011). Hlavní úkoly pro školní rok 2011/2012: Realizovat preventivní aktivity ve třídách budování optimálních sociálních vztahů. Zajistit konkrétní termíny besed vedené odborníky PČR, Probační a mediační služba, Centrum protidrogové prevence, Kotec aj. Pokračovat v práci preventivního týmu a žákovského parlamentu. Spolupracovat na jednotlivých akcích školy, zkoordinovat činnosti jednotlivých metodických sdružení, předmětových komisí a SVČ DDM.. Vypracovat Školní preventivní strategii pro období Zkvalitňovat naplňování cílů MPP. Pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo. Prohlubovat a zkvalitňovat spolupráci s rodiči, institucemi a organizacemi. Vybudovat stálé místo pro knihovnu preventivních materiálů vypracovat přehled dostupných knih, brožur a materiálů úkol stále zůstává z roku 2008/2009. Prohlubovat práci výchovné komise. Zajistit realizaci projektu Pojďme si rozumět. Požádat o dotaci na projekt. Metody a formy práce Informační soustavné vzdělávání, získávání přesných a úplných informací, přednášky, besedy, výukové bloky. Dovednostní dramatická výchova, modelové situace, hraní rolí, výcvikové akce, podpůrné programy, sport, turistika, relaxace, zájmové kroužky, výtvarné projevy, praktické činnosti, soutěže. Postojové optimistická životní orientace, zlepšování prostředí kolem sebe, scénky, rozhovory, manuální práce, pomoc druhým, nácvik verbální i neverbální komunikace, relaxační techniky, diskuse, rozhovory. Konkrétní aktivity podporující primární prevenci výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (využití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR) zaměření pozornosti na projekty prevence rizikových forem chování (drogových závislostí, vandalismu, rasismu, násilí apod.) na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnování i nadále zvýšené pozornosti prevenci kouření, konzumace alkoholu, pokračovat v osvětě v rámci hodin ČaJS, PŘ, VL, VkO, VkZ atd. 5

6 rozvíjení dovednosti volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin VkZ, videoprojekce) přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS (absolvování vybraných pořadů dle nabídky na základě zkušeností s jejich úrovní z minulých let) akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, týdenního pobytu, společných aktivit mimo výuku apod. organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické a projektové dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.) široká nabídka volnočasových aktivit účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích pokus o tvorbu školního časopisu dává prostor pro tvořivost žáků, zvyšuje také zájem a povědomí žáků o dění ve škole žákovský parlament - rozvíjí zodpovědnost žáků za širší společenství a vzájemné soužití, je prostorem pro zapojení žáků do organizace školy. Pravidelná setkání umožňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. volba povolání jednotlivé aktivity v hodinách Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek a kozultací nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě výskytu, nabízení či požívání OPL osobami mladšími 18 let na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost občanů prostřednictvím internetu a místního periodika o programu školy v oblasti prevence rizikových projevů chování a zdravého životního stylu 6

7 Harmonogram ve školním roce 2011/2012 Volnočasové aktivity zajišťuje Středisko volného času v průběhu školního roku Souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence škola si vyžádá souhlas rodičů s aktivitami v rámci prevence. září Dotazníková šetření analýza problematiky rizikových forem chování je důležitá pro zjištění daných jevů na škole a vytyčení prognózy (dotazníky týkající se výskytu návykových látek ve škole, informovanosti žáků o drogách apod.). Pro analýzu klimatu ve třídě budou využity dotazníky B-3, B-4 ( zajistit prodloužení platnosti počítačového programu). Vypracování dotazníků, zadání a vyhodnocení provede Mgr. Marie Kaiserová ve spolupráci se školní psycholožkou, preventivním týmem a třídními učiteli. září říjen Projekt Pojďme si rozumět Projekt Zdravé zuby (1.st.) říjen ( ) říjen,duben Tematický den Kolik toho umíme a co se ještě dozvíme? listopad (18.11.) Mikulášská nadílka prosinec Zpívání u stromu perníčky 1. advent (27.11.) Vánoční tvoření Tři králové prosinec leden Návštěva dětí v Dětském domově v Horním Slavkově prosinec Srdíčkový den Masopust Velikonoční dílny Týden bezpečnosti Den matek Akademie Výlety tříd únor únor duben duben květen červen červen 7

8 Návštěvy kulturních akcí Besedy ( PČR, Kotec, PMS, další odborníci) v průběhu roku v průběhu roku K zjištění aktuálního stavu rizikových projevů chování ve škole jsou využívána nejen dotazníková šetření, ale i práce třídních učitelů, připomínky dětí a žákovského parlamentu, schránky důvěry, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné, v případě potřeby je přizván odborný pracovník z PPP, Policie ČR, K centra, oddělení sociálně právní ochrany dětí apod. Součástí školy je středisko volného času ( SVČ - DDM). SVČ nabízí zájmové kroužky, akce, odpočinek a rekreaci dětem a mládeži nejen z naší školy, ale i z města a okolních obcí. Jeho cílem je podchytit děti a mládež a vhodnými výchovnými metodami a nabídkami různých činností předcházet rizikovým projevům chování. 1. stupeň V rámci výuky i mimo ni se žáci seznámí s těmito tematickými okruhy: Zdravě žít výživa, hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky, základní poznatky o drogách, kouření a alkohol, základy sexuální výchovy, Zdravé zuby Učit se komunikovat adekvátně reagovat na různé podněty, nevytvářet konfliktní prostředí, umět se dohodnout, požádat vhodně a jasně o pomoc, umět slušně odmítnout Vytvářet pozitivní sociální klima pocit bezpečí, zdravé sebevědomí, kamarádství, vyjádřit radost, ovládat se, chápat pozitivní hodnoty Hledat možnosti sebeuplatnění zájmové aktivity, sport, exkurze, pomoc druhým, kulturní prožitky, soutěže Dopravní výchova Ajax Bezpečný internet 2. stupeň Získat základní nezkreslené informace drogy, rizika zneužívání, souvislosti s AIDS, pomoc Zvyšovat sociální kompetence efektivně se orientovat v sociálních vztazích, přijímat zodpovědnost za sebe a své chování, řešit problémy, konflikty, čelit nátlaku, umět se vyrovnat s problémy, šikana, asertivita 8

9 Odstraňovat nedostatky v psychické regulaci chování ovládat své emoce, naučit se jim porozumět, zvládat extrémní podoby, umět reagovat na stres, účinně se bránit všem formám sebedestrukce, týrání a zneužívání Napomáhat formovat postoje posilovat právní vědomí, úctu k zákonu, uvědomit si vlastní hodnoty, zaujmout správné stanovisko k SNJ Uplatňovat zásady zdravého životního stylu stravování, alternativní směry výživy, cizorodé látky v potravinách, fyzická a psychická hygiena, aktivní odpočinek, odpovědnost za své zdraví, bezpečný sex, hygiena Hledat možnosti svého uplatnění ve společnosti zájmové aktivity, exkurze, volba dalšího studia, možnosti relaxace První pomoc Prevence v ŠVP Poznáváme sebe a svět: Ročník Předmět Téma 1. Člověk a jeho svět Český jazyk Nebezpečí, osobní bezpečí Bezpečnost v dopravním provozu Na koho se mohu obrátit? Režim dne, zdraví, první pomoc Komunikace Mezilidské vztahy 2. Člověk a jeho svět Český jazyk Na koho se mohu obrátit? Základy hygieny Dopravní výchova Zdraví, osobní bezpečí První pomoc Léčivé a jedovaté rostliny Vztahy v rodině Komunikace Mezilidské vztahy 3. Člověk a jeho svět Český jazyk Kouření, alkohol(ismus)... První pomoc Zdraví, běžné léky, vitamíny a zásady užívání Zdravá strava Dopravní výchova Důležitá telefonní čísla Setkání s neznámými jedinci Komunikace Mezilidské vztahy-šikana 9

10 Člověk a jeho svět Pracovní činnosti Český jazyk Člověk a jeho svět Český jazyk Dějepis Výchova ke zdraví Výchova k občanství Český jazyk Přírodopis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Český jazyk Mezilidské vztahy Lidská práva a práva dítěte Zdraví, základní poznatky o drogách Domácí přípravky Komunikace Mezilidské vztahy Mám právo... Návykové látky, chemické prostředky v domácnosti Základy sexuální výchovy Sebepoznávání a sebepojetí Linka důvěry, Dětské krizové centrum Komunikace Mezilidské vztahy Křesťanství Návykové látky Vztahy a pravidla soužití, šikana Zdravý životní styl Psychohygiena Posílení osobnosti Vhodné chování a komunikace Vandalismus Rasismus, xenofobie, extremismus Právo Pomoc ostatním Poznávání lidí Komunikace Mezilidské vztahy Preventivní opatření-bakterie, virová onemocnění Náboženství Vhodné chování a komunikace, solidarita Deklarace lidských práv Tolerance ve společnosti Zdravý životní styl Bezpečné způsoby chování Auto destruktivní závislosti Ochrana zdraví Komunikace Mezilidské vztahy 10

11 8. 9. Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Český jazyk Přírodopis Dějepis Výchova k občanství Český jazyk Chemie Sociální, náboženská a národnostní různost Vhodné chování a komunikace Sebehodnocení, osobní hodnoty Tolerance k menšinám, rasismus Listina základních práv a svobod Právo a pomoc Závislost, kouření a alkohol, drogy Bezpečné způsoby chování, sexualita Zdravý životní styl Posílení osobnosti, sebepoznání, sebepojetí Psychohygiena Mezilidské vztahy Komunikace Zásady první pomoci Návykové látky a jejich nebezpečí Globální problémy lidstva Drogy a prevence Bezpečné způsoby chování Vhodné chování a komunikace Zdravý životní styl Zásady zdravé výživy Posílení osobnosti, osobnost Péče o duševní zdraví Životní názory, víra a náboženství Právo a pomoc, právní vztahy Přestupky, trestní činy Mezilidské vztahy Zásady zdravé výživy Vliv látek na zdraví člověka 11

12 Možnosti spolupráce Spolupráce se zákonnými zástupci Rodiče poskytují souhlas s aktivitami v rámci Preventivního programu. O jeho realizaci, o dění ve třídě a akcích jsou informováni na třídní schůzce, v místním tisku a na webových stránkách školy. Mají možnost konzultací s učiteli, výchovnými poradci, metodikem prevence. Dostávají nabídky a pozvánky na určité akce. Jsou vybízeni ke spolupráci se školou a žádáni o pomoc při některých aktivitách. Spolupráce s institucemi, organizacemi,odborníky Budeme pokračovat ve spolupráci s Městským úřadem Kynšperk nad Ohří (sociální odbor), Městským úřadem Sokolov (sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany), PČR, PPP v Sokolově a v Chebu, PMS, lékaři a dalšími odborníky. Kontakty Oblast školství Adresa Telefon Školní metodik Mgr. Marie Kaiserová prevence Školní psycholog Mgr. Veronika Zemanová pedagogicko - psychologická poradna Sokolov, K. H. Máchy 1276, Mgr. Blanka Zemanová Speciálně pedagogické centrum krajská protidrogová koordinátorka Cheb, Mgr. Jitka Kacálková Mgr. Petra Spieglová SPC, K.H.Borovského 1267 Mgr. Suttá Ing. Cíchová

13 Oblast zdravotnictví dětský lékař spolupráce při realizaci protidrogové prevence Oddělení klinické psychologie LPZ Adresa Telefon Mudr. Komárková Miroslava , Mudr Loníková Iva Okresní hygienická stanice, Chelčického 1938, Sokolov, Mudr. Jindřiška Benešová PhDr. Alena Benáková Mgr. Potůčková Nemocnice Sokolov klinická psychologie PhDr. Bauer Jiří VZP Gajevski ČČK , Oblast sociálních věcí sociální odbor, kurátoři Adresa Telefon Kynšperk n. Ohří Sokolov , , Policie ČR, Městská policie Služba kriminální policie - oddělení nezletilých Obvodní oddělení Policie ČR Adresa Telefon Sokolov Územní odbor Sokolov Prap. Jiří Štochl Pprap. Pavlína Rozsnyaková

14 Další organizace Název Adresa Telefon Rodinná poradna K. H. Máchy 1266, Sokolov Phdr. Květoslava Nová Probační a mediační Jednoty 654, Sokolov služba Mgr. Karla Nováková Centrum protidrogové Mgr. Emilie Mullerová prevence Kotec o. s. Jindřich Zmrzlý K Centrum Intervenční centrum J. K. Tyla 461, Sokolov Mgr. et Mgr. Kateřina Štěpánková DDM Sokolov Člověk v tísni Sokolov , Markéta Kavalíková Prev-centrum Cheb Krizové telefonní linky Linka bezpečí, Nadace Naše dítě, Praha 8, Ústavní 81/ Linka naděje Sokolov, K. H. Máchy Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: mobil 14

15 Odkazy na www stránky Drogová problematika primární prevence zdraví, problematika AIDS ostatní

16 Hodnocení aktivit, evaluace programu Hodnocení a posuzování efektivity bude prováděno pravidelně diskusí s odborníky a konzultanty. Jsme si vědomi, že efekt naší cílené činnosti se nemusí viditelně projevit ihned, jde o dlouhodobou záležitost. Zápisy do poznámek v třídních knihách, v žákovských knížkách, zápisy z pedagogických rad a schůzek preventivního týmu. Nástěnky prevence informace, zdařilé akce, výsledky anket, průzkumy, nabídky apod. Sledování absence tabulky. Porovnání výsledků opakovaných anket a dotazníků v průběhu několika let. Dotazníky, ankety zjišťovat míru informovanosti u dětí, hodnocení akcí, zájem. Pravidelné zhodnocení preventivní činnosti v pololetí a na konci školního roku. Na základě výsledků aktualizace, úprava. Závěr Předkládaný Preventivní program je základem pro práci naší školy v oblasti rizikových projevů chování v tomto školním roce. Vychází z předcházejících programů, které byly na škole realizovány. Žáci mají dostatek informací o nebezpečí zneužívání drog. Velkým problémem je otázka kouření. Jednak kouří již někteří žáci 1. stupně a u starších žáků je mnohdy kouření rodiči tolerováno. Problémem se stává příležitostní pití alkoholických nápojů často při rodinných oslavách. Za závažné také považujeme nárůst agresivity, šikany a projevu vandalismu mezi dětmi a to již od nízkého školního věku. Do programu chceme zapojit všechny žáky, vést je k vzájemné spolupráci, toleranci a pozitivně se tak podílet na formování jejich osobností. Věříme, že se nám to bude podaří. 16

17 Příloha č. 1 Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace DDM - Středisko volného času školní rok září říjen listopad prosinec leden únor březen nábor do zájmových kroužků měsíc otevřených dveří pro rodiče seznámení s činností kroužků prezentace zájmových kroužků atletické závody I. stupeň atletické závody II. stupeň opékání buřtů výlet ve spolupráci s družinou sběr žaludů a kaštanů maškarní karneval turnaj ve fotbálku rybářské závody Mikulášská nadílka a čertovský rej výroba vánočních ozdob pečení vánočního cukroví vánoční posezení turnaj ve stolním tenise zábavný kviz sportovní odpoledne návštěva kina za vysvědčení výroba dárku k Valentýnu filmové odpoledne přehazovaná - soutěž tříd zimní sporty moje oblíbená kniha 17

18 Karaoke - umíš zpívat? Bingo cvičíme s hudbou duben květen červen den naruby - apríl dopravní soutěž výroba masky - čarodějnice slet čarodějnic výlet do Nebanic na koně den Matek - výroba dárku turnaj v nohejbale turnaj ve scrablu hry našich rodičů atletické závody opékání buřtů rozloučení se školním rokem září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec příprava zájmových kroužků podzimní prázdniny - výlet maškarní karneval návštěva DD v Horním Slavkově pololetní prázdniny - kino Masopust Dívka roku Týden bezpečnosti výlet do Karlových Varů Akademie Letní dětský tábor 18

19 Příloha č. 2 Plán preventivních aktivit ve spolupráci s PČR Pprap. Pavlína Rozsnyakiová Prap. Jiří Štochl Prap. František Kubis Září Říjen 1.ročník seznámení s PČR, ukázka 6. ročník - šikana služebních pomůcek, vozidla Listopad 2.ročník bezpečnost dítěte ve městě a v zimním období 8.ročník drogy potenciální uživatelé Prosinec Leden 3.ročník bezpečnost dítěte, 7.ročník právní vědomí doprava, dopravní značky Únor Březen 4.ročník - šikana 7. a 8.ročník - kyberšikana Duben 5.ročník legální drogy kouření, 9.ročník doprava Nemyslíš, alkohol zaplatíš Květen Červen 1. 5.ročník prevence před úrazy v létě ročník bezpečnost, doprava v létě

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr.

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Preventivní program. školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Preventivní program školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod... 3 1. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje..

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Minimální preventivní program sociálně patologických jevů a chování Základní škola Volyně Aktualizace pro školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Martina Boušková I. Úvod Ve školním věku, zvláště ve starším

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Střední odborné učiliště Blatná je institucí, zabývající se vzděláváním žáků. Proto je potřeba, aby se jednotlivým žákům dostaly informace, které se týkají nejen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková

Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora. Školní rok 2015/16. Mgr. Blanka Králíková Minimální preventivní program ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora Školní rok 2015/16 Mgr. Blanka Králíková Obsah Charakteristika školy 3 Legislativní východiska 3 Analýza současného stavu na základě evaluace 4

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2011/2012 V Chlebovicích dne 30.8.2011 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, Aktualizace: Mgr. Lucie Brusová, ŠMP Obsah:

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Marcela Benešová 13. 9. 2014 Obsah 1 Současný stav problematiky

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Gymnázium Josefa Jungmanna, Svojsíkova 1, Litoměřice Jméno a příjmení ředitele Miloš Štyks Telefon na ředitele 736645758

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace. (Křiby 4788, 760 05 Zlín) Obsah: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, KŘIBY 4788, příspěvková organizace (Křiby 4788, 760 05 Zlín) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Mikoška (577 143 447) Metodik prevence

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I. VÝCHODISKA MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program k prevenci rizikového chování Základní školy a Mateřské školy Loukovec na školní rok 2015/2016 Program bude realizován ve školním roce 2015/2016 Předkládá: Mgr. Michaela Čečelská,

Více

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce školní rok 2015/2016 Výchovný poradce : Mgr. Věra Severová - výchovná poradkyně (VP) Spolupracovníci : Mgr. Lenka Eisenreichová - školní psycholožka (ŠP) MVDr. Zbyněk Machuta

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marie Kaiserová Úvod... 3 závazné či doporučené podklady,...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Minimální preventivní program ve školním roce 2015/2016

Minimální preventivní program ve školním roce 2015/2016 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610 Minimální preventivní program ve školním roce 2015/2016 Garanti programu: Mgr. Miroslava

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Minimální preventivní program Základní školy a mateřské školy Laškov, příspěvkové organizace

Minimální preventivní program Základní školy a mateřské školy Laškov, příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace se sídlem: Laškov 21, 798 57 IČO: 70981612 Školní rok 2015/2016 Zodpovědná osoba: Mgr. Hana Mikulková Minimální preventivní program Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009

Školní vzdělávací program : Domov mládeže Platný od 01.09.2009 Název školy: Střední odborné učiliště opravárenské,králíky, Předměstí 427, Adresa školy: Předměstí 427, 561 69 Králíky Identifikační číslo školy: 00087939 Zřizovatel : Pardubický kraj Adresa zřizovatele:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016

Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 Minimální preventivní program Střední škola Academia Mercurii, s. r. o. Smiřických 740, Náchod Školní rok 2015-2016 1. Charakteristika školy Střední škola Academia Mercurii, s.r.o. se nachází ve městě

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Minimální preventivní program Prevence šikany, toxikomanie, drogových závislostí a dalších negativních vlivů v aplikaci na podmínky

Více

MOJE ŠKOLA Příloha ŠVP ZV

MOJE ŠKOLA Příloha ŠVP ZV Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE DLOUHODOBÁ zpracovaná dle metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2016-2020 Škola vytváří tuto školní preventivní strategii jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit. Pro školu je závazný

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010

Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Obsah Minimální preventivní program na šk. rok 2009-2010 1 Drogová prevence 2 Předpoklady pro splnění "Minimálního preventivního programu"

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA Jihlava, Žižkova 20 Minimální preventivní program školy v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA BEZ DROG a prevence sociálně patologických jevů/prevence rizikového chování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Tento program je součástí plánu práce školy pro školní rok 2015/2016, je vypracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Úkoly programu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1) Úvod 2) Charakteristika zařízení 3) Cíle 4) Struktura a zaměření preventivních aktivit 5) Plánované akce primární prevence specifické 6)

Více