REKAPITULACE STAVBY. POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK ,90. Cena s DPH ,30.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30."

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: Zadavatel: IČ: Město Litovel DIČ: CZ Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: ing. Petr Doležel DIČ: CZ Poznámka: Cena bez DPH ,30 DPH základní snížená 21,00% ze , ,60 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,90 Strana 1 z 40

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Stavba: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: ing. Petr Doležel Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem , ,90 1 autobusová zastávka , ,90 STA 1-1 autobusová zastávka - soupis prací , ,90 Soupis 2 Osvětlení přechodu , ,10 STA 2-1 Osvětlení přechodu - soupis prací , ,10 Soupis 3 Vedlejší rozpočtové náklady , ,00 STA 3-1 Vedlejší rozpočtové náklady-soupis prací , ,00 Soupis Strana 2 z 40

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory 1 - autobusová zastávka autobusová zastávka - soupis prací KSO: Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: ing. Petr Doležel Poznámka: CZ-CPA: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ Vyplň údaj Vyplň údaj CZ Cena bez DPH ,50 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK , ,33 0,00 0, ,83 Strana 3 z 40

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory 1 - autobusová zastávka autobusová zastávka - soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj ing. Petr Doležel Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch kryty poz.komunikace-živičné 58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot kryty poz.komunikací - dlažba 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb potrubi z trub betonovych doplnujici konstrukce bourání a demolice konstrukcí , , , , , , , , , , , ,74 Strana 4 z 40

5 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory 1 - autobusová zastávka autobusová zastávka - soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: Vyplň údaj ing. Petr Doležel PČ Typ Kód Popis J.cena Náklady soupisu celkem ,50 HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 1 K kus 3, , ,00 CS ÚRS cm ve svahu do 1:3 Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm 1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom , ,97 viz technická zpráva č Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 2 K m2 249,000 46, ,70 CS ÚRS m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 3, V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C 02 souboru cen Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. položka výkazu výměr K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 5, , ,00 CS ÚRS ,000 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 1. položka výkazu výměr ,000 Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se 4 K zasypáním jámy D do 0,9 m v rovině a svahu kus 5, , ,00 CS ÚRS :5 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. Strana 5 z 40

6 položka výkazu výměr ,000 J.cena Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 5 K m3 132,200 79, ,78 CS ÚRS silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do m3 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes m3 cenami pro množství přes 100 do m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu položka výkazu výměr 12 ( )* 0,4 ( ) * 0,3 ( )*0,3 28 *0,55 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 6 K m3 6, , ,82 CS ÚRS objemu do 100 m3 36,400 39,900 40,500 15,400 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy popsané v poznámce č. 1 v horninách 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami , a Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. položka výkazu výměr 33 1,42*1,1*4 6,248 7 K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2, , ,62 CS ÚRS Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3 Strana 6 z 40

7 J.cena 1. Ceny až jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny její výroba katalogu Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou Doplnění bentonitové suspenze katalogu Zvlášní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu Zvláštní zakládání objektů. položka výkazu výměr 33 (2,9)*(0,5)^2 *3,14 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 8 K kus 5, , ,00 CS ÚRS do 5 km D kmene do 900 mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 2,277 položka výkazu výměr 10 5 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 9 K kus 5, , ,00 CS ÚRS do 5 km D kmene do 900 mm 5,000 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. položka výkazu výměr 10 5 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do K kus 5, , ,00 CS ÚRS mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 5,000 položka výkazu výměr 10 5 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se 11 K m2 259,000 38, ,90 CS ÚRS složením do 3000 m Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 2000 do 3000 m 5, V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování. položka výkazu výměr Vodorovné přemístění do 5000 m 12 K m3 21, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 259,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 7 z 40

8 J.cena 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka výkazu výměr Vodorovné přemístění do 5000 m 13 K m3 56, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 21,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka výkazu výměr položka výkazu výměr ,5*0,1 položka výkazu výměr 32 47,5*0,3 Vodorovné přemístění do m 14 K m3 114, , ,12 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 21,000 20,750 14,250 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 8 z 40

9 J.cena 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka 12 výkazu výměr bez násypu 132,2-21 položka výkazu výměr 33 0,66+2,129+(0,075)^2*3,14*4+(0,25)^2*3,14*2,9 Příplatek k vodorovnému přemístění 15 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 573,145 21, ,36 CS ÚRS m přes m 111,200 3,429 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 114,629*5 573, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 56, , ,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny a Ceny a jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. položka výkazu výměr položka výkazu výměr ,5*0,1 položka výkazu výměr 32 47,5*0,3 21,000 20,750 14,250 Strana 9 z 40

10 J.cena Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m 17 K m3 21, , ,00 CS ÚRS silnice nebo železnice Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny a lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny až v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny a relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny a stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen Obsyp objektů. 8. Cena neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se položky výkazu výměr Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 18 K t 206, , ,80 CS ÚRS skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 21, Cena je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami , , a V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu lze po dohodě upravit. 114,629*1,8 206, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,167 88,70 458,31 CS ÚRS Strana 10 z 40

11 5,167 J.cena Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1. Ceny jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách , , a je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen Nakládání výkopku nebo sypaniny a Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen souboru cen Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, zásyp pro položku 33 výkazu výměr (6,248+2,277)-2,129-0,66-(0,25)^2*3,14*2,9 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 20 K hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje m3 2, ,00 749,41 CS ÚRS výkopu Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. položka výkazu výměr 33 4*0,5*1,1-(0,075)^2*3,14*4 21 M štěrkodrť frakce 0-8 t 3, ,00 961,83 CS ÚRS Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve 22 K m2 207,500 9, ,50 CS ÚRS svahu do 1:5 2,129 kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN frakce 0-8 2,129*1,8 Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 3, V cenách jsou započteny i náklady na přípravu půdy, pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách až jsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen Vypletí a Zalití rostlin vodou. b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. položka výkazu výměr 31 32, , M osivo směs travní krajinná - technická kg 6,848 90,00 616,32 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná Strana 11 z 40

12 položka výkazu výměr ,5*0,033 6,848 J.cena 24 K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m ,000 24, ,00 CS ÚRS Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny , , a jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu Komunikace pozemní a letiště. dle položek 24 a25 výkazu výměr ,000 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 25 K m2 207,500 28, ,00 CS ÚRS m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. položka výkazu výměr 31 32, Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 26 K m2 47,500 92, ,50 CS ÚRS m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 207,500 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. položka výkazu výměr 32 32,5+15 Poplatek za uložení stavebního dřevěného 27 K t 1, ,00 150,00 CS ÚRS odpadu na skládce (skládkovné) 47,500 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. položka výkazu výměr 10 5*0,2 1, K R Štěpkováno větví m3 2, , ,00 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) položka výkazu výměr 10 Strana 12 z 40

13 J.cena 5*0,4 2, Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 29 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 41,200 70, ,84 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm položka výkazu výměr 30 32,4+8,8 30 K Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 276,000 99, ,40 Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm položka výkazu výměr *2 + (22+4)*2 31 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm m2 112, , ,00 CS ÚRS K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 294, , ,00 CS ÚRS Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 33 K m2 130, , ,00 CS ÚRS MZK tl 180 mm 41, ,000 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm položka výkazu výměr ,000 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm položka výkazu výměr ,000 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm 1. ČSN připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen , b) spojovací postřk před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami sooboru cen ,24 položka 23 výkazu výměr , kryty poz.komunikace-živičné Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 34 K m2 210,000 14, ,00 CS ÚRS do 0,70 kg/m2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2 položky výkazu výměr , ,000 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 35 K tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného m2 210, , ,00 CS ÚRS asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 1. ČSN EN připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. položka výkazu výměr , Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot ,14 37 K Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 t 0, , ,04 CS ÚRS Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2 položka výkazu výměr 23 82*0,00303*1,01 0, K R Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm Vrstva válcovaného betonu VB I 150mm m2 112, , ,00 položka výkazu výměr , K R Kryt superplastifikovaný beton CB II cm Kryt superplastifikovaný beton CB II cm m2 82, , ,00 položka výkazu výměr ,000 Strana 13 z 40

14 J.cena Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 40 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 347,854 58, ,10 CS ÚRS živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným kryty poz.komunikací - dlažba Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 41 K m2 292, , ,40 CS ÚRS mm skupiny B pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ,27 položka 18,19,20 výkazu výměr 10,5+9, ,4+90,9+113,8 dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 42 M m2 35, , ,75 CS ÚRS cm barevná dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 43 M m2 255, , ,91 CS ÚRS přírodní dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 44 M m2 4, , ,20 CS ÚRS červená Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 45 K m2 21, , ,00 CS ÚRS mm skupiny C pl do 50 m2 35,100 4, ,100 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná položka 18 výkazu výměr 35,1*1,01 35,451 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní položka výkazu výměr 20 (48,4+90,9+113,8)*1,01 255,631 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená položka výkazu výměr 19 4*1,01 4,040 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka výkazu výměr 21 5,4+16,4 21, M dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná m2 32, , ,36 CS ÚRS Strana 14 z 40

15 32,118 J.cena dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8 položka výkazu výměr 21 (15,4+16,4)*1,01 Osazení desek z bílého betonu do lože z 47 K m 16,000 88, ,40 CS ÚRS kameniva pásů a pruhů š 500 mm Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 500 mm 1. Cena je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami až V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva těženého, b) beranění desek nebo šipek, c) výplň spár kamenivem těženým. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen části A 01 katalogu Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami části B 01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr 22 4/0,25 48 M Bet dlaždice varovné vodící linie kus 32,320 85, ,20 Bet dlaždice varovné vodící linie položka výkazu výměr 22 16/0,5*1,01 Osazení obruby z drobných kostek s boční 49 K m 169, , ,00 CS ÚRS opěrou do lože z betonu prostého 16,000 32,320 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. položka výkazu výměr M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 4, , ,50 CS ÚRS Osazení silničního obrubníku betonového 51 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 169, , ,00 CS ÚRS prostého 169,000 výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 položka výkazu výměr *0,024*1,01 4,097 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách a též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr 15 Strana 15 z 40

16 ,000 J.cena obrubník betonový chodníkový ABO M kus 170, , ,05 CS ÚRS x15x25 cm obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 15 x 25 položka výkazu výměr 15 ( )*1,01 Osazení chodníkového obrubníku betonového 53 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 174, , ,00 CS ÚRS prostého 170,690 Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách a též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr obrubník betonový chodníkový ABO M kus 175, , ,92 CS ÚRS x10x20 cm Osazení bezbariérového betonového obrubníku 55 K m 17, , ,00 CS ÚRS do betonového lože tl 150 mm 174,000 obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 10 x 20 položky výkazu výměr 6 ( )*1,01 175,740 Osazení betonového bezbariérového obrubníku z betonu prostého tř. C 30/37 s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm 1. Cenu lze použít pro osazení přímých i náběhových bezbariérových obrubníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr , M obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý kus 13, , ,70 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přímý 40 x 33 x 100 položka výkazu výměr 28 13*1,01 13, M obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý kus 1, , ,90 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK náběhový pravý 40 x x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý kus 1, , ,90 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK náběhový levý 40 x x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M obrubník HK přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý kus 1, , ,50 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechodový pravý 40 x 31-H25 x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M obrubník HK přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý kus 1, , ,50 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechodový levý 40 x H25-31 x 100 položka výkazu výměr 28 1*1,01 1, M lepidlo obkladů a dlažeb 035 GRES mrazuvzdorné bal. 25 kg t 0, ,00 590,92 CS ÚRS tmely obkladové a spárovací hmoty lepící lepení obkladů a dlažeb 035 GRES mrazuvzdorné bal. 25 kg Strana 16 z 40

17 Poznámka k položce: Spotřeba: 4,2 kg/m2 hl.8 mm J.cena položka výkazu výměr 28 17*0,4*0,010 0, K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 11, , ,52 CS ÚRS Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15 položka výkazu výměr 15, 16 a *0,3*0,1+174*0,25*0, *0,1*0,1 11, K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 197, , ,64 CS ÚRS Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 87 - Potrubí z trub plastických a skleněných Lože pod potrubí otevřený výkop ze 64 K m3 0, ,00 487,08 CS ÚRS štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 1. Ceny a lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách a jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích ,26 položka výkazu výměr 30 4*1,1*0,15 Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého 65 K PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr m 4,000 35,30 141,20 CS ÚRS mm 0,660 Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem vnějšího průměru 160 mm 1. V cenách potrubí z trubek PVC jsou obsaženy i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub tlakových hrdlovaných z tvrdého PVC ve výši 3 % a u tvarovek z tvrdého PVC ve výši 1,5 %. 4 trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X2M 66 M kus 2, ,00 997,88 CS ÚRS SN8KOEX,PVC trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife trubka KGEM s hrdlem SN8 150x4,7x2M koex položka výkazu výměr 33 2*1,01 Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních 67 K trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop kus 2,000 67,10 134,20 CS ÚRS DN 150 Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu přesuvek DN 150 4,000 2, Napojení trubních řadů z trub PVC na jiný druh potrubí se oceňuje individuálně. 2. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnicích kroužků. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %, u těsnících kroužků ve výši 2,0 %. výpis nových vpustí 2 68 M koleno kanalizace plastové KGB 150x87 kus 2, ,00 262,60 CS ÚRS Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 69 K t 1, ,00 126,30 CS ÚRS plastických hmot otevřený výkop 2,000 trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x87 2*1,01 2,020 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb ,13 70 K Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 15,000 36,10 541,50 CS ÚRS Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice Strana 17 z 40

18 J.cena 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka výkazu výměr 35 10*1,5 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 71 K m2 15, , ,00 CS ÚRS těženého tl 200 mm 15,000 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) 7111 až 7113, 7151 až a až lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) 7121 až 7125, 7161 až a až lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) 7130 až -7132, 7170 až a 7230 až lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen 7111 až 7146 a přes 20 m u cen až 7246 se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714., a 724. nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. položka výkazu výměr 35 10*1,5 15,000 Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 72 K nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do m2 15,000 20,00 300,00 CS ÚRS :5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice při nerovnostech terénu přes +/-50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností dosud neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. položka výkazu výměr 35 10*1,5 15, K Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm Podklad štěrkodrť ŠD zhut tl 150mm m2 15,000 99, ,00 položka výkazu výměr 35 10*1,5 15, K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva m2 těženého tl 40 mm 15, , ,00 CS ÚRS Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti Strana 18 z 40

19 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1%, b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. J.cena položka výkazu výměr 35 10*1,5 panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 75 M kus 3, , ,09 CS ÚRS x150x15 cm 15,000 prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 300/150/15 JP 6 t 300 x 150 x 15 Poznámka k položce: dohodou položka výkazu výměr 35 10*1,5/3/1,5 3,333 panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 76 M kus 3, x150x15 cm panel silniční IZD 300/150/15 JP 6 tun 300x150x15 cm položka výkazu výměr 35 - opotřebení 10*1,5/3/1,5 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 77 K t 3,600 45,20 162,72 CS ÚRS do 1 km 3, , ,82 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). položka výkazu výměr 35 3,6 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 78 K t 32,400 10,60 343,44 CS ÚRS ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 3, Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). položka výkazu výměr 35 9*3,6 79 K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5, , ,57 CS ÚRS ,400 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. položka výkazu výměr 35 5,633 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 80 K t 56,330 29, ,63 CS ÚRS vybouraných hmot 5,633 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Strana 19 z 40

20 J.cena 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. položka výkazu výměr 35 5,633*10 56, potrubi z trub betonovych Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 82 K kus 1, ,00 120,00 CS ÚRS mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % ,59 položka výkazu výměr 50 1 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 83 M kus 1, ,00 144,43 CS ÚRS AR 625/40 62,5x4x10 cm Osazení betonových prstenců nebo rámů v nad 84 K kus 1, ,00 262,00 CS ÚRS mm 1,000 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) dílce pro kanalizační šachty skruže, kónusy vyrovnávací prstence ke krytu šachty AR 625/40 62,5 x 4 x 10 položka výkazu výměr 50 1*1,01 1,010 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka výkazu výměr 50 1 skruž betonová studňová kruhová TBH 100/30 85 M kus 1, ,00 519,14 CS ÚRS D100x30x9 cm Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 86 K kus 2, , ,00 CS ÚRS dílců typ UV-50 normální 1,000 prefabrikáty pro studně betonové a železobetonové skruže studňové kruhové TBH 100/30 D100 x 30 x 9 položka výkazu výměr 50 1*1,01 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 1, V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu. 3. Ztratné lze dohodnout u betonových dílců ve výši 1 %, u kameninových dílců ve výši 1,5 %. položka výkazu výměr , M skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm kus 2, , ,84 CS ÚRS prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5 výpis nových vpustí 2*1,01 2, M skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV- Q 450/295/6a 45x30x5 cm kus 2, ,00 721,14 CS ÚRS prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5 výpis nových vpustí Strana 20 z 40

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE

AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE AKCE: Vodohospodářská opatření Bořislav ČÁST: REKAPITULACE Dodatek č. 2 - VÍCEPRÁCE + MÉNĚPRÁCE Název objektu Polní cesta VPC 7 Pěší stezka C23 A Pěší stezka C23 B Polní cesta VPC 15 Polní cesta VPC 16

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-8-8 JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 05.08.2016 Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice Zhotovitel: 60775530 Sates Morava spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Polní cesta C2, včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová. Cena s DPH v CZK , ,75. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Polní cesta C2, včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová. Cena s DPH v CZK , ,75. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 14_366b Polní cesta C2, včetně doprovodné zeleně v k.ú. Růžová KSO: 822 29 CC-CZ: Místo: Růžová Datum: 30.9.2016 Zadavatel: IČ: 01312774 ČR - Státní pozemkový úřad DIČ:

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k.

SOUPIS PRACÍ. Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy (SO 152) Oprava opěrné zídky v k.ú Litohlavy. Oprava opěrné zídky v k. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ (SO ) Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14

VÝKAZ VÝMĚR. Jablonec nad Nisou, Střelecká ul. - Kanalizační přípojka pro čo. 1067/14. Kanalizační přípojka pro čp. 1067/14 ASPE 9 Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Městský úřad Jablonec nad Nisou GEVOS, ing. Milan Ulbrych - projektová kancelář Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky:

Více