SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint."

Transkript

1 SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01

2 Technická zpráva Tato projektová dokumentace byla vypracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. S ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby, byl rozsah jednotlivých částí upraven. 1

3 a) Účel objektu Projekt řeší zateplení objektu základní školy Fr. Kupky umístěného v zastavěné části města Dobruška. Orientace objektu je podélnou osou přibližně ve směru východzápad. Objekt je osazen do mírně svažitého terénu. Účelem navrhovaných úprav je provedení energeticky úsporných opatření vycházejících z předpokladů uvedených v energetickém výpočtu a zajištění stavebně statických závad objektu. Pozemek p.č. 453 kú Dobruška je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je v majetku Města Dobruška. Na tomto pozemku je vystavěn objekt školy, družiny, vnitřního dvora a přístupového chodníku do objektu základní školy, jehož regenerace je předmětem této projektové dokumentace. Okolní pozemky p.č. 454, 455, 456/1, 2864/3 a 2857/1 kú. Dobruška jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha a jsou ve vlastnictví Města Dobruška. Okolní pozemek p.č. 451 kú. Dobruška je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je ve vlastnictví Města Dobruška. Majitelem a správcem objektu je Město Dobruška, F.L.Věka 11, Dobruška. b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu Architektonické řešení Nově navrhované řešení (zateplení fasády) počítá s jednotnou tloušťkou tepelné izolace tak, aby bylo docíleno zarovnání fasád do ucelené plochy. Rozčlenění plochy bude řešeno barevným provedením. Barevné řešení vychází z kombinace dvou odstínů jedné barvy. Tmavší bude podstřešní římsa a přízemí objektu. Sokl je navržen z barevného drceného kameniva. Okna budou plastová bílá. Oplechování z hliníkového plechu v přírodní barvě. Funkční řešení Funkční řešení regenerovaného objektu se nemění. Jedná se o základní školu. Dispoziční řešení Dispoziční řešení se nemění. Je dáno původním návrhem stavby a v minulosti provedenými úpravy dispozice dle uživatelských požadavků. V nadzemních podlažích jsou umístěny učebny, kabinety a prostory potřebné k chodu a funkčnosti základní školy. V podzemním podlaží jsou umístěny šatny žáků a potřebné technické a technologické vybavení školy. 2

4 Z 1.NP je vstup do sousedního objektu jídelny, z 2.NP je vstup do sousedního objektu tělocvičny. Výtvarné řešení Barevné řešení vychází z kombinace dvou odstínů jedné barvy. Tmavší bude podstřešní římsa a přízemí objektu. Sokl je navržen z barevného drceného kameniva. Okna budou plastová bílá. Oplechování z hliníkového plechu v přírodní barvě. Řešení vegetačních úprav okolí objektu Vegetační úpravy v okolí objektu zůstanou stávající. Dodavatel svými bezpečnostními opatřeními zajistí, aby nedošlo k porušení zeleně v okolí objektu (stromy, keře, ) Navrhovanou regenerací dojde k obnažení soklového zdiva až na úroveň předpokládané vodorovné hydroizolace stěn. Po provedený navrhovaných opatření bude proveden zpětný zásyp výkopu, nový okapový chodník a urovnání terénu v těsné blízkosti objektu. Urovnaná část terénu bude oseta travou a zakropena. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu Stávající stav se nemění. V současnosti není objekt řešen pro přístup imobilních osob. Stávající stav konstrukcí (dle původní dokumentace a provedeného stavebně technického průzkumu) Zdivo cihla plná, tloušťky konstrukcí dle dokumentace Strop nad 1.PP částečně podsklepeno, cihelné klenby, v místě výměníkové stanice strop rovný bez znalosti konstrukce Stropy 1.-3.NP dřevěné trámové, podhled rákosový, záklopy dřevěné, zásypy, nášlapné vrstvy dřevěné parkety Podlaha půdy zateplení 200mm minerální vaty, provedeny pochozí lávky Střecha po opravě, tradiční dřevěný krov, krytiny z velkoformátových plechových tabulí imitující vzhled taškové krytiny Okna dřevěná špaletová jednoduše zasklená, část severní fasády s okny plastovými Vstupní dveře - dřevěné jednoduše zasklené c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění Kapacity Navrhovanými úpravami není dotčeno Užitkové plochy Navrhované úpravy se týkají vnější obálky objektu a nezasahují vnitřní dispozici objektu. Užitkové plochy objektu zůstávají stávající. Obestavěný prostor 3

5 Zůstávají stávající cca m m 3 Zastavěná plocha Zůstávají stávající 860 m m 2 Orientace Orientace objektu zůstává stávající - podélnou osou přibližně ve směru východzápad. Osvětlení a oslunění Objekt byl navržen, realizován a řádně zkolaudován dle v této době platných předpisů. Navrženými úpravami se osvětlení ani oslunění jednotlivých místností nezmění. d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na využití objektu a jeho požadovanou životnost POŽADOVANÝ ROZSAH PRACÍ REGENERACE DOMU Před započetím prací budou odstraněny všechny nepotřebné prvky z povrchu fasády. Budou sejmuty všechny doplňkové komponenty na fasádě objektu (držáky vlajek, popisové tabulky, původní osvětlení ). Bude odstraněna omítka na celé zateplované ploše obvodových konstrukcí. Bude osekána fasádní římsa nad 1.NP a nad 3.NP. Bude odstraněn starý již nepoužívaný vrátek do prostor 1.PP vedle hlavních vstupních dveří. Na oknech severní fasády (část bez zateplení) budou odstraněny okenní parapety. Na markýze nad vstupem budou odstraněny všechny vrstvy až na betonovou konstrukci. Nejprve budou provedeny sanační práce poruch konstrukcí obvodového pláště, povrch bude vizuálně a poklepem překontrolován, omyt tlakovou vodou a bude provedena reprofilace materiály doporučenými dodavatelem vybraného zateplovacího systému (nová jádrová omítka s cementovým podhozem). Vzhledem k nevyhovujícím tepelným vlastnostem obvodového pláště je navrženo zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem tak, aby bylo dosaženo hodnot doporučených tepelně technickým výpočtem. Obvodový plášť obytných podlaží bude zateplen 140mm EPS GreyWall o objemové hmotnosti kg/m 3 a špalety oken 30mm (resp. 20mm). Konstrukce vystupující před fasádu (markýzy) budou ze spodní strany opatřeny tepelnou izolací z desek z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, se stupněm hořlavosti B, tl. 50 mm, na horní ploše budou použity desky se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou se zvýšenou pevností v tlaku tl. 50 mm. Jako povrchová úprava nadzemní části bude použito hlazené strukturální pastovité probarvené omítky na bázi silikonu (elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění). Obvodové stěny technického podlaží nad terénem a min. 0,5m pod terén budou zatepleny tepelnou izolací EPS - soklové desky tl. 80mm. Obvodové stěny pod úrovní terénu budou opatřeny novými hydroizolačními vrstvami. 4

6 Jako povrchová úprava nadzemní soklové části bude použito hlazené probarvené omítky z barevného drceného kameniva na bázi akrylátu (elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění). Na soklovou část a do úrovně cca 0,25m nad konstrukce předstupující před fasádu bude použit desek z extrudovaného fasádního polystyrenu, odolný proti vlhkosti a odstřikující vodě. Je navržen certifikovaný kontaktní zateplovací systém. Vybraný zhotovitel stavby musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat zásady jeho provádění uvedené v podkladech a v technických listech výrobce, které promítne do své dílenské dokumentace a přípravy. Zejména se toto týká postupu lepení tepelné izolace, osazování startovacích, rohových a koutových lišt, okapniček a parapetních profilů. Velký důraz při kontrole klást na počet a umístění kotevních hmoždinek podle polohy tepelné izolace na objektu a provedení odtrhových zkoušek ověření únosnosti hmoždiny před zahájením prací (provedení odtrhových zkoušek a stanovení počtu hmoždin provede dodavatel v rámci své dílenské dokumentace). Následně pak provedení armovací výztuhové tkaniny a vrchních vrstev fasády. Veškeré práce smějí být prováděny za přijatelných klimatických podmínek, do konstrukcí nesmí být zabudována vlhkost. Barevné řešení fasády je kombinací pastelových barev. Bylo vytvořeno dle již použitých odstínů na severní fasádě (vzorník Baumit - vybraný dodavatel zajistí použití stejných odstínů dle vzorníku vybraného zateplovacího systému). Plochy zrealizovaného zateplovacího systému musí být vzhledově jednotné, s rovnoměrnou strukturou, bez barevných rozdílů. Úprava povrchu musí působit jako celek estetickým dojmem. Úpravy si vyžádají i výměnu a doplnění vestavěných konstrukcí (oplechování, revizní dvířka). V nezbytném rozsahu bude provedeno nové oplechování v bezúdržbovém provedení z plechů z lakovaného hliníku (příp. s plastovou povrchovou úpravou). Bude provedena oprava a zateplení stříšky nad vstupem, oprava a zateplení podstřešní římsy. Na strop místností technického podlaží bude provedeno nové zateplení z desek z minerální vlny tl. 100mm do roštu kazetového podhledu, příp. desek lepených na cihelné stropní klenby. NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY Obvodový plášť : Nejprve budou provedeny sanační práce poruch konstrukcí obvodového pláště, bude kompletně odstraněna vrstva omítek až na cihelné zdivo, povrch bude vizuelně a poklepem překontrolován, omyt tlakovou vodou. Bude provedena nová jádrová omítka s cementovým podhozem v celé ploše (materiály doporučenými dodavatelem vybraného zateplovacího systému). Zateplení fasádního pláště je navrženo z osvědčeného kontaktního systému s použitím polystyrénových fasádních desek a tepelně izolačních desek z minerální vlny připevňovaných na fasádu lepením i mechanicky hmoždinkami, s armovací vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvé omítky na bázi silikonu (certifikáty a osvědčení nutno doložit). Tyto systémy mají nízkou plošnou hmotnost (cca 7,5kg/m 2 ). Způsob montáže umožňuje jednoduchou realizaci zateplení fasády bez větších nároků na prostor, 5

7 provoz a bez zásahu do statiky objektu. U staveb je přitížení fasády zateplením zanedbatelné. Budou použity materiály jednoho systému, které jsou vzájemně sladěny z hlediska mechanických vlastností a propustnosti vodních par, takže v systému nedochází k nežádoucím napětím, ani ke kondenzaci vodních par. Zateplovací systém musí být odolný proti zplodinám a plynům, omyvatelný, vodoodpudivý, mrazuvzdorný a z hlediska požární ochrany hodnocený jako těžce hořlavý tř. C1. Veškeré použité materiály a výrobky budou běžně používané homologované výrobky s certifikáty. Materiály, které budou použity na zateplování musí mít certifikaci na třídu A (certifikace cechu pro zateplování budov) nebo certifikaci dle norem ETA (ETAG 004). Z výkresové části je patrné použití několika tlouštěk zateplení tepelné izolace : - obvodová stěna nadzemních podlaží tl. 140mm EPS GreyWall - obvodová stěna technického podlaží tl. 80mm EPS soklové desky - nadpraží a ostění nových oken a dveří tl. 30 mm EPS GreyWall - nadpraží a ostění stávajících plastových oken tl. 20 mm tepelně izolační desky z tuhé fenolické pěny - podhled nad 1.PP tl. 100 mm MV - markýza nad vstupem (spodní plocha) tl. 50mm MV - markýza nad vstupem (horní plocha) tl. 50mm desky se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou se zvýšenou pevností v tlaku - podstřešní římsa tl. 50mm MV - vstupní portál tl. 80mm EPS soklové desky Popis komponentů zateplovacího systému - lepící tmely lepící hmota, která vytvoří spojení mezi podkladem a izolačním materiálem. V použitém systému se k lepení desek použije lepící a stěrkovací hmota, která je po zpracování určena k vyrovnání povrchu fasády, k lepení izolačních fasádních desek. - izolační materiál v našem případě bylo rozhodnuto použít polystyrénové izolační desky EPS GreyWall (grafitový izolant nové generace se zvýšeným izolačním účinkem, desky obsahují nanočástice grafitu, který odráží teplo zpět k jeho zdroji a tak zvyšují izolační účinek). Desky jsou přesné tvarově stabilizované z expandovaného polystyrénu. Musí být použity desky těžce hořlavé dle ČSN (C1), tvarově a objemově stálé, samozhášivé, bez škodlivých emisí, snadno opracovatelné (řezání pilou s jemnými zuby), odolávající teplotám do 70ºC. Do výšky cca 25cm nad konstrukce předstupující před fasádu bude použito desek z tvrzeného pěnového polystyrénu nebo extrudovaného polystyrenu. - hmoždinky mechanické kotvení tepelné izolace. Použijí se plastové (polyetylenové) hmoždinky s talířovou hlavou ø60mm a polyamidovým trnem vyztuženým skelnými vlákny (hmoždinky zapuštěny min. 20mm pod povrch tepelné izolace, hmoždinky se zátkou eliminující tepelné mosty). Počet hmoždinek v zateplovacím systému výška budovy 8-20m okrajové pásmo 8-10ks/m 2 plocha 6ks/m 2 6

8 - armovací vrstva k armování výztužné vrstvy zateplovacího systému je použita sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou. Tvarově velice stálá síťovina je velice pevná v tahu, odolná proti alkáliím, velikost ok 4x4mm. Síťovina je vtlačena do stěrkovací hmoty. Výsledná tloušťka výztužné vrstvy je min 5mm. - penetrace pod omítky základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti. Tónování je sladěno do barevného odstínu finální omítky. - omítka vrstva silikonové omítky chránící zateplovací systém proti povětrnostním vlivům a dodávající fasádě barevnou a strukturální podobu. V našem případě je navržena hlazená strukturální pastovitá probarvená omítka na bázi silikonu, elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění. - příslušenství každý systém využívá řady doplňků. Předpokládá se využití soklových hliníkových lišt s okapovou hranou, spojek soklových lišt, vyrovnávacích podložek, rohových lišt, rohových výztuží, lišt s tkaninou pro napojení u oken a dveří, parapetní profil, těsnící pásky do spár (pružné utěsnění spár se stavebními prvky rozpínavou páskou), dilatační profily, silikonový a akrylátový tmel... Profily používané ve vodorovné poloze budou vždy s okapničkou. Postup prací : Práce budou prováděny z lešení, které má dodavatel k dispozici nejlépe lehkého pracovního lešení. Lešení bude dostatečně kotveno a odsazeno od fasády o cca 30cm, aby nebránilo pracím na fasádě. Nejprve budou provedeny práce spojené s demontáží drobných prvků na fasádě, odstranění oplechování parapetů, osazením otvorových výplní... Následně bude připraven podklad pod zateplovací systém. Vizuelně i poklepem bude překontrolován stav povrchové úpravy, budou provedeny potřebné sanační práce. Pokud vrchní vrstva vnější omítky (břízolit) nebude mít potřebnou přilnavost k jádru omítky, musí být v daném místě odstraněna. Provedení odtrhových zkoušek, kontrolu pevnosti stávajících vrstev fasády a stanovení počtu hmoždin provede dodavatel v rámci své dílenské dokumentace. Sanační práce způsob jejich provedení bude konzultován se zástupci vybraného dodavatele zateplovacího systému. Vnější omítky budou odstraněny až na cihelné zdivo. Budou přetmeleny případné trhlinky v podkladu. Větší nerovnosti budou osekány. Povrch bude umyt a tlakovou vodou opláchnut, bude zbaven nečistot. Další úpravy je možno provádět na suchý, čistý a pokud možno rovný podklad. Nově bude provedena jádrová omítka s cementovým podhozem v celé ploše obvodové konstrukce (včetně soklové části, podstřešní římsy, ). Vzhledem ke strukturovanému povrchu je možná úprava rovinnosti buď přetmelením povrchu nebo námi zvoleným způsobem tj. použitím dvojnásobného množství lepícího tmelu. Založení zateplovacího systému se provádí odspoda. Na připravený podklad bude připevněna soklová hliníková lišta, která bude řádně proměřena a vyrovnána do roviny. Lišta je kotvena hmoždinami a bude podtmelena lepícím tmelem (případně bude provedeno založení na montážní lať). Na zadní stranu tepelně izolačních desek se nanese 7

9 rozmíchaný lepící tmel a desky se ukládají přímo do profilu. Osazení každé desky se překontroluje vodováhou. Po uložení spodní vrstvy desek se pokračuje v jejich kladení (na vazbu) směrem nahoru. Je třeba dbát na důsledné dodržování předepsaných detailů. Na každém volném konci desek je třeba podkládat pod desky pás síťoviny, kterým se hrany dostatečně obalí. Uložení desek se kontroluje vodováhou, olovnicí a dvoumetrovou hliníkovou latí rovinnost. Po přilepení desek na fasádu se provede jejich dodatečné upevnění hmoždinami. Lepící tmel musí být zatuhlý, ale ne suchý. Kotvení desek se provádí ve stykových sparách a v ploše desky. Zkouška pevnosti kotvení je popsána v STZ. Hlava hmoždinky má být cca 20mm zapuštěna do polystyrénové desky a zavíčkována zátkou z polystyrenu. Po dokonalém zaschnutí lepícího tmelu se provede zbroušení povrchu, aby se odstranily drobné výstupky a nerovnosti. Při ukládání síťoviny okolo okenního otvoru obalíme síťovinou plochy ostění, potom plochy nadpraží okenního otvoru a nakonec rovinu fasády. Přes roh okenního otvoru položíme pás síťoviny o délce cca 30cm a šířce 20cm pod úhlem 45. Všechny rohy, kouty, okapní hrany, atd. se osadí příslušnými profily. Malé nerovnosti na armovací vrstvě se odstraní přebroušením brusným papírem. Na hladkou vybroušenou tep. izolaci se nanese zamíchaný lepící tmel v tl. cca 5mm, do něj se ukládá armovací skelná tkanina, která se zahlazuje hladítkem. Jednotlivé kusy tkaniny se překládají min o 10cm. Po zahlazení a stáhnutí přebytečného tmelu je tl. armovací vrstvy min. 5mm. Po dokonalém vyschnutí armovací vrstvy min zpravidla 24 hod se přistoupí k penetraci příslušně zbarveným podkladním nátěrem. Nátěr se nanáší štětkou nebo válečkem, musí být důkladně rozmíchaný. Nátěr slouží nejen k penetraci, ale také ke sjednocení barvy podkladu s barvou povrchovou. Před nanášením tenkovrstvé omítky musí být podkladní nátěr dokonale suchý. Před zahájením prací na nanášení tenkovrstvé omítky pozakrýváme parapety, okenní rámy a okna plastikovou fólií. Omítkovina se dobře rozmíchá a připraví dle návodu výrobce. Barevné řešení je popsáno na výkrese pohledů. Doporučuji provést kontrolní vzorek barevného návrhu (rozměr cca 1x1m), který odsouhlasí projektant i investor. Na podklad se nanáší nerezovým hladítkem v tl. rolujících zrn. Omítkovina se nanáší v malých plochách (cca 2m) a ihned se provádí konečná úprava. Konečná úprava se provádí umělohmotným hladítkem. Styk více barevných odstínů omítky se provádí tak, že se na podklad nalepí krepová páska a po tuto se natáhne a upraví jeden barevný odstín. Páska se odstraní ještě před zatuhnutím omítky. Po zaschnutí se páska nalepí na hranu prvního barevného odstínu a prakticky slouží jako jeho ochrana před znečištěním. Po pásku se natáhne druhý barevný odstín a páska se odstraní. Ochranné zákrytové pásky na stycích u oken odstraňujeme ihned po zahlazení omítky. Případné znečištění je nutno odstranit ihned, zaschnutá omítka se vyznačuje vysokou přídržností k podkladu. Může být použit jakýkoli certifikovaný zateplovací systém. Vybraný zhotovitel stavby musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat zásady jeho provádění uvedené v podkladech a v technických listech výrobce, které promítne do své dílenské dokumentace a přípravy. Zejména se toto týká postupu lepení tepelné izolace, osazování zakládacích, rohových, koutových lišt, okapniček a parapetních profilů. Velký důraz při kontrole klást na počet a umístění kotevních hmoždinek podle polohy tepelné izolace na objektu a provedení odtahových zkoušek ověření únosnosti hmoždinky před zahájením prací (provedení odtrhových zkoušek a stanovení počtu hmoždin provede 8

10 dodavatel v rámci své dílenské dokumentace). Následně pak provádění armovací výztuhové tkaniny a vrchních vrstev fasády. Soklové zdivo, sanační práce vnitřních stěn 1.PP : U soklového zdiva pod úrovní terénu se předpokládá cihelná přizdívka s hydroizolační vrstvou lepenou na nosné obvodové cihelné zdivo. Návrhem je odstranění přizdívky s velkou opatrností tak, aby byla minimálně poškozena svislá hydroizolační vrstva. Dle zjištěné skutečnosti bude provedena oprava svislé hydroizolace natavením asfaltového modifikovaného pásu s podkladní asfaltovým penetračním nátěrem. Následně bude přiložena nopová folie (tvarovaná hydroizolační nopová fólie vhodná pro odvětrání vlhkého zdiva), která bude zatažena min. 300mm pod předpokládanou úroveň vodorovné hydroizolační vrstvy. Nopová folie bude zaříznuta a vsunuta do tepelné izolace soklu (nadzemní části). Nopová folie bude kryta geotextilií (netkaná ochranná, separační a drenážní textilie, plošná hmotnost 300g/m 2 ). Bude proveden zpětný hutněný zásyp s uložení drenážního potrubí. Zateplení soklového zdiva nad terénem bude provedeno stejným systémem jako obvodová konstrukce. Rozdílem je použití tepelné izolace bude použita tepelná izolace z polystyrénových fasádních izolačních desek EPS soklové desky tl. 80 mm. Tepelná izolace bude zatažena min. 500 mm pod přilehlý terén okapový chodník. Jako finální vrstva bude použita dekorativní omítka z barevného drceného kameniva obsahující organické pojivo, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění. V případě zjištění závažných nedostatků a poruch stávajících hydroizolačních vrstev bude přizván projektant. Stávající vnitřní povrchy jsou zasaženy vlhkostí. V prostoru chodeb a šaten určených pro pohyb žáků bude odstraněno dřevěné obložení stěn v. 2m. Postup sanace je navržen s ohledem na prohlídku objektu (nebylo možno provést kompletní odkopání a detailní zmapování zdiva). V průběhu provádění můžou být zjištěny skutečnosti rozdílné od předpokladu projektanta. V tomto případě bude na stavbu přizván projektant a specializovaná firma na sanační hydroizolační práce a navržené řešení bude upraveno. Podřezání zdiva - pro podřezání zdiva se předpokládá smíšené zdivo (kámen, cihly, beton). Proto musí být zvolena vhodná technologie podřezávání (zohlední dodavatel ve své nabídce). V místech, kde nelze provést podřezání zdiva je navržena chemická injektáž vhodnými přípravky (emulze). Provedení napojení na podřezané části zdiva musí být s dostatečným přesahem tak, aby byla zajištěna hydroizolační vlastnost zdiva jako celku. Vnější hydroizolace bude provedena dle návrhu uvedeného v PD, v kombinaci s uložením drenážního potrubí k patě zdiva. Zpětný zásyp výkopu (mimo drenážního obsypu potrubí) musí být proveden z nepropustných materiálů (nesmí být štěrkový, pískový, atd...). Na vnitřních plochách budou provedeny SDK předstěny do vlhkých prostor do výšky min. 2m nad úroveň stávající podlahy v technické části (prostory skladů, kotelny a dílny = levá část půdorysu) a do výšky paty klenby v užitné části (šatny, chodby = 9

11 pravá část půdorysu). V ploše za SDK předstěnami bude kompletně odstraněna omítka, povrch bude ometen, případně vysán průmyslovým vysavačem. V důsledku montáže předstěn musí být provedeno přesunutí elektro komponent (zásuvky, spínače,...) na povrch nových předstěn. Při podlaze budou osazeny ventilační mřížky (kovové, rozměru 475 x 80mm), á 625mm (vždy mezi profily SDK předstěny). PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA OBTÍŽNÝ PŘÍSTUP V PROSTORÁCH 1.PP - NA STĚNÁCH JSOU INSTALOVÁNY ROZVODY MEDIÍ (TEPLOVOD, VODO- VOD, KANALIZACE), KTERÉ NELZE DOČASNĚ DEMONTOVAT. DODAVA- TELSKÁ FIRMA MUSÍ V NABÍDKOVÉ CENĚ ZOHLEDNIT SLOŽITOST PRACÍ. Budou osazeny stěnové štěrbiny pro přívod vzduchu reagující na vlhkost (průtok vzduchu: 5 m 3 /h při 35% vlhkosti až do 40 m 3 /h pří 70% vlhkosti, filtr proti hmyzu). Možnost manuálního uzavření okenní štěrbiny umožňuje zamezit přístupu vzduchu v případě extrémně chladného počasí. Hlavním řídicím čidlem je hydroskopický snímač relativní vlhkosti vzduchu, skládající se ze svazku polyamidových stuh. Snímač využívá fyzikální jev prodlužování tkanin při zvýšené vlhkosti vzduchu a zkracování při vysoušení vzduchu. Je izolován od toku přiváděného vzduchu, takže měří jen míru vnitřní vlhkosti vzduchu. Snímač mechanicky ovládá otevírání a zavírání klapek, které regulují přívod vzduchu. Přívod vzduchu do místnosti je zabezpečen štěrbinami. Součástí štěrbiny je klapka, která je mechanicky ovládaná snímačem vlhkosti. Poloha klapky určuje množství přiváděného vzduchu, který vstupuje do prostoru. Vstupní portál : Zateplení vstupního portálu bude provedeno stejným systémem jako soklová stěna nad úrovní terénu. Bude použita tepelná izolace z polystyrénových fasádních izolačních desek EPS soklové desky tl. 80 mm. Jako finální vrstva bude použita dekorativní omítka z barevného drceného kameniva obsahující organické pojivo, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění. Otvorové výplně : Před úpravou fasád zateplením budou nejprve vyměněna stávající dřevěná okna, která již jsou na pokraji své životnosti (netěsní, pokroucené rámy ). Základní zásadou je, aby nová plastová okna měla přibližně stejný vzhled a členění jako stávající již vyměněná plastová okna a aby byla bílé barvy. Okna na severní fasádě jsou již po výměně. Rozměry nutno dodavatelskou firmou zaměřit na místě. Je vybrán plastový 5-ti komorový profil. Okna jsou kompletizovaná zasklená izolačním dvojsklem, kde hodnota součinitele prostupu tepla U w = 1,14 W/m 2 K. Vstupní dveře jsou osazeny do stávajícího otvor. Vstupní dveře jsou z tříkomorového hliníkového systému, kde hodnota součinitele prostupu tepla U w = 1,8 W/m 2 K. Přesné rozměry si dodavatelská firma musí zaměřit přímo na stavbě. Upozorňuji, že bude proveden kontaktní zateplovací systém, tudíž budou použity patřičné rozšiřovací profily umožňující lepení izolantu těsně k okenním a dveřním otvorům za použití okenních APU lišt. Okna budou osazena do začištěných otvorů po vybouraných dřevěných oknech, budou řádně kotvena příponkami alt. hmoždinami do ostění, dle požadavku vybraného výrobce oken. Připojovací spáry budou utěsněny PUR pěnou, budou použity 10

12 odpovídající fólie na interiérové i exteriérové straně. Vnitřní špalety budou zednicky zapravené. Vnitřní parapety oken nadzemních podlaží budou z laminované dřevotřískové desky. Vnitřní parapety oken podzemního podlaží budou provedeny z keramické dlažby. Všechny vnější parapety budou provedeny z hliníkového plechu přírodní barvy včetně zakončovacích profilů. Vybraný dodavatel otvorových výplní provede podle své dílenské dokumentace a přípravy posouzení svého kotvení oken a balkonových dveří do obvodového pláště a to zda vyhoví zatížení větrem a vodorovnou silou, popř. provede úpravu tohoto kotvení. Únosnost v případě potřeby ověří odtrhovou zkouškou kotvy. Zateplení podhledu technického podlaží Na strop místností technického podlaží bude provedeno nové zateplení. Upozorňuji na obtížný přístup ke stropní konstrukci větší množství prostupujících potrubí, jejich zavěšení pod stropem, sklepní přepážky atd. Veškeré potrubní rozvody budou překontrolovány, případně opraveny, budou doplněny chybějící tepelné izolace, prostupy vypěněny PUR pěnou. Zateplení stropu výměníkové stanice a bývalé kotelny bude provedeno vložením tepelné izolace z minerální vaty tl. 100mm do rastru minerálního kazetového podhledu. Podhled je navržen s odpovídající požární odolností (dle zprávy požárně bezpečnostního řešení). Zateplení klenutých stropů zbylých místností bude provedeno stejným systémem jako obvodová konstrukce. Rozdílem je použití tepelné izolace bude použita tepelná izolace z desek z minerální vaty s kolmou orientací vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech tl. 100mm, se stupněm hořlavosti B. Plocha bude provedena s výztužnou vrstvou lepícím tmelem a armovací tkaninou. Jako finální vrstva technologických prostor bude proveden vrchní disperzní matný nátěr pro vnitřní použití bílé barvy. Jako finální vrstva prostor šaten a chodeb (kde je pohyb žáků) bude provedena vrstva silikonové omítky na zateplovací systém bílé barvy. Poznámka: v důsledku provedení zateplení stropu 1.PP budou přesunuta všechna stávající osvětlení na povrch nového zateplovacího systému. Prodloužení kabeláže bude řešeno přímo na stavbě. Oprava a zateplení markýzy nad vstupem : Nejprve budou odstraněny vrchní vrstvy (oplechování, poškozené spádové vrstvy). Povrch vyčištěn a obroušen. Povrch narušených částí zatékající vodou bude sanován (bude provedeno chemické ošetření obnažené výztuže a reprofilace chybějící betonové vrstvy). Na upravený napenetrovaný povrch bude provedena spádová vrstva speciální podlahovou hmotou určená pro provádění vyrovnávacích vrstev vnějších připojených potěrů v tl mm (spád cca 2%). Lepící hmotou budou přilepeny desky se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou, zvýšenou pevností v tlaku, vhodné pro střešní terasy a balkony tl. 50 mm. Bude provedena dvojnásobná armovací vrstva. Bude provedeno oplechování celé horní plochy plechem s plastovou povrchovou úpravou, včetně napojení na fasádu a provedení okapní hrany, v čele proveden čtvercový podokapní žlab s chrličem. 11

13 !!!!!!!! Na opravu betonové desky markýzy bude použit certifikovaný sanační systém - vyčištění a obroušení povrchu - antikorozní nátěr k ošetření odkryté výztuže - speciální potěrový beton - tepelná izolace z desek se zvýšenou pevností v tlaku Markýza bude ze spodní strany zateplena tepelnou izolací z desek z minerální vaty s kolmou orientací vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech tl. 50mm, se stupněm hořlavosti B. Oplechování : Klempířské konstrukce budou spočívat v provedení oplechování parapetů oken, oplechování přestřešení vstupu a oplechování napojení na sousední objekty... Oplechování parapetů je navrženo bezúdržbové z plechů z hliníku v barvě shodné s oplechováním na zateplené severní fasádě (barva červenohnědá). Ostatní oplechování je navrženo z plechu s plastovou povrchovou úpravou. Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN Přesahy okapnic doporučuji min. 40mm. Zateplení střešní římsy : Zateplení římsy střechy bude provedeno stejným systémem jako obvodová konstrukce. Rozdílem je použití tepelné izolace bude použita tepelná izolace z desek z minerální vaty s kolmou orientací vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech tl. 50mm, se stupněm hořlavosti B. Čelo římsy bude provedeno bez tepelné izolace, pouze s výztužnou vrstvou a finální vrstvou. Drobné pomocné práce + doplňky : - osazení revizních dvířek na elektrorozvaděče umístěných na fasádě objektu u jednotlivých vstupů - přemístění informačních tabulek (č.p., názvy ulic, ) - osazení větracích mřížek - přemístění zvonkového tabla a osvětlení vstupu na povrch zateplovacího systému - demontáž a zpětné montáž dešťových svodů a svislých svodů hromosvodu Oprava spár v exteriéru (před provedením zateplení certifikovaným systémem) : Je zahrnuto v sanaci obvodového pláště před aplikací kontaktního zateplovacího systému Technická zařízení budovy Vytápění : Řešeno v samostatné části dokumentace. Hromosvod : 12

14 Stávající jímací soustava na střeše bude ponechána. V důsledku možnosti provedení kontaktního zateplovacího systému budou demontovány pouze svislé svody. Tyto budou po provedení prací zpětně namontovány na povrch. Po zpětné montáži svislých svodů hromosvodu budou provedeny revize. Slaboproud, domovní elektronický vrátný : Zůstává stávající. Jedná se o přesun zvonkového tabla na plochu zateplovacího systému. Elektroinstalace : Veškerá elektroinstalace zůstává stávající. Větrání : Větrání objektu zůstává stávající. Větrání v objektu je přirozené, sanitární uzly jsou větrány nuceně. Splašková kanalizace a vodovod : Rozvody vody a kanalizace zůstávají stávající. Dešťová kanalizace : Řešeno v samostatné části dokumentace. Obvodový plášť objektu družiny a spojovacího krčku : Po provedené výměně otvorových výplní bude provedeno zateplení ostění a nadpraží otvorů, shodně tak jak je uvedeno v zateplení hlavního objektu (polystyrénové fasádní izolační desky EPS GreyWall tl. 30 mm). Toto nebylo v minulosti provedeno. Plocha obvodových stěn je již zateplena 60mm tepelné izolace z EPS. Nově je požadována úprava stávajícího fasádního povrchu objektu družiny a spojovacího krčku. Stávající konstrukce (kontaktní zateplovací systém z EPS s výztužnou vrstvou a vrchní tenkovrstvou omítkou) bude otryskán vysokotlakým mycím zařízením. Řezným kotoučem budou po celé ploše fasády vytvořeny drážky vodorovně a svisle o rozměrech od 15x15 do 30x30cm, šířka spáry 5-7mm, hloubka průniku do izolačního materiálu cca 5mm. Řezáním zjištěná nesoudržná místa budou odstraněna, uvolněné izolační desky je nutno nahradit. Povrch bude opětovně omyt. Na plochu bude nanesena opravná stěrkovací hmota. Do měkké hmoty bude vtlačena skleněná síťovina a bude nakotvena 4ks/m 2 šroubovacích hmoždinek (přes výztužnou síťovinu), kotevní délka 70mm. Hmoždiny musí být přesazeny tak, aby síťovina byla jemně zatlačena. Bezprostředně po osazení hmoždinek je nutné zatření talířů opravnou stěrkovací hmotou. Po přebroušení povrchu bude proveden univerzální podkladní nátěr pro pastovité omítky (základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti, tónování sladěno do barevného odstínu finální omítky). Jako vrchní vrstva bude natažena hlazená strukturální pastovitá probarvená omítka na bázi silikonu, zrnitost 1,5mm, elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění (barevné řešení a zrnitost viz pohledy). 13

15 Popis komponentů sanačního systému - opravná stěrkovací hmota opravná hmota obsahující vlákna určená pro sanaci vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů. Dodávaná v suché konzistenci v pytlích. Používá se jako vyrovnávací a armovací opravná hmota při sanacích starých či poškozených zateplovacích systémů. - armovací vrstva k armování výztužné vrstvy zateplovacího systému je použita sklotextilní tkanina s povrchovou úpravou. Tvarově velice stálá síťovina je velice pevná v tahu, odolná proti alkáliím, velikost ok 4x4mm. - šroubovací hmoždinky mechanické kotvení. - penetrace pod omítky základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti. Tónování je sladěno do barevného odstínu finální omítky. - omítka vrstva silikonové omítky chránící zateplovací systém proti povětrnostním vlivům a dodávající fasádě barevnou a strukturální podobu. V našem případě je navržena hlazená strukturální pastovitá probarvená omítka na bázi silikonu, elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění. - příslušenství každý systém využívá řady doplňků. Předpokládá se využití rohových lišt, rohových výztuží, lišt s tkaninou pro napojení u oken a dveří, parapetní profil, těsnící pásky do spár (pružné utěsnění spár se stavebními prvky rozpínavou páskou), dilatační profily, silikonový a akrylátový tmel... Profily používané ve vodorovné poloze budou vždy s okapničkou. Soklové zdivo objektu družiny a spojovacího krčku: Zateplení soklového zdiva nad terénem bude provedeno stejným systémem jako obvodová konstrukce objektu školy. Rozdílem je použití tepelné izolace bude použita tepelná izolace z polystyrénových fasádních izolačních desek EPS soklové desky tl. 80 mm. Tepelná izolace bude zatažena min. 500 mm pod přilehlý terén okapový chodník. Jako finální vrstva bude použita dekorativní omítka z barevného drceného kameniva obsahující organické pojivo, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění. V případě zjištění závažných nedostatků a poruch stávajících hydroizolačních vrstev bude přizván projektant. Otvorové výplně objektu družiny a spojovacího krčku: Před úpravou fasády budou vyměněna stávající dřevěná okna, která již jsou na pokraji své životnosti (netěsní, pokroucené rámy ). Základní zásadou je, aby nová plastová okna měla přibližně stejný vzhled a členění jako stávající již vyměněná plastová okna a aby byla bílé barvy. Okna na severní fasádě jsou již po výměně. Rozměry nutno dodavatelskou firmou zaměřit na místě. Je vybrán plastový 5-ti komorový profil. Okna jsou kompletizovaná zasklená izolačním dvojsklem, kde hodnota součinitele prostupu tepla U w = 1,14 W/m 2 K. Vstupní dveře jsou osazeny do stávajícího otvor. Vstupní dveře jsou z tříkomorového hliníkového systému, kde hodnota součinitele prostupu tepla U w = 1,8 W/m 2 K. Přesné rozměry si dodavatelská firma musí zaměřit přímo na stavbě. Upozorňuji, že bude proveden kontaktní zateplovací systém na ostění a nadpraží oken a dveří, tudíž budou použity patřičné rozšiřovací profily umožňující lepení izolantu těsně k okenním a 14

16 dveřním otvorům za použití okenních APU lišt. Okna budou osazena do začištěných otvorů po vybouraných dřevěných oknech, budou řádně kotvena příponkami alt. hmoždinami do ostění, dle požadavku vybraného výrobce oken. Připojovací spáry budou utěsněny PUR pěnou, budou použity odpovídající fólie na interiérové i exteriérové straně. Vnitřní špalety budou zednicky zapravené. Vnitřní parapety oken nadzemního podlaží budou z laminované dřevotřískové desky. Vnitřní parapety oken podzemního podlaží budou provedeny z keramické dlažby. Všechny vnější parapety budou provedeny z hliníkového plechu přírodní barvy včetně zakončovacích profilů. Vybraný dodavatel otvorových výplní provede podle své dílenské dokumentace a přípravy posouzení svého kotvení oken a balkonových dveří do obvodového pláště a to zda vyhoví zatížení větrem a vodorovnou silou, popř. provede úpravu tohoto kotvení. Únosnost v případě potřeby ověří odtrhovou zkouškou kotvy. Oplechování objektu družiny a spojovacího krčku: Klempířské konstrukce budou spočívat v provedení oplechování parapetů oken. Oplechování parapetů je navrženo bezúdržbové z plechů z hliníku v barvě shodné s oplechováním na zateplené severní fasádě (barva červenohnědá). Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN Přesahy okapnic doporučuji min. 40mm. e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí a skladeb jsou popsány v samostatné příloze. - obvodová stěna nadzemních podlaží tl. 140mm EPS GreyWall (λ D =0,032 W/mK) - obvodová stěna technického podlaží tl. 80mm EPS soklové desky (λ D =0,034 W/mK) - nadpraží a ostění nových oken a dveří tl. 30 mm EPS GreyWall (λ D =0,032 W/mK) - nadpraží a ostění stávajících pl. oken tl. 20 mm tepelně izolační desky z tuhé fenolické pěny (λ D =0,024 W/mK) - podhled nad 1.PP (kazet. Podhled) tl. 100 mm MV (λ D =0,038 W/mK) - podhled nad 1.PP (KZS) tl. 100 mm MV (λ D =0,041 W/mK) - markýza nad vstupem (spodní plocha) tl. 50mm MV (λ D =0,039 W/mK) - markýza nad vstupem (horní plocha) tl. 50mm desky se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou se zvýšenou pevností v tlaku (λ D =0,038 W/mK) - podstřešní římsa tl. 50mm MV (λ D =0,039 W/mK) - vstupní portál tl. 80mm EPS soklové desky (λ D =0,034 W/mK) Úpravy jsou navrženy tak aby tepelně technické vlastnosti splňovaly požadavky ČSN Jedná se zejména o hodnoty součinitele prostupu tepla. 15

17 f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Založení objektu není předmětem projektové dokumentace zůstává bez změn. g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků Objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o stávající objekt základní školy. Užíváním stavby vzniká běžný komunální odpad, který je smluvně odvážen a likvidován. h) Dopravní řešení Zůstává stávající. (po asfaltové komunikaci). Objekt je přístupný z chodníku. V těsné blízkosti objektu je příjezdová komunikace. Tyto komunikace nebudou navrhovanou regenerací dotčeny ani omezeny. i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Stávající stav konstrukcí objektu odpovídá délce užívání a způsobu provádění v době výstavby. Stávající objekt byl navržen a zkolaudován dle projektové dokumentace, která zajišťovala přenesení všech zjištěných účinků. Provedením kontaktního zateplovacího systému vznikne jednolitá bezespárá plocha a tím se zabrání působení atmosférických vlivů a případné degradaci obvodových konstrukcí. V případě zjištění je třeba provést opravu vzniklých spár. Protiradonová opatření nejsou prováděna (nejsou předmětem řešení tohoto projektu). Jedná se stávající objekt, kde dochází pouze k zateplení obálky budovy. j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu Pro projektování a výstavbu budou dodrženy platné normy a vyhlášky. Dále bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Všechny použité konstrukce a materiály musí být v souladu s ČSN. Při všech pracech budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, Vyhl. 309/2006 o požadavcích na BOZ v pracovně právních vztazích, vyhl. 591/2006 o bliž- 16

18 ších požadavcích na bezpečnost práce, vyhl. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhláškou č. 499/2006 o dokumentaci staveb, příloha č. 4 dokumentace bouracích prací. Profese budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti příslušná oprávnění a vydají potřebné revize. Zvláště upozorňuji na práci ve výškách, na správné kotvení lešení a na manipulaci s elektrickým nářadím. Při práci s materiály je nutno používat prostředky osobní ochrany, pracovat v rukavicích. Při vniknutí materiálu do očí je nutno oči okamžitě vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Zhotovitelská firma vypracuje v souladu s vyhl. technologický postup výstavby k zajištění BOZ vč. posouzení stability v nedokončených rozmontovaných stavech. Dodavatel musí : - zabezpečit bezprostřední okolí stavby instalací vhodných zábran znemožňujících přístup do blízkosti obvodového zdiva. Zábrany musí být instalovány v takové vzdálenosti, aby případné separované padající části stavby ani z nejvyšší úrovně nemohly ohrozit životy a zdraví osob pohybujících se v blízkosti stavby. Zábrany musí být na místě až do doby provedení celkové sanace obvodového pláště bytového domu. - zajistit okamžitý zákaz vstupu na balkony z důvodu možného pádu osob a tedy možného ohrožení života a zdraví osob v důsledku nevyhovujícího stavu konstrukce balkonů, zejména pak jejich zkorodovaného ochranného zábradlí. Balkony musí být zajištěny tak, aby nebylo možno běžným způsobem otevřít vstupní dveře z obytného prostoru na balkon. - veškeré separované části krycí betonové vrstvy dílců a separované části obvodového pláště musí být odstraněny a provedena následná sanace statických a korozních poruch. Bude provedena reprofilace výztuže a betonu odstranění závad způsobených degradací krycí vrstvy betonu, případně bude provedena oprava vrchní vrstvy fasády Vypracoval : Ing. Filip Marek Zpracováno: 01/

19 SKLADBY KONSTRUKCÍ: Obsah: A. OBVODOVÉ STĚNY B. ŠPALETY OKEN A DVEŘÍ C. OBVODOVÉ STĚNY SOKL NAD TERÉNEM D. OBVODOVÉ STĚNY SOKL POD TERÉNEM E. STŘÍŠKY AND VSTUPY F. VSTUPNÍ PORTÁL G. PODHLED TECHNICKÉHO PODLAŽÍ H. PODSTŘEŠNÍ ŘÍMSA I. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY A OPLECHOVÁNÍ J. STĚNY SUTERÉNU POŠKOZENÉ VLHKOSTÍ K. OPRAVA FASÁDNÍ VRSTVY (OBJEKT DRUŽINY) A) OBVODOVÉ STĚNY - Stávající konstrukce zdivo z cihel plných s vrchní fasádní vrstvou z břízolitu Omítku odstranit až na cihelné zdivo Povrch překontrolovat vizuelně, poklepem očistit, omést, odmastit Tlakovou vodou vymýt - Ručně zpracovatelný cementový podhoz (100% povrchu) - Vápenocementová ručně zpracovatelná omítka (100% povrchu) - Penetrace povrchu nátěrem - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty vhodné pro lepení tepelné izolace z desek EPS GreyWall Vzhledem k nerovnosti podkladu dvojnásobná spotřeba - Tepelná izolace polystyrénové fasádní izolační desky EPS GreyWall tl. 140 mm Vlastností uvedených v popisu v technické zprávě (λ D =0,032 W/mK) Desky kromě lepení mechanicky kotveny talířovými hmoždinkami (okrajové pásmo 8-10ks/m 2, plocha min. 6ks/m 2 ) Kotvení min 50 mm do podkladu (cihelné zdivo bez tloušťky omítek), talířové hmoždinky zapuštěny min. 20mm pod povrch tepelné izolace, hmoždinky se zátkou eliminující tepelné mosty (do výšky cca 250 mm nad předstupující konstrukce použít desky z extrudovaného fasádního polystyrenu) - Úprava povrchu přebroušením, přestěrkováním - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty používané k lepení a k uložení výztuže tkaniny - Přebroušení povrchu - Univerzální podkladní nátěr pro pastovité omítky základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti Tónování sladěno do barevného odstínu finální omítky - Hlazená strukturální pastovitá probarvená omítka na bázi silikonu, zrnitost 1,5mm, elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění Barevné řešení a zrnitost viz pohledy 1

20 B) ŠPALETY OKEN A DVEŘÍ - Dtto A) - Tepelné izolace polystyrénové fasádní izolační desky EPS GreyWall tl. 30 mm Vlastností uvedených v popisu v technické zprávě (λ D =0,032 W/mK) Ostění a nadpraží oken západní fasády, kde jsou již okna vyměněná za plastové výrobky, budou zatepleny tepelnou izolací z desek z tuhé fenolické pěny tl. 20mm (λ D =0,024 W/mK). Toto řešení je navrženo z důvodu zanechání malého prostoru u rámu oken pro možnost provedení kontaktního zateplení. C) OBVODOVÉ STĚNY SOKL NAD TERÉNEM - Stávající konstrukce zdivo z cihel plných s vrchní fasádní vrstvou z břízolitu Omítku odstranit až na cihelné zdivo Povrch překontrolovat vizuelně, poklepem očistit, omést, odmastit Tlakovou vodou vymýt - Ručně zpracovatelný cementový podhoz (100% povrchu) - Vápenocementová ručně zpracovatelná omítka (100% povrchu) - Penetrace povrchu nátěrem - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty vhodné pro lepení soklových desek Vzhledem k nerovnosti podkladu dvojnásobná spotřeba - Tepelná izolace polystyrénové fasádní izolační desky EPS soklové desky tl. 80 mm Vlastností uvedených v popisu v technické zprávě (λ D =0,034 W/mK) Desky kromě lepení mechanicky kotveny talířovými hmoždinkami Kotvení min 50 mm do podkladu, 6 ks/m 2 (tepelná izolace zatažena min 500 mm pod přilehlý terén) - Úprava povrchu přebroušením, přestěrkováním - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty používané k lepení a k uložení výztuže tkaniny - Přebroušení povrchu - Univerzální podkladní nátěr pro pastovité omítky základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti Tónování sladěno do barevného odstínu finální omítky - Dekorativní omítka z barevného drceného kameniva obsahující organické pojivo, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění Barevné řešení a zrnitost viz pohledy D) OBVODOVÉ STĚNY SOKL POD TERÉNEM - Stávající konstrukce - zdivo z cihel plných (předpoklad hydroizolačních vrstev a cihelné přizdívky) - Odstranění přizdívky s velkou opatrností tak, aby byla minimálně poškozena svislé hydroizolační vrstva 2

21 - Dle zjištěné skutečnosti oprava svislé hydroizolace natavením asfaltového modifikovaného pásu s podkladní asfaltovým penetračním nátěrem - Nopová folie - tvarovaná hydroizolační nopová fólie vhodná pro odvětrání vlhkého zdiva zatažení min. 300mm pod předpokládanou úroveň vodorovné hydroizolační vrstvy nopová folie bude zaříznuta a vsunuta do tepelné izolace soklu - Geotextilie - netkaná ochranná, separační a drenážní textilie (plošná hmotnost 300g/m 2 ) - Zpětný hutněný zásyp, uloženo drenážní potrubí V případě ujištění závažných nedostatků a poruch stávajících hydroizolačních vrstev bude přizván projektant. E) STŘÍŠKY AND VSTUPY Přípravné práce - Odstranění stávajících povrchů (oplechování, spádové vrstvy) až na zdravou nosnou železobetonovou konstrukci - Povrch překontrolovat vizuelně, poklepem očistit, omést, odmastit - Tlakovou vodou vymýt Spodní plocha - Stávající konstrukce železobetonové konzoly s vrchní fasádní vrstvou z břízolitu Volné a nesoudržné části omítek odstranit Povrch překontrolovat vizuelně, poklepem očistit, omést, odmastit Tlakovou vodou vymýt - Oprava poškozených míst (chemické ošetření výztuže, adhezní můstek, reprofilační hmota) odhad cca 20% spodní plochy markýzy - Penetrace povrchu nátěrem - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty vhodné pro lepení desek z minerální vaty Vzhledem k nerovnosti podkladu dvojnásobná spotřeba - Tepelná izolace desky z minerální vaty s kolmou orientací vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech tl. 50 mm, se stupněm hořlavosti B Vlastností uvedených v popisu v technické zprávě (λ D =0,041 W/mK) Desky kromě lepení mechanicky kotveny talířovými hmoždinkami Kotvení min 50 mm do podkladu, 6 ks/m 2 - Úprava povrchu přebroušením, přestěrkováním - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty používané k lepení a k uložení výztuže tkaniny - Přebroušení povrchu - Univerzální podkladní nátěr pro pastovité omítky základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti Tónování sladěno do barevného odstínu finální omítky - Hlazená strukturální pastovitá probarvená omítka na bázi silikonu, zrnitost 1,5mm, elastická, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění Barevné řešení a zrnitost viz pohledy Horní plocha - Stávající konstrukce železobetonové konzoly 3

22 Volné a nesoudržné části odstranit Povrch překontrolovat vizuelně, poklepem očistit, omést, odmastit Tlakovou vodou vymýt - Oprava poškozených míst (chemické ošetření výztuže, adhezní můstek) ) odhad cca 10% horní plochy markýzy - Provedení spádové vrstvy v tl mm (spád cca 2%), podlahová hmota určená pro provádění vyrovnávacích vrstev vnějších připojených potěrů - Tepelná izolace desky se zpevněným hladkým povrchem a polodrážkou, zvýšenou pevností v tlaku, vhodné pro střešní terasy a balkony tl. 50 mm Desky přilepeny k podkladu lepící hmotou - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty používané k lepení a k uložení výztuže tkaniny Provedeno ve dvojí vrstvě (vždy min. 4mm s armovací tkaninou, celková tloušťka min. 8mm) - Oplechování celé plochy plech s plastovou povrchovou úpravou včetně napojení na fasádu a provedení okapní hrany, v čele proveden čtvercový podokapní žlab s chrličem Na opravu železobetonových konstrukcí musí být použit certifikovaný sanační systém F) VSTUPNÍ PORTÁL - Stávající konstrukce zdivo z cihel plných s vrchní fasádní vrstvou z břízolitu Volné a nesoudržné části omítek odstranit Povrch překontrolovat vizuelně, poklepem očistit, omést, odmastit Tlakovou vodou vymýt - Penetrace povrchu nátěrem - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty weber.therm elastik Vzhledem k nerovnosti podkladu dvojnásobná spotřeba - Tepelná izolace polystyrénové fasádní izolační desky EPS soklové desky tl. 80 mm Vlastností uvedených v popisu v technické zprávě (λ D =0,034 W/mK) Desky kromě lepení mechanicky kotveny talířovými hmoždinkami Kotvení min 50 mm do podkladu, 6 ks/m 2 - Úprava povrchu přebroušením, přestěrkováním - Nanesení lepící a stěrkovací hmoty používané k lepení a k uložení výztuže tkaniny - Přebroušení povrchu - Univerzální podkladní nátěr pro pastovité omítky základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti Tónování sladěno do barevného odstínu finální omítky - Dekorativní omítka z barevného drceného kameniva obsahující organické pojivo, odolná vůči mechanickému poškození, dlouhodobě odolávající povětrnostním vlivům, stálobarevná, odolná proti UV záření a špinění Barevné řešení a zrnitost viz pohledy 4

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 253/05/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu KD ve Stříteži Místo stavby: Střítež č.p 118 a 213 739 59 Střítež u Českého

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY

NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OPRAVY Název akce: OPRAVA DŘEVĚNÉHO OBKLADU bytového domu č.p. 748-751, Zliv Dolní náměstí 748-751, Zliv, 37344 Investor: Město Zliv Dolní náměstí 585, Zliv, 37344 IČ: 00245721 Zpracoval: Na Zlaté stoce 1648/64,

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit

Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Technologický předpis pro kompozitní tepelně izolační systémy Baumit Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit EPS-F Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit Mineral Vnější tepelně izolační

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.1 a) Technická zpráva Akce : Revitalizace panelového domu Svážná 11; 13; 15; 17, BRNO 635 00 Brno Nový Lískovec, parcela číslo (2450; 2451; 2452; 2453) Stupeň

Více

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu,

Fa-01. v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby. Dodatečné zateplení bytového domu, Fa-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu pro stavební povolení a realizaci stavby ZATEPLENÍ PODKROVÍ Akce : Dodatečné zateplení bytového domu, výměna oken a vstupních dveří objektu č.p. 944-945, 945, st.p.č. 510/2-3

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Architektonicko - stavební řešení

Architektonicko - stavební řešení D.1.1.a. Technická zpráva Architektonicko - stavební řešení a) účel objektu: Jedná se o novostavbu objektu mateřské a základní školy v obci Mošnov. Účel užívání stavby základní a mateřské školy je výchova

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č. 4/01/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D 1.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory víceúčelového objektu OÚ v obci Podolí Místo stavby: Podolí 33, 34, 71 751 16 Želatovice

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik

Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik Realizační technologický předpis vnějšího tepelně izolačního kompozitního systémů Saint-GobainWeber Terranova, a.s. weber therm keramik pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební úpravy MŠ U Lípy Svobody 3, Brno ZATEPLENÍ FASÁDY U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace

7. Stavební pøíprava. x pistole. 7.3. Skladování materiálu. 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace 7. Stavební pøíprava 7.1. Pracovní èeta - její velikost a požadovaná kvalifikace Složení pracovní èety je vždy závislé na rozsahu realizované akce, na zpùsobu realizace a na velikosti jednotlivých pracovních

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST

ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST ZATEPLENÍ BD Žukovova č.p.1168/16, Ústí nad Labem TECHNICKÁ ZPRÁVA F. DOKUMENTACE OBJEKTU STAVEBNÍ ČÁST 1. Účel objektu Objekt slouží jako bytový dům. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 2. Zásady architektonického

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD

ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI ZDIVA ČECHOVA ČP 183 HRANICE OBJEKT KATASTRÁLNÍ ÚŘAD A. TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT BŘEZEN 2016 Technická zpráva : A identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka,

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Technologický předpis pro provádění ETICS

Technologický předpis pro provádění ETICS Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné skutečnosti od ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS),

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp. 118-119 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR

BE EŠOV, LEDE 2013 VYPRACOVAL : I G. BALATA VLADIMÍR AKCE : ZATEPLE Í A VÝMĚ A ZDROJE VYTÁPĚ Í ZŠ POSTUPICE MÍSTO : ZÁKLAD Í ŠKOLA POSTUPICE, ŠKOL Í 153, 257 01 POSTUPICE OBJEKT A STAVEB ÍM POZEMKU PARCEL Í ČÍSLO 189 V KATASTRÁL ÍM ÚZEMÍ POSTUPICE STAVEB

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více