Dokumentace pro provedení stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace pro provedení stavby"

Transkript

1 Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provedení stavby Datum: srpen 2012 Zpracoval: HMArchitekti s.r.o. Ing. arch. Robert Hofman provozovna: Bubenečská 308/ PRAHA 6 1

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VÝCHOZÍ PODKLADY POPIS BUDOVY ZÁMĚR BOURACÍ PRÁCE BOURACÍ PRÁCE U VÝMĚNY SKLADBY STŘECHY OBECNÉ ZÁSADY PRO BOURACÍ PRÁCE POPIS REKONSTRUKCE REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HROMOSVOD Stávající stav Překládka hromosvodu z důvodu zateplení střechy ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STATICKÁ ČÁST ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁVĚR OSTATNÍ K PROJEKTU

3 1. Identifikační údaje Akce: Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Místo: Výukový areál VŠE v Praze Jižní Město, Ekonomická 957, Praha 4 Investor, stavebník: Generální projektant: Vypracoval: Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4/1938 Praha 3, HMArchitekti s.r.o. Ing. arch. Robert Hofman Termín stavby: 2012 Stupeň dokumentace: dokumentace pro provedení stavby Náklady stavby: odhad nákladů dle investora Projektanti jednotlivých částí: stavební část: -Ing. arch. Robert Hofman statická část: -Ing. Karel Mikeš Ph.D. koordinace jednotlivých částí: -Ing. arch. Robert Hofman elektro hromosvod, střecha: -Ing. Martin Bureš požární část: -Antonín Jelínek 3

4 2. Výchozí podklady Podkladem k vypracování tohoto projektu byla archivní dokumentace z roku 1987, obhlídka na místě stavby a přesné zaměření dotčené části stavby. Dále byl postup projektování konzultován se zástupcem investora a lidí z údržby objektu. Projektu předcházelo provedení sond na střeše objektu, včetně návrhu nových skladeb střech, dle požadavků ČSN z roku 2011, firmou Atelier DEK. V rámci tohoto projektu byla pak navržená skladba znovu s touto firmou konzultována a upravena. 3. Popis budovy Hlavní budova A + posluchárny Jedná se o výukovou budovu VŠE, postavenou v roce 1989 jako součást komplexu VŠE na Jižním Městě. Budova A navazuje prostřednictvím spojovacích krčků na sousední budovu B a zahrnuje tři samostatné posluchárny. Budova je pětipodlažní má tři nadzemní podlaží (2., 3., 4.NP) a dva suterény (1.NP, 1.PP). Hlavní budova B Jedná se o výukovou budovu VŠE, postavenou v roce 1989 jako součást komplexu VŠE na Jižním Městě. Budova je pětipodlažní - má tři nadzemní podlaží (2., 3., 4. NP) a dva suterény (1.NP, 1.PP - druhý suterén je pouze pod částí budovy). Jako nosná konstrukce objektů je použita skeletová montovaná konstrukce systém S1.2. Budovy A a B jsou symetricky rozloženy k ose směr sever - jih, která tvoří základní osu symetrie celého areálu. Konstrukce spojovacích mostů je ocelová v kombinaci se ztraceným bedněním. Pro budovy A i B včetně spojovacích mostů je použit lehký obvodový plášť FEAL v kombinaci s předsazenými bezpečnostními skly (spojovací mosty) a kamenným obkladem. Obvodový plášť v podzemních částech objektů je tvořen opěrnými stěnami zevnitř opláštěný 50 mm Lignoporem. Obvodové stěny poslucháren jsou z keramzitbetonových panelů a z plynosilikátových tvárnic. Okna v objektu hliníková zasklená izolačním dvojsklem. Střechy nad objekty jsou ploché s vnitřním odvodněním. Překreslené výkresy stávajícího stavu vycházejí z původní dokumentace. K přeměření stávajícího stavu došlo pouze u konstrukcí, které budou dotčeny rekonstrukcí. Ostatní konstrukce jsou pouze orientační. 4

5 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S REKONSTRUKCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VRSTVOU PS VE VÝUKOVÉM 4. Záměr Záměrem investora je rekonstrukce střešního pláště budovy, které jsou ve špatném stavu, snížení celkové energetické náročnosti budovy a z toho vyplývající úspoře na vytápění. Záměr můžeme rozdělit na tři části. Zateplení střechy objektu A, zateplení střechy objektu B a zateplení tří střech velkých poslucháren. Vše je podrobně popsáno v samostatných kapitolách této zprávy. 5. Bourací práce 5.1. BOURACÍ PRÁCE U VÝMĚNY SKLADBY STŘECHY V rámci celé stávající střechy na objektu B a na třech posluchárnách jsou použity komínky, které provětrávají skladbu střešního pláště (prostor pod hydroizolací). Ty budou odstraněny v plném rozsahu a nebudou nahrazeny novými. Jsou značeny ve výkresech stávajícího stavu Pzn1. Všechny komínky zakončující odvětrání kanalizace budou odstraněny a v rámci rekonstrukce vyměněny, včetně prodloužení stoupačky a napojení na ní (det. č.8). V celém půdorysu střech bude opatrně demontován hromosvod, který bude po rekonstrukci střešního pláště znovu osazen. Pokud bude nějaká část hromosvodu ve špatném stavu, že by jí nešlo už použít, tak bude tato část nahrazena novou. Střešní vpusti (guly) na všech částech střechy budou odstraněny i z částí stávající střešní skladby a budou osazeny vpusti nové (det. č.7). Dimenze vpustí, jsou popsány ve výkresech stávajícího stavu a jsou měřeny pouze ze střechy. Pravá dimenze stoupacího kanalizačního svodu se zjistí, až po vybourání na stavbě. V novém stavu vychází projekt z předpokladu, že dimenze kanalizace odvodnění střech (a tím i vpustí), bude DN 100 až DN 150 mm. Podle zjištěného skutečného stavu, budou osazeny příslušné guly. 5

6 Stávající oplechování atik je v dobrém stavu a jeho většina bude zachována. Odstraní se pouze atiky u střech nad prostorem schodiště (u objektu A i B) a ve snížené části atik na přednáškových sálech (rozsah viz. výkres stávajícího stavu a bouracích prací). U střech nad schodištěm, budou dále odstraněny střešní žlaby a svody, budou demontovány ocelové žebříky a šikmá část střechy bude odstraněna až na nosnou konstrukci, včetně povrchových profilů a oplechování zaatikového žlabu. Do této části střechy se neprováděly sondy, proto není přesně známa skladba této šikmé části střechy nad schodišťovým prostorem. Před vybouráním této skladby se provede sonda (částečné vybourání), a dle zjištěného skutečného stavu se určí přesný postup provádění rekonstrukce (det. č.6 je předpokladem). Šikmá část střechy nad schodištěm Snížená část atik u střech nad přednáškovými sály 6

7 Na střeše objektu A jsou umístěny staré chladící jednotky, které budou celkově demontovány, včetně rozvodů a založení jednotek. Střechu je na tomto místě nutno vyspravit. Staré chladící jednotky Dále budou vybourány dveře v přístupu na schodiště v objektu A i objektu B, včetně vybourání zárubní. Výměna (zmenšení výšky dveří) je nutné z důvodu navýšení skladby střechy, aby nedocházelo k zatékání vody do prostoru schodiště (det. č.9). Dveře do prostoru schodiště 7

8 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S REKONSTRUKCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VRSTVOU PS VE VÝUKOVÉM U střech nad schodišťovým prostorem v objektu A i B jsou ve stěnách také umístěny větrací otvory 400mm x 200mm do místností, kde jsou umístěny ventilátory. Tyto otvory mají spodní hranu pouze 100mm resp. 200mm nad stávajícím povrchem střechy. Po zateplení střechy a zvýšení její úrovně by docházelo k zatékání vody do místností. Proto je nutné posunout otvory tak, aby jejich spodní hrana byla minimálně 150mm nad povrchem nové skladby střechy. Musí se vybourat otvory nové. U objektu B jsou navíc otvorem vedeny kabely k jednotkám VZT, takže se bude muset nejdříve odpojit jednotka VZT a po rekonstrukci znovu připojit. Větrací otvory, které je nutno posunout 5.2. OBECNÉ ZÁSADY PRO BOURACÍ PRÁCE Všechny bourací práce musí být provedeny odbornou firmou, oprávněnou k této činnosti, dle platných ČSN a v souladu se směrnicemi o bezpečnosti páce. Nesmí být ohrožena stabilita ostatních stávajících částí. Dle zvolené technologie demolice musí být vybrán způsob zajištění souvisejících konstrukcí. 6. Popis rekonstrukce 6.1. REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ Po vybourání konstrukcí musí dojít v celém rozsahu střech (objekt A, objekt B, včetně střech nad prostorem schodiště a tří střech poslucháren) k důkladnému vyčištění, vyrovnání a vyspravení stávajícího povrchu asfaltových pásů. Tato skladba zůstane zachována a skladba nová bude umístěna na stávající. Dále se musí vyrovnat a vyspravit povrch střechy po vybourání základů starých chladících jednotek na objektu A. Na všech střechách nesmí docházet v žádném případě k tvoření kaluží (bylo ověřeno při zaměření, že se kaluže netvořily, pouze právě v místech starých jednotek chlazení, které budou ale odstraněny). Po odstranění chladících jednotek, včetně rozvodů a založení, musí dojít k zazdění prostupů po rozvodech ve stěně u střechy nad prostorem schodiště v objektu A. 8

9 Nová střešní skladba byla navržena s ohledem na výsledky provedení sond do stávající skladby střechy a návrhu skladby nové, od firmy Atelier DEK. S touto firmou byly dále konzultovány změny v navržení nové skladby, která byla konzultována i s investorem (míra zateplení střechy). Dále jsme spolupracovali na řešení detailů. Nová skladba bude tvořena 50 mm měkčího expandovaného pěnového samozhášlivého stabilizovaného polystyrénu EPS 50 S, který tím že je měkčí, se lépe přizpůsobí stávajícímu povrchu. Na tuto vrstvu bude dáno 100mm expandovaného pěnového samozhášlivého stabilizovaného polystyrénu EPS 100 S. Tyto vrstvy budou provozně fixovány k podkladu mechanickým kotvením (min. 1kus na jednu desku). Dále se umístí ochranná netkaná polypropylenová geotextílie gramáže 300 g/m2 FILTEK 300 a na ní střešní hydroizolační PVC-P fólie z měkčeného PVC s výztuží z polyesterové tkaniny DEKPLAN 76. Tu je nutno kotvit k podkladu. Počet kotev určuje výkres kotevního plánu!!! Tato skladba R1 je označena v půdorysu nového stavu modrou barvou a bude provedena na většině rekonstruované střešní plochy. Ostatní skladby R2 až R4, jsou pouze úpravou základní skladby R1 a jsou také barevně odlišeny v půdorysu. R2 je skladba střechy nad schodišťovým prostorem, kde je nutné zvýšit spád ze současných nevyhovujících 0,5 % na nové 2% pomocí spádových klínů z polystyrénu. Skladby R3 a R4 je určená také ke zvýšení stávajícího spádu střechy. Všechny skladby jsou podrobně řešeny ve složce Skladby stavebních konstrukcí. Dodávka střešního pláště bude provedena jako systémové řešení, včetně všech potřebných ukončovacích lišt, okapniček, poplastovaných plechů, atd (dle detailů). Po provedení rekonstrukce střechy nesmí docházet ke tvoření kaluží!!! Ve stávajícím stavu ke tvoření kaluží nedocházelo a na kritických místech s malým spádem, byl spád zvýšen použitím klínů z polystyrénu v nové skladbě střechy. Objekt A i objekt B je rozdělen na tři dilatační celky objektovou dilatací. Ta je ve stávajícím stavu řešena konstrukcí vystupující nad rovinu střechy, která je oplechovaná a je na ní vytažena stávající asfaltová hydroizolace. S tímto řešením nejsou (dle investora) žádné problémy a nedochází v tomto místě k zatékání do konstrukce, proto zůstane toto řešení i v novém stavu, kde se konstrukce nově zateplí a přetáhne se nová hydroizolace (det. č.3). Objektová dilatace Místo odstraněných atik, pouze u střech nad prostorem schodiště (u objektu A i B) a ve snížené části atik na přednáškových sálech (rozsah viz. výkres stávajícího stavu a bouracích prací), nebude použito nové oplechování (kvůli malé výšce atik po zateplení střešního pláště), ale atiky budou překryty samotným hydroizolačním systémem chyceným k nové konstrukci z OSB (det. č.4 a č.12). Pomocí zateplení a hydroizolačního systému bude řešena také šikmá část střechy, včetně zaatikového žlabu, u zastřešení prostoru nad schodištěm. Do této části střechy se neprováděly sondy, proto není přesně známa skladba této šikmé části střechy. Před vybouráním této skladby se provede sonda (částečné vybourání), a dle zjištěného skutečného stavu se určí přesný postup provádění rekonstrukce (det. č.6 je předpokladem). Na střechy nad schodišťovým prostorem v objektu A i objektu B se osadí nový žlab se svodem a nový žebřík. Způsob kotvení žebříku určí dodavatel a doloží statickým výpočtem. Přesná výška žebříku 9

10 se musí přeměřit na stavbě, protože je závislá na vrstvě polystyrénu (v tabulce zámečnických prvků je uvedena výška předpokládaná). U střech nad schodišťovým prostorem v objektu A i B jsou ve stěnách umístěny větrací otvory 400mm x 200mm do místností, kde jsou umístěny ventilátory, které budou dle bouracích prací posunuty výš, aby nedocházelo k zatékání vody do místností. Budou posunuty tak, aby jejich spodní hrana byla minimálně 150mm nad povrchem nové skladby střechy. U objektu B jsou navíc otvorem vedeny kabely k jednotkám VZT, takže se bude muset nejdříve odpojit jednotka VZT a po rekonstrukci znovu připojit. Na otvory budou osazeny z obou stran nové nerezové mřížky. Vedle vstupních dveří na střechu u objektu A i B je také umístěna mřížka pro odvětrání strojoven výtahů o rozměru cca. 400mm x 400mm. Nyní je již použita nová technologie výtahu bez strojoven, takže můžeme větrací mřížku zmenšit. Zazdí se spodní polovina otvorů, které se tím zmenší na 400mm x 200mm. Tím se zvedne spodní hrana otvoru a může být zakončena hydroizolace stejně, jako kolem celé střechy nad prostorem schodiště. Na otvory budou osazeny z obou stran nové nerezové mřížky. Dveře na střechu a větrací otvor do strojovny výtahu Po vybourání dveří a zárubní na objektu A i B, bude zvýšen práh, dle det.č.9, aby po zateplení střechy nedocházelo k zatékání vody do prostoru schodiště. Protože nejde posunout nadpraží dveří, budou nově osazené plechové dveře atypické výšky pouze 1800mm. Bude nutno označit výstražně nadpraží. Stávající oplechování atik je v dobrém stavu a jeho většina bude zachována. Odstraní se pouze atiky u střech nad prostorem schodiště (u objektu A i B) a ve snížené části atik na přednáškových sálech (rozsah viz. výkres stávajícího stavu a bouracích prací). Stávající atiky se pouze vyspraví a nově natřou, dle stávajícího odstínu. Před nátěrem bude atika vyspravena, očištěna a odmaštěna. Nový nátěr bude nejdříve vyzkoušen, aby nedošlo k reakci s nátěrem původním. Bude proveden vzorek, který odsouhlasí architekt a zástupce investora. Všechny odstraněné komínky zakončující odvětrání kanalizace budou v rámci rekonstrukce vyměněny, včetně prodloužení stoupačky a napojení na ní (det. č.8). Po odstranění střešních vpustí (gul) na všech částech střechy (budou odstraněny i z částí stávající střešní skladby), budou osazeny vpusti nové (det. č.7). Dimenze vpustí, jsou popsány ve výkresech stávajícího stavu a jsou měřeny pouze ze střechy. Pravá dimenze stoupacího kanalizačního svodu se zjistí, až po vybourání na stavbě. V novém stavu vychází projekt z předpokladu, že dimenze kanalizace 10

11 ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S REKONSTRUKCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VRSTVOU PS VE VÝUKOVÉM odvodnění střech (a tím i vpustí), bude DN 100 až DN 150 mm. Podle zjištěného skutečného stavu, budou osazeny příslušné guly. Na střechách jsou také umístěny vzduchotechnické jednotky a odtahy VZT. Jejich dotčení rekonstrukcí střešního pláště je popsána ve výkresové části, v půdorysech nového stavu. Jednotka VZT pro odvětrání WC totožná na objektu A i B Na střeše objektu A i B jsou umístěny jednotky VZT, které odvětrávají WC. Tyto jednotky zůstanou zachovány. Budou opatrně odpojeny a demontovány, potom se zvýší založení (u objektu A cca. o 150mm, u objektu B cca. o 250mm protože tam je použit spádový polystyrén, a tím se střecha zvýší o 100mm více, než u objektu A) a opět se jednotky osadí a připojí. Stávající vyústění odvětrání VZT na objektu B Stávající vyústění odvětrání VZT zůstane zachováno. Bude přetaženo zateplením s hydroizolací viz. det.č.10. Na střeše objektu B je ještě umístěna jedna VZT jednotka, která zůstane zachována, jejíž spodní hrana je ve výšce 300mm. Po zateplení bude spodní hrana cca. 150mm, proto není nutno zvyšovat 11

12 založení. Jen je nutno počítat s demontáží a opětnou montáží rozvodů jednotky u atiky, kvůli přístupu při kotvení finální povlakové krytiny k atice, pomocí krycích lišt. Stávající VZT jednotka na objektu B 6.2. HROMOSVOD Stávající stav Hromosvod je proveden a provozován podle ČSN Na střeše je provedena mřížová jímací soustava podle článku 40 z vodiče FeZn 8 na podpěrách PV 21 a obvodový jímač připevněný k atice. Vyčnívající předměty jsou chráněny pomocnými jímači připojenými na mřížovou jímací soustavu. Součástí jímací soustavy (náhodný jímač) je oplechování atiky, které je připojeno na obvodový jímací vodič svorkami ve vzdálenostech cca 1,0 m běžné délky. Svody jsou provedeny připojením na obvodový jímač křížovou svorkou, protaženy pod atikou do obvodové konstrukce, a v opláštění budovy vedeny skrytě na uzemnění. Zkušební svorky jsou umístěny pod opláštěním v krabicích Překládka hromosvodu z důvodu zateplení střechy V částech kde budou probíhat práce na zateplení, bude sejmut jímač hromosvodu položený na střeše. V zateplené části bude položen opět zpět. Obvodový jímač bude v upravované části nepřerušován, v případě potřeby bude nahrazen provizorními jímači na podpěrách. V cílovém stavu bude jímací soustava smontována zpět do původního stavu, tam kde po demontáži nebude možno použít stávající materiály (např. z důvodu mechanického opotřebení), bude použito nových ve stejné kvalitě. Sejmuté nepoužitelné materiály budou ekologicky zpracovány. Svody, zkušební svorky a uzemnění hromosvodu budou zachovány ve stávajícím stavu. Veškeré montážní práce musí být koordinovány s dodávkou zateplení. Materiál a provedení elektroinstalace musí být schválen pro použití v EU, a být v souladu s požární bezpečností objektů a ČSN! Podrobné informace a výkresová část je v samostatné složce hromosvod ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rekonstrukcí střešního pláště u obou budov nedochází ke změně užívání těchto objektů ve smyslu ČSN , čl

13 Předmětem stavební činnosti je úprava, resp. oprava střešního pláště spojená se zateplením a rekonstrukcí skladby pláště. Dle ČSN , čl. 3.3b) jsou předmětné stavební úpravy zatříděny jako změna stavby skupiny I. Do interiérů obou budov není zasahováno; u změny stavby skupiny I nejsou požadována další protipožární opatření nad rámec již stávajících. Požární řešení je řešeno v samostatné části požárně bezpečnostního řešení stavby STATICKÁ ČÁST Statická část je řešena v samostatné složce. Kotevní plán je součástí výkresové dokumentace ORGANIZACE VÝSTAVBY Stavba bude prováděna dodavatelsky vybranou autorizovanou firmou. Celá stavba, včetně zařízení staveniště, skladu a překladiště materiálu a odpadu se bude realizovat výhradně v areálu na pozemcích investora, zábory jiných pozemků nebude nutno zřizovat, příjezd ke staveništi je zajištěn, včetně stávajících napojení na komunikaci. Pro stavbu nebude nutno zřizovat dočasné přípoje inženýrských sítí stavba bude realizována výhradně ze stávajících přivedených zdrojů. Z areálu budou vozidla určená pro stavbu vyjíždět již naložená a očištěná ZÁVĚR Provedením této rekonstrukce dojde k velkému snížení energetické náročnosti budovy na úroveň požadovanou současnými předpisy i s ohledem na maximalizaci snížení emisí. Tímto budou i ušetřeny nemalé prostředky vydávané na potřeby vytápění tohoto objektu. Dodávka střešního pláště bude provedena jako systémové řešení, včetně všech potřebných ukončovacích lišt, okapniček, poplastovaných plechů, atd (dle detailů). Zároveň se vyřeší špatný stav všech konstrukcí dotčených touto rekonstrukcí. 7. Ostatní k projektu Všechny dílčí specifikace profesí je nutné brát pouze jako informativní. Kalkulace ceny musí vycházet ze znalostí celého projektu. V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části, jiné zase jen v technických zprávách a specifikacích. Nelze vytrhnout nějakou část z kontextu a podle ní dělat závažné finanční rozhodnutí. Projekt je nutno použít pouze jako celek. Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem a architektem. Všechny typové a barevné nejasnosti musí být konzultovány s architektem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu, či konstrukce. Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových) vnitřních konstrukcí a betonu (pokud není v projektu staveno jinak) musí být natřeny základovou suříkovou barvou (mimo armatury určené do betonu). Všechny truhlářské a jiné atypické i typové, drahé, či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě. Jedná se hlavně o dveře, okna, parapety, prahy atd. Hlavně u prvků, či výrobků, jež jsou obklopeny konstrukcemi, které je obtížné nebo drahé přizpůsobit nepřesnostem dodávaného výrobku. Za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou a tedy nevyhovující podmínky pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést odpovědnost projektant. Z výkresů neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě. Veškeré použité materiály budou použity dle jejich technologických listů a montážních návodů. Technologické listy budou doloženy ke kolaudaci objektu zároveň s protokoly prohlášení o shodě a platnými čs. atestacemi. Odborné práce budou prováděny odbornými firmami (za stálého technického dozoru dodavatele), které jsou obeznámeny s montážními předpisy, požadovanou jakostí a jsou odborně způsobilé provádět práce dle ČSN. Veškeré práce (včetně záruk a použitých materiálů) se řídí ČSN a normami bezpečnosti práce. Před započetím dodávky je bezpodmínečně nutné, aby se dodavatel stavby obeznámil se stavem staveniště. Pokud bude mít dodavatel nějaké nejasnosti, budou tyto konzultovány 13

14 s projektantem před podpisem smlouvy na dodávku stavby. Po podpisu smlouvy přebírá dodavatel záruku nad jemu nevyjasněnými nebo neznámými detaily projektu. Použitelnost provedených detailů bude ověřena na stavbě při provádění, po odhalení daných konstrukcí. Pokud by se zjistilo, že některý detail není možno použít, tak se navrhne řešení na stavbě, za účasti projektanta. Při zjištění nepředvídaných skutečností na stavbě, nutno práce přerušit a ihned uvědomit projektanta, který stanoví další postup. V Praze dne vypracoval HMArchitekti s.r.o., Ing. arch. Robert Hofman 14

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Průvodní a souhrnně technická zpráva

Průvodní a souhrnně technická zpráva Průvodní a souhrnně technická zpráva Obnova sportovního hřiště - Obec Statenice Úvodní informace: investor: obec Statenice, Statenická 23, 25 262 vlastník dotčených pozemků: obec Statenice, Statenická

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT.

1.PP V suterénu budou provedeny pouze nové rozvody vody, vnitřní kanalizační potrubí, elektroinstalace a UT. UDRŽOVACÍ PRÁCE : Název stavby: Bytový dům č.p. 103 Dívčí Hrad Místo stavby: Obec Dívčí Hrad, k.ú. Dívčí Hrad, Dívčí Hrad č. p. 103, pozemek p.č. 72, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj Stavebník: Obec

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Investor: Roli,Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: - Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude - na základě dohody s TDI Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11 3 21.09.11

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 600 x 850 mm 2 ks 02: Okno 1 x O, 2 x OS-štr. 1 750 x 850 mm 2 ks.

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

C. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp. 2652-53 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Vyjádření k reklamovaným vadám

Vyjádření k reklamovaným vadám M&K DEVELOPMENT, a.s. Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 www.mkdevelopment.cz Vyjádření k reklamovaným vadám Dobrý den, Na základě mailem zaslané reklamace předkládáme naše stanovisko k reklamovaným vadám

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x OS-štr. 600 x 600 mm 2 ks 02: Okno 1 x OS-štr. 3

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice TEXTOVÁ ČÁST 1. Technická zpráva stavebních objektů DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT ALFAPLAN s.r.o. Žižkova 12, 370

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

Skladby stavebních konstrukcí

Skladby stavebních konstrukcí Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 Dokumentace pro provedení stavby Skladby stavebních

Více

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ

PS 4B cvičení střechy VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ VNITŘNÍ ODVODNĚNÍ Ing J.Babánková Strana 1 (celkem 15) 2.3.2015 O D V O D N Ě N Í S T Ř E CH Tvar střechy má zajistit plynulý a rychlý odtok srážkové vody ze střechy do vnitřních nebo vnějších odpadů.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více