4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku Bezpečnostní předpisy Vysvětlení pojmu ph hodnota...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota..."

Transkript

1 Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod Základní popis a účel použití měřícího přístroje Rozsah dodávky Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi Vysvětlení pojmu ph hodnota Technické údaje...5 Obj. č.: Součásti měřícího přístroje Uvedení přístroje do provozu (vložení / výměna baterie) Připojení měřící elektrody k přístroji / zapnutí a vypnutí přístroje Kalibrace přístroje...8 Kalibrace ph...8 Kalibrace EC / TDS...10 Přepočítací koeficient mezi EC a TDS Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni, že tento kombinovaný digitální přenosný měřící přístroj, který měří elektrickou vodivost (EC) vody, ph-hodnoty (kyselost a zásaditost vody), celkový obsah rozpuštěných solí ve vodních roztocích (TDS) a teplotu vody, splní Vaše očekávání a bude Vám k užitku. Tento měřící přístroj je určen k měření vlastností vody nebo jiných nežíravých a nehořlavých kapalin (roztoků), které nesmějí být v žádném případě pod elektrickým napětím. Tímto přístrojem můžete změřit čistotu nebo kvalitu vody například v akváriích v domácnosti, kvalitu vody v rybnících (i v chovných s rybami), v jezerech, ve fotografických laboratořích, ve školách nebo v zahradnictvích atd. 12. Provádění měření...11 Měření ph hodnoty...11 Měření EC nebo TDS...12 Měření teploty...13 Poznámka k měření ph, EC, TDS a C Příklad použití: Změření ph-hodnoty v zahradním rybníčku (jezírku) Ukončení měření (čištění a údržba měřící elektrody)

2 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje Naměřené hodnoty elektrické vodivosti roztoků EC (Electric Conductance, Electric Conductivity) zobrazuje tento měřící přístroj na svém displeji v jednotce µs/cm (mikrosiemens na centimetr) v rozsahu od 0 až do 6000 µs/cm. Dále měří tento přístroj celkový obsah rozpuštěných solí ve vodních roztocích nebo v jiných kapalinách (TDS = Total Dissolved Solids). Naměřené hodnoty TDS jsou na displeji tohoto měřícího přístroje zobrazovány v miligramech rozpuštěných solí v jednom litru vody (mg/l) v rozsahu od 0 až do 3000 mg/l. Místo jednotky mg/l se používá také označení (jednotka) ppm (parts per million = počet dílů na milion = jednotka pro měření velmi nízkých koncentrací). Hodnoty naměřené kyselosti nebo zásaditosti vody (ph) zobrazuje tento přístroj na svém displeji v rozsahu od 0,0 až do 14,0. Teplotu vody můžete změřit tímto přístrojem ve stupních Celsia v rozsahu od 0 C až do 70 C. Kryt tohoto měřící přístroje je vybaven ochranou proti stříkající vodě. Tento měřící přístroj je vybaven automatickou teplotní kompenzací (ATC = Automatic Temperature Compensation), která zajišťuje přesná měření při různých teplotách (0 C až 50 C) s teplotním koeficientem β (BETA) 2 %/ C. K napájení tohoto měřícího přístroje slouží jedna destičková baterie 9 V (IEC 6LR61). Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje do provozu a k jeho obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Jestliže tento měřící přístroj předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Abyste výrobek uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste tento návod k obsluze dodržovali! Věnujte prosím několik minut času a přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, dříve než uvedete tento měřící přístroj do provozu. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými a národními normami a směrnicemi. Doklady o této shodě jsou uloženy u výrobce. Jiný způsob používání tohoto měřícího přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození nebo ke zničení. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby v jeho vnitřním zapojení. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 3. Rozsah dodávky Měřící přístroj Sonda (měřící elektroda) HI s kabelem o délce 1 m Kalibrační (pufrační) roztok HI (ph 7,01) * Kalibrační (pufrační) roztok HI (1413 µs/cm) * Kalibrační (pufrační) roztok HI (1382 mg/l) * Roztok na čištění měřící elektrody HI (2 sáčky) * Baterie 9 V Pokud zjistíte po vybalení přístroje nějaké nedostatky, obraťte se prosím na svého prodejce. Ponechte si obalový materiál do té doby, dokud nezkontrolujete správnou funkci přístroje. * Tyto roztoky nemusejí být součástí dodávky přístroje. V případě potřeby si můžete tyto roztoky u firmy Conrad objednat viz následující kapitola 4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku U firmy Conrad si můžete objednat následující náhradní kalibrační roztoky: HI P (ph 7 / ph 10) obj. č.: HI 77400P1 (ph 4 / ph 7) obj. č.: HI (1413 µs/cm) obj. č.: U firmy Conrad si můžete objednat dále náhradní roztok na čištění měřící elektrody a udržovací roztok na uložení měřící elektrody: HI 7061M obj. č.: (roztok na čištění elektrody) HI obj. č.: (udržovací roztok) 5. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. Měřící přístroje a jejich příslušenství nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Před každým měřením zkontrolujte stav měřící elektrody, zda nedošlo k jejímu poškození. Při nevhodných světelných podmínkách (například přímý dopad slunečního záření na měřící přístroj) může dojít k ovlivnění zobrazení na displeji měřícího přístroje. Násilné mechanické poškození přístroje (zdeformování) nebo provedení zásahu do jeho vnitřního zapojení znamená zánik záruky. Buďte zvláště opatrní při manipulaci s hořlavými nebo agresivními (žíravými) kapalinami. V tomto případě použijte vhodné ochranné pomůcky (ochranné rukavice, brýle a zástěry). Měření provádějte pouze v dobře větraném prostředí (s dobrou cirkulací okolního vzduchu). Dejte pozor na to, že může dojít k poškození měřící elektrody pískem, který se může nacházet ve zvířené nebo v kalné vodě. Nepoužívejte tento měřící přístroj v prostorách, kde se vyskytují hořlavé plyny, výpary chemických rozpouštědel, zvířený prach nebo silná elektrostatická pole. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento měřící přístroj používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. Manipulace s bateriemi Nepoužívejte tento přístroj v žádném případě v otevřený a nenechávejte v něm vybitou baterii, protože i baterie s ochranou proti vytečení mohou zkorodovat, čímž se mohou uvolnit chemikálie, které by mohly ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit či zničit bateriové pouzdro měřícího přístroje. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 4

3 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota Kyselost a zásaditost neboli ph (anglicky potential of hydrogen tj. potenciál vodíku ), též vodíkový exponent je číslo, kterým v chemii vyjadřujeme, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak alkalicky (zásaditě). Hodnota ph je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity hydroxoniových kationů. K zjišťování kyselosti a zásaditosti se používá logaritmická stupnice ph (přesněji se jedná hodnoty exponentu koncentrace vodíkových a hydroxylových iontů v roztoku). Tato stupnice je rozdělena do 14 hodnot od ph 0 až po ph 14. ph 0 znamená silně kyselé prostředí a ph 14 znamená silně zásadité prostředí. Roztok s hodnotou ph 0 obsahuje velké množství vodíkových iontů H + (10 0 ) a velmi malé množství hydroxylových iontů OH (10 14 ). Roztok s hodnotou ph 14 obsahuje velmi malé množství vodíkových iontů H + (10 14 ) a velmi velké množství hydroxylových iontů OH (10 0 ). Roztok s hodnotou ph 7 obsahuje stejné množství vodíkových iontů H + (10 7 ) a stejné množství hydroxylových iontů OH (10 7 ). Takovýto roztok (například absolutně čistá voda při teplotě 18 C) vykazuje neutrální reakci, není kyselý ani zásaditý (alkalický). Ve vodném roztoku se vždy kromě molekul normální vody (oxidu neboli kysličníku vodného) H 2 O nachází také určité množství hydroxoniových kationů (H 3 O + ) přesněji [H(H 2 O) 4 ] + a hydroxylových anionů (OH ). Součin koncentrací obou těchto iontů je ve vodných roztocích vždy konstantní a je označován jako iontový součin vody a nabývá hodnoty V čisté vodě je látková koncentrace obou iontů stejná: Toto odpovídá hodnotě ph = 7 (neutrální reakce). Kyselost roztoku vzniká přebytkem hydroxoniových iontů neboli kationů H 3 O +. Zvýšení jejich koncentrace na stonásobek, tedy na 10 5, odpovídá hodnotě kyselosti ph = 5. Zásaditost je přebytek hydroxylových iontů (anionů) na úkor hydroxoniových iontů (kationů). Je-li v roztoku např více hydroxoniových iontů OH než ve vodě, klesne koncentrace iontů H 3 O + na 10 10, což odpovídá hodnotě zásaditosti ph = Součásti měřícího přístroje 7. Technické údaje Napájení: 1x baterie 9 V Životnost baterie: cca 150 provozních hodin Provozní teplota: 0 C až 50 C Relativní vlhkost vzduchu: Max. 100 % Měřící rozsah ph: 0,0 až 14,0; rozlišení: 0,1; přesnost: ± 0,1 Měřící rozsah mg/l (TDS): 0 až 3000; rozlišení: 10; přesnost: ± 2 % Měřící rozsah µs/cm (EC): 0 až 6000; rozlišení: 10; přesnost: ± 2 % Měřící rozsah C (teplota): 0,0 až 70,0 ; rozlišení: 0,1 C; přesnost: ± 0,5 C Rozměry: 145 x 80 x 36 mm Hmotnost: 230 g [1] Normovaný konektor s 8 kontakty k připojení měřící sondy (elektrody). [2] Displej z tekutých krystalů (LCD). [3] Tlačítko ph : Měření kyselosti nebo zásaditosti vody. [4] Tlačítko µs/cm : Měření elektrické vodivosti vody (EC). [5] Tlačítko mg/l : Měření obsahu ve vodě rozpuštěných solí (TDS). [6] Seřizovací knoflík (trimr) ph k provedení kalibrace přístroje (měření ph). [7] Seřizovací knoflík (trimr) EC TDS k provedení kalibrace přístroje (měření EC a TDS). [8] Tlačítko C : Měření teploty vody. [9] Tlačítko On / Off : Zapnutí a vypnutí přístroje. 5 6

4 9. Uvedení přístroje do provozu (vložení / výměna baterie) K napájení tohoto přístroje slouží jedna alkalická destičková baterie 9 V. Vybitou baterii v přístroji poznáte podle zobrazení prázdného symbolu stavu nabití baterie v levém horním rohu displeje. 10. Připojení měřící elektrody k přístroji / zapnutí a vypnutí přístroje Připojte konektor kabelu měřící sondy do zdířky [1] na horní straně přístroje. Sundejte z měřící elektrody její ochranný kryt. Opláchněte elektrodu pod tekoucí vodou. Po opláchnutí nechte měřící elektrodu oschnout. Přístroj zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka On/Off. Doporučujeme Vám, abyste podle následující kapitoly provedli v pravidelných intervalech kalibraci přístroje (minimálně jednou za měsíc). 1. Vypněte přístroj. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně přístroje vyšroubováním šroubků vhodným křížovým šroubovákem. 2. Vyndejte z bateriového pouzdra vybitou baterii a nahraďte ji novou baterií stejného typu. Dejte přitom pozor na správnou polaritu kontaktů baterie. 3. Poté opět uzavřete kryt bateriového pouzdra. 11. Kalibrace přístroje K zajištění vysoké přesnosti měření Vám doporučujeme, abyste prováděli v pravidelných intervalech kalibraci přístroje. Nové provedení kalibrace je nutné v následujících případech: a) Po výměně měřící sondy (elektrody). b) Po měření v roztocích s agresivními chemikáliemi. c) V případě nutnosti provedení velmi přesných měření. d) Kalibraci přístroje byste měli provádět minimálně jednou měsíčně. Spotřebujete-li kalibrační roztoky, obraťte se na svého prodejce (firmu Conrad), u kterého si můžete objednat (nebo zakoupit) náhradní kalibrační roztoky viz kapitola 4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku. Poznámka: Nebudete-li moci nastavit na displeji přístroje příslušnou kalibrační hodnotu, pak proveďte vyčištění měřící elektrody nebo ji vyměňte za novou. Kalibrace ph Na výstupních kontaktech optimálně provedené měřící elektrody (ph elektrody) by se mělo v neutrálním prostředí (ph 7,00) nalézat při teplotě 25 C napětí 0 mv. Protože se tyto elektrody od tohoto optima následkem jejich opotřebení nebo kolísáním teploty měřených médií odchylují, je třeba provést po určité době jejich přizpůsobení k měřícímu přístroji tak, aby dokázaly změřit zásaditost a kyselost co nejpřesněji. U tohoto měřícího přístroje lze provést toto přizpůsobení (kalibraci) s kalibračním roztokem s ph hodnotou 7,01 (HI = součást dodávky), ph 4,01 (HI 70004) a ph 10,01 (HI 70010). Nalijte do vhodné sklenice malé množství kalibračního roztoku (asi 5 cm). Zapněte přístroj a stiskněte na něm tlačítko ph. Sundejte z měřící elektrody ochranný kryt a opláchněte elektrodu pod tekoucí vodou. Poté vysušte elektrodu papírovým ubrouskem. 7 8

5 Nyní ponořte elektrodu do kalibračního roztoku do hloubky asi 4 cm. Zamíchejte krátce měřící elektrodou v kalibračním roztoku a počkejte, dokud nedojde ke stabilizaci zobrazení naměřené hodnoty ph na displeji měřícího přístroje. Stiskněte na přístroji tlačítko C. Tím změříte teplotu kalibračního roztoku, její hodnota se zobrazí na displeji přístroje. Otáčením knoflíku (trimru) ph nastavte na displeji přístroje přesnou hodnotu ph, která odpovídá teplotě kalibračního roztoku viz následující tabulka. Tím je tato kalibrace ukončena. Kalibrace EC / TDS U tohoto měřícího přístroje lze provést kalibraci měření elektrické vodivosti vody (EC) nebo obsahu rozpuštěných solí ve vodě (TDS) s kalibračním roztokem HI (1413 µs/cm) nebo s kalibračním roztokem HI (1382 mg/l). Poznámka: Při změně měření z elektrické vodivosti (EC) na měření celkového množství rozpuštěných tuhých látek (solí) ve vodě (TDS) a naopak nemusíte kalibraci znovu provádět. Je jedno, který z těchto dvou kalibračních roztoků ke kalibraci přístroje použijete. Nalijte do vhodného kelímku z umělé hmoty malé množství kalibračního roztoku (asi 5 cm). Zapněte přístroj a stiskněte na něm tlačítko µs/cm nebo tlačítko mg/l (podle toho, který kalibrační roztok použijete). nebo Nyní ponořte měřící elektrodu do kalibračního roztoku do hloubky asi 4 cm. Počkejte asi 1 až 2 minuty, dokud nedojde k vyrovnání teploty elektrody a kalibračního roztoku. Zamíchejte krátce měřící elektrodou v kalibračním roztoku. Poklepte na měřící elektrodu, aby z ní unikly vzduchové bublinky. Poté počkejte, dokud nedojde ke stabilizaci zobrazení naměřené hodnoty na displeji měřícího přístroje. Otáčením knoflíku (trimru) EC TDS nastavte na displeji přístroje přesnou hodnotu, a to buď standardní kalibrační hodnotu 1413 µs/cm nebo hodnotu 1382 mg/l, která odpovídá referenční teplotě roztoku 25 C. Tím je tato kalibrace ukončena a bude se vztahovat k referenční teplotě roztoku (vody) 25 C. Příklad: Bude-li mít kalibrační roztok teplotu 25 C, pak by se měly podle použitého kalibračního roztoku zobrazit na displeji měřícího přístroje následující hodnoty: ph 4,0 nebo ph 7,0 či ph 10,

6 Přepočítací koeficient mezi EC a TDS Hodnota TDS (množství rozpuštěných solí ve vodě) odpovídá proporcionálně hodnotě EC (elektrické vodivosti vody) v následujícím poměru: 1 µs/cm (EC) = 0,5 mg/l (TDS). Tento přepočítací koeficient 0,5 se vztahuje na množství uhličitanu vápenatého (CaCO 3 ), který je rozpuštěn ve vodě. Elektrická vodivost vodního roztoku znamená velikost elektrického proudu, který protéká roztokem následkem transportu iontů. Elektrická vodivost se zvyšuje se stoupající teplotou roztoku a závisí na druhu a počtu volných iontů v roztoku (ve vodě) jakož i na viskozitě roztoku, která dále závisí na teplotě roztoku (vody). Teplotní závislost elektrické vodivosti roztoku (vody) se uvádí jako relativní změna na jeden stupeň Celsia ( C) při určité teplotě roztoku. Jedná se zpravidla o %/ C při teplotě roztoku 25 C. U normálních roztoků solí ve vodě představuje tato závislost (změna elektrické vodivosti) hodnotu (teplotní koeficient β) 2 %/ C. Protože i malý rozdíl teploty způsobuje poměrně velkou změnu elektrické vodivosti, je nutné provést příslušnou kompenzaci měření elektrické vodivosti (zvláště při nízkých a vysokých teplotách roztoku). Naměřené hodnoty elektrické vodivosti jsou z tohoto důvodu normovány na teplotu roztoku (vody) 25 C. Tento měřící přístroj provádí automatickou kompenzaci teploty pomocí integrovaného senzoru měření teploty a opravuje výsledky mření EC a TDS i při zvolené referenční teplotě kalibračního roztoku při provádění kalibrace přístroje. Výsledky měření jsou kompenzovány většinou na referenční teplotu roztoku 25 C. 12. Provádění měření Měření ph hodnoty Připojte konektor kabelu měřící elektrody do zdířky [1] na horní straně přístroje. Sundejte z měřící elektrody její ochranný kryt. Pokud jste měřící elektrodu uskladňovali v suchu, pak ji namočte na dobu 1 hodiny do kalibračního roztoku ph 7 nebo do udržovacího roztoku HI (obj. č.: ). Zapněte přístroj stisknutím tlačítka On/Off. Měření EC nebo TDS Připojte konektor kabelu měřící elektrody do zdířky [1] na horní straně přístroje. Sundejte z měřící elektrody její ochranný kryt. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka On/Off. Stiskněte na přístroji tlačítko µs/cm (měření elektrické vodivosti) nebo tlačítko mg/l (měření obsahu rozpuštěných solí). nebo Nyní ponořte měřící elektrodu do testovaného roztoku (do vody) do hloubky asi 4 cm. Abyste zabránili eventuálním elektromagnetickým interferencím, použijte k tomuto účelu (pokud to bude možné) kelímek z umělé hmoty. Počkejte asi 1 až 2 minuty, dokud nedojde k vyrovnání teploty elektrody a zkoumaného roztoku (vody). Zamíchejte krátce měřící elektrodou v testovaném roztoku. Poklepte na měřící elektrodu, aby z ní unikly vzduchové bublinky. Ponořte měřící elektrodu do zkoumaného roztoku (například do vody v akváriu nebo v zahradním jezírku) do hloubky asi 4 cm. Stiskněte na přístroji tlačítko ph. Poté počkejte, dokud nedojde ke stabilizaci zobrazení naměřené hodnoty µs (EC) nebo naměřené hodnoty mg/l (TDS) na displeji měřícího přístroje. Zamíchejte krátce měřící elektrodou v testovaném roztoku (ve vodě) a počkejte, dokud nedojde ke stabilizaci zobrazení naměřené hodnoty ph na displeji měřícího přístroje

7 Měření teploty Připojte konektor kabelu měřící elektrody do zdířky [1] na horní straně přístroje. Sundejte z měřící elektrody její ochranný kryt. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka On/Off. Příklad použití: Změření ph-hodnoty v zahradním rybníčku (jezírku) Ponořte měřící elektrodu do hloubky asi 4 cm do vody zahradního rybníčku (jezírka). Po uplynutí určité doby (asi po 2 minutách) by se na displeji měřícího přístroje měla zobrazit naměřená hodnota ph v rozmezí cca od 5,5 až do 8,5. Pokud bude naměřená ph hodnota nižší než 5,5 nebo vyšší než 8,5, není možné v tomto rybníčku chovat (pěstovat) ušlechtilé (okrasné) rybičky nebo jiné vodní živočichy. Nyní ponořte elektrodu do testovaného roztoku (do vody) do hloubky asi 4 cm. Stiskněte na přístroji tlačítko C. Zamíchejte krátce měřící elektrodou v testovaném roztoku (ve vodě) a počkejte, dokud nedojde ke stabilizaci zobrazení naměřené hodnoty teploty na displeji měřícího přístroje. 13. Ukončení měření (čištění a údržba měřící elektrody) Po ukončení měření vypněte měřící přístroj a odpojte od něj měřící elektrodu. Vyčistěte měřící elektrodu pod tekoucí vodou, poté v destilované vodě nebo v deionizované (demineralizované) vodě a osušte ji například čistým papírovým ubrouskem. V destilované nesmíte nechat měřící elektrodu namočenou příliš dlouhou dobu. Dále vyčistěte měřící elektrodu v čistícím roztoku HI (nebo HI 7061M obj. č.: ). Nalijte do ochranného krytu měřící elektrody malé množství udržovacího roztoku na uložení měřící elektrody HI (obj. č.: ) a tento ochranný kryt nasaďte na měřící elektrodu. Jestliže se po sundání ochranného krytu objeví na měřící elektrodě bílé krystalky, pak to neznamená žádné poškození měřící elektrody. Tyto krystalky odstraníte z měřící elektrody jejím opláchnutím pod čistou tekoucí vodou. Skleněný kryt měřící sondy je velice citlivý na elektrostatické výboje. Z tohoto důvodu se nedotýkejte této skleněné baňky rukama (prsty), pokud budete nabiti elektrostatickou elektřinou. Při provádění kalibrace měřícího přístroje použijte z tohoto důvodu náramky, které odvádějí elektrostatickou elektřinu. Poznámka k měření ph, EC, TDS a C Zobrazí-li li se na displeji měřícího přístroje místo příslušné naměřené hodnoty symbol E, pak měřící přístroj zaregistroval hodnotu, které je buď nižší nebo vyšší než příslušný rozsah měření viz rozsahy měření uvedené v kapitole 7. Technické údaje. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/10/

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Kombinovaný ph-metr HI (ph / EC / TDS / C) Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod

Kombinovaný ph-metr HI (ph / EC / TDS / C) Obj. č.: Obsah Strana. 1. Úvod Kombinovaný ph-metr HI 991300 (ph / EC / TDS / C) Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 27 83

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 27 83 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 27 83 Jedná se o pohodlný měřící přístroj k jednoduchému zjištění ph-hodnoty (kyselosti nebo zásaditosti) vody v akváriích, plaveckých bazénech, v zahradnictvích,

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120126

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120126 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120126 Obsah Strana ÚČEL POUŽITÍ PH-METRU... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 ROZSAH DODÁVKY... 3 VLOŽENÍ (VÝMĚNA) BATERIE... 4 OBSLUHA PŘÍSTROJE, KALIBRACE, MĚŘENÍ... 5 PŘÍKLAD POUŽITÍ:

Více

ph-metr s teploměrem HI Obj. č.: Obsah Strana

ph-metr s teploměrem HI Obj. č.: Obsah Strana ph-metr s teploměrem HI 991001 Obj. č.: 10 47 31 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu

Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu Návod k obsluze HI 993310 Přenosný konduktometr pro půdu www.hanna-instruments.cz 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:... Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88

Bezdrátová meteostanice WS 1600. Obj. č.: 64 61 88 Bezdrátová meteostanice WS 1600 Obj. č.: 64 61 88 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WS 1600. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU KEW 4105A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Měřící přístroj zemního odporu KEW 4105A byl navržen, vyroben a otestován

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.

Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno. Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 PHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Elektronický digitální teploměr a vlhkoměr HT-200 patří ve své třídě ke špičkovým výrobkům. Byl zkonstruován podle současné nejnovější technologie. Provoz přístroje zajišťuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách. TireMoni. Obj. č. 130 75 68 TM-240. Obj. č. 130 75 65 TM-260. Rozsah dodávky Rozsah dodávky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách Senzory typu: TM-260/280 Baterie CR1632 Imbusové klíče Ochrana proti krádeži Zajišťovací šrouby Adaptér (3-cestný ventil) TireMoni Obj. č. 130 75

Více