Klešťový ampérmetr VC A/AC/DC. Obj. č.: Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:..."

Transkript

1 Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5 POPIS PŘÍSTROJE...7 Klešťový ampérmetr VC A/AC/DC Obj. č.: ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM, UVEDENÍ DO PROVOZU...7 A - VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE...7 B - UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...8 C - POLOHA PŘÍSTROJE PŘI MĚŘENÍ...8 PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ...8 A - VŠEOBECNĚ...8 A1 - Měřící kabely...8 A2 - Funkce Hold - podržení zobrazení naměřené hodnoty...8 A3 - Funkce MAX - evidence maximální naměřené hodnoty...8 A4 - Funkce (tlačítko) ZERO - vynulování (vyrovnání nuly)...8 B - MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ (TRUE RMS - EFEKTIVNÍ HODNOTA)...9 C - MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ...9 D - MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU...10 E - MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU...10 F - MĚŘENÍ ODPORU (REZISTORŮ)...10 G - TESTOVÁNÍ DIOD / ZKOUŠKA PRŮCHODNOSTI OBVODŮ...11 H - MĚŘENÍ KMITOČTU...11 RECYKLACE...12 PORUCHY PŘÍSTROJE A JEJICH ODSTRANĚNÍ...12 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup klešťového ampérmetru VC 605. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. ÚDRŽBA A KALIBRACE PŘÍSTROJE...12 TECHNICKÉ ÚDAJE A TOLERANCE MĚŘENÍ...13 TECHNICKÉ ÚDAJE...13 TOLERANCE MĚŘENÍ...13 MAXIMÁLNÍ VSTUPNÍ VELIČINY, OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ...14 Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Voltcraft - Tento název představuje nadprůměrně kvalitní výrobky z oblasti síťové techniky (napájecí zdroje), z oblasti měřící techniky, jakož i z oblasti techniky nabíjení akumulátorů, které se vyznačují neobvyklou výkonností a které jsou stále vylepšovány. Ať již budete pouhými kutily či profesionály, vždy naleznete ve výrobcích firmy Voltcraft optimální řešení. Přejeme Vám, abyste si v pohodě užili tento náš nový výrobek značky Voltcraft. 2

2 Úvod Zakoupením klešťového ampérmetru VC-605 jste získali měřící přístroj, který odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. V přístroji jsou sdruženy přednosti ručního klešťového ampérmetru a multimetru s automatickým přepínáním rozsahů se 4-místným nebo 3/4-místným zobrazením na displeji. Ovládací a nastavovací prvky přístroje, displej Konstrukce výrobku odpovídá normě DIN VDE 0411, díl 1 pro měřící přístroje = evropské normě EN nebo EN (pro klešťové měřící přístroje). Z tohoto důvodu byl přístroj přezkoušen na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje tak požadavky platných evropských a národních směrnic. U výrobku byla doložena shoda, odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Použití klešťového měřícího přístroje VC - 605: Měření, měření změny (senzor Hallova jevu) a zobrazení stejnosměrného proudu v rozsahu od 0,1 A (= 100 ma) do max A, jakož i střídavého proudu v rozsahu od 0,1 A (= 100 ma) do max A ef (rms), měření TRUE RMS (měření reálné efektivní hodnoty). Měření stejnosměrných napětí až do max V. Měření střídavých napětí až do max. 750 V ef (rms), měření TRUE RMS (měření reálné efektivní hodnoty). Měření odporů (rezistorů) až do hodnoty 400 Ω. Měření kmitočtu až do max. 4 MHz. Měření vnitřního odporu (zkratu) - kontrola průchodu či nízkoohmického svodu, např. pojistek, žárovek, přerušení obvodů a kabelů (pod 100 Ω akusticky) a testování diod. Přístroj nesmí být používán v otevřeném stavu, s otevřeným bateriovým pouzdrem nebo s chybějícím krytem bateriového pouzdra. Měření ve vlhkých prostorách nebo ve venkovním prostředí či v nepříznivých podmínkách okolí není dovoleno. Mezi nepříznivé okolní podmínky patří: - vlhkost (mokro) nebo příliš vysoká vzdušná vlhkost, - prach nebo hořlavé plyny, výpary či ředidla rozpouštědla, - silné vibrace, - silná magnetická pole, která se vyskytují v blízkosti strojů nebo reproduktorů, - bouřka nebo bouřkové podmínky, silná elektrostatická pole atd. Jiný způsob používání přístroje než bylo uvedeno výše by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného je toto spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! 3 4

3 Popis ovládacích a nastavovacích prvků přístroje 1 LCD displej (3 3/4-místný, nejvyšší zobrazená hodnota: 3999). 2 Otočný přepínač (= přepínač funkcí měření) k nastavení měřících funkcí: měření stejnosměrného proudu, střídavého proudu, stejnosměrného napětí, střídavého napětí, měření kmitočtu, testování průchodnosti obvodu / testování diod, měření odporů (rezistorů), s polohou OFF (vypnutí přístroje). 3 Tlačítko H HOLD pro funkci Data Hold (podržení naměřené hodnoty). 4 Tlačítko M MAX pro evidenci maximálních naměřených hodnot. 5 Tlačítko ZERO pro vyrovnání nuly při měření stejnosměrného proudu (DC A). 6 Nastavení rozevření kleští pomocí rozvírací páky 6a, ochrana rukou (izolace) 6b, otvor kleští s rozevřením max. 57 mm 6c (k sevření jednotlivých vodičů, systémů vedení atd.). 7 Bezpečnostní zdířka 4 mm k připojení červeného měřícího kabelu pro měření kmitočtu, odporů (rezistorů), testování diod / testování průchodnosti obvodu. 8 Bezpečnostní zdířka 4 mm k připojení černého měřícího kabelu = COM nebo měřící zdířka (společná zdířka mnoha funkcí měření, zdířka minus). 9 Bezpečnostní zdířka 4 mm VOLT k připojení červeného měřícího kabelu pro měření napětí do max V DC nebo 750 V ef AC (rms). 10 Pouzdro na baterii na zadní straně přístroje (2 šroubky). Nesahejte při měření proudu v žádném případě nad ochranou izolaci rukou na přístroji. Nebezpečí ohrožení života při kontaktu s elektrickými vodiči! S ohledem na vlastní bezpečnost dodržujte maximální vstupní veličiny. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento přístroj byl zkonstruován a přezkoušen podle normy EN případně podle EN a opustil závod v bezvadném stavu ohledně technické bezpečnosti. Aby byl tento stav zachován a abyste zajistili bezpečné používání přístroje, musí uživatel vzít na vědomí bezpečnostní pokyny a varování ( Pozor! a Upozornění! ), které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Je třeba dbát na následující symboly: CAT III = Pozor! Nebezpečná napětí při dotyku! Nebezpečí ohrožení života! = Přečtěte si návod k použití = Kategorie přepětí III = Třída ochrany (krytí) II (dvojitá izolace) Měřící přístroj smí být používán v instalacích kategorie přepětí III (3) podle IEC 664, pokud nebude v měřícím okruhu překročeno stejnosměrné napětí 1000 V DC nebo střídavé 750 V ef AC (rms). Měřící přístroje a jejich příslušenství nejsou hračky a nepatří tak do dětských rukou! V průmyslových zařízeních je nutno dodržovat předpisy úrazové zábrany, které se týkají elektrických zařízení a provozních prostředků. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s měřícími přístroji odpovědným odborným personálem. Buďte zvláště opatrní při měření střídavých napětí větších než 25 V (AC) nebo stejnosměrných větších než 35 V (DC). Při dotyku vodičů již s těmito napětími můžete utrpět životu nebezpečný úraz elektrickým proudem. Proto před měřením nejdříve vypněte zdroj proudu, spojte (propojte) klešťový měřící přístroj se zdrojem proudu, na přístroji nastavte požadovaný měřící rozsah a poté zapněte zdroj proudu. Po ukončení měření zdroj proudu vypněte a přístroj odpojte. Před každou změnou měřícího rozsahu je třeba klešťový měřící přístroj odpojit od měřeného objektu (proudové lišty, vedení atd.). Před každým měřením proudu musejí být měřící kabely (vodiče) odpojeny / vzdáleny od zdroje proudu. Před každým měřením měřící přístroj zkontrolujte (zda nejsou poškozeny měřící kabely). K měření používejte jen kabely, které jsou k měřícímu přístroji přiloženy. Jen tyto jsou přípustné. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, dbejte na to, abyste se během měření ani nepřímo nedotkli měřících hrotů a měřených přípojů / proudových kolejnic (měřící body). Maximální napětí proti zemi včetně měřeného napětí nesmí v žádném případě překročit hodnoty 1000 V DC nebo 750 V ef AC (rms) (v kategorii II). Při každém měření, zvláště při měření proudu, se vyvarujte příliš vysoké vlhkosti vzduchu, páře. Při provádění měření musí být Vaše ruce, obuv a podlaha suché. Stejnosměrné proudy > 1000 A nebo střídavé proudy > 1200 A mohou vést k poškození klešťového měřícího přístroje. Je třeba dbát na to, aby při měření byl použit k obejmutí (sevření) jenom jeden (1) izolovaný vodič (max. průměru 57 mm). Měření okolo (sevřením) vícežilového kabelu (jednofázového) není možné. Pokud se svírají dva izolované vodiče nebo více vodičů (celkový průměr max. 57 mm) vícefázového systému, pak odpovídá odečtená hodnota vektorovému součtu jednotlivých proudů. Nepracujte s přístrojem v prostorách s nepříznivými okolními podmínkami, ve kterých se nacházejí nebo kde by se mohly vyskytovat hořlavé plyny, výpary nebo prach. S ohledem na vlastní nebezpečí dbejte na to, aby se přístroj nebo měřící kabely neorosily či nezvlhly. Nedovolte (neprovádějte) měření v bezprostřední blízkosti: a) silných magnetických polí (reproduktory, magnety), b) elektromagnetických polí (trafa, motory, cívky, relé, stykače, elektromagnety atd.), c) elektrostatických polí (náboje / výboje), d) vysílacích zařízení nebo vysokofrekvenčních generátorů. Nepoužívejte multimetr krátce před vznikem bouřky, během ní nebo krátce po ní (možnost úderu blesku! / energeticky dostatečné přepětí!). Dbejte na to, aby byly Vaše ruce, obuv, Váš oděv, podlaha, měřící přístroj nebo měřící kabely, zapojení a spínací díly atd. bezpodmínečně suché. Pokud předpokládate, že by měření neproběhlo bez nebezpečí, vypněte přístroj a zajistěte jej proti náhodnému použití (zapnutí). Vezměte na vědomí, že přístroj již nelze bezpečně používat tehdy, když: - přístroj vykazuje viditelná poškození, 5 6

4 - přístroj nepracuje (nefunguje) a - byl delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách nebo - byl vystaven těžkému namáhání při přepravě. Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí. Popis přístroje Klešťový měřící přístroj VC-605 je kombinací klešťového ampérmetru a digitálního multimetru s 3 3/4- místným displejem. U tohoto přístroje odpadá takzvané rozřezání (rozložení nebo rozpojení) měřených proudových okruhů, jak je to obvyklé u obyčejných multimetrů (s měřícími kabely). Proudy, které chcete změřit, zjišťujete přímo na jednotlivých proudových napájecích vedeních (jednotlivé izolované vodiče, kabely), podobně jako cívek proudových měničů. Jako smysluplnou podporu obsahuje tento přístroj funkci Hold, která zmrazí momentálně naměřenou hodnotu, t. zn. že ji podrží, jakmile stisknete tlačítko Hold. Pomocí tlačítka MAX lze zjistit maximální hodnoty a tlačítkem ZERO je možné při měření stejnosměrného proudu provést vynulování (vyrovnání nuly). Kromě měření stejnosměrných a střídavých proudů můžete tímto přístrojem měřit napětí až do max V DC nebo 750 V ef AC (rms), jakož i provádět měření velikosti odporů (rezistorů) až do hodnoty 400 Ω. Dále je možné s tímto přístrojem provádět měření kmitočtu až do rozsahu max. 4 MHz, v přístroji je dále zabudován tester diod pro různé polovodiče a kontrola průchozího odporu (nízkoohmického svodu a zkratu). Při velikosti odporu, který je menší než cca 100 Ω, zazní akustický signál. Tento klešťový měřící přístroj lze použít jak pro hobby, tak i v průmyslové oblasti a ve školách atd., a to jako univerzální měřící přístroj. Zacházení s přístrojem, uvedení do provozu A - Vložení a výměna baterie Aby Váš přístroj bezvadně fungoval, musíte do něj vložit 1 baterii 9 V. Pokud se dole vlevo na displeji objeví symbol výměny baterie, musíte provést její výměnu. Postupujte následovně: - Odpojte měřící přístroj od měřeného okruhu, vytáhněte z přístroje všechny měřící kabely. - Přístroj vypněte (poloha otočného přepínače nastavena na OFF ) a - vhodným šroubovákem vyšroubujte oba šroubky krytu bateriového pouzdra. - Nyní nadzvedněte opatrně kryt. - Od vybité baterie odpojte připojovací klipy (kontakty) a - nahraďte starou baterii novou stejného typu. - Dodržte správnou polaritu (+ a -). - Po provedené výměně zavřete opět opatrně bateriové pouzdro přístroje. - Dejte pozor, aby při uzavírání krytu nedošlo ke skřípnutí připojovacích kabelů (červený a černý). Přístroj v žádném případě nepoužívejte v otevřeném stavu!nebezpečí ohrožení života! V přístroji nikdy nenechávejte vybitou baterii, protože i baterie s ochranou proti vytečení mohou zkorodovat, čímž se mohou uvolnit chemikálie, které by mohly ohrozit Vaše zdraví nebo poškodit bateriové pouzdro. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. B - Uvedení přístroje do provozu Jako prvek pro nastavení slouží přepínač funkcí měření - otočný přepínač. Pomocí tohoto přepínače měřící přístroj zapínáte i vypínáte (poloha OFF ). Přepínačem funkcí měření nesmíte v žádném případě během měření otáčet, neboť by takto mohlo dojít ke zničení přístroje (odtrhovací jiskra) nebo byste byli vystaveni ohrožení Vašeho života při napětích vyšších než 25 V ef AC (rms) nebo 35 V DC. Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní veličiny, neboť existuje nebezpečí ohrožení Vašeho života následkem poškození měřícího přístroje. V celém kruhu kolem otočného přepínače jsou uspořádány různé měřící rozsahy - funkce (počínaje od OFF po směru otáčení hodinových ručiček, doprava). Tyto funkce lze zvolit (nastavit) jeho otáčením. DC= = Měření stejnosměrného proudu a napětí AC = Měření střídavého proudu a napětí khz = Měření kmitočtu ))) / = Kontrola průchodnosti obvodu / testování diod 400 Ω = Měření odporu C - Poloha přístroje při měření Používejte měřící přístroj v takové poloze, abyste na displeji mohli odečítat naměřené hodnoty nebo aby digitální zobrazení hodnot bylo obráceno k Vám. Provádění měření A - Všeobecně A1 - Měřící kabely Pro veškerá měření, kromě měření střídavého a stejnosměrného proudu, musíte použít měřící kabely, které jsou k měřícímu přístroji přiloženy. Pokud měříte proud, musíte tyto kabely vytáhnout ze zdířek přístroje. A2 - Funkce Hold - podržení zobrazení naměřené hodnoty Pokud chcete na displeji podržet naměřenou hodnotu (např. její zápis do protokolu), stiskněte 1x tlačítko H HOLD (nachází se nad otočným přepínačem). Momentálně naměřená hodnota takto zamrzne. Vlevo nahoře na displeji se objeví odpovídající symbol HOLD. Pokud chcete přístroj uvolnit pro další měření, stiskněte tlačítko HOLD znovu. Poté se na displeji objeví okamžitá naměřená hodnota a z displeje zmizí symbol HOLD. A3 - Funkce MAX - evidence maximální naměřené hodnoty Chcete-li zjistit maximální naměřenou hodnotu (zvyšující se proud atd.), stiskněte tlačítko M MAX. Poté se objeví na displeji nejvyšší naměřená hodnota, kromě jiného se ještě na displeji objeví symbol MAX. Chcete-li funkci zjišťování maximální hodnoty potlačit (přerušit), stiskněte znovu tlačítko M MAX. A4 - Funkce (tlačítko) ZERO - vynulování (vyrovnání nuly) Tlačítko ZERO slouží k takzvanému vyrovnání nuly při měření stejnosměrného proudu. Toto tlačítko byste měli stisknout především tehdy, pokud zobrazení stejnosměrného proudu vykazuje nepřesné údaje. Po stisknutí tlačítka by se měla na displeji objevit hodnota

5 Během provádění tohoto vynulování se nesmí v kleštích nacházet žádný vodič. Měřící kleště nesmějí být během provádění vynulování v blízkosti rušivých elektromagnetických polí (reproduktory, elektrické stroje). Kontakty kleští musejí být čisté a uzavřené. Pokud by nebylo možné provést vynulování bezvadně, postupujte následujícím způsobem: Po několika provedených měření stejnosměrného proudu se může v kleštích vyskytovat zbytkový magnetismus. Tento magnetismus odstraníte tak, že změníte směr měřeného proudu opačným přiložením (sevřením) kleští. Kleště otevřete a uzavřete několikrát za sebou. Poté se pokuste o opětovné vynulování. B - Měření střídavého napětí (True rms - efektivní hodnota) Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní veličiny, ani při měření interferujících stejnosměrných napětí (např. brumové napětí). Maximální hodnota = 750 V ef AC (rms). Nedotýkejte se žádných zapojení nebo jejích částí, pokud měříte vyšší napětí než 25 V ef AC (rms) nebo 35 V DC. Při měření střídavých napětí postupujte následovně: kabel zastrčte do zdířky VOLT (vpravo). 2. Otočný přepínač dejte do polohy AC 400 V nebo AC 750 V. 3. Dotkněte se (přiložte hroty) měřícími hroty měřeného objektu (zátěž, zapojení atd.). 4. Na displeji se zobrazí okamžitá naměřená hodnota. Rozsah měření střídavého napětí V vykazuje vstupní odpor cca 4,5 MΩ paralelně k maximální kapacitě 100 pf. Upozornění! Protože je měřící vstup velmi citlivý, může se stát, že se při volně položených měřících kabelech (bez spojení s měřeným objektem) zobrazí na displeji nějaké hodnoty (tzv. přeludné hodnoty ). Tento jev či úkaz je normální a zmizí, jakmile začnete provádět normální měření. C - Měření stejnosměrného napětí Nikdy nepřekračujte max. povolené vstupní veličiny, ani při měření interferujících stejnosměrných napětí (např. brumové napětí). Maximální hodnota = 1000 V DC. Nedotýkejte se žádných zapojení nebo jejich částí, pokud měříte vyšší napětí než 25 V ef AC (rms) nebo 35 V DC. Při měření stejnosměrných napětí postupujte následovně: kabel zastrčte do zdířky VOLT (vpravo). 2. Otočný přepínač dejte do polohy DC= 400 V nebo DC= 1000 V. 3. Dotkněte se (spojte) měřícími hroty měřeného objektu (zátěž, zapojení atd.). 4. Na displeji se zobrazí okamžitá naměřená hodnota s příslušnou polaritou před naměřenou hodnotou. Rozsah měření stejnosměrného napětí DC= vykazuje vstupní odpor cca 10 MΩ. Pokud se při měření stejnosměrného napětí objeví před naměřenou hodnotou - (minus), má měřené napětí zápornou hodnotu (nebo došlo k záměně - prohození měřících kabelů mezi sebou). Upozornění! Protože je měřící vstup velmi citlivý, může se stát, že se při volně položených měřících kabelech (bez spojení s měřeným objektem) zobrazí na displeji nějaké hodnoty (tzv. přeludné hodnoty ). Tento jev či úkaz je normální a zmizí, jakmile začnete provádět normální měření. D - Měření střídavého proudu Při měření střídavých proudů postupujte následovně: Otočný přepínač dejte do polohy AC 400A nebo AC 1000A. Nesvírejte více než jeden izolovaný vodič v jednofázovém systému nebo více izolovaných vodičů ve vícefázovém systému. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy. Pod čelistmi kleští se nachází ochrana rukou, zesílení (izolační límec) z umělé hmoty. Během měření / svírání vodiče nesahejte nikdy nad tuto ochranu rukou - NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! Vodič (vodiče) se musí (se musejí) pohybovat v oblasti senzoru měření proudu uvolněně ( oblast rozevření kleští ). Dávejte při odečítání naměřených hodnot pozor na to, aby se vodič nacházel pokud možno co nejvíce ve středu (uprostřed rozevření kleští). Neprovádějte žádná měření proudu v okruzích, ve kterých se mohou vyskytnout napětí vyšší než 1000 V DC nebo 750 V ef AC (rms), aby nedošlo k poškození měřícího přístroje a tím k možnému ohrožení Vašeho života. V žádném případě neměřte proudy vyšší než 1000 A. E - Měření stejnosměrného proudu Při měření stejnosměrných proudů postupujte následovně: Otočný přepínač dejte do polohy DC= 400A nebo DC= 1000A. Otevřete kleště pomocí páky na jejich rozevření. Nesvírejte při měření stejnosměrného proudu více než jeden izolovaný vodič. Měřený vodič sevřete kleštěmi uvolněním rozvírací páky. Kontaktní plochy kleští musejí být bezpečně uzavřeny. Vodič / vodiče se musí / musejí pohybovat v oblasti rozevření kleští uvolněně. Dávejte během odečítání naměřených hodnot pozor na to, aby se vodič nacházel ve středu kleští. Při měření stejnosměrného proudu má význam směr průtoku proudu (tok proudu) (viz též označení + na pravé polovině kleští). Při měření dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy. Pod čelistmi kleští se nachází ochrana rukou, zesílení (límeček) z umělé hmoty. Během měření / svírání vodiče nebo proudové kolejnice (přípojnice) nesahejte nikdy nad tuto ochranu rukou - NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA! Neprovádějte žádná měření proudu v okruzích, ve kterých se mohou vyskytnout napětí vyšší než 1000 V DC nebo 750 V ef AC (rms), aby nedošlo k poškození měřícího přístroje a tím k možnému ohrožení Vašeho života. V žádném případě neměřte proudy vyšší než 1000 A. F - Měření odporu (rezistorů) Zajistěte, aby veškeré části obvodů, zapojení a součásti jakož i měřené objekty nebyly při měření odporu pod napětím. Při měření odporů (rezistorů) postupujte následovně: kabel zastrčte do zdířky Hz ΩF (vlevo). 2. Otočný přepínač dejte do polohy 400 Ω. 3. Zkontrolujte měřící kabely, zda vedou proud tak, že vytvoříte mezi oběma měřícími hroty kontakt. Na displeji se musí zobrazit cca nulová hodnota odporu (0 Ω). 4. Dotkněte se měřícími hroty měřeného objektu. Naměřená hodnota se objeví na displeji tehdy, pokud bude hodnota odporu nižší než 399,9 Ω a pokud nebude obvod přerušen. 9 10

6 Upozornění! Pokud provádíte měření odporu, dávejte pozor na to, aby měřící body, kterých se dotýkáte měřícími hroty, nebyly pokryty nečistotou, olejem, pájecím lakem (kalafunou) nebo podobnými látkami. Takovéto okolnosti mohou měření zkreslit. Pokud se na displeji objeví OL (Overload = přetečení hodnoty či přeplnění displeje), znamená to, že jste překročili měřící rozsah nebo že byl měřený obvod (okruh) přerušen. G - Testování diod / zkouška průchodnosti obvodů Při testování diod nebo polovodičů či při kontrole průchodnosti obvodů postupujte následovně: kabel zastrčte do zdířky Hz Ω F (vlevo). 2. Otočný přepínač dejte do polohy ))) a měřícími hroty se dotkněte objektu určeného k měření, který nesmí být pod napětím. Hrotem červeného kabelu se dotkněte anody, hrotem černého kabelu se současně dotkněte katody (tato bývá zpravidla označena barevným kroužkem, bodem nebo podobně). Jestliže testujete diodu v propustném směru, naměříte napětí od cca 0,25 V (germanium) nebo od 0,7 V (křemík) až po napětí cca 3,2 V (nebo 250 mv, 700 mv až po cca 3200 mv), pokud není dioda vadná. Pokud nyní měřící hroty zaměníte (prohodíte), tedy červený přiložíte na katodu a černý na anodu, překontrolujete tak takzvaný závěrný směr diody (dioda by neměla propouštět proud). Objeví-li se na displeji symbol OL, dioda je v pořádku. Pokud se na displeji objeví hodnota napětí, pak jste v tomto případě připojili objekt nesprávným způsobem (obráceně) nebo je vadný. Kromě jiného zazní při naměřených hodnotách < 100 mv akustický signál. 3. Tento akustický signál se ozve takaé při měření průchodnosti obvodu, pokud bude průchozí odpor obvodu menší než cca 100 Ω. Při testování diod nebo průchodnosti obvodu dbejte na to, aby dioda nebo obvod byly bezpodmínečně bez napětí. Veškeré okolní kondenzátory (kapacity) musejí být vybity. H - Měření kmitočtu Pro měření kmitočtu je přístroj vybaven automatickým přepínáním rozsahů. Toto automatické přepnutí rozsahů poznáte podle polohy desetinné tečky na displeji. Při měření kmitočtu postupujte následovně: kabel zastrčte do zdířky Hz ΩF (vlevo). 2. Otočný přepínač dejte do polohy khz. 3. Spojte měřící hroty s měřeným objektem (generátor nebo podobně). Dávejte bezpodmínečně pozor na max. povolené vstupní veličiny! Při vyšších napětích než 25 V AC nebo 35 V DC existuje při dotyku nebezpečí ohrožení života. Nepřepínejte přístroj při měření kmitočtu na jinou funkci měření nebo na jiný rozsah. Při napětích menších než cca 500 mv ef (rms) není možné měření kmitočtu provádět. Recyklace Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Poruchy přístroje a jejich odstranění Měřící přístroj VC-605 byl zkonstruován tak, že odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Přesto se však mohou objevit problémy nebo závady. Z tohoto důvodu popisujeme v následující tabulce, jak některé z těchto poruch sami a poměrně snadno odstraníte. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Závada Nelze měřit napětí Displej při zapnutém přístroji zobrazuje nesprávné hodnoty proudu (DC) Možná příčina Jsou měřící kabely zastrčeny do zdířek COM a VOLT? Není vybitá baterie? Kdy jste provedli poslední vyrovnání nuly? Kolik vodičů bylo sevřeno? Dali jste pozor na směr toku proudu (značka + )? Nebylo stisknuto tlačítko H HOLD (symbol H na displeji)? Při otvírání krytů nebo vyjímání dílů, i když je to možné provést pouhou rukou, mohou být uvolněny součásti a díly, které zůstávají pod napětím. Pod napětím mohou zůstat i místa pro připojení. Před justováním (cejchováním), údržbou a opravami nebo před výměnou dílů či konstrukčních prvků musí být přístroj odpojen ode všech zdrojů napětí a měřících okruhů, pokud je nezbytné jeho otevření. Pokud se nedá zabránit justování (cejchování), údržbě a opravám při otevřeném přístroji pod napětím, mohou toto provádět pouze kvalifikované síly, které byly poučeny o možných nebezpečích a které byly obeznámeny s jednoznačnými předpisy, které jsou s tímto spojeny. Kondenzátory v přístroji mohou zůstat nabity, i když byl přístroj odpojen ode všech zdrojů napětí a měřících okruhů. Údržba a kalibrace přístroje Aby byla zaručena přesnost přístroje na velmi dlouhou dobu, měla by se provést jednou za rok kalibrace klešťového měřícího přístroje. Jinak přístroj VC-605, kromě výměny a baterie a příležitostného čištění, nevyžaduje žádnou údržbu. Pokud provedete na přístroji vlastní změny (úpravy) nebo opravy, zanikne nárok na záruku. Postup výměny baterie naleznete v kapitole Vložení a výměna baterie. K čištění přístroje nebo okénka displeje používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků. K čištění nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky, benzín, alkohol nebo podobné látky. Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod

7 Technické údaje a tolerance měření Technické údaje Displej: 3 3/4 - místný LCD do s automatickým zobrazením polarity Max. četnost měření: 2,5 měření za sekundu Max. měřený proud DC / AC: 1000 A Max. průměr měřených vodičů: 57 mm kulatý nebo 70 x 18 mm jako proudová kolejnice (lišta) Provozní teplota: 0 C až + 50 C Relativní vlhkost vzduchu: < 70 %, nekondenzující Skladovací teplota: - 20 C až + 60 C (rel. vzd. vlhkost < 80 %, nekondenzující, baterie vyjmuta) Teplota pro zaručenou přesnost: + 23 C ± 5 K Teplotní koeficient: 0,1 x uvedená přesnost/k přičtená chyba měření v rozsahu 0 až 18 C a 28 C až 50 C Typ baterie: 1 x baterie 9 V, typ NEDA 1604 nebo JIS 006P či IEC 6LF22 nebo pod. Životnost baterie: cca 100 hodin (alkalická) Max. prov. nadmořská výška: 2000 m nad mořem Stupeň znečištění: 2 nebo třída 2 Hmotnost: cca 540 g (s baterií) Rozměry (D x Š x V): cca 277 x 102 x 49 mm Tolerance měření Přesnost se uvádí v ± (% odečtení + počet míst = digit(s) = dgt(s)) Přesnost po dobu 1 roku při teplotě + 23 C ± 5 K, při relativní vlhkosti vzduchu menší než 75 %. Zahřívací doba přístroje činí 1 minutu. Kontrola průchodu: akustický signál u hodnoty odporu menší než 100 Ω, měřící napětí 3,2 V max., doba trvání aktivace: 500 ms Měření 4 khz ± (0,1 % + 4 dgts) 1 Hz kmitočtu 40 khz ± (0,1 % + 4 dgts) 10 Hz 400 khz ± (0,1 % + 4 dgts) 100 Hz 4000 khz ± (0,1 % + 4 dgts) 1 khz Minimální vstupní napětí (citlivost): 0,5 V ef Minimální šířka impulsu: > 2 µs Poměr impuls / pauza: mezi > 30 % a < 70 % Maximální vstupní veličiny, ochrana proti přetížení Měření napětí: 1000 V DC nebo 750 V ef AC (rms) (rms = efektivní hodnota) Měření proudu: 1000 A, max A při max. době trvání 60 s Měření odporu: max. 400 Ω, ochrana proti přetížení 500 V DC nebo V ef AC Kontrola průchodu: ochrana proti přetížení 500 V DC nebo V ef AC Testování diod: ochrana proti přetížení 500 V DC nebo V ef AC Měření kmitočtu: max. 4 MHz, ochrana proti přetížení 500 V DC nebo V ef AC Překročení max. přípustných vstupních veličin nebo přetížení vede za nepříznivých okolností k poškození měřícího přístroje nebo k ohrožení života uživatele. Funkce měření Měřící Přesnost Rozlišení Kmitočet rozsah Stejnosměrné 400 V ± (0,5 % + 1 dgt) 0,1 V napětí 1000 V ± (0,5 % + 1 dgt) 1 V Střídavé 400 V ± (1,5 % + 4 dgts) 0,1 V napětí 1000 V ± (1,5 % + 4 dgts) 1 V Platí pro frekvenční rozsah 50 Hz až 500 Hz Střídavý 400 A ± (1,5 % + 5 dgts) 0,1 A 50 až 60 Hz proud 400 A ± (3,0 % + 5 dgts) 0,1 A 61 až 400 Hz 1000 A ± (2,0 % + 5 dgts) 1 A 50 až 60 Hz 1000 A ± (3,5 % + 5 dgts) 1 A 61 až 400 Hz Stejnosměrný 400 A ± (1,5 % + 5 dgts) 0,1 A proud 1000 A ± (1,5 % + 5 dgts) 1 A do 600 A 1000 A ± (2,5 % + 5 dgts) 1 A do 800 A 1000 A ± (3,5 % + 5 dgts) 1 A do 1000 A Měření odoru 400 Ω ± (1,0 % + 4 dgts) 0,1 Ω Napětí v otevřeném měřícím okruhu činí max. 3 V Testování diod 3200 mv ± (1,5 % + 2 dgts) 1 mv Testovací proud cca 1 ma; testovací napětí < 3,2 V Záruka Na klešťový ampérmetr VC 605 poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. DO/KU/10/

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 12 04 74

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 12 04 74 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. : Stoprocentně recyklovaný papír. Bělený bez chloru. TIRÁŽ Tento návod k obsluze je publikací Conrad Elektronic, GmbH. Všechna práva včetně překladu vyhrazena. Reprodukce jakéhokoliv

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. (Multimetr) Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. (Multimetr) Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/02 (Multimetr) Obj. č.: 12 05 93 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření

Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem. Obj. č.: 12 29 95. Obsah Strana 1. Úvod...1. 1. Úvod. 2. Účel použití měřícího přístroje a rozsahy měření Vlhkoměr MO290 s infračerveným teploměrem 1. Úvod Vážený zákazníku, Obj. č.: 12 29 95 děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup vlhkoměru MO290 s IR teploměrem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning D Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация Návod k použití zkoušečky Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni per l

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE TEPLOTNÍ MODUL TM1. Obj. č 130931

NÁVOD K OBSLUZE TEPLOTNÍ MODUL TM1. Obj. č 130931 NÁVOD K OBSLUZE TEPLOTNÍ MODUL TM1 Obj. č 130931 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro uvedení výrobku do provozu a zacházení s ním. Respektujte to i v případě,

Více