DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:"

Transkript

1 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb Místo Cheb stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: Ing. Jaroslav ORAL Ing. Jaroslav ORAL 02 / Kontroloval: HIP: Soubor: Ing. Vladimír Štepnička Dipl. Ing. Steffen Zagermann D2) DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ PS07 ELEKTRO NN TECHNICKÁ ZPRÁVA ROZVODY NN Číslo zakázky: Archivní číslo: Index: Číslo výtisku: Z D PS07 E.TZ A

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE všeobecně Projektová dokumentace řeší: Seznam provozních souborů: Podklady pro vypracování technické dokumentace 4 2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ Druh prostředí a vnější vlivy Dispoziční řešení Manipulace s materiálem Nároky na pracovní síly Látková bilance, spotřeba surovin Množství odpadů a odpadních látek a skládkování Zvláštní požadavky na montáž Požadavky na požární signalizaci Nátěrový systém Označení 6 3. TECHNICKÉ ÚDAJE Výkonová bilance Výkonová bilance hlavní napájecí rozvaděč NN 1RH1, 2RH1, RH Roční spotřeba elektrické energie Napěťové soustavy Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie Ochrana proti úrazu elektrickým proudem Základní ochrana Ochrana při poruše Ochrana proti přetížení a zkratu Elektromagnetická kompatibilita Způsob měření spotřeby elektrické energie Kompenzace účiníku 9 Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 2 / 20

3 3.10 Uzemnění, zemní odpor, ochrana před přepětí Druhy prostředí Předpisy a normy Základní bezpečnostní požadavky KONCEPCE ŘEŠENÍ Demontáže Přeložky Napájení technologie Hlavní rozvodna závodu Nízkonapěťové rozvaděče Hlavní napájecí rozvaděč technologie EVO1 1RH Hlavní napájecí rozvaděč technologie EVO2 2RH Hlavní rozvaděč společných provozů RH Rozvaděč pro spalovací zařízení a utilizaci tepla 1RM2 a 2RM Rozvaděče čištění a odvodu spalin 1RM3 a 2RM Rozvaděče pro pomocné provozy 1RM4 a 2RM Rozvaděče pro energocentra 1RM5 a 2RM Rozvaděče pro MaR a DCS 1RC resp. 2RC Rozvaděče pro točivou redukci 1RT a 2RT Rozvaděče emisního monitoringu 1RA a 2RA Barevné provedení vodičů a označování vodičů Zásuvkové okruhy Zásuvkové okruhy 3x400V Zásuvkové okruhy 1x230V, vytápění a klimatizace Vodiče a kabely/kabelové trasy Osvětlení Kamerový systém Požární bezpečnost Prostupy rozvodů Elektroinstalace Ovládání elektroinstalace 20 Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 3 / 20

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 všeobecně Předmětem tohoto projektu je dokumentace pro stavební povolení díla spalovny ZEVO TEREA CHEB s.r.o. Účelem provozního souboru PS07 je zajistit napájení technologického zařízení a pomocných zařízení elektrickou energií. V tomto PS je rovněž řešeno vyvedení výkonu z generátoru do distribuční soustavy. 1.2 Projektová dokumentace řeší: Projektová dokumentace řeší část elektro ve stupni DSP dokumentace pro stavební povolení technologie spalovny ZEVO TEREA CHEB s.r.o. Bližší specifikace jsou popsány v příslušných oddílech této zprávy. 1.3 Seznam provozních souborů: PS01 Příprava a dávkováni odpadu PS02 Spalovací zařízení a utilizace tepla PS03 Čištění a odvod spalin PS04 Pomocné provozy (kompresorovna, hydraulická stanice) PS05 Energocentrum (parní kotel, točivá redukce, maření tepla) PS06 Elektro VN/NN, napájení rozvodny závodu, dispečerské řízení PS07 Elektro NN a osvětlení PS08 Elektro MaR, AMS PS09 Řízení DCS PS10 EPS 1.4 Podklady pro vypracování technické dokumentace Dokumentace pro uzemní řízení Technická specifikace předmětu díla Technický popis a funkce zařízení Normy ČSN a EN Příkony elektrických spotřebičů a jejich seznam Protokol o určení vnějších vlivů Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 4 / 20

5 2. POPIS TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ Jedná se technologii umožňující energetické využití odpadu převážně charakteru komunálního odpadu. Předmětem projektu je termická degradace převážně komunálního odpadu. Energeticky budou využívány spalitelné části převážně komunálního odpadu (KO) především jeho složky - směsného komunálního odpadu (SKO). Teplo získané realizací projektu bude využito ve stávajícím systému centrálního zásobování teplem (CZT) města Cheb prostřednictvím kotelny Riegerova. Z hlediska centrálního zásobování teplem (CZT) města Cheb se do budoucna s úplným propojením propojení kotelen Riegerova a Nemocnice. Projektová dokumentace je vypracována na cílový stav provozu ZEVO, tj. 2linky. Členění technologického zařízení na provozní celky bude následující: Příjem, úprava a manipulace s KO (pro obě linky EVO 1 a EVO 2 společné) Linka EVO 1 Linka EVO 2 Hlavní technologické parametry jedné linky EVO jsou: Roční množství zpracovaného odpadu t/rok Jmenovitá hodinová kapacita Počet provozních hodin za rok kg/hod hod/rok 2.1 Druh prostředí a vnější vlivy V souladu s ČSN bylo provedeno posouzení odbornou komisí a byly stanoveny písemné podklady protokol o určení vnějších vlivů: Č. protokolu: D E POP 2.2 Dispoziční řešení Dispoziční řešení je dáno koncepcí navrhované technologie a prostorovými možnostmi pro umístění navrhované stavby. Umístění hlavní rozvodny je zřejmé ze stavební dokumentace. 2.3 Manipulace s materiálem Manipulace s materiálem není předmětem řešení tohoto PS 2.4 Nároky na pracovní síly Dohled a ovládání technologie bude probíhat z velínu technologie. Pochůzková, dozorová a údržbová činnost bude vykonávána vlastními pracovníky provozovatele. Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 5 / 20

6 2.5 Látková bilance, spotřeba surovin Kromě spotřeby elektrické energie tento provozní soubor nepotřebuje žádné další suroviny. 2.6 Množství odpadů a odpadních látek a skládkování Tento provozní soubor neprodukuje při své činnosti žádné odpadní látky. Požadavky na skládkování nevznikají. 2.7 Zvláštní požadavky na montáž Při montáži a provozu je nutné se řídit platnými normami a doporučením výrobců jednotlivých přístrojů. Žádné jiné zvláštní požadavky na montáž nevznikají. 2.8 Požadavky na požární signalizaci V tomto PS nejsou požadavky na požární signalizaci. Řešení požární signalizace je předmětem samostatného provozního souboru. 2.9 Nátěrový systém Nátěrový systém není předmětem tohoto provozního souboru. Nároky na nátěrový systém v tomto PS nevznikají Označení Dle značení projektové dokumentace budou označeny všechny stroje a přístroje v provozu technologie včetně přístrojů vystrojení rozvaděče a kabeláže. Způsob označení bude vyhovovat prostředí, ve kterém je označení umístěno. 3. TECHNICKÉ ÚDAJE 3.1 Výkonová bilance Týká se zařízení technologie popsaných v provozních souborech PS01 až PS Výkonová bilance hlavní napájecí rozvaděč NN 1RH1, 2RH1, RH1 Hlavní napájecí rozvaděče (označeny RH) slouží k jištění a napájení technolgií linek a k napájení a jištění společných provozů. Celkový příkon závodu vychází z příkonu instalovaných spotřebičů: Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 6 / 20

7 Napájecí rozvaděč technologie pro linku 1 (1RH1) Instalovaný příkon 600 kva Předpokládaný provozní příkon 420 kw Napájecí rozvaděč technologie pro linku 2 (2RH1) Instalovaný příkon 600 kva Předpokládaný provozní příkon 420 kw Napájecí rozvaděč společných provozů (RH1) Instalovaný příkon 315 kva Předpokládaný provozní příkon 200 kw Celkový instalovaný příkon závodu Celkový předpokládaný provozní příkon závodu 1.52 MVA 1.01 MW 3.2 Roční spotřeba elektrické energie Nepřetržitý provoz při ročním fondu 8000 hod/rok spotřebuje přibližně 8 GWh elektrické energie. 3.3 Napěťové soustavy Hlavní použité napěťové soustavy jsou: 1. síť 3/PEN AC 400/230V ~50Hz, TN-C Trojfázová síť s uzemněním jednoho bodu soustavy. Ochranný vodič má současně funkci neutrálního vodiče (PEN) Soustava je použita pro napájení rozvaděčů. Označení vodičů: Fázové vodiče: L1, L2, L3, střední vodič a ochranný vodič PEN. 2. síť 3/N/PE AC 400/230V ~50Hz, TN-S Trojfázová síť s uzemněním jednoho bodu soustavy. Neutrální vodič (N) a zemnící vodič (PE) jsou oddělené. Kostry spotřebičů jsou spojeny se zemnícím vodičem distribuční sítě. Soustava je využita pro silové obvody motorů a zásuvkových okruhů. Označení vodičů: Fázové vodiče: L1, L2, L3; střední vodič: N; ochranný vodič: PE 3. síť 1/N/PE AC 230V ~50Hz, TN-S Jednofázová síť s uzemněným jedním bodem distribuční soustavy. Neutrální vodič (N) a zemnicí ochranný vodič (PE) jsou oddělené. Kostry spotřebičů jsou spojeny s ochranným vodičem distribuční sítě. Soustava bude použita pro napájení silových jednofázových obvodů a pro ovládání. Označení vodičů: Fázové vodiče: L; střední vodič: N; ochranný vodič: PE Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 7 / 20

8 3.4 Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie Technologie DeSOx je dle DUŘ zařazena do 3. stupně důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN Dodávka elektrické energie je provedena připojením na jediný zdroj. Nevyžaduje se žádného dalšího zvláštního zajištění, kromě zálohování napájení ŘS pomocí UPS (PS08). 3.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem Ochranné opatření před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN EN Základní ochrana Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) je realizována: Ochrana základní izolací živých částí. Ochrana kryty nebo přepážkami Ochrana zábranou Venkovní spotřebiče a senzory budou chráněny zakrytím nebo zapouzdřením. Krytí všech přístrojů, senzorů a akčních členů musí odpovídat prostředí, kde jsou instalovány Ochrana při poruše Ochrana automatickým odpojení od zdroje, zesílená dodatečným pospojováním. Jednofázové sítě pro případné zásuvkové okruhy budou navíc dodatečně chráněny proudovými chrániči s rozdílovým proudem 30 ma. Ochrana použitím zařízení třídy II nebo s rovnocennou izolací 3.6 Ochrana proti přetížení a zkratu Ochrana proti zkratu a přetížení je řešená vhodně dimenzovanými motorovými spouštěči, jističi, pojistkami. 3.7 Elektromagnetická kompatibilita Žádné silové zařízení nesmí rušit nebo ovlivňovat činnost ostatních zařízení. Napájecí napětí motorů ovládaných z frekvenčního měniče bude stíněného typu. Taktéž je stínění kabelů požadováno při zapojení analogových senzorů. Frekvenční měniče budou odděleny od přístrojů citlivých na EMC uzemněnou oddělovací deskou v rozvaděči nebo stěnou rozvaděče. Dále oddělením ovládacích a silových kabelů s použitím rozestupů, přepážek nebo oddělených tras. V maximální míře je nutné omezit souběh silových a signálových kabelů. Veškeré elektrické instalace se budou řídit platnými technickými normami, s ohledem na EMC především ČSN EN Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 8 / 20

9 3.8 Způsob měření spotřeby elektrické energie Obchodní měření spotřeby elektrické energie je řešeno v PS06 na VN straně transformátoru. 3.9 Kompenzace účiníku Kompenzace jalové složky el. energie je řešena v PS06 na NN straně transformátoru Uzemnění, zemní odpor, ochrana před přepětí Uzemnění pro zařízení nových objektů bude nově zbudované. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínku co nejnižšího přechodového odporu uzemnění dle norem. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínku, aby byly respektované tepelné účinky poruchových zkratových proudů v uzemňovací síti. Společná uzemňovací soustava bude použita pro všechny pro všechny potřebné účely uzemnění pracovní uzemnění, ochranu před úrazem elektrickým proudem, i ochranu před atmosférickým přepětím. Nové zemniče musí být navržené jako páskové a musí využívat i náhodné zemniče. Uzemnění musí být kvalitně chráněno před korozí použitím pozinkovaných ocelových materiálů a kvalitními protikorozními nátěry veškerých spojů. Pro kontrolu přechodových odporů musí být vytvořené trvanlivé označení rozpojitelného měřicího místa se zkušebními svorkami. K uzemňovací soustavě se připojuje Hlavní ochranná přípojnice objektu Kovové kryty elektrických zařízení Ochranné vodiče el. zařízení Svody bleskosvodů Ocelové konstrukce staveb Vodivé části venkovních potrubních tras a jejich nosných částí Ochranné zařízení proti přepětí Ochranná zařízení proti účinkům statické elektřiny Celková stavba, jakož i části nezakryté technologie bude chráněna před účinky atmosférického přepětí hromosvody. Jímací soustava bude navržena jako kombinovaná mřížová s tyčovou. Pro její stanovení se využije metoda bleskové koule, ověřená metodou ochranných úhlů Druhy prostředí Protokol o určení vnějších vlivů byl stanoven komisionálně podle ČSN EN ed3 pod číslem D E POP Krytí všech spotřebičů musí odpovídat druhu prostředí, kde jsou instalovány. Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 9 / 20

10 3.12 Předpisy a normy Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a EN a vyhláškami platnými v době jejího zpracování, zvláště pak: ČSN EN Výkresy v elektrotechnice, systém označování ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky ČSN Stanovení vnějších vlivů ČSN Ochrana před úrazem el. proudem ČSN Ochrana proti nadproudům ČSN Opatření k zajišťování ochrany před úrazem el. proudem ČSN Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN Ochranná opatření vzhledem k vnějším vlivům ČSN Výběr soustav a stavba vedení ČSN ed.2 Dovolené proudy ČSN Uzemnění a ochranné vodiče ČSN Vnitřní elektrické rozvody ČSN Ochrany el. strojů a rozvodných zařízení ČSN Rozvodná zařízení ČSN Společná ustanovení pro el. stanice ČSN Stanoviště výkonových transformátorů ČSN Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách ČSN EN Bezpečnost strojních zařízení, Elektrická zařízení strojů-část 1:Všeobecné požadavky ČSN EN ed.2 Rozváděče NN ČSN EN Kódování sdělovačů a ovladačů pomocí barev ČSN IEC 446 Barevné označování vodičů N.V. 378/2001 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 3.13 Základní bezpečnostní požadavky Při realizaci je nutné se řídit platnými normami ČSN, EN zejména: ČSN EN Obsluha práce na elektrických zařízeních Vyhláška 48/1982 Sb. Část 11 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 362/2001 Sb., o bezpečnosti práce ve výškách. a ostatními souvisejícími předpisy. Při instalaci všech elektrických obvodů, rozvodů a zařízení musí být použity vhodné pracovní nářadí, ochranné pomůcky (ochranné pomůcky zajišťuje zhotovitel ze svých prostředků), a práce musí být provedeny pracovníky s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky č. 50/78 Sb. Vlastnosti jednotlivých přístrojů a kabeláže se nesmí porušit. Přístroje, rozvaděče, polní instrumentace, sdružovací, ovládací a přechodové krabice, Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 10 / 20

11 vodiče a kabely musí být označeny ve shodě s projektovou dokumentací. Spoje mezi samotnými vodiči a mezi vodiči a elektrickým zařízením musí zajišťovat bezpečný a spolehlivý kontakt. Jednotlivé prvky a přístroje se musí být montovány ve správné poloze, tj. v poloze určené výrobcem. Elektrická zařízení na veřejně přístupných místech musí být označeny výstražnou značkou podle EN , která upozorňuje na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Všechna zařízení, která slouží k zajištění bezpečnosti osob, musí být označena. Provozovatel zařízení je povinen zpracovat provozní předpisy pro obsluhu a údržbu a zabezpečit prokazatelné seznámení obsluhy s těmito předpisy. Požární přepážky a utěsnění musí být provedeno hmotami odpovídající třídě reakce na oheň max. A1, A2 nebo B podle ČSN EN a musí mít požární odolnost EI 15. Požární přepážky v kabelových kanálech a prostorách musí odpovídat ČSN Pro zabezpečení projektovaného pracoviště z důvodu montáže a oživování elektrického zařízení musí objednatel stanovit postup pro zapínání a vypínání elektrozařízení pod napětím, určit osobu zodpovědnou za tyto operace a jejich zápis do knihy Zajištění elektrického zařízení Objednatel zajistí viditelné označení pracoviště včetně umístění bezpečnostních tabulek. Po dobu uvádění projektovaného zařízení do provozu zajistí objednatel dozor, který zamezí pohybu neoprávněných osob v prostoru technologického zařízení. 4. KONCEPCE ŘEŠENÍ 4.1 Demontáže Demontážní práce se nepředpokládají. 4.2 Přeložky Přeložky nebudou využity. 4.3 Napájení technologie Napájení technologie spalovny bude provedeno z nově instalované kioskové trafostanice na hranici pozemku objednatele. Napájení technologie vč. přívodních napájecích kabelů řeší provozní soubor PS06. Napájení NN rozvaděčů je zřejmé z výkresové dokumentace. 4.4 Hlavní rozvodna závodu Instalace veškerých NN rozvaděčů technologie bude v nové rozvodně závodu, jejíž umístění je zřejmé z výkresové dokumentace stavební části. Výška vnitřního prostoru rozvodny bude cca 2800mm, rozvodna bude vybavena vnitřním umělým osvětlením. Teplota uvnitř objektu bude regulována v rozmezí +5 C až +25 C. Vstupní dveře budou šířky min. 800mm. Pro vyvedení Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 11 / 20

12 kabeláže z NN rozvaděčů bude pod podlahou zbudován kabelový prostor o výšce 500mm pro silové kabely a kabelový prostor o výšce 500mm pro ovládací kabely a kabely MaR. Silová a ovládací kabeláž bude od sebe oddělena. Regulace teploty v hlavní rozvodně závodu bude realizována přímým vytápěním a pro snížení vysokých teplot vzniklých ztrátovým výkonem instalovaných přístrojů bude rozvodna vybavena klimatizačním zařízením a zařízením pro nucený odvod teplého vzduchu. Celkový příkon klimatizačního zařízení je cca 25kW. 4.5 Nízkonapěťové rozvaděče Všechny NN rozvaděče budou tvořeny uzavřenými ocelo-plechovými rozvaděčovými poli, budou opatřeny podstavcem o výšce min. 100mm. Pokud to bude potřeba, redukce teploty bude řešena nucenou cirkulací vzduchu nasávaného z prostoru rozvodny. Ochlazování rozvaděčů a vytápění je řešeno jako celek v rozvodně. Pokud je to možné, všechny rozvaděče budou obsahovat min. 30% plošnou rezervu pro případné doplnění výzbroje. Veškeré dále popisované NN silové rozvaděče budou mít indikace stavovou LED o přítomnosti napájecího napětí. Nebude li uvedeno jinak, napěťová soustava u všech rozvaděčů je typu TN S Hlavní napájecí rozvaděč technologie EVO1 1RH1 Napájení: z kioskové trafostanice VN/NN Popis: Rozvaděč 1RH1 slouží pro napájení rozvaděčů jednotlivých technologických celků pro první linku na zpracování odpadů EVO1, a pro výstup el. energie vytvořené točivou redukcí. V tomto rozvaděči bude provedena změna napájecí soustavy z TN- C na TN-S. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena: Hlavním odpojovacím zařízením (hlavním vypínačem), Jednotlivými jistícími prvky pro jednotlivé části technologie (zapojeny za hlavní vypínač). Rozvaděč bude konstruován tak, aby bylo možné doplnit fakturační měření veškeré odebrané energie a množství vyrobené el. energie turbínou a jednotkou HDO. Přepěťovou ochranou 1. a 2. řádu. Místní měření napětí s přepínačem měřených fází Výzbroj rozvaděče a rozvaděč sám bude vytipován a konstruován s ohledem na nominální a zkratové proudové poměry. Celkový instalovaný výkon rozvaděče je 600 kva Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 12 / 20

13 4.5.2 Hlavní napájecí rozvaděč technologie EVO2 2RH1 Napájení: z kioskové trafostanice VN/NN Popis: Rozvaděč 2RH1 slouží pro napájení rozvaděčů jednotlivých technologických celků pro první linku na zpracování odpadů EVO2, a pro výstup el. energie vytvořené točivou redukcí. V tomto rozvaděči bude provedena změna napájecí soustavy z TN- C na TN-S. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena: Hlavním odpojovacím zařízením (hlavním vypínačem), Jednotlivými jistícími prvky pro jednotlivé části technologie (zapojeny za hlavní vypínač). Rozvaděč bude konstruován tak, aby bylo možné doplnit fakturační měření veškeré odebrané energie a množství vyrobené el. energie turbínou a jednotkou HDO. Přepěťovou ochranou 1. a 2. řádu. Místní měření napětí s přepínačem měřených fází Výzbroj rozvaděče a rozvaděč sám bude vytipován a konstruován s ohledem na nominální a zkratové proudové poměry. Celkový instalovaný výkon rozvaděče je 600 kva Hlavní rozvaděč společných provozů RH1 Napájení: z kioskové trafostanice VN/NN Popis: Slouží pro napájení a jištění společných pomocných provozů a prostorů personálního zajištění, především: Rozvaděče drtiče odpadu Rozvaděče mostového jeřábu Rozvodnice pro zásuvkové okruhy technologie (3x400V) Klimatizace rozvodny Rozvodnice zásuvkových okruhů zázemí Rozvodnice napájení, vytápění a klimatizace Napájení vrátnice Rozvodnice osvětlení vnitřní Rozvodnice osvětlení technologie Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena především: Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 13 / 20

14 Jistícími prvky pro napájení jednotlivých okruhů Celkový instalovaný příkon bude 315 kva Rozvaděč pro spalovací zařízení a utilizaci tepla 1RM2 a 2RM2 Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Rozvaděče 1RM2 resp. 2RM2 Slouží pro jištění, a spouštění veškerých motorových zátěží a jiných akčních členů a jejich ovládání pomocí frekvenčních měničů v PS02. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena především: Hlavním odpojovacím zařízením (hlavním vypínačem), Dalšími jistícími, spínacími a ovládacími přístroji pro jednotlivé zátěže Celkový instalovaný příkon každého rozvaděče je 51 kw Rozvaděče čištění a odvodu spalin 1RM3 a 2RM3 Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Slouží pro jištění, a spouštění veškerých motorových zátěží a jiných akčních členů a jejich ovládání pomocí frekvenčních měničů v PS03. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena: Hlavním odpojovacím zařízením (hlavním vypínačem), Dalšími jistícími, spínacími a ovládacími přístroji pro jednotlivé zátěže Celkový instalovaný příkon každého rozvaděče je 200 kw Rozvaděče pro pomocné provozy 1RM4 a 2RM4 Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Slouží pro jištění, a spouštění veškerých motorových zátěží a jiných akčních členů a jejich ovládání pomocí frekvenčních měničů v PS04. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena: Hlavním odpojovacím zařízením (hlavním vypínačem), Dalšími jistícími, spínacími a ovládacími přístroji pro jednotlivé zátěže Celkový instalovaný příkon každého rozvaděče je 90 kw Rozvaděče pro energocentra 1RM5 a 2RM5 Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Slouží pro jištění, a spouštění veškerých motorových zátěží a jiných akčních členů a jejich ovládání pomocí frekvenčních měničů v PS05. Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 14 / 20

15 Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena: Hlavním odpojovacím zařízením (hlavním vypínačem), Dalšími jistícími, spínacími a ovládacími přístroji pro jednotlivé zátěže Celkový instalovaný příkon každého rozvaděče je 80 kw Rozvaděče pro MaR a DCS 1RC resp. 2RC Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Slouží pro automatické řízení technologie. Rozvaděče MaR budou konstruovány jako kombinované se systémem distribuovaného řízení. Umístění: Hlavní rozvodna závodu Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci a typu rozvaděče, a bude tvořena především Hlavním jistícím prvkem Dalšími podružnými jistícími prvky Přepěťovou ochranou 3. stupně (ochranu 1. a 2. stupně zabezpečuje PS07) Oddělovacími přístroji pro binární signály (relé) Zdrojem napájení malého napětí UPS pro zajištění nepřerušeného napájení Distribuovaným řídicím systémem a zařízením pro oddělení a ochranu vstupních signálů do PLC Zařízením pro komunikaci Celkový instalovaný příkon na linku je 10 kw Rozvaděče pro točivou redukci 1RT a 2RT Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Rozvaděče 1RT a 2RT slouží pro jištění spínání a automatickému řízení točivé redukce vč. všech jejich částí nutných pro bezpečný chod. Umístění: Turbínová hala Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci rozvaděče a bude tvořena především: Hlavním jističem Zařízením pro analýzu kvality sítě Výkonovým stykačem pro připojení výkonu turbíny (rozpadové místo) Řídicím systémem s potřebným SW obsahující samostatné blokace Vizualizačním rozhranním na dveřích rozvaděče Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 15 / 20

16 Komunikačním zařízením umožňující komunikaci s nadřazeným ŘS pomocí komunikačního protokolu Modbus TCP. Dalším nutným vystrojením Celkový instalovaný výkon na linku je 200 kw Rozvaděče emisního monitoringu 1RA a 2RA Napájení: z 1RH1 resp. 2RH1 Popis: Rozvaděčové pole pro umístění jednotky AMS a dalších příslušenství Umístění: Místnost pro analýzu spalin Výzbroj: Výzbroj bude odpovídat funkci a typu rozvaděče, a bude tvořena především Hlavním jistícím prvkem Dalšími podružnými jistícími prvky Přepěťovou ochranou 3. stupně (ochranu 1. a 2. stupně zabezpečuje PS07) Jednotkou pro analýzu spalin Zdrojem napájení malého napětí Zařízením pro komunikaci Zařízením pro úpravu plynu Celkový instalovaný příkon na linku je 10 kw Barevné provedení vodičů a označování vodičů Černá Zeleno-žlutá Sv. modrá Oranžová Rudá Tm. modrá Pro vodiče silových obvodů AC (DC) i před hlavním vypínačem Ochranný vodič PE Střední vodič Cizí napětí Řídicí obvody AC Řídicí obvody DC, analogové signály 4.6 Zásuvkové okruhy Zásuvkové okruhy 3x400V Třífázové zásuvkové okruhy budou tvořeny samostatnými zásuvkovými rozvaděči, které budou vhodně umístěny v technologii. Tyto zásuvkové okruhy budou využívány jako zdroj napětí pro nástroje při opravách a údržbářských pracích. Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 16 / 20

17 Celkový počet zásuvkových rozvodnic bude 6 napájených ze dvou pojistkových odpojovačů v rozvaděči RH1. Jmenovitý proud jištění zásuvkových okruhů 3x400V je 63A distribuční charakteristiky. Součástí zásuvkových rozvaděčů jsou jistící prvky pro všechny instalované zásuvky na rozvaděči. Jištění jednopólových zásuvek bude doplněno proudovým chráničem s vybavovacím residuálním proudem 30mA Zásuvkové okruhy 1x230V, vytápění a klimatizace Napájení jednofázových zásuvkových okruhů 230V velínu a dalších prostor, jakož i vytápění jednotlivých prostor, klimatizace a ohřev vody budou z domovní instalační rozvodnice pro modulové přístroje (jističe) instalovaná na omítku. Pro kabelové rozvody jednofázových okruhů, vytápění, klimatizace a ohřev vody může být použito plastových protahovacích nebo záklopných lišt. Instalace zásuvkových okruhů 230V, vytápění, klimatizace a ohřev vody bude detailně řešena v dalším stupni PD. 4.7 Vodiče a kabely/kabelové trasy Veškerá kabeláž a její instalace musí být v souladu s požadavky provozovatele a dle platných norem a předpisů. Všechny kabely a vodiče musí být voleny a dimenzovány s ohledem na typ a velikost přenášeného signálu a na konkrétní pracovní podmínky. Musí být zejména přihlédnuto k tomu, aby nebyla překročena dovolená pracovní teplota, průřezy jader byly v hospodárných mezích a vodiče byly dostatečně pevné. Všechny vodiče a kabely musí být řádně ukončeny a napojeny. Počet žil v kabelech musí být voleny optimálně s ohledem na bezproblémovou montáž, manipulaci, ohebnost atd. Vodiče a kabely musí být správně dimenzovány dle platných norem. Minimální povolený průřez vodiče silových kabelů musí být 1.5mm2 (Cu jádro). Kabely ovládací, měřicí a signalizační budou použity celoplastové s měděnými jádry, minimální průřez bude 1mm2. Kabelové trasy musí být navrženy a realizovány tak, aby plně vyhovovaly provozním požadavkům, požárně-bezpečnostním předpisům a vlivům okolního prostředí. Kde bude nutné kabely rozdělovat nebo spojovat musí být použita rozbočovací, sdružovací nebo skříňka s krytím odpovídajícím okolnímu prostředí. Sdružovací krabice musí být umístěny na stejném podlaží jako senzory, snímače nebo aktory. Sdružovací krabice musí být stejného typu. Pro zajištění kabelových tras technologie se využije stavebně-strojních konstrukcí. Kabely budou vedeny v kabelových kanálech, roštech, žlabech a elektroinstalačních kovových chráničkách. Kabelové žlaby budou celoplechového typu s ochranným víkem s metalickou protikorozní úpravou. Kabelové žlaby budou řádně pospojovány a uzemněny. Pospojování se provádí Cu vodičem o min. průřezu 6mm2. Kabelové trasy na hranici požárních úseků stavby musí být protipožárně utěsněny. Dále v prostupech zdmi, stropy/podlahami, a na odbočkách kabelových kanálů a prostorů. Kabelové trasy pro silnoproud a slaboproud budou vedeny odděleně. Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 17 / 20

18 Uchycení kabelových žlabů bude k nosným konstrukcím technologie, ke stěnám, stropům nebo podlaze. Při instalaci kabelových tras je nutné přihlédnout ke statickým poměrům a k zatížení. Označování kabelů bude vždy na začátku a konci kabelu. Označení obsahuje informace o projekčním značení kabelu, zdroji, cíli typu kabelu a max. napěťové hladině. 4.8 Osvětlení Osvětlení je předmětem druhé části tohoto provozního souboru. 4.9 Kamerový systém V rámci technologie bude instalován nový kamerový systém CCTV s přenosem na velín spalovny. Dohled nad technologií bude zajištěno 3 kamerami (pro každou linku), umístěnými: 1. Stavoznak kotle (linka 1) 2. Stavoznak kotle (linka 2) 3. Prostor manipulace s materiálem 4x (prostor skladovací části, prostor příjmové části, prostor násypky odpadu - linka 1, prostor násypky odpadu linka 2) Umístění kamerového systému bude ve velíně spalovny a jeho napájení bude realizováno prostřednictvím zásuvkových okruhů ve velíně technologie. Napájení kamerového systému bude zálohováno UPS s dobou zálohy min. 5hod. Kamerový systém bude volen tak, aby umožňoval současné zobrazení, nahrávání a záznam obrazu všech kamer po dobu min. 10 dnů. Obrazové signály budou přivedeny z kamer po koaxiálních kabelech do zobrazovacího a záznamového zařízení Požární bezpečnost Požární bezpečnost vychází z požární zprávy a je řešena především Prostupy rozvodů Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny podle ČSN kap Prostupy elektrických rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. U kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů (prostupující jedním otvorem) s izolací sířicí požár o celkové hmotnosti větší než 1kg/m musí být provedeno utěsnění požární odolnosti EI (manžetami). Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 18 / 20

19 Prostupy podle článku dle ČSN musí být zřetelně označeny štítkem s informacemi o Požární odolnosti Druhu nebo typu ucpávky Datu provedení Společnosti Adrese jméně zhotovitele Označení výrobce systému Elektroinstalace Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými technickými předpisy a normami. Proti atmosférické elektřiněbude navrhovaný objekt chráněn hromosvodem dle ČSN EN V objektu budou navrženy silové kabely podle ČSN kap V místnostech je navržena elektroinstalace tak, že na 1 m 3 obestavěného prostoru místnosti připadá méně, než 0,2 kg hmotnosti izolace vodičů. Zajištěná funkčnost kabelů výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru Kabely zajišťující napájení zařízení, která mají být při požáru funkční, musí být napojeny na hlavní rozvaděčpo (požárně oddělený od ostatních prostor). Kabely napájející tato zařízení vedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a budou splňovat třídu funkčnosti dle požadavku jednotlivých zařízení. V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy, neztratily únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů. Jedná se o tato zařízení: EPS kabeláž (P15-R, B2ca); pro kabelové trasy, kde jsou pouze hlásiče EPS není požadována funkční integrita a funkce kabelůpři požáru (čl ČSN ) akustické zařízení pro vyhlášení poplachu - sirény (P15-R, B2ca) náhrada za požární uzávěr spuštění páry (P15-R, B2ca) otevření světlíku pro větrání CHÚC-A (P15-R, B2ca) - na impuls EPS otevření dveří v 1.NP pro větrání CHÚC-A (P15-R, B2ca) - na impuls EPS ovládání případných požárních klapek ve VZT potrubí na prostupu mezi skladem a kotelnou (P15-R, B2ca) uzavření hradítka v násypce (P15-R, B2ca), přes rozvaděč technologie ovládání elektroventilu pro uzavření přívodu plynu (P15-R, B2ca) na impuls od EPS paralelní tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP (v elektrorozvodně v 1.NP) (P15-R, B2ca) nouzové osvětlení prostor rozvaděče PO, UPS a ústředny EPS/obslužného tabla dle ČSN EN 1838 s vlastními bateriemi Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 19 / 20

20 Tato zařízení budou napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů samostatným vedením z požárního rozvaděče RH-PO. Tento rozvaděč nebude jako celek zálohován, všechna výše uvedená zařízení jsou zálohována vlastními bateriovými zdroji. Z rozvaděče PO budou výše uvedená zařízení napájená přímo. Všechny volně vedené kabely, které prochází chráněnými únikovými cestami musí splňovat klasifikaci P15-R, B2ca s1, d1 (podle vyhl. 268/2011 Sb.). Případné rozvaděče umístěné v chráněné únikové cestěmusí vyhovovat čl ČSN uzávěry musí vykazovat požární odolnost EI 15 SmDP1, stěny EI 30/DP Ovládání elektroinstalace Objekt SO03/O2 bude mít vlastní rozvaděč PO a vlastní tlačítka TOTAL a CENTRAL stop. Tento rozvaděč PO je společně s požární UPS umístěn v samostatném požárním úseku nebo proveden s kapotáží (EI 15 DP1, stěny EI 30/DP1), tj. požárně oddělen od ostatních rozvaděčů/zařízení. Objekt bude mít po realizaci jediné místo pro vypnutí elektroinstalace pro celý objekt s výjimkou zařízení, která musí být funkční v případě požáru. Tento vypínač CENTRAL STOP bude umístěn v hlavním rozvaděči. Vypnutím tohoto vypínače elektrické energie dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení mimo výše uvedených tato zařízení poběží stále na hlavní zdroj distribuční síť. Tento vypínač bude označen bezpečnostní tabulkou: CENTRAL STOP. V objektu v hlavním rozvaděči bude dále vypínač vypínající kompletní elektroinstalaci včetně zařízení, která mají být ve funkci při požáru. Tento vypínač musí být označen bezpečnostní tabulkou: TOTAL STOP. Je NUTNÉ stanovit zodpovědnou osobu za stisk tohoto tlačítka. Obsluha musí být proškolena včetně seznámení o možných dopadech při kompletním odpojení objektu od zdroje elektrické energie. Obě tato místa budou umístěna v rozvodně v 1.NP. Únor 2014 Archivní číslo D PS07 E.TZ 20 / 20

PS08 ELEKTRO MAR, AMS

PS08 ELEKTRO MAR, AMS DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: Investor: Místo stavby: ZEVO Závod na energetické využití odpadu TEREA CHEB s.r.o., Májová

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů

EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů EZRTB4 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ ze strojů a rozváděčů 1) Může být uvnitř elektrického zařízení pracovního stroje použita svorka s označením PEN? ČSN EN 60204 1 ed. 2:2007 2) Jak musí být označena

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 003 Stavební úpravy

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel Stavba Objekt Část Stupeň : Vítkovice Aréna, a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy

Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Předmět veřejné zakázky Kotel teplovodní 2,5 MW na spalování biomasy Zaměření projektu: Sektorový zadavatel v rámci programu podpory obnovitelných zdrojů řeší tímto diverzifikaci zdroje o další palivo.

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Technická zpráva Akce: Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Investor: Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk Pernštýnské náměstí 77 530 94 Pardubice

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provedení stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 Investor: Mektec Europe GmbH,id.č. HRB 8384, Koepestrasse 4-6 Roľnícka

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ. F. DOKUMENTACE STAVBY F.3.3 Technika prostředí staveb - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA. Ing Jiří Horák Valdecká Hořovice 1 Projektant: Ing Jiří Horák Valdecká 82 26801 Hořovice Generální projektant: projektový ateliér ASSA spol. s r.o. Praha 4 Dvorecká 32 Zakázka: Investor : OU Březová MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ Stupeň : Dokumentace

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000

ATE, s.r.o. TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 27000 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 27000. Technologické domky č.v. A27000 ATE s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE Proj. MaR: Ing. Kříha Pavel Kreslil: Bc. Urban Zdeněk Obec: Tábor Kraj: Jihočeský Investor: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 STAVBA:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN CETOCOEN PAVILON A29 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Stavebník : Masarykova univerzita v Brně 601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO IV-331 Vnitroareálové rozvody NN Č. dok.: REC - DVD F 331-10

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K VZ NA STAVEBNÍ PRÁCE ELEKTRO A STATIKU BUDOVY MZA BRNO ELEKTOINSTALACE Vyhotovení: A. Identifikaní údaje Investor: Místo stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1.00 Všeobecné údaje. 2.00 Připojení RS. 3.00 Elektroinstalace. Stupeň důležitosti dodávky el.energie : technická zpráva strana 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Regulační stanice RS 650-1200 m 3 /hod Betonový skelet, elektroohřev Elektročást typový projekt Proudová soustava : 3 NPE ~ 50Hz 230/400V/TN-S ČSN

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice

Skalní 1088, Hranice. parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Název: Investor: CIDEM Hranice, a.s. Skalní 1088, 753 01 Hranice Místo stavby: parc.č. 3197, 1051/3, k.ú. Hranice Část projektu: D.1.4.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů Vypracoval:

Více

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba:

Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Investor: Výchovný ústav, středisko výchovné peče HELP, základní škola a střední škola, Střílky Stavba: Obsah: VÚ Střílky výměna kotlů v hlavní kotelně Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Projekce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stupeň dokumentace:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stupeň dokumentace: TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: VÝSTAVBA NOVÝCH LABORATOŘÍ Číslo a název PS - SO: D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika Stupeň dokumentace: DPS Vypracoval: Zodpovědný projektant: Ing. Josef Nezval Ing. Josef

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ZD_122_2_.TZ_0_8xA4_LJ9.pdf Datum: únor 2013 Projekt Paré ČÁST OBJEKT HROZNOVA LHOTA, KNĚŽDUB, KOZOJÍDKY, TASOV, ŽERAVINY KANALIZACE A ČOV Dílčí část A Kanalizace HROZNOVA LHOTA PS

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více