KRYCÍ LIST SOUPISU SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: ,14. Cena s DPH v CZK ,91.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91."

Transkript

1 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel IČ: DIČ: CZ Uchazeč: 2012/1 DIČ: IČ: Projektant: ing. Petr Doležel Poznámka: CZ-CPA: IČ: DIČ: CZ Cena bez DPH ,14 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze , ,77 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,91 Strana 1 z 21

2 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: 2012/ ing. Petr Doležel Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce 18 - Zemní práce - vegetační úpravy 5 - Komunikace kryty poz.komunikace-živičné 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch kryty poz.komunikací - dlažba 8 - Trubní vedení potrubi z trub betonovych 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání doplnujici konstrukce bourání a demolice konstrukcí 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb , , , , , , , , , , , , , ,35 Strana 2 z 21

3 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: 2012/ ing. Petr Doležel PČ Typ Kód Popis Náklady soupisu celkem ,14 HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce , ,18 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 1 K kus 3, , ,00 CS ÚRS cm ve svahu do 1:3 Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm 1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom. viz technická zpráva č K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 3, , ,00 CS ÚRS ,000 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 1. viz technická zpráva č ,000 Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se 3 K zasypáním jámy D do 0,9 m v rovině a svahu kus 3, , ,00 CS ÚRS :5 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. viz technická zpráva č Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do K kus 3, , ,00 CS ÚRS mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 3, ,000 Příplatek k vodorovnému přemístění větví 5 K stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 kus 6, ,00 750,00 CS ÚRS km Strana 3 z 21

4 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 2*3 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 6 K m ,000 95, ,00 CS ÚRS m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 6, V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C 02 souboru cen Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. položka 28 výkazu výměr -výkaz kubatur ,000 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 7 K m3 742,000 79, ,80 CS ÚRS silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do m3 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes m3 cenami pro množství přes 100 do m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu položka 2 výkazu výměr - výkaz kubatur 742 Vodorovné přemístění do 5000 m 8 K m3 69, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 742,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 4 z 21

5 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. doprava na meziskládku pro násyp 69 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se 9 K m ,000 65, ,00 CS ÚRS složením do 5000 m Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m 69, V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování. položka 9 výkazu výměr ,000 Vodorovné přemístění do m 10 K m3 673, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka 2 výkazu výměr bez násypu Příplatek k vodorovnému přemístění 11 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,000 29, ,50 CS ÚRS m přes m 673,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m Strana 5 z 21

6 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 7* , K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 121, , ,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny a Ceny a jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny *0,1 13 K Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 69,000 21, ,20 CS ÚRS ,000 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny a lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny až v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny a relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny a stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen Obsyp objektů. 8. Cena neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se položka 27 výkazu výměr Strana 6 z 21

7 69 69,000 Vodorovné přemístění do 5000 m 14 K m3 121, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. přeprava násypů a ornice z meziskládky 121 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 15 K t 1 211, , ,00 CS ÚRS skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 121, Cena je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami , , a V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu lze po dohodě upravit. 673*1, ,400 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve 16 K m2 520,000 9, ,00 CS ÚRS svahu do 1:5 Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravu půdy, pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách až jsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen Vypletí a Zalití rostlin vodou. b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. položka 29 výkazu výměr ,000 Strana 7 z 21

8 17 M osivo směs travní krajinná - technická kg 17,160 90, ,40 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná 520*0,033 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř K m3 9, , ,90 CS ÚRS objemu do 100 m3 17,160 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č všeobecných podmínek katalogu. výkop pro položku 39 výkazu výměr 71*0,4*0,35 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 19 K m3 9, , ,20 CS ÚRS sypaninou se zhutněním 20 K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m ,000 24, ,00 CS ÚRS Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 9,940 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1. Ceny jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách , , a je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen Nakládání výkopku nebo sypaniny a Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen souboru cen Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, zásyp pro položku 39 výkazu výměr 71*0,4*0,35 9,940 Strana 8 z 21

9 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny , , a jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu Komunikace pozemní a letiště. dle položek 24 a25 výkazu výměr ,000 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 21 K m2 520,000 28, ,00 CS ÚRS m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. položka 29 výkazu výměr , Zemní práce - vegetační úpravy Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 5 880,18 22 K až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do kus 56,000 10,60 593,60 CS ÚRS :5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. položka 38 výkazu výměr 14*4 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky 23 K kus 56,000 36, ,40 CS ÚRS se zalitím v rovině a svahu do 1:5 56,000 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) osazení kůlů; tyto se oceňují cenami části A02 souboru cen Osazení kůlu, b) kotvení dřeviny; tyto se oceňují cenami části A02 souboru cen Ukotvení dřeviny třemi a více kůly. položka 38 výkazu výměr 14*4 Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu 24 K m2 14,000 37,60 526,40 CS ÚRS do 1:5 56,000 Mulčování vysazených rostlin tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, případné zhotovení jízdní dráhy, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně. 3. Tloušťka mulče se měří v nakypřeném stavu. položka 38 výkazu výměr 14 14, M kůra mulčovací VL m3 1, ,00 901,60 CS ÚRS Strana 9 z 21

10 výrobky ostatní kůra mulčovací položka 38 výkazu výměr 14*0,1 1, M R potentilla fruticosa kus 56,000 20, ,00 CS ÚRS potentilla fruticosa položka 38 výkazu výměr M R Voda na zálivku m3 0,056 70,00 3,92 CS ÚRS Voda na zálivku 0,001*56 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 28 K t 0, ,00 20,90 CS ÚRS rostlinám v rovině a svahu do 1:5 56,000 0, V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. VL Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám 0,00001*56 0, K Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0, ,00 16,41 CS ÚRS Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 0,001*56 0, K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 0, ,00 30,63 CS ÚRS Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m 31 K Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0, ,00 628,32 CS ÚRS Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m 5 - Komunikace kryty poz.komunikace-živičné Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) , ,00 32 K tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 6, , ,00 CS ÚRS asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 1. ČSN EN připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. položka 22 výkazu výměr 3+3 6, Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 33 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ,000 99, ,40 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm položka 5a 25 výkazu výměr ( )+1725* , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 130, , ,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm položka 24 výkazu výměr 130 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 35 K m2 130, , ,00 CS ÚRS MZK tl 180 mm 130,000 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm 1. ČSN připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen , b) spojovací postřk před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami sooboru cen ,76 položka 23 výkazu výměr ,000 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 36 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 1 102,467 65, ,36 CS ÚRS živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Strana 10 z 21

11 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným kryty poz.komunikací - dlažba Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 37 K m2 13, , ,00 CS ÚRS lože z kameniva těženého tl 50 mm 1. Ceny pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami a Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ,41 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého položka 26 výkazu výměr M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 2, , ,00 CS ÚRS Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 39 K m , , ,00 CS ÚRS mm skupiny B pl přes 300 m2 13,000 výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 0,222*13 2,886 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka 16,17,119 výkazu výměr , M dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 110, , ,27 CS ÚRS dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná 109*1,01 41 M dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní m2 913, , ,20 CS ÚRS ( )*1,01 42 M dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm červená m2 120, , ,95 CS ÚRS Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 43 K m2 2, ,00 620,00 CS ÚRS mm skupiny C pl do 50 m2 110,090 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní 913,040 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená (83+36)*1,01 120,190 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 Strana 11 z 21

12 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka 20 výkazu výměr 2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 44 K m2 130, , ,00 CS ÚRS mm skupiny C pl do 300 m2 2,000 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka 19 výkazu výměr M dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 133, , ,44 CS ÚRS (130+2)*1,01 Osazení desek z bílého betonu do lože z 46 K m 11,000 88,40 972,40 CS ÚRS kameniva pásů a pruhů š 500 mm 130,000 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8 133,320 Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 500 mm 1. Cena je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami až V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva těženého, b) beranění desek nebo šipek, c) výplň spár kamenivem těženým. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen části A 01 katalogu Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami části B 01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka 21 výkazu výměr M R Bet dlaždice varovné vodící linie kus 22,220 90, ,80 CS ÚRS /0,5*1,01 Osazení silničního obrubníku betonového 48 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 1 619, , ,00 CS ÚRS prostého 11,000 22,220 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Strana 12 z 21

13 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách a též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka 11,12,13,14,15 výkazu výměr , M obrubník betonový chodníkový ABO x15x30 cm kus 617, , ,58 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 15 x 30 ( )*1,01 617, M obrubník betonový chodníkový ABO x15x25 cm kus 803, , ,20 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 15 x 25 položka 12 výkazu výměr ( )*1,01 803, M obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 155, , ,80 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15 položka 13 výkazu výměr (25, , )*1,01 155, M obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 54, , ,80 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x *1,01+27*1,01 54, K R Rezání obrub kus 20,000 95, ,00 CS ÚRS Rezání obrub položka 11,12,13,14,15 výkazu výměr 20 20, K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 744, , ,97 CS ÚRS Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 8 - Trubní vedení potrubi z trub betonovych Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 55 K kus 2, ,00 240,00 CS ÚRS mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % , ,18 položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 2 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 56 M kus 2, ,00 666,60 CS ÚRS /100/120 62,5x10x12 cm položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 2*1,01 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 57 K kus 3, , ,00 CS ÚRS mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 2,000 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12 2,020 Strana 13 z 21

14 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 3 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 58 K kus 1, , ,00 CS ÚRS mm snížením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu 3, V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 1 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 59 K mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus 13, , ,00 CS ÚRS hydrantu 1,000 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. položka 35 výkazu výměr 13 Přesun hmot pro trubní vedení z trub 60 K t 5, , ,58 CS ÚRS betonových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání doplnujici konstrukce 61 K R Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 71,000 26, ,20 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm položka 39 výkazu výměr , K Montáž žlab Elektrovod šířky do 170 mm s víkem m 195, , ,00 CS ÚRS Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, typ Elektrovod s víkem, šířky do 170 mm položka 40 výkazu výměr Montáž kabel Cu vn do 10 kv do 1,60 kg 63 K m 71,000 22, ,80 CS ÚRS uložený volně žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD M kus 196, , ,75 CS ÚRS x23x19 cm 13, ,000 Montáž kabelů měděných vn bez ukončení, uložených volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 1,60 kg ,000 prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlaby kabelové TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD x 23 x 19 ( )*1,01 196, , ,06 Strana 14 z 21

15 deska krycí kabelových žlabů ABD M kus 393,900 32, ,31 CS ÚRS x23x6 cm prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelových žlabů ABD x 23 x 6 položka 40 výkazu výměr ( )*2*1,01 posun tyče plynu včetně zemních prací a 66 K R kus 3, , ,00 CS ÚRS základu posun tyče plynu včetně zemních prací a základu položka 36 výkazu výměr 3 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 67 K kus 9,000 51,50 463,50 CS ÚRS páskováním na sloup 393,900 3,000 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen Montáž sloupku a Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže silnoproud, b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. položka 30,31,32 výkazu výměr 9 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 68 K kus 10, , ,00 CS ÚRS m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 9, V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu Zemní práce. položka 30,31,32 výkazu výměr 10 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 69 K kus 9,000 66,50 598,50 CS ÚRS pro uchycení dopravních značek 10,000 Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání konzol nebo nástavců, tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranné nátěry nástavce, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu Nátěry. položka 30,31 výkazu výměr 9 9, M značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm kus 19, , ,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1 položka 30,31,32 výkazu výměr 19 19, M patka hliníková HP 70 kus 13, , ,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 70 položka 30,31,32 výkazu výměr 13 13, M sloupek Zn kus 13, , ,00 CS ÚRS Strana 15 z 21

16 13,000 výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn položka 30,31,32 výkazu výměr M R sloupek-výložník Zn kus 9, , ,00 sloupek Zn položka 30,31 výkazu výměr 9 9, bourání a demolice konstrukcí Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 74 K m2 172,000 35, ,00 CS ÚRS pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ,20 položka 8 výkazu výměr K R Vytrhání prefabrik žlabu m 67,000 90, ,00 CS ÚRS Vytrhání prefabrik žlabu položka 6 výkazu výměr K Bourání základů z betonu prostého m3 1, , ,13 CS ÚRS Bourání základů z betonu prostého položka 33 výkazu výměr 0,5*0,15*15 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 77 K t 51,470 45, ,44 CS ÚRS do 1 km 172,000 67,000 1,125 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 43,86+5,36+2,25 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 78 K t 1 647,040 10, ,62 CS ÚRS kusových materiálů 51,470 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 32*51, ,040 Strana 16 z 21

17 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými 79 K m 15,000 46,60 699,00 CS ÚRS oky výšky do 2,0 m Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. položka 33 výkazu výměr K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 017,000 48, ,30 CS ÚRS ,000 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka 3,4 výkazu výměr , K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 147, , ,67 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 147,465+0,037 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 82 K t 4 718,880 29, ,62 CS ÚRS vybouraných hmot 147,502 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 32*147, ,880 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 83 K m2 51, , ,00 CS ÚRS m2 tl 50 mm s naložením Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením položka 1 výkazu výměr Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 84 K t 6,258 45,20 282,86 CS ÚRS do 1 km 51,000 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 6,258 6,258 Strana 17 z 21

18 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 85 K t 104,448 10, ,15 CS ÚRS ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 16*6,528 Poplatek za uložení betonového odpadu na 86 K t 198, , ,72 CS ÚRS skládce (skládkovné) 104,448 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. 51,47+147,502 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 87 K t 6, , ,60 CS ÚRS povrchů na skládce (skládkovné) 198,972 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. 6,258 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 88 K m2 596,000 46, ,60 CS ÚRS pěší ze zámkových dlaždic 6,258 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka 7,10 výkazu výměr Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 89 K m2 70,000 45, ,00 CS ÚRS drobných kostek do lože ze živice 596,000 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice Strana 18 z 21

19 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka 9 výkazu výměr ,000 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 90 K m2 596,000 zámkových z rozebraných dlažeb Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb položka 7,10 výkazu výměr 596 Očištění dlažebních kostek drobných s 91 K m2 70,000 55, ,00 CS ÚRS původním spárováním živičnou směsí nebo MC 596,000 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti. 48, ,80 položka 7 výkazu výměr 70 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 92 K t 0,780 45,20 35,26 CS ÚRS do 1 km 70,000 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). položka 7 výkazu výměr 3*0,26 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 93 K t 3,120 13,60 42,43 CS ÚRS kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0, Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 4*0,78 3, Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb ,35 Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z 94 K m3 1, , ,00 CS ÚRS betonu prostého C 12/15 Základové konstrukce z betonu prostého (2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) pilíře Konkretizace: Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 Strana 19 z 21

20 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách. 15*0,5*0,2 95 K Zřízení bednění stěn základových pásů m2 15, , ,80 CS ÚRS Bednění základových stěn (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Zřízení bednění stěn základových pásů 15*0,5*2+0,5*0,2*2 96 K Odstranění bednění stěn základových pásů m2 15,200 48,20 732,64 CS ÚRS K Bednění základových pasů plochy rovinné m2 6, , ,68 CS ÚRS K Odbednění základových pasů m2 6,080 40,50 246,24 CS ÚRS Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 99 K m3 0, , ,60 CS ÚRS objemu do 3 m3 Zdivo nadzákladové z betonu prostého objemu do 3 m3 tř. C 12/15 1,500 15,200 Bednění základových stěn (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Odstranění bednění stěn základových pásů 15*0,5*2+0,5*0,2*2 15,200 Bednění základových konstrukcí (3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Konkretizace: Bednění základových pasů plochy rovinné 15*0,2*2+0,2*0,2*2 6,080 Bednění základových konstrukcí (3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Konkretizace: Odbednění základových pasů 15*0,2*2+0,2*0,2*2 6, Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů, pro určení množství měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající ke stěně výkopu o 50 mm. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek až pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 15*0,2*0,2 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 100 K kus 11, , ,00 CS ÚRS v 2 m se zabetonováním Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen Osazení oplocení 0, Osazení oplocení ze strojového pletiva s 101 K napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu m 15,000 62,10 931,50 CS ÚRS svahu 11,000 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci , M pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm m 15, , ,00 CS ÚRS Strana 20 z 21

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE

CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-1 ZEMNÍ PRÁCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky zemních prací pro: Část A - Zřízení konstrukcí stavebních objektů

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

REKAPITULACE STAVBY Kód:

REKAPITULACE STAVBY Kód: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: Opravy chodníků Česká Lípa - ul. Pod Hůrkou, Pod Holým vrchem, Okružní, Šluknovská Místo: Datum: 21.8.2017 CC-CZ: Zadavatel: Město Česká Lípa IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice Rekapitulace

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE

CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I CENÍK 827-1 VEDENÍ TRUBNÍ DÁLKOVÁ - VODOVODY A KANALIZACE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní ceny stavebních prací

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba: 1 Objekt: 1 Rozpočet: 1 Zadavatel IČO: DIČ: Zhotovitel: Martina Bednářová IČO: 67166695 DIČ: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú.

KRYCÍ LIST SOUPISU. SO-02 - Oprava tělesa hráze. Objekt: Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. REKONSTRUKCE RYBNÍKA č. parc. 345/1, k.ú. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, Příbram II Poznámka: 408 97 656 Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 3 253,625 1 Zemní práce 1 561,311 1 221 113107170R Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm - vybourání krajníků m2 160,000 0,000 2 221 113107243

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

REKAPITULACE. "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel:

REKAPITULACE. Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici Zadavatel: REKAPITULACE Zakázka : "Revitalizace Archlebových sadů - vybavenost parku a oprava chodníku v Opočenské ulici" Zadavatel: Město Dobruška, náměstí F.L.Věka 11, 518 01 Dobruška Cena bez DPH (Kč) DPH 21 %

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9

soustava 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ROZPOČET Stavba: Obnova historické aleje Stará Ježnická po tornádu 2013 Objednatel: Zhotovitel: město Krnov ZAHRADA Olomouc s.r.o. P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice

ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem. Komunikace. Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice ZTV PRO 48 RD Staré Hodějovice Pod Poustevníkem Komunikace Investor : Ing. Vladimír Plojhar, Roudné 176, České Budějovice Zodpovědný projektant : Martin Lukš, České Budějovice Vypracoval : Martin Lukš,

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.12.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Povrchová úprava

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek S: O: SO 102 R: SO 102 Položkový soupis prací a dodávek Polní cesta C-6 v K.ú. Bohdalice Polní cesta - II. část Polní cesta - II. část P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. I Stavební úpravy náměstí Svobody ve Starém Bohumíně DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen dodatek č. 1 ) Článek č. I SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masarykova 158, 735 81

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ

CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 800-2 ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací (dále jen položky

Více

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34

Rekapitulace. Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce. Vícepráce celkem ,57. Méněpráce I.a celkem ,34 Rekapitulace Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce Vícepráce celkem 2 885 821,57 Méněpráce I.a celkem 1 244 642,34 Méněpráce III. celkem 226 996,56 Rozdíl 1 414 182,67 Vícepráce Děčín Březiny

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK

MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 193-004 BOREK ASPE 9 Firma: VALBEK, SPOL. S R.O. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 193-004 012001 Demolice mostu ev.č. 193-004 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: KSÚS KARLOVARSKÉHO KRAJE Valbek s.r.o.,

Více