A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš"

Transkript

1 Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum : A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

2 a/identifikace stavby: Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stavebník a majitel pozemku : MČ Praha 13 Projektant: Ing. Josef Mareš se sídlem: Krohova 46/2230, Praha 6 Dejvice AI pro pozemní stavby: ČKAIT IČ: DIČ: CZ Ostatní zpracovatelé: statika : Ing. Ludvík Bambásek PBŘ : Ing. Jaroslava Košťálová Tepelná technika: Ing. Zahradník Elekro část : pan Jaroslav Barták Vzduchotechnika : pan Jaroslav Koželuh Název stavby : Kulturní zařízení K Vidouli 727, Zateplení střech a osazení zateplených oken Místo stavby: K Vidouli 727, Praha Stodůlky, pozemek 1605, objekt obč. vybavení. KÚ Stodůlky (755541), obec Praha (554782) Základní charakteristika stavby a její účel : oprava zateplení střechy a výměna oken b/ údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích jedná se o stávající budovu, způsob využití se nemění, majetkoprávní vztahy viz příloha c/ Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu pro krov nad sálem byl převzat průzkum z roku 2000, provedl DIS viz příloha TZ napojení na inženýrské sítě se nemění d/ Informace o splnění požadavků dotčených orgánů parametry stavby se nemění e/ Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu stávající stav se nemění, pouze se opravou sníží nároky na vytápění. Stávající objekt respektuje obecné požadavky na výstavbu, je připojen na sítě, požadavky na vliv stavby na životní prostředí jsou splněny, projekt splňuje základní požadavky na užívání staveb, na požární bezpečnost staveb, dále jsou splněny požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek, a na bezpečnost při provádění a užívání staveb a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb

3 f/údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí projekt je v souladu s územním plánem. g/ věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území nejsou h/ předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby předpokládané zahájení , předpokládané dokončení Jedná se o opravu střechy a oken i/ statistické údaje o orientační hodnotě stavby Odhad stavebních nákladů do 6mil Kč bez DPH V Praze Ing. Josef Mareš

4 Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum : B/ Souhrnná technická zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

5 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ zhodnocení staveniště staveniště je vhodné pro opravu b/ urbanistické a architektonické řešení stavby se nemění c/ technické řešení s popisem pozemních staveb a řešení vnějších ploch. Není měněno e/ řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu. Je zachováno f/ Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany opravou zateplením se sníží nároky na vytápění g/ Řešení bezbariérového užívání je stávající h/ průzkumy a jejich začlenění do PD byl převzat průzkum krovu nad sále z roku 2000, vypracoval DIS i/ údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém jedná se o opravu stávající budovy j/ stavba není členěna na stavební objekty k/vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby Při stavbě je nutno dbát na dodržování bezpečnosti práce a zdraví při práci a na to, aby nebyl poškozen cizí majetek. Dodavatel ručí za bezpečnost. Stavba bude oplocena a řádně označena. Stavba musí respektovat hygienické normy a podmínky všech veřejnoprávních orgánů a institucí. Okolní plochy a komunikace budou udržovány v čistotě, okolí nebude zbytečně obtěžováno. Práce mohou být prováděny pouze oprávněnými pracovníky a organizacemi. Stavba bude realizována dodavatelsky. 2/ Mechanická odolnost a stabilita viz samostatná příloha 3/ Požární bezpečnost viz samostatná příloha

6 4/ Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Projekt je zpracován v souladu se zadáním. Dokumentace je zpracována podle informací, které byly dostupné v době zpracování. Všechny použité materiály a výrobky musí být vybaveny požadovanými certifikáty. Při stavbě budou dodrženy veškeré v úvahu přicházející bezpečnostní a hygienické předpisy, vyhlášky a normy. Při stavbě je nutno dbát, aby nebyl poškozen cizí majetek. V případě nejistoty je nutno postupovat tak, aby byla vždy zachována statická stabilita. Pracovníci stavby budou proškoleni BOZ. Za bezpečnost při provádění stavby odpovídá oprávněný pracovník dodavatele. Vstup na staveniště je neoprávněným osobám zakázán. Při provozu i stavbě budou dodrženy především: 1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/ Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 178/2001Sb. 4. Zákon 100/2001 Sb ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. - ČSN (Akustika. Požadavky - venkovní hluk) Stavba je povinna neznečišťovat své okolí 5/ Bezpečnost při užívání Uživatel nesmí jakkoli poškozovat nosný systém budovy. Veškeré technologické zařízení musí být vybaveno požadovanými certifikáty a revidováno dle požadavku výrobce či norem a smí být užíváno pouze v souladu s bezpečnostními předpisy a předepsaným způsobem. Všechny použité materiály a zařízení musí být vybaveny požadovanými certifikáty. Při užívání je nutno revidovat veškerá technologická zařízení vyžadující pravidelné revize (kotel ÚT a ostatní části topenářského systému vyžadujícími revize, komín, bazénovou technologii,vzt a hromosvod). Dále je nutno provádět pravidelné prohlídky a údržbu. Objekt musí být užíván (mj. a zejména) v souladu s níže uvedenými předpisy : Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, energetický zákon Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech 6/Ochrana proti hluku Dle vládního nařízení 88/2004 Sb nahrazující nařízení 502/2000Sb. je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru staveb stanovena hodnotou LAeqT = 50,0dB v době od 6 00 do (a příslušná korekce 10dB pro noční dobu). 7/ Úspora energie a ochrana tepla viz tepelná technika 8/ Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu Není řešeno tímto projektem, poze vstupní dveře do sálu musí odpovídat platné vyhlášce 9/ 0chrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

7 Na střeše je řešen hromosvod, který bude revidován 10/ Ochrana obyvatelstva Objekt není vybaven tímto zařízením 11/ Inženýrská část stavby Tuto část tento projekt neřeší 12/ Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb se neřeší, pouze bude částečně demontováno gastro zařízení a po provedení zateplení a podhledů znovu osazeno a revidováno V Praze : vypracoval Ing. Josef Mareš

8 Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum : E/ Zásady organizace výstavby Vypracoval : Ing. Josef Mareš

9 Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum : Část : E Zásady organizace výstavby Seznam dokumentace E1 E2 Technická zpráva Situace ZOV se nepřikládá

10 E1/ Technická zpráva a/ informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a vstupy na staveniště Stavební práce budou probíhat na stávajícím pozemku investora. Přístup je zajištěn ze stávající komunikace. Stavba bude oplocena. V přístupu bude zabráněno nepovolaným osobám. Zařízení staveniště bude ve stávající budově. b/ významné sítě technické infrastruktury stávající pozemek je napojen na veškerou infrastrukturu c/ napojení stavby na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště stavba se napojí na stávající rozvod vody a provede se napojení stavby na rozvod el. energie v ve stávajícím objektu g/ popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení - nejsou h/ Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZ Stavba musí dodržovat veškeré předpisy BOZ, pracovníci musí být předepsaným způsobem proškoleni a používat předepsané pomůcky osobní ochrany. Za bezpečnost při provádění odpovídá oprávněný pracovník dodavatele. Jednotlivá zařízení a práce smějí používat a provádět pouze oprávněné osoby. Stavba bude předepsaným způsobem označena. Napojení na instalace smí provádět pouze odpovědní pracovníci po dohodě s jejich správci a majiteli. V rámci zajištění příslušných podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení příslušné legislativy. V přístupu na staveniště bude zabráněno nepovolaným osobám. Do vydání jiných prováděcích právních předpisů se postupuje podle: o nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, o nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, o nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, o nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb., o nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude nutno zpracovat plán BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a upozornění na nařízení vlády č.591/2006 Sb, i/ podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě Stavba je povinna dodržovat hlukové limity a limity povolené prašnosti při provádění a je povinna dbát aby nedošlo ke znečištění veřejným prostor či ke kontaminaci vlastního pozemku ani okolí nebezpečnými látkami. Práce je možno provádět pouze podle podmínek uvedených v zákonech. Dle vládního nařízení 88/2004 Sb nahrazující nařízení 502/2000Sb. je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru staveb stanovena hodnotou LAeqT = 50,0dB v době od 6 00 do (a příslušná korekce 10dB pro noční dobu). Bude zajištěno čištění veřejných komunikací v případě jejich znečištění Bude omezena prašnost při provádění prací na staveništi. Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Provádění stavby bude probíhat šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány dle Zákona o odpadech dodavatel stavby zajistí uložení na povolené, řízené skládky, obaly se zbytky barev budou zařazeny dle vyhl.381/01 jako nebezpezpečné a budou likvidovány rovněž dle Zákona o odpadech (185/2001 Sb.). Komunální odpad, vzniklý při provozu

11 stavby, bude odvážen na řízenou skládku (zajistí stavebník nebo speciální firma). Veškeré odpady ze stavební výroby budou vytříděny a zneškoděěny dle platných právních předpisů. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. Likvidace odpadů vzniklých stavbou bude realizována pomocí specializované firmy, která přistaví kontejnery pro svoz odpadu a zajistí jejich řádnou likvidaci dle zákona. Přehled odpadů a způsob jejich likvidace - odpady vznikající při realizaci stavby Dle třídníku odpadů lze přiřadit jednotlivým druhům odpadu tato čísla : Skupina 17: Stavební a demoliční odpady b.) č Směsné stavební a demoliční odpady Stavební suť a ostatní stavební odpad. Jedná se odpad vznikající postupně při stavbě. Nezávadný odpad stavební suti bude tento odpad zneškodněn oprávněnou firmou nebo odvezen na povolenou skládku. Prostor pro skládku bude určen ve stavebním povolení nebo po dohodě s dodavatelem stavby před zahájením stavby. Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Bilance surovin, materiálů a odpadů Při nakládání s odpady musí být respektován zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí, dále zejména vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Kód Druh odpadu Kategorie Nakládání Beton OAN 1/AN Stavební odpady směsné (suť) OAN 3 /AN Dřevo OAN 3 /AN Asfaltové směsi bez obsahu dehtu OAN 3 /AN Železo a ocel OAN 3 /AN Kabely bez nebezpečných látek OAN 3 /AN Směsný komunální odpad OAN 3 /AN 5AN 1 využití jako druhotná surovina /recyklace/ AN 3 předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) AN 5 skladování Zařízení staveniště: Dodavatel si řídí ve své režii oplocené zařízení staveniště s hygienickou buňkou, kanceláří a skladem. V rámci ZS bude řešena i skládka materiálu. Investor určí napojovací body pro vodu a elektro s měřením. Prohlášení projektanta: Při prohlídce stavby nebyl v odkrytých ( viditelných) konstrukcích zjištěn výskyt azbestu vypracoval : Ing. Josef Mareš

12 Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Část : architektonicko stavební řešení Zakázkové číslo : 6/2014 Datum : /Technická zpráva vypracoval : Ing. Josef Mareš

13 Vybavení zprávy 1/ Podklady 2/ Situace 3/ Popis stávajícího stavu 4/ Popis navrhovaného řešení 5/ Bezpečnost prací Zpracovatelé : Architektonicko-stavební řešení - Ing. Josef Mareš, AI pro pozemní stavby ČKAIT Tepelná technika : Ing. Petr Zahradník Statika : Ing. Ludvík Bambásek Elektročást : Jaroslav Barták Vzduchotechnika : Jaroslav Koželuh Požární bezpečnost : Ing. Jaroslava Košťálová 1/Podklady Jako podklady byla použita dokumentace zapůjčené objednatelem, vlastní obhlídka, vlastní kontrolní oměření a vlastní fotografická dokumentace. Variantní návrhy byly konzultovány v rozpracovanosti se zadavatelem. Na stávající střechu nad sálem byl k dispozici průzkum střechy z roku zpracoval DISvazníky nad sálem viz příloha 2/ Situace Jedná se o opravu stávajícího objektu. Projekt řeší zateplení střech a osazení nových zateplených oken a dveří ve fasádách.stávající objekt se nachází ve Stodůlkách na adrese K Vidouli 727. Objekt je napojen na komunikaci a na inženýrské sítě - vodu, kanalizaci, plyn, elektro, telefon. Objekt je vytápěn plynovou kotelnou. Objekt je využíván jako kulturní zařízení. 3/ Popis stávajícího stavu Dispozice objektu : Objekt sestává ze sálu, kde je umístěno jeviště s hledištěm. Vstup je přes vstupní část, kde jsou situována WC, šatna a provozní zázemí. Jižní pultová přístavba obsahuje sociální vybavení, sklad, prostor s kotly a provozní prostory. Severní přístavba je restaurace s kuchyňským provozem. Jsou zde i WC pro veřejnost. V suterénu pod jevištěm se nachází strojovna VZT a provozní gastro zázemí. Z prostoru jeviště je přístupný půdní prostor, kde je umístěna odtahová jednotka pro větrání sálu. Stávající objekt je tradiční poválečná stavba. Svislé konstrukce jsou zděné, sál je zastropen příhradovými prkennými sbíjenými vazníky. Přístavby s pultovou střechou mají zastřešení podepřené pravděpodobně šikmými krokvemi, nové přístavby jsou zastřešeny příhradovými dřevěnými sbíjenými vazníky. Na podlaze sálu jsou položeny vlysy. Na stropě a zadní stěně sálu jsou provedeny akustické obklady. Stávající okna jsou provedena dřevěná zasklená dvojskly. Před okny v přízemí a před jedním v 1. patře jsou osazeny kovové mříže, za vstupními dveřmi do restaurace a sálu jsou osazeny nůžkové mříže, před dveřmi do

14 suterénu je provedena venkovní mříž. Fasáda objektu je zateplena 80mm EPS. Na podlaze půdy je položeno 60mm čedičové vaty. Před okna v sále jsou na vnitřní straně osazeny el. ovládané rolety, Okna v horní části jsou ovládaná pomocí el. otvíračů. Na stěnách je osazeno nepřímé osvětlení sálu. Na jevišti se za portálem s oponou nachází příhradová konstrukce pro osazení osvětlení. Na stropě nad jevištěm jsou osazeny kovové nosníky, kolem jeviště je proveden sametový horizont. Stávající okna jsou částečně porouchaná a nemají požadované parametry.. Střechy jsou v podstatě nezatepleny, podhledy v severní přístavbě vykazují poruchy.stávající krytina střech je titanzinek. 4/ Popis navrhovaného řešení Projekt řeší zateplení střech a osazení nových zateplených oken a dveří ve fasádách. A/ Zateplení střech : Zateplení střešní konstrukce tepelnou izolací (předpokládá se minerální izolace) o tloušťce min 280 mm. Předpokládá se součinitel prostupu tepla těchto konstrukcí nejvýše U = 0,14 W/(m2K), čímž je splněna doporučená hodnota 0,16 W/(m2K), dle ČSN :2011. a/ Střecha nad sálem a jevištěm: Krov tvoří dřevěné sbíjené vazníky z prken. V roce 2000 byl zde proveden průzkum, tento průzkum nepostihl prostor u okapů, protože nebyly dělány sondy na zhlaví a pozednice. Na původní vazníky je dnes přidána váha nového akustického podhledu a je zde osazena odtahová jednotka VZT.. Před projektovým řešení byly řešeny varianty zateplení střechy nad sálem a jevištěm : - varianta osadit panely z minerální vlny s plechovou obálkou nad stávající vazníky nad stávajícím krovem s podepřením ocelové konstrukce. Tato varianta je nereálná ze dvou důvodů, tyto panely se vyrábí do tl. 200mm s u= 0, 214, tato hodnota je naprosto nedostatečná, druhým důvodem je zvýšení hřebene o min. 500mm, což je nepřípustné - Varianta zateplení uloženého na stávající půdu. Tato varianta má následující nedostatky : nedá se osadit parozábrana ani difúzní izolace, dále by se v prostoru mezi příhradovými nosníky krovu obtížně provádělo zateplení a dále by bylo nutné rozkrýt velkou část krytiny a bednění( nízká výška stávajícího krovu) - Varianta zateplení pod stávajícím stropem, zde se dá provést jak parozábrana tak i difúzní folie, nevýhodou je snížení světlé výšky sálu cca o 500mm a nutná demontáž a opětová montáž akustického podhledu a nutnost doplnění konstrukce nad jeviště pro technologii jeviště. Jako nejvíce vyhovující byly vybrána varianta zateplení sálu pod stropem. Důvod je stavebně fyzikální, tato varianta nejvíce zaručuje předpoklad na zateplení střešní konstrukce tepelnou izolací (předpokládá se minerální izolace) o tloušťce 280 mm. Předpokládá se součinitel prostupu tepla těchto konstrukcí nejvýše U = 0,14 W/(m2K), čímž je splněna doporučená hodnota 0,16 W/(m2K), dle ČSN :2011. Pro zvýšené zatížení je do stávající konstrukce krovu uložena podpůrná konstrukce z OK viz statika. b/pultové střechy na severu jihu : Zde jsou zvolena dvě řešení. V místech, kde je dostatečná světlá výška místností bude zateplení provedeno zespodu, v místě kde světlou výšku již nelze snižovat bude kromě krokví provedena nová střecha ( nachází se pouze nad omezenou částí na jihu vedle objektu Sokola). Stav stávajících krokví není znám, předpokládá se že jsou v použitelném stavu a že půjdou použít či opravit.

15 c/přístavby vstupní části a restaurace budou zateplovány zespodu.. Před zahájením prací bude objekt vyklizen, tak aby stropy byly přístupny. Pro zateplení se do objektu vloží podpůrné nosníky z OK viz statika. Pro zvýšené zatížení je do stávající konstrukce krovu nad sálem, jevištěm a přístavbami uložena podpůrná konstrukce z OK. Podlahy budou překryty deskami, tak aby nemohlo dojít k poškození podlah, zvláště je to třeba dbát u sálu a jeviště. U všech stávajících střech je nutno po zateplení zajistit dostatečné větrání a to průběžnou mezerou u okapu a hřebene, popřípadě u svislé stěny vyšší části objektu. Pro zajištění této podmínky je nutné rozebrat část střech u okapů a hřebenů či u zdi vyšší části objektu. Při té příležitosti bude zkontrolováno zhlaví stávajících krovů a pozednice, ty budou popřípadě opraveny, doplněny do požadovaného tvaru příložkami, popřípadě námětky, ošetřeny proti houbám, plísním a hmyzu, do větracích mezer budou dány systémové protihmyzové mřížky. Stávající klempířské prvky budou po provedených úpravách doplněny a opraveny, dále budou osazeny zpět okapy a svody s potřebnými úpravami a opraven hromosvod včetně revize. Při provádění zateplení zespodu budou rozebrány stávající podhledy v přístavbách, v sále bude opatrně rozebrán k pozdější zpětné instalaci stávající akustický podhled v sále. Dále bude provedena úprava akustického obkladu zadní stěny Postup provádění zateplení sálu : Nejprve se provedou postupně úpravy u okapů a hřebene a to tak, aby nedošlo k protečení střechy. Dále bude opatrně rozebrán stávající akustický podhled. Ten bude uložen k pozdější zpětné instalaci Ve střeše budou postupně provedeny potřebné montážní otvory pro ocelovou vkládanou konstrukci- tak aby nemohlo dojít k protečení. Před výrobou této OK bude nejprve sondou ověřeno, že spodní pásnice půjde zasekat do kapes zdiva či zda bude nutno zvolit jiný způsob osazení. Po provedení konstrukce zateplení bude vložena konstrukce samonosného podhledu, nad kterou se uloží difůzní folie. Po uložení izolační vrstvy bude provedena parozábrana a podhled zespodu zaklopen SDK deskami. Pod tímto podhledem bude opět namontován akustický podhled. V pásu u oken nebude kladena poslední deska tohoto podhledu z důvodu zachování stávajících roletových konstrukcí. Ve střešním prostoru se provede potřebné zteplení VZT a další potřebné úpravy. Nad jevištěm bude probíhat instalace zateplení shodně až na to že zde není instalován akustický podhled, pod OK budou uloženy nosníky pro zavěšení technologie. Stávající nosník pro osvětlení, zadní a boční horizonty budou upraveny, dále bude nutné upravit stávající kabinu ( snižuje se výška a rozebrat ji částečně pro instalaci zateplení a poté zpětně doplnit.) Dále zde bude osazen nový zateplený poklop pro výlez do půdy. Stávající nepřímé osvětlení svítící do stropu bude upraveno ( sníženo na potřebnou úroveň) Provádění ostatních zateplení u přístaveb bude realizováno zespodu a dojde k rozebrání stávajících podhledů, včetně osvětlení a prvků VZT, ty budou potřebným způsobem zatepleny a bude zajištěn odvod kondenzátů do kanalizace přes sifon. Osvětlení bude znovu provedeno. V kuchyni dojde k částečné demontáži technologie, k jejímu uskladnění a opětovnému osazení a revizi po provedení zateplení a podhledům. Do podhledů budou provede potřebná revizní dvířka. Zařízení bude revidováno. Po dokončení stavby stavba provede potřebné opravy podlah, obkladů a omítek. Stavba dotčené prostory vyčistí a vymaluje.

16 Skladby konstrukcí zateplení střech S1: - nad sálem a jevištěm - Titanzinkový plech na systémové podložce ( např Rheinzink) - Záklop z prken - Konstrukce krovu dřevěné sbíjené vazníky z prken - Vzduchová mezera - Stávající čedičová vlna 60mm - Záklop na spodní pásnici krovu - Spodní pásnice krovu - Podbíjení - Omítka 20mm - Difúzní folie ( např Tyvek soft) - Minerální vlna 300mm - Parozábrana - Samonosný systémový SDK podhled, pláštěno 2x SDK 12,5mm RED - Svěšený původní akustický podhled Eurocoustic, Akustickshock 40mm Nad jevištěm není akustický podhled osazován, ale osazují se zde nosné prvky pro divadelní technologii Pro zateplení se vkládá pomocná konstrukce z OK nesoucí nový samonosný podhled se zateplením. Při jejich osazování je nutno počítat s provedením montážních otvorů do střechy. S2 : pult na severu a jihu kde je dostatečná výška místností - Titanzinkový plech na systémové podložce ( např Rheinzink) - Záklop z prken - Konstrukce krovu - Vzduchová mezera - Difúzní folie ( např Tyvek soft) - Minerální vlna 300mm - Parozábrana - Samonosný systémový SDK podhled, pláštěno 2x SDK 12,5mm RED S3 : přístavby vstupu do sálu a restaurace - Titanzinkový plech na systémové podložce ( např Rheinzink) - Záklop z prken - Konstrukce krovu dřevěný sbíjený vazník s prken ( podrobnosti nejsou známy) - Vzduchová mezera - Difúzní folie ( např Tyvek soft) - Minerální vlna 300mm - Parozábrana - Samonosný systémový SDK podhled, pláštěno 2x SDK 12,5mm RED Do zdiva budou pro uložení samonosného podhledu se zateplením vloženy ocelové podpůrné nosníky. S4 : pult na severu kde není dostatečná výška místností, bude vyjma krokví provedeno nově - Titanzinkový plech na systémové podložce ( např Rheinzink) - Záklop z prken

17 - Konstrukce krovu předpoklad vložených trámů - Vzduchová mezera - Difúzní folie ( např Tyvek soft) - Minerální vlna 320mm - Parozábrana - Samonosný systémový SDK podhled, pláštěno 2x SDK 12,5mm RED Stavba bude chránit stávající konstrukce a bude stavbu provádět tak, aby nedošlo k protečení střech. Úpravy krovů, eventuelní opravy krovů a detaily u okapů a u svislých stěn budou definitivně dořešeny po odkrytí. Před výrobou OK pro zateplení nad sálem bude nejprve sondou ověřit možnost osazení spodní pásnice a provést kontrolu rozměrů. B/ Osazení nových zateplených oken a dveří ve fasádách Stávající mříže před okny budou demontovány a uloženy k pozdější zpětné montáži. Stávající okna a dveře ve fasádách budou odstraněny. Namísto nich budou osazeny nové výplně, z důvodů dodržení tepelných parametrů budou osazeny včetně parozábrany a rozšiřovacích rámů. Kolem vnějšího ostění bude provedeno překrytí o min. 60mm iszlantem z grafitového EPS, včetně všech potřebných úprav, Detaily budou řešeny APU lištami. Vnitřní parapety budou osazeny systémovanými aglomerovanými parapety. Ostění bude upraveno pomocí lišt či jiným vhodným zednickým způsobem. Poloha ručně ovládaných pákových ovladačů určí uživatel. Okna ovládaná el. otevírači budou znovu napojena na rozvod el. energie. Okna na WC budou neprůhledně zasklena sklem s mléčnou folií, u oken do kuchyně a restauračního prostoru budou osazeny před okny protihmyzové sítě. Před okny se osadí Al systémové parapety se žlábky pro odvod vody u ostění. Dveře budou vybaveny panikovým kováním zajišťujícím únik zevnitř i při zamčených dveří. Okna budou vyměněna za nová (předpokládají se s izolačními dvojskly). Předpokládá se součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Uw = 1,2 W/(m2K), čímž je splněna doporučená hodnota 1,2 W/(m2K), dle ČSN :2011. Vstupní dveře budou vyměněny za nové. Předpokládá se součinitel prostupu tepla včetně rámu nejvýše Ud = 1,2 W/(m2K), čímž je splněna doporučená hodnota 1,2 W/(m2K), dle ČSN :2011.Dveře Ud = 1,2W/(m2K), navržený materiál dveří AL, Okna plast Uw=1,2 W/(m2K) Fasáda kolem oken bude sjednocena se stávající fasádou, barevnost se nemění.. Poté budou stávající mříze znovu osazeny. Stavba provede všechny potřebné úpravy spojené s osazením dveří a oken. Veškeré povrchy a vybavení budou před osazením předvedeny na stavbě pomocí vzorků, nejprve budou odsouhlaseny investorem a AD a až poté budou zabudovány, vyráběny či osazeny. Veškeré rozměry budou před objednáním či výrobou vždy ověřeny na stavbě. Celý prostor stavby bude uveden do provozuschopného stavu. Stavba provede i ostatní nespecifikované potřebné práce 5/ Bezpečnost prací Práce je nutno provádět po dohodě s provozovatelem. Budova musí být vyklizena. Práce budou důsledně prováděny za dodržení maximální bezpečnosti.v případě nejasností projektu, zjištění nových skutečností

18 po odkrytí konstrukcí je třeba kontaktovat projektanta. Detaily budou řešeny v rámci autorského dozoru po odkrytí a po dohodě se stavbou. Projekt byl zpracován podle informací a podkladů, které měl zpracovatel při jeho zpracování k dispozici. Prohlášení zadavatele : Pokud některá příloha obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy a specifická označení výrobků a služeb, nebo pokud číslo položky ve výkazu výměr vede ke konkrétnímu výrobku, je to pouze přibližná kvalitativní a technická specifikace a zadavatel umožňuje použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V Praze Ing. Josef Mareš

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

Zateplení objektu kina K VIDOULI

Zateplení objektu kina K VIDOULI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Veřejná zakázka na stavební práce zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Zateplení objektu kina K VIDOULI Stránka

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5

OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 5 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 5 2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA... 17 3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST... 18 4.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE - REKONSTRUKCE, PŘÍSTAVBA BUDOVA C- ŠKOLA PŮDNÍ VESTAVBA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 Obsah: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 2 B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 2 B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK... 3 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014

Nástavba a stavební úpravy RD PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Plzeň, Pod Kruhovkou 86 Datum: 10/2014 vedoucí projektant odpovědný projektant Vypracoval Ing. Jiří Pangrác Ing. Jiří Pangrác Jana Pangrácová Investor: Ing. Radek Fejt, Bohušova 782, 348 15 Planá Ing. Jiří PANGRÁC projektování pozemních a dopravních

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV

D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ZMĚNA 1 REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY ZŠ VOHRADSKÉHO, T.G. MASARYKA 678, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 407 77 Šluknov Zodp.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1

ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce šaten žáků 1 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ 10 STAVEBNÍ ÚPRAVY, REKONSTRUKCE ŠATEN ŽÁKŮ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více