Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy"

Transkript

1 Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky 12 Výpis PSV - zámečnické výrobky 13 Výpis PSV - truhlářské výrobky 14 Výpis PSV - klempířské výrobky 15 Půdorys 1.PP - bourací práce 16 Půdorys 1.NP - bourací práce 17 Půdorys 2.NP - bourací práce 18 Půdorys 3.NP - bourací práce 19 Půdorys 4.NP - bourací práce 20 Půdorys 5.NP - bourací práce 21 Rozpočet, výkaz výměr

2

3 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště Letecké snímky lokality a administrativního objektu Stávající objekt je částečně podsklepená pětipodlažní budova ve tvaru pravidelného obdélníku zastřešená pultovou střechou s mírným spádem situovaná na parcele č. 534 v Opavě na ulici Olbrichova č.p. 15. Objekt se nachází v řadové zástavbě v intravilánu města, okolní zástavbu tvoří bytové a administrativní budovy obdobného charakteru. Objekt byl v minulosti využíván převážně jako administrativní budova, hlavní vstup pro veřejnost je situován z ulice Olbrichovy. Příjezd k objektu je řešen stávajícím sjezdem z ulice Olbrichovy, parkování vozidel je umožněno na zpevněné ploše ve dvoře (sjezd a volná parkovací plocha slouží i pro sousední budovu). Vjezd do dvora je omezen parkovací závorou (neveřejné parkoviště). Hlavním podkladem pro vypracování studie byla projektová dokumentace ze 70-tých let 20. století (viz příloha), dále prohlídka objektu a fotodokumentace. Z celkového stavebního řešení dochovaných konstrukcí (zejména stropy v suterénu, materiálové a konstrukční řešení schodiště zejména v 5.NP, fragmentu ozdobné římsy nad 1.NP a niky pro střešní svod na uliční fasádě, atd.) je zřejmé, že dobu vzniku objektu možno zhruba odhadnout do období let Původní objekt měl

4 pravděpodobně sedlovou střechu s dřevěným krovem a nádstavba 5.NP byla realizována v rámci celkové přestavby a modernizace budovy viz samostatná příloha Statický posudek. Založení objektu je řešeno na základových pasech, základová spára je v dostatečné hloubce pod navazujícím UT. Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny zděné z plných cihel tl. 450mm (600mm v 1.NP). Vodorovné nosné konstrukce jsou u nadzemních podlaží z betonových prefabrikovaných stropních desek PZD uložených na ocelové válcované nosníky. Stropy nad suterénem tvoří segmentové cihelné klenby tl. 300mm. Krov pultové střechy je dřevěný, masivní krokve 180/180mm jsou kladené na pozednice uložené na obvodové stěny a střední nosné zdi. Střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech s nátěrem, kotvený na celoplošné dřevěné bednění. Střecha je řešena konstrukčně řešena jako dvouplášťová. Schodiště je pravděpodobně železobetonové s kamennými stupni, jejichž pochůzí plocha je doplněna nalepeným PVC. Na čelních hranách jednotlivých stupňů je typová protiskluzná rohová PVC lišta. Zábradlí je v 5.NP ocelové, v nižších podlažích jsou na stěnách ocelová madla. Schody do suterénu jsou betonové. Vnitřní příčky jsou cihelné, v 5.NP jsou patrně v důsledku menší únosnosti stropů sendvičové patrně dřevěný nosný rošt z hranolků opláštěný pohledovými deskami se zalištováním spár. Okna jsou dřevěná zdvojená, zasklená jednoduchým sklem. Okna v 1.NP jsou z interiéru doplněna dvoukřídlými otevíravými uzamykatelnými ocelovými mřížemi. Okna v 1.PP jsou ocelová průmyslová zasklená drátosklem. Vnitřní dveře jsou typové sendvičové (prosklené a plné) osazené do typových ocelových zárubní. Vstupní dveře z ulice jsou prosklené typové ocelohliníkové, navazující vnitřní dvoukřídlé dveře do schodiště jsou plné dřevěné kazetové (smrkový masiv) osazené do dřevěné fošnové zárubně. Vchodové dveře ze dvora jsou typové sendvičové do ocelové zárubně, z interiérové strany doplněny jednokřídlou uzamykatelnou mříží. Pochůzí povrchy podlah jednotlivých místností tvoří celoplošně lepené PVC, na podestách schodiště je původní maloformátová keramická dlažba ze 70-tých let. Obdobně je řešena podlaha na WC, keramický obklad stěn je rovněž z tohoto období. Na podlahách v komunikačních prostorech v 1.NP (vstupní hala, schodiště) je mramorová dlažba. Podlahy v suterénu tvoří betonová mazanina bez povrchové úpravy, v největší místnosti je historická keramická dlažba. Omítky jsou štukové hladké, v 1.PP byly pravděpodobně provedeny sanační omítky na nopovou folii větrací mřížky u podlahy po obvodu stěn. Objekt je napojen samostatnou vodovodní přípojkou na městský vodovod (hlavní uzávěr vody a vodoměr je v 1.PP, materiál přípojky: PE), samostatnou kanalizační přípojkou je budova napojena na veřejnou kanalizaci, plynovodní přípojkou je napojena na plynovodní řad (hlavní uzávěr plynu je v 1.PP, další uzávěr plynu je v 5.NP) a samostatnou zemní přípojkou napojena NN na distribuční vedení elektrické energie (hlavní elektroměrový rozvaděč s elektroměrem je v 1.NP ve vstupní hale). Hlavní inženýrské sítě vedou ulicí Olbrichovou. Viditelné vnitřní rozvody kanalizace jsou litinové, vnitřní rozvody vody jsou předpokládány ocelové pozinkované. Zařizovací předměty jsou původní ze 70-tých let. Rozvody plynu jsou viditelné - ocelové svařované potrubí. Zdroj tepla pro budovu tvoří dvojice plynových kotlů umístěných v samostatné místnosti v 5.NP. Stávající komínové průduchy jsou vyvložkovány. Rozvod topení je teplovodní, nástěnné radiátory umístěné pod okny jsou litinové. Ohřev TUV je řešen pomocí elektricky ohřívaných zásobníků umístěných v jednotlivých podlažích, případně pomocí průtokových ohřívačů. Rozvody NN jsou pod omítkou, nebo viditelně v plastových elektroinstalačních lištách (spolu s rozvody slaboproudu). Na podestách schodiště jsou v každém nadzemním podlaží podružné rozvaděče NN. Svítidla v jednotlivých místnostech jsou převážně zářivková soudobá, moderní design (doplněná leštěnou mřížkou). Celkové statické zhodnocení objektu je podrobně popsáno ve Statickém posudku (viz příloha samostatné PD): celkový stav budovy je velmi dobrý, únosnost stropů pro uvažovaný účel využití je dostatečná, objekt je možno okamžitě využívat. Příčiny hlavních statických poruch byly při celkové rekonstrukci v 70-tých letech odstraněny, praskliny u vnitřních omítek jsou stabilizované. V suterénu byly provedeny stavební úpravy vedoucí k částečnému odstranění vlhkosti stěn. 2

5 Aby mohla budova sloužit novému uživateli jsou v rámci rekonstrukce řešeny některé nutné a potřebné dispoziční změny týkající se zejména umístění odpovídajícího sociálního zařízení (WC dělené dle pohlaví) a technického zázemí (sklady v 1.NP, čajové kuchyňky na jednotlivých patrech, propojení stávajících kanceláří v 5.NP pro potřeby zasedací místnosti). Stavební úpravy jsou vyvolané i požadavky požárních norem (požární odolnost jednotlivých konstrukcí zejména dveří orientovaných do schodiště a jejich způsobu otevírání - ve směru úniku). Objekt byl celkově rekonstruován v 70-tých letech. Stavebně technické parametry obvodových konstrukcí (tepelný odpor vnějšího zdiva, stropu nad 1.PP a ploché pultové střechy) neodpovídá dnešním normovým požadavkům. Konstrukční řešení oken vč. hodnoty koeficientu prostupu tepla zasklení je z dnešního pohledu zastaralé. Materiálové a designové řešení pochůzích povrchů podlah, keramických obkladů, schodišťových stupňů, zařizovacích předmětů je nevyhovující. Rozvody TZB jsou za hranicí životnosti, použité materiály jsou zastaralé a neopravitelné. Elektroinstalace neodpovídá platné CSN. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby Urbanistické řešení je stávající. Vzhledem k rozsahu uvažované rekonstrukce limitované omezenými investičními náklady se i navržené vnější architektonické řešení fasád bude od stávajícího stavu lišit minimálně: nová okna a vstupní dveře budou osazena do stávajících otvorů, členění oken je shodné se stávajícími okny, členění nových dveří zohledňuje zejména bezpečnostní požadavky. Architektonické a materiálové řešení - sumarizace vnitř- fasády venkovní střešní krytina domu sokl omítky vnitřní okna parapety vnitřní dveře vchodové dveře vnitřní kování dveří nadstř. komínové zdivo klempířské prvky zámečnické výrobky truhlářské prvky stávající břizolitová omítka stávající pozinkovaný plech s nátěrem (stojatá drážka) stávající keramický obklad lícovými pásky stávající: vápenné štukové hladké nátěr Primalex (odstín bílý) nové: dtto stávající stávající: dřevěná zdvojená nová: plastová, zasklená izolačním dvojsklem a trojskem (+ protisluneční folie ní horizontální žaluzie) posforming (odstín bílý) nové: plastové prosklené (zasklené bezpečnostním sklem) a plné (zeteplené) stávající: typové solodurové prosklené a plné nové: typové solodurové prosklené s požární odolností nové: typové COBRA (moderní design, odstín šedostříbrný) stávající, včetně betonových komínových hlavic stávající: pozinkovaný plech (okap, svod, oplechování střechy) nové: hliníkový plech (parapety u nových oken) stávající: ocelové zábradlí a madla schodiště, mříže u oken v 1.NP repase nové: ocelové madlo u schodiště ve vstupní hale, protidešťové stříšky u komínů žárově zinkováno čajové kuchyňky atypický výrobek na míru (laminovaná DTD, postforming) c) Technické řešení stavby Zemní práce: Dle potřeby budou prováděny výkopové práce ve dvorní části pozemku pro napojení nových rozvodů splaškové kanalizace. Dále jsou výkopové práce spojeny s revizí technického stavu a případnou opravou dešťové kanalizace výměna dožilého, případně doplnění chybějícího lapače splavenin u střešního svodu. Základy: Základy jsou stávající, v rámci rekonstrukce není uvažováno se zřizováním nových základů. Svislé nosné konstrukce: Je stávající cihelné tl. 450mm a 600mm. Do nosného zdiva nebude zasahováno. 3

6 Svislé nenosné konstrukce: Nové příčky jsou navrženy porobetonové tl. 100mm zděné na lepidlo Střecha a krov: Je stávající: krov pultové střechy je dřevěný, masivní krokve 180/180mm jsou kladené na pozednice uložené na obvodové stěny a střední nosné zdi. Střešní krytinu tvoří pozinkovaný plech s nátěrem, kotvený na celoplošné dřevěné bednění. Střecha je řešena konstrukčně řešena jako dvouplášťová. Stropy,věnce, překlady: Stropy jsou stávající: v 2.NP-5.NP jsou stropy tvořeny PZD deskami kladenými do válcovaných I profilů, strop nad 1.PP tvoří segmentové cihelné valené klenby. Stávající rovné překlady lze předpokládat betonové montované, segmentové překlady a průvlaky jsou nejspíše cihelné. Schodiště: Stavebně technický stav schodiště je velmi dobrý. Problémem je dodatečná povrchová úprava stupňů provedená v 70-tých letech polepením stupnic a podstupnic PVC. Toto řešení je nejen morálně zastaralé, ale není vyhovující z pohledu požární normy - v chráněné únikové cestě nemohou být hořlavé materiály. PVC se objevuje i na mezipodestách. Oprava spočívá v odstranění stávajícího PVC, chemické a mechanické očištění stávajících schodišťových stupňů + případně kamenické sjednocení povrchu kamene pemrlováním (alt. možno použít přestěrkování povrchu jednotlivých stupňů). U každého prvního a posledního schodišťového stupně nutno provést barevné zvýraznění pro slabozraké osoby (žlutý výstražný kruh průměru cca 100mm na koncích stupnice). Dále je navrženo odstranění PVC + stávající keramické dlažby na mezipodestách a pokládka nové keramické dlažby. Osoklování celého schodišťového prostoru je ponecháno stávající, je doporučenou pouze mechanické a chemické očištění povrchu ker. soklu v. 100mm. Schodiště z 5.NP do 4.NP 4

7 Detail schodišťového ramene ve 4.NP Detail schodišťového ramene v 1.NP V 5.NP je navázání schodiště na podlahu provedeno nestandardním způsobem jalový stupeň nenavazuje výškově na podlahu. Z bezpečnostních důvodů je navrženo odstranění části stávající skladby podlahy na podestě schodiště a provedení vyrovnávací rampy navazující výškově na podlahu v chodbě a jalový stupeň schodiště (výškový rozdíl činí cca 100mm). Na podestě schodiště položena nová ker. dlažba (odstín béžovo-okrový, formát 100x100mm) a osazen nový keramický sokl (v. 100mm) v designu cca dtto navazující stávající soklování (odstín béžovo-okrový, formát dlaždic 100x100mm). Stávající navázání schodiště na podlahu v 5.NP Schody do suterénu: jsou stávající betonové bez závad a poškození, není třeba žádných stavebních zásahů. Úpravy povrchů podlah, obklady stěn: Stávající pochůzí povrchy podlah jednotlivých místností nejsou výrazně poškozené a jsou ponechány stávající včetně osoklování, rovněž podlaha kotelny v 5.NP ponechána stávající - beze změny. Mramorová podlaha v 1.NP zůstane zachována, u hlavního vstupu bude repasován škrabák a nahrazena stávající kobercová čistící zóna. 5

8 Stávající PVC v kancelářích Stávající kamenná dlažba schodiště v 1.NP Stávající škrabák a čistící zóna ve vstupní hale Podlahy z keramických dlažeb na sociálních zařízeních je nutno vzhledem k navrženým dispozičním úpravám uvažovat nové (formát 100x100mm, odstín střední šedý - matný) vč. nových keramických obkladů na stěnách (formát 200 x mm, odstín bílý matný). Klad obkladů: ortogonální na střih (horizontální orientace jednotlivých formátů), klad dlažby: ortogonální na střih. Pozn: svislé spáry obkladů pokud možno navazují na spáry dlažby! Dále je navržena nová keramická dlažba v hale (formát 100x100mm, odstín béžovo-okrový, formát 100x100mm) dtto nová ker. dlažba na schodišti v 5.NP. Soklování: nový keramický sokl (v. 100mm) v designu dtto nové soklování podesty v 5.NP (odstín béžovo-okrový, formát dlaždic 100x100mm). Podlahy v suterénu ponechány stávající bez stavebních zásahů (pouze úklid). Opravy omítek:vzhledem k uvažované koncepci oprav vnitřních rozvodů TZB (viz níže) budou stávající omítky v 1.NP 5.NP přestěrkovány pouze v místech stavebních zásahů, stropy zůstanou stávající (bez stavebních zásahů). Omítky v suterénu ponechány stávající bez stavebních zásahů. Návrh opatření k částečnému odstranění vlhkosti ze zdiva v suterénu: zajištění dostatečného větrání suterénních místností pomocí sklepních oken + zprovoznění všech nevyužitých komínových průduchů pro podporu větrání komínovým efektem. Nutno nechat otevřené všechny dveře, větrací mřížky v dveřních křídlech jsou zcela nedostatečné! Podhledy: je navržen rozebíratelný kazetový podhled (rastr 600 x 600mm) na pohotovostním WC v 5.NP kryje odtah od stávajících plynových kotlů. Dále je z důvodu navržených dispozičních úprav uvažován SDK podhled v zasedací místnosti v 5.NP. Výplně otvorů: Okna: Stávající okna jsou dřevěná zdvojená, zasklená jednoduchým sklem. Technické parametry oken neodpovídají současným trendům na šetření energií a jsou morálně zastaralá. Oprava oken přesklením hydroizolačním dvojskem by byla dosti finančně a technicky náročná, nehledě na nežádoucí úniky tepla způsobené netěsností rámů a nekvalitním kováním. Je navržena výměna všech oken za nová plastová okna s obdobným členěním (viz Pohledy na fasády a Výpis PSV ). Je uvažován 6-ti komorový profil s ocelovým vyztužením rámu i okenního 6

9 křídla v tl. 1,5mm po celém obvodu. Kování celoobvodové, zasklení izolačním dvojsklem (U = 1,1 W/m2K). Protisluneční folie u oken do dvora, izolační trojsklo z důvodů ochrany vnitřního prostředí před hlukem u oken do ulice (pouze kanceláře a zasedací místnost). U všech oken jsou osazeny nové vnitřní postformingové parapety (odstín bílý, zaoblená čelní hrana) a vnitřní horizont. žaluzie. Vchodové dveře: Je navržena výměna za nové plastové vchodové prosklené dveře, zasklené bezpečnostním sklem (alt. sklem s bezpečnostní folií) a bezpečnostním kováním s cilindrickou vložkou FAB (systém centrálního klíče). Na vchodové dveře z ulice navazující stávající vnitřní dvoukřídlé plné dřevěné kazetové dveře (smrkový masiv) osazené do dřevěné fošnové zárubně ponecháno, pouze výměna zámku a kliky (systém centrálního klíče). Stávající dveře do vstupní haly Stávající vchodové dveře ze dvora budou odstraněny včetně zárubně a otevíravé ocelové mříže. Nové plastové plné zateplené vchodové dveře s bezpečnostním kováním s cilindrickou vložkou FAB (systém centrálního klíče) budou včetně nové pastové zárubně osazeny do původního stavebního otvoru (nutno doměřit). Vnitřní dveře: Stávající vnitřní dveře jsou typové sendvičové různých typů (prosklené / plné, foliované / s nátěrem), osazené do typových ocelových zárubní. Všechny dveře ponechány stávající, je uvažováno s použitím stávajících dveřních křídel od rušených dveří pro nově navržené dveřní otvory. Repase kování spočívá v ověření funkčnosti zámků nefunkční kování, nebo kování s chybějícím zámkem bude vyměněno. U všech vnitřních dveří jsou navrženy nové dveřní kliky (odstín šedostříbrný). Stávající zárubně ponechány a opatřeny novým krycím nátěrem. U dveří z chodby do schodiště (v 1.NP 5.NP) je nutno osadit nové ocelové zárubně do nové polohy a otočit způsob otvírání dveřních křídel ve směru úniku (viz půdorysy jednotlivých podlaží). Dveře ústící do schodišťového prostoru musí být protipožární se samozavíračem (požární odolnost: EW 30 DP3). Stávající dveře do schodišťového prostoru 7 Dveře na WC

10 Izolace proti vodě: Nebudou prováděny. Izolace tepelné a zvukové: Nebudou prováděny Konstrukce klempířské: Stávající klempířské prvky navazující na střešní krytinu vč. odvodnění střechy (podokapní žlab, svod) budou ponechány stávající bez stavebního zásahu. S opravou střechy vč. doplnění tepelné izolace je uvažováno v dalším stupni rekonstrukce objektu (bude řešeno v samostatné PD). Všechny navržené nové klempířské konstrukce navazují na výměnu stávajících oken. Parapety budou provedeny z hliníkového plechu tl. 0,6mm, provedené dle ČSN Viz výpis PSV. Konstrukce tesařské: Jsou stávající viz výše (střecha a krov). Konstrukce truhlářské: Jedná se o nový atypický nábytek vestavěných čajových kuchyněk (vyrobeno na míru). Konstrukce zámečnické: Stávající ocelové zábradlí a madla u schodiště jsou zcela funkční, kotvení je bez závad. Předpokládá se pouze nový otěruvzdorný krycí nátěr ocelových prvků (odstín šedý). U vyrovnávacích schodišťových stupňů ve vstupní hale budou doplněna ocelová madla design dtto stávající madla u hlavního schodiště. V 1.NP jsou okna doplněna ocelovými dvoukřídlými uzamykatelnými mřížemi. Technický stav i funkčnost mříží je v pořádku. Je navržena repase mříží spočívající v ověření funkčnosti mříží (otevírání), novém nátěru a instalaci nových visacích zámků (systém centrálního klíče). 8 Mříže oken v 1.NP Nové zámečnické prvky: jsou navrženy ocelové protidešťové stříšky kotvené do betonových hlavic stávajících komínů. Povrchová úprava oceli žárově zinkováno. Pro zajištění bezpečnosti objektu je nutno osadit nové ocelové bezpečnostní mříže řádně zakotvené do stěn ostění oken. d) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu Na pozemek vede stávající sjezd z přilehlé místní komunikace. Dopravní napojení na komunikaci svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Splňuje též požadavky na dopravní obslužnost a přístup požární techniky. Při výjezdu budou trvale zajištěny dostatečné rozhledové poměry dle ČSN pro bezpečné vyjetí.

11 Chodník u hlavního vstupu z ulice je stávající, povrch volné nezastavěné plochy pozemku ve dvoře se nemění. e) Řešení technické infrastruktury Objekt je napojen stávající samostatnou vodovodní přípojkou na stávající městský vodovodní řad Objekt je odkanalizován stávající samostatnou kanalizační přípojkou napojenou na jednotnou kanalizaci. Dešťové vody ze střech jsou svedeny rovněž do kanalizace. Objekt je napojen stávající samostatnou přípojkou plynu na stávající plynovod. Objekt je napojen stávající samostatnou přípojkou elektro NN ze stávajícího distribučního vedení NN. Stávající budova resp.stavební parcela se nenacházejí na poddolovaném území. f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení její ochrany Stavební úpravy nemají výrazný negativní vliv na životní prostředí. Vytápění a ohřev TUV je zajištěno stávajícími plynovými kotly, které jsou na hranici životnosti. S výměnou kotlů se uvažuje v další etapě rekonstrukce objektu. Bude použito kotlů moderního typu, které při provozu produkují minimum exhalací vypouštěných do ovzduší. Nové vnitřní rozvody splaškové kanalizace jsou zaústěny do stávající kanalizační přípojky, která je napojena na stávající městskou kanalizaci. Dešťová kanalizace ze střech je stávající, rovněž napojena na městskou kanalizaci. Domovní odpad je ukládán do popelnice umístěné ve dvorní části a pravidelně odvážen TS. Ekologické aspekty provádění stavebních prací a jejich negativních vlivů na životní prostředí upravuje zákonné opatření, které vymezuje základní pojmy a stanoví zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů (Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, Zákon České národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Zákon České národní rady č. 439/1992 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Z mechanizačních prostředků a strojů nesmí unikat olej, ani pohonné hmoty. Pokud nevyhoví těmto požadavkům, nemohou být na stavbě použity. Kategorizace odpadů: Při výstavbě objektů vznikají odpady, které se dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech musí třídit a vést o nich evidence dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi. Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, s účinností od Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a kategorií odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad). Likvidace odpadů: Likvidaci nebezpečného i ostatního odpadu musí provádět oprávněná firma. Odpady, které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou druhotně využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina). Odpady vznikající stavební činností: Všechny odpady musí být důsledně separovány, ukládány na přistavené kontejnery a likvidovány odpovídajícím způsobem. Odvoz bude zajištěn dodavatelskou firmou, případně oprávněnou firmou, která má oprávnění k likvidaci všech druhů odpadů včetně nebezpečných odpadů. Způsob ukládání odpadů Odpady budou ukládány na zpevněných plochách na pozemku investora, a to odděleně podle jednotlivých druhů, případně ve vhodných nádobách nebo kontejnerech tak, aby mohly být odváženy k likvidaci. Odpady je dodavatel povinen přednostně využívat, nevyužité odpady převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. Dodavatel musí vést evidenci všech odpadů. Beton, cihla bude likvidována odvozem k druhotnému zpracování. 9

12 10 Železo do sběrny druhotných surovin. Vykopaná zemina bude použita pro terénní úpravy v okolí domu. Ke kolaudačnímu řízení musí předložit investor evidenci odpadů vzniklých při stavbě. g) Řešení bezbariérového užívání stavby Vzhledem k charakteru objektu (administrativní budova s vyloučením provozu pro veřejnost) budou požadavky na bezbariérový přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace splněny v omezené míře. V rámci 1. etapy není objekt bezbariérový, po dobudování výtahu bude zajištěn bezbariérový vstup ze dvora a bezbariérový pohyb TP osob v 1.NP-5.NP. h) Průzkumy a měření, začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Předběžný průzkum : Byla provedena vizuální prohlídka stavby včetně navazujících ploch potřebných pro zajištění provádění stavby Podrobný průzkum : Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektu Byl proveden statický posudek Byly provedeny sondy do podlah a stropů v jednotlivých podlažích i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby Jedná se o stávající objekt, vytýčení nebude prováděno. j) Členění stavby na jednotlivé stavební objekty Stavba je řešena jako jeden stavební objekt. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby ochrana okolí před negativními účinky Po dobu provádění stavebních úprav případné negativní účinky na okolní pozemky a stavby zejména pak: škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků V průběhu stavebních úprav pak budou dodrženy ustanovení Vyhl.č.324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 2. Mechanická odolnost a stabilita Stavební úpravy budovy jsou navrženy tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je objekt vystaven během výstavby a užívání, při řádně prováděné běžné údržbě nemohly způsobit: -náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby. -větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, -poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, -ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi, -ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, -poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo je alespoň omezit. 3. Požární bezpečnost Schodišťový prostor 1.N.P. až 5.N.P., včetně vstupní haly v 1.N.P. bude tvořit chráněnou únikovou cestu typu A, popř. částečně chráněnou únikovou cestu - jedná se o samostatný požární úsek. Další požární úseky budou tvořit jednotlivá podlaží.

13 Mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožární dveře. Do schodiště dveře EW 30 DP3 - C (se samozavíračem). V objektu jsou zřízena dvě stávající vnitřní odběrná místa bude zachováno. Stávající stavební požárně dělící konstrukce vyhoví. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby neohrožovaly život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Budou tak splněny ustanovení Vyhl.č.137/1998 Sb 22 odst.1a -1h. 5. Bezpečnost při užívání Projektová dokumentace je navržena tak, že při užívání a provozu objektu nedojde k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti rekonstruované budovy, nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Budou tak splněny ustanovení Vyhl.č.137/1998 Sb 26 odst.1,3,4. 6. Ochrana proti hluku Objekt je v rámci navržených stavebních úprav uvažovaných v 1. etapě rekonstruován tak, aby odolával škodlivému působení vlivu vnějšího hluku a vibrací. Stávající konstrukce budovy zajišťují, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro pracovní prostředí administrativního charakteru. Pro zlepšení komfortu v kancelářích orientovaných do ulice Olbrichovy je uvažováno s použitím izolačních trojskel, které více utlumí nežádoucí pronikání hluku z exteriéru. 7. Úspora energie a ochrana tepla Stavební úpravy navržené v 1. etapě nejsou primárně navrženy za účelem minimalizace tepelných ztrát a snížení provozních nákladů. Rekonstrukce řeší výměnu oken a vstupních dveří, v dalších stavebních etapách budou zohledněny současné požadavky šetření energií (dodatečné zateplení stropu nad 5.NP, kontaktní zateplení fasád atd.). 8. Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Vzhledem k charakteru objektu (administrativní budova s vyloučením provozu pro veřejnost) budou požadavky na bezbariérový přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace splněny v omezené míře. V rámci 1. etapy není objekt bezbariérový, po dobudování výtahu bude zajištěn bezbariérový vstup ze dvora a bezbariérový pohyb TP osob v 1.NP-5.NP. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Na stavební parcele nebyly zjištěny agresivní spodní vody. Na stavební parcele nebyla zjištěna seismická aktivita. Stavební parcela se nenachází na poddolovaném území. Stavební parcela není dotčena bezpečnostními pásmy. Stavební parcela se nachází v MPZ. 10. Ochrana obyvatelstva Situování administrativního objektu je stávající a odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení na okolních pozemcích. Stavebními úpravami v budově a následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména sousedních obyvatel v jejich obytném prostředí a ohrožována bezpečnost osob a plynulost provozu na přilehlé pozemní komunikaci. 11. Inženýrské stavby U této stavby se nevyskytují. 11

14 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb U této stavby se nevyskytují. Vypracoval: ing. arch. Petr Skoumal Autorizovaný architekt ČKA

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch. Petr Skoumal Projektant : ing. arch. Petr Skoumal Voskovcova 10, Olomouc Část PD : STAVEBNÍ ČÁST Datum : ŘÍJEN 2012 F1

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ SLUNEČNÁ V ŽELEZNÉM BRODĚ na st.p.č. 883 v k.ú. Železný Brod B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY Investor:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ OPRAVY V AREÁLU STŘELNICE MV ČR VINAŘICE PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2.1 Účel a zdůvodnění stavebních

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA v přízemí objektu BD LADA,ul.Pražská,č.p.2927,Česká Lípa A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch

B 1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb, řešení vnějších ploch S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Název stavby : Stavební sociálního zařízení ZŠ TGM Drásov WC dívky Místo stavby : ZŠ TGM Drásov, Drásov č.p. 167, k.ú. Drásov, parc.č. 792 Stavebník : Městys

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PRŮVODNÍ ZPRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK akce : SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK na p. č. kat. 55/1 v k. ú. Rybník zak. číslo : 21/2012 investor : Obec Rybník, Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO "ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD" - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615

REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 378 PRO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC STOD - AKTUALIZACE Technická zpráva A 0615 OBJEDNATEL Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz VYPRACOVAL HIP - KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT

Více

CENTRUM POMOCI RODINÁM

CENTRUM POMOCI RODINÁM ING. PETR BRICHTA Projekce a kalkulace pozemních staveb Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín IČ : 758 22 768 p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723.. CENTRUM POMOCI RODINÁM TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍK

Více

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou

Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ. Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY WC V KULTURNÍM DOMĚ Místo stavby : Libice nad Cidlinou čp.35, poz.18/1 Investor : Obec Libice nad Cidlinou, Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Stupeň : Projektová dokumentace Z.č.

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

OBSAH: Ateliér P.H.A., spol. s r.o. 05/2013 Strana 2

OBSAH: Ateliér P.H.A., spol. s r.o. 05/2013 Strana 2 OBSAH: 1. Obecné údaje, účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje... 3 1.1 Vstupní údaje, zadání... 3 1.1.1 Podklady...3 1.1.2 Údaje o provedených průzkumech...3 1.2 Informace o objektu, jeho využití

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více