NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 08"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/06 Obj. č.: Nezáleží na tom, kde budete tento přístroj používat v obytných místnostech, ve skleníku, ve vinném sklepě, v teráriu nebo v rozvodných skříních atd. tato měřící ústředna TFD 128 Vám zajistí, že budete mít údaje o teplotě a o vlhkosti vzduchu pod stálou kontrolou. Tento záznamník je napájen 3 knoflíkovými bateriemi (z tohoto důvodu je možné dlouhodobě evidovat tyto údaje i na těžko přístupných a vzdálených místech) a pomocí zabudovaných senzorů automaticky měří a zaznamenává na místě použití údaje o teplotě a o relativní vlhkosti vzduchu, a to po dobu až 151 dní (budete-li měřit pouze teplotu, pak až 227 dní). Naměřené hodnoty shromažďuje tento přístroj v pravidelných jednominutových nebo v 5-minutových intervalech. Pomocí USB-portu můžete naměřené hodnoty vyhodnotit v osobním počítači (PC) a znázornit je graficky a tabulkově pomocí dodaného programu nebo je uložit pro další zpracování.

2 Obsah Strana 1. Úvod Účel použití přístroje Rozsah dodávky Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s bateriemi Popis výrobku a příklady jeho použití... 4 Příklady použití přístroje Výměna (vložení) baterií Software... 6 a) Instalace software... 6 b) Spuštění programu TFD c) Spuštění provádění měření (na počítači)... 7 d) Ukončení provádění měření... 8 Signalizace stavu provozu přístroje pomocí kontrolky (LED):... 8 e) Načtení naměřených hodnot do počítače... 9 f) Čas do paměti uložených naměřených hodnot g) Poznámky k vytváření grafů (diagramů) Čištění a údržba přístroje Technické údaje

3 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho záznamníku naměřených hodnot teploty a relativní vlhkosti vzduchu. Tento výrobek odpovídá současnému stavu techniky a splňuje předpisy evropských norem o elektromagnetické slučitelnosti. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými evropskými a národními normami jakož i s platnými směrnicemi. Doklady o této shodě jsou uloženy u výrobce. 2. Účel použití přístroje Věnujte prosím několik minut času a přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, dříve než uvedete tento přístroj do provozu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali! Tento bateriemi napájený záznamník je vybaven interními senzory měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu a zaznamenává naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu do své paměti v nastavitelném intervalu po dobu až 151 dní (budete-li měřit pouze teplotu, pak až 227 dní). Pomocí USB-portu můžete tyto naměřené hodnoty přenést do osobního počítače vyhodnotit je v počítači přiloženým vyhodnocovacím programem včetně grafického a tabulkového zobrazení. Tento přístroj lze používat pouze v uzavřených prostorách, neboť není vodotěsný. 3. Rozsah dodávky Jiný způsob používání tohoto přístroje, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jeho poškození. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby v jeho vnitřním zapojení. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Záznamník Temperatur Feuchte Datenlogger TFD 128 Propojovací kabel USB CD se software (pro Windows 98 / 2000 / XP) Návod k obsluze 4. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny, které je třeba dodržovat. Symbol ruky s ukazováčkem upozorňuje na zvláštní odkazy (tipy, informace), které se vztahují k obsluze přístroje 3

4 5. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto přístrojem nebo nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento přístroj opustil výrobní závod v bezvadném technickém stavu. Abyste tento stav zachovali a zajistili bezpečné používání přístroje, dodržujte prosím všechny pokyny, které se nacházejí v tomto návodu k obsluze. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) je zakázáno přístroj upravovat a/nebo pozměňovat (provádět změny v jeho vnitřním zapojení). Tento přístroj není vodotěsný a není vybaven ochranou proti stříkající vodě. Z tohoto důvodu jej používejte pouze v uzavřených prostorách. Přístroj, jeho příslušenství a baterie nepatří do rukou malých dětí. Při používání nebo skladování tohoto přístroje zajistěte, aby k němu neměly přístup malé děti. Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělé hmoty, polystyrén atd. se mohou stát v dětských rukách nebezpečnou hračkou. Nevystavujte přístroj přímému působení slunečního záření. Nezatěžujte výrobek silnými vibracemi, nevystavujte jej otřesům a nárazům, spadnutí přístroje na tvrdou podlahu by mohlo způsobit jeho poškození. Manipulace s bateriemi Baterie nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit přístroj. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 6. Popis výrobku a příklady jeho použití Tento přístroj dokáže dlouhodobě zaznamenávat naměřenou teplotu a relativní vlhkost vzduchu. Po připojení přístroje k počítači (notebooku) můžete provést následná vyhodnocení takto zaznamenaných údajů. Velkou výhodu představuje napájení tohoto záznamníku pomocí baterií (3 knoflíkové baterie typu LR 44 ) a jeho velmi malé rozměry (58 x 46 x 24 mm). Z těchto důvodů nebudete závislí na síťovém napájení a budete moci tuto malou mikroprocesorem řízenou měřící stanici umístit téměř kamkoliv (například i do ledničky). K přístroji přiložený software budete moci po jeho instalaci do počítače spustit s různými parametry, provést ukončení provádění měření a naměřené hodnoty zobrazit na monitoru počítače jako tabulku nebo diagram (graf). Tato data můžete ponechat v počítači uložená k dalšímu zpracování. 4

5 Příklady použití přístroje Zaznamenávání pokojové teploty v domácnosti, podle čehož například zjistíte, jestli funguje správným způsobem vytápění příslušné místnosti (například, zda dochází v nočních hodinách ke snížení teploty na požadovanou hodnotu). Tímto způsobem po provedení příslušných opatření ušetříte mnoho peněz za zbytečně spotřebovanou ( promrhanou ) energii. Měřením teploty s následnou kontrolou naměřených hodnot budete moci provést optimalizaci vytápění (například u podlahového topení zjistíte, zda nedochází příliš pozdě ke zvýšení teploty po jejím snížení v nočních hodinách). Měřením teploty a relativní vlhkosti vzduchu ve sklenících zjistíte, zda mají Vaše drahocenné rostliny stále příjemné prostředí, aby mohly zdárně růst a kvést. Měřením teploty a relativní vlhkosti vzduchu v teráriích zjistíte, zda mají Vaše teplomilná zvířata stále takové prostředí, aby se mohla například rozmnožovat. Ve vinných sklípcích bude mít uskladněné víno po provedení příslušných opatření stále takovou teplotu, jakou potřebuje, aby nedocházelo k jeho znehodnocení. Rozvodné skříně (elektrické rozváděče): Pomocí tohoto přístroje zjistíte, zdali nedochází k přehřívání některých zařízení, která jsou umístěna v rozvaděčích, nebo zda se v nich nevyskytuje přílišná vlhkost, která by mohla například způsobit zkrat s následným požárem. Jelikož je tento přístroj napájen pouze bateriemi a má velmi malé rozměry, můžete jej umístit téměř všude i na těžko přístupných a vzdálených místech. Neumisťujte tento přístroj na místa, kam dopadá přímé sluneční záření (například poblíž okna) nebo tam, kde by byl vystaven průvanu, přímému působení tepla žárovek osvětlovacích těles atd. Všechny tyto okolnosti mohou ovlivnit správnou funkci přístroje. Nevystavujete tento přístroj dešti a stříkající vodě (není pro tyto případy vybaven příslušnou ochranou)! Nepoužívejte jej dále v prostředí, ve kterém dochází ke srážení vodních par (ke kondenzaci vody). 7. Výměna (vložení) baterií Pouzdro tohoto přístroje tvoří dvě poloskořepiny tvaru L, které musíte při výměně baterií od sebe oddělit. Tyto obě části pouzdra (poloviny) nejsou k sobě přišroubovány. Vyndejte opatrně z přístroje desku s tištěnými spoji a se součástkami. K vyndání vybitých baterií můžete použít malý plochý šroubovák. Vložte do příslušného prostoru 3 knoflíkové baterie typu LR 44 správnou polaritou (viz následující vyobrazení). 5

6 Po vložení baterií se na desce s tištěnými spoji rozsvítí krátce kontrolka (jedná se o svítivou diodu neboli LED). Za provozu přístroje (bez evidence naměřených hodnot) bliká tato kontrolka (LED) každé 4 sekundy. Dvojí blikání této LED každé 4 sekundy znamená bezvadnou funkci přístroje. Trojí blikání této LED každé 4 sekundy znamená slabé baterie. V tomto případě proveďte jejich výměnu. Vložte nyní do přístroje (do jeho spodního pouzdra) opět desku s tištěnými spoji. Dejte přitom pozor na umístění otvoru pro připojení USB-konektoru. Poté spojte obě poloviny pouzdra přístroje k sobě. 8. Software a) Instalace software Systémové předpoklady: Operační systém: Windows 98 / 2000 / XP CPU: 500 MHz (doporučujeme 1 GHz) Paměť: 128 MB (doporučujeme 256 MB) Volné místo na pevném disku: cca 55 MB Volný USB-port USB1.1 nebo USB2.0 Vložte do příslušné jednotky na počítači přiložený kompaktní disk (CD). Po vložení CD do počítače dojde k automatickému spuštění instalace software. Pokud se tak nestane, vyhledejte na CD soubor tfd128.setup.exe a tento soubor (instalační program) spusťte (například kliknutím myší). Během instalace software budete dotázáni na licenční podmínky, dále na to, zda-li chcete uložit software do jiného než do navrženého adresáře a na to, zda budete chtít umístit ikonu tohoto software na plochu monitoru či nikoliv. Po instalaci software propojte přístroj TFD 18 pomocí přiloženého USB-kabelu s počítačem. Po krátkém čase zaregistruje počítač nový hardware a začne provádět instalaci nového USB-ovladače. Může se stát, že například operační systém Windows XP oznámí na monitoru počítače hlášení, že tento ovladač neodpovídá zcela podmínkám firmy Microsoft. Toto hlášení ignorujte, aby mohl počítač dokončit instalaci. Jakmile připojíte přístroj k počítači, zaregistruje záznamník toto propojení po krátkém čase. Nebude-li přístroj provádět žádné měření, oznámí tuto skutečnost a připravenost ke komunikaci s počítačem pomocí USB-portu trvalým rozsvícením své kontrolky (LED). Připojíte-li k počítači přístroj, který ještě stále provádí měření, začne tato kontrolka blikat ve 4-sekundových intervalech, a to tak dlouho, dokud toto měření neukončíte pomocí spuštěného software na počítači. Poté začne tato LED trvale svítit. Po ukončení instalace můžete provést na počítači spuštění programu TFD 128 viz následující strana. b) Spuštění programu TFD 128 Po prvním spuštění programu (například po dvojím kliknutím myší na příslušnou ikonu) s připojeným přístrojem k počítači se na monitoru počítače zobrazí následující okno (menu). Pokud přístroj k počítači nepřipojíte, zobrazí se místo tohoto menu chybové hlášení a dojde k ukončení provádění programu. 6

7 Datei = Soubor Hilfe = Nápověda Messen = Měření Messart = Způsob měření Temperatur = Teplota Temperatur und Luftfeuchte = Teplota a relativní vlhkost vzduchu Intervall = Interval měření 1 Minute = 1 minuta 5 Minuten = 5 minut Messung starten = Spuštění měření Messung beenden = Ukončení měření Maximale Aufzeichnungsdauer: 227 Tage = Maximální doba trvání záznamů: 227 dní Auslesen = Načtení naměřených hodnot do počítače Speichern unter = Uložit jako Verzeichnis = Adresář Dateiname = Název souboru Textdatei = Textový soubor Tabelle = Tabulka Diagramm = Diagram (graf) c) Spuštění provádění měření (na počítači) Dříve než na počítači spustíte funkci provádění měření, musíte zadat některé parametry. V poli Messen (Měření) a Messart (Způsob měření) označte, zda chcete provádět pouze měření teploty Temperatur nebo současné provádění měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu Temperatur und Luftfeuchte. Dále zadejte interval provádění měření 1 minuta 1 Minute nebo 5 minut 5 Minuten. Maximální doba trvání provádění záznamů závisí na zadání výše uvedených parametrů. Po zadání těchto parametrů stiskněte (myší) Messung starten (Spuštění měření). Na monitoru počítače se po spuštění provádění měření objeví následující hlášení: 7

8 Die Messung wurde gestartet! = Provádění měření bylo spuštěno! Dejte prosím pozor na následující zvláštnosti: Po spuštění provádění měření bude do přístroje TFD 128 uložen čas počítače (systémový čas) jako čas začátku provádění měření. Nastavte proto předtím na počítači správný čas. Po spuštění provádění měření (na počítači) dojde k vymazání paměti záznamníku (všech dříve do něho uložených naměřených hodnot) a přestane na něm svítit kontrolka (LED). Během provádění měření tato LED bliká ve 4-sekundových intervalech. Nyní můžete přístroj odpojit od počítače (USB-portu) a dát jej na místo, na kterém chcete provádět měření. Během provádění měření (při odpojeném přístroji od počítače) nelze naměřené hodnoty z přístroje do počítače načíst. Z tohoto důvodu budou po novém spuštění programu deaktivovány všechny nabídky na monitoru počítače kromě nabídky Messung beenden (Ukončení měření). I když nebude měření na přístroji ukončeno a Vy přístroj připojíte v tomto případě k počítači, musíte na přístroji spuštěné provádění měření nejdříve ukončit stisknutím Messung beenden (Ukončení měření), dříve než provedete načtení naměřených hodnot z přístroje do počítače. d) Ukončení provádění měření Po spuštění provádění měření existují 3 následující možnosti ukončení provádění měření: 1. Připojte přístroj k počítači a ukončete provádění měření po spuštění programu stisknutím Messung beenden (Ukončení měření). Čas počítače (systémový čas) bude v tomto případě použit jako čas ukončení provádění měření. Nastavte proto předtím na počítači správný čas. 2. Zaplněná paměť přístroje. Po uplynutí maximální doby trvání záznamů do paměti přístroje dojde k automatickému ukončení provádění měření. Kontrolka (LED) na přístroji bude signalizovat tuto skutečnost, že již nelze provádět další měření, dvojím krátkým zablikáním v 4-sekundových intervalech. Poté můžete přístroj připojit k počítači a provést z něho načtení naměřených hodnot do počítače. 3. Vybité baterie. Pokud dojde k vybití do přístroje vložených baterií, dojde rovněž k ukončení provádění měření. Kontrolka (LED) na přístroji bude signalizovat tuto skutečnost, že již nelze provádět další měření z důvodů vybitých baterií, trojím krátkým zablikáním v 4-sekundových intervalech. Poté můžete přístroj připojit k počítači a provést z něho načtení naměřených hodnot do počítače. Signalizace stavu provozu přístroje pomocí kontrolky (LED): LED bliká každé 4 sekundy 1 x Probíhá měření (i v případě, pokud propojíte přístroj s počítačem). LED bliká každé 4 sekundy 2 x Neprobíhá žádné měření zaplněná paměť (baterie jsou v pořádku). 8

9 LED bliká každé 4 sekundy 3 x Neprobíhá žádné měření (baterie jsou vybité). LED trvale svítí Neprobíhá žádné měření (přístroj byl připojen k počítači a měření bylo vypnuto). LED se rozsvítí po vložení baterií krátce na dobu 0,5 sekundy Normální funkce přístroje. LED se bliká po vložení baterií krátce po dobu 2,5 sekundy Závada senzorů. Vyndejte z přístroje baterie a znovu jej do něho vložte. e) Načtení naměřených hodnot do počítače Připojte přístroj k počítači a spusťte program TFD 128. Jak jsme již výše uvedli, musíte, pokud bude přístroj dále provádět měření, toto měření vypnout (ukončit) stisknutím Messung beenden (Ukončení měření), dříve než provedete načtení naměřených hodnot z přístroje do počítače. Jinak v tomto případě nebudou k dispozici na monitoru počítače žádné další nabídky (parametry). Před načtením naměřených hodnot z přístroje do počítače si můžete zvolit adresář a název souboru pro uložení těchto naměřených hodnot ( Verzeichnis a Dateiname ) a formát uložení těchto dat (například.xls pro tabulkový editor Excel ). Poté načtení naměřených hodnot neboli dat z přístroje do počítače provedete stisknutím Auslesen. Průběh přenosu bude na monitoru počítače zobrazován známým způsobem (postupně zaplňujícím se černým úzkým obdélníkem). Po kompletním načtení dat do počítače (po jejich uložení do příslušného adresáře pod příslušným názvem souboru) budou naměřené hodnoty zobrazeny a očíslovány na monitoru počítače následujícím způsobem (jako tabulka): 9

10 Nummer 0 = poslední měření, Temperatur = teplota ve C, Luftfeuchtigkeit = vlhkost vzduchu v % Stisknete-li Diagramm, získáte grafický přehled průběhu naměřených hodnot. U měření, která probíhala delší dobu, můžete v tomto grafickém zobrazení naměřených hodnot použít s výhodou funkce zvětšení (zoom) k znázornění bližších detailů (částí grafu). Za tímto účelem označte levý horní roh detailu na grafu kliknutím na levé tlačítko myši a podržte toto tlačítko na myši stisknuté. Nyní táhněte myší k pravému spodnímu rohu na tomto grafu až k místu požadovaného zvětšení. Poté stisknutí levého tlačítka myši uvolněte. Takto označené pole grafu bude na monitoru počítače zvětšeno. 10

11 K normálnímu zobrazení grafu se vrátíte kliknutím levým tlačítkem myši na libovolné místo na zvětšeném diagramu a při stisknutém tlačítku na myši posuňte kurzorem (myší) na zvětšeném grafu malý kousek vlevo nahoru nebo dolů a uvolněte stisknutí levého tlačítka myši. f) Čas do paměti uložených naměřených hodnot Ke každé naměřené hodnotě jsou přiřazeny datum a čas provedeného měření. Protože do přístroje TFD 128 uloží počítač (program) pouze čas začátku a konce provádění měření (systémový čas), provádí program TFD 128 výpočet příslušných časů následujícími dvěma způsoby: 1. Provádění měření bylo ukončeno programem (normální případ). Program TFD 128 vypočítá z počátečního času spuštění měření, z času ukončení provádění měření a z počtu provedených (zaznamenaných) měření časy jednotlivých měření. Přitom se mohou vyskytnout nepatrné odchylky následkem kolísání teploty. Takže se může stát, že při déle trvajících záznamech, nebude rozpětí mezi jednotlivými měření přesně odpovídat zadanému intervalu měření. 2. Ukončení měření následkem zaplnění paměti přístroje nebo z důvodů vybitých baterií. Program TFD 128 načte počáteční čas spuštění provádění měření a nastavený interval měření z přístroje (ze záznamníku) a z těchto načtených hodnot vypočítá časy jednotlivých měření s pevným intervalem provádění měření buď 1 minuta nebo 5 minut. V tomto případě může též dojít k nepatrným odchylkám od skutečného času ukončení provádění měření. Aby byly tyto časy co nejvíce přesné, je nutné, aby byly do přístroje vloženy před spuštěním provádění měření zcela nabité baterie a abyste ukončili provádění měření počítačem dříve, než se zcela zaplní paměť přístroje (záznamníku). Protože je paměť přístroje dostatečná a k provádění záznamů postačí v normálním případě interval 5 minut, nemělo by následné vypočítávání časů jednotlivých měření znamenat žádný problém. Se zcela nabitými (novými) bateriemi dokáže tento přístroj provádět měření až 1 rok. Důležité upozornění: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Tímto můžete prodloužit jejich životnost. Kromě toho mohou vybité baterie vytéci a způsobit poškození přístroje. g) Poznámky k vytváření grafů (diagramů) Abyste mohli pomocí programu Excel vytvářet grafy z celého uloženého souboru naměřených hodnot, označte po otevření souboru.xls sloupce s datem a časem, s teplotou a případně i s relativní vlhkostí vzduchu. Celé sloupce můžete označit tlačítky jednotlivých sloupců (A, B a C). Tím spustíte grafický asistent programu Excel. Nejjednodušeji spustíte generování grafů zvolením bodového grafu ze standardních typů nebo linek se dvěma osami z uživatelem definovaných typů. U jednoduchých linkových grafů může dojít k nesprávnému zobrazení časů na ose X. Budete-li chtít zobrazit jako graf (diagram) pouze jednu část tabulky, pak Vám pomůže provedení zafixování řádku se záhlavím sloupce. Toto způsobí, že zůstane tento řádek stále viditelný jako horní řádek, i když budete data scrollovat směrem dolů. Při vytváření grafu můžete záhlaví označit. Tato záhlaví budou použita automaticky k popisu řad s daty. K zafixování prvního řádku označte jednu buňku ve druhém řádku a zvolte v menu Okno nabídku zafixování okna. 11

12 9. Čištění a údržba přístroje Kromě příležitostného čištění a výměny baterií, nevyžaduje tento přístroj žádnou údržbu. K čištění přístroje používejte čistý, antistatický a suchý čistící hadřík bez žmolků a chloupků. K čištění přístroje nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky (sodu), benzín, alkohol nebo podobné látky (chemická rozpouštědla). Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění přístroje nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. 10. Technické údaje Rozsah měření teploty: - 20 C až + 80 C Rozlišení: 0,1 C Tolerance: ± 0,8 C Rozsah měření vlhkosti vzduchu: 0 % až 99 % (nekondenzující) Rozlišení: 1 % Tolerance: ± 5 % Doba trvání záznamů: Pouze teplota: Teplota a vlhkost vzduchu: Napájení: Životnost baterií: Rozměry (š x v x h): Interval 5 minut: 227 dní Interval 1 minuta: 45 dní Interval 5 minut: 151 dní Interval 1 minuta: 30 dní 3 knoflíkové baterie LR 44 (AG-13) (přes USB-port, + 5 V / max. 50 ma) Cca 1 rok 58 x 24 x 46,5 mm 12

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 04 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 75 04 89 Tento kvalitní kouřový hlásič funguje na principu rozptylovaného světla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti 3 m od přístroje 85 db(a)] zazní okamžitě,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61

Infračervený teploměr IR-280-4ET. Obj. č.: 10 09 61 Infračervený teploměr IR-280-4ET Obj. č.: 10 09 61 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Rozsah dodávky... 3 3. Účel použití infračerveného teploměru a jeho základní funkce... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 15. Upravené a doplněné české vydání NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 15 Upravené a doplněné české vydání Obsah Strana ÚVOD... 3 PROČ PROVÁDĚT ANALÝZU OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE?... 3 VYSVĚTLENÍ POJMU PODÍL OBSAHU TUKU V LIDSKÉM TĚLE... 4 KOLÍSÁNÍ

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3. 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zařízení FS20 RSU a krátký popis jeho funkcí...3 Zařízení na automatické ovládání rolet FS20 RSU 3. Krátký přehled některých komponentů (modulů) systému FS20...3

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah

Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V. Obj. č.: 57 00 55. Obsah Obsah Bezdrátový termostat topení FHT8R + hlavice FHT8V Obj. č.: 57 00 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového termostatu topení + hlavice. Tento návod k obsluze je součástí

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky

Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0. Obj. č.: 98 60 91. Účel použití. Rozsah dodávky Účel použití Výrobek je určen pro provozování 2,5 a 3,5 pevných disků nebo CD/DVD mechanik (IDE nebo SATA) přes USB 2.0 port. Kabelový adaptér IDE/SATA - USB 2.0 Obj. č.: 98 60 91 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44

NÁVOD K OBSLUZE. Multitester MS-258 2 v 1. Obj. č.: 12 15 44 NÁVOD K OBSLUZE Multitester MS-258 2 v 1 Obj. č.: 12 15 44 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 61 81 04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 61 81 04 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41

Telefon Bigtel 49 Plus. Obj. č.: 92 33 41 Uvedení do provozu Připojení telefonu Připojte telefon podle níže uvedeného nákresu. Použijte pouze telefonní připojovací kabel který je součástí dodávky protože v opačném případě nemusí zařízení pracovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č. 481 39 09. Úvod (účel použití meteorologické stanice) NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 481 39 09 Nastavení (posunutí) časového pásma...9 Ruční nastavení času...9 Ruční nastavení kalendáře (data)...10 Zapnutí nebo vypnutí příjmu časového rádiového signálu DCF-77...10

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI OBSLUZE Verze 08/01 Obj. č.: 85 35 99 Tato sada osvětlení jízdního kola (pomocí baterií) obsahuje přední světlomet s výkonnou a jasnou xenonovou žárovkou a zadní svítilnu se 6 výkonnými

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 88 Základní charakteristiky přístroje: Ideální pomocník s dobře čitelným displejem na jeho přední straně při chůzi nebo při běhu pro všechny sportovně založené lidi. Užitečný

Více

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod

Monitor pro endoskopy BS-1000T. Obj. č.: 12 33 19. Obsah Strana. 1. Úvod Monitor pro endoskopy BS-1000T Obj. č.: 12 33 19 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup monitoru pro endoskopické kamery BS-100T. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky

Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta. Obj. č.: 128 96 47. Vlastnosti. Součásti. Rozsah dodávky Bezdrátová meteostanice Meteotime Fiesta Obj. č.: 128 96 47 Vlastnosti Aktuální profesionální předpověď počasí pro 90 regionů Evropy Pravděpodobnost srážek Rychlost větru a směr větru Teplota venku, měřená

Více

Megapixelová kamera se záznamem skrytá v halogenovém reflektoru s detektorem pohybu

Megapixelová kamera se záznamem skrytá v halogenovém reflektoru s detektorem pohybu Megapixelová kamera se záznamem skrytá v halogenovém reflektoru s detektorem pohybu Obsah 1. Úvod + účel použití monitorovací kamery... 2 2. Rozsah dodávky... 2 3. Bezpečnostní předpisy a upozornění...

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny:

Potřebujete. Bezpečnost. Před montáží si přečtěte následující bezpečnostní pokyny: Rozsah dodávky Bezdrátový zvonek Libra+ D912 S Zvonek Držák zvonku Modul tlačítka / dodatečného vysílače Baterie typu CR2032 pro modul tlačítka Drát k modulu tlačítka (pro případ drátového připojení) 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE 2 Aby se zařízení zachovalo tomto v stavu a zajistil jeho bezpečný provoz, je třeba abyste dodržovali tento návod k obsluze! Před uvedením produktu do provozu si kompletně přečtěte návod

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

R288A - Autodiagnostika ELM327, OBD II, USB

R288A - Autodiagnostika ELM327, OBD II, USB Vážení zákazníci, R288A - Autodiagnostika ELM327, OBD II, USB Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 NÁVOD K OBSLUZE Detektor úniku plynů (GASMELDER 12 V / 230 V) Model GM 50 Obj. č.: 75 01 87 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní na únik malého množství plynu. Zajistěte si včasnou ochranu proti nepozorovanému

Více