KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"

Transkript

1 Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 Stavba : Název stavby : SKP : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Projektant : HiARCH spol. s r.o. Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Statutární město Brno Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu HiARCH spol. s r.o. Zhotovitel : ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady Dodávka celkem 0 Kompletační činnost zhotovitele 0 Z Montáž celkem 0 Zařízení staveniště 0 R HSV celkem 0 N PSV celkem 0 ZRN celkem 0 HZS 0 RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0 ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno: HiARCH spol. s r.o. Jméno: Jméno: Datum: Datum: Datum: Razítko, podpis: Razítko, podpis: Razítko, podpis : Základ pro DPH 0 % činí : 0,00 Kč Základ pro DPH 15 % činí : 0,00 Kč DPH 15 % činí : 0,00 Kč Základ pro DPH 21 % činí : 0,00 Kč DPH 21 % činí : 0,00 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM 0,00 Kč Jméno a funkce oprávněné osoby za uchazeče: Datum: Podpis: Strana 1

2 Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy,zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Upravy povrchů vnitřní Upravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Demolice Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Živičné krytiny Zdravotechnická instalace Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické Nátěry Malby Profese Hliníkové výplně otvorů Doplňkové výrobky Doplňkové, pomocné, dokončovací práce Stavební výpomoci CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN m.j množství jed. cena Kč Kompletační činnost zhotovitele soubor 1,0 0 Zařízení staveniště soubor 1,0 0 CELKEM VRN 0 Poznámka: - uchazeč ocení VRN za všechny oddíly (HSV,PSV,Dodávka,Montáž,HZS) za celou stavbu (dílo) Strana 2

3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 1 Zemní práce R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu u odkopávek prohloubená čerpadlovna, bourané šachty šachty - odhad: m3 14,32 2,0 * 2,15 + 4,3 * 1,4 10, R R R00 2,5 + 1,5 4,00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 výkop kolem strojovny pro drenáž m3 10,10 0,25 * 40,4 10,10 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkopy pro šachty, nádrže m3 137,09 akumulační nádrž: 2,50 * 19,1 47,75 vypouštěcí šachta: 3,32 * 14,8 uklidňovací šachta: Stránka 3 z 58 49,14 3,00 * 13,4 40,20 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 nevhodné podkladní vrstvy pod stáv. dlážděnými pl. m3 593,32 zpevněné plochy kolem bazénů: 2213,5 * 0,12 navržená pojížděná komunikace: 265,62 655,4 * 0,5 327, R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,strojně technologické rozvody kolem plaveckého bazénu: m ,88 1,5 * (21,4 * 1, ,2 * 1,4 + 35,4 * 1, ,7 * 1,58) mezi bazény, u technologického objektu a armaturní šachty: 314,15 1,5 * (189,7 * 2, ,2 * 1, ,5 * 1,50) kolem kombinovaného bazénu: 1 106,07 1,5 * (188,0 * 2, ,7 * 1,20) 588, R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 137, ,9 m , , R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 prohloubení čerpadlovny pod základy: m3 7,65 2,14 * 1,5 + 7,40 * 0,6 7, R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro základové patky vyhlídka: m3 2,11 2 * 0,7 * 0,7 * 0,9 přístřešek: 0,88 2 * 0,8 * 0,8 * 0,96 1, RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3, prohloubení čerpadlovny 16,66 * 1,95 m3 32,49 32,49 Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 4 m R00 podchycení základů strojovny m3 7, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m , R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 137,01 armaturní, vypouštěcí, uklidňovací šachta: 137,01 137, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 137, , ,9 + 7,7 + 2,11 m , , R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční prohloubení čerpadlovny m3 32, R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m prohloubení čerpadlovny m3 32, R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 prohloubení čerpadlovny m3 32, R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp jam a rýh pro technologické rozvody m ,00

4 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m odvoz R00 na skládku m3 939,49 nevhodná zemina: 593,32 + 7,65 + 2, ,49 635,57 přebytek zeminy po obsypu potrubí: 486,27 / 1,6 303, R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládce m3 939, R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 939,50 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zásyp bazénů pro R00 zvýšení dna m ,01 štěrkodrť ,666 t/m3: 2433,2 / 2, ,68 štěrkodrť ,685 t/m3: 218,1 / 2,685 81,23 vybouraný beton: 462,1 462, Štěrkopísek frakce 0-8 tř.b OBSYP POTRUBÍ T 486,27 1,6 t/ m3: kolem plaveckého bazénu: ((21,4 + 49,2 + 35,4 + 40,7) * 0,4) * 1,6 93,89 mezi bazény, u technologického objektu a armaturní šachty: ((189, ,2 + 92,5) * 0,4) * 1,6 263,30 kolem kombinovaného bazénu: ((188,0 + 13,7) * 0,4) * 1,6 129,09 Štěrkodrtě frakce 0-63 s plynulou křivkou zrnitosti, zásyp Hi bazénů T 2 433,20 2,666 t/m3: plavecký bazén: (20,71 * 20,66) * 2, ,70 kombinovaný plavecký: (31,2 * 16,3 + 0,6 * 16,58) * 2, ,34 kombinovaný neplavecký: (4,40 * 12,3) * 2, ,28 kombinovaný brouzdaliště: (11,5 * 12,16) * 2, ,81 brouzdaliště: (0,275 * 99,81) * 2,666 73,18 odečet vybouraných materiálů (betonu, dlažby apod.): - (2900,3 * 0,035 * 2,5 + 1, ,38 + 3, ,27 + 0,76 + 1,65) - (4,03 + 0,64 + 1,86 + 0,12) -455,40-6, Celkem za Díl: 2 odečet kameniva frakce 0/4: - 218, ,07 Kamenivo drcené frakce 0/4 D Jihomor. kraj zásyp bazénů, uzavírcí vrstva T 218,07 tloušťka vrstvy 50 mm, objemová hmotnost 2,685 t/m3: (826, , , ,1) * 0,05 * 2, ,07 1 Zemní práce Základy,zvláštní zakládání Hi Založení pískových fitrů na mikropilotách, dl. 6 m MP 80/7, průměr vrtu 133 mm, kompletní dodávka, viz samostatný rozpočet - mikropiloty kpl 1, R00 Železobeton základových patek C 16/20 (B 20) patka nad mikropilotami ztratné 3,5 %, 12 ks: m3 2,68 0,6 * 0,6 * 0,6 * 12 * 1,035 2, R00 Zřízení bednění patek, 12 ks m2 17, R00 Odstranění bednění patek, 12 ks m2 17,28 Výztuž základových patek z oceli (BSt 500 S) patka nad R00 mikropilotami, výztuž dle stat. návrhu výztuž 100 kg/ m3, 0,1 t/m3, 12 ks patek, ztratné 8 %: t 0,28 0,1 * 0,6 * 0,6 * 0,6 * 1,08 * 12 0, R00 Odsekání betonu stěn, vrstvy do 100 mm prohloubená čerpadlovna prohloubení čerpadlovny: m2 7,52 0,45 * 16,7 7,52 Stránka 4 z 58

5 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) základ pod R00 ocel. schodištěm vyhlídky m3 0,62 ztratné 3,5 %: 2 * 1,2 * 0,25 * 1,035 0,62 Železobeton základ. desek vodostavební C25/30-XC2,XA1-Cl Hi 0,40-Dmax 16, šachty, brodítka m3 17,61 ztratné 3,5 %: armaturní šachta: 28,8 * 0,25 * 1,035 7,45 vypuštěcí šachta: 4,0 * 0,25 * 1,035 1,04 uklidňovací nádrž: 2,5 * 1,5 * 0,25 * 1,035 0,97 brodítka: 5* (1,75 * 0,9) * 1,035 8,15 Železobeton zákl. zdí vodostavební C25/30-XC2,XA1-Cl 0, Hi Dmax 16, šachty, vč. systémových těsnění m3 31,09 ztratné 3,5 %: armaturní šachta: 2,47 * 0,25 * 24,4 * 1,035 15,59 vypouštěcí šachta: 3,07 * 0,25 * 10,0 * 1,035 7,94 uklidňovací šachta: (2,8 * 0,25 * 10,0 + 0,2 * 1,5) * 1,035 7,56 Železobeton zákl. zdí vodostavební C25/30-XC2-Cl 0, Hi Dmax 16, prohl. Čerpadlovna m3 9,50 ztratné 3,5 %: 0,46 * 19,96 * 1,035 9,50 Železobeton základ. desek vodostavební C25/30-XC2-Cl 0, Hi Dmax 16, BAZ, ČERP, AN, RN m3 496,65 ztratné 1 %: dno strojovny: 18,6 * 0,3 * 1,01 5,64 plavecký bazén: 826,3 * 0,3 * 1,01 250,37 kombinovaný bazén: (195,8+ 195,6+ 413,4) * 0,25 * 1,01 203,21 akumulační nádrž: 125,3 * 0,2 * 1,01 25,31 retenční nádrž: 60,0 * 0,2 * 1,01 12,12 Výztuž základových desek a zdí ze svařovaných sítí svař. sítí Hi drát 8,0 oka 100/100, čerp., šachty t 0,88 dle statiky: prohl. čerpadlovna: 0,879 0, Hi Hi RT R R R R00 Výztuž dnových desek a zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100, bazén, vč. dilatací z tahokovu dle statiky: t 21,62 plavecký: 12,823 kombinovaný: 8,778 základ. deska pod schodištěm na vyhlídku: 12,82 8,78 4,4 kg/m2: 1,2 * 2,0 * 2 * 0,0044 0,02 Výztuž základových desek a zdí z bet. oceli prohloubená čerpadlovna, šachty t 2,98 dle statiky: čerpadlovna: 0,015 0,02 armaturní šachta: 1,8825 1,88 vypuštěcí šachta: 0,5557 0,56 uklidňovací šachta: 0,522 0,52 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál prkna, zídka u přístřešku m2 4,22 výška cca 0,2 m: 21,1 * 0,2 4,22 Bednění stěn základových pasů - odstranění zídka u přístřešku m2 4,22 Bednění stěn základových desek - zřízení základ pod ocel.schodištěm na vyhlídku m2 1,60 2 * (2,0 + 1,2) * 0,25 1,60 Bednění stěn základových desek - odstranění bednicí mat. prkna, základ pod oc.schodištěm vyhlídky m2 1,60 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) základ pod zídkou u přístřešku m3 3,87 ztratné 3,5 %: (4,01 * 0,9 + 0,6 * 0,6 * 0,35) * 1,035 3,87 Stránka 5 z 58

6 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Beton základových patek prostý C16/20-XC2 m3 2,11 ztratné 3,5 %: patky vyhlídka: 2* (0,7 * 0,7 * 0,9) * 1,035 0,91 patky přístřešku: 2* (0,8 * 0,8 * 0,9) * 1,035 1,19 Základ pod stroje plochy do 0,50 m2 z bet. C 12/15 beton. sokl R00 pod čerpadla ve strojovně m3 0,45 mezipatro: (2* 0,18 + 2* 0,3) * 0,1 0,10 snížená část: (2* 0,48 + 0,64) * 0,22 0, R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení šachty armaturní šachta: 22,4 * 2,12 vypouštěcí šachta: 8,0 * 2,82 uklidňovací šachta: 8,0 * 2,55 + 1,5 * 2 m2 93,45 47,49 22,56 23, R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. šachty m2 93, R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení prohloubená čerpadlovna 1,0 * 17,5 m2 17,50 17, R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran prohloubená čerpadlovna m2 17, R00 Bednění prostupu základem do 0,05 m2, dl.0,5 m prostupy do čerpadlovny kus 18, RA0 Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm podkladní mazanina pod ČERP, ARMŠ, VYPŠ, UKŠ prohloubená čerpadlovna: 24,4 armaturní šachta: 34,7 vypouštěcí šachta: 6,25 uklidňovací šachta: 6,00 m2 71,35 24,40 34,70 6,25 6,00 Celkem za Díl: Hi Hi R R R00 2 Základy,zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Železobeton nadzákladových zdí vodostavební C25/30-XC2- Cl 0,40-Dmax 16, bazény, vč. vlepení trnů z bet. oceli cca 8 ks/bm ztratné 3,5 %: m3 149,65 plavecký bazén: (0,41 * 21,66 + 0,45 * 40,51 * 2) * 1,035 (0,41 * 38,9 + 1,88 * 21,06 + 0,22 * 0,4 *2) * 1,035 (0,63 * 9,11) * 1,035 niky: (0,14 * 1,8 * 8) * 1,035 kombinovaný bazén: 46,93 57,67 5,94 2,09 (0,2 * 93,5 + 0,23 * 25,3 + 0,23 * 16,14) * 1,035 (10,87 * 0,65) * 1,035 niky: (0,12 * 4) * 1,035 29,22 7,31 0,50 ŽB nadzákladových zdí vodostavební C25/30-XC2 XA1, (CZ, F1) - CL 0,40- Dmax 16mm, odvětr. lavice m3 1,32 ztratné 1 %: 2* (0,05 * 1,5 + 0,06 * 1,5 * 2 + 0,22 * 2-2 * 0,20 * 0,1) * 1,01 1,32 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení systémové, bazény, odvětr. lavice m2 103,16 plavecký bazén + akumulační a retenční nádrž: 20,66 * 2,76 + 9,11 * 1,72 72,69 kombinovaný bazén: 16,1 * 1,19 19,16 odvětrávací lavice nad armaturní šachtou: 2* (0,83 * 1,5 * 2 + 0,83 * 0,5 * 2 + 0,73 * 1,3 * 2 + 0,73 * 0,3 * 2) 11,31 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. systémové, bazény, odvětr. lavice m2 103,16 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení systémové, bazény m2 210,43 plavecký bazén: 1,2 * 20,66 + 2* 56,0 136,79 akumulační a retenční nádrž: 2* 15,7 + 1,76 * (13,8 + 6,6) 67,30 kombinovaný bazén - pouze niky, žlábek zvlášť: 0,6 * (1,63 + 1,8 + 3,13 + 4,0) 6,34 Stránka 6 z 58

7 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění R00 systémové, bazény m2 210,43 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí bazén, R00 vč. dilatací z tahokovu t 0, R00 Stránka 7 z 58 0,01 kombinovaný: 0 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí bazén, vč. trnů z bet. oceli cca 8 ks/bm t 8,12 kombinovaný: 0, , ,709 3, RU2 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm kus 2, R00 Příčky z cihel pevnosti P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 m2 30,75 4,79 22,40 (3,08 * 3,41-1,05 * 2,05) 8, R00 Zdivo z cihel pevnosti P 10 na MVC 5 tl. 24 cm zídka u přístřešku 1,75 * 9,04 m2 15,82 15, RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím SMS a 1/2 vybouraných očištěných CPP m3 5,23 (1,0 * 2,05 + 1,02 * 2,05) * 0,34 1, R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm snížená část čerpadlovny omítnutí cihelné přizdívky na kant: 16,66 m2 16,66 16, RT2 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím suché maltové směsi 16,66 * 1,0 m2 16,66 16, RAA Osazení válcovaných profilů do č.12 včetně dodávky ocelových prvků t 0,11 (2 * 1, * 3 * 1,4) * 0, , RAA Osazení válcovaných profilů do č.22 včetně dodávky ocelových prvků t 0, R R R00 Celkem za Díl: Hi R00 dle statiky: plavecký: 0,010 dle statiky: plavecký: 0, , ,352 1,95 * 3,41 + 3,41 * 3,41 + (1,84 * 3,41-1,05 * 2,05) (0,37 * 1,56 + 1,31 * 1,56 + 0,53 * 2,24 + 1,06 * 0,74) * 0,45 (1,25 * 1,56 + 1,25 * 1,56) * 0,45 Uč. 100, 10,60 kg/m: IPE 160, 15,8 kg/m: 2,07 1,76 (2 * 2, * 3, * 3,45) * 0,0158 0,19 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. opláštění kanalizačního potrubí v chodbě m2 0,94 0,28 * 3,36 0,94 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení bednění přelivného žlábku m2 184,81 plavecký bazén: (0,36 + 0,43) * 102,7 kombinovaný bazén: (0,36 + 0,43) * 93,5 81,13 73,87 vnitřní stěna: (0,36 + 0,36) * (25,3 + 16,1) 29,81 Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. bednění přelivného žlábku m2 184,81 3 Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Schodišťové konstrukce, železobeton vodostavební C25/30- XC2-Cl 0,40-Dmax 16,schodiště v komb.bazénu m3 4,71 ztratné 2 %: 1,17 * 3,95 * 1,02 4,71 Bednění střešní konstr. šířky do 25 cm - zřízení AN,RN, přístřešek, ARŠ,VYPŠ,UKŠ m2 105,31 akumulační nádrž (prostup): 0,5 + 0,5 retenční nádrž: 0,1 přístřešek: (47,9 + 0,11* 22,3 + 0,35* (13,75+ 15,76+ 19,94)) armaturní šachta: 28,8 vypouštěcí šachta: 4,0 1,00 0,10 67,66 28,80 4,00

8 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 uklidňovací šachta: 3,75 3,75 Bednění střešní konstr. šířky do 25 cm -odstranění AN,RN, přístřešek, ARŠ,VYPŠ,UKŠ m2 105, R00 Podpěrná konstrukce střech do 20 kpa - zřízení přístřešek m2 47, R00 Podpěrná konstrukce střech do 20 kpa - odstranění přístřešek m2 47,91 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná RT4 síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm t 0, R Hi 3 * 2 * 3 * 0, ,08 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli věnec zídky přístřešku t 0,03 (4 * 9 * 0,000617) + (30 * 0,94 * 0,000099) 0,03 Střešní konstrukce ze ŽB, přístřešek,armš,vypš,ukš C25/30-XC2, XA1, (CZ, F1) - CL 0,40 - Dmax 16mm m3 17,97 (6,00 * 0,2) * 1,01 1, R00 Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí t 0,53 armaturní, vypouštěcí a uklidňovací šachta - v jiných položkách: R00 Výztuž střešní konstrukce ocelí (BSt 500 S) přístřešek dle statiky: 0,0721 t 0,07 0, R00 Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí přístřešek dle statiky: 0,0711 t 0,07 0, R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20 věnec zídky přístřešku m3 0, R R R R R R00 Stránka 8 z 58 7,06 8,75 0,95 0,53 9,04 * 0,06 * 1,01 0,55 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení věnec zídky přístřešku m2 4,03 0,22 * 18,33 4,03 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění věnec zídky přístřešku m2 4,03 Montáž str. dutin. panelů z př.bet., H do 18 m, 3 t retenční nádrž kus 8,00 retenční nádrž: ,00 Montáž str.dutin panelů z př.bet., H do 18 m, 5 t akumulační nádrž kus 12,00 akumulační nádrž: ,00 Panel stropní předpjatý dutin. H 200 mm PPD../209 vč. ocel. výměn (profilů) u prostupu m 55,20 8 * 6,9 55,20 Panel stropní předpjatý dutin. H 265 mm PPD../270 vč. ocel. výměn (profilů) u prostupu m 112,80 12 * 9,4 112,80 Bednění stupňů přímočarých - zřízení schodiště v plavecké části kombin. bazénu m2 15,02 8, * 1, * 0,15 * 3,95 15,02 Bednění stupňů přímočarých - odstranění schodiště v plavecké části kombin. bazénu m2 15,02 91 Hi KARI síť 8/100, dle statiky kg 341,28 92 Hi KARI síť 6/100, dle statiky kg 133,20 93 Hi Betonářská výztuž 10216, dle statiky kg 64,80 94 Hi Betonářská výztuž 10505, dle statiky kg 59,40 Celkem za 4,44 kg/m2, 3 ks: 4 R10, třmínky á 300 pr. 4 mm: ztratné 1 %: přístřešek: (48,96 * 0,11 + 0,35 * 0,18 * (19,94 + 5,55)) * 1,01 armaturní šachta: (34,65 * 0,25) * 1,01 vypouštěcí šachta: (6,25 * 0,15) * 1,01 uklidňovací šachta: přístřešek, dle statiky: 0,5255 ztratné 1 %: 4 Vodorovné konstrukce

9 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 5 Komunikace Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlážděné R00 plochy kolem bazénů m , ,8 + (322,6-111,0) + 42, ,30 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž R00 předláždění plochy po brouzdališti pův. bet. dlaž. m2 245,40 Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet.prostý tl.8 cm původní R00 zpevněná plocha u bufetu m2 52,20 52,2 52,20 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm betonová R00 plocha u strojovny m2 6,00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 4/8, R00 pochozí plocha m , R R , ,48 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm frakce 8/16, pochozí plocha m ,48 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm pochozí plocha m ,48 Stránka 9 z , R00 Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě pochozí plocha m , R00 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě pochozí plocha m , Hi 01 Dlažba sklad., x60 mm barva červená, skladba SH1 m2 252, Hi R Hi R R R R R Hi Hi Hi bez předlážděné plochy po brouzdališti: 2465,2 + 2 * 2,64 dle klad. listu - 2,51 ks/m2 = 10,1 % z plochy: ztratné 1 %: 2470,48 * 1,01 * 0, ,01 Dlažba sklad. dle výkresu skladby, tl. 60 mm barva přírodní, skladba SH1 m ,17 dle klad. listu 10,06 ks/m2 = 89,9 %: ztratné 1 %: 2470,48 * 1,01 * 0, ,17 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 4 cm frakce 4/8, pojížděná plocha m2 655,40 Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm s plynulou křivkou zrnitosti, tl. 350 mm, pojížděn m2 655,40 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 8/16, pojížděná plocha m2 655,40 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 0/8, pojížděná plocha m2 655,40 Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě pojížděná plocha m2 655,40 Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě pojížděná plocha m2 655,40 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm pojížděná plocha m2 655,40 Dlažba betonová, obdélník 200x300x80 mm barva přírodní, skladba viz výkres, pojížděná pl. m2 330,98 dle klad. plánu 8,33 ks/m2, tj. 1/2 z plochy: ztratné 1 %: 655,4 * 1,01 * 0,5 330,98 Dlažba betonová, kostka 200x200x80 mm barva přírodní, skladba viz výkres, pojížděná pl. m2 220,43 dle klad. plánu 8,33 ks/m2, tj. 1/3 z plochy: ztratné 1 %: 655,4 * 1,01 * 0, ,43 Dlažba betonová, parketa 200x100x80 mm barva černá, skladba viz výkres, pojížděná pl. m2 110,55 dle klad. plánu 8,33 ks/m2, tj. 1/6 z plochy: ztratné 1 %: 655,4 * 1,01 * 0, ,55 Obrubník chodníkový ABO /100/250 lem pojížděné plochy, vč. oblouků kus 127,00

10 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Hi 05 (24,5 + 39,5 + 61,5) * 1,01 = 126,76: ,00 Obrubník ABO 12-20, 1000/50/200 parkový/ zahradní obrubník, pochozí plocha kus 51, Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N pojížděná plocha (63,5 + 36,5 + 9,5) * 1,01 = 110,6: 111 kus 111,00 111, R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 bez opěry pochozí plocha ,7 m 50,70 50, R00 Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 pojížděná plocha m 235,00 51,50 125,50 63,5 + 36,5 + 9,5 109, RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože B 15, zatížení A 15 kn m 80, Hi Systém odvodňovacích žlabů dle specifikace zatížení A 15 kn m 80, Hi Osazení beton. žlabu do štěrkopísku 100 cm m 260, ztratné 1 %: ( ,7) * 1,01 = 51,2: 51,5 24,5 + 39,5 + 61,5 39,6 + 69,6 + 41,0 + 8,0 + 25,1 + 33,0 + 35,1 + 9,3 260,70 Žlab průběžný TBO 1-30/ x300x100 mm odvodnění pochozí plochy u dělícího pásu kus 263,31 ztratné 1%: (39,6 + 69,6 + 41,0 + 8,0 + 25,1 + 33,0 + 35,1 + 9,3) * 1,01 263,31 Celkem za Díl: 61 5 Komunikace Upravy povrchů vnitřní R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená navržené stěny m2 69,70 omítky na nových příčkách: (4,3 + 2,9 + 3,33-1,05 + 3,6-1,05 + 2,8-1,05 + 3,1-1,05) * 3,36 omítky na zazděných otvorech: 0,37 * 1,56 + 0,45 * 1,56 + 0,73 * 1,56 + 1,0 * 2,05 *2 + 0,53 * 2,24 1,015 * 2,05 + 0,865 * 2,05 ostění - zapravení otvorů: 0,2 * (2,05 * 2 + 1,05) 0,325 * (2,05 * 2 + 1,10) * 2 Stránka 10 z 58 53,19 0,16 * 3,36 0, R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková omítky na nových příčkách: m2 37,77 (4,3 + 2,9 + 3,33-1,05 + 3,6-1,05 + 2,8-1,05 + 3,1-1,05) * 3,36 odečet obkladů: -(2,9 + 4,3 + 2,28 + 2,55 + 1,72) * 2,05 omítky na zazděných otvorech: 53,19-28,19 0,37 * 1,56 + 0,45 * 1,56 + 0,73 * 1,56 + 1,0 * 2,05 + 0,53 * 2,24 1,015 * 2,05 + 0,865 * 2,05 ostění - zapravení otvorů: 5,66 3,85 0,2 * (2,05 * 2 + 1,05) 0,325 * (2,05 * 2 + 1,1) 0,16 * 3,36 1,03 1,69 0, RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi kus 6, RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi kus 23, R00 Oprava beton.konstr.plochy do 0,04 m2 tl.20 mm prohloubená čerpadlovna 0,45 * 16,66 kus 7,50 7, R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů 5,76 * 2,4 + 1,1 * 2,05 * 3 + 1,04 * 0,71 * 2 m2 22,07 22, R00 Příplatek za zabudované rohovníky 2,1 * 2 + 2,05 + 3,36 * 2 + 3,36 m 16,33 16, Hi Příplatek za zpoužití APU lišty m 25,21 2,04 *2 + (2,05 *2 + 1,05) + (2,05 * 2 + 1,1) *2 + (1,04 *2 + 0,71) *2 25,21 7,71 3,85 1,03 3,38

11 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní Díl: 62 Upravy povrchů vnější R00 Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 10 % m2 119,02 37, , , ,13 119, R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1-2 m2 438, R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 22,07 5,76 * 2,4 + 1,1 * 2,05 * 3 + 1,04 * 0,71 * 2 22,07 Montáž cihelných pásků 215x65x25 mm do flexibilního Hi mrazuvzdorného tmele m2 155,32 119, ,6 + 16,9 + 0,5 + 2,3 155,32 Obkladový cihelný pásek 215x100x25 mm mrazuvzdorný, vč Hi rohových pásků, dle specifikace m2 163,09 prořezy 5 % : 155,32 * 1,05 163, R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 119, R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 155,32 Omítka jádrová MVS 1strojně, tl. vrstvy 15 mm omítka zídky u RT3 přístřešku m2 35,52 2 * 16,4 + 0,25 * 1,85 + 0,25 * 9,04 35,52 Celkem za 62 Upravy povrchů vnější Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 5-8 cm C 12/15 (B 12,5) podlaha R00 strojovny po vybouraných stěnách m3 0,21 0,06 * (1,77 + 0,23 + 0,5 + 0,36 + 0,36 + 0,36) 0,21 Příplatek za provedení půlkruhového žlábku,š.200mm v Hi podlaze čerpadlovny a armatur. šachty m 18,55 čerpadlovna, mezipatro: 2 * 1,4 2,80 čerpadlovna, nejnižší část: 4,9 + 0,6 + 0,6 6,10 armaturní šachta: 8,0 + 0,6 + 1,05 9,65 Mazanina betonová tl cm C 12/15 (B 12,5) podlaha R00 snížené čerpadlovny, armaturní šachta m3 4,57 čerpadlovna: 0,1 * 16,9 1,69 armaturní šachta: 0,1 * 28,8 2,88 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm čerpadlovna, R00 armaturní šachta m3 4,57 Příplatek za sklon mazaniny do 35 st. tl. 8-12cm vypádování R00 podlahy v čerpadlovně a armaturní šach. m3 4,57 Spádový potěr ze SMS, tl mm spád do podlah. vpustí, Hi 1 % m2 22,35 8,15 + 4,58 + 9,62 22,35 Potěr ze SMS, ruční zpracování, do tl. 25 mm místnosti bez R00 podlah. vpustí m2 24,74 4,39+ 7,32+ 5,32+ 3,23+ 2,71+ 1,77 24,74 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení podstavce/ R00 sokly pod čerpadla m2 4,46 čerpadlovna: (2,8 * 0,22 * 2 + 3,2 * 0,22) + (2,2 * 0,1 * 2 + 1,8 * 0,1 * 2) 2,74 armaturní šachta: 5 * 2,01 * 0,1 + 2 * 2,4 * 0,1 + 2,4 * 0,1 1,73 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění R00 podstavce/ sokly pod čerpadla m2 4,46 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce Díl: 64 Výplně otvorů Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně RT3 dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm kus 1,00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně RT5 dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm kus 2, Hi Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 světle šedá RAL 9006 kus 1, Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 světle šedá RAL 9006 kus 2,00 Celkem za Díl: Výplně otvorů Lešení a stavební výtahy Stránka 11 z 58

12 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení technologický objekt, přístřešek: m2 325,00 46,4 * 2,5 + 22,0 * 2,5 pískové filtry: 171,00 2 * (19,2 * 3,5) + 2 * (2,8 * 3,5) 154, RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení m2 325, RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení m2 325, R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 117,00 Celkem za Díl: Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav. Stránka 12 z , R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 170,93 142,13 armaturní šachta: 28,8 28, R00 Osazování poklopů litinových, ocelových nad 150 kg kus 6, Hi Poklop čtvercový s rámem 900x900 mm atest A materiál kompozit kus 4, Hi Poklop čtvercový s rámem 600x600 mm atest A poklop vypouštěcí šachty, kompozit kus 1, Hi Poklop čtvercový s rámem 600x600 mm atest A pro zatížení 40t, poklop uklidňovací šachty,litina kus 1,00 Celkem za Díl: Dokončovací kce na pozem.stav. Bourání konstrukcí R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm včetně přístavku WC 0,315 * 3,36 + (2,03-0,8 * 2,0) * 3,36 2 * 1,1 * 2,15 m2 7,23 2,50 4,73 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového bazény, brouzdaliště, pítko m3 76, R00 plavecký bazén (zhlaví se žlábkem, kapsy ve stěnách atd.): (0,3 * 49,9) + 2* (0,22 * 40,56) 32,82 kombinovaný bazén: (0,32 * 25) + 2* (0,33 * 17,3) + (0,27 * 26,4) + 2 * (0,32 * 16,1) 36,85 niky: 2 * 0,12 * 1,4 0,34 0,02 * 25 0,50 0,6 * 0,65 + 0,20 * 0,65 * 1,6 0,60 pítko: 7,6 * 0,5 3,80 brouzdaliště: 0,05 * 37,6 1, Hi Bourání ŽB schodiště ve strojovně m2 2,10 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl RT1 mazaniny 5-8 cm, pod navrž. zdivem m3 0,75 0,5 * (1,1 + 0,4) 0, R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 kus 7, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5, R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,00 1,1 * 2,0 * 2 + 1,0 * 2,0 * 2 + 0,8 * 2,0 10, R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 6,20 0,78 * 5 + 2,3 6, R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm m 2, R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 2, R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 7,95 0,45* (2,63+ 0,96+ 0,05+ 7,87+ 0,04+ 3,87+ 1,26) 0,25 * 0,85 * 2,1 7,51 0, Hi Oprava zdiva komínového z cihel na MC, nad střechou objektu, vč. komínové roury 0,1 * 0,4 m2 0,40 0, Hi Bourání otvorových výplní ze sklobetonu luxfery 1,93 * 3 m2 5,79 5,79 Celkem za technologický,, objekt:,,,,,,,, 44,23 96 Bourání konstrukcí

13 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 97 Prorážení otvorů Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC prostupy R00 odvětrání kus 4, R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 2,00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 60cm prostupy v R00 bazénech kus 29, R R R00 Stránka 13 z 58 3,00 9,00 3,00 kombinovaný bazén: ,00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 60 cm prostupy v bazénech kus 19,00 1,00 17,00 akumulační nádrž: 1 1,00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,25 m2, hl. 15 cm prostupy v bazénech, odvodnění žlabů kus 32,00 16,00 kombinovaný bazén: 16 16,00 Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm prostupy základem kus 2, R00 Vrtání jádrové do ŽB d mm prostup v panelu spiroll m 0, R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 12 cm prostup odvětrání kanalizace kus 1, R00 Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm uložení ocel. nosníků mezipater kus 8, R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm uložení ocel. nosníků mezipater kus 27,00 přístřešek (zprůměrováno), cca : 7 7, R00 Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih kus 1, R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 5 % degradované omítky ve spodní části čerpadlovny 19,2 * 4,5 + 1,2 * 1,8 m2 88,56 88, R00 Podpěr.dřevení zákl.zdiva do 2m tl.zdi 45 cm do 3m prohloubení čerpadlovny m 7, R00 Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm vybourání rohového okna m 6, R00 Očištění cihel plných od MVC cca 1/3 z vybouraného materiálu 7,95 / 3 m3 2,65 2, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 21,51 14,00 6,00 19,99 0, , , , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 21, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,51 Celkem za Díl: R00 Celkem za Díl: R00 Celkem za Díl: 711 plavecký bazén: 3 akumulační nádrž: 9 retenční nádrž: 3 plavecký bazén: 1 kombinovaný bazén: 17 plavecký bazén: 16 ocel. mezipatro zvýšené: 14 vyhlídka plavčíka: 6 1, , ,65 + 0,88 + 0, , , , , , , , ,12 + 0, , , Prorážení otvorů Demolice 1,12 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké stáv. přístřešek plavčíka m3 29,48 13,4 * 2,2 98 Demolice Staveništní přesun hmot 29,48 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m technologický objekt t 28,60 4, , , , , , , , Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě 27, R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr asfalt.za studena m2 22,91 strojovna: 18,9 0,83 18,90

14 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) základ pod zídkou přístřešku: 4,01 4, R00 Izolace proti vlhkosti svis. Nátěr asfalt., za studena m2 25,64 Stránka 14 z 58 17,50 stěna přístřešku: 9,04 * (0,5 + 0,4) 8, Lak asfaltový izolační, sud kg 9,71 (22, ,636) * 0,2 9, RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. m2 26,35 21,74 zídka přístřešku: 4,01 * 1,15 4, RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. m2 20, RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. m2 29,48 20,13 zídka přístřešku: 8,136 * 1,15 9, RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. m2 20, R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr u nátěrové hydroizolace m2 91,35 47,09 0,6 * 16,7 + 1,4 * 20,1 38, R00 Stěrka hydroizol. proti tl.vodě dvouslož m2 100, Hi 6,10 91,35 * 1,1 100,49 Páska těsnicí š. 120 mm, pro nátěrové hydroizolace utěsnění spoje nátěrové izol.i a asf. pásu, D+M m 18,37 16,7 * 1,1 18, Hi Pokládka PE fólie volně volné přesahy plavecký bazén: 826,31 kombinovaný bazén: 414, , ,6 m ,81 826,31 805, Hi Fólie HDPE tl. 1,0 mm separace zásypu bazénů ztratné 10 % na přesahy: m , ,81 * 1, , Hi01 Hydroizolační ochranný, těsnící nátěr vodním sklem D+M m2 185,30 125,3 + 60,0 185, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 882,80 Celkem za Díl: 712 strojovna: 17,5 * 1,0 0,2 kg/m2: ztratné 15 %: 18,9 * 1,15 ztratné 15 %: 17,5 * 1,15 8,15 + 4,39 + 7,32 + 5,32 + 3,23 + 2,71 + 4,58 + 1,77 + 9,62 + navýšení pod příčkami: 2,5 + 0,5 * 3 + 0,3 * 2 + 0,9 + 0,2 + 0,4 svislé stěny ve snížené části čerpadlovny: ztratné 10 %: utěsnění v místě napojení hydroizolací snížené části čerpadlovny: ztratné 1 %: 711 Izolace proti vodě Živičné krytiny R00 Krytina střech do 10 fólie, 4 kotvy/m2 fólie mechanicky kotvená technologický objekt: 89,0 přístřešek: 47,9 m2 136,90 89,00 47, RT1 Povlaková krytina střech do 10, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci, volně ložená akumulační nádrž + retenční nádrž: 216,1 armaturní šachta: 37,7 m2 253,80 216,10 37, R00 Povlaková krytina střech do 10, ochran. textilie technologický objekt + přístřešek: 136,9 m2 644,50 136,90 akumulační a retenční nádrž, armaturní šachta, 2 vrstvy- spodní+horní: 2 * 253,8 507, Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 741,18 ztratné 15 %:

15 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Hi Hi ,5 * 1,15 741,18 Fólie mpvc pro mechanické kotvení tl. 1,5 mm š mm s PES vložkou, mechanicky kotvená m2 157,44 136,90 * 1,15 157,44 Fólie mpvc k přitížení tl. 1,5 mm š mm se skleněnou výztužnou vložkou, k přitížení, AN,RN m2 291,87 253,8 * 1,15 291, R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 1 945,00 Celkem za Díl: R RT3 712 Živičné krytiny Zdravotechnická instalace Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm odvětrávání akumulační nádrže m 25,00 Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100, odvětr. AN, D/5 kus 1,00 Celkem za 720 Zdravotechnická instalace Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 Demontáž háků, sklon do 30 kus 26, R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30 m 24,40 Stránka 15 z 58 24, R00 Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm m 24, R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30 m 14,60 2 * 7,3 14, R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 8, Hi Montáž háků půlkruhových kus 31, Hi Montáž žlabů podokapních půlkruhových m 28,71 8,34 28, Hi Montáž čel žlabů půlkruhových kus 6, Hi Montáž kotlíku kulatého kus 3, Hi Čelo žlabu univerzální ke žlabu rš 250 mm kus 6,00 Žlab poplastovaného plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm, K/1 m 28, Hi Odpadní trouby poplastovaného plechu kruhové průměru Hi mm, K/2 m 8,60 3,8 + 3,95 + 0,85 8, Hi Kotlík závěsný poplastovaný půlkulatý,280/100 mm K/2 kus 3,00 Z+M.lemov.z popl.plech.na plochých střech. rš 250 okapní R00 plech K/3 m 28,11 2 * 11,9 + 4,31 28,11 Z+M.závětrná lišta z poplast. plechu, rš 250 oplechování atiky Hi 3 K/4 m 14,60 14, Hi 1 Z+M, koutová lišta L profil, popl.plech. rš 100 lišta u atiky, K/5 m 14, Hi 4 Z+M, tmelící lišta L profil, popl.plech. rš 250 oplechování štítové zdi přístřešku, K/6 m 7, Hi 2 Z+M. závětrná lišta, rš 300 oplechování pl. střechy přístřešku, K/7 m 18, Hi Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 200 mm oplechování kapotáže z kompakt. desek, K/8 m 40, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 573,90 Celkem za Díl: R R00 ztratné 15 %: ztratné 15 %: 2 * 12,2 1,47 + 1,24 +1,25 + 1,25 + 1,06 + 1, ,03 2 * 12,2 + 4,31 2 * 7,3 764 Konstrukce klempířské Konstrukce zámečnické Demontáž oplocení rámového H do 2 m trubkové oplocení koupaliště m 285,20 90,5 + 44,8 + 3, ,4 + 3,2 + 2,9 285,20 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg ocel. přístřešky, vyhlídka apod. kg 1 562,20 vyhlídka: sloup - 38,7 kg/m, U120 13,4 kg/m, trubka pr. 40-3,79 kg/m: plech - 33,4 kg/m2:

16 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Stránka 16 z ,00 640,00 245,43 L70/70-6,38 kg/m: 3 * 2,6 * 6,38 49, R00 Demontáž krytin střech z plechů, nýtovaných přístřešky: 29,5 + 14,9 + 30,0 m2 74,40 74, R00 Demontáž oplechování stěn plechy nýtovanými přístřešek: 2 * 12,1 m2 24,20 24, R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg venk. sprchy,vnitř. zábradlí strojovny,mříže apod. kg 115, R R R R Hi Hi Hi 6,1 * 38,7 + 2* 2,6 * 13,4 + 26,6 * 3,79 + 2* 3,3 * 33,4 přístřešek u plotu, profily U140, dl. cca 40 m, 16 kg/m: 40 * 16 ocel. přístřešek u technolog. objektu: trubkové konstrukce - 3,77 kg/m: (10* 2,6 + 5,8 + 7,3 + 7,3 + 2,3 + 4,6 + 4,6 + 3,6 + 3,6) * 3,77 sprcha - cca 50 kg: 50 zábradlí uvnitř strojovny, cca 50 kg: 50 50,00 50,00 mříže, cca 15 kg: 15 15,00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg nerezové žebříky, nerezové zábradlí kg 574,68 žebříky 4,37 kg/m: ( * 9) * 4,37 zábradlí nerezové 17 ks sloupků: 498,18 17 * 4,5 76,50 Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 250 cm zpětná montáž trubkového oplocení m 35,10 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ocel. konstrukce, dle výpisu a výkresu tvaru kg 2 360,10 292,1 + 37, , , , , , , ,60 324,8 + (16,9 * 13) 544,50 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg zábradlí, žebříky, dle výpisu a výkresu tvaru kg 1 629,10 zábradlí: 361,6 +69, ,0 kapotáž atiky: 715,4 žebříky: 46,1 výplň zábradlí: 677,70 715,40 46,10 (203,7 * 0,888) + 9,01 189,90 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S x 4 mm žárově pozinkované profily T 1,12 4,12 kg/m: zábradlí u spodního mezipatra: (6 * 1, * 1, * 1, * 1,16) * 0, ,13 madla: (4,0 + 4,3 + 0,6 + 4,5 + 3,4 + 0,6) * 0, ,07 schody: (8 * 1,2 + 2 * 2,0 + 2,4 + 1,6) * 0, ,07 zábradlí horního mezipatra: (5 * 1,16 + 1,5 +3,0) * 0, ,04 zábradlí schodiště vyhlídky: (2 * 5,58) * 0, ,05 ocel. konstrukce kapotáže: (0,44 * * 40,2 + 2* 2* 0,15 * * 2* 0,04 * 15) * 0, ,72 žebříky: 2* (2* 1,5 + 0,52 * 5) * 0, ,05 Profil čtvercový uzavř.svařovaný S x 4 mm žárově pozinkované profily T 0,07 6,58 kg/m: zábradlí vyhlídky - madlo: 10,5 * 0, ,07 Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x4 mm žárově pozinkované profily T 0,25 5,34 kg/m: zábradlí vyhlídky a schodiště: (2 * 6,4 + 7 * 1,2 * * 1,11) * 0, ,25

17 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Trubka ocelová přesná x3,0 mm svařovaná Hi žárově zinkovaná, výplň zábradlí m 203, Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi Hi 03 0,888 kg/m: zábradlí vyhlídky: (2* 7 * 0,58 + 7* 0,5) zábradlí OK mezipater: (2* 7* 1,85 + 2* 7* 1,47 + 7* 2,4 + 7* 4,87 + 7* 4,47 + 7* 4,0) Stránka 17 z 58 11,62 156,66 (7 * 1, * 3,61) 35,42 Lano ocel. nerezové, d 6 mm vč. napínáků, výplň zábradlí vyhlídky kg 9,01 0,146 kg/m: (7* 0,70 + 7* 5,04 + 7* 2,44 + 7* 0,64) * 0,146 9,01 Plech hladký jakost x1000x2000 mm schodnice, kotv. plotny zábradlí a schodnic,pozink T 0,29 62,8 kg/m2: mezipatra: (2* 0,4 + 2* 0,5) * 0,0628 vyhlídka: (2* 1,1) * 0,0628 kotevní plotny:(0,23 * 0,3 *3 + 2* 0,16 * 0,3 + 2* 0,18 * 0,3) *0,0628 0,11 0,14 0,03 kotevní plotny u zábradlí vyhlídky: (15 * 0,016) * 0,0628 0,02 Plech hladký jakost x1000x2000 mm ocel. plotna u sloupu rohového okna, POZINK T 0, kg/m2: 2 * 0,12 * 0,157 0,04 Tyč průřezu IPE 80, střední, jakost oceli výměny OK mezipatra, žárově pozinkované profily T 0,14 6 kg/m: (4* 2,1 + 4* 1,63 + 2* 1,63 + 2* 2,98) * 0,006 0,14 Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli OK mezipatra, žárově pozinkované profily T 0,37 10,4 kg/m: (2 * 2,15+ 4 * 6, * 2,47) * 0,0104 0,37 Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli OK mezipatra, žárově pozinkované profily T 0,23 22,4 kg/m: 2 * 5,03 * 0,0224 0,23 Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli OK vyhlídky, žárově pozinkovaný profil T 0,14 26,7 kg/m: 5,3 * 0,0267 0,14 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli OK mezipatra, žárově pozinkované profily T 0,20 10,60 kg/m: (2 * 2,2 + 2 * 2,14 + 2,0 + 2 * 1,2 + 6,1) * 0,0106 0,20 Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli OK mezipatra, žárově pozinkované profily T 0,12 16,0 kg/m: (2 * 3,9) * 0,0160 0,12 Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli OK vyhlídky, žárově pozinkované profily T 0,29 13,40 kg/m: (11,5 + 2,67 + 2,44 * 2 + 2,58) * 0,0134 0,29 Trubky bezešvé hladké jakost D 121x4,5 mm žárově pozinkované profily m 16,90 rohový sloup u plavčíka: 2,4 2,40 sloupy vyhlídky: 2 * 3,5 7,00 sloupy přístřešku: 2,55 + 2,5 + 2,45 7,50 Montáž pochozích roštů,lisovaný podlahový pororošt rozměr 40x3 mm, P , OK mezipatra m2 33,90 Montáž pochozích roštů,lisovaný podlahový pororošt rozměr 30x3 mm, P , OK vyhlídky m2 12,20 Lisovaný podlahový pororošt pozinkovaný rozměr 40x3 mm, P , OK mezipatra m2 33,90 7,3 + 26,6 33,90

18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Lisovaný podlahový pororošt pozinkovaný rozměr 30x3 mm, P Hi , OK vyhlídky m2 12,20 Montáž schodišťového stupně typový schod. stupeň z Hi 05 pororoštu ks 29,00 Schodišťový stupeň z pororoštu pozinkovaný rozměr 900x Hi 06 mm, pásy 30x3 mm, mezipatra ks 11,00 Schodišťový stupeň z pororoštu pozinkovaný rozměr Hi x270 mm, pásy 30x3 mm, vyhlídka ks 18, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 5 450,10 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm spár.hmota RT2 silikonování m2 67,08 8,15 + 4, ,99 + (7,32 + 5,32) + 3,23 + 2,71 + 4,58 + 1,77 + 9,62 67,08 Dlažba matná 300x300x9 mm barva světle béžová 73 N, chem. namáhané prostředí m2 58,15 55,20 (2,2 * 0,1 *2 + 1,8 * 0,1 *2 + 2,8 * 0,22 *2 + 3,2 * 0,22) * 1,08 2, Hi Dlaždice 29,7x29,7 barva světle šedá matná m2 19,52 (4,58 + 1,77 + 9,62 + (1,6 + 3,6 * 0,235)) * 1,06 19, R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 35,10 35, RT1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm spár.hmota m 35,10 Hrana schodu profil, výška 10 mm, okraje dlažby nerezový Hi profil L, vč. montáže m 16,31 v čerpadlovně, ukončení dlažby: (2 * 4,84) * 1,05 10, RT2 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 67, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 702,14 Celkem za Díl: Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 156,77 4,25 1,89 39,54 54,75 (16,66 * 1,5) + (8,53 + 0,64 + 8,87) * 2,0 + (1,04 * 0,68) * 2 62, RT5 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x40 cm kladeno naležato, + silikon m2 156, R00 Příplatek za práci v omezeném prostoru m2 50, ztratné 8 %: (8,15 + 4, ,99 + (7,32 + 5,32) + 3,23 + 2,71) * 1,08 obklad soklů pod čerpadly: ztratné 6 %, vč. schodku před míst. plavčíka: (6,1+ 1,7) + (4,2 + 3,1 + 1,1) + (2* 1,1) + 16,7 ztratné 5 %: venkovní schod: (3,6 + 2* 0,225) * 1,05 v chodbě u schodů: 1,8 * 1,05 (1,5 * 1,0) + (4,92 * 2,02) + (8,15 * 2,02) + (5,76 * 2,02) (2,16 + 3,59) * 2,02 + 2,03 * 1,5 + 7,46 * 2,02 + (4,83 + 7,68) * 2,0 mezipatro čerpadlovny: (4,83 + 7,68) * 2,0 25,02 snížená část čerpadlovny: 16,66 * 1,5 24,99 Obkládačka 198x398x7 mm bílá lesk, vč. zrcadla do obkladu (3ks) a lemování m2 83,09 ztratné 6 %: v barvě bílé cca 1/2 z celkové plochy obkladů: (156,77 * 0,5) * 1,06 83, Obkládačka 198x398x7 mm světle šedá lesk m2 83,09 ztratné 6 %: v šedé bílé cca 1/2 z celkové plochy obkladů: (156,77 * 0,5) * 1,06 83, R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 156, R00 Montáž lišt k obkladům m 18,84 obezdívka WC: 1,05 + 1,2 kolem umyvadla u plavčíka: 2 * 1,5 + 1,0 u výlevky: 2 * 1,5 + 2,03 vnější rohy: 2,02 * 3 + 1,5 Stránka 18 z 58 2,25 4,00 5,03 7,56

19 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil "L" nebo R00 oblouk m 19,78 ztratné 5 %: 18,84 * 1,05 19, R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 1 282,80 Celkem za 781 Obklady keramické Díl: 783 Nátěry R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním omyvatelný modrý nátěr omítky v technolog. Objektu do výšky 1,4 m m2 34,30 1,4* (2,2+ 2,4+ 1,2+ 1,6+ 0,4+ 3,3+ 2,8+ 0,2+ 0,5+ 4,9+ 2,1+ 0,5+ 2,4) 34, R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí ''A'' oškrábán pískové fitry (vnější povrch), trubkové oplocení trubkové oplocení, 1 bm = cca 1,1304 m2: m2 350,81 35,04 * 1, ,8 * 1,1304 filtry, průměr 2,8 m, výška 3,25 m: 39,61 plocha válce = 2x (pí x r x r) + 2x pí x r x v: 3 filtry: (2 * ( 3,14 * 1,4 * 1,4) + 2 * 3,14 * 1,4 * 3,25) * 3 122, R00 Odrezivění kovových konstrukcí pískové filtry (vnější povrch), trubkové zábradlí m2 350, R00 Nátěr trubkového oplocení, 1x základ +2x ,, barva světle šedá m2 350, Hi Nátěr na betonové povrchy vnější, 2x 47,9 + 22,3 * 0,11 + 0,35 * 15,8 + 0,35 * 13,8 + 0,35 * 19,9 m2 67,68 67,68 Celkem za 783 Nátěry Díl: 784 Malby R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 177, R00 Penetrace podkladu univerzální, 1x nátěr m2 177,10 Stránka 19 z 58 61,02 99,43 2,25 * (4,6+ 2,0+ 0,8) 16, R00 Malba tekutá protiplísňová, bílá, 2x nátěr m2 177,10 Celkem za Díl: Malby Profese viz rozpočet SO 01 - F.1.4.e - ZTI kpl 1,00 viz rozpočet SO 01 - F.1.4.g - Elektro silnoproud vč. vnitřních světel + bleskosvod kpl 1, viz rozpočet SO 09 - F Napájecí rozvod NN a venkovní osvětlení vč. stožárů a světel kpl 1, viz rozpočet SO 10 a SO 11 - F Vnitroareálový rozvod vody a kanalizace kpl 1, a viz rozpočet PS 01 - F Bazénová technologie BT kpl 1, b Dodávka a montáž bazénové fólie dle specifikace vč. geotextilie,mont. mat.,prostupů,lepidla, poplast. Plechů, viz samostatný rozpočet F bazénová fólie kpl 1, viz F PS 02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky kpl 1, viz F.1.4.d - PS 03 - MaR kpl 1, viz rozpočet F SO 07 - Zahradní úpravy a městský mobiliář kpl 1, viz F SO 08 - Automatický závlahový systém kpl 1, a viz rozpočet F.1.4.h - SO 12 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - kamerový systém KS kpl 1, b viz rozpočet F.1.4.h - SO 12 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - audio systém AS kpl 1,00 Celkem za Díl: Celkem za Díl: ,15+ 4,39+ 26,57+ 3,23+ 2,71+ 4,58+ 1,77+ 9,62 (3,36* 7,65) + 1,36* (4,92+ 7,5+ 5,3+ 6,1+ 8,4) + 3,36* (6,0+ 2,9) 1000 Profese Hliníkové výplně otvorů Hliníkové výplně otvorů, D+M podrobný výpis viz Výpis hliníkových výrobků ks 1, Hliníkové výplně otvorů Doplňkové výrobky Mřížka větrací hliníková komax, hranatá, se síťkou 200 x 200 mm, na fasádě, D+M, D/1 ks 4,00

20 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno SO 01 až SO 12 a PS 01 až PS 03 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Mřížka větrací plastová bílá, hranatá, se síťkou 200 x 200 mm, v chlorovně, D+M, D/2 ks 4,00 Plastový výrobek, svařovaný podstavec, D+M pod čerpadla, vč. úkap. žlábu, D/3,tvar viz výkres ks 3,00 Plastový výrobek, svařovaná vana proti úkapům chemické hospodářství, s odpadem, D+M, D/4 ks 1,00 Mřížka větrací hliníková komax, hranatá, se síťkou 1300 x mm, odvětrávací lavice, D+M, D/6 ks 4,00 Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění osazovaná při RT1 zdění nebo betonáži, D/7 kus 49, Celkem za Díl: akumulační nádrž: 2 * 7 retenční nádrž: 7 armaturní šachta: 8 vypouštěcí šachta: 10 14,00 7,00 8,00 10,00 uklidňovací šachta: 10 10,00 Řetízek na sloupcích se zákazem vstupu 3 sloupky, materiál nerez, D+M, D/8 ks 1,00 Řetízek se zákazem vstupu, materiál nerez vyhlídka plavčíka, dl.1150 mm, D+M, D/9 ks 1,00 Hydraulická armatura, nástěnné stavidlo, D+M s PEHD hradítkem a ovládací tyčí, ret. nádrž, D/10 ks 1, Doplňkové výrobky Doplňkové, pomocné, dokončovací práce Demontáž stávající bazénové technologie kompletní demontáž rozvodů a zařízení,vč.likvidace ks 1,00 Demontáž stávajícího vybavení vč.likvidace (sloupy VO, hodiny atd.) ks 1, a Kompaktní deska pro fasády, tl. 8 mm barva antracitová šedá m2 22,84 ztratné 5 %: (0,54 * 12,4 * 2 + 0,54 * 7,74 * 2) * 1,05 22, b Kompaktní deska pro fasády, tl. 8 mm barva sytě zlato žlutá m2 16,07 ztratné 5 %: 2 * 7,65 * 1,05 16, Popílek pro stavební účely neupravený zásyp a zaslepení ponechaných původních potrubí m3 5, R00 Příplatek za formátování desek HPL m2 37,05 antracit: 0,54 * 12,4 * 2 + 0,54 * 7,74 * 2 žutá: 2 * 7,65 21,75 15, Hi Montáž opláštení z kompaktních desek m2 37, Neprůhledné oplocení, ocelová konstrukce profily z jäcklů, výplň z dřevěných desek, D+M m 54, Neprůhledné oplocení, ocelová konstrukce dvoukřídlá branka, D+M ks 1, Neprůhledné oplocení, ocelová konstrukce posuvná brána, D+M ks 1, Drenážní potrubí z perforované PVC trouby DN100 dodávka+pokládka trub s geotextilií+obsyp štěrkem m 41,50 Celkem za 910 Doplňkové, pomocné, dokončovací práce Díl: 999 Stavební výpomoci Stavební výpomoc - zdravotechnika pro SO 01 % 1,50 Celkem za 999 Stavební výpomoci Stránka 20 z 58

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 6 551

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 Nabídková cena Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 3. Trvalá pamětní deska 17 000,00 Celkem základní cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V J. HRADCI, DNE ROZ/16319/14/Np Ing. Ivan Nápravník 01.04.2014

VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V J. HRADCI, DNE ROZ/16319/14/Np Ing. Ivan Nápravník 01.04.2014 MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Se sídlem: Klášterská 135 / II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad - odbor rozvoje odd. reg. rozvoje Janderova 147/II (budova bývalého OkÚ I.patro), tel.: 384351188, fax: 384361503,

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ II. Soupis prací a výkaz výměr Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ Stavební objekty (SO) SO 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) 14 207 718,00 SO 02 Gravitační

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova 2-20 a Herčíkova 25-35 Část č. 6.A Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách v bytových domech Bystřinova

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina

DODATEK č. 1. ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481. Kraj Vysočina DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2013 registrované pod ID - 70481 KUJIP0Í4YŠHČ á ^ČZA v Humpolci - Havárie stropu ve velké dílně Světlá nad Sázavou" "';tv'srnluvní strany Se sídlem: Zastoupený:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené)

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 2: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 2 PRÍLOHA Č. 3:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

Izolace proti vodě- zamezení průsaků vody v 1. PP a oprava poškozených částí budovy

Izolace proti vodě- zamezení průsaků vody v 1. PP a oprava poškozených částí budovy 11.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH

Termín dodání služby : veškeré práce budou ukončené v termínu do 22.1.2010. Ústřední vojenská nemocnice Praha objekt CH V Praze dne 19.11.2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 8 Věc: Průzkum trhu poptávka na stavební úpravy, recepce a denní místnost na oddělení urologie V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby POZNÁMKA - stávající podlaha suterénu bude vyčištěna, budou odstraněny přebytečné násypy a na vyrovnaný podklad bude provedena suchá podlaha - stávající stropy nad suterénem jsou provedeny jako cihelné,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více