SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Zpracovatel: IČ: DIČ: Poznámka: Upozornění: V případě, že tato dokumentace obsahuje odkaz na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, označení původu, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky, který by vedl ke zvýhodnění, nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků, je zájemce oprávněn v nabídce uvést plnění jiné, které však musí být kvalitativně a technicky obdobné a slučitelné. Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 1 z 174

2 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 2 z 174

3 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: 4_2016 Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů SO 01 Komunikace SO ul. K Rukavičkárně SO ul. Sendražická SO ul. Lovčická SO ul. Blešnovská SO 02 Dešťová kanalizace SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X-6 Strana 3 z 174

4 Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] SO Dešťová kanalizace - Stoka X SO Dešťová kanalizace - Stoka X-7 SO 03 Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SO 03a Přeložka OPTO SO 03b Přeložka metal SO 04 Přeložky a ochrany kabelů NN SO 05 Ochrany kabelů VN SO 06 Přeložky VO SO 07 Výměna stávajícího zatrubnění SO 08 VRN 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 4 z 174

5 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část SO 01 - Komunikace SO ul. K Rukavičkárně JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 5 z 174

6 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 6 z 174

7 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. K Rukavičkárně Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Zakládání CPV Komunikace CPV Trubní vedení CPV Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV Přesun sutě CPV Přesun hmot CPV Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV Strana 7 z 174

8 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 8 z 174

9 ROZPOČET Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. K Rukavičkárně Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 1 K m2 20 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 5,000 Vertikální ořez větví zasahujících do profilu komunikace pomocí 3 K R1 m2 300 mobilní plošiny včetně likvidace 4 K R2 Ošetření stromů po ořezu větví pomocí mobilní plošiny m K Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 6 K m2 386,000 kamenných dlaždic 7 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 41,000 Strana 9 z 174

10 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 8 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 6,000 9 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí m2 13, K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 41, K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 386, K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m , K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do m2 bez překážek v trase m , K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 356, K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 333, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 180, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 54, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 9, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 2, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 266,713 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 21 K m3 80, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 14,038 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 23 K m3 4, K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 232,389 Strana 10 z 174

11 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 25 K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 69, K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 12, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 3,669 Ruční hloubení v kořenovém prostoru v hornině tř. 1 až 4 28 K R1 m3 76,500 Odsátí hloubené horniny 29 K R2 m3 76,500 Výplň kolem kořenů strukturovaným substrátem 30 K R3 m3 76,500 Ošetření kořenového sytému stromů 31 K R4 kus 51, K Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 5, K Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 5, K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 5, K Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 10 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 39 K m3 232,618 1 až 4 Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny 40 K m3 482,752 tř. 1 až 4 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 41 K m ,760 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m Strana 11 z 174

12 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 42 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 232, K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 715, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 232, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 807, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 807, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do K m2 807,000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 49 M osivo směs travní parková kg 12, K Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 8, M substrát pro trávníky A VL m3 8, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 807,000 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem 53 K m2 807,000 odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1: Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 54 K m2 807,000 rovině a ve svahu do 1:5 55 M osivo směs travní parková kg 12, Zakládání CPV K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm m3 136, K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 136,656 Strana 12 z 174

13 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 58 K m ,577 zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m 59 M geotextilie tkaná fitrační m , K Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 46, K Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 200 mm včetně lože otevřený výkop m 16, K Trativody z drenážních trubek plastových PVC SN8 D 200 mm perforovaných bez lože m 481, Komunikace CPV K Podklad ze štěrkodrtě ŠDa+b tl 150 mm m , K Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200 mm m , K Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 250 mm m2 50 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl K m ,000 mm 67 K Zpevnění krajnic kamenivem drceným (fr 0-32) tl 100 mm m K R1 Ruční pohoz dekoračním kamenivem (kačírkem) v místě nátoků do průlehů m K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m , K R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2 m , K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m , K Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m , K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 963,000 Strana 13 z 174

14 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 74 M R1 dlažba vibrolisovaná tl.6 cm m2 963,000 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 75 K m2 160 skupiny A pl do 300 m2 76 M R3 dlažba vibrolisovaná tl. 8 cm m2 160 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm 77 K m2 50 skupiny A pl do 300 m2 78 M R2 dlažba vibrolisovaná tl. 10 cm červená m Trubní vedení CPV K R1 D+M trativodní šachta plastová s poklopem kus 37, K R2 D+M trativodní šachta plastová s mříží kus 13, Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV K R D+M svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 26, K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 26, M sloupek Zn kus 26, M patka hliníková HP 60 kus 26, K Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry souvislé m 88, K Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 18, K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 258, M obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 136, M obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm kus 17,000 Strana 14 z 174

15 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 90 M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 58, M obrubník betonový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 47,000 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 92 K m 1 059,000 opěrou do lože z betonu prostého 93 M obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 2 118, K R Těsnění spár zálivkou za studena (pracovní spára) m K Bourání základů z betonu prostého m3 3, K Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí m 20 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 97 K kus 1,000 betonovými patkami Přesun sutě CPV K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 683,750 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 99 K t ,250 materiálů 100 K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 683, Přesun hmot CPV K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 026,422 Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1 144,592 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 103 K t 209,280 (skládkovné) Strana 15 z 174

16 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 104 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 474,470 Strana 16 z 174

17 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část SO 01 - Komunikace SO ul. Sendražická JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 17 z 174

18 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 18 z 174

19 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. Sendražická Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Zakládání CPV Komunikace CPV Trubní vedení CPV Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV Přesun sutě CPV Přesun hmot CPV Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV Strana 19 z 174

20 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 20 z 174

21 ROZPOČET Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. Sendražická Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 1 K m2 20 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 Vertikální ořez větví zasahujících do profilu komunikace pomocí 3 K R1 m2 50 mobilní plošiny včetně likvidace 4 K R2 Ošetření stromů po ořezu větví pomocí mobilní plošiny m K Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 6 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 74,000 7 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 5,000 Strana 21 z 174

22 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 8 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm při překopech inž sítí m2 5,000 9 K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 74, K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 494, K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 88, K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 140, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 76, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 22, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 4, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 1, K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 1, K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 0, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 0,097 Odsátí hloubené horniny 22 K R2 m3 3,000 Ruční hloubení v kořenovém prostoru v hornině tř. 1 až 4 23 K R1 m3 3,000 Výplň kolem kořenů strukturovaným substrátem 24 K R3 m3 3,000 Strana 22 z 174

23 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ošetření kořenového sytému stromů 25 K R4 kus 2, K Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2, K Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2, K Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus K Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 80, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m3 401, K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6, K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 86, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m K Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,000 Strana 23 z 174

24 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do K m2 220 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 43 M osivo směs travní parková kg 2, K Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 2, M substrát pro trávníky A VL m3 2, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 220 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem 47 K m2 220 odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1: Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 48 K m2 220 rovině a ve svahu do 1:5 49 M osivo směs travní parková kg 3, Zakládání CPV K Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 163, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 69, M geotextílie m 79, Komunikace CPV K Podklad ze štěrkodrtě ŠDa+b tl 150 mm m , K Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200 mm m2 951, K Podklad ze štěrkodrtě ŠDa tl 250 mm m2 52,000 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 56 K m2 335,000 pl přes 300 m2 57 M R1 dlažba vibrolisovaná tl.6 cm m2 335,400 Strana 24 z 174

25 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 58 K m2 85,000 skupiny A pl do 100 m2 59 M R3 dlažba vibrolisovaná tl. 8 cm m2 85,000 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm 60 K m2 52,000 skupiny A pl do 300 m2 61 M R2 dlažba vibrolisovaná tl. 10 cm červená m2 52,000 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm 62 K m2 830 skupiny A pl přes 300 m2 63 M R1 dlažba vibrolisovaná tl. 10 cm m2 830 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 64 K m mm do 300 m2 65 M R1 vegetační dílce tl.10 cm kus 72, Trubní vedení CPV K R1 D+M trativodní šachta plastová s poklopem kus 2, Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV K R D+M svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 14, K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 14, M sloupek Zn kus 14, M patka hliníková HP 60 kus 14,000 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 71 K m 489,000 opěrou do lože z betonu prostého 72 M obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 92, M obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm kus 8,000 Strana 25 z 174

26 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 74 M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 327, M obrubník betonový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 62,000 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 76 K m 246,000 opěrou do lože z betonu prostého 77 M obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 492, K Bourání základů z betonu prostého m3 3, K Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí m Přesun sutě CPV K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 782,857 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 81 K t 5 479,999 materiálů 82 K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 782, Přesun hmot CPV K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 573,705 Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 128,534 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 85 K t 63,232 (skládkovné) 86 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 719,625 Strana 26 z 174

27 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část SO 01 - Komunikace SO ul. Lovčická JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 27 z 174

28 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 28 z 174

29 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. Lovčická Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Zakládání CPV Komunikace CPV Trubní vedení CPV Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV Přesun sutě CPV Přesun hmot CPV Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV Strana 29 z 174

30 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 30 z 174

31 ROZPOČET Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. Lovčická Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 1 K m2 50 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 Vertikální ořez větví zasahujících do profilu komunikace pomocí 3 K R1 m2 350 mobilní plošiny včetně likvidace 4 K R2 Ošetření stromů po ořezu větví pomocí mobilní plošiny m K Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 6 K m2 164,000 kamenných dlaždic 7 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 29,000 Strana 31 z 174

32 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 8 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 4,000 9 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 500 mm při překopech inž sítí m2 12, K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm při překopech inž sítí m2 4, K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 7, K Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 193, K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m , K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do m2 bez překážek v trase m , K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 72, K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m , K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 199, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 59, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 10, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 3, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 89,756 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 22 K m3 26, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4,724 Strana 32 z 174

33 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 24 K m3 1, K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 12, K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 0,643 Ruční hloubení v kořenovém prostoru v hornině tř. 1 až 4 29 K R1 m3 18,000 Odsátí hloubené horniny 30 K R2 m3 18,000 Výplň kolem kořenů strukturovaným substrátem 31 K R3 m3 18,000 Ošetření kořenového sytému stromů 32 K R4 kus 12, K Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1, K Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1, K Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus K Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 81, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 306,583 Strana 33 z 174

34 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 41 K m ,915 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m 42 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40, K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 379, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 40, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 392, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 392, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,000 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do K m2 392,000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 49 M osivo směs travní parková kg 5, K Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 3, M substrát pro trávníky A VL m3 3, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 392,000 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem 53 K m2 397,000 odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1: Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 54 K m2 392,000 rovině a ve svahu do 1:5 55 M osivo směs travní parková kg 5, Zakládání CPV Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 56 K m3 39,200 drceným frakce 65 až 125 mm Strana 34 z 174

35 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 57 K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 39, K Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 392, M geotextilie fitrační m2 451, K Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 134, K Trativody z drenážních trubek plastových PVC SN8 D 200 mm perforovaných bez lože m 296, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 238, M geotextílie m 273, Komunikace CPV K R Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 300 mm m2 103, K Podklad ze štěrkodrtě ŠDa+b tl 150 mm m , K Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200 mm m , K Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 250 mm m2 32, K R1 Ruční pohoz dekoračním kamenivem (kačírkem) v místě nátoků do průlehů m2 2, K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 597, M R1 dlažba vibrolisovaná tl.6 cm m2 597,000 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 71 K m2 208,000 skupiny A pl přes 300 m2 72 M R3 dlažba vibrolisovaná tl. 8 cm m2 208,000 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm 73 K m2 32,000 skupiny A pl do 300 m2 Strana 35 z 174

36 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 74 M R2 dlažba vibrolisovaná tl. 10 cm červená m2 32,000 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm 75 K m ,000 skupiny A pl přes 300 m2 76 M R1 dlažba vibrolisovaná tl. 10 cm m ,000 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 77 K m2 238, mm do 300 m2 78 M R1 vegetační dílce tl.60/40/10 cm kus 238, Trubní vedení CPV K R1 D+M trativodní šachta plastová s poklopem kus 6, K R2 D+M trativodní šachta plastová s mříží kus 3, Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV K R D+M svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 33, K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 33, M sloupek Zn kus 33, M patka hliníková HP 60 kus 33, K Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly m2 18, K Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 139, M obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 195, M obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm kus 25, M obrubník betonový silniční 100x15x25 cm kus 637,000 Strana 36 z 174

37 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 90 M obrubník betonový chodníkový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 198, M obrubník R0,5 vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní kus 4, M obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní kus 16, M obrubník R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní kus 32, M R obrubník R4 vnější r=400 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní kus 32, K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 489, M obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 978, K R Těsnění spár zálivkou za studena (pracovní spára) m 6, K Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 3,000 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 99 K kus 1,000 betonovými patkami Přesun sutě CPV K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 689,349 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 101 K t ,443 materiálů 102 K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 689, Přesun hmot CPV K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 1 113,177 Ostatní - Ostatní CPV Strana 37 z 174

38 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Skládkovné CPV K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 606,632 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 105 K t 236,416 (skládkovné) 106 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 452,293 Strana 38 z 174

39 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část SO 01 - Komunikace SO ul. Blešnovská JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 39 z 174

40 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 40 z 174

41 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. Blešnovská Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Zakládání CPV Komunikace CPV Trubní vedení CPV Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV Přesun sutě CPV Přesun hmot CPV Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV Strana 41 z 174

42 2) Ostatní náklady Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 42 z 174

43 ROZPOČET Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 01 - Komunikace Část: SO ul. Blešnovská Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 1 K m2 900 kořeny z celkové plochy do 1000 m2 2 K Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 36,000 3 K Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 4,000 Vertikální ořez větví zasahujících do profilu komunikace pomocí 4 K R1 m mobilní plošiny včetně likvidace 5 K R2 Ošetření stromů po ořezu větví pomocí mobilní plošiny m K Odstranění pařezů D do 300 mm kus 36,000 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 7 K m2 32,000 kamenných dlaždic Strana 43 z 174

44 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 8 K Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 0,500 9 K Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí m2 0, K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 32, K Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm m2 13, K Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm m , K Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do m2 bez překážek v trase m , K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 256, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 161, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 48, K Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 8, K Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 2, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 246,491 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 20 K m3 73, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 12,973 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 22 K m3 3, K Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 23,048 Strana 44 z 174

45 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 25 K Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 4, K Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 1,213 Ruční hloubení v kořenovém prostoru v hornině tř. 1 až 4 27 K R1 m3 36,000 Odsátí hloubené horniny 28 K R2 m3 36,000 Výplň kolem kořenů strukturovaným substrátem 29 K R3 m3 36,000 Ošetření kořenového sytému stromů 30 K R4 kus 25, K Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 36, K Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4, K Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 36, K Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4, K Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus K Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 4, K Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus K Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 40 Strana 45 z 174

46 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 41 K Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus K Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 153, K Vodorovné přemístění do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 433, K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes m m , K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 76, K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS m3 510, K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 76, K Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 683, K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m , K Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,000 Provzdušnění trávníku s přísevem travního osiva plochy do K m2 683,000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 52 M osivo směs travní parková kg 10, K Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2 m3 6, M substrát pro trávníky A VL m3 6, K Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 683,000 Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem 56 K m2 683,000 odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1: Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 57 K m2 683,000 rovině a ve svahu do 1:5 Strana 46 z 174

47 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 58 M osivo směs travní parková kg 10, Zakládání CPV K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm m3 129, K Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 129, K Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m , M geotextilie fitrační m , K Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 5, K Trativody z drenážních trubek plastových PVC SN8 D 200 mm perforovaných bez lože m 249, K Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 302, M geotextílie m 347, Komunikace CPV K R Podklad z kameniva hrubého drceného vel mm tl 300 mm m2 182, K Podklad ze štěrkodrtě ŠDa+b tl 150 mm m K Podklad ze štěrkodrtě ŠDb tl 200 mm m K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm m , K Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm m , K R1 Ruční pohoz dekoračním kamenivem (kačírkem) v místě nátoků do průlehů m2 5, K Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m ,000 Strana 47 z 174

48 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 74 K R Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2 m , K Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m , K Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m M R1 dlažba vibrolisovaná tl.6 cm m2 10 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm 78 K m2 10 skupiny A pl do 300 m2 79 M R1 dlažba vibrolisovaná tl. 10 cm m2 10 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 K m2 302, mm do 300 m2 s výplní kačírkem 81 M R1 vegetační dílce tl.60/40/10 cm kus 302, Trubní vedení CPV K R1 D+M trativodní šachta plastová s poklopem kus 12, K R2 D+M trativodní šachta plastová s mříží kus 1, Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV K R D+M svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 33, K Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 33, M sloupek Zn kus 33, M patka hliníková HP 60 kus 33,000 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 88 K m 1 412,000 opěrou do lože z betonu prostého 89 M obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 31,000 Strana 48 z 174

49 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 90 M obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 789, M obrubník betonový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá kus 436, M obrubník R0,5 vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní kus M obrubník R1 vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/12 x 25 cm přírodní kus 42, M obrubník R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní kus 88, M R obrubník R4 vnější r=400 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní kus 16, K Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6, M obrubník parkový 50x5x20 cm, přírodní kus 6, K Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,20 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m m 18, K Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0, K R Těsnění spár zálivkou za studena (pracovní spára) m 10 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s 101 K kus 7,000 betonovými patkami Přesun sutě CPV K Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 490,819 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 103 K t ,733 materiálů 104 K Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1 490, Přesun hmot CPV Strana 49 z 174

50 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 105 K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 819,939 Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV K Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 816,534 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 107 K t 222,080 (skládkovné) 108 K Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1 268,739 Strana 50 z 174

51 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Část: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část SO 02 - Dešťová kanalizace SO Dešťová kanalizace - Stoka X JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH v CZK MJ 1 [m]: 1 074,000 ZRN/MJ 1: Rozpočet/MJ 1: Strana 51 z 174

52 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 52 z 174

53 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 02 - Dešťová kanalizace Část: SO Dešťová kanalizace - Stoka X Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV Zakládání CPV Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce CPV Trubní vedení CPV Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV Přesun hmot CPV Ostatní - Ostatní CPV Skládkovné CPV ) Ostatní náklady Strana 53 z 174

54 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) Strana 54 z 174

55 ROZPOČET Stavba: Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část Objekt: SO 02 - Dešťová kanalizace Část: SO Dešťová kanalizace - Stoka X Místo: Datum: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce CPV K Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod K Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 60 3 K Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 117,600 4 K Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 18,600 5 K Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 91,200 6 K Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 480,448 Strana 55 z 174

56 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 7 K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m ,455 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 8 K m3 702, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 m ,012 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 10 K m3 789, K Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 877, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 172, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 840, K Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m , K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 172, K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 840, K Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m ,920 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 18 K m3 250,173 m 19 K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 547, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m , K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 48, K Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 421,282 Strana 56 z 174

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : Výkaz výměr Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Umístění : Investor : Objednal : Vyšní Lhoty Obec Vyšní Lhoty Dodatek číslo : Projektant

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!!

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1 Výkaz výměr SO 101 Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1) Frézování živič. zpevnění, tl. 5-9cm: planimetricky 2.560,0 m 2 2) Bourání živič. zpevnění, tl. 10cm:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

$ 9vebni spoi&cflcl$t ssw. 53027. Stavební společnost Šiehofer s.r.o., Prvamálová 2111/33, 15300 Praha 5-Radotín CENOVÁ NABÍDKA

$ 9vebni spoi&cflcl$t ssw. 53027. Stavební společnost Šiehofer s.r.o., Prvamálová 2111/33, 15300 Praha 5-Radotín CENOVÁ NABÍDKA P ISLEHOFER A $ 9vebni spoi&cflcl$t ssw. 53027 Stavební společnost Šiehofer s.r.o., Prvamálová 2111/33, 15300 Praha 5-Radotín CENOVÁ NABÍDKA Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U Nádržky a části ul.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

DIPRO, spol. s r.o. R

DIPRO, spol. s r.o. R DIPRO, spol. s r.o. R Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelá Mod anská 11 / 13Ř7, 143 00 Praha 12 IČO 4Ř5ř2722 Stavebník: Místo stavby: Městská část Praha - Kunratice

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Zhotovitel: IČ: #REF! #REF! DIČ: #REF! Strana 1 z 7 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_1 - SO.03 HTÚ, PŘÍPRAVA ÚZEMÍ Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná 27, Olomouc IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

DODATEK. 2 ke S M L O U V

DODATEK. 2 ke S M L O U V DODATEK. 2 ke S M L O U V O D Í L O. objednatele 13/2013/R. j. zhotovitele S113059-dodatek.2 uzav ené ve smyslu 536 a násl. zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis, a dalších

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 32/7 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 4.06.208 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167 " ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180

DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM  CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SILNICE III/3167  ZE DNE 1.10.2012. RČ projektu 12/015/41200/00180 DODATEKČ.l CHODNÍM PODMÍNKÁM " CHOD ÍK ZÁMĚL PODÉL SLNCE /3167 " ZE DNE 1.10.2012 RČ projektu 12/015/41200/00180 1. Smluvní strany Objednatel Název: Obec Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn zastoupený:

Více

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II.

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. Zadávací podklady Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Oprava chodníků 2016"

Oprava chodníků 2016 MĚSTYS HOLANY Holany 43, 470 02 Česká Lípa 2, tel, i fax. 487 877 524, e-mail:obec.holany@iol.cz Č.j. ÚMH/chod-66+114/2016 Holany 29. dubna 2016 věc: Poptávka na opravu chodníků Městys Holany, IČO 00 260

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ

Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ II. Soupis prací a výkaz výměr Obec Drahanovice - ČOV a stoková síť Soupis prací a výkaz výměr REKAPITULACE NÁKLADŮ Stavební objekty (SO) SO 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) 14 207 718,00 SO 02 Gravitační

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Jíloviště Datum: 12. 2. 2018 Objednatel: 00241334 Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 47307218 5/13, 140 00 Praha

Více

Výrobně provozní plán - cestmistrovství Broumov. Týden : 35. týden

Výrobně provozní plán - cestmistrovství Broumov. Týden : 35. týden 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ 11110 Posyp vozovek inert.materiálem(bez materiálu) 11120 Posyp voz. inert.mat.vč.pluh(bez materiálu) 11210 Posyp vozovek chemickým materiálem(bez materiálu) 11220

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: R17-002 Demolice obytných domů v ulici Na Nivách JKSO: 803 51 CC-CZ: 11221 Místo: Ústí nad Labem Datum: 23.01.2017 CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 43.11 Objednatel: Statutární

Více

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00

SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH 1 KPL 0,00 0,00 21% 0,00 SOUPIS PRACÍ Měna: Kč Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH Stavba: 114513R - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty - Brniště Objekt: SO 101 - Smíšená stezka pro pěší a cyklisty

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V LOVOSICÍCH ASPE 9 Firma: Strana: 1 NABÍDKOVÝ ROZPOČET SO 000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 047000 Vedlejší a ostatní náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Město Lovosice Valbek s.r.o., stř. Ústí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více