Položkový rozpočet stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Položkový rozpočet stavby"

Transkript

1 stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady , ,00 0,00 0, Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 20 DPH celkem 10 % % % ,8 SO 02 ZTI - Kanalizace ,2 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 20 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem objektu 10 % % % SO ,8 SO Kanalizace ,2 Celkem za stavbu ,0 Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce 8, Základy a zvláštní zakládání 4, Svislé a kompletní konstrukce 11, Vodorovné konstrukce 9, Komunikace 1, Upravy povrchů vnitřní 5, Úpravy povrchů vnější 9, Podlahy a podlahové konstrukce 2, Výplně otvorů 13, Izolace proti vodě 4, Izolace tepelné 7, Vnitřní kanalizace 0, Konstrukce tesařské 0, Konstrukce klempířské 1, Konstrukce truhlářské 4, Konstrukce zámečnické 0, Podlahy z dlaždic a obklady 0, Podlahy vlysové a parketové 1, Obklady keramické 1, Nátěry 0, Malby 0, Ostatní 1, Trubní vedení 0, Dokončovací práce inženýrskách staveb 0, Lešení a stavební výtahy 1, Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4, Staveništní přesun hmot 3, Celkem za stavbu 100, Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Oborová přirážka 0 Přesun stavebních kapacit 0 Mimostaveništní doprava 0 Zařízení staveniště Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu Celkem za stavbu

2 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč

3 Rozpočet : 1 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Komunikace Upravy povrchů vnitřní Úpravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Trubní vedení Dokončovací práce inženýrskách staveb Lešení a stavební výtahy Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Izolace tepelné Vnitřní kanalizace Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy vlysové a parketové Obklady keramické Nátěry Malby Ostatní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Přesun stavebních kapacit 0 0, Mimostaveništní doprava 0 0, Zařízení staveniště 0 5, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 2, Rezerva rozpočtu 0 5, CELKEM VRN

4 Díl: 1 Zemní práce Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 150,00 48, , Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 105,77 200, , Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 105,77 38, , Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 25, , , Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 25,75 270, , Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 12, , , Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 344,89 58, , Nakládání výkopku z deponie m3 200,76 60, , Uloženi sypaniny bez zhunění na deponii m3 131,52 14, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 18,69 358, , Obsyp objektu m3 200,76 374, , Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 192,36 10, , Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 0,94 10,80 10, Svahování v hor. 1-4 m2 138,78 42, , Rozprostření ornice, svah, tl. 30 cm, do 500 m2 m2 500,00 107, , Zatravnění+zalití vodou ve svahu m2 500,00 15, , Příplatek za ztížené vykopávky hornina třidy 5-7 m3 14, , , Kamenivo drcené frakce 16/32 t 37,38 430, ,40 Celkem za 1 Zemní práce ,39 Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání Polštář základu z kameniva hr. drceného mm m3 7, , , Železobeton základových desek C 12/15 (B 12,5) m3 13, , , Bednění stěn základových desek - zřízení m2 12,28 518, , Bednění stěn základových desek - odstranění m2 12,28 77,90 956, Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0, , , Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 12, , , Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 25/30 m3 14, , , Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 50,37 383, , Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 50,37 77, , Výztuž základových pasů nad 12 mm z oceli t 0, , , Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 146,00 92, ,20 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ,94 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce a Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 23, , , a Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic betonem C 25/30 m2 91, , , Zdivo POROTHERM 24 P+D P 15 na MC 10 tl. 24 cm m2 91,18 935, , Zdivo POROTHERM 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm m2 138, , , Příplatek za maltu PTH TM pro tl. zdiva 30 cm m2 119,77 55, , Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) m3 7, , , Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 67,04 407, , Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 67,04 195, , Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí t 0, , , Komín CIKO 3V UNIVERSAL jednoprůd., pata, DN 20 cm kus 1, , , Komín CIKO 3V UNIVERSAL jednoprůd.střed, DN 20 cm m 5, , , Komín.hlava CIKO pro 3V UNIVER., DN 200 mm m 1, , , Komín CIKO 3V UN. jednoprůd., krycí deska základní kus 1, , , Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100 cm kus 1,00 204,50 204, Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm kus 2,00 399,00 798, Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm kus 1,00 311,00 311, Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm kus 12,00 393, , Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm kus 3,00 458, ,00

5 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm kus 4,00 568, , Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm kus 3, , , Izolace mezi překlady polystyren tl. 4 cm m 27,00 64, , Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 m3 0, , , Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 4,14 318, , Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 4,14 72,70 300, Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli t 0, ,00 793, Výztuž stěn a příček z betonářské oceli t 2, , , Přizdívka z cihel plných CP29 tl. 65 mm m2 10,26 398, , Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm m2 49,11 543, , Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5 tl. 14 cm m2 32,46 588, , Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 2,34 546, ,64 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,42 Díl: 4 Vodorovné konstrukce Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 53, , , Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 247,96 554, , Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 247,96 169, , Výztuž stropů z betonářské oceli t 3, , , Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 4, , , Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 95,76 232, , Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 95,76 58, , Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli t 0, , , Schodišťové konstrukce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 0, , , Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí t 0, , , Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 2,85 953, , Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 2,85 111,50 317, Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 1,00 566,00 566, Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 1,00 65,50 65,50 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,49 Díl: 5 Komunikace a Zřízení lože z kameniva pod dlažbu průměr tl. 300 mm m2 41,18 95, , Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm m2 41,18 225, , Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm m2 23,73 332, , Okapový chodník kačírek tl. 30cm m2 15,00 478, , Osazení obrub dlažeb s opěrou, lože z BP 12,5 m 24,11 268, , Obrubní pás z bet tvarovek nastojato do MVC m 29,21 64, , Kamenivo - kačírek mm t 11,36 550, , Tvarovka KB KLASIK plný 140/65/290 ks 829,00 16, , Zámková dlažba KB UNIHOLAND MINI m2 72,00 208, , Štěrkodrtě frakce 8-63 t 37,92 405, ,80 Celkem za 5 Komunikace ,34 Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Omítka stropů štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 169,62 141, , Omítka stěn štuková ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 442,61 98, , Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 134,39 34, , Omítka vnitřní stropů tl.10mm m2 169,62 310, , Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m2 169,62 143, , Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 50,61 478, , Omítka vnitřní stěn tl. 10 mm m2 514,89 221, , Potažení vnitř. stěn rabicovým pletivem s vypnutím m2 119,91 108, ,74 Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní ,59 Díl: 62 Úpravy povrchů vnější Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím m2 33,69 143, , Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 72,72 31, ,02

6 Omítka vnější podhledů tl. 15 mm m2 33,69 285, , a Izolace suterénu POLYFOAM C-350 TG tl. 80 mm bez PÚ m2 38,23 853, , b Izolace suterénu POLYFOAM C-350 TG tl. 120 mm bez PÚ m2 99, , , Zateplovací systém, sokl, POLYAFOAM tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 2, , , a Zateplovací systém, sokl, POLYFOAM tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 m2 37, , , Zateplovací systém, parapet, POLYFOAM tl. 30 mm m2 1,98 778, , a Zateplovací systém, podhled, FASROCK tl. 80 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 33, , , b Zateplovací systém, fasáda, FASROCK tl. 140 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 94, , , c Zateplovací systém, fasáda, FASROCK tl. 100 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 14, , , Zateplovací systém, ostění, FASROCK tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 5, , , Zateplovací systém, parapet, FASROCK tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 0, ,00 673, Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 30,00 41, , Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 46,00 137, , Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 25,00 96, , Omítka vnější stěn tl. 15 mm m2 417,39 250, , Montáž výztužné lišty rohové m 76,96 28, , A Lišta rohová Al +integrovaná síťovina m 81,00 15, ,42 Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější ,07 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 3,5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 0, , , Mazanina betonová tl. 4,5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 4, , , Mazanina betonová tl. 5 cm C 12/15 (B 12,5) m3 7, , , Mazanina betonová tl. 7 cm C 12/15 (B 12,5) m3 1, , , Mazanina betonová tl. 10 cm C 12/15 (B 12,5) m3 9, , , Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm t 1, , , Pohledová stěrka tl. 10 mm m2 7,65 498, , Potěr ruční zpracování, tl. 35 mm samonivelační anhydritový potěr m2 127,74 409, , Potěr cementový pohledový tl. 10 mm m2 25,01 209, ,09 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce ,78 Díl: 64 Výplně otvorů Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 153,98 74, , Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva kus 2, , , Osazení dveří / balkon oken kus 12, , , Osazení oken kus 4,00 928, , Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm m 30,87 727, , Montáž těsnění oken / dveří páskou m 323,64 24, , Okenní páska venkovní m 142,92 18, , Okenní páska vnitřní m 187,19 16, , Zárubeň obkladová Sapeli š. 70 cm/tl. st cm kus 5, , , Zárubeň obkladová Sapeli š. 80 cm/tl. st cm kus 2, , , Zárubeň obkladová Sapeli š. 90 cm/tl. st cm kus 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 1450/ /1000 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 3105/2450 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 2990/2450 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 2295/2450 ks 1, , ,00

7 Dřevěné dveře, častečné zasklení dvojsklo 900/ /2300 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení dvojsklo 1200/2300 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení jednoduché sklo 900/ /2300 ks 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 1100/ /1000 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení dvojsklo 900/ /2920 ks 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 1000/2350 ks 1, , , Okno dřevěné, zasklení dvojsklo 2050/1000 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 3070/ /2700 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 5650/2870 ks 1, , , Dřevěné balkonové okno, zasklení dvojsklo 1500/2700 ks 1, , , Dřevěné dveře plné 1520/1400 ks 1, , , Dřevěné dveře, častečné zasklení jednoduché sklo 900/ /1970 ks 1, , , Dřevěné dveře vnitřní s nadsvětlíkem 700/1970 ks 2, , ,00 Celkem za 64 Výplně otvorů ,74 Díl: 8 Trubní vedení Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 200 mm m 35,00 7,90 276, Š2 Dodávka + montáž kontrol. šachtice + příslušenství ACO opticontrol s lapačem písku ks 2, , , Drenážní potrubí, průměr 160mm ACO FF DRAN bm 37,00 82, , Koleno 90 stupňů pro drenážní potrubí DN 160 kus 2,00 250,00 500, Spojovací nátrubek pro drenážní potrubí DN 160 kus 4,00 69,00 276,00 Celkem za 8 Trubní vedení ,40 Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá m2 10,65 64,00 681,89 Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 681,89 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 367,20 46, , Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 367,20 35, , Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,h 10 m m2 367,20 31, , Demontáž lešení leh. m2 203,31 39, , Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 203,31 137, ,47 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy ,64 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 280,10 70, , Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. m 33,00 238, , Vstřelování hřebů, typu A, D 6 x 15 až 60 mm kus 1 940,00 55, , Zábradlí žár. zinkované výplň tahokov včetně kotvení m 33, , ,40 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ,10 Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 691,56 254, ,77 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,77 Díl: 711 Izolace proti vodě Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfalt. lak penetrační ve specifikaci m2 328,49 8, , Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfalt. lak penetrační ve specifikaci m2 154,97 17, , Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilepením m2 202,07 74, , Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 362,62 74, , Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 128,76 148, ,23

8 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 14,49 88, , Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 150,20 172, , Nopová fólie, svisle včetně dodávky fólie a doplňků m2 8,78 242, , Oprac. prostupů pod objímkou, D do 200 mm kus 3,00 198,50 595, Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm kus 3,00 276,00 828, Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm kus 3,00 770, , Nátěr asfaltový penetrační Dekprimer kg 146,00 41, , Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 m2 201,00 112, , Pás modifikovaný asfaltový Elastek 40 dekor m2 366,00 138, , Pás modifikovaný asfaltový Glastek 40 special mineral m2 470,00 121, , Pás modifikovaný asfaltový samolepící Glastek 30 sticker m2 223,00 118, , Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 2 624,28 4, ,48 Celkem za 711 Izolace proti vodě ,64 Díl: 713 Izolace tepelné Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci m2 238,45 23, , Izolace tepelná podlah - volně pásek m 145,42 12, , Izolace tepelná stěn lepením včetně lepícího tmelu m2 13,39 93, , Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2 m2 134,07 128, , Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie DEKTEN m2 134,07 104, , Izolace tepelná podlah, desky, na lepidlo včetně lepidla m2 54,13 118, , Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo včetně lepidla m2 108,77 118, , Izolace tepelná, EPS, na kotvy včetně kotev m2 184,03 220, , Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 138,79 30, , Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 94,98 16, , Těsnění těsnící páskou m 94,98 26, , POLYFOAM C-350 LJ 100mm m2 104,64 514, , POLYFOAM C-350 LJ 120mm m2 26,49 617, , DEKkleber Multi stěrkový tmel kg 745,00 12, , Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl. 60 mm m2 13,21 221, , Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl. 150 mm m2 43,63 591, , Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl. 200 mm m2 114,21 739, , A1 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil tl mm m3 0, , , A2 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil tl mm m3 14, , , Deska XPS tl. 50 mm m2 14,06 243, , A Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x215 kus 745,00 12, , Pásek dilatační okrajový 120x12x1000 mm m 153,00 21, , Deska z minerální plsti tl. 25 mm m2 145,73 156, , Deska izolační fasádní AIRROCK HD 100x60x14 cm m2 136,76 340, , Páska těsnící m 100,00 6,37 637, Tmel konstrukční PU ks 14,00 146, , Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 4 302,68 2, ,63 Celkem za 713 Izolace tepelné ,89 Díl: 721 Vnitřní kanalizace Izolace vyplnění pěnou ks 2,00 357,00 714, Vtok střešní PP HL62 pro plochou střechu kus 1, , , Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70 kus 1,00 971,00 971, Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 kus 2,00 765, , Podložka těsnicí pryžová vytlačovaná m 1,00 77,82 77, Střešní vtok - vodor. DN 50 bit. límec ks 1, , ,00

9 Nástavec střešního vtoku mm bit. límec ks 1, , , Střešní vpust - ochraný košík ks 1,00 390,00 390, Kroužek těsnicí DN 100 kus 1,00 70,93 70, Hmoždinka talířová 50 x 300 mm kus 4,00 32,01 128, Zatloukací hmoždinka 8/100 mm kus 4,00 3,11 12, Pěna PU 750 ml studnářská ks 2,00 216,83 433, Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 113,19 1,70 192,42 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace ,33 Díl: 762 Konstrukce tesařské Obložení stěn OSB 22 sraz přibití m2 1,98 310,00 612, Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6,12 8,30 50,82 Celkem za 762 Konstrukce tesařské 663,07 Díl: 764 Konstrukce klempířské Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací m 16,70 296, , Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem m 30,87 484, , Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm m 15,35 657, , Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 550 mm m 10,96 795, , Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm m 45,93 977, , Okapní potubí z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí m 9,30 350, , A Objímka stahovací DN 75 mm kus 1,00 82,24 82, A Objímka stahovací DN 110 mm kus 2,00 92,52 185, Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 870,79 2, ,81 Celkem za 764 Konstrukce klempířské ,68 Díl: 766 Konstrukce truhlářské Obložení stěn pl. do 1 m2 palubkami m2 9,81 212, , Obložení stěn nad 1 m2, palubkami m2 124,07 180, , Podkladový rošt pod obložení stěn m 267,88 57, , Montáž dřevěné obložení betonového schodiště stupeň + podstupeň m 17,76 345, , a Montáž dřevěné obložení podesta m2 1,30 522,00 678, Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu m2 32,93 601, , Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm kus 10,00 79,20 792, Podložka Mirelon 3 mm schodiště m2 6,09 46,60 283, Kotvící technika truhlářských konstrukcí soubor 1, , , Dveře posuvné Sapeli-dveře, zárubeň, stěna/pouzdro ks 2, , , a Podestová deska dub, tl. = 50 mm ks 1, , , b Schodišťový stupeň + podstupněm dub tl. = 50 mm, přesah 20 mm ks 17,00 645, , LADENBURGER Venk.palubka klasik 19x146 m2 148,00 497, , Terasové prkno rýhované 20/140 m2 37,00 633, , Terasový hranol, 50x80mm bm 80,38 86, , Lať profil dřevěný 40/60 mm m 282,03 14, , a Terasový hranol 195x195 mm m3 0, , , Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 700/2050 kus 5, , , Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 800/2050 kus 2, , , Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 900/2050 kus 1, , , Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 7,00 99,76 698, Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 110,30 110, Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm kus 1,00 124,70 124, Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2 539,91 1, ,85 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské ,25 Díl: 767 Konstrukce zámečnické

10 Ocelové schodiště, dodávka + montáž soubor 1, , , Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 450,00 1,90 855,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,00 Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady Montáž podlahových lišt dilatačních m 16,05 65, , Vyplnění dilatačních spár silikonem m 56,06 40, , a Obklad soklíků keram.rovných, tmel,20x10 cm včetně flex.lepidla a spár.hmoty m 25,79 139, , Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 25,79 94, , Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm včetně flex.lepidla a spár.hmoty m2 35,14 340, , Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 13,26 9,40 124, Penetrace podkladu podlahy včetně nátěru m2 35,14 31, , Plastový profil lepený ukončovací m 21,23 94, , Dilatační lišta do dlažby mosaz 10x2500mm ks 7, , , Tmel silikonový á 310 ml kus 12,00 118, , Keramická dlažba dle výběru investora m2 42,00 315, , Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 501,68 7, ,74 Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady ,50 Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové Podlahové lišty připevněné vruty, DB 10/1,5 cm m 84,00 89, , Podlahy mozaikové lepené 1. třída parkety mozaikové 408/408/8 mm, dub m2 103,38 885, , Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m % 990,43 1, ,82 Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové ,72 Díl: 781 Obklady keramické Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm včetně flex.lepidla a spár.hmoty m2 66,30 443, , Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 66,30 31, , Plastový profil lepený rohový m 58,78 122, , Plastový profil lepený vanový m 5,25 137,00 719, Plastový profil lepený ukončovací m 37,56 90, , Keramický obklad dle výběru investora m2 73,00 315, , Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 657,84 3, ,56 Celkem za 781 Obklady keramické ,12 Díl: 783 Nátěry Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 1x m2 345,40 29, ,46 Celkem za 783 Nátěry ,46 Díl: 784 Malby Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m bílá, 2 x, penetrace 1 x m2 657,80 53, ,45 Celkem za 784 Malby ,45 Díl: 799 Ostatní Shoz paliva - dodávka + montáž odhad soubor 1, , ,00 Celkem za 799 Ostatní ,00

11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Kanalizace JKSO Objekt SKP SO 02 ZTI - Kanalizace Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem Zařízení staveniště Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 10,0 % DPH 10,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč

12 SO 02 ZTI - Kanalizace Rozpočet : 1 Kanalizace REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce Základy a zvláštní zakládání Vodorovné konstrukce Staveništní přesun hmot Vnitřní kanalizace Ostatní CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0, Oborová přirážka 0 0, Přesun stavebních kapacit 0 0, Mimostaveništní doprava 0 0, Zařízení staveniště 0 5, Provoz investora 0 0, Kompletační činnost (IČD) 0 2, Rezerva rozpočtu 0 5, CELKEM VRN

13 SO 02 ZTI - Kanalizace Kanalizace Díl: 1 Zemní práce Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 25,48 363, , Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 25,48 38,50 980, Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 51,36 700, , Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 51,36 49, , Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 16, , , Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m m3 145,20 58, , Nakládání výkopku z deponie m3 48,29 60, , Uloženi sypaniny bez zhunění na deponii m3 100,92 14, , Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,29 70, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 12,00 358, , Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 7,48 902, , Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 54,00 92, , Příplatek za ztížené vykopávky hornina třidy 5-7 m3 9, , , Kamenivo drcené hrubé frakce E t 24,00 384, ,00 Celkem za 1 Zemní práce ,22 Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 2, , , Železobeton základových zdí C 12/15 (B 12,5) m3 3, , , Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 76,00 406, , Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 76,00 198, , Výztuž základových zdí z oceli (BSt 500 S) t 0, , ,18 Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ,13 Díl: 4 Vodorovné konstrukce Stropy deskové ze železobetonu C 12/15 (B 12,5) m3 1, , , Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 8,00 527, , Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 8,00 167, , Výztuž stropů z oceli (Bst 500 S) t 0, , ,43 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,43 Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 59,30 256, ,61 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot ,61 Díl: 721 Vnitřní kanalizace Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 3,15 160,00 504, Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 9,13 494, , Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 7,10 385, , Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 7,10 410, , Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 8,15 370, , Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 13,80 416, , Potrubí KG dešťové DN 100 x 3,2 mm m 16,20 240, , Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70 kus 1,00 949,00 949, Ventilační střešní souprava HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 kus 1,00 749,00 749, A Koleno HTB DN 50 mm 45 PP kus 8,00 6,70 53, A Koleno HTB DN 100 mm 45 PP kus 17,00 20,10 341, A Odbočka HTEA DN 100/100 mm 45 PP kus 4,00 39,40 157, A Koleno kanalizační KGB 110/ 30 PVC kus 1,00 23,00 23, A Koleno kanalizační KGB 110/ 45 PVC kus 2,00 23,00 46, A Koleno kanalizační KGB 125/ 45 PVC kus 4,00 33,00 132,00

14 SO 02 ZTI - Kanalizace Kanalizace A Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC kus 1,00 24,00 24, A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45 PVC kus 1,00 50,00 50, A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45 PVC kus 3,00 62,00 186, A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 125 PVC kus 1,00 505,00 505, Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 265,43 1,70 451,23 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace ,27 Díl: 799 Ostatní Drenážní systém REHAU - RAUSIKKO, odhad 2x šachta, vsakovací drenáž box, upřesní dodavatel soubor 1, , ,00 Celkem za 799 Ostatní ,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000

Stavební rozpočet. Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Datum zpracování: m3 112,5 78,39 0,00 8 818,88 8 818,88 0,0000 0,0000 Stavební rozpočet Číslo zakázky Název stavby: Lokalita: Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování: 18.8.2010 Zpracoval: Jan Mlčák Č. Obj

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti Obchodní název Ulice a č.p. Místo PSČ IČO DIČ Kontaktní osoba telefon, fax e-mail Poznámka : Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY

SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Zakázka íslo: 2009-05748-Zr SLEPÝ ROZPO ET ETAPA I - OPRAVY Projekt opravy systému hydroizola ní ochrany spodní stavby budova ÚZK Pod Sídlišt m 1800/9, Praha 8 - Kobylisy Zpracováno v období: duben 2009

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00

Nabídková cena. Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38. 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 Nabídková cena Komunitní centrum aktivního života 1. Základní cena stavebních prací 37 150 312,38 2. Dočasný propoagační panel (billboard) 35 000,00 3. Trvalá pamětní deska 17 000,00 Celkem základní cena

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené)

PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové. dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 1: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 1 (výkresové dokumentácie sú len výstupom softvéru, nezodpovedajú mierke, v akej sú vytlačené) PRÍLOHA Č. 2: VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA RD Č. 2 PRÍLOHA Č. 3:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Část č. 6.1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Podlimitní veřejná zakázka Rekonstrukce koupaliště na Dobrovského ulici, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka č. 13/001 ZADÁVACÍDOKUMENTACE K VÝZVĚ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. Zadavatel zakázky: Obec Tasov Tasov Č. 89 696 63 Hroznová Lhota Zastoupená: Františkem Krausem - starostou obce

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010

Položkový rozpočet stavby Datum: 3.2.2010 Položkový rozpoče savby Daum: 3.2.2010 Savba : ZŠ Soliňská 823, Horní Počernice Objednael : Měsská čás Praha 20 IČO : Jívanská 647 DIČ : Praha - Horní Počernice Zhooviel : IČO : DIČ : Základ pro DPH 10

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Domov u fontány, Přelouč JKSO Název objektu Dezinfektor 1.NP-4.NP EČO Místo Přelouč IČO DIČ Objednatel Projektant Archistat s.r.o., Pardubice Zhotovitel Rozpočet číslo

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH

REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Cena bez DPH 12 396 645,40 12 396 645,40 2 603 295,60 0,00 0,00 Cena s DPH REKAPITULACE STAVBY Stavba: 437012 - Zdiby - Mateřská školka Místo: Zdiby Datum: 4.7.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25317300 Zlínské stavby, a.s. DIČ: CZ25317300 Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké

Více

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY

ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY číslo položky popis mat.náklady výr.náklady celkem DPH 20% cena vč. DPH Kč / m.j. Kč / m.j. Kč Kč Kč ZŠ LUŠTĚNICE - CELKOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍ ČÁST 01 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A Geodetické a

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 SO 100 - Zpevněné plochy - MasaryJKSO Objekt SKP 01 SO 100 - Zpevněné plochy Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 TDM011 Jilemnice - rekonstrukce Masarykova náměstí Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina

Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina Skladby konstrukcí V Praze, 01/2008 Vypracoval : ing. Tomáš Šedina 1. podlahy P/1-1.np přístavby objektu RD 395mm - Keramická venkovní mrazuvzdorná dlažba ( dle výběru architekta a investora) 15mm - Vyrovnávací

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy a vestavba, BD Bratislavská 60, Brno z.č. 11 012 Projektová dokumentace pro provedení stavby POZNÁMKA - stávající podlaha suterénu bude vyčištěna, budou odstraněny přebytečné násypy a na vyrovnaný podklad bude provedena suchá podlaha - stávající stropy nad suterénem jsou provedeny jako cihelné,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky. Rozpočtové náklady v CZK Strana 1 z 11 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb JKSO EČO Místo Pravíkov IČ DIČ Objednatel BioFish s.r.o. 60930527 Projektant Zhotovitel Zpracoval

Více

5.1. Přípravné a výkopové práce

5.1. Přípravné a výkopové práce 5.1. Přípravné a výkopové práce oplocení staveniště staveništní přípojky staveništní příjezd staveništní cesty 5. HRUBÁ STAVBA stávající zřídit nově pletivem dřevěným plotem plechovým plotem stávající

Více

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY F.1.1 Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení Akce : F 1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA RODINNÝ DŮM parcela č. 1445/33 v k. ú. Dobříš Vypracoval : Datum : červen 2008

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

Statutární město Ostrava magistrát

Statutární město Ostrava magistrát Statutární město Ostrava magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/431113/13/LPO/Smo/LPO/Smo Sp. zn.: S-SMO/178829/13/LPO/ /LPO/16 Vyřizuje: Ing. Smolík Tomáš Telefon: +420 599 442 399 Fax: +420 599 442

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

DATUM TISKU: AUTOŘI: Ing. arch. Tomáš Harom

DATUM TISKU: AUTOŘI: Ing. arch. Tomáš Harom NÁZEV: STUPEŇ: INVESTOR: Sportovní centrum Chodov DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Město Chodov Komenského 1077, 357 35 Chodov DATUM: DATUM TISKU: červen 2013 GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ NOSITEL ZAKÁZKY: STA,

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie

Broof(t3) 2,5. min.μ=320 000 424,5. dodavatelské dokumentace Broof(t3) separace - netkaná PP geotextilie SKLADBY STŘECH OBECNÉ POZNÁMKY: _Všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návazností. _Výrobky a materiály zahrnují i případné

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 33 0,00. Cena bez DPH. EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: EK-029/2016 Změna užívání na kadeřnictví, Žižkovo nám. 58/3, Bílina KSO: Místo: Datum: 4. 3. 2016 CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766

Daňový doklad.dph FAKTURA. Faktura. Konstantní symbol HS-obj ednávka Obch.případ Odběratel DIČ IČ 00635766 Daňový doklad.dph FAKTURA CZ27802469 DIČ 27802469 IČ S.M. - Olomouc, s.r.o. Dolní hejčínská 47/25 779 00 Olomouc Peněžní ústav Komerční banka Číslo účtu 35-9461950237/0100 Faktura Číslo Konstantní symbol

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Izolace proti vodě- zamezení průsaků vody v 1. PP a oprava poškozených částí budovy

Izolace proti vodě- zamezení průsaků vody v 1. PP a oprava poškozených částí budovy 11.5. 2015 Věc : Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel: se sídlem: zastoupený: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara Vídeňská 756/28,

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Smluvní strany: DKK Stav s.r.o. se sídlem: Štefánikovo náměstí 781/4, 460 01 Liberec 1 zastoupený: Pavlem Kolomazníkem IČO: 27 34 91 87 DIČ: CZ 27 34 91 87

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013. Mfsto: Datum: 24.04.2013 Objednavatel: IČ: 00241580 Obec Psáry, Pražská 137,25244 Psáry Obecni ütad Psäry KRYCÍ LIST ROZPOČTU 1 f07 2013 Č J: ou Stavba: P1301/5 - Stavební úpravy hřbitovní zdi - kolumbárium -DoLní Jirčany PŘÍLOHY POČET LISTÓ: Objekt: 01 - Kolumbárium Mfsto: Datum: 24042013

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - VÝKAZ VÝMĚR 16-08B Modernizace stáje pro chov dojnic JKSO: CC-CZ: Místo: k.ú.hostice Datum: Objednatel: 25371754 Kameníček a.s. CZ25371754 Zhotovitel: Projektant: 00351024

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Příloha č.1 skladby konstrukcí

Příloha č.1 skladby konstrukcí Příloha č.1 skladby konstrukcí S1a Obvodová nosná stěna, provětrávaná předsazená fasáda s deskovým obkladem ( impregnovaný SDK v místnostech se zvýšenou vlhkostí WC, umývárny, tzb, přípravna jídel ) -

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2

SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2 SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 1. SKLADBY PODLAH... 2 P.1 Podlaha zázemí 1.NP, podlahové vytápění... 2 P.2 Podlaha tělocvičny sportovní palubovka (přesná skladba dle dodavatele... 2 P.3 Mezipodesta schodiště,

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Projekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace na základě D.41 - Zdravotechnická

Více